Årsregnskap Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2011. Stavanger kommune og kommunale foretak. SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden"

Transkript

1 Årsregnskap 2011 Stavanger kommune og kommunale foretak SAMMEN FOR EN LEVENDE BY er til stede vil gå foran skaper framtiden

2 Årsregnskap 2011 Stavanger kommune Kommunale foretak

3

4 Innhold Hovedtall...4 Hovedoversikt drift....5 Hovedoversikt investering Endring i arbeidskapital...7 Hovedoversikt balanse....8 Regnskapsskjema 1A og 2A....9 Regnskapsprinsipper Noter Note nr. 1: Brukerbetaling Note nr. 2: Lønnsutgifter Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Note nr. 4: Årsverk Note nr. 5: Pensjon Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer Drift Note nr. 7: Anleggsmidler Note nr. 8: Renter og utbytte Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Note nr. 11: Utlån Note nr. 12: Aksjer og andeler...22 Note nr. 13: Utestående fordringer Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Note nr. 17: Avdrag på gjeld Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Note nr. 21: Selvkostområder Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Note nr. 23: Investeringsprosjekter...28 Note nr. 24: Kapitalkonto...29 Revisjonsberetning...30 Investeringsregnskap pr. tjeneste...32 Investeringsregnskap pr. prosjekt Driftsregnskap Netto driftsregnskap pr. kostrafunksjon Balanse Tilskudd...85 Årsregnskap 2011 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Sør-Rogaland, IUA...88 Årsregnskap 2011 Sølvberget KF Årsregnskap 2011 Stavanger Natur og idrettsservice KF Årsregnskap 2011 Stavanger Byggdrift KF Årsregnskap 2011 Stavanger Parkeringsselskap KF...127

5 Hovedtall Resultattall Driftsinntekter Driftsutgifter *) Skatteinntekter (ekskl. eiendomsskatt) Netto driftsresultat Årsoverskudd/underskudd Investeringer Brutto investeringsutgifter Finansiert med lån Finansiert fra årets drift Finansiert fra Nær. og Byutv.fondet Balansetall Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld herav pensjonsforpliktelser Kortsiktig gjeld Alle tall i millioner kroner *) Driftsutgifter er inklusive ordinære avskrivninger. 4

6 Hovedoversikt drift Noter Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.prod Kjøp av tjenester som erstatter tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (oml.) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (oml.) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

7 Hovedoversikt investering Noter Regnskap 2011 Reg. budsjett Oppr. budsjett Regnskap 2010 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter 2, Sosiale utgifter 2, Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på utlån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Avsatt til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Mottatte avdrag på utlån Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner 6

8 Endring i arbeidskapital Del 1: Endring av arbeidskapital i Bevilgningsregnskapet Anskaffelse av midler Inntekter driftsdel Inntekter investeringsdel Innbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anskaffelse av midler Anvendelse av midler Utgifter driftsdel Utgifter investeringsdel Utbetalinger ved eksterne finanstransaksj Sum anvendelse av midler Anskaffelse - anvendelse av midler Endring i ubrukte lånemidler Endring/korrigering regnskapsprinsipp Endring i arbeidskapital Del 2: Endring av arbeidskapital i Balanseregnskapet Konto Omløpsmidler 2.1 Endring betalingsmidler Endring obligasjoner Endring kortsiktige fordringer Premieavvik Endring omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring annen kortsiktig gjeld Endring arbeidskapital Beløp i hele kroner 7

9 Hovedoversikt balanse Noter Regnskap 2011 Regnskap 2010 EIENDELER Anleggsmidler Herav: Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån 11, Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Herav: Kortsiktige fordringer Premieavvik Obligasjoner Kasse, postgiro, bankinnskudd SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Herav: Disposisjonsfond Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Regnskapsmessig mindreforbruk Udekket i inv.regnskap Kapitalkonto Langsiktig gjeld Herav: Pensjonsforpliktelser Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Herav: Annen kortsiktig gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD MEMORIAKONTI Memoriakonto Herav: Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti Motkonto til memoriakontiene Beløp i hele kroner 8

10 Regnskapsskjema 1A og 2A Regnskapsskjema 1A Drift Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Netto finansinnt./utg Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsregnskapet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Regnskapsmessig mer/mindreforbruk Beløp i hele kroner Regnskapsskjema 2A Investering Regnskap 2011 Reg.budsjett Oppr.budsjett Regnskap 2010 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert Beløp i hele kroner 9

11 Regnskapsprinsipper Regnskapet er avlagt i henhold til god kommunal regnskapsskikk, herunder kommunale regnskaps standarder, (KRS), utgitt av forening for god kommunal regnskapsskikk, (GKRS). Regnskapsprinsipper Kommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Regnskapet føres etter bruttoprinsippet. Det betyr at det ikke er gjort fradrag i inntekter for tilhørende utgifter og heller ikke fradrag i utgifter for tilhørende inntekter. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter og inntekter i løpet av året som vedrører kommunens virksomhet skal fremgå av drifts-eller investeringsregnskapet i året, enten de er betalt eller ikke. For lån er kun den delen av lånet som faktisk er brukt i løpet av året ført i investeringsregnskapet. Den delen av lånet som ikke er brukt, er registrert som memoriapost. I den grad enkelte utgifter, utbetalinger, inntekter eller innbetalinger ikke kan fastsettes eksakt ved tidspunktet for regnskapsavleggelsen, registreres et anslag i årsregnskapet(beste estimat). Virkning av endring i regnskapsprinsipp Som følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning skal virkning i regnskapsprinsipp føres mot egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Mva-plikt og mva-kompensasjon Kommunen følger reglene i mva-loven for de tjenesteområdene som er omfattet av loven. For kommunens øvrige virksomheter, eksklusiv de som er i konkurranse med andre, krever kommunen mva-kompensasjon. Mottatt kompensasjon for betalt mva er finansiert av kommunen gjennom redusert statstilskudd i inntektssystemet. Private alders- og sykehjem og barnehager Stavanger kommune dekker driftskostnader til private barnehager og private alders- og sykehjem. Etter KOSTRA-forskriften skal slike kostnader ikke inngå i kommunens lønnskostnader/andre driftskostnader, men regnskapsførers som kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon. Kommunen fakturerer foreldrebetalingen for alle private barnehager med kommunalt tilskudd. Alle egenbetalinger i alders-og sykehjem faktureres, bokføres og innkreves i kommunens regnskaper. Dette godskrives de aktuelle alders- og sykehjem når kommunen beregner sin andel av utgiftene. Selvkostberegninger På de områder der selvkost er satt som den rettslige rammen for hva kommunen kan kreve av brukerbetalinger beregner kommunen selvkost etter retningslinjer av kommunal- og regionaldepartementet i dokument H-2140, januar Det tas mindre enn selvkost innenfor følgende områder: Barnehager Kommunale boliger Pleie- og omsorgstjenester Skolefritidsordningen Forvaltningsoppgaven etter Matrikkelloven Klassifisering av anleggsmidler og omløpsmidler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk for kommunen er i balanseregnskapet klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er omløpsmidler. Fordringer knyttet til egen vare- og tjenesteproduksjon, samt markedsbaserte verdipapir som inngår i en handelsportefølje er omløpsmidler. Kommunen følger KRS(F) nr 4 ved avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Standarden har særlig betydning for skille mellom vedlikehold og påkostning i forhold til anleggsmidler. Utgifter som påløper for å opprettholde anleggsmiddelets kvalitetsnivå 10

12 utgiftsføres i driftsregnskapet. Utgifter som representerer en standardheving av anleggsmiddelet utover standarden ved anskaffelsen, utgiftsføres i investeringsregnskapet og aktiveres på anleggsmiddelet i balansen. Tilskudd til investeringer føres brutto, og det gjøres således ikke fradrag for disse beløp ved aktivering og avskrivning av anleggsmiddelet. Klassifisering av gjeld Langsiktig gjeld er knyttet til formålene i kommunelovens 50 med unntak av pensjonsforpliktelsene. All annen gjeld er kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler Utestående fordringer Utestående fordringer er bokført til kostpris. Tap på utestående fordringer avskrives fortløpende gjennom året. Fordringsmassen er gjennomgått og det er gjort avsetning for påregnelig og forventet tap pr Finansielle omløpsmidler Markedsbaserte finansielle omløpsmidler inngår i en handelsportefølje og er vurdert til markedsverdi pr Urealisert gevinst behandles i tråd med Finansreglement. Vurdering av anleggsmidler Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlig beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivningene starter året etter at an leggsmidlet er anskaffet /tatt i bruk av virksomheten. Avskrivningsperioden er tråd med 8 i forskrift om årsregnskap og årsberetning. vedr. startlån, blir nyttet til nedbetaling el. innfrielse av innlån til kommunen. Aksjer og andeler Aksjer og andeler er oppført til anskaffelseskost. Dette gjelder ikke aksjer i Lyse AS, som er bokført til andel av aksjekapital i selskapet. Organisering av kommunens virksomhet Det er to beslutningsnivåer i administrasjonen, råd mannen med stabsavdelinger og det utøvende nivået, -virk somhetene. Den samlede virksomheten til kommunen er organisert innenfor den ordinære organisasjon, med unntak av: Natur og idrettsservice KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Parkeringsselskap KF Sølvberget KF Brannvesenet i Sør Rogaland IKS IVAR IKS Renovasjonen IKS Rogaland Revisjon IKS Stavangerregionen Havn IKS Stavanger Konserthus IKS Sørmarka Flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena) Multihallen og Storhallen IKS Viser for øvrig til note.12 Aksjer og andeler, som viser hvilke andre selskaper som kommunen har eierinteresser i. Utlån Utlån er oppført til anskaffelseskost. Unntak her er lån til Lyse AS, som står bokført til kommunens andel av selskapets lån. Ekstraordinære innbetalinger på utlån 11

13 Noter 2011 Beløp i hele kroner der ikke annet er oppgitt. Note nr. 1: Brukerbetaling Foreldrebetaling barnehager Foreldrebetaling skole- og fritidsordning Egenbetaling institusjoner Annet Sum totalt Andre salgs- og leieinntekter Kommunale avgifter Leieinntekter Annet Sum totalt Note nr. 2: Lønnsutgifter Lønnsutgifter drift Fastlønn Lønn til vikarer Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Godtgjørelse folkevalgte/introduksjonsordningen Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum Lønnsutgifter investering Fastlønn Lønn til ekstrahjelp Overtidslønn Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Pensjon, trekkpliktig forsikring, arbeidsgiveravgift Utg.godtgjørelser for reiser, diett, bill som er oppg.pliktige Sum

14 Note nr. 3: Spesifikasjoner fra investeringsregnskapet Mottatte avdrag på utlån Mottatte avdrag fra Lyse AS Mottate avdrag formidlingslån Andre mottatte avdrag på utlån Sum Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon Kjøp av driftsmidler Kjøp av transportmidler Vedlikehold byggetjenester nybygg Materialer til vedlikehold og nybygg Konsulenttjenester Grunnerverv, kjøp av eksisteredne bygg/anlegg Andre kjøp av varer og tjenester Sum Statlige overføringer Overføringer fra staten Tilskudd fra husbanken STUI overføringer Sum Salg av driftsmidler Salg av driftsmidler Salg av bygninger Salg tomter/arealer Refusjon privat grunnmark/råmark Sum

15 Note nr. 4: Årsverk Årsverk Antall årsverk Antall ansatte Antall kvinner Antall menn Antall kvinner høyere stillinger Antall menn i høyere stillinger Hovedtariffavtalens kapittel 3.4.1, og 5.2 er i oversikten definert som høyere stillinger. Fordeling heltid/deltid Antall ansatte i deltidsstillinger Antall kvinner i deltidsstillinger Antall menn i deltidsstillinger Som deltid har en i denne oversikten definert alle med arbeidstid mindre enn 100 % stilling. Lønn, godtgjørelse og pensjon Lønn og godtgjørelser Andel pensjon Rådmann Ordfører I tabellen er det tatt med lønn, godtgjørelser og arbeidsgivers andel pensjon utbetalt fra Stavanger kommune. Tallene inkluderer etterlønn for avgående ordfører. Revisjonshonorar Honorar for regnskaps- og forvaltningsrevisjon Honorar for rådgivning Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

16 Note nr. 5: Pensjon Stavanger kommune har kollektive tjenestepensjonsordninger for sine ansatte og frikjøpte folkevalgte. For sykepleiere og lærere er ytelsene lovbestemte. For øvrige yrkesgrupper omfatter ordningene de tariffestede ytelser som gjelder i kommunal sektor. Ordningene er ytelsesbaserte. Tjenestepensjonsordningene gir ved full opptjening en alderspensjon som sammen med folketrygden sine ytelser utgjør en samlet bruttopensjon på 66 % av pensjonsgrunnlaget. Fremtidig pensjonsytelse blir beregnet ut fra antall opptjeningsår og lønnsnivået ved pensjonsalder. Ordningene sikrer en brutto uførepensjon på samme nivå som alderspensjonen og omfatter i tillegg ektefelle- og barnepensjon. De ansatte har også rett til AFP etter bestemte regler. Stavanger kommune har fra vært selv assurandør for deler av denne ordningen. Prinsippene for presentasjon av pensjoner i kommuneregnskapet følger av Forskrift om årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner 13. I tråd med forskriften inntar kommunen brutto pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser i balansen samt at avvik mellom beregnet pensjonskostnad og premieinnbetalinger (premieavviket) blir balanseført. Kommunen har valgt å amortisere premieavviket over 15 år. Kommunal- og regionaldepartementet har fastsatt enkelte endringer i regnskapsforskriften 13. Amortiseringstiden for premieavvik kortes ned fra 15 til 10 år for premieavvik oppstått fra og med Estimatavviket som tidligere ble amortisert over 15 år skal fra og med 2011 balanseføres fullt ut, herunder tidligere års estimatavvik. Årets pensjonskostnad spesifisert: KLP SPK Sum Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpl Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene Netto pensjonskostnad (ekskl.adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad Samlet pensjonskostnad (inkl adm) Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik: KLP SPK Sum Brutto pensjonsmidler Brutto pensjons-forpliktelser Netto pensjonsforpliktelser (før AGA) Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser Akkumulert premieavvik pr Årets premieavvik Sum amortisert premieavvik Akkumulert premieavvik Arbeidsgiveravgift av amortisert premieavvik Årets premieavvik er differansen mellom årets premie innbetalinger til KLP/SPK og netto pensjonskostnad. Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal årets premieavvik inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. 15

17 Økonomiske forutsetninger 2011: Årlig avkastning 6,00/5,35% 5,5/4,85% Diskonteringsrente (risikofri rente) 5,00% 4,50% Årlig lønnsvekst 3,35% 2,96% Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp 3,35% 2,96% Årlig vekst i pensjonsreguleringen 3,35% 2,96% Forholdstallet fra Kommunal- og regionaldepartementet 1,6 1,5 Spesifikasjon av estimatavvik KLP-001 SPK Faktisk forpliktelse Estimert forpliktelse Årets estimatavvik forpliktelse Akkumulert estimatavvik pensjonsforpliktelser tidl. år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gj.st samlet estimatavvik pensjonsforpliktelse UB Estimerte pensjonsmidler Faktiske pensjonsmidler Årets estimatavvik pensjonsmidler Akkumulert estimatavvik pensjonsmidler tidl. år IB Estimatavvik i Amortisert avvik i Gj.st samlet estimatavvik pensjonmidler UB Eks.arbeidsgiveravgift Det skal foretas ny beregning av de pensjonsforpliktelsene som balanseført i foregående års regnskap. Ved ny beregning skal oppdaterte grunnlagsdata og årets forutsetninger legges til grunn. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsforpliktelser i foregående år og ny beregning kalles årets estimatavvik for pensjonsforpliktelser. Avviket mellom avlagte tall for pensjonsmidlene i foregående år og faktiske pensjonsmidler, kalles årets estimatavvik for pensjonsmidlene. 16

18 Note nr. 6: Kjøp av varer og tjenester samt overføringer Drift Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon Omfatter alle utgifter knyttet til kjøp av varer og tjenester som inngår i produksjonsfaktorer i kommunens egen produksjon, det vil si. alle ordinære drifts- og vedlikeholdsutgifter, samt kjøp av inventar og utstyr. Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon Her føres alle utgifter knyttet til kjøp av tjenester som videreføres direkte til brukerne uten at kommunen selv bearbeider disse tjenestene videre. Betaling for tjenester utført av andre offentlige institusjoner, og betaling for tjenester utført av private som kommunen har driftsavtale med føres her. Kjøp av tjenester som erstatter tjenesteproduksjon Kommunalt tilskudd private barnehager *) Tilskudd private alders- og sykehjem Kjøp fra staten Kjøp fra kommunale foretak (KF) Kjøp fra interkommunale selskap (IKS) Tilskudd til privatpraktiserende ( leger, fysioterapeuter) Overf. til andre Totalt *) Fra og med 2011 innførte Kunnskapsdepartementet ny forskrift for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Tilskuddet skal nå beregnes med utgangspunkt i budsjettet til tilsvarende kommunale barnehager i kommunen. Dette medførte en betydelig endring for de private barnehagene da tilskuddet tidligere har vært basert på regnskap. Overføringer Overføringer er utgifter som ikke medfører noen konkret forpliktelse om gjenytelse fra mottakerens side. Her føres bl.a. overføringer til stat og kommuner, tilskudd til private institusjoner, lag og organisasjoner. Overføringer: Overføringer *) Økonomisk sosialhjelp Kommunal oppreisning Fritak eiendomsskatt MVA knyttet til kompensasjonsordningen Tap på krav Totalt *) gjelder tilskudd til kommunale foretak (KF) *) gjelder tilskudd til Nytt konserthus IKS til dekking av renter og avdrag på lån. *) Tilsvarende er det gitt i tilskudd til Sørmarka flerbrukshall til dekking av renter og avdrag. Samt noen driftsutgifter. Nytt konserthus IKS har pr en langsiktig gjeld til KLP og Kommunalbanken på 460 mill. Stavanger kommune har forpliktet seg til å dekke avdrag og renter på denne gjelden som fremtidige tilskudd. Sørmarka Flerbrukshall IKS har pr en langsiktig gjeld til Kommunalbanken på Stavanger kommune skal dekke renter og avdrag på denne gjelden i henhold til eierbrøk som er 64,02 %. 17

19 Note nr. 7: Anleggsmidler Kommunen følger inndelingen av anleggsmidler og avskrivningsplan i henhold til regnskapsforskriftens 8. Kommunen har følgende anleggsmiddelgrupper med tilhørende avskrivingsplan: Anleggsmiddelgrupe Avskrivn.plan Eiendeler Gruppe 0 0 år Kunst, tomtegrunn Gruppe 1 5 år EDB-utstyr, kontormaskiner og lignende. Gruppe 2 10 år Anleggsmaskiner, maskiner, inventar og utstyr, verktøy, transportmidler og lignende. Gruppe 3 20 år Brannbiler, parkeringsplasser, trafikklys, tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner, forbrenningsanlegg og lignende. Gruppe 4 40 år Boliger, skoler, barnehager, idrettshaller, veier, ledningsnett og lignende Gruppe 5 50 år Forretningsbygg, lagerbygg, administrasjonsbygg, sykehjem og andre institusjoner, kulturbygg, brannstasjoner og lignende. Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Tilgang i regnskapsåret Avgang i regnskapsåret* Avskrivninger i regnskapsåret Nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi ) Faste eiendommer og anlegg ) Utstyr, maskiner og transportmidler ) Avskrivninger Sum eksl. kalkulatoriske avskrivninger Sum kalkulatoriske avskrivinger Sum avskrivinger *) Gevinst kr ,- ved avgang av anleggsmidler. Beløpet er ikke ført i balansen. Tap kr ,- ved avgang av driftsmidler. Note nr. 8: Renter og utbytte Renter bankinnskudd Renter/kursgevinst finansforvaltn Urealisert kursgevinst Forsinkelsesrenter Utbytte Lyse Energi AS Utbytte andre Andre renteinntekter *1) Sum *1) I andre renteinntekter inngår renter fra Lyse Energi AS med tusen kroner 18

20 Note nr. 9: Gjeldsforpliktelser Type gjeld og fordeling mellom långivere Kommunens samlede lånegjeld Fordelt på følgende kreditorer: Annuitets og serielån Husbanken startlån, flytende rente Husbanken investeringslån flytende rente Kommunal bank flytende rente Kommunal bank fast rente KLP flytende rente KLP fast rente Kommunekredit flytende rente Sum Obligasjonslån Sparebank 1 SR-Bank, fast rente Sertifikatlån Fokus bank sertifikatlån fadt rente Kommunalbank sertifikatlån fast rente DNB sertifikatlån Rest låneopptak Sum Andre lån Andre låneavtaler Finansiell leasing Sum Stavanger kommune har obligasjons- og sertifikatlån. Det avsettes avdrag tilsvarende en nedbetalingstid på 25 år på disse lånene. I noten vises saldo på lånene redusert med avsatte avdrag. Kommunen beregner minste tillatte avdrag jfr. Kommunelovens(KL) 50 nr. 7 ved å beregne minste tillatte avdrag etter forenklet formel utgitt av KRD ved overføring av dagens KL 50. Denne forenklede formel benyttes etter anbefaling fra Norges Kommunerevisorforbund, da den gir et minste-krav til avdrag som tilsvarer avskrivningene, kapitalslitet, på lånefinansierte anleggsmidler. Det er i driftsregnskapet utgiftsført avdrag på lånegjeld med til sammen tusen kroner. Minste lovlige avdrag etter KL 50 nr. 17 utgjør tusen kroner. Det er ikke behov for å betale ytterligere avdrag for Kommunen har inngått flere rentebytteavtaler i 2011 og ligger innenfor finansreglementets retningslinjer med hensyn til rentesikring. Kommunen har nå sikret om lag 100 % av netto rentebærende gjeld og er tilnærmet immun overfor renteendringer (når vi ser aktiva og passiva i sammenheng) de nærmeste årene. Låneopptak i Kommunale foretak regnskapsføres og betjenes av det enkelte foretak, jf vedlagte årsregnskap 2011 for foretakene. 19

21 Note nr. 10: Avsetninger og bruk av avsetninger Del 1 Alle fond avsetninger og bruk av avsetninger drifts- og investeringsregnskapet Alle fond KOSTRA-art Avsetninger til fond , Bruk av avsetninger Til avsetning senere år Netto avsetninger Del 2 Disposisjonsfond avsetninger og bruk av avsetninger Disposisjonsfond KOSTRA-art IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger investerings-regnskapet UB UB viser saldoen på disposisjonsfondet. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til drifts- og investeringsformål. Bruk av disposisjonsfond er i henhold til bystyrets vedtatte Handlings- og økonomiplan og vedtak i hht tilhørende reglement. Del 3 Bundet driftsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet driftsfond KOSTRA-art IB Avsetninger driftsregnskapet Bruk av avsetninger driftsregnskapet UB UB viser saldoen på bundet driftsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte formål, og kan ikke endres av kommunestyret. Del 4 Ubundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Ubundet investerings fond KOSTRA-art IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på ubundet investeringsfond. Fondet er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Del 5 Bundet investeringsfond avsetninger og bruk av avsetninger Bundet investerings fond KOSTRA-art IB Avsetninger Bruk av avsetninger UB UB viser saldoen på bundet investeringsfond. Bruk av fondets midler er bundet til bestemte investerings formål og kan ikke endres av kommunestyret. 20

22 Del 6 Overføring drift til investering Overføring fra drift til investering med 11,5 mill over budsjettert nivå tilsvarer 40 % av merinntekter på momskompensasjon fra investeringsregnskapet i forhold til budsjettet. Regelverk tilsier at 40 % av momskompensasjon fra investeringer skal tilbakeføres til finansiering av investeringer i Note nr. 11: Utlån Startlån Avsatt til tap på framtidige utlån Sum utlån startlån Renovasjonen IKS Natur og Idrettsservice KF Stokka Kirke Viking Fotball ASA Stavanger Symfoniorkester Ansvarlig lånekapital Lyse Rogaland Rideklubb Kino 1 Stavanger-Sandnes Tou Scene SKP Sølvberget KF Varmestuens venner Sum andre utlån Sum utlån Avsatt på bundne investeringsfond

23 Note nr. 12: Aksjer og andeler Aksjer Aksjekapital SK andel av aksjekapital SK andel aksjer Bokført verdi Mottatt utbytte Lyse Energi AS , Rogaland Teater AS ,50 3 Universitetsfond Rogaland AS , SF Kino Stavanger/Sandnes AS , Fagforum Mat og Drikke AS ,71 10 Nord-Jæren bompengering AS ,67 40 Glad Mat AS ,00 5 Buøy Invest AS , Lysefjorden Utvikling AS , Stavanger Sentrum AS , Smartcity Stavanger AS Blue Planet AS ,56 50 Forus Industri AS ,00 43 Allservice AS , Invivo AS , Region Stavanger BA 0 50 Rogaland bilbransjeforening 0 1 Forus Næringspark AS , Filmkraft AS ,00 35 Museum Stavanger AS ,00 55 Ryfast AS , Hafrsfjord Eiendomsutvikling AS , Kjøpt rettighet Hafrsfjord eiend Sum Andeler Totale andeler SK andeler SK eierandel Bokført verdi Mottatt utbytte Stavangerregionen Havn IKS* 0 80,69 0 IVAR IKS * 0 43,60 0 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS , Rogaland Revisjon IKS , Renovasjonen IKS 0 50, Nytt konserthus i Stavanger IKS ,00 89 Sørmarka flerbrukshall IKS , Multihallen og Storhallen IKS , Stavanger Natur-og idrettserv. KF 0 100, Rogaland Kontrollutvalgsekr , A/L Biblioteksentralen 0 1 Vestenfj. Bykred. 0 2 Egenkapitalinnskudd KLP Andeler i borettslag Sum Sum aksjer og andeler *Skrevet ned til kr 1 22

24 Note nr. 13: Utestående fordringer Eiendom, vann og avløp (sikret ved legalpant) Sentrale styringsorganer Stavanger Eiendom Oppvekst Levekår Kultur og byutvikling Teknisk Mva-kompensasjon Syke-svangerskap reskontro** Kortsiktige fordringer lønn Andre korts.fordringer Sum totalt Avsatt til dekning av tap på utestående fordringer Sum utestående fordringer * *) Herav innen konsernet kr ,- jfr. note 16. **) Utfordringer med nytt lønns-og personalsystem har medført en innbyrdes forskyvning på ca. 85 mill i mest likvide omløpsmidler mellom henholdsvis bank og syke-svangerskapsreskontro. Vi har vurdert avsetningen til å dekke fordringsmassen for Deler av fordringsmassen er sikret ved legalpant. I tillegg er momskompensasjonen å regne som en sikker fordring. Det er gjort egne vurderinger når det gjelder sykeog svangerskapsfordringer. Stavanger kommune har saksøkt Forusstranda Næringspark AS, med krav om at sistnevnte dømmes til å betale Stavanger kommune et beløp oppad begrenset til 5 mill. Forusstranda Næringspark AS har tatt til motmæle og påstått seg frifunnet. Forusstranda Næringspark AS har i tillegg krevd erstatning for tap grunnet manglende overskjøting av en eiendom på 1,5 da. Kravet er oppad begrenset til 20 mill. Stavanger kommune har anført at dette kravet er foreldet, subsidiært at kravet er satt alt for høyt. Begge krav springer ut av rettsforlik mellom Gauselparken AS og Stavanger kommune inngått den Sak for Stavanger tingrett er berammet til april Note nr. 14: Finansielle omløpsmidler Aktiva klasse Markedsverdi Bokført verdi Årets resultatførte verdiendring Egenkapitalbevis Aksjefond/Allokeringsfond Ansvarlige lån, fondsobligasjoner Industriobligasjoner/sertifikater Bankobligasjoner og bankinnskudd Herav bankinnskudd Andre verdipapir * Kursregulering pr Urealisert gevinst pr ** Sum * av markedsverdi gjelder Byhistorisk verk (Skagen global). Skagenfondene har garantert minst hovedstol av plasserte midler ved utbetaling, en kursgevinst tilfaller kommunen. Det er ikke resultatført urealiserte verdiendringer i 2011 på dette verdipapiret. Markedsverdi er satt lik bokført verdi. ** Urealisert tap eller gevinst legges ikke på det enkelte verdipapir men samles og legges til anskaffelseskost pr slik at bokført verdi blir lik markedsverdi. Realiserte gevinster på 1 mill er avsatt til kursreguleringsfond i Det er brukt 9 mill av fondet til dekning av det urealiserte tapet pr Kursreguleringsfondet er pr på 40,3 mill. og er stort nok til finansreglementet. Markedsverdi er bokført i henhold til årsoppgave fra VPS. Regelverket krever at finansielle omløpsmidler skal vurderes med resultateffekt til markedsverdi. 23

25 Bokført verdi = Anskaffelseskost med tillegg av urealiserte gevinster og tap pr Investeringene i finansielle omløpsmidler ligger hovedsakelig innenfor rammer i gjeldende finansreglement av Vi har vært noe overeksponert i et par verdipapir i forhold til debitorbegrensninger, men dette er rettet opp i januar Note nr. 15: Endringer i regnskapsprinsipp Som en følge av endringer i forskrift om årsregnskap og årsberetning, er virkning av endringer i regnskapsprinsipp i 2007 og tidligere, som er regnskapsført mot likviditetsreserven, ført over til egne egenkapitalkontoer for endring av regnskapsprinsipp. Tilsvarende ble virkningen av at tilskuddet til ressurskrevende brukere er lagt om fra 2008 ført mot konto for endring av regnskapsprinsipp IB Endring av regnskapsprinsipp som påvirker AK (drift) 0 0 Tilskudd til ressursrevende brukere 0 0 Sum Konto for endring av regnskapsprinsipp består pr av følgende poster: År Beløp Utbetalte feriepenger Varebeholdning Kompensasjon for mva Øvrige endringer periodiseringsprinsipp Tilskudd til ressurskrevende brukere Sum bokført mot konto for prinsippendring Note nr. 16: Fordringer og gjeld til kommunale foretak Kommunens samlede fordringer Herav kortsiktig fordring på:stavanger Parkeringsselskap KF Herav kortsiktig fordring på:sølvberget KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Sum kortsiktige fordringer Herav langsiktig fordring på:stavanger Natur- og Idrettsservice KF Herav langsiktig fordring på:sølvberget KF Kommunens samlede gjeld Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Parkeringsselskap KF 7 87 Herav kortsiktig gjeld til:sølvberget KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Byggdrift KF Herav kortsiktig gjeld til:stavanger Natur- og Idrettsservice KF

26 Note nr. 17: Avdrag på gjeld Avdrag Budsjett Utgiftsført avdrag Beregnet minste lovlige avdrag Differanse Kommunen betaler mer enn lovens krav til minste avdrag. Kostnadsførte avdrag Budsjett Betalte avdrag Ikke forfalte avdrag Sum avdrag Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) drift Regnskapsmessig mindreforbruk Budsjett Tidligere opparbeidet mindreforbruk Årets disponering av mindreforbruk Nytt mindreforbruk i regnskapsåret Totalt mindreforbruk til disponering Note nr. 18: Spesifikasjon over regnskapsmessig udekket (underskudd) investering Regnskapsmessig merbruk Budsjett Tidligere opparbeidet udekket Årets avsetning til inndekking Nytt udekket i regnskapsåret Totalt udekket til inndekking

27 Note nr. 19: Garantier gitt av kommunen Garanti gitt til: Garantibeløp: Garantien utløper: IVAR IKS 43,60% 1) /22/29/30/31/32/33/ 34/35/36/37/39/40/41 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Stiftelsen Ullandhauggarden Stiftelsen Øyane sykehjem Stiftelsen Blidensol sykehjem Rogaland Rideklubb Borettslaget Gauselparken Borettslaget Krosshaug I Borettslaget Ramsvik Borettslaget Ramsvik Forus Utvikling AS Private barnehager/andelsbarnehager Med hjemmel i sosiallovgivningen Sum garantier *1) oppført med andelen som Stavanger kommune garanterer for. Note nr. 20: Interkommunalt samarbeid Ryfylke Friluftsråd Overføring fra Stavanger kommune, (kontorkommunen) Overføring fra de 10 andre deltakerkommunene Sum overføringer fra deltakerkommunene Investeringsinntekter prosjekter Andre tilskudd, Fylke,stat,private Sum andre inntekter/overføringer Sum inntekter/overføringer/tilskudd/ekstraord.poster Prosjektutgifter etter formålet Avsetning til investeringsfond Andre driftsutgifter, avskrivninger, lønn mv Sum Finansielle poster Resultat oveføres til neste år, (underskudd) Mva-kompensasjon på kr ,- er inkludert. Deltakerkommunene er: Rennesøy, Stavanger, Randaberg, Finnøy, Suldal, Forsand, Hjelmeland, Kvitsøy, Sandnes, Strand, Sauda. Kontingenten pr. innbygger har i 2011 vært kr. 9,18. Medlemskommunene hadde et samlet folketall på ca ved inngangen til Medlemsbidraget utgjør 1/3 del av driftsbudsjettet. Statlige og fylkeskommunale tilskudd utgjør 1/3 del. Prosjektinntekter og andre inntekter utgjør den siste 1/3 del. 26

28 Note nr. 21: Selvkostområder Resultat 2011 Balansen 2011 Inntekter Utgifter Mer(+)/ mindreforbruk (-) Årets dekningsgrad i % *1) Avsetn(+)/ bruk av (-) dekningsgradsfond Dekningsgradsfond pr *2) Renovasjon % 0 0 Vann % Avløp % Byggesak % *1) Årets dekningsgrad før evt.avsetning/bruk av dekningsgradsfond. *2) Dekningsgradsfondene er bundne driftsfond. Disse kan kun benyttes til dekning av framtidige driftsutgifter på selvkostområdet. Det avlegges ikke selvkostregnskap for feiing, kart- og delingsforretning og plansaksbehandling. Utgiftene på disse områdene er høyere enn gebyrinntektene, og innebærer således et underskudd innenfor det enkelte område. Samlet underskudd i 2011 utgjør 31,5 mill. Note nr. 22: Avgiftsituasjonen Mva-kompensasjon sosiale boliger Stavanger kommune har siden innføringen av mva-kompensasjonsordningen i 2004 krevd mva-kompensasjon for sosiale boliger jfr mva-kompensasjonslovens 4. Det ble da foretatt en vurdering som konkluderte i at alle kommunens sosiale boliger var å anse som særlig tilrettelagt for helse- eller sosiale formål, jfr. forskrift 7 og sosialtjenestelovens 3-4. Denne vurderingen bestrider nå Skatt Vest som har foretatt en vurdering og mener at kun 42 % av boligmassen er å anse som særlig tilrettelagt for helse- og sosiale formål. Stavanger kommune bestrider denne vurderingen og har sendt inn klage på vedtaket. Det forventes svar på klagen i løpet av våren Dersom vi ikke får medhold på klagen vil saken gå videre til direktoratet for uttalelse. Mva Nytt konserthus i Stavanger IKS På bakgrunn av enkelte uklarheter rundt praktiseringen av et nytt unntak i kompensasjonsloven, ble Finansdepartementet den 30. januar 2008 tilskrevet for nærmere avklaring. Følgelig er det ved avleggelse av årsregnskapet 2011 knyttet usikkerhet til størrelsen på den momsrefusjonen som vil oppnås. 27

29 Note nr. 23: Investeringsprosjekter Prosjekt Kostnadsramme Årets-kostnad Kostn. tidligere år Sum kostnad Noah s Ark Barnehage Madlavoll Skole Austre Åmøy Skole/Bhg Hinna Skole Roaldsøy Skole - Nybygg Kuppelhallen Sølvberget Ombygging Nye omsorgsboliger Haugåsveien Park/Amfi Nytt Konserthus Søra Bråde Bofellesskap Kvernevik Svømmehall Hundvåg Svømmehall Husabøryggen Bofellesskap Hafrsfjord Skole Jåttå Barnehage Rådhuset Nytt Vent.Anlegg Bergåstjern Sykehjem Kulturskolen Kristianslyst Skole, Nybygg Områdeutvikling Stavanger Forum Ny Ishall Utstillingshall Sum prosjekter *Oppgitt eks. finansieringsinntekter. Oversikten viser større pågående/planlagte flerårige investeringsprosjekter. 28

30 Note nr. 24: Kapitalkonto Kapitalkonto Balanse (underskudd i kapital) Balanse (kapital) Debetposteringer i året: Kreditposteringer i året: Salg av fast eiendom og anlegg 739 Aktivering av fast eiendom og anlegg Nedskrivninger fast eiendom 334 Oppskriving av fast eiendom 0 Avskriving av fast eiendom og anlegg Aktivering BBL-leil Salg av utstyr, maskiner og transportmidler Aktivering av utstyr, maskiner og transportmidler Avskrivninger av utstyr, maskiner og transportmidler Kjøp av aksjer og andeler Avdrag på formidlings/startlån Utlån formidlings/startlån Avdrag på utlånte egne midler Utlån egne midler Avskrevet andre utlån 115 Avdrag på eksterne lån Bruk av midler fra eksterne lån Annet -11 Pensjonsmidler (krediteringer under AM) Balanse (Kapital) Balanse (undersk i kapital) Stavanger Inger Østensjø Rådmann Solveig L. Kirketeig Daglig leder SK-Regnskap Kjartan C. Møller Fung. direktør økonomi Mette Rita Hegdal Regnskapssjef 29

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017

Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Årsregnskap 2016 Verdal, 2. februar 2017 Økonomisk oversikt - drift NOTER Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2016 budjsett budsjett 2015 Driftsinntekter Andre salgs- og leieinntekter 46 660 614,91

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS

Vestfold Interkommunale Kontrollutvalgssekretæriat Årsregnskap 2016 VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS VESTFOLD INTERKOMMUNALE KONTROLLUTVALGSSEKRETÆRIAT VIKS REGNSKAP 2016 1. 2. - Økonomisk oversikt drift INNHOLDSFORTEGNELSE - Regnskapssjema 2a- Investering 3. - Oversikt - balanse - Balanseregnskapet detaljert

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009

Sør-Aurdal kommune Årsregnskap Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 BALANSEREGNSKAPET Tekst Kapittel Regnskap 2010 Regnskap 2009 Eiendeler A. Anleggsmidler 2.2 425 761 730 404 712 637 Faste eiendommer og anlegg 2.27 188 472 204 185 302 657 Utstyr, maskiner og transportmidler

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

BRUTTO DRIFTSRESULTAT Økonomisk oversikt drift 2014 - Ørland kultursenter KF Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 014 2 014 2 014 2 013 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1 002 055 1 050 000 1 050

Detaljer

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61

Årsregnskap Brutto driftsresultat , , , ,61 Årsregnskap 2012 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 302 867,86 213 71 213 71 372 406,67 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat , , , ,96

Brutto driftsresultat , , , ,96 Økonomisk oversikt - drift Noter Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 99 929,27 208 924,00 208 924,00 302 867,86 Andre salgs- og leieinntekter 35 525 759,82

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010

STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 STORD VATN OG AVLAUP KF ÅRSREKNESKAP 2010 Økonomisk oversikt Stord Vatn og Avlaup KF (frå 1.7.2009) Tekst Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Driftsinntekter Bruker betalinger 0 0 0 0 Andre salgs og leieinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015

Høgskolen i Hedmark. SREV340 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 2015 16/55?- lb Høgskolen i Hedmark SREV34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høst 215 Eksamenssted: Studiesenteret.no / Campus Rena Eksamensdato: 15. desember 215 Eksamenstid: 9. - 13. Sensurfrlst: 8. januar

Detaljer

Petter Dass Eiendom KF

Petter Dass Eiendom KF rcn-3 PE Petter Dass Eiendom KF Regnskap 2011 Økonomisk oversikt - drift 10 PETTER DASS EIENDOM KF - 2011 Regnska0 Reg budsjett Opprbudsjett Regnskap I fjor DrIftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs-

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2

Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar.. 6 Note 4: Fordringer

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Økonomisk oversikt investeringsregnskap

Økonomisk oversikt investeringsregnskap Økonomisk oversikt investeringsregnskap Vedlegg 2 Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2007 2007 2007 2006 INNTEKTER Salg driftsmidler og fast eiendom 299 0 0 454 Andre salgsinntekter 156

Detaljer

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD

Dolstad Menighetsråd DOLSTAD MENIGHETSRÅD DOLSTAD MENIGHETSRÅD ÅRSREGNSKAP 2016 1 Innholdsfortegnelse: Driftsregnskap 2016... 3 Investeringsregnskap 2016... 4 Balansen 2016... 5 Note 1 Regnskapsprinsipper... 6 Note 2 Bruk og avsetning fond...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015

Inn herred samkommune. Arsregnskap 2015 Inn herred samkommune 0 Arsregnskap 2015 Levanger, 03. Februar 2016 Innherred Økonomisk oversikt - drift samkommune Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap 2015 budsjett budsjett 2014 NOTER Driftsinntekter

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016

Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 Modum Boligeiendom KF ÅRSREGNSKAP MED NOTER 2016 1 Innhold Innledning 3 Økonomiske oversikter drift 4 Økonomiske oversikter investering 6 Økonomiske oversikter balanse 7 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF

Regnskap Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF Ungdommens Kulturmønstring Norge FKF 1 Innhold Hovedoversikt driftsregnskapet... 2 Balanse pr 31.12.2016... 3 Oversikt over anskaffelse og anvendelse av midler... 4 Forskriftsbestemte noter... 8 Note 1.

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2009 Driftsregnskap 2009 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2009 Budsjett 2009 Regnskap 2008 Andre salgs- og leieinntekter -72 308-100

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP med noter 2016

ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP med noter 2016 ÅRSREGNSKAP 2016 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2016 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Driftsregnskap hovedtall Side 4 - Driftsregnskap skjema

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Driftsregnskap DRIFTSINNTEKTER Regnskap Budsjett Regnskap 2011 Andre salgs- og leieinntekter -136 962-100 000-225 971 Overføringer

Detaljer

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Arsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Arsoppgjør 216 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 216 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016

ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØRLAND KULTURSENTER SAMMESTILLING REGNSKAP 2016 ØKOMOMISK OVERSIKT DRIFT 2016 Regnskap Budsjett Rev. Budsj. Regnskap Driftsinntekter: 2 016 2 016 2 016 2 015 Brukterbetalinger - kontingenter avg.fri 1

Detaljer

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet

Årsregnskap Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet Årsregnskap 2009 -Kommentartilregnskapet -Hovedoversikter -Driftsregnskap -Investeringsregnskap -Balanseregnskap -Notertilregnskapet INNHOLDSFORTEGNELSE KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...3 DRIFTSREGNSKAP...3

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2008. Stavanger kommune Kommunale foretak

Årsregnskap 2008. Stavanger kommune Kommunale foretak Årsregnskap 2008 Stavanger kommune Kommunale foretak Innhold HOVEDTALL...4 HOVEDOVERSIKT DRIFT...5 HOVEDOVERSIKT INVESTERING...6 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL...7 DEL 1: ENDRING AV ARBEIDSKAPITAL I BEVILGNINGSREGNSKAPET...7

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF

Ärsoppgjør for. Stavanger byggdrift KF Ärsoppgjør 215 for Stavanger byggdrift KF Org.no. 982 759 374 Side i av 12 Stavanger byggdrift KF Resultatregnskap 215 Driftsinntekter Overføringer med krav til motytelse Andre overføringer Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF

ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF ÅRSREGNSKAP 2014 ALTA HAVN KF Innholdsfortegnelse 1. HOVEDOVERSIKTER SIDE 1.1. Hovedoversikt driftsregnskap 3 1.2. Hovedoversikt investeringsregnskap 4 1.3. Anskaffelse og anvendelse av midler 5 1.4. Hovedoversikt

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Telemark Utviklingsfond

Telemark Utviklingsfond DRIFTSREGNSKAP 2014 Regnskap 2014 Registrert budsjett Opprinnelig budsjett Regnskap 2013 Note Driftsinntekter Overføringer fra Konsesjonskraftstyret i Telemark 1 30 777 073 29 200 000 35 000 000 39 902

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer