Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s."

Transkript

1 Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20 Bergen som idretts- og kulturby.s.25 En by med rom for alle.s.31 Merutgifter og saldering.s.34 Økonomiplan s.35 1

2 Va re viktigste prioriteringer Den grønne storbyen Arbeiderpartiets fremste prosjekt i , er å gjøre Bergen til en miljøvennlig og fremtidsrettet by. Miljø- og klimahensyn skal fungere som en ramme for all vår politikk. Menneskeskapte klimaendringer er en av vår tids aller største utfordringer. Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en foregangskommune i å redusere klimagassutslipp. Det beste vi kan gjøre for miljøet i byen vår, er å planlegge byutviklingen bedre. Det er opp til kommunen å legge strategier og føringer for hvordan byen skal utvikle seg i en grønnere retning i fremtiden. Vi må skape komplette bydeler som reduserer transportbehovet vi har i hverdagen. Boliger, arbeidsplasser, barnehage, skole og kultur- og idrettstilbud må være en gåtur, sykkeltur eller et par bybanestopp unna. Arbeiderpartiet vil satse på et miljøvennlig kollektivsystem som reduserer behovet for privatbilisme betraktelig. Å kjøre bil skal være en mulighet, men ikke en nødvendighet. Rettferdig oppvekst Bergen har store helse- og levekårsforskjeller mellom og innad i bydelene. For mange barn og familier lever i fattigdom. Derfor er det nødvendig med målrettede tiltak, slik at vi sørger for en god oppvekst for alle. Arbeiderpartiet vil at barnehager, skoler og PP-tjenesten i områder med levekårsutfordringer skal prioriteres og tilføres ekstra ressurser. Hvis vi skal oppnå et godt sosialt mangfold i de ulike bydelene, må vi ruste opp de områdene som trenger det. Arbeiderpartiet vil utvide dagens områdesatsing fra Årstad, Indre Laksevåg og Ytre Arna til andre områder med levekårsutfordringer. En viktig del av denne satsingen er å videreføre og styrke prosjektet «Barnas byrom». Uteområder og lekeplasser i områder med levekårsutfordringer skal prioriteres. Full behovsdekning i barnehagene Loven om full barnehagedekning har gitt småbarnsfamilier mer fleksibilitet i hverdagen og gjort det lettere for begge foreldre å jobbe fulltid. Selv om alle barn over ett år, såfremt de er født før 1. september, får barnehageplass, er det fortsatt et stort problem at full behovsdekning ikke er oppfylt i Bergen. Det er mangel på barnehageplasser i flere bydeler og nærområder, noe som fører til store utfordringer i hverdagslogistikken til mange småbarnsfamilier. Barn som er født sent på året må vente for lenge på plass. Bystyret har vedtatt full behovsdekning innen 2015, noe byrådet ikke ser ut å klare. Arbeiderpartiet foreslår å bygge nye barnehager i bydeler med mangel på plasser, samt utvide eksisterende barnehager. I tillegg reverserer vi kutt til de private barnehagene slik at det kan foretas supplerende 2

3 opptak etter hovedopptaket. I sum vil dette bidra til at full behovsdekning oppnås raskere i Bergen kommune. Flere lærere til de minste For mange opplever utfordringer med å henge med i undervisningen tidlig i skolegangen. For å sikre tidlig innsats og at alle får en individuelt tilpasset oppfølging i klasserommet, vil Arbeiderpartiet øke lærertettheten på barnetrinnet. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere på 1. og 2. trinn, og har som mål at klasser med over 18 elever skal ha to lærere. For å sikre kvaliteten i barnehagene, vil Arbeiderpartiet innføre en ny bemanningsnorm, med tre voksne per ni barn i småbarnsgrupper og tre voksne per 18 barn i storbarnsgrupper. Folkehelse og trygg alderdom For Arbeiderpartiet er folkehelsearbeidet selve fundamentet i helsepolitikken. Arbeiderpartiet mener at en økt satsing på bergensidretten er en god investering i bergensernes framtidige helse. På grunn av kostnadsoverskridelser ved byggingen av AdO arena har mange andre idrettsanlegg blitt satt på vent. Et av Arbeiderpartiets viktigste satsingsområder i tiden fremover er derfor å gi bergensidretten et løft ved å investere i nye idrettsanlegg. God helse er avgjørende for å kunne leve trygge og gode liv. Kommunen må sørge for at alle eldre får et individuelt tilpasset botilbud, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. Arbeiderpartiet har som mål å styrke kvaliteten på sykehjemmene våre ved å øke grunnbemanningen, og foreslår derfor et prøveprosjekt på dette fra En ny og bedre ruspolitikk Arbeiderpartiet mener at tiden er inne for å tenke nytt i ruspolitikken. Vi mener at alle skal ha rett på en individuelt tilpasset rusomsorg, både de rusmisbrukerne som er under avvenning og de som er i aktiv rus. Stengningen av Nygårdsparken sommeren 2014, førte til at mange i rusmiljøet mistet sitt faste tilholdssted. Dette stiller store krav til at kommunen har et godt mottaksapparat tilgjengelig. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig å opprette et Mottaks- og oppfølgingssenter i Bergen sentrum, og at det åpnes et brukerrom i tilknytning til dette. Åpningstidene ved STRAX-huset på Laksevåg må også utvides. Vi foreslår døgnåpent tilbud. Videre ønsker Arbeiderpartiet å utvide åpningstidene ved MO-Wergeland, slik at disse blir tilsvarende som ved MO-Nesttun. En forutsetning for å kunne utforme en best mulig individuelt tilpasset rusomsorg krever at dem det i første rekke gjelder, brukerne og deres pårørende, er mest mulig delaktige i prosessen. Arbeiderpartiet foreslår derfor at det opprettes et eget kommunalt råd for ruspolitikk. Dette skal sikre brukerne og deres pårørende muligheten til en kontinuerlig deltakelse i kommunens utforming av ruspolitikk. 3

4 Ansvarlig økonomisk styring i en krevende situasjon Bergen kommune er i en alvorlig økonomisk situasjon. At byrådet i flere år lukket øynene for bygningsforfall samtidig som eiendomsskatten ble halvert og senere fjernet, har forsterket de økonomiske problemene. Tapping av BKK og salg av selskaper har gjort at mulige økonomiske buffere allerede er vekke. Gjelden er på vei til å bli firedoblet siden 2003, og etterslepet på utgiftsføring av pensjon er på to milliarder kroner. Byrådet har vist elendig kostnadsstyring ved at store byggeprosjekter innenfor både idrett, skole og næring er blitt vesentlig dyrere enn først budsjettert. En stadig større del av kommunens driftsbudsjett må brukes til å dekke kapitalutgifter, og evnen til å tilby bergenserne gode velferdstjenester er truet. Arbeiderpartiet vektlegger en ansvarlig og stram økonomisk styring og omstilling i samarbeid med de ansatte. Tre eksempler på omstilling er opprettelse av en kommunal vikarpool, bedre innkjøpsrutiner og bedre prosjektstyring av nye kommunale bygg. Økning i driftsutgifter salderes gjennom økte inntekter, omstilling eller reduksjon på andre deler av budsjettet. Økte investeringer i 2015 driftsfinansieres i sin helhet. Økte investeringer for resten av økonomiplanperioden er Arbeiderpartiets prioriteringer gitt økonomisk handlefrihet. 4

5 1.BYRÅDSLEDERS AVDELING OG BYSTYRETS KONTOR Den a pne og inkluderende kommunen Både Bergen og omlandskommunene opplever stor befolkningsvekst. Dette er en ressurs. Vekst og utvikling stiller krav til kommunen, både når det gjelder styringsdyktighet og åpenhet. En forutsetning for en attraktiv kommune er at innbyggerne har gode muligheter til å bli hørt, delta og påvirke politiske prosesser som angår egen hverdag. Mer demokrati og bedre styring For å kunne være en åpen og demokratisk kommune må Bergen kommune kontinuerlig vurdere hvor gode muligheter innbyggerne har til å påvirke prosesser som angår dem, og hvordan disse eventuelt kan forbedres. Arbeiderpartiet foreslår derfor oppstart av en demokrati- og styringsutredning som ser på hvordan kommunen kan bli mer åpen og demokratisk. Utredningen skal blant annet se på muligheten for, og forventet effekt av, å gjeninnføre bydelsstyrene. Ny kommuneplan en inkluderende prosess Kommuneplanen er et av de aller viktigste styringsdokumentene når det kommer til hvordan byen og kommunen skal utvikle seg i tiden fremover. Arbeiderpartiet mener det er svært viktig at en samfunnsdel gjeninnføres i dette styringsdokumentet. Det er særlig viktig at tema som områdesatsing, tilpassede boliger og rus blir særskilt behandlet i kommuneplanen. I arbeidet med et så sentralt dokument for retningen byen skal utvikles, har kommunen et ansvar for at innbyggerne blir inkludert i prosessen så godt som overhodet mulig. Arbeiderpartiet mener derfor det må sikres at det arrangeres bydelsvise innspillsmøter i prosessen der publikum får anledning til å gi innspill. Både når det gjelder eget nærområde og kommunen i sin helhet. Videre mener vi det også må settes av midler som foreninger, lag og privatpersoner kan søke om å få til å utarbeide utredninger og avholde møter i sakens anledning. Arbeiderpartiet prioriterer midler til dette i budsjettforslaget. Politisk styringsmodell og innbyggerinnflytelse Arbeiderpartiet ønsker å videreføre den parlamentariske styringsmodellen i Bergen kommune, men går samtidig inn for en reduksjon i de fullmakter byrådet har i dag. Vi mener det store antallet fullmakter byrådet har fått fra bystyret er med på å gjøre avstanden mellom innbyggere og beslutningstakere for stor. Bystyret er kommunens høyeste organ, og er direkte valgt av byens innbyggere. Arbeiderpartiet mener derfor det til en hver tid må sikres at bystyrets kontor har gode nok rammebetingelser, slik at bystyrets og komitéenes demokratiske aktiviteter kan opprettholdes. 5

6 Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Oppstart prosjekt «mer demokrati og bedre styring» utredning Innbyggerdeltakelse arbeidet med ny kommuneplan styrking av budsjett til Bystyrets kontor Totalt

7 2.BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Trygg og ansvarlig styring Som en av Vestlandets aller største arbeidsgivere med over ansatte, er det viktig at Bergen kommune vektlegger sin rolle som arbeidsgiver. Kommunen må tilstrebe å være en attraktiv og nytenkende arbeidsgiver med fokus på samfunnsansvar, trygghet og forutsigbarhet. Disse verdiene må også være gjeldene i forvaltningen av de økonomiske resursene som kommunen rår over. Vedlikehold av skoler og kommunale bygg Skoleforfallet som har blitt avdekket de siste årene har ikke gitt byrådet annet valg enn å iverksette en storstilt oppgradering og nybygging av skoler. Hadde situasjonen blitt tatt på alvor tidligere, ville behovet for store investeringer og dyre midlertidige løsninger vært langt mindre. Arbeiderpartiet støtter byrådets prioritering av opprustning av skolebyggene, men mener likevel at en bedre prosjekts- og kostnadsstyring kunne gitt handlingsrom til at flere skolebygg hadde kommet på plass raskere. Gjeldsutvikling Bergen kommune har i dag en gjeldsbelastning på om lag 14 milliarder kroner. Gjelden er økende, og er beregnet til å passere 20 milliarder i løpet av En stadig større del av kommunens disponible midler går med til renter og avdrag. Dette truer kommunens evne til å tilby gode velferdstjenester til innbyggerne. Arbeiderpartiet er bekymret over kommunens økonomiske situasjon og legger derfor vekt på en stram økonomistyring. Eiendomsskatt For å sikre kommunens økonomi og evne til å yte et godt og forsvarlig tjenestetilbud fremover, støtter Arbeiderpartiet byrådets forslag om å gjeninnføre eiendomsskatt også på boligeiendommer. Vi er imidlertid kritiske til at byrådet halverte den fra 2009 og fjernet den helt fra 2012, på tross av at det ikke var økonomisk grunnlag for dette. I tillegg ble BKK tappet. Kommunen har i denne perioden gått glipp av milliardbeløp i sårt tiltrengte inntekter. Arbeiderpartiet mener likevel at modellen for eiendomsskatt som byrådet foreslår er for usosial. Vi foreslår derfor en annen modell. Dette vil gi de som bor i de billigste boligene en lavere eiendomsskatt enn byrådets modell, og de som bor i de dyreste boligene en noe høyere. Arbeiderpartiet ser det som urealistisk å fjerne eiendomsskatten helt i de kommende årene, fordi kommunen trenger inntektene til viktige satsingsområder innen skole og eldreomsorg. Arbeiderpartiet ønsker forutsigbarhet og vil ikke at eiendomsskatten skal øke i kommende bystyreperiode og vil gjennom økt bunnfradrag, eller redusert promillesats, kompensere eventuelle økninger av formuesgrunnlaget. Vi foreslår en modell med 2,9 i promille og kroner i bunnfradrag, som er beregnet til å gi 581 millioner kroner i inntekter fra privatboligbeskatningen. Vi foreslår identisk eiendomsskatt for næringseiendom som byrådet. 7

8 Arbeidsgiverrollen En arbeidsgiver av Bergen kommunes størrelse har et stort ansvar. Kommunen skal være en god og attraktiv arbeidsgiver for sine ansatte, og bør også være et godt forbilde for andre arbeidsgivere. Sykefraværet i enkelte av kommunens sektorer er for høyt. Satsingen på nærværsarbeid er derfor sentralt. Det er viktig at kommunen går foran med et godt eksempel når det gjelder å sikre flere ansatte fra grupper som blir urettmessig stigmatisert i arbeidslivet. Dette gjelder spesielt mennesker med minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne. Arbeidstakere over 60 år er en stor ressurs for Bergen kommune. Det er viktig at kommunen er fleksibel og legger godt til rette for at seniorene våre skal ønske å stå i jobb lengst mulig. Bergen kommune har i revisjonsrapporter som har kommet i 2014 fått kritikk for manglende fokus på HMS-arbeid. Dette må det gjøres noe med umiddelbart. Bergen kommune skal være en foregangskommune når det gjelder HMS. Bergen kommune skal alltid vektlegge et godt samarbeid med organisasjonene i arbeidslivet i sin rolle som arbeidsgiver. En kommunal vikarpool Bergen kommune bruker hvert år svært store summer på innleide vikarer fra eksterne aktører. Dette gjelder særlig innenfor områdene helse/omsorg og barnehage/skole. Tilgang på gode og mange nok vikarer er helt essensielt for at en virksomhet av Bergen kommunes størrelse skal kunne levere gode tjenester til innbyggerne. Arbeiderpartiet mener imidlertid at kommunen kan levere enda bedre tjenester, mer forutsigbarhet for brukere og ansatte, samt redusere kostnadsnivået på vikarbruk ved å opprette en kommunal vikarpool. Helse Bergen har hatt svært gode erfaringer med en intern vikarpool. De ansatte i vikarpoolen vil utelukkende jobbe for kommunens virksomheter. Dette vil være en mulighet for kommunen til å tilby flere heltidsstillinger gjennom at mange har prosentvise stillinger i vikarpoolen og de resterende stillinger ellers i kommunen. Da dette vil medføre mindre rullering på vikarene som brukes på de ulike institusjonene, vil det også gi en langt større forutsigbarhet for brukerne. Det vil også være kostnadsbesparende for kommunen, da mellomlegget til de eksterne vikarbyråene vil falle bort. Arbeiderpartiet foreslår derfor at det opprettes en kommunal vikarpool fra og med Denne skal gradvis ta over for bruken av eksterne vikarbyråer. Flere lærlinger i Bergen kommune Lærlinger er en stor ressurs for Bergen kommune. Mange unge, faglærte har kommunen som sin første arbeidsplass, og tilfører fornying og fersk kompetanse til den avdelingen de jobber i. Det er god samfunnsøkonomi i å ansette flere lærlinger. Flere unge får den kompetansen de trenger, samtidig som flere arbeidsplasser skapes, både på kort og lang sikt. Det er et viktig samfunnsansvar å tilby et tilstrekkelig antall lærlingplasser. Dette ansvaret hviler på det offentlige så vel som på næringslivet. Det er viktig at Bergen kommune går foran og gjør sin del av dette arbeidet. Videre er det viktig at kommunen samarbeider godt med det lokale næringslivet i arbeidet med å skape flere 8

9 lærlingplasser. Blant annet bør kommunen bruke sin rolle som innkjøper mer aktivt i denne sammenhengen gjennom å ta med krav til at leverandørbedriften tar inn lærlinger, om ikke særskilte grunner er til hindrer for dette. Arbeiderpartiet foreslår i budsjettforslaget at det etableres til sammen 30 nye lærlingplasser i kommunen og heleide kommunale foretak i Strategisk og miljøvennlig innkjøper En virksomhet av Bergen kommunes størrelse er en innkjøper i milliardklassen. Dette medfører forpliktelser og muligheter. Arbeiderpartiet mener kommunen skal bruke rollen som innkjøper mer strategisk, særlig når det gjelder samfunnsansvar, innovasjon og miljø. Det må stilles betydelig strengere klima- og miljøkrav i alle anbudsprosesser kommunen lyser ut. Bergen kommune må også forsikre seg om at sosial dumping ikke forekommer hos bedrifter som leverer varer og tjenester til kommunen, og stille krav om begrensninger på antall underleverandører når oppdrag settes ut på anbud. Det må også stilles krav til at leverandører av tjenester til kommunen vektlegger en miljøvennlig bilpark. Forvaltningsrevisjonsrapporten "Anskaffelser og prosjektstyring i byggeprosjekter", som ble utført høsten 2014, viser at Bergen kommune ikke har et tilfredsstillende system og rutiner for styring av byggeinvesteringer. Revisorene mener at flere prosjekter er blitt dyrere enn nødvendig fordi kommunens prosjektstyring ikke er god nok. Arbeiderpartiet ønsker derfor å styrke kapasiteten og kompetansen hos byrådsavdelingen, Etat for utbygging og Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning. Målet med satsingen er å forbedre prosjektstyringen av viktige investeringer og slik unngå dyre overskridelser på investeringer. Effektivisering av innkjøp Kommunens innkjøpsrutiner skal gjennomgås og forbedres. Bergen kommune kjøpte i 2013 varer og tjenester for 7,6 milliarder kroner. Riksrevisjonen og Direktoratet for forvaltning og IKT har begge anslått et effektiviseringspotensial for offentlige innkjøp på fem prosent. For Bergens del ville dette utgjort 380 millioner kroner. Arbeiderpartiet vil intensivere effektiviseringsarbeidet knyttet til innkjøp og legger opp til en effektivisering på 0,5 prosent i 2015, anslått til 38 millioner kroner. Vi vil ha noe mer restriktiv bruk av eksterne konsulenter. Vi reduserer også budsjettet for administrasjon og fellesfunksjoner med 2,5 millioner. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning flere lærlinger i kommunen Administrasjon og fellesfunksjoner Effektivisering innkjøp Rammebudsjett Byrådsavdeling for finans 9

10 Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Reduksjon eksterne konsulentkjøp Totalt

11 3.BYRÅDSAVDELING FOR HELSE OG OMSORG Omsorg tilpasset den enkelte Bergen kommunes tjenestetilbud innen helsefeltet må i størst mulig grad reflektere at det er enkeltmennesker som har behov for omsorg, og derfor må tilbudet også være best mulig individuelt tilpasset. Vi må sørge for at alle har et godt botilbud, enten de bor hjemme, på sykehjem eller i omsorgsbolig. For dem som bor hjemme, er det viktig at hjemmetjenesten er best mulig lagt opp etter den enkeltes behov. En trygg og god eldreomsorg Økt grunnbemanning De ansatte på sykehjemmene i Bergen gjør en fantastisk jobb hver eneste dag, året igjennom, med å gi pleie og omsorg til beboerne. Det er imidlertid en kjent problemstilling at det ofte er for få hender til for mange oppgaver. Dette kan i verste fall gå ut over kvaliteten på omsorgen. De ansatte er avhengig av både god kompetanse og gode arbeidsvilkår for å kunne gi de beste tjenestene til brukerne. Derfor vil Arbeiderpartiet over årets budsjett iverksette et prosjekt hvor grunnbemanningen økes ved minimum to av byens sykehjem over en treårsperiode. Ved prosjektets slutt evalueres virkningen dette har hatt for kvaliteten på tjenestene beboerne mottar, samt de ansattes sykefravær og generelle trivsel. Sykehjemsplasser og fremtidens behov Den demografiske utviklingen i Norge medfører at en stadig større andel av befolkningen befinner seg i aldersgruppen 80 år +. Flere ønsker å bo hjemme lengre. Prinsippet er at alle skal ha tilgang på likeverdige helsetjenester av høy kvalitet. Selv om det legges til rette for at man skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, vil det alltid være behov for heldøgns omsorgsplasser. Med en stadig økning i levealder, vil dette behovet også være økende. Det vil de nærmeste årene åpne tre nye sykehjem i Bergen. Arbeiderpartiet stiller seg tvilende til om denne tilveksten er tilstrekkelig til å møte behovet på sikt. Vi ønsker derfor at Bergen kommune iverksetter en utredning for å kartlegge det faktiske behovet for sykehjemsplasser og heldøgns omsorgsplasser de kommende årene. Denne utredningen vil gi et bedre utgangspunkt for videre planlegging og utbygging av disse tilbudene. Det grunnleggende må være at den enkelte får rett tjeneste til rett tid. Bergens eldre skal være trygge på at når de er syke og trenger det, så skal det stå en plass klar til å ta imot dem. Internett på sykehjemmene Muligheten til en aktiv og meningsfull hverdag er minst like viktig for beboere på sykehjem som for alle andre. Derfor er trivsels- og livsgledetiltak ved sykehjemmene en av de viktigste delene av det helhetlige omsorgstilbudet på sykehjemmene. Mange eldre er flittige brukere av internett, men tilgangen til internett på sykehjemmene er jevnt over for dårlig. Arbeiderpartiet foreslår i årets 11

12 budsjettforslag at det prioriteres en helhetlig utbygging av internett-tilgang på alle byens sykehjem, slik at trådløs internett er tilgjengelig for alle beboere ved sykehjemmene. Arbeiderpartiet stopper kutt i tjenestetilbud for utviklingshemmede Byrådet har foreslått reduserte ytelser, egenbetaling for ferietilbud og innstramming i turnuser og bemanning for utviklingshemmede. Til sammen kuttes tjenesteområdet med 35 millioner i byrådets budsjettforslag. I følge byrådet ligger det her et effektiviseringspotensial på 10 millioner, mens de resterende 25 millioner vil gå direkte ut over tjenestenivået. Arbeiderpartiet stiller et stort spørsmålstegn ved hvorfor en så sårbar gruppe som utviklingshemmede og deres familier skal stå til rette for et så stort budsjettkutt. Arbeiderpartiet vil sørge for at denne gruppen skal være sikret tjenester og tilbud på minst samme nivå som i 2014, og foreslår derfor å reversere 25 millioner av det foreslåtte kuttet, slik at tjenestetilbudet skjermes. Boliger for utviklingshemmede Bergen kommunes boligmelding bekrefter at det er en betydelig mangel på antall boliger for utviklingshemmede. Cirka 100 personer står på venteliste for bolig i bofellesskap og cirka barn venter på barnebolig. Arbeiderpartiet mener det er viktig å komme i gang snarest med bygging av tilpassede boliger for å møte behovet, og vil styrke budsjettet. Barnevern For å dempe utgiftsveksten i barnevernet, foreslår byrådet at en større del av hjelpetiltakene skal gjennomføres i egen regi innenfor eksisterende kapasitet. Dette krever en reell styrking av barnevernet utover de tiltak som byrådet foreslår. Arbeiderpartiet vil derfor øke rammene til det kommunale barnevernet. Samtidig er det behov for en gjennomgang av hvordan kommunen organiserer og utfører barneverntjenesten, fra vedtak til bestilling og utfører. Tjenesten må organiseres på en måte som sikrer at penger blir brukt fornuftig og at flest mulig barn får hjelp. Dette arbeidet må gjøres i tett samarbeid med de ansattes organisasjoner. Barnevernskontorene i Bergenhus og Årstad har et informasjonsprosjekt opp mot innvandrerorganisasjoner som et tiltak for å redusere frykten og konfliktnivået i forholdet mellom innvandrerbefolkningen og barnevernet. Arbeiderpartiet ser betydningen av dette arbeidet, og vil sikre at det fortsetter. Vi ønsker også å utvide prosjektet til flere bydeler, og inn mot flere innvandrergrupper. Foruten å drive med informasjon om barnevernet, er prosjektet med på hindre misforståelser, samt virke forebyggende. 12

13 Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Styrking av Barnevernet økte rammer Videreføring og utvidelse av informasjonsprosjekt barnevernet A 2015 Økning av grunnbemanning minimum to sykehjem forsøksprosjekt A 2015 Internett-tilgang for beboere på sykehjem Investeringsbud sjett IKT Drift 3B/3C 2015 Tjenester til utviklingshemmede reversering av foreslått kutt D 2015 Fontenehuset økt tilskudd 3D 2015 Amalie Skrams Hus økt tilskudd Totalt Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Boliger for utviklingshemmede nybygg Ev. forslag til inndekning Totalt (2015)

14 4.BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Oppvekst med like muligheter Alle barn og unge i Bergen skal ha gode og trygge oppvekstvilkår. Derfor må vi legge til rette for barnehager med høy kvalitet. Barnehagene må være mange nok til at alle som trenger det, kan få en barnehageplass i nærheten av der man bor. Videre må vi sørge for en god fellesskole som gir god læring, like muligheter og mestringsfølelse for alle. Det er viktig å tilrettelegge for de som har behov for mest hjelp, samtidig som vi sørger for gode nok utfordringer til de flinkeste elevene. Barnehager med høy kvalitet Arbeiderpartiet mener at kvaliteten i barnehagene i Bergen er under press. Vi vil heve kvaliteten i barnehagene. Her skal barn bli sett, og møte trygge og kompetente ansatte som får dyrke yrkesstoltheten og utføre sine kjerneoppgaver. I kommunale og private barnehager vil vi innføre en ny bemanningsnorm, med tre voksne per ni barn i småbarnsgrupper og tre voksne per 18 barn i storbarnsgrupper. Arbeiderpartiet ber byrådet legge frem sak om innføring av ny bemanningsnorm i barnehagene i Bergen kommune med virkning fra Likeverdig finansiering skal føre til likeverdig kvalitet i barnehagene, og finansieringen av sektoren skal brukes i samsvar med intensjonen og formålet. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna til gode. Private barnehager skal kunne drive med et rimelig årsresultat, men dette skal ikke rokke ved forutsetningen om likeverdig kvalitet og bemanning. Ved å innføre ny bemanningsnorm forutsettes det at de private barnehagene bruker eksisterende tilskudd som forutsatt slik at normen innføres. Utbyttebegrensning utøves ikke ved inndragning av midler, men ved å forutsette at midlene brukes til bemanningsnormen. Vårt mål er at innen 2020 skal minst halvparten av de ansatte i barnehagene være pedagoger. Vi vil også ha inn flere barne- og ungdomsarbeidere og ansatte med sosialfaglig kompetanse. Arbeiderpartiet mener at det er behov for et bedre tilbud om kompetanseheving og videreutdanning for alle yrkesgrupper i barnehagene. Tilgjengelighet for alle Arbeiderpartiet ønsker en ordning med utvidet rett til barnehageplass for ettåringer og supplerende barnehageopptak slik at alle som har behov for plass får et tilbud. Målet er full behovsdekning, bydelsvis prioritering av barnehageplasser og fleksibilitet dersom foreldre ønsker plass i nærheten av arbeidssted. Vi ønsker at Bergen skal ha et mangfold av barnehager - både små og store, private og kommunale. Samtidig mener vi at det offentlige må ta større ansvar for å realisere flere plasser i pressområder, og 14

15 vi vil derfor øke andelen kommunale barnehager. Flere nærmiljøbarnehager vil bidra til å redusere familienes transportbehov, og således være et viktig ledd i utviklingen av mer komplette bydeler. Vi tar strategiske grep i barnehageutbygging gjennom å prioritere utbygging i pressområdene med dårligst dekning. Vi foreslår bygging av to nye nærmiljøbarnehager i kommunal regi i Årstad og Bergenhus, samt utvidelse av kommunale barnehager i Laksevåg. Vi foreslår også at kommunen kartlegger alle tomter til tidligere barneparker for å vurdere om det kan realiseres flere nærmiljøbarnehager med reduserte krav til uteområder og infrastruktur som veier og parkeringsplasser. Full behovsdekning Arbeiderpartiet ønsker å nå målet om full behovsdekning raskere enn det byrådet legger opp til. Vi foreslår å reversere byrådets kutt til de private barnehagene, for å sikre at de private barnehagene ikke må redusere antall plasser. Byrådet kutter 20 millioner kroner i tilskudd til de private barnehagene. Dette var kommunalt tilskudd på ,- per barn som sikret at barnehagene kunne ta inn barn, i supplerende opptak, som ikke hadde rett på plass - men behov for plass. Noen barnehager, spesielt små enheter, vurderer å gi opp driften fordi det ikke lenger er et forsvarlig økonomisk grunnlag å drive barnehager på når byrådet har kuttet tilskuddet. Med Arbeiderpartiets forslag til budsjett sikrer vi driftsgrunnlaget også for små barnehager. Bystyret har vedtatt at kommunen skal ha full behovsdekning i I en by hvor 70 prosent av barnehagene er private, er det umulig å nå målet om full behovsdekning uten at de private barnehagene sikres gode tilskuddsordninger. Åpne barnehager er viktige arenaer for integrering og sosialisering i nærmiljøet og må derfor sikres gode driftstilskudd. Arbeiderpartiet vil at barnehagemangfoldet skal suppleres av forsøk med kvelds-, helg- og nattåpne barnehager. En god fellesskole Arbeiderpartiet vil gjøre Bergensskolen til en bedre skole, fundert på en inkluderende, trygg og god offentlig fellesskole i barnas nærmiljø. Skolen skal være et sted hvor alle blir sett, får tett faglig og sosial oppfølging, og får utnyttet sitt potensiale for læring og mestring. Høy kvalitet i tilbudet skal gi alle elever et best mulig grunnlag for å skape seg den fremtiden de ønsker. Det må være en klar rød tråd i kunnskapssamfunnet barna våre vokser opp i. Det er viktig at overgangene blir så smidige som mulig. Arbeiderpartiet ønsker derfor i budsjettforslaget å rette spesiell oppmerksomhet på overgangen mellom barnehage og skole samt mellom ungdomstrinnet og videregående opplæring. Tilpasset opplæring og styrket grunnbemanning Arbeiderpartiet ønsker å bygge videre på prinsippet om tilpasset opplæring, hvor alle elever skal få stimulerende faglige utfordringer ut fra sitt eget nivå og sine egne evner. I samsvar med signaler fra både Utdanningsforbundet og læringsforskning som viser at nivådeling ikke har noen positiv effekt på læring, ønsker vi å være restriktive når det gjelder bruk av nivådeling i Bergensskolen. Elevene skal følges opp tett, og få aktiv og dialogbasert tilbakemelding på innsats og faglig progresjon. Karakterer ser vi som en lite egnet form for vurdering i barneskolen. 15

16 Hvordan og på hvilket nivå man oppnår kompetansemålene, vil variere fra elev til elev, og krever god oppfølging. Arbeiderpartiet vil derfor øke lærertettheten på barnetrinnet. Det må legges særlig vekt på tilpasset opplæring, tidlig innsats og ekstra ressurser i elevenes første skoleår. Arbeiderpartiet vil ha flere lærere på 1. og 2. trinn, og har som mål at klasser med over 18 elever skal ha to lærere. Stortingets budsjettforlik gir Bergen en noe bedre ramme. Arbeiderpartiet ønsker å øremerke disse midlene til å øke lærertettheten også på 3. og 4. trinn. En gjennomgående årsaksforklaring i tilfeller med barn som faller utenfor faglig i skolen er at tiltakene er satt inn på et for sent tidspunkt. Arbeiderpartiet prioriterer derfor å styrke grunnbemanningen i risikoutsatte områder. Dette vil komme barnehage, skole og PPT til gode. Leksehjelp Arbeiderpartiet ønsker å legge til rette for at frivillige organisasjoner, i samarbeid med skolene, kan tilby leksehjelp til elevene på trinn. I vårt alternative budsjett setter vi av prosjektmidler til formålet, som skoler og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd fra. Byrådet har foreslått å flytte leksehjelpsressursene fra barnetrinnet til mellomtrinnet. Det er viktig med leksehjelp i denne aldersgruppen, men Arbeiderpartiet mener at også leksehjelpen på de laveste alderstrinnene må sikres særlig i områder med levekårsutfordringer. På utdanningsfeltet, som på alle andre felt er frivillige organisasjoner en uvurderlig ressurs. Helhetlig skolehverdag og Aktivitetsskole Arbeiderpartiet ønsker en mer helhetlig skoledag på barnetrinnet, med tid til læring, daglig fysisk aktivitet og leksehjelp. Derfor vil vi erstatte dagens skolefritidsordning (SFO) med en Aktivitetsskole. Vi vil at kommunen skal igangsette pilotprosjekt med Aktivitetsskole på fem skoler i Bergen. Aktivitetsskolen skal være et supplement til skolen når det gjelder utvikling av grunnleggende ferdigheter. Den skal også bidra til språklig utvikling og integrering for barn i 1. til 4. trinn. Leksehjelptilbudet skal tilrettelegges i egnede lokaliteter og gi barna gode muligheter for faglig utvikling. Der det er mulig vil vi også jobbe for at barns fritidsaktiviteter innen kultur og idrett kan være en del av Aktivitetsskolen. For at alle skal kunne delta på like vilkår, skal Aktivitetsskolen ha inntektsgradert foreldrebetaling og søskenmoderasjon. Faglige utfordringer på ungdomstrinnet Læreren er den viktigste suksessfaktoren i skolen. Derfor skal skolene i Bergen ha kvalifiserte lærere i undervisningsstillingene. Lærerne skal få konsentrere seg mer om faglig og pedagogisk arbeid og bruke mindre tid på byråkrati. Vi vil redusere rapporteringskravene, og etter behov ansette andre yrkesgrupper i skolen som kan gjøre deler av det administrative arbeidet, samt flere med sosialfaglig kompetanse. Arbeiderpartiet vil at elever fra ungdomstrinnet i bergensskolen i større grad skal få muligheten til å hospitere i videregående skole i kortere perioder. Sunne skolebygg Gode og funksjonelle skolebygg er viktig for et godt læringsmiljø. Situasjonen i dag, hvor et titalls skoler er uten godkjent inneklima og mange bygg forfaller og har fuktskader, er uakseptabel. 16

17 Arbeiderpartiet vil prioritere å ruste opp skolene, og mener minimumskravet må være at alle skoler skal være helseverngodkjente og ha egen vaktmester. Slettebakken oppvekst- og idrettspark Arbeiderpartiet ønsker å utrede mulighetene for å etablere Slettebakken oppvekst- og idrettspark hvor barnehage, skole, idrett og kultur samlokaliseres til et urbant kraftsenter i Bergen. Gamle Slettebakken avfallsdeponi skal saneres, i den anledning har kommunen satt av 96 millioner kroner til sanering under tjenesteområdet renovasjon. Når sanering er gjennomført ønsker Arbeiderpartiet at området sikres til en oppvekst- og idrettspark. I forbindelse med barnehageplanen og skolebruksplanen ber vi om at utredningsarbeidet startes opp. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning 1B 2015 Høyere lærertetthet på barnetrinnet, flere lærere 1. og 2. trinn. Mål om at klasser med over 18 elever skal ha to lærere B 2015 Høyere lærertetthet på barnetrinnet, flere lærere 3. og 4. trinn B 2015 Kompetanseløft for ufaglært undervisningspersonell A 2015 Styrket grunnbemanning i barnehage, skole og PPT i risikoutsatte områder B 2015 Økte vikarressurser til innføringsskolene. Styrket morsmålsundervisning B 2015 Pilotprosjekt Aktivitetsskole som erstatning for SFO og utarbeidelse av ny rammeplan 1B 2015 Prosjekt leksehjelp for trinn: Samarbeid frivillige organisasjoner og skoler. Prosjektmidler B 2015 Prøveprosjekt ungdomstrinnet Demokratiopplæring og ungdomsmedvirkning 1B 2015 Endret tildelingsmodell, toppressurs Frigjøring midler fra helserelaterte tiltak i skolen til undervisningsressurser Midler øremerkes byrådsavdeling for helse og omsorg 17

18 Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning 1A 2015 Sikre supplerende barnehageopptak og full behovsdekning barnehageplasser. Stoppe justeringer og kutt i kommunalt tilskudd til private barnehager 1A 2015 Ny bemanningsnorm i kommunale barnehager Byrådet salderer til tj.omr.skole i 2015 og som utgiftsøk. tj.omr.barnehage i A 2015 Utbyttebegrensning private barnehager A 2015 Ny bemanningsnorm private barnehager Utbyttebegrensinger 1A 2015 Økte driftsmidler små private barnehager i pressområdene Bergenhus, Årstad og Laksevåg Totalt Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Ev. forslag til inndekning 1B 2015 Videreføre Ulriken skole som avlastningsskole A To nye nærmiljøbarnehager Årstad og Bergenhus A 2015 Trollskogen barnehage stoppe avvikling av barnehagen. Midler til å prosjektere ny barnehage A Utvidelse av kommunale barnehager Laksevåg Totalt (2015)

19 5.BYRÅDSAVDELING FOR KLIMA, MILJØ OG BYUTVIKLING Den grønne storbyen Bergen kommune og regionen for øvrig opplever stor befolkningsvekst. Det er positivt, men fører med seg en plikt til å planlegge en fremtidsrettet utvikling av byen vår. Det overordnede prinsippet i dette arbeidet skal være miljøvennlig byutvikling. Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en foregangskommune i å redusere klimagassutslipp. Veien mot et klimavennlig Bergen Menneskeskapte klimaendringer er vår tids aller største utfordring. Løsningen krever en samlet innsats fra et globalt fellesskap og Bergen må gjøre sin del. Vårt mål er at Bergen skal være storbyen andre ser til når de leter etter gode løsninger for klima og miljø. Da er det nødvendig med tiltak i alle sektorer. Vi må sikre at all rehabilitering av kommunal bygningsmasse følger en høyest mulig miljøstandard. Vi må bruke kommunens rolle som innkjøper strategisk og sette strenge miljøkrav til leverandører. Vi må også sørge for at flest mulig kommunale nybygg i fremtiden benytter seg av fornybar energi. For å forbedre luftkvaliteten og senke klimagassutslippene, må bruken av privatbil reduseres. Derfor trenger vi et bedre kollektivsystem, med fullt utbygd bybanenett og flere og hyppigere bussavganger. Arbeiderpartiet mener at biltrafikken i Bergen kommune skal reduseres med minst 10 prosent innen 2020, sammenliknet med 2013-nivå. Dersom Bergen skal redusere sine klimautslipp, vil et av de viktigste tiltakene være å redusere transportbehovet. Ved å planlegge skoler, barnehager, boliger og arbeidsplasser i nær tilknytning til hverandre, kan vi sikre at bergenserne må reise mindre i hverdagen. Målet i Bergen kommunes klima- og energihandlingsplan fra 2010 om 43 prosent reduksjon i klimagassutslipp innen 2030 sammenliknet med 2007 skal være førende for budsjettering og politikk. Bedre luftkvalitet i byen vår Vi trenger flere lokale målestasjoner for å følge med på luftkvaliteten i byen vår. Dette er nødvendig for å varsle byens innbyggere, og sette i verk tiltak når luftkvaliteten nærmer seg helsefarlige grenseverdier. Arbeiderpartiet vil derfor bevilge midler å etablere nye aktive målestasjoner i Loddefjord, Åsane og Arna. Vi vil også innføre tids- og miljødifferensierte bompenger for å bedre luftkvaliteten og samtidig redusere dyre og frustrerende bilkøer. Bergen har alltid vært en havneby av internasjonalt kaliber. Skipstrafikken gir oss i dag miljømessige utfordringer i form av store utslipp fra skip som ligger i havn. Arbeiderpartiet vil derfor intensivere arbeidet med å gjøre havnen elektrifisert med landstrøm. Det langsiktige målet er full elektrifisering av Bergen havn. Vi foreslår økte midler til pilotprosjektet for landstrøm i I tillegg vil vi se på mulighetene for alternativ lokalisering av store skip på dager der det er spesielt store utfordringer knyttet til luftforurensning i Bergen. 19

20 Arbeiderpartiet vil også gjeninnføre en panteordning for utskiftning av gamle ved- og oljefyrer. Det bør vurderes om ordningen kan utformes bedre for å oppmuntre til røykfri oppvarming. Strategisk planlegging i byutviklingen Arbeiderpartiet vil ha en byutvikling som legger til rette for en bedre balanse mellom boliger, arbeidsplasser, barnehager, skoler, idrettsanlegg og butikker i alle bydelene. En balansert utvikling er helt nødvendig dersom Bergen skal kunne vokse i en mer bærekraftig retning. Vi må også være villige til å se på tilrettelegging av nye bo- og næringsarealer innen byens grenser. Arbeiderpartiet vil at kommunen skal styre byutviklingen strategisk i større grad enn i dag. Kommunen må ta hovedansvaret for god areal- og samfunnsplanlegging. Arbeiderpartiet mener at Bergen kommune bør vurdere å endre sin interne organisering på byutviklingsfeltet. Målet er blant annet raskere saksbehandlingstid i byggesaker, bedre planarbeid og bedre samordning. Utbygging av boliger og arbeidsplasser i Bergen bør skje der hvor persontransporten kan gjennomføres til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Utbygging av nye områder til boligformål, næringsvirksomhet, barnehager og skoler skal derfor skje der infrastruktur for kollektivtransport er på plass, eller bygges ut parallelt. Hovedregelen må være at ingen har mer enn 500 meter til nærmeste holdeplass. Høyere og tettere i sentrumsnære strøk Arbeiderpartiet vil skape komplette bydeler som reduserer transportbehovet. Dette krever fortetting i bydelene og utvikling av bydelssentra. Bybanetraseene skal være fremtidens fortettingsakser, supplert av fortetting langs de viktigste kollektivtraséene for buss og tog. I tilknytning til stoppestedene skal det åpnes for å bygge både tettere og høyere enn det gjøres i dag. Samtidig må det sikres gode felles utearealer. En urban og miljøvennlig vekst innebærer også at Bergen sentrum, Årstad og Indre Laksevåg må fortettes. Vi må kunne bygge i høyden der det ligger til rette for dette. Det betyr ikke at Arbeiderpartiet mener at høyhus egner seg over alt, for eksempel i det historiske sentrum. Urbanisering handler også om å ta vare på det særegne ved Bergen. Sykkelbyen Bergen Sykkel er et godt og helsefremmende alternativ til bil og kollektivtransport, men dagens nettverk av sykkelveier er langt fra godt nok. Arbeiderpartiet mener det er nødvendig med en raskere utbygging av gang- og sykkelveinettet i Bergen. Det skal være gode sykkelveier fra alle bydeler inn til Bergen sentrum, mellom bydelene og god fremkommelighet i sentrumsområdene. Ved bygging av ny vei og ny bybanetrasé skal det parallelt bygges sykkeltrasé. Det er også viktig å ta høyde for tilstrekkelig og trygg sykkelparkering i forbindelse med bybanestopp og andre steder langs sykkeltraséene. Arbeiderpartiet foreslår å styrke investeringsrammen for sykkelveier med 2,5 millioner i

21 I tillegg vil Arbeiderpartiet vurdere muligheten for en egen overbygget sykkeltrasé over Puddefjordsbroen. Vi vil også se på mulighetene for å ta i bruk det siste og ubrukte P-dekket øverst i Klostergarasjen som sentral sykkelparkering i Bergen sentrum. Her kan man også se på andre servicefunksjoner, som for eksempel sykkelvedlikehold og -service, lading av el-sykler og andre fasiliteter som kan oppmuntre til mer sykkelbruk. Tilbudet ønsker vi drevet i samarbeid med frivillige, ideelle organisasjoner. Et godt eksempel i så måte er Kirkens Bymisjons «Pedalen» Dette tiltaket fokuserer på å skape et godt miljø for mennesker som trenger å få mot og erfaring til å stå i en arbeidsrelasjon. I tillegg ønsker vi å åpne det som trolig er landets første sykkelbibliotek, etter modell fra Bicycle Innovation Lab i København. Her kan man få låne forskjellige sykkeltyper, slik at man kan finne ut hvilken modell som passer best for den enkelte. Sykkelbiblioteket skal også jobbe for å synliggjøre utviklingspotensialet i sykkelkulturen, og skal støtte oppunder bruken av sykler i Bergen. En grønnere bilpark Å bruke bil skal være en mulighet, men ingen forutsetning for å leve et godt liv i Bergen. Samtidig må vi stimulere til at bilparken i Bergen, både privatbiler og nyttetransport, blir mer miljøvennlig. Arbeiderpartiet vil derfor tilrettelegge for bedre parkering og lading av elbiler i hele kommunen. Alle nye biler til bruk i kommunen skal være elbiler, så langt dette er praktisk mulig. Vi vil også beholde elbilfordelene i Bergen, og sikre bedre tiltak som kan stimulere flere overganger til el-, hydrogen- og hybridbiler. Arbeiderpartiet vil også stille strengere miljøkrav til bilparken hos vare- og tjenesteleverandører til Bergen kommune. Trafikksikkerhet Bergen kommune har et stort etterslep på gjennomføring av viktige trafikksikringstiltak. Arbeiderpartiet vil derfor tilføre mer midler til formålet i økonomiplanperioden. I forbindelse med Handlingsplanen for Trafikksikkerhet er det behov for en investeringsramme. Arbeiderpartiet går inn for å styrke denne. Det betyr blant annet at tiltak som nye fortau i Lyngbøveien på Laksevåg vil gjennomføres allerede i Bergen som tur- og friluftsby Bergen har mye vakker natur som bør gjøres enda mer tilgjengelig for flere. Bruk av naturen til rekreasjon er en ypperlig måte å fremme god folkehelse på. Byfjellene i Bergen er også viktige for friluftsliv og trening. Arbeiderpartiet ønsker at Bergen kommune i større grad enn i dag tar vare på friluftsområdene og turveiene våre. I tillegg ønsker vi å bygge nye i alle bydelene. Vi foreslår derfor å sette av ekstra midler i 2015 til oppgradering og bygging av turveier i Bergen. Bedre og renere byrom Bergens gater, byrom og parker skal være rene og ryddige. Arbeiderpartiet vil ha hyppig rengjøring av byen, og arbeide for at det etableres flere returpunkter. Vi ønsker et forpliktende samarbeid med byens hurtigmatsteder om bedre rengjøring. Alle byens sentrumsgater og parker må vedlikeholdes bedre. Det gjelder også bydelsparkene, som er viktige rekreasjonsområder. 21

22 Fisketorget i Bergen skal være et marked både for bergensere og turister. Fisketorget står på offentlig grunn og fellesskapet gjennom kommunen må ha et tydelig ansvar for styringen. Når det gjelder selve driften vil vi samarbeide med torghandlerne om et torg vi kan være stolte av og som kjennetegnes av lokale mattradisjoner. Vi er positive til å bringe inn nye kvalitetsaktører for å forbedre tilbudet. Arbeiderpartiet vil lage flere byrom for barn ved å etablere lekeplasser i sentrum. Vi vil oppruste de lekeplassene som finnes og vedlikeholde dem ordentlig. Bergen skal være en tilgjengelig by for alle. Universell utforming av byrommet skal fortsatt være en prioritet. Tallforslag til driftsbudsjett/økonomiplanens driftsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i rammebudsjett til aktuelt tjenesteområde Øremerking av midler innenfor foreslått rammebudsjett Evt. forslag til inndekning Sykkelbibliotek B 2015 Midler til å redusere saksbehandlingstid behandling av plan- og byggesaker. Vurdere omorganisering 10C 2015 Etablering og oppgradering av turveier C 2015 Opprusting av parker og økt kapasitet på rydding av byrom. Samarbeid med næringsliv 10D 2015 Panteordning for utfasing av gamle ovner i utsatte områder D 2015 Utvidelse av pilotprosjekt Landstrøm Totalt

23 Tallforslag til investeringsbudsjettet/økonomiplanens investeringsdel Tjen. område Gjelder år/ periode i økonomiplan Verbal beskrivelse av tiltak/ tjeneste Endringer i budsjettpost/ nytt budsjettpost Oppfølging trafikksikkerhetsplanen Ev. forslag til inndekning Økte investeringsmidler sykkelveier D 2015 Nye aktive luftmålestasjoner Arna, Åsane og Loddefjord Totalt (2015)

24 6.BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, IDRETT, NÆRING OG KIRKE Bergen som idretts- og kulturby Bergen har et rikt og mangfoldig idretts- og kulturliv. Det er en god blanding mellom bredde- og toppidrett, amatør- og profesjonell kultur, som er gjensidig avhengige av hverandre. I 2014 har vi fått et fantastisk nytt nasjonalt svømmeanlegg i AdO arena. Nå er det den øvrige idretten og kulturen som trenger et løft på anleggsfronten. Alle de tusenvis av mennesker som legger ned en stor innsats i frivillig arbeid er selve hjertet i kulturen og idretten. Tilrettelegging for frivilligheten er en viktig satsing for Arbeiderpartiet. Frivillighet Hele kultur-, idretts-, religions- og organisasjonsfeltet i byen vår har de frivillige som bærebjelke. De utallige timene de frivillige legger ned, er den viktigste forutsetning for idretts- og kulturtilbudet som tilbys til innbyggerne våre. Arbeiderpartiet ønsker å forbedre vilkårene og mulighetene til de frivillige i Bergen. I vårt budsjettforslag foreslår vi en pott på en million som frivillige lag og organisasjoner innen idrett og kultur kan søke penger fra til prosjekter innen frivillig arbeid. Kulturkontorene er viktige samarbeidspartnere for det frivillige kulturlivet, og derfor ønsker Arbeiderpartiet å styrke de lokale kulturkontorene i budsjettet for Vi slutter oss også til forslag om å stoppe reduksjon i ikke-øremerkede tilskudd. Idrettsanlegg For å kunne tilby de beste forutsetninger til både bredde og topp er idretten avhengig av gode idrettsanlegg. Vi må investere i nye anlegg, og sikre et tett samarbeid med idretten om prioriteringsrekkefølgen. I budsjettforslaget for 2015 prioriterer Arbeiderpartiet en fremskynding av Myrdal Idrettspark og økte midler til idrettsplanens investeringsdel. Vi setter også av utredningsmidler til en byarena etter modell av DNB Arena i Stavanger som et mangfold av spesielt is-idretter kan nyte godt av. En rekke skoler har anlegg og saler som bør utnyttes bedre til idrett. Arbeiderpartiet vil ha bedre samarbeid mellom idrett og skolen slik at skolene og deres anlegg kan benyttes bedre. Myrdal Idrettspark Etter at det nye svømmeanlegget på Helleren (AdO arena) endelig står ferdig, er tiden inne for å gi de øvrige idrettsanleggene i Bergen et løft. Da det er en kjensgjerning at kommunen har, og vil ha, begrenset økonomisk handlingsrom i tiden fremover, er det viktig å vektlegge at de anleggene man prioriterer å bygge, skal komme flest mulig idrettsgrener til gode. I tillegg må det selvfølgelig tas hensyn til den geografiske dekningsgraden. Myrdal idrettspark har lenge vært av de anleggene som har stått øverst på idrettens egen prioriteringsliste. Realisering av denne idrettsparken vil være et viktig tilskudd på anleggssiden til et område som ikke har den beste dekningen i dag. Idrettsparken vil 24

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60

Byrådssak 118/15. Bybarnehagestandard for Bergen kommune ESARK-212-201314557-60 Byrådssak 118/15 Bybarnehagestandard for Bergen kommune LRS ESARK-212-201314557-60 Hva saken gjelder: Det har vært en betydelig vekst i antall barnehageplasser i Bergen kommune. I perioden 2003-2013 økte

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing

Foto: Knut Grid. MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013. Dugnad for Bergen: Grønn satsing Foto: Knut Grid MDG Bergen - Alternativt bybudsjett 2013 Dugnad for Bergen: Grønn satsing 1 De Grønne ser behovet for å øke inntektene til Bergen om vi skal løse de store problemene vi står foran, og dette

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019

KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 KrF, Venstre og Høyres alternative budsjett og økonomiplan 2016-2019 Vi ruster Gjøvik for framtida Vi vil at Gjøvik skal være preget av kunnskap og skaperkraft, valgfrihet og mangfold, inkludering og toleranse.

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv.

Se det enkelte års årsmeldinger for ytterligere informasjon om vararepresentanter, representanter til råd og utvalg, sekretariat, møteavvikling osv. 1 Kommunevalg 2011 Ved valget i 2011 fikk Venstre i Bergen 7 % oppslutning og 5 representanter i bystyret. Det gjorde at Venstre for første gang ble representert i samtlige av bystyrets komiteer, noe som

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015

Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Kommunevalgprogram Vestby SV 2011-2015 Ulike mennesker like muligheter Kommunevalgprogram 2011-2015 Ulike mennesker, like muligheter Vestby er et sted i verden Hva vi gjør i vår kommune er ikke likegyldig

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013

Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf: Budsjett 2014. Budsjett 2013 Jarle Utne Reitan(H) fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, Frp og Krf:. I. Kapitalbudsjettet. Endringer i forhold til rådmannens forslag av 20. oktober: - 2012 2013 2014 2015 Endring rådmannens

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune

VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune VENSTRES BUDSJETT 2015 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 for Horten kommune side 1 Innledning Vi vil rose administrasjonen for et godt forslag til budsjett og handlingsplan for 2015-2018. Det gjennomgående

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer.

Intensjonsavtalen trår i kraft når begge kommuner har vedtatt likelydende avtaler i sine respektive kommunestyrer. Utkast per 06.01.2016 K2 prosessen: Intensjonsavtale. Innledning Søgne kommune og Songdalen kommune har en intensjon om å slå seg sammen. Kommunene har forhandlet frem en felles plattform for en ny kommune

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling

Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018. Kunnskap, by- og stedsutvikling Larvik Høyres budsjettforslag 2015 2018 Kunnskap, by- og stedsutvikling Kunnskap, by- og stedsutvikling. Mer enn noen gang trenger Larvik et budsjett som gir grunnlag for vekst og tilflytting. Områdene

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Manifest for et godt arbeidsliv

Manifest for et godt arbeidsliv Manifest for et godt arbeidsliv Trondheim SV Trondheim SVs arbeidsgivergaranti Trondheim kommune er og skal være en god arbeidsplass. Kompetente ansatte med skikkelige lønns- og arbeidsbetingelser er

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019

LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 LOKALLAGSPROGRAM 2015-2019 FROGNER - EN MANGFOLDIG OG LEVENDE BYDEL Frogner er en bydel med mange arbeidsplasser og innbyggere fra hele verden. Her finnes kyst og bykjerne, park og motorvei, foruten at

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Valg 2011. En trygg og god alderdom

Valg 2011. En trygg og god alderdom Valg 2011 En trygg og god alderdom Kjære bergenser 12. september står vi ovenfor et av de viktigste lokalvalgene på lenge. Hvem som får makten i Bergen de fire neste årene vil bety mye for bergensere flest,

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger:

Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den kommende stortingsperioden ligger: NOTAT Til: Styret LFH og ledere for LFH Markedsgrupper Fra: Hartvig Dato: 04.12.13 Nye politiske rammer og Statsbudsjettet 2014 Nye politiske rammer Som grunnlag for den nye regjeringens politikk i den

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre

Rapport: Levekår og helse i Bergen, 2008 - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Rapport: "Levekår og helse i Bergen, 2008" - uttalelse fra Bergenhus bydelsstyre Bergenhus bydelsstyre behandlet saken i møtet 150609 sak 51-09 og fattet følgende uttalelse: Generell kommentar: Bergenhus

Detaljer

Små forskjeller store muligheter

Små forskjeller store muligheter Små forskjeller store muligheter Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige oppgavene i fellesskap.

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014

Program for Arbeiderpartiet i Bergen. Innledning. Vedtatt på representantskapsmøtet 23. oktober 2014 Program for Arbeiderpartiet i Bergen 2015 2019 Innledning Arbeiderpartiet vil at Bergen skal være en rettferdig by, hvor alle har muligheten til å leve gode liv. For å få dette til må vi løse de viktige

Detaljer

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019

Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo SV - bydelsprogram 2015-2019 Gamle Oslo - en bydel vi alle kan være stolte av! Vi i Gamle Oslo SV er stolte over bydelen vår. Vi er stolte over å bo i en bydel som vokser raskere enn noen annen

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først.

Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. KOMMUNEVALGPROGRAM RYGGE SV 2015 2019 Rygge SV jobber for at Rygge skal være en solidarisk kommune som fordeler godene rettferdig, tar vare på miljøet og prioriterer barn og eldre først. Vi sier nei til

Detaljer

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv.

Daniella van Dijk-Wennberg 1. kandidat Daniella er spesielt opptatt av å legge til rette for et varmt samfunn og et inkluderende kulturliv. SV satser på fortsatt rødgrønt flertall i Fet de neste fire årene. I samarbeid med andre partier vil vi sikre bevaring av Fet som grønn kommune, vern av dyrka jord og kulturlandskapet og reduksjon i utslipp

Detaljer

Utdanningsforbundet Bergen spør:

Utdanningsforbundet Bergen spør: Bergen kommune satser på kvalitetsutvikling og har utviklet eller kjøpt inn ulike programmer innen flere fagområder. Det har også vært satset tungt på IKT de siste årene. Det finnes mange gode elementer

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011

OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 OVERSIKT OVER STØRRE SAKER SOM TAS SIKTE PÅ Å OVERSENDE TIL BYSTYRET 1. HALVÅR 2011 BYRÅDSLEDERS AVDELING Merinnsyn og åpenhet BYRÅDSAVDELING FOR BARNEHAGE OG SKOLE Evaluering av morsmålsundervisning (sak

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015. INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for helse, sosial og omsorg/bystyret DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/3596-1 Dato: 22.05.2015 LEVEKÅRSPLAN FOR DRAMMEN KOMMUNE (2016-2019) ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV.

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER. Bydelsprogram 2015-2019. Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV. TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER Bydelsprogram 2015-2019 Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV Grorud SV Ta kampen for et varmt samfunn GRORUD SOM MILJØBY Grorud bydel vil i

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk?

Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Endring i Bergen - Hvordan skape god grønn fagpolitikk? Kan vi videreføre Grønn etats visjon: «Pusterom i levende landskap» Ved etatsjef Sissel Lerum Januar 2015 Hvilke endringer er skjedd med grøntforvaltningen

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn

Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Foreldre er de beste ambassadørene som finnes for sitt barn og har aller høyeste kompetanse om sitt barn Skolen kan skole Skolen har sitt mandat, men dette klarer vi ikke å gjennomføre uten samarbeid Grenseoppgangen

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg.

1.2. Rammer årsbudsjett 2016 Rammer for hvert utvalg og tjenesteområde fastsettes i samsvar med rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg. Forslag til vedtak fra Lier SV v Ninnie Bjørnland Vedtaksformulering: 1. Økonomiske rammer 1.1. De økonomiske rammer som fremgår av rådmannens grunnlagsdokument med vedlegg legges til grunn for den økonomiske

Detaljer