VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE"

Transkript

1 DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM

2 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING - UNGDOM - SENTRUM...S 5 INNVANDRING OG INTEGRERING - KOMMUNAL VIRKSOMHET...S 6 SAMFUNN...S 7 VÅRE KANDIDATER...S 8 2 Askim FrP

3 PROGRAM FOR ASKIM FRP FREMSKRITTSPARTIET ER ET LIBERALISTISK FOLKEPARTI. Det bygger på Norges grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i det kristne livssyn og humanistiske verdier. SKOLE. Alle skal ha lik rett og mulighet til utdanning, og denne skal være offentlig finansiert. Vi ønsker å erstatte dagens kommunale finansiering med statlig, der det gis tilskudd til hver elev. Fokus på læring/innhold. Få tilbake folkeskikk og disiplin og prioritering av fag. Søke alternative løsninger for leksehjelp og støtte til elever, for å øke læringen og forståelsen for fag i skolen. Vi er villige til å ta de grep som er nødvendige for å sikre dette.vi må ha en skolestruktur tilpasset/i forhold til Askims behov. Større fokus på elevers innspill i skolen. Vi skal ha 0 toleranse for mobbing i skolene!!! Askim FrP 3

4 OMSORGSTJENESTER Det er et offentlig ansvar at alle får tilgang til nødvendige helse og omsorgstjenester.fremskrittspartiet vil ha en varm, verdig og valgfri eldreomsorg der den enkelte selv skal bestemme over sitt eget liv. Det er ikke hvem som yter tjenestene som er viktig, men at mottakerne er fornøyde med det tilbudet de selv velger. Gjennomgå / søke forbedringer av tjenesten for både brukere og ansatte. Det er viktig av å ta med ansatte på råd. Vi vil kontinuerlig følge opp de ansatte med tanke på å redusere sykefravær. Stillingsbrøkene bør til enhver tid være tilpasset de ansattes ønsker, innenfor nødvendig behov av det til en hver tid vedtatte stillingsrammer. Vi ønsker å ha fokus på alternative aktører i tillegg til den kommunale tjenesten og med eventuelt nybygg/drift av alternative aktører. Vi vil styrke psykiatri tjenesten i kommunen. Vi ønsker videre utbygging av pu-boliger trinn 2 inn mot neste periode. Vi vil fortsette å følge med på behovet for demens tilbudet i kommunen, og gjøre nye tiltak om nødvendig. Vi vil også være pådrivere til å videreutvikle Helsehuset i sykehuset Askim for både palliativ behandling, rehabilitering og andre spesialtjenester innen helse og omsorg. Askim kommune bør søke på pilotprosjekt om fullfinansiering av eldreomsorg fra staten (stykkpris) Vi ønsker å vidreutvikle løkentomta omsorgstjenester boliger kantine/aktivitetssenter og vurdere kjøkken/vaskeritjenester. 4 Askim FrP

5 NÆRING Fremskrittspartiet bygger sin økonomiske politikk på markedsøkonomi, med et fritt og uavhengig næringsliv som har fri flyt av varer og tjenester, samt minst mulig byråkrati og skjemavelde. Ivareta så langt som mulig dyrket mark. Det skal være særs spesielle grunner for dispensasjon fra loven om jordvern! Askim skal være en ønskekommune for næringsdrivende å flytte til.vi skal motta alle som henvender seg til kommunen på en positiv og hjelpsom måte, samtidig som kommunen må ivareta eksisterende næring. Askim kommune skal ivareta lokaldemokratiet på en god måte som ivaretar alle innbyggernes interesser på best mulig måte. UNGDOM Vi vil i samarbeid/samtaler med ungdommen se på ønsker og behov for denne gruppen. Lage møteplass i sentrum hvor de kan møtes uformelt. Dette kan være sitteplasser med tak over og enkle aktivitetsmuligheter. Det bør være sentrumsnært. Ungdomskontakten vil vi kjempe for også i fremtiden. Vi vil videreføre det samarbeidet de har med midlertidig LOS arbeidets virksomhet for ungdomsskolen og ned til 7 trinn i barneskolen for barn der med behov. Dette vil vi ha permanent. SENTRUM Vi vil ha en levende by hvor kan innbyggerne i alle aldre kan møtes og ha det hyggelig. Vi vil i fremtidig planer og utvikling av sentrum inkludere den flotte vernede bebyggelsen opp langs Kirkegata som et naturlig innslag i byens senter rundt Rådhuset, Idrettsparken, opp til Kirken og Helsehuset i gml. Askim Sykehus. Askim FrP 5

6 INNVANDRING OG INTEGRERING Norsk innvandringspolitikk må bygge på at man stiller krav til innvandrere som bosetter seg i landet. Arbeidsdeltakelse, språkopplæring og respekt for norske lover er sentrale elementer i en vellykket integrerings politikk, med fokus på vår kultur og sammfunnsforståelse. Likebehandling mellom nordmenn og innvandrere er avgjørende for å forebygge konflikter, noe som betyr at særegne ordninger for innvandrere må avvikles. Vi ønsker en regulert innvandring til kommunen slik at vi kan tilby de som bosetter seg i Askim et godt liv hvor de tilpasser seg det samfunnet som vi har her i kommunen. Dette gjelder boliger, språk og arbeidstrening. Når det gjelder ungdom i innvandrergruppen så må barnevernet styrkes, tilby politiavtaler, tolketjeneste og samarbeid med ungdomskontakten i Askim fungerer godt. Vi vil tilby en god språktilpassing før oppstart i vanlig skoleklasse. KOMMUNAL VIRKSOMHET OG ØKONOMI Vi skal ivareta kommunens økonomi på en forsvarlig måte Askim FrP skal være innbyggernes ombudsmenn. Vi vil arbeide for at innbyggerne i kommunen får en rask og effektiv service, tilpasset den enkeltes behov. Askim skal være en JA kommune i forhold til å tilrettelegge for boligbygging og næringsliv. Vi vil tilrettelegge for frivillige organisasjoner arbeid. Skjenkebevillinger skal være lett å få i forhold til lovverket. Askim FrP vil være ekstra strenge ved brudd på skjenkeloven. Askim FrP vil si NEI til all form for eiendomsskatt på egen bolig! 6 Askim FrP

7 SAMFUNN Arbeid over kommunegrenser: Vi vil se på kommune strukturen og jobbe for større og mer robuste kommuner. Et godt samarbeid med alle frivillige organisasjoner er en bonus og kommunen må utnytte den kapasiteten som finnes i frivilligheten til gjensidig kompetanse, erfaring og eksistens? Aktivt bidra til å gå inn for en kommunesammenslåing for å bedre våre tjenester. Større fagmiljøer mener vi vil gi bedre tjenester / økonomisk innsparinger på flere områder. Vi ser helst hele Indre som en kommune, men mindre kommuner kan også være hensiktmessig for å oppnå bedring i tjenester. Videre utredninger er nødvendig før endelig vedtak. Vi støtter en rådgivende folkeavstemming. I Folkehelsearbeidet i Askim viser alle undersøkelser at vi har store utfordringer, og det mener vi kan bedres ved mer forebyggende informasjon og tidlig innsats både i barnehage og i skolen. Foreldre må involveres for å bedre barns levesett. Bedre eldres helse/ levevilkår gjennom mer bruk av tilsyn og tilrettelegging i hjemmene gjennom eksisterende hjemmetjenester. Her kan også frivilligheten bidra med mye i et godt samarbeid med kommunen. Gi din støtte til Askim Fremskrittsparti som har hjerte og omtanke for Askims innbyggere. Askim skal være en trygg og god plass å leve å bo for barn, unge og eldre. og Askim Fremskrittsparti har vilje til å gjennomføre! Askim FrP 7

8 VÅRE KANDIDATER Ingolf Paller Grethe Aasgaard Bjørn Jørgensen Karianne Riiser Roar Løvtangen 1. Ingolf Paller, f Grethe Aasgaard, f Bjørn Jørgensen, f Karianne Riiser, f Roar Løvtangen, f Kjell Nylén, f Linda Jørgensen, f Inger Paller, f