Protokoll fra styremøte i NAL (3/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra styremøte i NAL (3/2012)"

Transkript

1 Protokoll fra styremøte i NAL (3/2012) Tid: 19. april 2012 klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Mette Melandsø, Kurt Singstad, Per Rygh, Helga Feiring og Cecilie Wille (sakene 38/ /2102). Forfall Geir Haaversen, Magnus Jørgensen og Dag Spangen. NALs administrasjon Pål Stephensen, Thorstein Dramdal (sak 44/2012), Kåre Borgan (sak 54/2012) og Ragnhild Ølstad (protokollfører) Del 1 - Godkjenning 38/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste A 2 Innkallingen og sakslisten til styrets møte 19. april 2012 godkjennes. Styret er beslutningsdyktig i henhold til punkt 2.16 i NALs vedtekter. 39/2012 Protokoll fra styrets møte 15. mars 2012 A 2 Protokollen vedlå til saken. Protokollen fra styrets møte 15. mars 2012 godkjennes. Del 2 Orienteringssaker 40/2012 Orienteringer A 2/A 3 Det ble gitt en orientering om aktuelle saker, herunder om: Boligpolitikkseminar 18. april 2012 Seminaret ble meget vellykket, med godt innhold og stor deltagelse. Seminaret ble filmet og vil tilgjengeliggjøres på Arkitektur.no. En boligpolitisk plattform utarbeides på bakgrunn av innspill fra seminaret, samt fra øvrige medlemmer og ressurspersoner. Forfattes av Gaute Brochmann og presenteres i juni. Møte i FAD 27. mars 2012 I møtet med statsråd Rigmor Aasrud fremmet NAL forslag om å arrangere en arkitektkonkurranse om regjeringskvartalet, og om høyblokka, slik at bygget kan bli et pilotprosjekt for bærekraftig rehabilitering.

2 Fagpolitisk rådgiver To søknader er innkommet innen fristen Det gis kompensasjon til styremedlemmer som har påtatt seg oppgaver på vegne av administrasjonen under vakant stilling. Styret utarbeider en ramme som forelegges administrasjonen. Status Arkitekturhuset Arbeidsutvalget innkalte til orienteringsmøte med samarbeidspartnere (NIL,NLA, AFAG, Arkitektbedriftene, 0047 og Norsk Form) om felles arkitekturhus. Arbeidsutvalget leverer sin innstilling innen utgangen av mai. Møte med BDO om NALs økonomi Møtet med BDO har ikke vært avholdt. Mette og Kjersti avholder møte med administrasjonen i dag, etterfølgende møte med BDO skal planlegges. Møte i Forsvarsbygg 17. april 2012 NAL ble invitert til et orienterende møte i anledning kampflybase på Ørland. Forsvarsbygg ønsket innspill til konkurranseform. Medlemsstatistikk Medlemsstatistikken presenteres heretter på månedsbasis. Det registreres flere utmeldinger i år mot fjoråret. 41/2012 Administrerende direktørs rapport A 2 Administrerende direktør avla rapport om status i administrasjonen, herunder: Prosess for valg av nytt styre Frist for valgkomiteens innstilling er 1. mai Saksdokumenter til representantskapsmøtet sendes ut 11. mai 2012 og først da blir valgkomiteens innstilling offentlig. Nødvendig med gjennomgang av vedtekter og instruks til valgkomiteen for å tydeliggjøre reglene for offentliggjøring. Tariffavtale AFAG AFAG har inngått en overenskomst med Abelia/NHO gjeldende per NAL kan få krav om at avtalen skal gjøres gjeldende for ansatte som er medlemmer i AFAG. Omorganisering av organisasjonen per Administrerende direktør presenterte nytt organisasjonskart der avdelingene Akademiet, Biblioteket, Ecobox og Fag og konkurranser er slått sammen til en Fagavdeling. Ny leder ansatt, Petter N. Haug. Han tiltrer for å bli med i etableringen av avdelingen, samt budsjettarbeidet. Målsettingen med omorganiseringen er mer effektiv bruk av ressursene i administrasjonen gjennom økt fleksibilitet. Styret har i strategiplanen presisert at oppbemanning i NALs administrasjon skal knyttes til faglige, og ikke til administrative oppgaver. 2

