Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrekneskap 2013 for Meland kommune"

Transkript

1 Årsrekneskap 2013 for Meland kommune

2 Innhald årsrekneskap 2013 Side Kommentar til rekneskapen for Økonomisk oversyn - drift 4 Økonomisk oversyn - investering 5 Anskaffing og anvending av middel 5 Balanse 6 Rekneskapsskjema 1A - drift 7 Rekneskapsskjema 1B - resultat pr tenesteområde 7 Rekneskapsskjema 2A - investering 8 Rekneskapsskjema 2B - investeringsprosjekt 9 Rekneskapsprinsipp, vurderingsreglar og organisering av kommunen si verksemd 10 Note 1: Arbeidskapital 10 Note 2: Pensjon 11 Note 3: Kommunen sitt garantiansvar 12 Note 4: Kostnader, fordringer og gjeld til kommunale samarbeid og føretak 12 Note 5: Aksjar og andeler i varig eige 13 Note 6: Avsetting til og bruk av fond 13 Note 7: Kapitalkonto 14 Note 8: Anleggsmiddel 14 Note 9: Markedsbaserte finansielle omløpsmiddel 15 Note 10: Langsiktig gjeld og avdrag 15 Note 11: Endringer av rekneskapsprinsipp 16 Note 12: Rekneskapsmessig meirforbruk/mindeforbruk 16 Note 13: Vesentlege forpliktingar 16 Note 14: Sjølvkostområde Note 15: Tal på årsverk og ytingar til leiande personar og revisor 17 Note 16: Utgfitsførte tap på krav 18 Note 17: Oversyn skatteinntekter siste 5 år 18 Melding frå revisor Årsrekneskap 2013 Side 2 av 20

3 Kommentar til rekneskapen for 2013 Meland kommune leverer i 2013 det beste økonomiske resultatet i kommunen sin nyare historie. Kommunen har eit netto driftsresultat på kr 29,9 mill, som er 6,4 % av sum driftsinntektene. Til samanlikning vart netto driftsresultat i 2012 på kr 2,2 mill, som utgjer 0,5% av driftsinntektene, slik at resultatbetringa i 2013 er på kr 27,7 mill. Trekk ein frå overføringar av momsrefusjon til investeringsrekneskapen og netto avsettingar til fond er resultatet på kr 21,1 mill. Etter inndekning av alt akkumulert meirforbruk frå tidlegare år på 18,1 mill sit kommunen igjen med eit netto mindreforbruk (overskot) på kr 3 mill. Kommunen har for første gong sidan 2001 ikkje netto underskot (tidlegare års meirforbruk) til framføring i balansen som kommunen må dekke inn i seinare rekneskapsår. Det er fleire årsaker til at kommunen klarer å oppnå eit slikt godt resultat. Administrasjonen såg våren 2013 at driftsnivået i kommunen var for høgt samanlikna med vedteke budsjett for året. Det vart difor gjennomført ein analyse av driftsnivået i kommunen med etterfølgjande vedtak om reduserte driftsrammer og ulike nedskjeringstiltak. Frå 1. januar 2013 vart administrativ organisasjon i kommunen endra til ein såkalla 2-nivå modell med totalt 13 tenesteområdeleiarar som rapporterer direkte til rådmann. Omorganiseringa innebar og at budsjettansvar vart flytta nærare der utgiftene faktisk påløper, og vi meiner at budsjettdisiplinen gjennom dette vart vesentleg styrka. Meland kommune har dei siste åra opplevd stor vekst i folketal. Veksten i 2013 var på 2,7%, og kommunen er dermed nr 16 i Norge når det gjeld storleiken på folkevekst. Veksten er likevel noko lågare enn i 2012, då han var på 4,4%. Auken i skatteinntekter og rammetilskot i 2013 er på kr 22,6 mill eller 7% medan utgiftsveksten var på berre kr 1,9 mill eller 0,4%. Lønsutgiftene eksl. sosiale kostnader er redusert med kr 1,0 mill frå 2012 til kr 208,4 mill i Resultatforbetringa skuldast såleis at ein har klart å halde utgiftsnivået på same nivå som i 2012 medan vekst i folketal gjer auke i skatteinntekter og rammetilskot. Meland kommune sine lønskostnader (inkl. sosiale kostnader og pensjon) er 56% av driftsinntektene, noko som rangerer Meland kommune mellom dei 30 kommunane i Norge med lågast del lønskostnader. Noko av årsaken til eit godt resultat for Meland kommune på dette nøkkeltalet er at kommunen deltek i ein god del interkommunale samarbeid, og då ligg kostnaden på linja for kjøp av tenester som erstattar tenesteproduksjon, som eit innkjøp av tenester frå andre kommunar. Hovudårsaken til låge lønskostnadar er likevel at kommunen driv effektiv tenesteproduksjon. Løn er den største kostnadsposten i ein kvar kommune, og det er viktig å ikkje ha for høg del lønskostnader om ein skal ha tilfredstillande økonomiske resultat og kontroll på økonomien. Meland kommune sine frie inntekter (skatt, rammetilskot ) ligg på 97% av landsgjennomsnittet, medan den aldersmessige fordelinga av befolkninga gjer at det er rekna med ein kostnadsindeks (eit kalkulert utgifts- eller tenestebehov) i grunnlaget for rammetilskotet frå staten som ligg 3 % over landsgjennomsnittet. Med inntekter lågare enn gjennomsnitt av kommunane i Norge og høgare berekna tenestebehov må kommunen levere tenester meir effektivt enn ein gjennomsnittskommune dersom økonomien skal vere i balanse. Resultatet viser at det har vi klart i Brutto utgifter i investeringsrekneskapen for 2013 er på kr 58,8 mill, som er kr 2,5 mill lågare enn revidert budsjett på kr 61,3 mill. Av dette er kr 34,6 mill ordinære investeringar i kommunale anlegg, kr 13,1 mill er investeringar i avlaups- og vassverksanlegg som er gebyrfinansierte, og kr 11,1 mill er andre investeringspostar, i hovudsak knytt til Husbanken sin startlån-ordning. Avvik mellom rekneskap og budsjett vil verte ytterlegare kommentert i årsmeldinga. Elles visast til etterfølgjande økonomiske oversyn og noter som er utforma med basis i god kommunal rekneskapsskikk. Frekhaug, 8. april 2014 Per Inge Olsen økonomisjef Årsrekneskap 2013 Side 3 av 20

4 Tal i heile kr Økonomisk oversyn - drift Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Driftsinntekter Brukarbetalingar Andre sals- og leigeinntekter Overføringar med krav til motytingar Rammetilskot Andre statlege overføringar Skatt på inntekt og formue Eigedomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tjen.prod Kjøp av tenester som erstatter tjen.produksjon Overføringar Avskrivningar Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbyte Gevinst på finans. instrumenter (omløpsmidl.) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostningar Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjonar Motpost avskrivningar Netto driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinnt.: 6,38 % 4,21 % 2,95 % 0,50 % Interne finanstransaksjoner Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetningar Overført til investeringsrekneskapen Dekking av tidlegare års regnsk.m. meirforbruk Avsatt til bundne fond Sum avsetningar Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Årsrekneskap 2013 Side 4 av 20

5 Tal i heile kr Økonomisk oversyn - investering Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Inntekter Sal av driftsmiddel og fast eigedom Andre salsinntekter 136 Overføringar/tilskot med krav til motyting Sum inntekter Utgifter Løns- og sosiale utgifter Kjøp av varer og tenester som inngår i tjen.prod Kjøp av tenester som erstatter tjen.produksjon Overføringar Renteutgifter og omkostningar Sum utgifter Finanstransaksjonar Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjar og andeler Avsett til ubundne investeringsfond Avsett til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjonar Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Motteke avdrag på utlån Overført frå driftsbudsjettet Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Anskaffing og anvend. av middel Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Inntekter driftsdel (kontoklasse 1) Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0) Innbetalingar ved eksterne finanstransaksjonar Sum anskaffing av middel Utgifter driftsdel (kontoklasse 1) Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0) Utbetaling ved eksterne finanstransaksjonar Sum anvending av middel Netto Anskaffing - anvending av middel Endring i ubrukte lånemiddel Endring i arbeidskapital Avsetningar Bruk av avsetningar Til avsetning seinere år Netto avsetningar Interne inntekter mv Interne utgifter mv Netto interne overføringar Årsrekneskap 2013 Side 5 av 20

6 Tal i heile kr Balanse Regnsk Regnsk EIGENDELER Anleggsmiddel Faste eigedommar og anlegg Utstyr, maskinar og transportmiddel Utlån Aksjar og andelar Pensjonsmiddel Sum Anleggsmiddel Omløpsmidler Kortsiktige fordringar Premieavvik Aksjer og andelar Kasse, postgiro, bankinnskot Sum Omløpsmiddel SUM EIGENDELER EIGENKAPITAL OG GJELD EIgenkapital Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påverker AK Drift Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Kapitalkonto Sum Eigenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktinger Andre lån Sum Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Anna kortsiktig gjeld Premieavvik Sum Kortsiktig gjeld SUM EIGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Ubrukte lånemiddel Motkonto til memoriakonti Tal i heile kr Endring arbeidskapital Regnsk Regnsk Endring betalingsmiddel Endring kortsiktige fordringar Endring premieavvik Endring aksjar og andelar SUM ENDRING OMLØPSMIDDEL (A) Endring kortsiktig gjeld (B) ENDRING ARBEIDSKAPITAL (A-B) Årsrekneskap 2013 Side 6 av 20

