ENDELIG TILSYNSRAPPORT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ENDELIG TILSYNSRAPPORT"

Transkript

1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Om tilsynet med Søndre Land kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsyn Om gjennomføringen av tilsynet Om tilsynsrapporten Kommunen som barnehagemyndighet - virkemiddelbruk Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Kommunens tilsynsvirksomhet Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Kommunens bruk av reaksjoner Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Kommunens godkjenningsvirksomhet Rettslig krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Forhåndsvarsel om pålegg om endring Kommunens rett til å kommentere foreløpig tilsynsrapport... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2

3 Sammendrag Tema og formål Det overordnede temaet for tilsynet er en styrking av Søndre Land kommune som barnehagemyndighet. Gjennom kontroll med kommunens overholdelse av de rettslige kravene skal eventuelt lovstridig praksis avdekkes og rettes opp. Gjennomføring Fylkesmannen i Oppland varslet Søndre Land kommune i brev av 12. februar Fylkesmannen ba kommunen om å sende inn dokumentasjon, og dokumentasjonen ble mottatt innen fristen som var satt. Fylkesmannen gjennomførte intervjuer i Søndre Land kommune 24. mars Avdekkede lovbrudd Det ble avdekket lovbrudd på de kontrollerte områdene i tilsynet. 3

4 1 Innledning Fylkesmannen i Oppland har i perioden fra 12. februar 2015 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunens virkemiddelbruk til å påse regelverksetterlevelsen i barnehageloven i Søndre Land kommune. 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som lovbrudd, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Tema for tilsyn Hovedtemaet i tilsynet er å kontrollere om kommunen som barnehagemyndighet ivaretar sitt ansvar for å påse regelverksetterlevelse i barnehager jf. barnehageloven 8. Kommunen er gjennom barnehageloven 8 gitt ansvar for flere virkemidler for å følge med i at alle barnehager i kommunen driver en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i samsvar med barnehageloven og rammeplanen. Søndre Land kommune er valgt ut for tilsyn fordi Fylkesmannen har liten kontakt med kommunen på barnehageområdet, og at det er lenge siden Fylkesmannen sist gjennomførte tilsyn etter barnehageloven med kommunen. 2.3 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsynet med Søndre Land kommune som barnehagemyndighet ble åpnet gjennom brev 12. februar Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Kommunen har rett til innsyn i sakens dokumenter jf. forvaltningsloven 18. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet: Organisasjonskart for kommunen Administrativt delegeringsreglement Årsmelding 2013 Kvalitetssystemet for barnehagetjenesten i Søndre Land kommune Vedtekter for barnehagene som inngår i tilsynet Dokumenter vedrørende tilsyn med de to siste tilsynsrapportene. Godkjenning av Grettegutua barnehage 4

5 Dokumenter vedrørende godkjenning av Land Montessoribarnehage Fylkesmannen presiserer at opplistingen av dokumentasjonen ovenfor ikke er uttømmende, men at opplistingen angir hoveddokumenter. Det foreligger flere underlagsdokumenter under hvert av hoveddokumentene. Det ble gjennomført stedlig tilsyn 24. mars 2015 Det ble avholdt intervjuer med: Kommunalsjef Oppvekst Knut Åge Berge. Rådgiver Inger Hagen deltok som observatør. Barnehagestyrer Unn Silje Brattsveen Barnehagestyrer Linn Kirsebom 2.4 Om tilsynsrapporten Den endelige tilsynsrapporten setter en frist for retting for retting av ulovlige forhold som ble avdekket under tilsynet jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er fredag 14. august Dersom forholdene ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som et enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven, jf. forvaltningsloven kapittel VI. 3. Kommunen som barnehagemyndighet - virkemiddelbruk 3.1 Rettslig krav I følge barnehageloven 8 første ledd er «kommunen lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk». Kommunens tilsynsaktivitet er hjemlet i barnehageloven 16. I barnehageloven 16 står det at «kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.» Barnehageloven 8 utgjør sammen med 16 bestemmelsene som regulerer barnehagemyndighetens virkemiddelbruk. Kommunen skal ved godkjenningen og aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunen drives i tråd med de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Aktiv og god veiledning er et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift. De rettslige kravene er omtalt i rundskriv F-08/2006 om barnehageloven med forskrifter. 3.2 Fylkesmannens undersøkelser Søndre Land kommune har oversikt over barnehagene de skal gi veiledning og føre tilsyn med. Det fremkommer i BASIL- rapportering at Søndre Land kommune har sju kommunale barnehager og tre ikke-kommunale barnehager. Kommunen har utarbeidet et Kvalitetssystem for barnehagene, og det opplyses i intervju at dette kvalitetssystemet skal oppgraderes. Søndre Land kommune har utarbeidet en sjekkliste for tilsyn med henvisning til lovkravene som kommunen skal føre tilsyn med. 5

6 Søndre Land kommune gjennomfører styrermøter med sine egne barnehager og har startet med å invitere med de ikke-kommunale barnehagene. Kommunen får god kunnskap om egne barnehager gjennom disse møtene, samt jevnlig kontakt på telefon. De ikke-kommunale barnehagene deltar i kommunens faglige utviklingsarbeid på barnehageområdet og får svar/veiledning på telefon når de tar kontakt. Det fremkommer ikke av dokumentasjonen at kommunen har aktiv veiledning overfor de ikke-kommunale barnehagene. I intervju kom det fram at kommunen mener de har forbedringspotensialer med tanke på veiledning overfor de ikke-kommunale barnehagene. Kommunen har ansatt en rådgiver på barnehage/skole som gjør at de vil få større kapasitet til å jobbe med dette. Søndre Land kommune startet med stedlig tilsyn i 2013, og har siden oppstart gjennomført to tilsyn, ett med en kommunal barnehage og ett med en ikke-kommunal barnehage. Det ble opplyst at det var tilfeldig at disse barnehagene ble valgt. Det foreligger ikke en tilsynsplan. Det opplyses i intervjuet at tilsynssamarbeidet med SØVN-regionen er et viktig sikkerhetsnett for å sikre riktig lovforståelse. Kommunen er trygg på hva de fører tilsyn med og viktigheten av å knytte det til bestemmelser i loven. Kommunen abonnerer på Kommuneforlagets informasjonstjeneste. Søndre Land kommune har administrativt delegeringsreglement som ble vedtatt av kommunestyret 19. november 2012, og reglementet er gjeldende fra 1. mars Delegeringsreglementet kapittel 10 viser at myndighet til å treffe vedtak etter barnehageloven er delegert til kommunalsjef for oppvekst. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Søndre Land kommune har oversikt over barnehagene de skal gi veiledning og tilsyn med. I kvalitetssystemet og i sjekkliste for tilsyn viser kommunen oversikt over lovkravene i tilsynene. Fylkesmannen vurderer ut fra mottatt skriftlig dokumentasjon at kommunen legger til grunn riktig lovforståelse når de veileder eller gjennomfører tilsyn. Samarbeidet med SØVN-regionen er et godt tiltak for oppdatert og riktig lovforståelse. Kommunen startet med stedlig tilsyn i 2013 og har ikke utarbeidet noen tilsynsplan. Det kommer frem i intervju at de har god oversikt over egne barnehager, og at de har forbedringspotensialer i forhold til de ikke-kommunale barnehagene. Det er derfor vanskelig å vurdere om kommunen har tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn, men det ble sagt i intervju at dette er noe kommunen vil prioritere. Fylkesmannen mener denne prioriteringen er nødvendig for å oppfylle kravet i barnehageloven om at kommunen skal ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene til å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. Videre må kommunen sikre at de gjennomfører veiledning og tilsyn som svarer til behovet i den enkelte barnehage. Fylkesmannen mener at kommunen sannsynliggjør at de oppfyller lovens minimumskrav på dette området. Men, Fylkesmannen mener det er nødvendig at kommunen videreutvikler sin rolle som barnehagemyndighet, spesielt i forhold til de ikke-kommunale barnehagene. Barnehagesektoren i kommunen har fått økt ressurser, og Fylkesmannen vurderer det slik at det er sannsynlig at kommunen vil prioritere tilsyns- og veiledningsarbeidet i årene fremover slik barnehageloven forutsetter at kommunen skal gjøre. 6

7 Søndre Land kommunestyre har delegert myndigheten på barnehageområdet til kommunalsjef for oppvekst i tråd med kravene til skriftlig delegering. 3.3 Fylkesmannens konklusjon Søndre Land kommune som barnehagemyndighet ivaretar barnehagelovens krav til virkemiddelbruk for å ivareta kravene i barnehageloven 8 jf Kommunens tilsynsvirksomhet 4.1 Rettslig krav Kommunens hjemmel for å føre tilsyn med barnehagene er barnehageloven 16. Barnehageloven 16 uttrykker at kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov. Tilsynsmyndigheten skal vurdere om barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlig. I forhold til lovlighetskravet skal kommunen for eksempel vurdere om reglene om pedagogisk bemanning og rammeplan er fulgt. Tilsynsansvaret omfatter også tilsyn med barnehagens innhold og kvalitet. Rammeplan angir barnehagens samfunnsmandat og er et redskap for barnehagens ansatte og et grunnlag for myndighetenes tilsyn med virksomheten. Dersom kommunen oppdager ulovlige eller uforsvarlige forhold, kan den gi pålegg om retting. Pålegget skal gis i form av et vedtak, og forvaltningslovens regler skal følges. Dersom pålegget om retting ikke overholdes, kan kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens vedtak om retting eller stenging kan påklages til fylkesmannen, som kan prøve alle sider av vedtaket. Kommunen har også etter barnehageloven 8 et veiledningsansvar overfor barnehageeier. Ved god veiledning kan kommunen ofte få endret forhold til det bedre slik at det ikke blir nødvendig med pålegg om retting eller stengning. 4.2 Fylkesmannens undersøkelser Søndre Land kommune startet med stedlig tilsyn av barnehagene i 2013, og har gjennomført to tilsyn, ett med en kommunal barnehage og ett med en ikke-kommunal barnehage. Det ble sagt i intervju at valget av disse barnehagene var tilfeldig. I kommunens kvalitetssystem er det oppgitt at det skal føres skriftlig tilsyn hvert år, og stedlig tilsyn annethvert år. Det er utarbeidet sjekkliste for tilsyn med henvisning til paragrafer i barnehageloven det skal føres tilsyn med. Søndre Land kommune viser til barnehageloven 16 som hjemmel for tilsyn i varselbrev til barnehagen. Barnehagemyndigheten viser også til de særlige lovgrunnlagene som skal undersøkes i det aktuelle tilsynet. Barnehagene blir bedt om å sende inn aktuell dokumentasjon innen en gitt frist. Barnehagemyndigheten utarbeider en tilsynsrapport i etterkant av tilsynet. Rapporten inneholder lovgrunnlaget for tilsynet, myndighetens vurdering og konklusjon. Kommunen har gitt pålegg i ett av tilsynene. I intervju kom det fram at pålegget ble rettet innen fristen. Kommunen fulgte opp at pålegget ble rettet gjennom telefonsamtaler og veiledning. 7

8 4.3 Fylkesmannens vurderinger Søndre Land kommune har utarbeidet et Kvalitetssystem for barnehagetjenesten i kommunen, der kommunalt tilsyn er omtalt i et eget punkt. De første stedlige tilsynene ble gjennomført i De to tilsynene som er gjennomført er med både kommunale og ikke-kommunale barnehager, og Fylkesmannen vurderer derfor at kommunen har en tilsynsvirksomhet som likebehandler kommunale- og ikke-kommunale barnehager. Fylkesmannen vurderer at kommunen innhenter informasjon i tilsynet som gjør kommunen i stand til å ta stilling til lovligheten. Kommunen kommuniserer tydelig hvilke hjemler barnehagemyndigheten skal føre tilsyn med, og barnehage må svare på lovkravene gjennom egenkontrollskjemaet. I tillegg gjennomfører kommunen intervjuer. Kommunen skriver rapport etter tilsyn som viser at kommunen har avdekket ulovlige forhold. Tilsynsrapporten inneholder tydelige vurderinger og konklusjon, og barnehagen får pålegg om retting av ulovlige forhold. Fylkesmannen vurderer at Søndre Land kommune følger opp at lovbruddene blir rettet. 4.4 Fylkesmannens konklusjon Søndre Land kommune som barnehagemyndighet gjennomfører en tilsynsvirksomhet som er i tråd med barnehageloven 8 jf Kommunens bruk av reaksjoner 5.1 Rettslig krav Barnehageloven 16 andre ledd hjemler at kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Kommunen kan også vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten hvis eventuelle pålegg ikke overholdes. Barnehageloven 16 fjerde ledd uttrykker at vedtak om retting eller stenging er reaksjonsmidler som kan påklages til Fylkesmannen. Kommunene er gitt et alvorlig virkemiddel når de kan vedta pålegg om retting, og eventuelt midlertidig eller varig stenging av virksomheten. Barnehageloven forutsetter at reaksjonsformen med pålegg kun benyttes hvor kommunen har konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Hvis kommunen ikke har konkludert på dette, kan kommunen heller ikke vedta pålegg om retting. Kommunens avgjørelse om å ilegge pålegg er et enkeltvedtak jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven, forkortet fvl) 2. Det innebærer at det stilles visse krav til enkeltvedtaket etter fvl. kapittel IV-VI. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler innebærer blant annet at enkeltvedtak om å ilegge pålegg skal være skriftlig, at kommunen har gitt en begrunnelse, og at søker er blitt underrettet om vedtaket. Videre har forvaltningsloven krav til innholdet i underretning, blant annet skal det opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans. Fylkesmannen viser for øvrig til forvaltningslovens regler. Videre skal kommunen forhåndsvarsel virksomheten jf. fvl. 16. Kommunens forhåndsvarsling skal gjøre greie for hva saken gjelder og inneholde opplysninger som gjør parten i stand til å ivareta sine interesser på en forsvarlig måte. 8

9 Parten skal gis en frist for å kunne uttale seg før kommunen fatter enkeltvedtak om å ilegge pålegg om retting. 5.2 Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannen har mottatt to tilsynsrapporter. Begge rapportene er skrevet i etterkant av meldte tilsyn. I ett av tilsynene ble det avdekket avvik og det ble benyttet pålegg om retting. Søndre Land kommune forhåndsvarslet ikke barnehagen jf. fvl. 16 før tilsynsrapport med pålegg om retting ble oversendt barnehagen. Kommunenes pålegg om retting av avvik inneholder rettslig og faktisk grunnlag for pålegget og kommunens vurderinger av disse. Det blir ikke opplyst om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte ved en eventuell klage, samt hvem som er klageinstans. Det er heller ikke opplyst om adgangen til å se sakens dokumenter og muligheten til å be om utsatt iverksetting. Det fremkommer i intervju en erkjennelse av at kommunen har mangler i etterlevelsen av forvaltningslovens krav. 5.3 Fylkesmannens vurderinger Søndre Land kommune har gitt pålegg om retting der kommunen har konkludert med at forhold er ulovlig eller uforsvarlig. Kommunen fatter imidlertid ikke vedtak om pålegg om retting. Men, i tilsynsrapporten blir det opplyst om det rettslige grunnlaget og det faktiske grunnlaget for å gi pålegg. Kommunen opplyser ikke om klageadgang, klagefrist, klageinstans, og fremgangsmåten ved klage. Videre blir det heller ikke opplyst om parten sin rett til å se sakens dokumenter, og opplysning om partens adgang til å be om utsatt iverksettelse. Det blir ikke gitt forhåndsvarsel til parten slik loven forutsetter jf. fvl. 16. Fylkesmannen vurderer at Søndre Land kommune på disse områdene handler i strid med forvaltningslovens krav. 5.4 Fylkesmannens konklusjon Søndre Land kommune som barnehagemyndighet ivaretar ikke kravene i barnehageloven og forvaltningsloven når kommunen anvender reaksjoner. 6. Kommunens godkjenningsvirksomhet 6.1 Rettslig krav Kommunen er lokal barnehagemyndighet jf. barnehageloven 8 første ledd, og en av oppgavene kommunen har som barnehagemyndighet er å godkjenne barnehager. Barnehageloven 10 fastslår at kommunen er godkjenningsmyndighet. Kommunen skal foreta en vurdering av forhold som har betydning for egnethet i forhold til formål og innhold jf. barnehageloven 1, 1a og 2. Barnehagelovens 1 er formålsbestemmelsen i loven, 1a gjelder særlig formål, mens 2 gjelder barnehagens innhold. Barnehagens lokaler og uteområde må være egnet for barnehagedrift. Etter barnehageloven 2 skal barnehagen blant annet gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse, og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge omgivelser. 9

10 Barnehagens bemanning er et viktig element for at virksomheten er egnet til barnehagedrift. Kommunen må derfor vurdere bemanningsplanen som skal vise at driften blir forsvarlig, og at barnehagetilbudet kan oppfylle lovens og rammeplanens krav til barnehagens innhold. Det stilles mange krav i regelverket til barnehagens lokaler og uteområder, for eksempel forskrift om miljørettet helsevern og plan- og bygningslov. Det kan derfor være satt vilkår fra andre myndigheter som kan være relevant å ta hensyn til når kommunen vurderer godkjenning av barnehagen etter barnehageloven. Barnehageloven 19 gir regler om politiattest, og departementet har i forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven av 16. desember 2005 gitt nærmere regler. Det skal fremgå av saksdokumentene at reglene om politiattest er vurdert og eventuelt tatt med i vurderingen. Kommunens avgjørelse om å gi eller ikke gi godkjenning er et enkeltvedtak jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåter i forvaltningssaker (forvaltningsloven, forkortet fvl) 2. Det innebærer at det stilles visse krav til godkjenningen som enkeltvedtak etter forvaltningsloven kapittel IV-VI. Forvaltningslovens saksbehandlingsregler innebærer blant annet at enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på søknad om godkjenning skal være skriftlig, at kommunen har gitt en begrunnelse og at søker er blitt underrettet om vedtaket. Videre har forvaltningsloven krav til innholdet i underretning. Blant annet skal det opplyses om klageadgang, klagefrist og klageinstans. Fylkesmannen viser for øvrig til forvaltningslovens regler. 6.2 Fylkesmannens undersøkelser Søndre Land kommune skriver i oversendelsesbrevet av dokumentasjon at kommunen ikke har greid å finne skriftlig dokumentasjon knyttet til godkjenningen av Grime barnehage. Kommunen skriver videre at de helle ikke kan finne søknaden om godkjenning for Grettegutua barnehage. Fylkesmannen har fått tilsendt to saker som gjelder godkjenning av barnehager. I følge intervju har Fylkesmannen mottatt den skriftlige dokumentasjonen som foreligger i de to sakene. Kommunestyret behandlet søknaden til Land Montessoribarnehage i møtet 23. juni Før barnehagen søkte om godkjenning mottok de et informasjonsbrev fra kommunen om hvilke krav til dokumentasjon kommunen stiller jf. barnehageloven 6 for å behandle saken. Saken gjaldt omgjøring av kommunens vedtak av 20. desember 2011 hvor barnehagen ble midlertidig godkjent. Kommunen skriver i vedtaket at spørsmålet om permanent godkjenning blir tatt opp til behandling først når kommunen har besluttet den fremtidige barnehagestrukturen i kommunen. Godkjenningsvedtaket fra 2014 ligger vedlagt i form av melding om politisk vedtak, og saksfremlegget til sak i kommunestyret. Begge dokumentene er sendt til barnehagen. Kommunen viser til barnehageloven 10 som hjemmel for vedtaket, men barnehagelovens 1, 1a og 2 blir ikke presentert. Kommunen viser til at barnehagen i den midlertidige godkjenningen ble godkjent under forutsetning om at normen for pedagogisk bemanning ble oppfylt, at barnehagens vedtekter ble tilføyd et punkt om at sammensetningen i samarbeidsutvalget ble i tråd med barnehageloven, og at barnehagen etterkom planen for oppfølgning fra Søndre Land brannvesen. 10

11 Barnehagen blir godkjent for 12 barn / 14 plasser i alderen 0 til 6 år. Den veiledende normen for arealutnyttelse blir lagt til grunn, og arealet skal være minimum 5,3 kvadratmeter for barn under tre år, og minimum 4 kvadratmeter for barn over tre år. Kommunestyret sitt godkjenningsvedtak gjelder også vedtak om driftstilskudd etter barnehageloven 14, 2 ledd. Barnehagen mottok melding om politisk vedtak i brev 23. juni Verken brevet eller saksfremlegget til kommunestyret inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage, opplysninger om å se sakens dokumenter, og regelen om utsatt iverksetting av vedtaket. Fylkesmannen har også fått tilsendt en annen sak om godkjenning. Dette gjelder et godkjenningsvedtak av 7. oktober Kommunen viser til barnehageloven 10 som hjemmel for godkjenningen, men barnehagelovens 1, 1a og 2 blir ikke presentert. Kommunen viser til at barnehagens lokaler er et nybygg som er godt tilpasset formålet som barnehagebygg. Barnehagens leke- og oppholdsareal er på 443 kvadratmeter, og den veiledende arealnormen for barn over og under tre år legges til grunn. Det blir vist til at barnehagebygget er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern av Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn IKS. Godkjenningsvedtaket omtaler også barnehagens bemanning og administrative ledelse. Kommunen opplyser om at barnehagen kan klage til Fylkesmannen. Men, det blir ikke opplyst om klagefrist, fremgangsmåte ved klage, opplysninger om å se sakens dokumenter, og regelen om utsatt iverksetting av vedtaket. 6.3 Fylkesmannens vurderinger Søndre Land kommune har en godkjenningsvirksomhet som gir likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. Det fremkommer i tilsynet at søkere erfarer at kommunen ikke utøver forskjellsbehandling på grunnlag av hvem som søker. Det går fram av dokumentasjonen i tilsynet at kommunen er tydelig på skille mellom barnehageloven 10 om rett til godkjenning, og eventuelt finansiering av ikke-kommunale barnehager etter barnehageloven 14 andre ledd. Det kan ikke leses ut av godkjenningsvedtakene at kommunen har vektlagt forhold som har betydning for egnetheten i forhold til formål og innhold jf. barnehageloven 1, 1a og 2. Verken godkjenningsvedtaket fra 7. oktober 2009 eller vedtaket fra 23. juni 2014 viser til disse bestemmelsene. Men, vedtaket fra 7. oktober 2009 har noen vurderinger som i realiteten knytter seg til disse bestemmelsene. Fylkesmannen mener at kommunen må sikre at godkjenningsvedtakene viser til barnehagelovens 1, 1a og 2, og at kommunen vektlegger relevante momenter i en vurdering etter disse bestemmelsene. Fylkesmannen kan ikke, ut fra de vedtakene som er fremlagt i tilsynet, se at kommunen har tatt utenforliggende hensyn når de har behandlet søknad om godkjenning etter barnehageloven 10. Kommunen undersøkte og vurderte at barnehagen skulle ha nødvendige godkjenninger eller andre driftstillatelser fra andre myndigheter i vedtaket av 7. oktober 2009 og i den midlertidige godkjenningen fra 20. desember Kommunen viser til at godkjenningene etter barnehageloven 11

12 blir gitt under forutsetning av at barnehagene etterkommer pålegget gitt av andre myndigheter. Denne vurderingen er ikke foretatt i godkjenningsvedtaket fra 23. juni Fylkesmannen finner det sannsynliggjort at kommunen kontrollerer at barnehagene innehar nødvendige godkjenninger/ driftstillatelser fra andre myndigheter på godkjenningstidspunktet. I vedtaket fra 23. juni 2014 blir det ikke foretatt noen konkret vurdering av lokalenes og uteområdet egnethet, men denne vurdering blir foretatt i vedtaket fra 7. oktober Det blir heller ikke vist til denne vurderingen i det midlertidige vedtaket fra 20. desember Fylkesmannen mener at kommunen ikke har sannsynliggjort at de foretar en konkret vurdering av lokalenes og uteområdets egnethet når de tar stilling til godkjenninger av barnehager. Men, kommunen legger til grunn den veiledende arealnormen for barn over og under tre år. Kommunen skal i forbindelse med godkjenningsvedtaket vurdere om barnehagens lokaler og uteområdet fremmer barnas mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter ut i fra barnas alder. Som tidligere nevnt viser kommunen ikke til barnehageloven 1, 1a og 2 i sine vedtak. Fylkesmannen mener at kommunen må foreta en vurdering av barnehagens lokaler og uteområdet i sine godkjenningsvedtak. Fylkesmannen mener at Søndre Land kommune ikke har vist til en godkjenningspraksis som viser at kommunen vurderer om barnehagens bemanningsplan er forsvarlig når det gjelder antall ansatte sett i sammenheng med åpningstid, barnas alder og utvikling. Barnehageloven 19 og forskrift om politiattest må vurderes. Det kan være aktuelt at barnehageeier eller eiers familie må fremlegge politiattest før godkjenning gis. Det fremkommer ikke av dokumentasjonen i tilsynet at denne vurderingen er foretatt i noen av godkjenningsvedtakene. Det fremkommer ikke i godkjenningsvedtakene at kommunen har vurdert om barnehagenes vedtekter er i tråd med minimumskravene i barnehageloven 7. I vedtaket fra 7. oktober 2009 skriver kommunen at barnehagen skal følge vedtektene for kommunale barnehager i kommunen. Fylkesmannen mener det ikke er tilstrekkelig for å oppfylle lovkravet at kommunen kun viser til vedtektene, uten at de samtidig i vedtaket foretar en konkret vurdering av vedtektene det vises til. Søndre Land kommune sin egnethetsvurdering av barnehagen foreligger ikke skriftlig. I en av sakene foreligger det enkeltvedtak om innvilgelse av godkjenning skriftlig, og i den andre saken foreligger saksfremlegget til kommunestyret samt brev med melding om politisk vedtak. Søkerne mottar ikke underretning slik forvaltningsloven forutsetter. Søndre Land kommune må sikre at alle søkere får vedtak som ivaretar forvaltningslovens krav om informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåte ved klage og opplysninger om adgangen til å se sakens dokumenter. 6.4 Fylkesmannens konklusjon Søndre Land kommune som barnehagemyndighet har en godkjenningsvirksomhet som ikke er i tråd med kravene i barnehageloven og forvaltningsloven. 12

13 7. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapitlene fem og seks konstatert lovbrudd. Søndre Land kommune får frist til 14. august 2015 til å rette de ulovlige forholdene jf. kommuneloven 60 d. Søndre Land kommune må innen fristen sende en erklæring til Fylkesmannen om at de ulovlige forholdene er rettet, og en redegjørelse med dokumentasjon for hvordan kommunen har rettet forholdene. Fylkesmannen vil vedta pålegg om retting hvis forholdene ikke er rettet innen fristen. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som enkeltvedtak og kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Følgende pålegg kan være aktuelt å vedtak etter utløpet av rettefristen. Kommunens bruk av reaksjoner 1. Søndre Land kommune som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk, herunder kan kommunen gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold jf. barnehageloven 8 jf. 16. Søndre Land kommune som barnehagemyndighet må i den forbindelse: a. Sende forhåndsvarsel jf. fvl. 16 hvis kommunen benytter pålegg om retting eller stenging. b. Forhåndsvarsel jf. fvl. 16 inneholder følgende informasjon: a. Retten til å klage. b. Fristen for å klage. c. Klageinstans. d. Fremgangsmåten for å klage. e. Opplysninger om retten til å se dokumentene i saken. f. Opplysninger om retten til å be om utsatt iverksettelse. Kommunens godkjenningsvirksomhet 2. Søndre Land kommune som barnehagemyndighet skal avgjøre søknad om godkjenning etter en vurdering av barnehagens egnethet i forhold til formål og innhold jf. 1, 1a. og 2. Søndre Land kommune som barnehagemyndighet må: a. Skriftlig avgjøre søknad om godkjenning med en vurdering av forhold som vektlegger forhold som har betydning for egnethet i forhold til formål og innhold jf. 1, 1a og 2. b. Foreta en konkret vurdering av lokalenes og uteområdets areal. c. Kontrollere at barnehagens lokaler og uteområdet fremmer barnas mulighet for lek, livsutfoldelse og meningsfylte aktiviteter ut i fra barnas alder. d. Kontrollere at barnehagens bemanningsplan er forsvarlig når det gjelder antall ansatte sett i sammenheng med åpningstid, barnas alder og utvikling. e. Kontrollere at barnehagen har forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse. f. Vurdere om det skal innhentes politiattest fra barnehageeier eller eiers familie før godkjenning gis. 13

14 g. Kontrollere at barnehagens vedtekter samsvarer med minimumskravene i barnehageloven. Inger Kolstad Jon Kristian Sørmo 14

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Lunner kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lunner kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Øyer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Øyer kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Tilsyn med Fræna kommune som. barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport

Tilsyn med Fræna kommune som. barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport Fræna kommune v/rådmann Postboks 6440 ELNESVÅGEN Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet - Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Fræna kommune som barnehagemyndighet 13.10.2016 Saksnummer 2016/5018

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Unjárgga gielda/nesseby kommune ved rådmann 9840 Unjárgga gielda/nesseby ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder bruk av virkemidler, opplysningsplikt til barneverntjenesten og godkjenning av barnehager Tana kommune

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Horten kommune som barnehagemyndighet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 2 Om tilsynet med Horten kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Båtsfjord kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning, tilsyn og godkjenning av barnehager -Barnehageloven 8, 10, 11 og 16- Gran kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag...4 1 Om tilsynet med barnehagemyndigheten

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA

FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA FYLKESMANNEN I ROGALAND UTDANNINGSAVDELINGA TILSYN MED SOKNDAL KOMMUNE TIDSPUNKT: 7. april 2011 Vår ref: 11/1144 KOMMUNENS ADRESSE: Gamleveien 20, 4380 Hauge i Dalane KOMMUNENUMMER: 1111 TILSYNSGRUPPE:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Rådhusveien 24 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte

Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte Plan for system for tilsyn og oppfølging fra barnehagefaglig myndighet. Vedtatt i møte 1 Innholdsfortegnelse Kommunen som tilsynsmyndighet... 3 Lovgrunnlaget for tilsyn... 3 Hensikten med kommunens tilsyn:...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Bjerkreim kommune Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Bjerkreim

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Gamvik kommune ved rådmann Ellen Beccer Brandvold Vevikveien 6 9770 Gamvik ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Gamvik

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Øvre Eiker kommune Innholdsfortegnelse Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune

Tilsynsplan. for barnehagemyndigheten i Færder kommune Tilsynsplan for barnehagemyndigheten i Færder kommune 1. Innledning Dette dokumentet inneholder Færder kommunes overordnede plan for myndighetsoppgaver knyttet til veiledning og tilsyn med Færderbarnehagene.

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold

Tilsyn Halvdagssamling Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Halvdagssamling 11.12.14 Barnehage- og utdanningsavdelingen, Fylkesmannen i Østfold Tilsyn 2014 Barnehageloven 8 jf. 16; Kommunens tilsyn med barnehager: Våler, Rygge, Rømskog og Aremark Barnehageloven

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune

Tilsynsrapport. Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet. Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter. Nesna kommune Tilsynsrapport Oppfølgingstilsyn på barnehageområdet Barnehageloven 8, 10, 16 og 19 med forskrifter Nesna kommune 20.02.2013 1. Innledning Fylkesmannen i Nordland har gjennomført skriftlig oppfølgingstilsyn

Detaljer

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Løten kommune Pb 113 2341 Løten Vår dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2291 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Stine Peterson, 62 55 14 25 610 --- Endelig rapport etter tilsyn med

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet barnehageloven 8, barnehageloven 18 og Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder 1. Tinn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk

TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk TILSYNSRAPPORT Tema for tilsynet: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk Meldal kommune 2018 Innholdsfortegnelse TILSYNSRAPPORT... 1 Kommunens plikt til å påse

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015 Utdannings- og barnehageavdelingen Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1514 / FMAAHLA 10.12.2015 Endelig tilsynsrapport - tilsyn

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager

TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Karmøy kommune. Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Godkjenning av barnehager Veiledning av og tilsyn med barnehager Karmøy kommune Høsten 2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Karmøy

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Vadsø kommune ved rådmann Jens Betsi Postboks 614 9811 Vadsø Endelig tilsynsrapport Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet Vadsø kommune 26.04.16 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN

Eidsvoll kommune PLAN FOR TILSYN Eidsvoll kommune Kommunen som tilsynsmyndighet Jf. barnehageloven 16 PLAN FOR TILSYN Regler og rutiner Vedtatt i Hovedutvalg for skoler og barnehager 16.11.2010 1 INNHOLD 1. INNLEDNING s.3 2. EIDSVOLL

Detaljer

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019

Kommunal plan for tilsyn med barnehager Rennesøy kommune 2015-2019 Rennesøy kommune Notat 1 av 9 Vår dato Vår referanse Oppvekst og læring Vår saksbehandler Hege Totland, tlf. Til Ingunn Folgerø/Oppvekst og læring Kopi til Kommunal plan for tilsyn med barnehager - Rennesøy

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn

TILSYNSRAPPORT. Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn Sammendrag Tema og formål Tema for tilsynet er barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn. Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

GODKJENNING AV BARNEHAGER

GODKJENNING AV BARNEHAGER GODKJENNING AV BARNEHAGER Kommunesamling for barnehageområdet Bergen 8. juni 2016 Johan Sverre Rivertz Innledning tema Godkjenningsplikten Vurderinger ved godkjenning Krav til godkjenningsvedtak Godkjenningens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet. Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet Tema: Kommunalt tilskudd til private barnehager rettslige krav til vedtak Dato : 11.03.2019 Utgiver : Fylkesmannen i Trøndelag Antall sider

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kristiansund kommune v/ rådmannen Postboks 178 6509 KRISTIANSUND N ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kristiansund kommune som barnehagemyndighet 24.03.2015 Saksnummer: 15/1133 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16

PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 ENEBAKK KOMMUNE PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER LOV OM BARNEHAGER 16 Revidert i 2018 Innhold Barnehagetilsyn Enebakk kommune 1 Bakgrunn...3 Lovgrunnlaget...3 Former for tilsyn...3 Dokumenttilsyn...4 Planlagt

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Nedre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Nordkapp kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Tilsyn med barnehagene i Vestby

Tilsyn med barnehagene i Vestby Vestby kommune Tilsyn med barnehagene i Vestby - overordnet plan BARNEHAGETILSYN I VESTBY KOMMUNE Vestby, januar 2015 Side 1 Lovgrunnlag for tilsyn Kommunens ansvar for tilsyn med barnehagene er nedfelt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Rett til plass i barnehage Lillehammer kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lillehammer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Tromsø Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Om tilsynet med Tromsø

Detaljer