3 42/2012 Medlemsverving handlingsplan A 3 Ref. sak 28/2012. Handlingsplanen vedlå til saken. Administrasjonslederen orienterte. Styret kom med innspill til omfang og tiltak, og uttrykte ønske om ytterligere prioritering av denne oppgaven. 43/2012 Houens Fonds Diplom 2012 D 4 Ref. sak 105/2011. Notat fra bedømmelseskomiteen ble omdelt i møtet. Økonomien rundt tildeling av arkitekturens høyeste utmerkelse er beskjedent, og årets gjennomføring vil mest sannsynlig gi underskudd. NAL bør rette en begrunnet søknad til KUD om økt tilskudd til fremtidige tildelinger. Styret godkjenner fire av kandidatene og ber om en betenkning av den siste kandidaten før endelig innstilling. 44/2012 Regnskap per 31. mars 2012 A 20 Dokumentene ble omdelt i møtet. Økonomisjefen presenterte kvartalsregnskapet. Totalt ligger driftsresultatet litt bedre an enn budsjettet for 1. kvartal og noe bedre enn fjoråret. Orientering tas til etterretning. Del 3 Beslutningssaker til Representantskapet 45/2012 Innkalling og saksliste til Representantskapets møte 2. juni A 6 Ref. sak 30/2012. Sakslisten til Representantskapsmøte 2. juni 2012 vedlå til saken, og ble gjennomgått i møtet. Innkalling og saksliste godkjennes med tillegg av sak om valg av styre. 46/2012 Forslag fra BAF om å overføre midler til drift av lokalforeningene M 1 Notat med saksfremlegget og forslaget til vedtak fra BAF til Representantskapet om overføring av midler til drift av lokalforeningene, vedlå til saken. 3

4 Saken har bred støtte i lokalforeningene. Styret ønsker å bidra til at medlemmene får kunnskap om virkningen av vedtaket. Styret mener forslaget til vedtak i saken om overføring av driftsmidler til lokalforeningene er uheldig, og vil informere medlemmene om dette. 47/2012 Medlemsgrunnlag A 3 NAL har mottatt ni innspill fra lokalforeningene og disse vedlå til saken. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra lokalforeningene, fremmes saken for videre behandling i Representantskapet. 48/2012 Endringer i NALs vedtekter A 1 Forslag til endringer i NALs vedtekter vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet følgende endringer i NALs vedtekter: 2.13 endres til: Styret tilsetter administrerende direktør, redaktør for Arkitektur N, Arkitektnytt og Norske Arkitektkonkurranser. Administrerende direktør tilsetter og har ansvaret for forbundets øvrige personale. 3.09, 2. ledd, endres til: Medlemmer betaler en redusert medlemskontingent fra fylte 67 år. Tilsvarende gjelder.. Styret foreslår videre at endringene gjøres gjeldene fra 2. juni /2012 Endringer i retningslinjene for ukurante søkere A 3 Forslag til endringer i retningslinjene vedlå til saken. Styret foreslår for Representantskapet følgende endringer i retningslinjene for ukurante søkere: Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer særs høye kvalifikasjoner som arkitekt. endres til: Opptak i NAL på bakgrunn av andre kvalifikasjoner enn avlagt arkitekteksamen skal representere et unntak, basert på at søkeren dokumenterer høye kvalifikasjoner som arkitekt. Styret foreslår videre at endringene gjøres gjeldende fra 2. juni

5 50/2012 Kontingent 2013 A 20 Notat vedlå til saken. Det legges opp til at fremtidige kontingentøkninger tilsvarer konsumprisindeksen. Styret foreslår for Representantskapet at ordinær kontingent for 2013 økes med 2%. 51/2012 Valg av revisor A 20 Administrasjonens forslag til revisor ble behandlet. Styret foreslår for Representantskapet at BDO Noraudit ved Erik H. Lie velges som NALs revisor for ett år fra 1. januar /2012 Årsmelding 2011 A 6 Administrasjonens forslag til årsmelding til Representantskapet vedlå til saken. Dokumentet lages i PDF for publisering. I tillegg er det utarbeidet en oppsummering av Arkitekturens År, som sendes NALs medlemmer som bilag til ett av tidsskriftene. Årsmeldingen fremlegges til behandling i Representantskapets møte 2. juni Del 4 Øvrige beslutningssaker 53/2012 Oslo Arkitekturtriennale - G 6 Ref. sak 23/2012. Notat av fra OAT vedlå til saken. OAT ber om tilbakemelding fra NAL på styrerepresentasjon, medlem til arbeidsutvalget og forholdet mellom OAT og Arkitekturdagen. NAL representeres i OATs styre med et styremedlem, og med presidenten som vararepresentant. Administrasjonen utpeker en representant til arbeidsutvalget. Hovedkonferansen (Arkitekturdagen) under OAT skal fortsatt være NALs hovedbidrag. Del 5 Eventuelt 54/ Presentasjon av justert logo for NAL Kåre Borgan presenterte den justerte logoen, som er gitt et enklere uttrykk enn den opprinnelige, tilpasset bruk i digitale medier. Revisjonen inkluderer også lokalforeningene. 5

6 - Styremøte 21. juni A 2 Presidenten sender ut en invitasjon til et møte i Bergen fra 21. juni Protokollen godkjent i styremøte 21. juni Kjersti Nerseth President Pål Stephensen Administrerende direktør 6

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (2/2012) Tid: 15. mars 2012 klokken 10.30-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Kurt Singstad, Dag Spangen, Per Rygh,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (4/2012) Tid: 21.juni 2012 13.00-17.00 Sted: Cornelius AS Sjømatrestaurant på Holmen, Bergen Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Mette Melandsø, Kurt Singstad, Per Rygh,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (1/2012) Tid: 26. januar 2012 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille (unntatt sakene 1-5/2012), Mette Melandsø,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (2/2014) Tid: 12.3.2014 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (7/2012) Tid: 24. oktober 2012 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2015) Tid: 12.10.2015 klokken 10.00-17.15 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Per Morten Ekerhovd (t.o.m. deler av sak 83/2015), Sissil

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (5/2015) Tid: 26.8.2015 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Per Morten Ekerhovd, Michael Lommertz, Geir Brendeland, Sissel Arctander,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2013) Tid: 18. september 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan, Per Morten

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (2/2015) Tid: 11.3.2015 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Sissil Gromholt, Gudmund Hoel, Maria Molden

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (3/2015) Tid: 24.4.2015 klokken 10.00-17.00 Sted: ErzscheiderGården, Spell-Olaveien 6, Røros Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz og Anette

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (8/2015) Sak 2/2016 Tid: 9.12.2015 klokken 08.45-1215 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Sissil Gromholt, Rose Marie Steinsvik, Michael

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2011)

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2011) Protokoll fra styremøte i NAL (7/2011) Tid: 8. desember 2011 klokken 09.00-17.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kjersti Nerseth, Cecilie Wille, Mette Melandsø (unntatt sak 96 og

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (8/2012) Tid: 4. desember 2012 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (1/2015) Tid: 28.1.2015 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Per

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (5/2013) Tid: 28. august 2013 klokken 10.00-15.15 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen (f.o.m. sak 62), Maria Molden, Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2016)

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2016) Protokoll fra styremøte i NAL (7/2016) Tid: 08.12.2016 klokken 10.00-16.15 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Rose Marie Steinsvik, Hallvard Trohaug, Michael Lommertz,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2016)

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2016) Protokoll fra styremøte i NAL (2/2016) Tid: 10.3.2016 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Sissil Gromholt (f.o.m. sak 17/2016), Per Morten Ekerhovd,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (4/2014) Tid: 23.6.2014 klokken 1650-21.00 Sted: Juvet Landskapshotell, Alstad, Valldal Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Sissil Gromholt, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89, 7670 Inderøy

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89, 7670 Inderøy Innkalling til representantskapsmøte i NAL Tid: 25.5.13 klokken 09.00 17.00 Sted: Jægtvolden Fjordhotell, Jektvollvegen 89, 7670 Inderøy Representantskapet AAF: Mona Reiersølmoen BAF: Jørgen Grahl-Madsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (8/2013) Tid: 11. desember 2013 klokken 10.00-15.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (2/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (2/2013) Tid: 13. mars 2013 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Annelise Bjerkan, Rose Marie

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (8/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (8/2014) Tid: 11.12.2014 klokken 10.00-16.45 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Rose Marie Steinsvik, Per

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2017)

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2017) Protokoll fra styremøte i NAL (1/2017) Tid: 09.02.2017 klokken 10.00-13.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Rose Marie Steinsvik, Geir Brendeland, Hallvard Trohaug

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2017)

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2017) Protokoll fra styremøte i NAL (3/2017) Tid: 09.06.2017 klokken 1300-1700 og 10.6 kl. 0900-1330. Sted: Sokndalstrand, utenfor Egersund Styret Alexandria Algard, Rose Marie Steinsvik, Hallvard Trohaug, Michael

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2015)

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2015) Protokoll fra styremøte i NAL (4/2015) Tid: 11.6.2015 klokken 11.00-17.45 Sted: Hellviktangen Gård & Kunstkafe, Hellvikalléen 60, 1450 Nesoddtangen Styret Kim Skaara, Sissil Gromholt, Per Morten Ekerhovd,

Detaljer

Protokoll. fra. styremøte i NAL (6/2016)

Protokoll. fra. styremøte i NAL (6/2016) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2016) Tid: 01.11.2016 klokken 10.00-16.45 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Marianne Sætre (f.o.m. sak 71/2016), Rose Marie Steinsvik,

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Grønland 64, Drammen

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Grønland 64, Drammen Innkalling til representantskapsmøte i NAL Tid: 8.5.2015 klokken 09.00 17.00 Sted: Comfort Hotel Union Brygge, Grønland 64, Drammen Representantskapet AAF: Cecilie Bjerke Skjømming BAF: Jørgen Grahl-Madsen

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2012)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2012) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2012) Tid: 25. september 2012 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Per Rygh,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (3/2014) Tid: 9.4.2014 klokken 10.00-16.45 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan (unntatt sakene

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (5/2014) Tid: 27.8.2014 klokken 09.00-16.30 Sted: Sanden pensjonat, Øyragata 9, Lærdal Styret Kim Skaara, Maria Molden, Rose Marie Steinsvik, Per Anda, Michael Lommertz og

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (1/2013) Tid: 30. januar 2013 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2016)

Protokoll fra styremøte i NAL (1/2016) Protokoll fra styremøte i NAL (1/2016) Tid: 28.1.2016 klokken 08.30-14.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Per Morten Ekerhovd (fra sak 3/2016), Rose Marie Steinsvik,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014)

Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014) Protokoll fra styremøte i NAL (6/2014) Tid: 24.9.2014 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Per Morten Ekerhovd, Gudmund Hoel, Maria Molden, Rose Marie

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (7/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (7/2013) Tid: 30. oktober 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Maria Molden (t.o.m sak 94/2013), Annelise

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2016) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2016) Tid: klokken Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Protokoll fra styremøte i NAL (4/2016) Tid: 15.6.2016 klokken 09.00-17.00 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Sissil Gromholt, Rose Marie Steinsvik, Michael Lommertz,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (4/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (4/2013) Tid: 26. juni 2013 klokken 10.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2013)

Protokoll fra styremøte i NAL (3/2013) Protokoll fra styremøte i NAL (3/2013) Tid: 26. april 2013 klokken 10.00-16.00 Sted: Bergstadens Hotel, Osloveien 2, Røros Styret Kim Skaara, Magnus Jørgensen, Gudmund Hoel, Maria Molden, Annelise Bjerkan,

Detaljer

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2016)

Protokoll fra styremøte i NAL (5/2016) Protokoll fra styremøte i NAL (5/2016) Tid: 20.9.2016 klokken 09.00-16.30 Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, Oslo Styret Alexandria Algard, Hallvard Trohaug, Marianne Sætre, Rose Marie Steinsvik,

Detaljer

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Quality Leangkollen Hotell, Bleikeråsen 215, Asker

Innkalling til representantskapsmøte i NAL. Tid: klokken Sted: Quality Leangkollen Hotell, Bleikeråsen 215, Asker Innkalling til representantskapsmøte i NAL Tid: 21.04.2017 klokken 09.00 17.00 Sted: Quality Leangkollen Hotell, Bleikeråsen 215, Asker Representantskapet AAF: Line Fogedgaard Jønsson BAF: Geir Brekke

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER.

VEDTEKTER BERGENS ARKITEKTFORENING. Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund KAP. 1 FORENINGEN KAP. 2 FORENINGENS ORGANER. BERGENS ARKITEKTFORENING Tilsluttet Norske Arkitekters Landsforbund VEDTEKTER Mars 1991 KAP. 1 FORENINGEN Alminnelige bestemmelser 1.01 Bergens Arkitektforening, BAF, er en del av Norges Arkitekters Landsforbund,

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010

VEDTEKTER. Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 VEDTEKTER Gjeldende vedtekter ble fastsatt i ordinær generalforsamling 3 mai 2012 og erstatter vedtekter av 10. juni 2010 2/6 Innhold 1 NAVN OG ORGANISASJON... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMSKAP... 3 5 GENERALFORSAMLING...

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER.

FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. FORTIDSMINNEFORENINGENS LOVER. Vedtatt av Representantskapsmøtet 2016 (revidert pr. 4. juni 2016) Forrige revisjoner foretatt: Lovendringer vedtatt av representantskapsmøtet 4. juni 2016 Lovendringer vedtatt

Detaljer

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF)

Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Til KPFs ekstraordinære generalforsamling 28. april-07. Sak: 2 Landsstyrets forslag til nye VEDTEKTER for Kristent Pedagogisk Forbund (KPF) Det foreslås at disse vedtektene erstatter gjeldene grunnregler

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

NEIDEN OG OMEGN JFF. 1 NAVN Foreningens navn er : Neiden & Omegn JFF. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. NEIDEN OG OMEGN JFF Vedtekter for Neiden & Omegn Jeger- og Fiskeforening Stiftet 21. april 1983. Det er foretatt endringer på årsmøtene i 1992 og 2002. I 2002 har en brukt NJFFs mønstervedtekter vedtatt

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund

Vedtekter for Norges Parkinsonforbund 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent logo kan benyttes. 2 FORMÅL

Detaljer

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving

Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving Vedtekter for Solør-Odal Landbruksrådgiving (Endret siste gang 23. mars 2006) 1 Formål Formålet til landbruksrådgivingen er å utføre forsøk, prøvetaking, registreringer, driftsøkonomiske granskinger eller

Detaljer

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011.

Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening. Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. Vedtekter for Hemnes Jeger og Fiskerforening Oppdatert og vedtatt av årsmøte den 23.03.2011. VEDTEKTER FOR Hemnes Jeger og Fiskerforening stiftet 1980 1 NAVN Navnet er Hemnes Jeger og Fiskerforening. Klubben

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.:

VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: Forsvarets seniorforbund, Avdeling Vesterålen VEDTEKTER for Forsvarets seniorforbund, avdeling Vesterålen (FSFVAL) ORG.Nr.: 998 323 479 Forsvarets Pensjonistforening Vesterålen ble stiftet 12. januar 2011

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2014 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VVEDTEKTER for: Ullensaker Jeger og fiskerforening stiftet 01.mars 1920 1 NAVN Foreningens navn er: Ullensaker Jeger og fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN

VEDTEKTER. FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar NAVN 1 VEDTEKTER FOR EIGERSUND JEGER- OG FISKERFORENING stiftet den 27. februar 1967. 1. NAVN Foreningens navn er Eigersund Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med landsmøtet 2016. 1: Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009

Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 Notat Til: Medlemmer i regionalavdelingen Fra: Styret i avdeling BERGEN Dato: Til Årsmøte 8.juni 2010 SAK: ÅRSMØTE 2010, saksliste og årsmelding 2009 SAK 1. INNKALLING Årsmøtet er annonsert ved utsendelse

Detaljer

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet

Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet Vedtekter for Othilienborg Idrettslag Stiftet 26.04.1973 1 Formål Lagets formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett og friluftsliv i sunne former. 2 Tilslutninger Laget er tilsluttet Norges

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og

Protokoll fra styremøte 9/2016. Det ble avholdt styremøte i Juristenes hus 26. oktober 2016 og Til hovedstyret i Norges Juristforbund Revisor Kjetil Andersen og Øystein Olsrud JUS v/daglig leder Seksjonsstyrene Oslo 8.11. 2016 Protokoll fra styremøte 9/2016 Det ble avholdt styremøte i Juristenes

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer

Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer AFASIFORBUNDETS VEDTEKTER Gjeldende fra og med Landsmøtet 2013. Navn, formål, organisasjon, ansvarlige organer 1-1 Navn Organisasjonens navn er Afasiforbundet i Norge (AFN/Afasiforbundet). Afasiforbundet

Detaljer

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening

Skjeberg Omegn Jeger og Fiskeforening MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEDTEKTER FOR Skjeberg og Omegn Jeger og fiskeforening stiftet 27. mars 1960 1 NAVN Foreningens navn er: Skjeberg

Detaljer

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND

MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØNSTERVEDTEKTER FOR JEGER- OG FISKERFORENINGER TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND (Vedtatt av NJFFs Representantskap 03.09.99) Vedtatt på årsmøte 17 februar 2006. Rettelse på 6, 1 ledd gjort på

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAVANGER ARKITEKTFORENING

VEDTEKTER FOR STAVANGER ARKITEKTFORENING VEDTEKTER FOR STAVANGER ARKITEKTFORENING Endret i ekstraordinær generalforsamling 16. mars 2016 1. Foreningens medlemmer og dens oppbygning a. Foreningens medlemmer er medlemmer av Norske Arkitekters Landsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015

Unios vedtekter. vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 2 Unios vedtekter vedtatt av representantskapet 7. desember 2015 1 Navn Organisasjonens navn er Unio. 2 Formål Unio skal være den hovedorganisasjonen

Detaljer

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe

Vedtekter for nymusikks komponistgruppe Vedtekter for nymusikks komponistgruppe (oppdatert ved årsmøtet 23.02.2017, godkjent av landsmøtet i nymusikk 28.04.2016) 1. Formål nymusikks komponistgruppe (heretter forkortet NMK) er en organisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø

Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø Aksjonærer i Saltens Bilruter AS innkalles herved til Til behandling foreligger Ordinær Generalforsamling Tirsdag 20. juni klokken 13.00. I selskapets lokaler på Stormyra i Bodø 1. Valg av møteleder 2.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005. 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2005 2.mars 2005 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE ØSTKANTEN BLUESKLUBB Onsdag 02.mars 2005 kl 1800, i Tollbugata 35, SAK 1. Åpning av styreleder. Møtet ble åpnet av styreleder John Jørgen Støa.

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Vedtekter for Den Norske Coachforening

Vedtekter for Den Norske Coachforening Vedtekter for Den Norske Coachforening Sist endret tirsdag, 28. april 2015 Kapittel 1 Formål, oppbygging og ansvarlig organ 1-1 Foreningens offisielle navn er: Den Norske Coachforening (DNCF) Det engelske

Detaljer

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel

Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Vedtekter Det Kongelige Selskap for Norges Vel Sist vedtatt 16. juni 2015 Vedtatt av representantskapet 29. mai 1990, 22. august 1991, 9. juni 2004, 3. juni 2009 og 16. juni 2015 1. Organisasjon Det Kongelige

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer