Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s."

Transkript

1 Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20 Bergen som idretts- og kulturby.s.25 En by med rom for alle.s.31 Merutgifter og saldering.s.34 Økonomiplan s.35 1

2 Va re viktigste prioriteringer Den grønne storbyen Arbeiderpartiets fremste prosjekt i , er å gjøre Bergen til en miljøvennlig og fremtidsrettet by. Miljø- og klimahensyn skal fungere som en ramme for all vår politikk. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids aller største utfordringer. Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en foregangskommune i å redusere klimagassutslipp. Det beste vi kan gjøre for miljøet i byen vår, er å planlegge byutviklingen bedre. Det er opp til kommunen å legge strategier og føringer for hvordan byen skal utvikle seg i en grønnere retning i fremtiden. Vi må skape komplette bydeler som reduserer transportbehovet vi har i hverdagen. Boliger, arbeidsplasser, barnehage, skole og kultur- og idrettstilbud må være en gåtur, sykkeltur eller et par bybanestopp unna. Arbeiderpartiet vil satse på et miljøvennlig kollektivsystem som reduserer behovet for privatbilisme betraktelig. Å kjøre bil skal være en mulighet, men ikke en nødvendighet. Rettferdig oppvekst Bergen har store helse- og levekårsforskjeller mellom og innad i bydelene. For mange barn og familier lever i fattigdom. Derfor er det nødvendig med målrettede tiltak, slik at vi sørger for en god oppvekst for alle. Arbeiderpartiet vil at barnehager, skoler og PP-tjenesten i områder med levekårsutfordringer skal prioriteres og tilføres ekstra ressurser. Hvis vi skal oppnå et godt sosialt mangfold i de ulike bydelene, må vi ruste opp de områdene som trenger det. Arbeiderpartiet vil utvide dagens områdesatsing fra Årstad, Indre Laksevåg og Ytre Arna til andre områder med levekårsutfordringer. En viktig del av denne satsingen er å videreføre og styrke prosjektet «Barnas byrom». Uteområder og lekeplasser i områder med levekårsutfordringer skal prioriteres. Full behovsdekning i barnehagene Loven om full barnehagedekning har gitt småbarnsfamilier mer fleksibilitet i hverdagen og gjort det lettere for begge foreldre å jobbe fulltid. Selv om alle barn over ett år, såfremt de er født før 1. september, får barnehageplass, er det fortsatt et stort problem at full behovsdekning ikke er oppfylt i Bergen. Det er mangel på barnehageplasser i flere bydeler og nærområder, noe som fører til store utfordringer i hverdagslogistikken til mange småbarnsfamilier. Barn som er født sent på året må vente for lenge på plass. Bystyret har vedtatt full behovsdekning innen 2015, noe byrådet ikke ser ut å klare. Arbeiderpartiet foreslår å bygge nye barnehager i bydeler med mangel på plasser, samt utvide eksisterende barnehager. I tillegg reverserer vi kutt til de private barnehagene slik at det kan foretas supplerende 2

3 opptak etter hovedopptaket. I sum vil dette bidra til at full behovsdekning oppnås raskere i Bergen kommune. Flere lærere til de minste For mange opplever utfordringer med å henge med i undervisningen tidlig i skolegangen. For å sikre tidlig innsats og at alle får en individuelt tilpasset oppfølging i klasserommet, vil Arbeiderpartiet øke lærertettheten på barnetrinnet. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere på 1. og 2. trinn, og har som mål at klasser med over 18 elever skal ha to lærere. For å sikre kvaliteten i barnehagene, vil Arbeiderpartiet innføre en ny bemanningsnorm, med tre voksne per ni barn i småbarnsgrupper og tre voksne per 18 barn i storbarnsgrupper. Folkehelse og trygg alderdom For Arbeiderpartiet er folkehelsearbeidet selve fundamentet i helsepolitikken. Arbeiderpartiet mener at en økt satsing på bergensidretten er en god investering i bergensernes framtidige helse. På grunn av kostnadsoverskridelser ved byggingen av AdO arena har mange andre idrettsanlegg blitt satt på vent. Et av Arbeiderpartiets viktigste satsingsområder i tiden fremover er derfor å gi bergensidretten et løft ved å investere i nye idrettsanlegg. God helse er avgjørende for å kunne leve trygge og gode liv. Kommunen må sørge for at alle eldre får et individuelt tilpasset botilbud, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. Arbeiderpartiet har som mål å styrke kvaliteten på sykehjemmene våre ved å øke grunnbemanningen, og foreslår derfor et prøveprosjekt på dette fra En ny og bedre ruspolitikk Arbeiderpartiet mener at tiden er inne for å tenke nytt i ruspolitikken. Vi mener at alle skal ha rett på en individuelt tilpasset rusomsorg, både de rusmisbrukerne som er under avvenning og de som er i aktiv rus. Stengningen av Nygårdsparken sommeren 2014, førte til at mange i rusmiljøet mistet sitt faste tilholdssted. Dette stiller store krav til at kommunen har et godt mottaksapparat tilgjengelig. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å opprette et Mottaks- og oppfølgingssenter i Bergen sentrum, og at det åpnes et brukerrom i tilknytning til dette. Åpningstidene ved STRAX-huset på Laksevåg må også utvides. Vi foreslår døgnåpent tilbud. Videre ønsker Arbeiderpartiet å utvide åpningstidene ved MO-Wergeland, slik at disse blir tilsvarende som ved MO-Nesttun. En forutsetning for å kunne utforme en best mulig individuelt tilpasset rusomsorg krever at dem det i første rekke gjelder, brukerne og deres pårørende, er mest mulig delaktige i prosessen. Arbeiderpartiet foreslår derfor at det opprettes et eget kommunalt råd for ruspolitikk. Dette skal sikre brukerne og deres pårørende muligheten til en kontinuerlig deltakelse i kommunens utforming av ruspolitikk. 3

4 Ansvarlig økonomisk styring i en krevende situasjon Bergen kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. At byrådet i flere år lukket øynene for bygningsforfall samtidig som eiendomsskatten ble halvert og senere fjernet, har forsterket de økonomiske problemene. Tapping av BKK og salg av selskaper har gjort at mulige økonomiske buffere allerede er vekke. Gjelden er på vei til å bli firedoblet siden 2003, og etterslepet på utgiftsføring av pensjon er på to milliarder kroner. Byrådet har vist elendig kostnadsstyring ved at store byggeprosjekter innenfor både idrett, skole og næring er blitt vesentlig dyrere enn først budsjettert. En stadig større del av kommunens driftsbudsjett må brukes til å dekke kapitalutgifter, og evnen til å tilby bergenserne gode velferdstjenester er truet. Arbeiderpartiet vektlegger en ansvarlig og stram økonomisk styring og omstilling i samarbeid med de ansatte. Tre eksempler på omstilling er opprettelse av en kommunal vikarpool, bedre innkjøpsrutiner og bedre prosjektstyring av nye kommunale bygg. Økning i driftsutgifter salderes gjennom økte inntekter, omstilling eller reduksjon på andre deler av budsjettet. Økte investeringer i 2015 driftsfinansieres i sin helhet. Økte investeringer for resten av økonomiplanperioden er Arbeiderpartiets prioriteringer gitt økonomisk handlefrihet. 4

5 1.BYRÅDSLEDERS AVDELING OG BYSTYRETS KONTOR Den a pne og inkluderende kommunen Både Bergen og omlandskommunene opplever stor befolkningsvekst. Dette er en ressurs. Vekst og utvikling stiller krav til kommunen, både når det gjelder styringsdyktighet og åpenhet. En forutsetning for en attraktiv kommune er at innbyggerne har gode muligheter til å bli hørt, delta og påvirke politiske prosesser som angår egen hverdag. Mer demokrati og bedre styring For å kunne være en åpen og demokratisk kommune må Bergen kommune kontinuerlig vurdere hvor gode muligheter innbyggerne har til å påvirke prosesser som angår dem, og hvordan disse eventuelt kan forbedres. Arbeiderpartiet foreslår derfor oppstart av en demokrati- og styringsutredning som ser på hvordan kommunen kan bli mer åpen og demokratisk. Utredningen skal blant annet se på muligheten for, og forventet effekt av, å gjeninnføre bydelsstyrene. Ny kommuneplan en inkluderende prosess Kommuneplanen er et av de aller viktigste styringsdokumentene når det kommer til hvordan byen og kommunen skal utvikle seg i tiden fremover. Arbeiderpartiet mener det er svært viktig at en samfunnsdel gjeninnføres i dette styringsdokumentet. Det er særlig viktig at tema som områdesatsing, tilpassede boliger og rus blir særskilt behandlet i kommuneplanen. I arbeidet med et så sentralt dokument for retningen byen skal utvikles, har kommunen et ansvar for at innbyggerne blir inkludert i prosessen så godt som overhodet mulig. Arbeiderpartiet mener derfor det må sikres at det arrangeres bydelsvise innspillsmøter i prosessen der publikum får anledning til å gi innspill. Både når det gjelder eget nærområde og kommunen i sin helhet. Videre mener vi det også må settes av midler som foreninger, lag og privatpersoner kan søke om å få til å utarbeide utredninger og avholde møter i sakens anledning. Arbeiderpartiet prioriterer midler til dette i budsjettforslaget. Politisk styringsmodell og innbyggerinnflytelse Arbeiderpartiet ønsker å videreføre den parlamentariske styringsmodellen i Bergen kommune, men går samtidig inn for en reduksjon i de fullmakter byrådet har i dag. Vi mener det store antallet fullmakter byrådet har fått fra bystyret er med på å gjøre avstanden mellom innbyggere og beslutningstakere for stor. Bystyret er kommunens høyeste organ, og er direkte valgt av byens innbyggere. Arbeiderpartiet mener derfor det til en hver tid må sikres at bystyrets kontor har gode nok rammebetingelser, slik at bystyrets og komitéenes demokratiske aktiviteter kan opprettholdes. 5

6 Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Oppstart prosjekt «mer demokrati og bedre styring» utredning Innbyggerdeltakelse arbeidet med ny kommuneplan styrking av budsjett til Bystyrets kontor Totalt

7 2.BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Trygg og ansvarlig styring Som en av Vestlandets aller største arbeidsgivere med over ansatte, er det viktig at Bergen kommune vektlegger sin rolle som arbeidsgiver. Kommunen må tilstrebe å være en attraktiv og nytenkende arbeidsgiver med fokus på samfunnsansvar, trygghet og forutsigbarhet. Disse verdiene må også være gjeldene i forvaltningen av de økonomiske resursene som kommunen rår over. Vedlikehold av skoler og kommunale bygg Skoleforfallet som har blitt avdekket de siste årene har ikke gitt byrådet annet valg enn å iverksette en storstilt oppgradering og nybygging av skoler. Hadde situasjonen blitt tatt på alvor tidligere, ville behovet for store investeringer og dyre midlertidige løsninger vært langt mindre. Arbeiderpartiet støtter byrådets prioritering av opprustning av skolebyggene, men mener likevel at en bedre prosjekts- og kostnadsstyring kunne gitt handlingsrom til at flere skolebygg hadde kommet på plass raskere. Gjeldsutvikling Bergen kommune har i dag en gjeldsbelastning på om lag 14 milliarder kroner. Gjelden er økende, og er beregnet til å passere 20 milliarder i løpet av En stadig større del av kommunens disponible midler går med til renter og avdrag. Dette truer kommunens evne til å tilby gode velferdstjenester til innbyggerne. Arbeiderpartiet er bekymret over kommunens økonomiske situasjon og legger derfor vekt på en stram økonomistyring. Eiendomsskatt For å sikre kommunens økonomi og evne til å yte et godt og forsvarlig tjenestetilbud fremover, støtter Arbeiderpartiet byrådets forslag om å gjeninnføre eiendomsskatt også på boligeiendommer. Vi er imidlertid kritiske til at byrådet halverte den fra 2009 og fjernet den helt fra 2012, på tross av at det ikke var økonomisk grunnlag for dette. I tillegg ble BKK tappet. Kommunen har i denne perioden gått glipp av milliardbeløp i sårt tiltrengte inntekter. Arbeiderpartiet mener likevel at modellen for eiendomsskatt som byrådet foreslår er for usosial. Vi foreslår derfor en annen modell. Dette vil gi de som bor i de billigste boligene en lavere eiendomsskatt enn byrådets modell, og de som bor i de dyreste boligene en noe høyere. Arbeiderpartiet ser det som urealistisk å fjerne eiendomsskatten helt i de kommende årene, fordi kommunen trenger inntektene til viktige satsingsområder innen skole og eldreomsorg. Arbeiderpartiet ønsker forutsigbarhet og vil ikke at eiendomsskatten skal øke i kommende bystyreperiode og vil gjennom økt bunnfradrag, eller redusert promillesats, kompensere eventuelle økninger av formuesgrunnlaget. Vi foreslår en modell med 2,9 i promille og kroner i bunnfradrag, som er beregnet til å gi 581 millioner kroner i inntekter fra privatboligbeskatningen. Vi foreslår identisk eiendomsskatt for næringseiendom som byrådet. 7

8 Arbeidsgiverrollen En arbeidsgiver av Bergen kommunes størrelse har et stort ansvar. Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver for sine ansatte, og bør også være et godt forbilde for andre arbeidsgivere. Sykefraværet i enkelte av kommunens sektorer er for høyt. Satsingen på nærværsarbeid er derfor sentralt. Det er viktig at kommunen går foran med et godt eksempel når det gjelder å sikre flere ansatte fra grupper som blir urettmessig stigmatisert i arbeidslivet. Dette gjelder spesielt mennesker med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Arbeidstakere over 60 år er en stor ressurs for Bergen kommune. Det er viktig at kommunen er fleksibel og legger godt til rette for at seniorene våre skal ønske å stå i jobb lengst mulig. Bergen kommune har i revisjonsrapporter som har kommet i 2014 fått kritikk for manglende fokus på HMS-arbeid. Dette må det gjøres noe med umiddelbart. Bergen kommune skal være en foregangskommune når det gjelder HMS. Bergen kommune skal alltid vektlegge et godt samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet i sin rolle som arbeidsgiver. En kommunal vikarpool Bergen kommune bruker hvert år svært store summer på innleide vikarer fra eksterne aktører. Dette gjelder særlig innenfor områdene helse/omsorg og barnehage/skole. Tilgang på gode og mange nok vikarer er helt essensielt for at en virksomhet av Bergen kommunes størrelse skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Arbeiderpartiet mener imidlertid at kommunen kan levere enda bedre tjenester, mer forutsigbarhet for brukere og ansatte, samt redusere kostnadsnivået på vikarbruk ved å opprette en kommunal vikarpool. Helse Bergen har hatt svært gode erfaringer med en intern vikarpool. De ansatte i vikarpoolen vil utelukkende jobbe for kommunens virksomheter. Dette vil være en mulighet for kommunen til å tilby flere heltidsstillinger gjennom at mange har prosentvise stillinger i vikarpoolen og de resterende stillinger ellers i kommunen. Da dette vil medføre mindre rullering på vikarene som brukes på de ulike institusjonene, vil det også gi en langt større forutsigbarhet for brukerne. Det vil også være kostnadsbesparende for kommunen, da mellomlegget til de eksterne vikarbyråene vil falle bort. Arbeiderpartiet foreslår derfor at det opprettes en kommunal vikarpool fra og med Denne skal gradvis ta over for bruken av eksterne vikarbyråer. Flere lærlinger i Bergen kommune Lærlinger er en stor ressurs for Bergen kommune. Mange unge, faglærte har kommunen som sin første arbeidsplass, og tilfører fornying og fersk kompetanse til den avdelingen de jobber i. Det er god samfunnsøkonomi i å ansette flere lærlinger. Flere unge får den kompetansen de trenger, samtidig som flere arbeidsplasser skapes, både på kort og lang sikt. Det er et viktig samfunnsansvar å tilby et tilstrekkelig antall lærlingplasser. Dette ansvaret hviler på det offentlige så vel som på næringslivet. Det er viktig at Bergen kommune går foran og gjør sin del av dette arbeidet. Videre er det viktig at kommunen samarbeider godt med det lokale næringslivet i arbeidet med å skape flere 8

9 lærlingplasser. Blant annet bør kommunen bruke sin rolle som innkjøper mer aktivt i denne sammenhengen gjennom å ta med krav til at leverandørbedriften tar inn lærlinger, om ikke særskilte grunner er til hindrer for dette. Arbeiderpartiet foreslår i budsjettforslaget at det etableres til sammen 30 nye lærlingplasser i kommunen og heleide kommunale foretak i Strategisk og miljøvennlig innkjøper En virksomhet av Bergen kommunes størrelse er en innkjøper i milliardklassen. Dette medfører forpliktelser og muligheter. Arbeiderpartiet mener kommunen skal bruke rollen som innkjøper mer strategisk, særlig når det gjelder samfunnsansvar, innovasjon og miljø. Det må stilles betydelig strengere klima- og miljøkrav i alle anbudsprosesser kommunen lyser ut. Bergen kommune må også forsikre seg om at sosial dumping ikke forekommer hos bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen, og stille krav om begrensninger på antall underleverandører når oppdrag settes ut på anbud. Det må også stilles krav til at leverandører av tjenester til kommunen vektlegger en miljøvennlig bilpark. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter", som ble utført høsten 2014, viser at Bergen kommune ikke har et tilfredsstillende system og rutiner for styring av byggeinvesteringer. Revisorene mener at flere prosjekter er blitt dyrere enn nødvendig fordi kommunens prosjektstyring ikke er god nok. Arbeiderpartiet ønsker derfor å styrke kapasiteten og kompetansen hos byrådsavdelingen, Etat for utbygging og Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning. Målet med satsingen er å forbedre prosjektstyringen av viktige investeringer og slik unngå dyre overskridelser på investeringer. Effektivisering av innkjøp Kommunens innkjøpsrutiner skal gjennomgås og forbedres. Bergen kommune kjøpte i 2013 varer og tjenester for 7,6 milliarder kroner. Riksrevisjonen og Direktoratet for forvaltning og IKT har begge anslått et effektiviseringspotensial for offentlige innkjøp på fem prosent. For Bergens del ville dette utgjort 380 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil intensivere effektiviseringsarbeidet knyttet til innkjøp og legger opp til en effektivisering på 0,5 prosent i 2015, anslått til 38 millioner kroner. Vi vil ha noe mer restriktiv bruk av eksterne konsulenter. Vi reduserer også budsjettet for administrasjon og fellesfunksjoner med 2,5 millioner. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning flere lærlinger i kommunen Administrasjon og fellesfunksjoner Effektivisering innkjøp Rammebudsjett Byrådsavdeling for finans 9

10 Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Reduksjon eksterne konsulentkjøp Totalt

11 3.BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Omsorg tilpasset den enkelte Bergen kommunes tjenestetilbud innen helsefeltet må i størst mulig grad reflektere at det er enkeltmennesker som har behov for omsorg, og derfor må tilbudet også være best mulig individuelt tilpasset. Vi må sørge for at alle har et godt botilbud, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. For dem som bor hjemme, er det viktig at hjemmetjenesten er best mulig lagt opp etter den enkeltes behov. En trygg og god eldreomsorg Økt grunnbemanning De ansatte på sykehjemmene i Bergen gjør en fantastisk jobb hver eneste dag, året igjennom, med å gi pleie og omsorg til beboerne. Det er imidlertid en kjent problemstilling at det ofte er for få hender til for mange oppgaver. Dette kan i verste fall gå ut over kvaliteten på omsorgen. De ansatte er avhengig av både god kompetanse og gode arbeidsvilkår for å kunne gi de beste tjenestene til brukerne. Derfor vil Arbeiderpartiet over årets budsjett iverksette et prosjekt hvor grunnbemanningen økes ved minimum to av byens sykehjem over en treårsperiode. Ved prosjektets slutt evalueres virkningen dette har hatt for kvaliteten på tjenestene beboerne mottar, samt de ansattes sykefravær og generelle trivsel. Sykehjemsplasser og fremtidens behov Den demografiske utviklingen i Norge medfører at en stadig større andel av befolkningen befinner seg i aldersgruppen 80 år +. Flere ønsker å bo hjemme lengre. Prinsippet er at alle skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester av høy kvalitet. Selv om det legges til rette for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, vil det alltid være behov for heldøgns omsorgsplasser. Med en stadig økning i levealder, vil dette behovet også være økende. Det vil de nærmeste årene åpne tre nye sykehjem i Bergen. Arbeiderpartiet stiller seg tvilende til om denne tilveksten er tilstrekkelig til å møte behovet på sikt. Vi ønsker derfor at Bergen kommune iverksetter en utredning for å kartlegge det faktiske behovet for sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser de kommende årene. Denne utredningen vil gi et bedre utgangspunkt for videre planlegging og utbygging av disse tilbudene. Det grunnleggende må være at den enkelte får rett tjeneste til rett tid. Bergens eldre skal være trygge på at når de er syke og trenger det, så skal det stå en plass klar til å ta imot dem. Internett på sykehjemmene Muligheten til en aktiv og meningsfull hverdag er minst like viktig for beboere på sykehjem som for alle andre. Derfor er trivsels- og livsgledetiltak ved sykehjemmene en av de viktigste delene av det helhetlige omsorgstilbudet på sykehjemmene. Mange eldre er flittige brukere av internett, men tilgangen til internett på sykehjemmene er jevnt over for dårlig. Arbeiderpartiet foreslår i årets 11

12 budsjettforslag at det prioriteres en helhetlig utbygging av internett-tilgang på alle byens sykehjem, slik at trådløs internett er tilgjengelig for alle beboere ved sykehjemmene. Arbeiderpartiet stopper kutt i tjenestetilbud for utviklingshemmede Byrådet har foreslått reduserte ytelser, egenbetaling for ferietilbud og innstramming i turnuser og bemanning for utviklingshemmede. Til sammen kuttes tjenesteområdet med 35 millioner i byrådets budsjettforslag. I følge byrådet ligger det her et effektiviseringspotensial på 10 millioner, mens de resterende 25 millioner vil gå direkte ut over tjenestenivået. Arbeiderpartiet stiller et stort spørsmålstegn ved hvorfor en så sårbar gruppe som utviklingshemmede og deres familier skal stå til rette for et så stort budsjettkutt. Arbeiderpartiet vil sørge for at denne gruppen skal være sikret tjenester og tilbud på minst samme nivå som i 2014, og foreslår derfor å reversere 25 millioner av det foreslåtte kuttet, slik at tjenestetilbudet skjermes. Boliger for utviklingshemmede Bergen kommunes boligmelding bekrefter at det er en betydelig mangel på antall boliger for utviklingshemmede. Cirka 100 personer står på venteliste for bolig i bofellesskap og cirka barn venter på barnebolig. Arbeiderpartiet mener det er viktig å komme i gang snarest med bygging av tilpassede boliger for å møte behovet, og vil styrke budsjettet. Barnevern For å dempe utgiftsveksten i barnevernet, foreslår byrådet at en større del av hjelpetiltakene skal gjennomføres i egen regi innenfor eksisterende kapasitet. Dette krever en reell styrking av barnevernet utover de tiltak som byrådet foreslår. Arbeiderpartiet vil derfor øke rammene til det kommunale barnevernet. Samtidig er det behov for en gjennomgang av hvordan kommunen organiserer og utfører barneverntjenesten, fra vedtak til bestilling og utfører. Tjenesten må organiseres på en måte som sikrer at penger blir brukt fornuftig og at flest mulig barn får hjelp. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Barnevernskontorene i Bergenhus og Årstad har et informasjonsprosjekt opp mot innvandrerorganisasjoner som et tiltak for å redusere frykten og konfliktnivået i forholdet mellom innvandrerbefolkningen og barnevernet. Arbeiderpartiet ser betydningen av dette arbeidet, og vil sikre at det fortsetter. Vi ønsker også å utvide prosjektet til flere bydeler, og inn mot flere innvandrergrupper. Foruten å drive med informasjon om barnevernet, er prosjektet med på hindre misforståelser, samt virke forebyggende. 12

13 Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Styrking av Barnevernet økte rammer Videreføring og utvidelse av informasjonsprosjekt barnevernet A 2015 Økning av grunnbemanning minimum to sykehjem forsøksprosjekt A 2015 Internett-tilgang for beboere på sykehjem Investeringsbud sjett IKT Drift 3B/3C 2015 Tjenester til utviklingshemmede reversering av foreslått kutt D 2015 Fontenehuset økt tilskudd 3D 2015 Amalie Skrams Hus økt tilskudd Totalt Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Boliger for utviklingshemmede nybygg Ev. forslag til inndekning Totalt (2015)

14 4.BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Oppvekst med like muligheter Alle barn og unge i Bergen skal ha gode og trygge oppvekstvilkår. Derfor må vi legge til rette for barnehager med høy kvalitet. Barnehagene må være mange nok til at alle som trenger det, kan få en barnehageplass i nærheten av der man bor. Videre må vi sørge for en god fellesskole som gir god læring, like muligheter og mestringsfølelse for alle. Det er viktig å tilrettelegge for de som har behov for mest hjelp, samtidig som vi sørger for gode nok utfordringer til de flinkeste elevene. Barnehager med høy kvalitet Arbeiderpartiet mener at kvaliteten i barnehagene i Bergen er under press. Vi vil heve kvaliteten i barnehagene. Her skal barn bli sett, og møte trygge og kompetente ansatte som får dyrke yrkesstoltheten og utføre sine kjerneoppgaver. I kommunale og private barnehager vil vi innføre en ny bemanningsnorm, med tre voksne per ni barn i småbarnsgrupper og tre voksne per 18 barn i storbarnsgrupper. Arbeiderpartiet ber byrådet legge frem sak om innføring av ny bemanningsnorm i barnehagene i Bergen kommune med virkning fra Likeverdig finansiering skal føre til likeverdig kvalitet i barnehagene, og finansieringen av sektoren skal brukes i samsvar med intensjonen og formålet. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Private barnehager skal kunne drive med et rimelig årsresultat, men dette skal ikke rokke ved forutsetningen om likeverdig kvalitet og bemanning. Ved å innføre ny bemanningsnorm forutsettes det at de private barnehagene bruker eksisterende tilskudd som forutsatt slik at normen innføres. Utbyttebegrensning utøves ikke ved inndragning av midler, men ved å forutsette at midlene brukes til bemanningsnormen. Vårt mål er at innen 2020 skal minst halvparten av de ansatte i barnehagene være pedagoger. Vi vil også ha inn flere barne- og ungdomsarbeidere og ansatte med sosialfaglig kompetanse. Arbeiderpartiet mener at det er behov for et bedre tilbud om kompetanseheving og videreutdanning for alle yrkesgrupper i barnehagene. Tilgjengelighet for alle Arbeiderpartiet ønsker en ordning med utvidet rett til barnehageplass for ettåringer og supplerende barnehageopptak slik at alle som har behov for plass får et tilbud. Målet er full behovsdekning, bydelsvis prioritering av barnehageplasser og fleksibilitet dersom foreldre ønsker plass i nærheten av arbeidssted. Vi ønsker at Bergen skal ha et mangfold av barnehager - både små og store, private og kommunale. Samtidig mener vi at det offentlige må ta større ansvar for å realisere flere plasser i pressområder, og 14

15 vi vil derfor øke andelen kommunale barnehager. Flere nærmiljøbarnehager vil bidra til å redusere familienes transportbehov, og således være et viktig ledd i utviklingen av mer komplette bydeler. Vi tar strategiske grep i barnehageutbygging gjennom å prioritere utbygging i pressområdene med dårligst dekning. Vi foreslår bygging av to nye nærmiljøbarnehager i kommunal regi i Årstad og Bergenhus, samt utvidelse av kommunale barnehager i Laksevåg. Vi foreslår også at kommunen kartlegger alle tomter til tidligere barneparker for å vurdere om det kan realiseres flere nærmiljøbarnehager med reduserte krav til uteområder og infrastruktur som veier og parkeringsplasser. Full behovsdekning Arbeiderpartiet ønsker å nå målet om full behovsdekning raskere enn det byrådet legger opp til. Vi foreslår å reversere byrådets kutt til de private barnehagene, for å sikre at de private barnehagene ikke må redusere antall plasser. Byrådet kutter 20 millioner kroner i tilskudd til de private barnehagene. Dette var kommunalt tilskudd på ,- per barn som sikret at barnehagene kunne ta inn barn, i supplerende opptak, som ikke hadde rett på plass - men behov for plass. Noen barnehager, spesielt små enheter, vurderer å gi opp driften fordi det ikke lenger er et forsvarlig økonomisk grunnlag å drive barnehager på når byrådet har kuttet tilskuddet. Med Arbeiderpartiets forslag til budsjett sikrer vi driftsgrunnlaget også for små barnehager. Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha full behovsdekning i I en by hvor 70 prosent av barnehagene er private, er det umulig å nå målet om full behovsdekning uten at de private barnehagene sikres gode tilskuddsordninger. Åpne barnehager er viktige arenaer for integrering og sosialisering i nærmiljøet og må derfor sikres gode driftstilskudd. Arbeiderpartiet vil at barnehagemangfoldet skal suppleres av forsøk med kvelds-, helg- og nattåpne barnehager. En god fellesskole Arbeiderpartiet vil gjøre Bergensskolen til en bedre skole, fundert på en inkluderende, trygg og god offentlig fellesskole i barnas nærmiljø. Skolen skal være et sted hvor alle blir sett, får tett faglig og sosial oppfølging, og får utnyttet sitt potensiale for læring og mestring. Høy kvalitet i tilbudet skal gi alle elever et best mulig grunnlag for å skape seg den fremtiden de ønsker. Det må være en klar rød tråd i kunnskapssamfunnet barna våre vokser opp i. Det er viktig at overgangene blir så smidige som mulig. Arbeiderpartiet ønsker derfor i budsjettforslaget å rette spesiell oppmerksomhet på overgangen mellom barnehage og skole samt mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Tilpasset opplæring og styrket grunnbemanning Arbeiderpartiet ønsker å bygge videre på prinsippet om tilpasset opplæring, hvor alle elever skal få stimulerende faglige utfordringer ut fra sitt eget nivå og sine egne evner. I samsvar med signaler fra både Utdanningsforbundet og læringsforskning som viser at nivådeling ikke har noen positiv effekt på læring, ønsker vi å være restriktive når det gjelder bruk av nivådeling i Bergensskolen. Elevene skal følges opp tett, og få aktiv og dialogbasert tilbakemelding på innsats og faglig progresjon. Karakterer ser vi som en lite egnet form for vurdering i barneskolen. 15

16 Hvordan og på hvilket nivå man oppnår kompetansemålene, vil variere fra elev til elev, og krever god oppfølging. Arbeiderpartiet vil derfor øke lærertettheten på barnetrinnet. Det må legges særlig vekt på tilpasset opplæring, tidlig innsats og ekstra ressurser i elevenes første skoleår. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere på 1. og 2. trinn, og har som mål at klasser med over 18 elever skal ha to lærere. Stortingets budsjettforlik gir Bergen en noe bedre ramme. Arbeiderpartiet ønsker å øremerke disse midlene til å øke lærertettheten også på 3. og 4. trinn. En gjennomgående årsaksforklaring i tilfeller med barn som faller utenfor faglig i skolen er at tiltakene er satt inn på et for sent tidspunkt. Arbeiderpartiet prioriterer derfor å styrke grunnbemanningen i risikoutsatte områder. Dette vil komme barnehage, skole og PPT til gode. Leksehjelp Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner, i samarbeid med skolene, kan tilby leksehjelp til elevene på trinn. I vårt alternative budsjett setter vi av prosjektmidler til formålet, som skoler og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd fra. Byrådet har foreslått å flytte leksehjelpsressursene fra barnetrinnet til mellomtrinnet. Det er viktig med leksehjelp i denne aldersgruppen, men Arbeiderpartiet mener at også leksehjelpen på de laveste alderstrinnene må sikres særlig i områder med levekårsutfordringer. På utdanningsfeltet, som på alle andre felt er frivillige organisasjoner en uvurderlig ressurs. Helhetlig skolehverdag og Aktivitetsskole Arbeiderpartiet ønsker en mer helhetlig skoledag på barnetrinnet, med tid til læring, daglig fysisk aktivitet og leksehjelp. Derfor vil vi erstatte dagens skolefritidsordning (SFO) med en Aktivitetsskole. Vi vil at kommunen skal igangsette pilotprosjekt med Aktivitetsskole på fem skoler i Bergen. Aktivitetsskolen skal være et supplement til skolen når det gjelder utvikling av grunnleggende ferdigheter. Den skal også bidra til språklig utvikling og integrering for barn i 1. til 4. trinn. Leksehjelptilbudet skal tilrettelegges i egnede lokaliteter og gi barna gode muligheter for faglig utvikling. Der det er mulig vil vi også jobbe for at barns fritidsaktiviteter innen kultur og idrett kan være en del av Aktivitetsskolen. For at alle skal kunne delta på like vilkår, skal Aktivitetsskolen ha inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Faglige utfordringer på ungdomstrinnet Læreren er den viktigste suksessfaktoren i skolen. Derfor skal skolene i Bergen ha kvalifiserte lærere i undervisningsstillingene. Lærerne skal få konsentrere seg mer om faglig og pedagogisk arbeid og bruke mindre tid på byråkrati. Vi vil redusere rapporteringskravene, og etter behov ansette andre yrkesgrupper i skolen som kan gjøre deler av det administrative arbeidet, samt flere med sosialfaglig kompetanse. Arbeiderpartiet vil at elever fra ungdomstrinnet i bergensskolen i større grad skal få muligheten til å hospitere i videregående skole i kortere perioder. Sunne skolebygg Gode og funksjonelle skolebygg er viktig for et godt læringsmiljø. Situasjonen i dag, hvor et titalls skoler er uten godkjent inneklima og mange bygg forfaller og har fuktskader, er uakseptabel. 16

17 Arbeiderpartiet vil prioritere å ruste opp skolene, og mener minimumskravet må være at alle skoler skal være helseverngodkjente og ha egen vaktmester. Slettebakken oppvekst- og idrettspark Arbeiderpartiet ønsker å utrede mulighetene for å etablere Slettebakken oppvekst- og idrettspark hvor barnehage, skole, idrett og kultur samlokaliseres til et urbant kraftsenter i Bergen. Gamle Slettebakken avfallsdeponi skal saneres, i den anledning har kommunen satt av 96 millioner kroner til sanering under tjenesteområdet renovasjon. Når sanering er gjennomført ønsker Arbeiderpartiet at området sikres til en oppvekst- og idrettspark. I forbindelse med barnehageplanen og skolebruksplanen ber vi om at utredningsarbeidet startes opp. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning 1B 2015 Høyere lærertetthet på barnetrinnet, flere lærere 1. og 2. trinn. Mål om at klasser med over 18 elever skal ha to lærere B 2015 Høyere lærertetthet på barnetrinnet, flere lærere 3. og 4. trinn B 2015 Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell A 2015 Styrket grunnbemanning i barnehage, skole og PPT i risikoutsatte områder B 2015 Økte vikarressurser til innføringsskolene. Styrket morsmålsundervisning B 2015 Pilotprosjekt Aktivitetsskole som erstatning for SFO og utarbeidelse av ny rammeplan 1B 2015 Prosjekt leksehjelp for trinn: Samarbeid frivillige organisasjoner og skoler. Prosjektmidler B 2015 Prøveprosjekt ungdomstrinnet Demokratiopplæring og ungdomsmedvirkning 1B 2015 Endret tildelingsmodell, toppressurs Frigjøring midler fra helserelaterte tiltak i skolen til undervisningsressurser Midler øremerkes byrådsavdeling for helse og omsorg 17

18 Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning 1A 2015 Sikre supplerende barnehageopptak og full behovsdekning barnehageplasser. Stoppe justeringer og kutt i kommunalt tilskudd til private barnehager 1A 2015 Ny bemanningsnorm i kommunale barnehager Byrådet salderer til tj.omr.skole i 2015 og som utgiftsøk. tj.omr.barnehage i A 2015 Utbyttebegrensning private barnehager A 2015 Ny bemanningsnorm private barnehager Utbyttebegrensinger 1A 2015 Økte driftsmidler små private barnehager i pressområdene Bergenhus, Årstad og Laksevåg Totalt Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning 1B 2015 Videreføre Ulriken skole som avlastningsskole A To nye nærmiljøbarnehager Årstad og Bergenhus A 2015 Trollskogen barnehage stoppe avvikling av barnehagen. Midler til å prosjektere ny barnehage A Utvidelse av kommunale barnehager Laksevåg Totalt (2015)

19 5.BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING Den grønne storbyen Bergen kommune og regionen for øvrig opplever stor befolkningsvekst. Det er positivt, men fører med seg en plikt til å planlegge en fremtidsrettet utvikling av byen vår. Det overordnede prinsippet i dette arbeidet skal være miljøvennlig byutvikling. Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en foregangskommune i å redusere klimagassutslipp. Veien mot et klimavennlig Bergen Menneskeskapte klimaendringer er vår tids aller største utfordring. Løsningen krever en samlet innsats fra et globalt fellesskap og Bergen må gjøre sin del. Vårt mål er at Bergen skal være storbyen andre ser til når de leter etter gode løsninger for klima og miljø. Da er det nødvendig med tiltak i alle sektorer. Vi må sikre at all rehabilitering av kommunal bygningsmasse følger en høyest mulig miljøstandard. Vi må bruke kommunens rolle som innkjøper strategisk og sette strenge miljøkrav til leverandører. Vi må også sørge for at flest mulig kommunale nybygg i fremtiden benytter seg av fornybar energi. For å forbedre luftkvaliteten og senke klimagassutslippene, må bruken av privatbil reduseres. Derfor trenger vi et bedre kollektivsystem, med fullt utbygd bybanenett og flere og hyppigere bussavganger. Arbeiderpartiet mener at biltrafikken i Bergen kommune skal reduseres med minst 10 prosent innen 2020, sammenliknet med 2013-nivå. Dersom Bergen skal redusere sine klimautslipp, vil et av de viktigste tiltakene være å redusere transportbehovet. Ved å planlegge skoler, barnehager, boliger og arbeidsplasser i nær tilknytning til hverandre, kan vi sikre at bergenserne må reise mindre i hverdagen. Målet i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan fra 2010 om 43 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenliknet med 2007 skal være førende for budsjettering og politikk. Bedre luftkvalitet i byen vår Vi trenger flere lokale målestasjoner for å følge med på luftkvaliteten i byen vår. Dette er nødvendig for å varsle byens innbyggere, og sette i verk tiltak når luftkvaliteten nærmer seg helsefarlige grenseverdier. Arbeiderpartiet vil derfor bevilge midler å etablere nye aktive målestasjoner i Loddefjord, Åsane og Arna. Vi vil også innføre tids- og miljødifferensierte bompenger for å bedre luftkvaliteten og samtidig redusere dyre og frustrerende bilkøer. Bergen har alltid vært en havneby av internasjonalt kaliber. Skipstrafikken gir oss i dag miljømessige utfordringer i form av store utslipp fra skip som ligger i havn. Arbeiderpartiet vil derfor intensivere arbeidet med å gjøre havnen elektrifisert med landstrøm. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Vi foreslår økte midler til pilotprosjektet for landstrøm i I tillegg vil vi se på mulighetene for alternativ lokalisering av store skip på dager der det er spesielt store utfordringer knyttet til luftforurensning i Bergen. 19

20 Arbeiderpartiet vil også gjeninnføre en panteordning for utskiftning av gamle ved- og oljefyrer. Det bør vurderes om ordningen kan utformes bedre for å oppmuntre til røykfri oppvarming. Strategisk planlegging i byutviklingen Arbeiderpartiet vil ha en byutvikling som legger til rette for en bedre balanse mellom boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og butikker i alle bydelene. En balansert utvikling er helt nødvendig dersom Bergen skal kunne vokse i en mer bærekraftig retning. Vi må også være villige til å se på tilrettelegging av nye bo- og næringsarealer innen byens grenser. Arbeiderpartiet vil at kommunen skal styre byutviklingen strategisk i større grad enn i dag. Kommunen må ta hovedansvaret for god areal- og samfunnsplanlegging. Arbeiderpartiet mener at Bergen kommune bør vurdere å endre sin interne organisering på byutviklingsfeltet. Målet er blant annet raskere saksbehandlingstid i byggesaker, bedre planarbeid og bedre samordning. Utbygging av boliger og arbeidsplasser i Bergen bør skje der hvor persontransporten kan gjennomføres til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Utbygging av nye områder til boligformål, næringsvirksomhet, barnehager og skoler skal derfor skje der infrastruktur for kollektivtransport er på plass, eller bygges ut parallelt. Hovedregelen må være at ingen har mer enn 500 meter til nærmeste holdeplass. Høyere og tettere i sentrumsnære strøk Arbeiderpartiet vil skape komplette bydeler som reduserer transportbehovet. Dette krever fortetting i bydelene og utvikling av bydelssentra. Bybanetraseene skal være fremtidens fortettingsakser, supplert av fortetting langs de viktigste kollektivtraséene for buss og tog. I tilknytning til stoppestedene skal det åpnes for å bygge både tettere og høyere enn det gjøres i dag. Samtidig må det sikres gode felles utearealer. En urban og miljøvennlig vekst innebærer også at Bergen sentrum, Årstad og Indre Laksevåg må fortettes. Vi må kunne bygge i høyden der det ligger til rette for dette. Det betyr ikke at Arbeiderpartiet mener at høyhus egner seg over alt, for eksempel i det historiske sentrum. Urbanisering handler også om å ta vare på det særegne ved Bergen. Sykkelbyen Bergen Sykkel er et godt og helsefremmende alternativ til bil og kollektivtransport, men dagens nettverk av sykkelveier er langt fra godt nok. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med en raskere utbygging av gang- og sykkelveinettet i Bergen. Det skal være gode sykkelveier fra alle bydeler inn til Bergen sentrum, mellom bydelene og god fremkommelighet i sentrumsområdene. Ved bygging av ny vei og ny bybanetrasé skal det parallelt bygges sykkeltrasé. Det er også viktig å ta høyde for tilstrekkelig og trygg sykkelparkering i forbindelse med bybanestopp og andre steder langs sykkeltraséene. Arbeiderpartiet foreslår å styrke investeringsrammen for sykkelveier med 2,5 millioner i

21 I tillegg vil Arbeiderpartiet vurdere muligheten for en egen overbygget sykkeltrasé over Puddefjordsbroen. Vi vil også se på mulighetene for å ta i bruk det siste og ubrukte P-dekket øverst i Klostergarasjen som sentral sykkelparkering i Bergen sentrum. Her kan man også se på andre servicefunksjoner, som for eksempel sykkelvedlikehold og -service, lading av el-sykler og andre fasiliteter som kan oppmuntre til mer sykkelbruk. Tilbudet ønsker vi drevet i samarbeid med frivillige, ideelle organisasjoner. Et godt eksempel i så måte er Kirkens Bymisjons «Pedalen» Dette tiltaket fokuserer på å skape et godt miljø for mennesker som trenger å få mot og erfaring til å stå i en arbeidsrelasjon. I tillegg ønsker vi å åpne det som trolig er landets første sykkelbibliotek, etter modell fra Bicycle Innovation Lab i København. Her kan man få låne forskjellige sykkeltyper, slik at man kan finne ut hvilken modell som passer best for den enkelte. Sykkelbiblioteket skal også jobbe for å synliggjøre utviklingspotensialet i sykkelkulturen, og skal støtte oppunder bruken av sykler i Bergen. En grønnere bilpark Å bruke bil skal være en mulighet, men ingen forutsetning for å leve et godt liv i Bergen. Samtidig må vi stimulere til at bilparken i Bergen, både privatbiler og nyttetransport, blir mer miljøvennlig. Arbeiderpartiet vil derfor tilrettelegge for bedre parkering og lading av elbiler i hele kommunen. Alle nye biler til bruk i kommunen skal være elbiler, så langt dette er praktisk mulig. Vi vil også beholde elbilfordelene i Bergen, og sikre bedre tiltak som kan stimulere flere overganger til el-, hydrogen- og hybridbiler. Arbeiderpartiet vil også stille strengere miljøkrav til bilparken hos vare- og tjenesteleverandører til Bergen kommune. Trafikksikkerhet Bergen kommune har et stort etterslep på gjennomføring av viktige trafikksikringstiltak. Arbeiderpartiet vil derfor tilføre mer midler til formålet i økonomiplanperioden. I forbindelse med Handlingsplanen for Trafikksikkerhet er det behov for en investeringsramme. Arbeiderpartiet går inn for å styrke denne. Det betyr blant annet at tiltak som nye fortau i Lyngbøveien på Laksevåg vil gjennomføres allerede i Bergen som tur- og friluftsby Bergen har mye vakker natur som bør gjøres enda mer tilgjengelig for flere. Bruk av naturen til rekreasjon er en ypperlig måte å fremme god folkehelse på. Byfjellene i Bergen er også viktige for friluftsliv og trening. Arbeiderpartiet ønsker at Bergen kommune i større grad enn i dag tar vare på friluftsområdene og turveiene våre. I tillegg ønsker vi å bygge nye i alle bydelene. Vi foreslår derfor å sette av ekstra midler i 2015 til oppgradering og bygging av turveier i Bergen. Bedre og renere byrom Bergens gater, byrom og parker skal være rene og ryddige. Arbeiderpartiet vil ha hyppig rengjøring av byen, og arbeide for at det etableres flere returpunkter. Vi ønsker et forpliktende samarbeid med byens hurtigmatsteder om bedre rengjøring. Alle byens sentrumsgater og parker må vedlikeholdes bedre. Det gjelder også bydelsparkene, som er viktige rekreasjonsområder. 21

22 Fisketorget i Bergen skal være et marked både for bergensere og turister. Fisketorget står på offentlig grunn og fellesskapet gjennom kommunen må ha et tydelig ansvar for styringen. Når det gjelder selve driften vil vi samarbeide med torghandlerne om et torg vi kan være stolte av og som kjennetegnes av lokale mattradisjoner. Vi er positive til å bringe inn nye kvalitetsaktører for å forbedre tilbudet. Arbeiderpartiet vil lage flere byrom for barn ved å etablere lekeplasser i sentrum. Vi vil oppruste de lekeplassene som finnes og vedlikeholde dem ordentlig. Bergen skal være en tilgjengelig by for alle. Universell utforming av byrommet skal fortsatt være en prioritet. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Sykkelbibliotek B 2015 Midler til å redusere saksbehandlingstid behandling av plan- og byggesaker. Vurdere omorganisering 10C 2015 Etablering og oppgradering av turveier C 2015 Opprusting av parker og økt kapasitet på rydding av byrom. Samarbeid med næringsliv 10D 2015 Panteordning for utfasing av gamle ovner i utsatte områder D 2015 Utvidelse av pilotprosjekt Landstrøm Totalt

23 Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Oppfølging trafikksikkerhetsplanen Ev. forslag til inndekning Økte investeringsmidler sykkelveier D 2015 Nye aktive luftmålestasjoner Arna, Åsane og Loddefjord Totalt (2015)

24 6.BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT, NÆRING OG KIRKE Bergen som idretts- og kulturby Bergen har et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Det er en god blanding mellom bredde- og toppidrett, amatør- og profesjonell kultur, som er gjensidig avhengige av hverandre. I 2014 har vi fått et fantastisk nytt nasjonalt svømmeanlegg i AdO arena. Nå er det den øvrige idretten og kulturen som trenger et løft på anleggsfronten. Alle de tusenvis av mennesker som legger ned en stor innsats i frivillig arbeid er selve hjertet i kulturen og idretten. Tilrettelegging for frivilligheten er en viktig satsing for Arbeiderpartiet. Frivillighet Hele kultur-, idretts-, religions- og organisasjonsfeltet i byen vår har de frivillige som bærebjelke. De utallige timene de frivillige legger ned, er den viktigste forutsetning for idretts- og kulturtilbudet som tilbys til innbyggerne våre. Arbeiderpartiet ønsker å forbedre vilkårene og mulighetene til de frivillige i Bergen. I vårt budsjettforslag foreslår vi en pott på en million som frivillige lag og organisasjoner innen idrett og kultur kan søke penger fra til prosjekter innen frivillig arbeid. Kulturkontorene er viktige samarbeidspartnere for det frivillige kulturlivet, og derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke de lokale kulturkontorene i budsjettet for Vi slutter oss også til forslag om å stoppe reduksjon i ikke-øremerkede tilskudd. Idrettsanlegg For å kunne tilby de beste forutsetninger til både bredde og topp er idretten avhengig av gode idrettsanlegg. Vi må investere i nye anlegg, og sikre et tett samarbeid med idretten om prioriteringsrekkefølgen. I budsjettforslaget for 2015 prioriterer Arbeiderpartiet en fremskynding av Myrdal Idrettspark og økte midler til idrettsplanens investeringsdel. Vi setter også av utredningsmidler til en byarena etter modell av DNB Arena i Stavanger som et mangfold av spesielt is-idretter kan nyte godt av. En rekke skoler har anlegg og saler som bør utnyttes bedre til idrett. Arbeiderpartiet vil ha bedre samarbeid mellom idrett og skolen slik at skolene og deres anlegg kan benyttes bedre. Myrdal Idrettspark Etter at det nye svømmeanlegget på Helleren (AdO arena) endelig står ferdig, er tiden inne for å gi de øvrige idrettsanleggene i Bergen et løft. Da det er en kjensgjerning at kommunen har, og vil ha, begrenset økonomisk handlingsrom i tiden fremover, er det viktig å vektlegge at de anleggene man prioriterer å bygge, skal komme flest mulig idrettsgrener til gode. I tillegg må det selvfølgelig tas hensyn til den geografiske dekningsgraden. Myrdal idrettspark har lenge vært av de anleggene som har stått øverst på idrettens egen prioriteringsliste. Realisering av denne idrettsparken vil være et viktig tilskudd på anleggssiden til et område som ikke har den beste dekningen i dag. Idrettsparken vil 24

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019

Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Forslag til arbeidsprogram for Bergen Sosialistisk Venstreparti 2015-2019 Rettferdig, solidarisk og grønn by 1. Trygg oppvekst og

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

En grønn by med plass til alle

En grønn by med plass til alle En grønn by med plass til alle Andreutkast, Bergen Venstres program for 2015-2019 12. oktober 2014 Med forbehold om redaksjonelle endringer. 1 Innledning Venstre mener Bergen må ha større ambisjoner innen

Detaljer

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015

Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Spørsmål fra LO i Oslo til de politiske partiene i Oslo ved kommunevalget 2015 Rettferdig fordeling og byutvikling Vil Oslo partiet aktivt arbeide for å utjamne levekårsforskjeller i Oslo, og i så tilfelle

Detaljer

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015

Barnebyen Oslo. SVs forslag til Oslobudsjett 2015. Oslo SVs bystyregruppe. Dele for å skape SVs forslag til Oslobudsjett 2015 Barnebyen Oslo - Å utjevne de sosiale forskjellene i Oslo og skape en samlet by burde ha vært byrådets jobb nummer én. Men igjen legger de frem et budsjett som ikke tar dette på alvor, sa Marianne Borgen

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen

Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Bergen Senterparti Bystyreprogram 2015-2019 Grønn by, levende bydeler, små forskjeller www.sp.no/bergen Innhold GRUNNSYN... 3 NÆRINGSBYEN BERGEN...4 Hav- og kystnæringene...4 Energinæringene...5 Kultur-

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018

BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 BY FOR FOLK Rødts forslag til budsjett og økonomiplan 2015-2018 1. Om Rødts forhold til behandlingen av budsjettet for 2015 2 Kommunene ivaretar oppgaver som er av meget stor betydning både for den enkelte

Detaljer

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018

Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 Forslag til budsjett 2015 for Trondheim kommune med økonomiplan 2016-2018 1 Innledning Dette budsjettforslaget viser at det er mulig å skape bedre tjenester for innbyggerne i Trondheim. Høyre, Venstre

Detaljer

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti

Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti Kommuneprogram for Oslo Arbeiderparti 2015-2019 1. OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE... 1 2. EN BY SOM VOKSER... 2 Flere boliger... 3 Et ekstra løft der hvor utfordringene er størst... 4

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti

en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti en grønnere by med plass til alle Kommuneprogram for Oslo arbeiderparti 2015 2019 OSLO SKAL VÆRE VERDENS BESTE BY Å BO I FOR ALLE Kjære Oslo-borger Vårt Oslo skal være verdens beste by å bo i. Byen vår

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019

DEL GODENE. Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 1 DEL GODENE Forslag til Trondheim SVs valgprogram 2015-2019 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015

Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Skedsmo Venstre Politisk program 2011-2015 Innhold 1. Den liberale kommunen 3 2. Den åpne kommunen 5 2.1. Åpenhet og tilgjengelighet 5 2.2. Bred medvirkning 5 3. Den ansvarlige kommunen 6 3.1. Sunn økonomisk

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN BYSOSIALISME FOR FRAMTIDEN Oslo SVs program 2015-2019 Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for framtiden...4 Omfordeling gjennom eiendomsskatt...7

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014

Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 Alternativt forslag til Oslobudsjett for 2014 1 Introduksjon Oslo er en flott by med stort mangfold og mange muligheter for oss som bor her. Arbeiderpartiet er stolt av byen vår. Likevel er det mye som

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019

Bergen Høyres program. Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Bergen Høyres program Programkomiteens endelige innstilling 2015-2019 Behandlet og vedtatt i Bergen Høyres Representantskap 24.03.2015. Innholdsfortegnelse Kapittel 1. God styring, bedre by... 3 En effektiv

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE

SØR-VARANGER KOMMUNE SØR-VARANGER KOMMUNE BARNEHAGEPLAN FOR SØR-VARANGER KOMMUNE 2008-2012 Grensesprengende barnehager i en grensesprengende kommune Vedtatt i kommunestyret 22.04.08, sak 018/08 Handlingsplanen rulleres hvert

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1

INNHOLD SARPSBORG KOMMUNE HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT 2015 2018 SIDE 1 INNHOLD INNHOLD... 0 RÅDMANNENS FORORD... 3 HOVEDGREPENE I HANDLINGSPLAN 2015 2018... 4 OMSTILLING OG EFFEKTIVISERING I PLANPERIODEN... 8 MÅL FOR KOMMUNEN... 10 SAMFUNNSMÅL I HANDLINGSPROGRAMMET... 10

Detaljer