Oslo Havn KF Havnedirektøren

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo Havn KF Havnedirektøren"

Transkript

1 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 65/11 Havnestyre Saksbehandlende avdeling: Terminalavdelingen/Eiendomseksjonen Saksbehandler: Gjertrud Melhus Dato: Saksnummer: 2011/188 Sak: Fartøyvern og vern av maritimt kulturmiljø Saken gjelder: Dette er en orienteringssak om hva som gjøres i forhold til fartøyvern og vern av maritimt kulturmiljø her i Oslo og i andre havner. Vi har vært i kontakt med de største havnene i Norge for finne ut om de gjør noe aktivt i forhold til fartøyvern og maritimt kulturmiljø, samt hva de eventuelt gjør for å tilrettelegge for dette. 1. Oslo Havn KF Oslo Havn KF yter betydelig støtte til både fartøyvern og maritimt kulturvern. I novembermøtet hvert år blir havnestyret forelagt en egen sak om støttebevilgninger og søknader om fritak for havneavgifter, jfr. vedlagte sak fra i fjor, nr. 71/10. Av ovennevnte sak fremgår det at det gis støtte til ulike institusjoner og lag. Totalt ble det utbetalt kr i I tillegg mottar Oslo Maritime Kulturvernsenter (OMK) støtte i form av vederlagsfri disponering av lokaler med en anslått verdi på kr Videre ble fartøy med fast kaiplass på OMKs område i 2010 innvilget fritak for havneavgifter og andre vederlag. Fritakene ble samlet anslått til å utgjøre kr Samlet utgjør indirekte og direkte støtte til stiftelsen OMK og deres medlemsorganisasjoner i 2010 anslagsvis kr Andre havner Vi har fått tilbakemeldinger fra havnene i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Larvik, Borg og Drammen, angående hva de gjør i forhold til fartøyvern og maritimt kulturvern. Det er noe ulik praksis i de ulike havnene og det varierer hvor involvert de er i fartøyvern. Noen gir en del i støtte (for eksempel Oslo), andre (for eksempel Borg) gir i utgangspunktet ikke økonomisk støtte og andre gir mindre beløp i støtte (for eksempel Tromsø havn som gir en tusenlapp i året til en forening.) Noen har lokaler de har leid bort til kystforeninger til under markedspris (Trondheim) og andre har ingen lokaler som de stiller til disposisjon.

2 Oslo Havn KF Side: 2 Litt om praksis i de ulike havnene: a) Tromsø Havn I Tromsø har de ikke noen spesiell erfaring med fartøyvern i havna. Det finnes ei forening som heter Arctandria, Tromsø Kystlag. Den ble stiftet i 1979 og er et kystlag under Forbundet Kysten. Tromsø Havn er ikke medlem, men foreningen har tidligere mottatt en tusenlapp eller to i støtte. Tromsø Havn behandler søknader fra sak til sak etterhvert de kommer inn. Det er ikke noen stor pågang. Det er for tiden ingen organisasjoner som er innvilget vederlagsfri bruk av lokaler hos Tromsø Havn. Havna har innvilget vederlagsfri bruk av en flytebrygge til en vernet båt som av og til går med turister. Båten heter Signe og er ca. 40 år. Den eies av en privatperson som holder den vedlike. b) Trondheim I Trondheim er de veldig strenge på dette området, etter at det ble et stort press fra mange som hadde verneverdige fartøyer og det var mange som ikke ivaretok oppgavene sine. Skole/seilskip som ikke driver forretningsvirksomhet har fri anløps og kaiavgift, men betaler andre utgifter som vannfylling og søppel med mer. SD/S Hansteen fra 1863 er fritatt for alle avgifter og får direkte støtte ved fri levering av vann og noe hjelp med lastebil osv. Båten er et seil/dampskip som eies av en offentlig stiftelse. Havna har leid bort 2 gamle havneskur og kaianlegg (ca. 125 m kai) med plass til ca verneverdige skøyter/båter på Fosenkaia i Kanalhavna til Trondhjem Kystlag. Leietaker leier havneskurene og kaianlegget til under markedspris. Leietaker har i henhold til kontrakt plikter og noe vedlikehold. Leietaker fremleier kaiplassene og plass i skurene til sine medlemmer og har møterom og verksted, samt kaffevirksomhet der. c) Bergen Havn I Bergen gjelder følgende: Kaiavsnittene ved Holbergskaien reserveres til veteranbåtene STORD 1, OSTER, MIDTHORDLAND, GRANVIN, ATLØY og VESTGARD. Sørsiden av Munkebryggen reserveres til SKÅNEVIK. Tollboden syd, innerste del reserveres til VULCANUS. Vernede fartøyer kan innen 1. november hvert år sende søknad til Bergen og Omland Havnestyre om økonomisk støtte fra havnekassen på det beløp som hvert enkelt fartøy har betalt i havneavgifter siste år. Havnestyret beslutter om det skal gis støtte og eventuelt hvor stort beløp eller prosentandel som skal gis. Øvrige utgifter til vann, strøm, renovasjon og eventuelt andre utgifter som det enkelte veteranskip har i forbindelse med ovennevnte kaiplasser betales i henhold til regulativ/faktura.

3 Oslo Havn KF Side: 3 Kaiavsnittene ved Holbergskaien, Munkebryggen syd og Tollboden syd, innerste del kan benyttes av andre fartøyer når kaiavsnittene ikke er opptatt av veteranbåter. For øvrig etter anvisning fra BOH. Ankomst/avgang skal meldes til havnevakten minimum 48 timer før ankomst/avgang. Når seilingsplan for sommersesongen foreligger, skal den sendes til havnevesenet slik at havneadministrasjonen kan planlegge bruken av kaiavsnittene på en best mulig måte. d) Stavangerregionen Havn IKS Stavangerregionen Havn IKS yter en ikke ubetydelig støtte til forskjellige kystkulturtiltak. En organisasjon som heter Engøyholmen Kystkultursenter har fått tildelt fri tomt til oppføring av et naust i gammel byggestil der det drives forskjellige aktiviteter i regi av organisasjonen. Organisasjonen får fritt benytte havnevesenets kaier til transport av gjester og materiell til sitt maritime senter. Havna har for tiden to veteranbåter liggende sentralt i Stavanger havn. Disse er fritatt for alle avgifter og vederlag. De betaler kun for strøm og vann etter forbruk. Det ytes årlig støtte til de to veteranbåtene i størrelse ca kr til hver. e) Larvik Havn KF Larvik havn gir støtte til organisasjoner som driver fartøyvern, i hovedsak Colin Archerskøyter, herunder var de med å finansiere innkjøp av en fra utlandet. Dessuten stiller de gratis båtplasser og krantjenester til disposisjon. Havna støtter arrangementet Colin Archerdagene som er en samling av CAskøyter i Larvik. Havna støtter videre ett prosjekt i forbindelse med bygging av en replika av et orlogsfartøy. Skoleskip og veteranbåter er fritatt havneavgifter. f) Drammen havn Drammen havn har gjort en del i forhold til fartøyvern og vern av maritimt kulturmiljø. Havna tror det er viktig at det finnes steder hvor entusiaster og interessenter som bruker tid og penger på det som har med maritim historie og kultur å gjøre kan søke støtte og hjelp. Havna tror spesielt at det er spesielt viktig for en havn å fremelske denne historien og samtidig sette den i forbindelse med nåtid og fremtid. På den bakgrunn har havna støttet: det Maritime museet i Svelvik, som også har havnehistorie ( kr/år). venneforeninger for fyr med mindre engangsbeløp. sjøspeiderne som ivaretar en gammel sandjakt fra Drammen. Havna har ellers vært med på å starte en venneforening for ett maritimt og havnerettet museum i Drammen (startet for 10 år siden). De har mottatt kr/år. Det høyeste direkte støttebeløpet Drammen havn gir er kr/år. Den åpnet havna en Maritim Storstue til 9 millioner kroner. Den var en gave til

4 Oslo Havn KF Side: 4 byen (symbolsk gave). Drammen havn har restaurert det eldste lagerbygget i havna og skapt ett hus som kan brukes til møter, kveldsarrangementer, kulturarrangementer, styremøter, møter i hverdagen i havna, med mer. Drammen sjømannsforening har også flyttet inn i bygget med alle sine skutemodeller og skutemalerier. Drammen havns eierkommuner vil kunne benytte lokalet når det er viktige besøk i byen og når det kan passe å fortelle om havne og sjøfartshistorien i byen. På lørdager i sommerhalvåret er bygget åpent for alle besøkende. Drammen havn har også en ambisjon om å undervise alle skolebarn i Drammen en dag (for eksempel 6. skoleår). Den Maritime storstua kan leies av alle og alle (eiere unntatt) må betale. Utleie og ekstern bruk administreres av de som leverer maten til lokalet. g) Borg havn Borg gir ikke økonomisk støtte på permanent basis. Eventuelle søknader blir vurdert, men nåløyet er trangt. Det finnes organisasjoner i Sarpsborg som driver fartøyvern, men disse har imidlertid ordnet seg selv med lokaler. Fredrikstad Museum har en viss aktivitet rundt eldre skip og man kan leie kaier til gunstig pris hos dem. Organisasjoner som driver med fartøyvern og vern av maritimt kulturmiljø betaler pt. ikke anløpsavgift. Fartøyene ligger imidlertid ikke på Borg havns kaier, men kommunen har ordnet med egne fortøyningsinnretninger til dem. Saken behandles i havnestyret iflg.: Økonomiske konsekvenser for Oslo Havn KF: Budsjettmessige forhold: Havnedirektørens vurderinger: Havnedirektøren erkjenner at det er ulik praksis i de ulike havnene med henhold til hva som gjøres i forhold til fartøyvern og vern av maritimt kulturmiljø. Dette har naturlig nok sammenheng med havnens størrelse, økonomi, arealutstrekning, meldte behov, samt også havnens praksis. Oslo havn er den største havnen i Norge og er ut fra de mottatte tilbakemeldingene den mest sjenerøse havnen både i forhold til direkte økonomisk støtte og indirekte støtte. Andre havner, så som Trondheim, yter imidlertid også betydelig støtte i og med at de leier ut to gamle havneskur og et kaianlegg (125 m) til under markedspris til et kystlag, som igjen fremleier skurplass og kaiplass til sine medlemmer. Drammen havn yter også betydelig støtte, men en litt mer generell form for støtte, da hele befolkningen i området tilgodeses i og med at de har åpnet en Maritim Storstue i byen som kan leies av alle. Havnedirektøren ber styret ta saken til orientering.

5 Oslo Havn KF Side: 5 Havnedirektørens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Anne Sigrid Hamran havnedirektør Dag H. Sem direktør terminalavdelingen Vedlegg: 1 Kopi av havnestyresak 71/10 angående støttebevilgninger fra havnekassen. Fritak for havneavgifter og vederlag 2011 og kopi av vedtaket i havnestyresak 71/10

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013

Sak: Støttebevilgning fra havnekassen - fritak for havnevederlag 2013 Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato 91/12 Havnestyre 06.12.2012 Saksbehandlende avdeling: Saksbehandler: Havnedirektør/ Administrasjonsavdelingen Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 13.11.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

FORRETNINGSBETINGELSER 2014

FORRETNINGSBETINGELSER 2014 FORRETNINGSBETINGELSER 2014 For bruk av infrastruktur og tjenester som tilbys og ytes av BERGEN OG OMLAND HAVNEVESEN Foto: Petter Solheim Side 1 av 12 INNHOLD Vilkår for bruk av BOHs infrastruktur og tjenestetilbud

Detaljer

Forbundet KYSTEN Per Hillesund

Forbundet KYSTEN Per Hillesund Forbundet KYSTEN Per Hillesund FORBUNDET KYSTENS KYSTLAGSUNDERSØKELSE FOR 2008 Kystlagsundersøkelse for 2008 Oppsummering av kystlagsundersøkelsen for 2008 Forbundet KYSTEN er en organisasjon i vekst.

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Hotel Kämp møterom «Paavo Nurmi» Møtetid: 18.09.2013 kl. 09.00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. IV-51/07 Saksbehandlende avdeling: Eiendomseksjonen Saksbehandler: Kathrin Pedersen Dato: 04.10.2007 Saksnummer: 2007/259 SAK: EKSISTERENDE OG FREMTIDIG BRUK

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Havnestyresak nr. V 77/2008 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Johan Hoddevik Dato: 10.10.2008 Saksnummer: 2008/306 SAK: Revisjon av forskrift

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 7840502 som sørger for innkalling av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr.

Innst. S. nr. 32. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen. Dokument nr. Innst. S. nr. 32 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Dokument nr. 8:98 (2002-2003) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 103 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 03.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 (begynner 14:09 istedenfor) Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 102 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommune, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Offentlig sakliste. Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Offentlig sakliste Innkalling til møte i Formannskapet 04.10.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tema: Kommuneplanarbeidet samfunnsplanen TIL BEHANDLING: 28/12: MELDINGER - FORMANNSKAPET

Detaljer

Drammen havn Årsrapport 2009

Drammen havn Årsrapport 2009 Drammen havn Årsrapport 2009 Sjøtransport av bil og andre varer gir færre ulykker, mindre køer og lavere slitasjekostnader Einar Olsen, Havnedirektør Innhold Havnedirektørens forord...4 Styrets beretning...6

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/06 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/06 Møte: Eldrerådet Vara oppfordres til å møte Møtested: Ryensvingen 1, Plenumsalen Møtetid: mandag 08. mai 2006 kl. 14.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 03/10 Havnestyre 04.02.2010 Saksbehandlende avdeling: Maritim avdeling Saksbehandler: Paal Waage Dato: 21.01.2010 Saksnummer: 2007/204 Sak: OSLO

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder

Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim kommune Evaluering av kommunens ordning for utleie av atelier/verksteder Trondheim, 27. august 2007 PwC Innledning AS (PwC) er av Trondheim kommune engasjert for bistå i arbeidet med å evaluere

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer