Årsregnskap Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden"

Transkript

1 Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

2 Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak

3

4 Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt drift....5 Hovedoversikt investering Endring i arbeidskapital...7 Hovedoversikt balanse....8 Regnskapsskjema 1A og 2A....9 Regnskapsprinsipper Noter Note nr. 1: Brukerbetaling Note nr. 2: Lønnsutgifter Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Note nr. 4: Årsverk Note nr. 5: Pensjon Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer Drift Note nr. 7: Anleggsmidler Note nr. 8: Renter og utbytte Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 11: Utlån Note nr. 12: Aksjer og andeler...22 Note nr. 13: Utestående fordringer Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Note nr. 17: Avdrag på gjeld Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Note nr. 21: Selvkostområder Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Note nr. 23: Investeringsprosjekter...28 Note nr. 24: Kapitalkonto...29 Revisjonsberetning...30 Investeringsregnskap pr. tjeneste...32 Investeringsregnskap pr. prosjekt Driftsregnskap Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon Balanse Tilskudd...85 Årsregnskap 2011 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA...88 Årsregnskap 2011 Sølvberget KF Årsregnskap 2011 Stavanger Natur og idrettsservice KF Årsregnskap 2011 Stavanger Byggdrift KF Årsregnskap 2011 Stavanger Parkeringsselskap KF...127

5 Hovedtall Resultattall Driftsinntekter Driftsutgifter *) Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt) Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd Investeringer Brutto investeringsutgifter Finansiert med lån Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet Balansetall Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld herav pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger. 4

6 Hovedoversikt drift Noter Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (oml.) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (oml.) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

7 Hovedoversikt investering Noter Regnskap 2011 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på utlån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner 6

8 Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring/korrigering regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Konto Omløpsmidler 2.1 Endring betalingsmidler Endring obligasjoner Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Beløp i hele kroner 7

9 Hovedoversikt balanse Noter Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 11, Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele kroner 8

10 Regnskapsskjema 1A og 2A Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Beløp i hele kroner Regnskapsskjema 2A Investering Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner 9

11 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskaps standarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS). Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat). Virkning av endring i regnskapsprinsipp Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene. Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: Barnehager Kommunale boliger Pleie- og omsorgstjenester Skolefritidsordningen Forvaltningsoppgaven etter Matrikkelloven Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå 10

12 utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement. Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at an leggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Aksjer og andeler Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet. Organisering av kommunens virksomhet Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, råd mannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virk somhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av: Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavangerregionen Havn IKS Stavanger Konserthus IKS Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena) Multihallen og Storhallen IKS Viser for øvrig til note.12 Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i. Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån 11

13 Noter 2011 Beløp i hele kroner der ikke annet er oppgitt. Note nr. 1: Brukerbetaling Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter Leieinntekter Annet Sum totalt Note nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter drift Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Lønnsutgifter investering Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum

14 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån Andre mottatte avdrag på utlån Sum Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Vedlikehold byggetjenester nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum Statlige overføringer Overføringer fra staten Tilskudd fra husbanken STUI overføringer Sum Salg av driftsmidler Salg av driftsmidler Salg av bygninger Salg tomter/arealer Refusjon privat grunnmark/råmark Sum

15 Note nr. 4: Årsverk Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Antall menn Antall kvinner høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger. Fordeling heltid/deltid Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling. Lønn, godtgjørelse og pensjon Lønn og godtgjørelser Andel pensjon Rådmann Ordfører I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører. Revisjonshonorar Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon Honorar for rådgivning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

16 Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra vært selv assurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket over 15 år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften 13. Amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut, herunder tidligere års estimatavvik. Årets pensjonskostnad spesifisert: KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl adm) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik: KLP SPK Sum Brutto pensjonsmidler Brutto pensjons-forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser (før AGA) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik pr Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Årets premieavvik er differansen mellom årets premie innbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. 15

17 Økonomiske forutsetninger 2011: Årlig avkastning 6,00/5,35% 5,5/4,85% Diskonteringsrente (risikofri rente) 5,00% 4,50% Årlig lønnsvekst 3,35% 2,96% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,35% 2,96% Årlig vekst i pensjonsreguleringen 3,35% 2,96% Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet 1,6 1,5 Spesifikasjon av estimatavvik KLP-001 SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Årets estimatavvik forpliktelse Akkumulert estimatavvik pensjonsforpliktelser tidl. år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gj.st samlet estimatavvik pensjonsforpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Årets estimatavvik pensjonsmidler Akkumulert estimatavvik pensjonsmidler tidl. år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gj.st samlet estimatavvik pensjonmidler UB Eks.arbeidsgiveravgift Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. 16

18 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Kommunalt tilskudd private barnehager *) Tilskudd private alders- og sykehjem Kjøp fra staten Kjøp fra kommunale foretak (KF) Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt *) Fra og med 2011 innførte Kunnskapsdepartementet ny forskrift for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal nå beregnes med utgangspunkt i budsjettet til tilsvarende kommunale barnehager i kommunen. Dette medførte en betydelig endring for de private barnehagene da tilskuddet tidligere har vært basert på regnskap. Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer: Overføringer *) Økonomisk sosialhjelp Kommunal oppreisning Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Totalt *) gjelder tilskudd til kommunale foretak (KF) *) gjelder tilskudd til Nytt konserthus IKS til dekking av renter og avdrag på lån. *) Tilsvarende er det gitt i tilskudd til Sørmarka flerbrukshall til dekking av renter og avdrag. Samt noen driftsutgifter. Nytt konserthus IKS har pr en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 460 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd. Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %. 17

19 Note nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgrupe Avskrivn.plan Eiendeler Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ) Faste eiendommer og anlegg ) Utstyr, maskiner og transportmidler ) Avskrivninger Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger Sum kalkulatoriske avskrivinger Sum avskrivinger *) Gevinst kr ,- ved avgang av anleggsmidler. Beløpet er ikke ført i balansen. Tap kr ,- ved avgang av driftsmidler. Note nr. 8: Renter og utbytte Renter bankinnskudd Renter/kursgevinst finansforvaltn Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte andre Andre renteinntekter *1) Sum *1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med tusen kroner 18

20 Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Annuitets og serielån Husbanken startlån, flytende rente Husbanken investeringslån flytende rente Kommunal bank flytende rente Kommunal bank fast rente KLP flytende rente KLP fast rente Kommunekredit flytende rente Sum Obligasjonslån Sparebank 1 SR-Bank, fast rente Sertifikatlån Fokus bank sertifikatlån fadt rente Kommunalbank sertifikatlån fast rente DNB sertifikatlån Rest låneopptak Sum Andre lån Andre låneavtaler Finansiell leasing Sum Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. I noten vises saldo på lånene redusert med avsatte avdrag. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL 50 nr. 17 utgjør tusen kroner. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for Kommunen har inngått flere rentebytteavtaler i 2011 og ligger innenfor finansreglementets retningslinjer med hensyn til rentesikring. Kommunen har nå sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld og er tilnærmet immun overfor renteendringer (når vi ser aktiva og passiva i sammenheng) de nærmeste årene. Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2011 for foretakene. 19

21 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond , Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRA-art IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investerings-regnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond KOSTRA-art IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond KOSTRA-art IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond KOSTRA-art IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings formål og kan ikke endres av kommunestyret. 20

22 Del 6 Overføring drift til investering Overføring fra drift til investering med 11,5 mill over budsjettert nivå tilsvarer 40 % av merinntekter på momskompensasjon fra investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Regelverk tilsier at 40 % av momskompensasjon fra investeringer skal tilbakeføres til finansiering av investeringer i Note nr. 11: Utlån Startlån Avsatt til tap på framtidige utlån Sum utlån startlån Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner Sum andre utlån Sum utlån Avsatt på bundne investeringsfond

23 Note nr. 12: Aksjer og andeler Aksjer Aksjekapital SK andel av aksjekapital SK andel aksjer Bokført verdi Mottatt utbytte Lyse Energi AS , Rogaland Teater AS ,50 3 Universitetsfond Rogaland AS , SF Kino Stavanger/Sandnes AS , Fagforum Mat og Drikke AS ,71 10 Nord-Jæren bompengering AS ,67 40 Glad Mat AS ,00 5 Buøy Invest AS , Lysefjorden Utvikling AS , Stavanger Sentrum AS , Smartcity Stavanger AS Blue Planet AS ,56 50 Forus Industri AS ,00 43 Allservice AS , Invivo AS , Region Stavanger BA 0 50 Rogaland bilbransjeforening 0 1 Forus Næringspark AS , Filmkraft AS ,00 35 Museum Stavanger AS ,00 55 Ryfast AS , Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS , Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend Sum Andeler Totale andeler SK andeler SK eierandel Bokført verdi Mottatt utbytte Stavangerregionen Havn IKS* 0 80,69 0 IVAR IKS * 0 43,60 0 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS , Rogaland Revisjon IKS , Renovasjonen IKS 0 50, Nytt konserthus i Stavanger IKS ,00 89 Sørmarka flerbrukshall IKS , Multihallen og Storhallen IKS , Stavanger Natur-og idrettserv. KF 0 100, Rogaland Kontrollutvalgsekr , A/L Biblioteksentralen 0 1 Vestenfj. Bykred. 0 2 Egenkapitalinnskudd KLP Andeler i borettslag Sum Sum aksjer og andeler *Skrevet ned til kr 1 22

24 Note nr. 13: Utestående fordringer Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) Sentrale styringsorganer Stavanger Eiendom Oppvekst Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro** Kortsiktige fordringer lønn Andre korts.fordringer Sum totalt Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer Sum utestående fordringer * *) Herav innen konsernet kr ,- jfr. note 16. **) Utfordringer med nytt lønns-og personalsystem har medført en innbyrdes forskyvning på ca. 85 mill i mest likvide omløpsmidler mellom henholdsvis bank og syke-svangerskapsreskontro. Vi har vurdert avsetningen til å dekke fordringsmassen for Deler av fordringsmassen er sikret ved legalpant. I tillegg er momskompensasjonen å regne som en sikker fordring. Det er gjort egne vurderinger når det gjelder sykeog svangerskapsfordringer. Stavanger kommune har saksøkt Forusstranda Næringspark AS, med krav om at sistnevnte dømmes til å betale Stavanger kommune et beløp oppad begrenset til 5 mill. Forusstranda Næringspark AS har tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Forusstranda Næringspark AS har i tillegg krevd erstatning for tap grunnet manglende overskjøting av en eiendom på 1,5 da. Kravet er oppad begrenset til 20 mill. Stavanger kommune har anført at dette kravet er foreldet, subsidiært at kravet er satt alt for høyt. Begge krav springer ut av rettsforlik mellom Gauselparken AS og Stavanger kommune inngått den Sak for Stavanger tingrett er berammet til april Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Årets resultatførte verdiendring Egenkapitalbevis Aksjefond/Allokeringsfond Ansvarlige lån, fondsobligasjoner Industriobligasjoner/sertifikater Bankobligasjoner og bankinnskudd Herav bankinnskudd Andre verdipapir * Kursregulering pr Urealisert gevinst pr ** Sum * av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført urealiserte verdiendringer i 2011 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi. ** Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir men samles og legges til anskaffelseskost pr slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på 1 mill er avsatt til kursreguleringsfond i Det er brukt 9 mill av fondet til dekning av det urealiserte tapet pr Kursreguleringsfondet er pr på 40,3 mill. og er stort nok til finansreglementet. Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi. 23

25 Bokført verdi = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger hovedsakelig innenfor rammer i gjeldende finansreglement av Vi har vært noe overeksponert i et par verdipapir i forhold til debitorbegrensninger, men dette er rettet opp i januar Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp IB Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Tilskudd til ressursrevende brukere 0 0 Sum Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: År Beløp Utbetalte feriepenger Varebeholdning Kompensasjon for mva Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot konto for prinsippendring Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Kommunens samlede fordringer Herav kortsiktig fordring på:stavanger Parkeringsselskap KF Herav kortsiktig fordring på:sølvberget KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:sølvberget KF Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Parkeringsselskap KF 7 87 Herav kortsiktig gjeld til:sølvberget KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Natur- og Idrettsservice KF

26 Note nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Utgiftsført avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. Kostnadsførte avdrag Budsjett Betalte avdrag Ikke forfalte avdrag Sum avdrag Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merbruk Budsjett Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking

27 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper: IVAR IKS 43,60% 1) /22/29/30/31/32/33/ 34/35/36/37/39/40/41 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Stiftelsen Ullandhauggarden Stiftelsen Øyane sykehjem Stiftelsen Blidensol sykehjem Rogaland Rideklubb Borettslaget Gauselparken Borettslaget Krosshaug I Borettslaget Ramsvik Borettslaget Ramsvik Forus Utvikling AS Private barnehager/andelsbarnehager Med hjemmel i sosiallovgivningen Sum garantier *1) oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for. Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene Sum overføringer fra deltakerkommunene Investeringsinntekter prosjekter Andre tilskudd, Fylke,stat,private Sum andre inntekter/overføringer Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster Prosjektutgifter etter formålet Avsetning til investeringsfond Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv Sum Finansielle poster Resultat oveføres til neste år, (underskudd) Mva-kompensasjon på kr ,- er inkludert. Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2011 vært kr. 9,18. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca ved inngangen til Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør 1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del. 26

28 Note nr. 21: Selvkostområder Resultat 2011 Balansen 2011 Inntekter Utgifter Mer(+)/ mindreforbruk (-) Årets dekningsgrad i % *1) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond pr *2) Renovasjon % 0 0 Vann % Avløp % Byggesak % *1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. *2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på selvkostområdet. Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart- og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område. Samlet underskudd i 2011 utgjør 31,5 mill. Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Mva-kompensasjon sosiale boliger Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte i at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift 7 og sosialtjenestelovens 3-4. Denne vurderingen bestrider nå Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og har sendt inn klage på vedtaket. Det forventes svar på klagen i løpet av våren Dersom vi ikke får medhold på klagen vil saken gå videre til direktoratet for uttalelse. Mva Nytt konserthus i Stavanger IKS På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring. Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2011 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås. 27

29 Note nr. 23: Investeringsprosjekter Prosjekt Kostnadsramme Årets-kostnad Kostn. tidligere år Sum kostnad Noah s Ark Barnehage Madlavoll Skole Austre Åmøy Skole/Bhg Hinna Skole Roaldsøy Skole - Nybygg Kuppelhallen Sølvberget Ombygging Nye omsorgsboliger Haugåsveien Park/Amfi Nytt Konserthus Søra Bråde Bofellesskap Kvernevik Svømmehall Hundvåg Svømmehall Husabøryggen Bofellesskap Hafrsfjord Skole Jåttå Barnehage Rådhuset Nytt Vent.Anlegg Bergåstjern Sykehjem Kulturskolen Kristianslyst Skole, Nybygg Områdeutvikling Stavanger Forum Ny Ishall Utstillingshall Sum prosjekter *Oppgitt eks. finansieringsinntekter. Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter. 28

30 Note nr. 24: Kapitalkonto Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) Balanse (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg 739 Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 334 Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Aktivering BBL-leil Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrevet andre utlån 115 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Annet -11 Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Balanse (Kapital) Balanse (undersk i kapital) Stavanger Inger Østensjø Rådmann Solveig L. Kirketeig Daglig leder SK-Regnskap Kjartan C. Møller Fung. direktør økonomi Mette Rita Hegdal Regnskapssjef 29

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2010. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2010 Stavanger kommune Kommunale foretak Regnskap Innhold Hovedtall..............................................................................................................................

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009

Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune Årsregnskap 2009 Hammerfest kommune - Årsregnskap 2009 Innholdsfortegnelse Hovedoversikt, drift... 5 Hovedoversikt, investering... 6 Hovedoversikt, anskaffelse og anvendelse av midler...

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25

INNHOLDSFORTEGNELSE. Årsregnskapet 2013 for Øvre Eiker kommune side 1 av 25 ÅRSREGNSKAPET 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema 2a og 2b - investeringsregnskapet...4 2.3 Balanseregnskapet...5

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE Økonomiske oversikter REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2013 1 Økonomiske oversikter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt investering Balanseregnskapet Driftsregnskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013

FLESBERG KOMMUNE. Regnskap 2013 FLESBERG KOMMUNE Tur på kloppene Foto: Ranveig Hvila Regnskap 2013 15. februar 2014 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Årsregnskap 2013 for Bodø kommune Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18734/2014 2014/1911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/57 Formannskapet 23.04.2014 Bystyret 07.05.2014 Årsregnskap 2013 for Bodø kommune

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009

REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 1 REGNSKAP ÅRSBERETNING 2009 Kulturskolens 30-års jubileum. Foto Søvesten 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE I KOMMUNEREGNSKAPET... 5 II ØKONOMISKE OVERSIKTER... 7 Regnskapsskjema 1A... 7 Regnskapsskjema 1B... 8

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95

Brutto driftsresultat 46 008 386,71 65 328 670,00 50 679 710,00 40 169 285,95 Økonomiske oversikter drift VERDAL KOMMUNE 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap 2012 Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 33 812 493,07 31 808 515,00 31 808

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

REGNSKAP ÅRSBERETNING

REGNSKAP ÅRSBERETNING REGNSKAP ÅRSBERETNING Innhold Del 1 -... 3 Forklaring til regnskapsoversikter for årsregnskapet... 3 sskjema.... 4 sskjema 1a Driftsregnskapet.... 4 skjema 1b Driftsregnskap på virksomhetene.... 5 sskjema

Detaljer