7 Tal i heile kr Rekneskapsskjema 1A - drift Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskot Skatt på eigedom Andre generelle statstilskot Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbyte Gevinst finansielle instrument (omløpsmiddel) Renteutg.,provisjonar og andre fin.utg Avdrag på lån Netto finansinntekter og utgifter Til dekking av tidligare reknesk.messig meirforbruk Motrekning kalkulatoriske avskrivingar Til bundne avsetninger Bruk av bundne avsetningar Netto avsetninger Overført til investeringsrekneskapen Drift ansvar Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regneskapsmessig meir/mindreforbruk Tal i heile kr Rekneskapsskjema 1B - drift Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Ansvarsområde / tenesteområde: Rådmannskontor Økonomikontor Økonomi og finans IKT Rådgjevartenesta Læring og utvikling Grasdal skule / SFO Meland Ungdomsskule Rossland skule / SFO Sagstad skule / SFO Vestbygd skule / SFO Helse Sosiale tenester / NAV Barnevern Meland sjukeheim Meland heimetenester Kultur Plan, utbygging og kommunalteknikk Sum drift for overføring til rekn.sk.skjema 1 A: Det har i 2013 vore gjennomført større organisatoriske endringer i drifta. Rekneskapstala for 2013 er difor ikkje direkte samanliknbare med talene for Der det er aktuelt, har rekneskapstala for 2012 vorte slått saman til den mest relevante ansvarsposten i Årsrekneskap 2013 Side 7 av 20

8 Tal i heile kr Rekneskapsskjema 2A - investering Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk Investeringer i anleggsmiddel Utlån og forskutteringar Avdrag på lån Avsettingar Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemiddel Inntekter frå sal av anleggsmiddel Mottatte avdrag på utlån og refusjonar Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført frå driftsrekneskapen Bruk av tidligare års udisponert Bruk av avsettingar Sum finansiering Udekka/udisponert Kommentar til investeringsbudsjettet for 2013 vedteke i sak 114/12 den 12. des 2012: Vedtaket i budsjettsaka legg til grunn at ordinære investeringar er på kr 37,6 mill. I rådmann si utgreiing er det i tillegg med investeringar til vassverk med kr 5,4 mill og til avlaup med kr 5,5 mill, til saman kr 10,9 mill. Budsjettvedtaket har ved ein feil berre med kr 5,4 mill i vassverksinvesteringar, men vi legg til grunn at det var kommunestyret sin intensjon å følgje rådmann sitt framlegg om at sum til investeringar og låneopptak til vassverk og avlaup skal vere til saman kr 10,9 mill. Vi legg og til grunn at opptak og vidareutlån av startlån og kapitalinnskot til KLP er vedteke som i framlegget frå rådmann. Årsrekneskap 2013 Side 8 av 20

9 Tal i heile kr Regnsk.skjema 2B - invest.prosj. Regnsk Reg. bud Oppr.bud Regnsk (Investeringssummar pr prosjekt brutto før refusjonar og tilskot) Diverse IKT-prosjekt / Inventar Tilbygg Grasdal skule Uteområde skulane Rossland og Vestbygd skule Meland sjukeheim, netto inkl tilskot Transportteneste Nærmiljøanlegg Lagerbygg Melandskaret Asfaltering kommunale vegar Trafikksikring inkl. avkjøring Vestbygd DIV. - Kommunale bygg / vegar / kaier Ny hovudbrannbil Fortau Mjåtveitvegen Veg Litlebergen Gangbru Mjåtveitvegen Ny lastebil+traktorar Sum ordinære investeringar Diverse mindre prosjekt Vassverk Kårbø - Landsvik Vassledning Tveit-Valde-Brakstad Ombygging kummer og overbygg pumpestasjonar Vassleding og avlaup Løypetona 3968 DIV. - Datamodell, plan og dokum. kvalitet vassforsyning Lagerbygg Melandskaret VAR Vassleidning Fløksand-Vikebø Utbetring ledningsnett Frekhaug Resipientundersøkingar Avlaupsanering Brakstad Avlaup Kårbø - Landsvik Utslepp Eikeland Tiltaksplan avlaup Sum investeringar vassverk og avlaup Sum brutto investeringar Startlån - Utlån Startlån - Avdrag og avsetninger Eigenkapitalinnskot KLP Andre avsetninger til fond / nedbetaling av gjeld 3535 Sum andre postar investeringsrekneskapen Sum finansieringsbehov i invest.rekn Årsrekneskap 2013 Side 9 av 20

10 Noter Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske middel som er tilgjengelege i året, og anvendinga av desse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasserast i det året som følgjer av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalingar, inntekter og innbetalingar i løpet av året som vedrører kommunen si verksemd skal framgå av drifts- eller investeringsrekneskapen i året anten dei er betalt eller ikkje. Rekneskapen er avlagt basert på god kommunal rekneskapsskikk, inkludert kommunale rekneskapsstandardar (KRS) utgjeve av Foreningen for god kommunal rekneskapsskikk (GKRS). Kommunen har markedsbaserte verdipapir som inngår i ein handelsportefølje. Desse er klassifisere som omløpsmiddel og bokført til kurs pr i rekneskapsåret. Ved lånefinansiering av investeringar er kalkulatoriske renteutgifter lagt til anskaffingskost, slik det er tilrådd i KRS nr. 2. Organisering av kommunen si verksemd Den samla verksemda til kommunen er organisert innanfor kommunen sin ordinære organisasjon, med unnatak av den verksemd som framgår av note 4. Dei fleste av desse er Vertskommunesamarbeid etter Kommunelovens 27 eller 28, medan nokre er IKS - Interkommunale Selskap - etter eigen særlov. Det er også nokre avtalebaserte samarbeid som ikkje er direkte relatert til vilkår i kommunelova. Eit IKS legg fram sjølvstendige rekneskap som ikkje inngår i kommunen sitt drifts- og investeringsrekneskap. Dei øvrige samarbeidstiltaka vil inngå i vertskommunen sitt rekneskap. Det visast til note 4 for nærar opplysningar om kommunen sitt økonomiske forhold til desse samarbeidstiltaka. Note 1 Arbeidskapital Balanserekneskapen: 2.1 Omløpsmiddel 2.3 Kortsiktig gjeld Arbeidskapital Tal i kr Endring Drifts- og investeringsrekneskapen: Anskaffing av middel Inntekter driftsrekneskap Inntekter investeringsrekneskap Innbet.ved eksterne finanstransaksjonar Sum anskaffing av middel Anvending av middel: Utgifter driftsrekneskap Utgifter investeringsrekneskap Utbetalinger ved eksterne finanstransaksjonar Sum anvending av middel Netto anskaffing - anvending av middel Endring ubrukte lånemiddel (auke+/ reduksjon-) Endring arbeidskapital i drifts-og invest.rekneskapen Endring arbeidskapital i balansen Årsregnskap 2013 Side 10 av 20

11 Note 2 Pensjon Generelt om pensjonsordningane i kommunen Kommunen har kollektive pensjonsordningar i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrar ytelsesbasert pensjon for dei tilsette. Pensjonsordningen omfamner alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrar alders- og uførepensjon med samla pensjonsnivå på 66% sammen med folketrygda. Pensjonane vert samorda med utbetaling fra NAV. Rekneskapsføring av pensjon Etter 13 i årsrekneskapsforskrifta skal driftsrekneskapen bli belasta med pensjonskostnader som er berekna ut frå langsiktige føresetnader om avkastning, lønsvekst og G-regulering. Pensjonskostnadene vert utrekna på ein annan måte enn pensjonspremien som vert innbetalt til pensjonsordninga, og det vil difor normalt vere forskjell mellom desse to beløpa. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og berekna pensjonskostnad vert kalla premieavvik, og skal førast som inntekt eller utgift i driftsrekneskapen. Premieavviket etablert til og med 2010 vert tilbakeført igjen over dei neste 15 åra, medan slikt avvik etablert frå og med 2011 vert tilbakeført over 10 år. Desse reglane seier og at berekna pensjonsmiddel og pensjonsforpliktingar skal førast opp i balansen som på eine sida anleggsmiddel og på andre sida langsiktig gjeld. Økonomiske føresetnader: KLP SPK Forventa avkastning pensjonsmiddel: 5,00 % 4,35 % Diskonteringsrente 4,00 % 4,00 % Forventa årleg lønsvekst 2,87 % 2,87 % Forventa årleg G- og pensjonsregulering 2,87 % 2,87 % Amortisering 2013: 10 år 10 år Tal i 1000 kr Spesifikasjon av pensjonskostnad og premieavvik pensjonsforpliktingar 2013: KLP STP Sum Pensjonsopptening i året, nåverdi Rentekostnad av påløpt pensjonsforplikting Forventet avkastning på pensjonsmidla Administrasjonskostnader Netto pensjonskostnad (inkl. adm.) Betalt premie i året Premieavvik i året Pensjonsmiddel, pensjonsforpliktingar, akkumulert premieavvik 2013: KLP STP Sum Arb.g.avg. Brutto påløpte pensjonsforpliktingar pr Pensjonsmiddel pr Netto pensjonsforpliktingar pr Premieavvik i året Sum premieavvik tidligare år (pr ) Sum amortisert premieavvik dette året Akkumulert premieavvik pr Årsregnskap 2013 Side 11 av 20

12 Note 3 Kommunen sitt garantiansvar Beløp pr Utløper Gjeve ovanfor - namn dato Frekhaug Indremisjon Maurtua Barnehage SA Meland Golfklubb Meland Utbyggingsselskap AS Meland Arbeidssenter NGIR Nordhordland Revisjon IKS Sum garantiansvar Det er ingen tap på garantiar i Note 4 Kostnader, fordringar og gjeld til kommunale samarbeid og føretak Tal i 1000 kr Namn på verksemd: Vertskommune Fordringar Gjeld Fordringar Gjeld Lindås og Meland Brannvern Lindås Lindås og Meland Brannvern - Feieten. Lindås Nordh. Gulen Interk. Branntilsyn (NGIB) Lindås Nordh. Gulen Interk. Byggetilsyn (NGIT) Lindås Nordh. Gulen Interk. Renh.v. (NGIR) IKS Nordhordland digital (ND) Radøy Nordhordland IKT Osterøy Nordhordland Interkommunale legevakt Lindås Nordhordland Kemnerkontor Lindås Nordhordland Kursregion Lindås Teknisk hygenisk ingeniør Lindås Ungdomskontakten Salto Lindås Sum kortsiktige poster Ingen langsiktige postar pr Meland kommune sin del av kostnader i interkommunale tiltak Vertskommune Namn: Tal i 1000 kr Samarb.- form Driftsassistansen i Hordaland - vann og avløp (DIHVA) - IKS Interkommunal Innkjøpsordning Bergen avtale Interkommunalt arkiv i Hordaland - IKS Krisesenteret for Bergen og Omegn Bergen avtale Lindås og Meland Brannvern Lindås KL 28 b Lindås og Meland Brannvern - Feietenesta Lindås KL 28 b Nordh. Gulen Interk. Branntilsyn (NGIB) Lindås KL 28 b Nordhordl. Gulen Interk. byggetilsyn (NGIT) Lindås KL 28 b Nordhordl. Gulen Interk. Renh.v. (NGIR) - IKS Nordhordland digital (ND) Radøy KL Nordhordland IKT Osterøy KL 28 b Nordhordland interkommunale legevakt Lindås KL 28 b Nordhordland interkommunale legevakt døgntilbod Lindås KL 28 b Nordhordland Kemnerkontor Lindås KL 28 b Nordhordland Kursregion Lindås Organ Nordhordland Revisjon IKS - IKS Regionrådet for Nordhordland - avtale Teknisk hygenisk ingeniør Lindås avtale Ungdomskontakten Salto Lindås avtale Sum kostnad interkommunalt samarbeid Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 12 av 20

13 Note 5 Aksjar og andelar i varig eige Balanseført verdi Tal i kr Balanseført verdi Eigardel i Selskapet sitt namn: selskapet Meland Utbyggingsselskap AS 100,00 % MAKS Meland Arbeids- og Komp.senter AS 54,00 % Nordgarden bustadstifting Nordhordland Bioenergi SA 0,48 % 5 5 Fjord Line AS 0,00 % 0 0 Biblioteksentralen SA 0,05 % 1 1 Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS 0,76 % Sambandet Vest AS 5,00 % Nordhordland Industriservice AS 9,29 % Sum Note 6 Avsetting til og bruk av fond Tal i 1000 kr Samlede avsettingar og bruk av avsettingar i året Avsettingar Bruk av avsettingar Netto avsettingar Bundne driftsfond Behaldning Bruk av fond i driftsregnskapet Avsetting til fond Behaldning Ubundne investeringsfond Behaldning Avsetting til fond Bruk av fond i investeringsrekneskapen Baholdning Bundne investeringsfond Behaldning Avsetting til fond Bruk av fond i investeringsrekneskapen Baholdning Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 13 av 20

14 Note 7 Kapitalkonto Tal i 1000 kr DEBET KREDIT Saldo (underskot i kapital) - Saldo (kapital) Debetpostar i året: Kreditpostar i året: Postar som gjeld fast eigedom, anlegg, utstyr, maskinar og transportmiddel: Sal av. - Aktivering Avskriving Oppskrivning Nedskriving Redusert eigenkapitalinnskot KLP - Aktivert eigenkapitalinnskot KLP 678 Avdrag på utlån - sosiale utlån 26 Utlån - sosiale utlån 149 Avdrag på utlån - andre utlån 3828 Utlån - andre utlån 6188 Avskriving på utlån - sosiale utlån 63 Avdrag på eksterne lån Avskriving på utlån - andre utlån - Bruk av lånemiddel Endring pensjonsforpliktingar (auke) Endring pensj.forpliktingar (red.) - Endring pensjonsmiddel SPK (reduksjon) - Endring pensjonsmiddel SPK (auke) 437 Endring pensjonsmiddel KLP (reduksjon) Endring pensjonsmiddel KLP (auke) Balanse (kapital) Balanse (underskot i kapital) Note 8 Anleggsmiddel EDB-utstyr, kontormaskinar Anleggsmaskinar, brannbilar, teknisk anlegg mv. Adm.bygg, sjukeheim mv. Tal i kr Boligar, skolar, vegar Tomteområde Vass- og kloakknett SUM Anskaffingskost Tilgong i året Avgong i året Korrigering feil frå tidlegare år Anskaffingskost Akkum. avskrivningar Bokført verdi pr Avskrivingar i året Økonomisk levetid 5 år år 40 år 50 år 5-50 år Avskrivingsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Ingen avskr. Lineær Prosjekt 775 Ny hovudbrannbil er ikke aktivert da denne er aktivert i vertskommunen. Korrigering av feil frå tidligare år er ført og gjeld både manglende aktivering, feil aktivering og feil avskrivning. Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 14 av 20

15 Note 9 Markedsbaserte finansielle omløpsmiddel Aktivaklasse Pengemarkedsfond Obligasjonsfond Tal i 1000 kr Resultatført Marknadsverdi Balanseført verdi- verdi endring Verdiendring som er bokført i rekneskapen for 2013 er lik markadsverdi pr minus balanseført verdi pr Kommunen har utarbeidet finansreglementet for oppfølging av finansielle omløpsmiddel. Note 10 Langsiktig gjeld og avdrag Utgiftsførte avdrag i driftsrekneskapen Kalkulert kapitalslit på lånefinansierte anleggsmiddel (minimumsavdrag) Avdrag betalt utover utrekna minsteavdrag Tal i 1000 kr Meirbetalinga for 2013 betyr at kommunen betalar tilsvarande meir i avdrag enn det som vert forutsett å vere kapitalslitet på anleggsmidla (avskrivingane). Fordeling av den langsiktige gjelda til kommunen på ulikeområde: Startlån og formidlingslån Ubrukte lånemidler Lånegjeld til investeringar i alle tenesteområda i kommunen Sum langsiktig gjeld Langs.gjeld Gj.sn. Fordeling av langsiktig gjeld etter rentevilkår: rente Langsiktig gjeld med fast rente ,23 % Langsiktig gjeld med flytande rente ,32 % Rentefri langsiktig gjeld ,00 % Kommunen gjer utrekning av minste tillatte avdrag jf. kommuneloven 50 nr. 7 etter ein forenkla formel. Avskrivingane som vert lagt til grunn i denne utrekninga er sum langsiktig gjeld dividert på sum anleggsmiddel (jf. koml 50 nr. 1 og 2) mulitplisert med avskrivingane i driftsrekneskapen for året. Denne forenkla formelen gjev eit minstekrav til avdrag som svarar til avskrivingar (kapitalslitet) på dei lånefinansierte anleggsmidla. Minimumsavdrag er i 2013 rekna ut basert på justert balanse per , og ikkje balanse pr slik det normalt skal gjerast. Dette skuldast at kommunen i 2013 har foretatt justering av anleggsregisteret frå tidligere år, ref. note 8. Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 15 av 20

16 Note 11 Endringer i rekneskapsprinsipp Tal i 1000 kr Som ein følgje av endringer i forskrift om årsrekneskap og årsberetning, er virkning av endringer i rekneskapsprinsipp i 2007 og tidligare, som er rekneskapsført mot likviditetsreserven, ført over til separate eigenkapitalkontoar for endring av rekneskapsprinsipp. Endringar gjort etter 2007 er ført direkte mot kontoar for endring av rekneskapsprinsipp. Konto for endring av rekn.prinsipp består av flg. postar: År Utgift Inntekt Utbetalte feriepengar Påløpte renter Kompensasjon for mva Tilskot til ressurskrevjande brukarar Sum bokført mot endring av rekneskapsprinsipp Dette er bokført i balansen på følgjande kontoar Endring av regnskapsprinsipp som påverker AK (drift) Endring av regnskapsprinsipp som påverker AK (investering) - - Sum Det er ikkje gjort endringar i rekneskapsprinsipp i Note 12 Regnskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk Posten rekneskapsmessig meirforbruk/mindreforbruk under eigenkapitalen i balansen er sett saman slik: Rekneskapsår Meirforbruk Mindreforbruk Sum Note 13 Vesentlege forpliktingar Kommunen er ikkje kjent med vesentlege forpliktingar ut over det som kjem fram i årsrekneskapen eller notar. Note 14 Sjølvkostområde Tal i 1000 kr Resultat 2013 Balansen 2013 Avsetn(+) / bruk av (-) 2013 bundne driftsfond Årets Over(+)/ deknings-grad Inntekter Kostnader undersk. (-) i % 1) Interkommunalt foretak - NGIR Fond / fremførbart undersk. pr ) Renovasjon Vatn ,7 % Avløp ,4 % Feiing ,7 % - Oppmåling ,6 % - Byggesak ,2 % Slam ,7 % Sum ,1 % Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 16 av 20

17 Note 14 Sjølvkostområde (forts.) Tal i 1000 kr Resultat 2012 Balansen 2012 Avsetn(+) / bruk av (-) 2012 bundne driftsfond Årets Over(+)/ deknings-grad Inntekter Kostnader undersk. (-) i % 1) Interkommunalt foretak - NGIR Fond / fremførbart undersk. pr ) Renovasjon Vann ,2 % Avløp ,5 % Feiing ,0 % - Oppmåling ,5 % - Byggesak ,3 % Slam ,5 % Sum ,9 % ) Årets dekningsgrad før ev.avsetning/bruk av fond. 2) Fonda er bundne driftsfond. Desse kan berre nyttast til dekking av framtidige driftsutgifter på tilhøyrande sjølvkostområde. Slike såkalla dekningsgradsfond må nyttast innan ein 3-5 års periode. På område med pålagt sjølvkost (renovasjon), eller kor kommunestyret forut for inntektsåret har fatta prinsippvedtak om eigenbetaling ut frå sjølvkost, kan kommunen ha fremførbart underskot. Årsaka til at det rekneskapsmessige resultat i 2013 for kvart sjølvkostområde ikkje er identisk med avsetjing og bruk av bundne fond skuldast to forhold: 1) Rekneskapsmessige avskrivingar innan vatn- og avlaup (VAR) samsvarar ikkje med avskrivingane som nyttast i sjølvkostrekneskapen. Dermed vil det rekneskapsmessige resultatet innan VAR avvike frå sjølvkostresultatet - og avsetjinga til fond vil avvike tilsvarande. 2) Det er gjort internrenteutrekningar i sjølvkostrekneskapen som ikkje vil samsvare med bokførte tal. Note 15 Tal på årsverk og ytingar til leiande personar og revisor Årsverk Tal på gjennomsnittleg årsverk utført i kommunen i regnskapsåret er 381, som er ein reduksjon med 18 i forhold til året før. Nedgangen i årsverk fra 2012 til 2013 kjem som følgje av innsparingstiltaka iverksett våren Ytingar til leiande personar Tal i heile kr Administrasjonssjef (rådmann) Ordførar Ytingane inkluderer utbetalt løn, feriepengar og andre ytingar. I tillegg kjem ordinær pensjonsordning som gjeld alle tilsette. Godtgjering til revisor Kommunen sin revisor er Nordhordland Revisjon IKS. Samla godtgjeringar til revisor utgjer kr ,-. Godtgjeringa er ikkje avtalemessig fordelt på revisjon, rådgjeving eller andre tenester. Revisjon omfamner rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og diverse attestasjonsoppdrag. Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 17 av 20

18 Note 16 Utgiftsførte tap på krav Tal i 1000 kr Det er avsatt for usikre krav i balansen pr : Utgiftsføringa har redusert balanseverdiane for følgjande postar: Diverse kommunal fakturering: Fordeling av utgifter til tap på krav i året: Endring i estimerte tap på krav Avskriving av konstaterte tap på krav i året Totale utgifter belastet driftsregnskapet Note 17 Oversyn over frie disponible inntekter siste 5 år Tal i 1000 kr Rammeoverføringer Andre statlege overføringer Skatteinntekter Eigedomsskatt verk og bruk Eigedomsskatt anna fast eigedom Sum frie disponible inntekter Endring i % frå året før 7,4 % 9,9 % 10,9 % 6,4 % 21,3 % Årsrekneskap 2013 Meland kommune Side 18 av 20

19 Årsrekneskap 2013 Side 19 av 20

20 Årsrekneskap 2013 Side 20 av 20

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Regionrådet Nordhordland IKS

Regionrådet Nordhordland IKS Økonomisk oversikt 2010 Driftsinntekter: Note Rekneskap 2010 Regnskap 2009 Honorar og andre driftsinntekter 11 664 230 10 898 759 Merverdiavgiftskompensasjon og refusjon sykelønn 916 482 687 698 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11

NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 NOTER TIL REKNESKAP 2009 11 Regnskapsprinsipper, vurderingsregler og organisering (jf. KRS nr. 6) Kommunerekneskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelege i

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2013. 1 Modalen kommune - 2013-26.03.2014 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2013 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2013: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1)

Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Note 1 Endring i arbeidskapital (FKR 5 nr. 1) Balanseregnskapet : 31.12.2013 31.12.2012 Endring 2.1 Omløpsmidler kr 82 197 987 kr 61 241 834 2.3 Kortsiktig gjeld kr 30 862 643 kr 40 413 372 Arbeidskapital

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF

Norddal Eigedomsselskap KF rekneskap 2014 REKNESKAP NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF REKNESKAP 2014 NORDDAL EIGEDOMSELSKAP KF 1 Innhold Organisering - rekneskapsprinsipp... 3 Økonomisk oversikt drift... 4 Økonomisk oversikt - investering... 5 Økonomisk oversikt balanse... 6 Oversikt over

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.04.2014 Dykkar dato 31.01.2014 Vår referanse 2013/16208 331.1 Dykkar referanse 14/399 Meland kommune, Postboks 79, 5906 Frekhaug MELAND KOMMUNE

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar

Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Rekneskapsprinsipp Kommunerekneskapen er finansielt orientert, og viser alle økonomiske midlar tilgjengelige i året samt bruken av desse. Inntekter og utgifter skal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2012 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 14.desember 2011. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 27.02.2012 Dykkar dato 03.01.2012 Vår referanse 2012/219 331.1 Dykkar referanse 11/1134 Osterøy kommune Rådhuset 5282 Lonevåg OSTERØY KOMMUNE

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2011 Innhald Innhald... 2 Økonomisk oversikt - Drift... 3 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 4 Rekneskapsskjema 1B - Drift... 4 Økonomisk oversikt - Investering... 5 Rekneskapsskjema

Detaljer

Samnanger sokneråd / Samnanger kyrkjestyre NOTAR TIL REKNESKAPEN FOR 2012 1. Rekneskapsprinsipp og vurderingsreglar Samnanger sokneråd sin rekneskap er ført i samsvar med Forskrift om økonomiforvaltning

Detaljer

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling

Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Note 1 Resultatrekneskap med fordeling Fordelt driftsoverskot: (tal i tusen) Kraftomsetjing: kr. 5.741 kr. 5.241 Nett kr. 619 kr. 1.013 Anna kr. 71 kr. 97 Breiband kr. 64 kr. 70 Sum kr. 6.495 kr. 6.422

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP 2014. Innholdsfortegnelse. Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE

Rekneskap 2014. 1 Modalen kommune 2014-25.03.2015 MODALEN KOMMUNE MODALEN KOMMUNE REKNESKAP 2014 1 INNHALD: Hovudoversyn til rekneskapen 2014: Side 3-7 Rekneskapsskjema 1A Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 1B Driftsrekneskapen Side 3 Rekneskapsskjema 2A Investeringsrekneskapen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET

Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET Aukra kommune Økonomiavdelinga Arkivsak: 2006/1323-25 Arkiv: 212 Saksbeh: Anne Thorsrud Dato: 05.03.2007 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato PLAN OG ØKONOMIUTVALET KOMMUNESTYRET REKNESKAP 2006 Rådmannen

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS

Årsrekneskap. for. Rong Fjellstove Rongastovo AS Årsrekneskap 2013 for Rong Fjellstove Rongastovo AS Org. Nr. 986 549 579 Styret si årsmelding for 2013 Verksemda si art Selskapet driv med overnatting og matservering i Voss kommune. Rettvisande oversikt

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Sak 11/14 Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 08.05.2014 Dykkar dato 04.04.2014 Vår referanse 2014/4572 331.1 Dykkar referanse Fedje kommune Adm.bygg 5947 Fedje Fedje

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Heradet er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 21.03.2014 Dykkar dato 18.12.2013 Vår referanse 2013/16534 331.1 Dykkar referanse 13/347 Ulvik herad Skeiesvegen 3 5730 Ulvik Ulvik herad

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal. Formannskapet Tenesteleiarane. ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Notat Til: Kopi: Frå: Formannskapet Tenesteleiarane Rådmann Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 11/2145-23 13600/11 27.10.2011 ØP-notat nr 3 Økonomiplan 2012-2015 - Årsbudsjett 2012 Vi viser til ØP-notat

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret

Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Masfjorden kommune Tilleggsinnkalling av Kommunestyret Møtedato: 30.04.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 11:45 Formannskapet kl. 09.00 Valstyret kl. 11.00 Kommunestyret kl. 11.45 Kl. 13 kjem Museumsdirektør

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS 2011 2012 2013 (Tal i 1000 kr) Note 2013 2012 2011 Driftsinntekter: 1 146 243 857 615 959 260 Sal av kraft 2,15,22,23 0 0 0 195 673 257 581 373 170 Sal av overføringstenester 3,23 0 0 0 44 462 44 776 43

Detaljer

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET

AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET AVSTEMMING I ÅRSOPPGJERET 1 NEDLASTING AV REKNESKAPSMAPPE PLANLEGGING Er det sett opp Oppgåvefordelingsliste? (13.2) Sett fristar Gjer avtal med revisjonen Årsmelding (frist 31.3.) Revisjonsmelding (frist

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

SAK 01/08 REKNESKAP 2007

SAK 01/08 REKNESKAP 2007 SAK 01/08 REKNESKAP 2007 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2007. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse

ÅRSREGNSKAP 2015. Innholdsfortegnelse ÅRSREGNSKAP 2015 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2015 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema 1A 1B Side 5-6 - Investeringsregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015

SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015 SOGNDAL KOMMUNE REKNESKAP 2014 Framlegg til formannskapet 16.04.2015 Innhald Økonomisk oversikt - Drift... 2 Rekneskapsskjema 1A - Drift... 2 Rekneskapsskjema 1B Drift... 3 Økonomisk oversikt - Investering...

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002.

Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Havøysund, 15.02.02 ÅRSREGNSKAP 2001 Økonomisjefens noter. Måsøy kommunes regnskap for 2001 er avsluttet 15. februar 2002 og oversendt kommunerevisjonen 20. februar 2002. Regnskapet viser et regnskapsmessig

Detaljer

SAK 01/13 REKNESKAP 2012

SAK 01/13 REKNESKAP 2012 SAK 01/13 REKNESKAP 2012 Saksopplysning Vedlagt rekneskap for Regionrådet for Hallingdal for 2012. Driftsrekneskapet gjev oversikt for drift for politisk og administrativt nivå. Driftsrekneskapen syner

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer