Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g."

Transkript

1 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Liv Ingegerd Selfjord / Oppvekst- og utdanningsavdelingen Deres dato Deres ref. Frøya kommune Rådmannen Postboks Sistranda Oversendelse av endelig tilsynsrapport frist for retting Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sendte foreløpig tilsynsrapport til Frøya kommune. Den foreløpige tilsynsrapporten var et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Frøya kommune ble gitt frist for å uttale seg til den foreløpige rapporten innen Medio oktober ble fristen utsatt ytterligere 3 uker. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag mottok Frøya kommune sine uttalelser til den foreløpige tilsynsrapporten i brev av Her framkom det en rettelse til rapporten som Fylkesmannen har tatt hensyn til i endelig tilsynsrapport. Vedlagt er endelig tilsynsrapport. I tilsynsrapporten er Frøya kommune gitt frist til å rette brudd på regelverket som er avdekket i tilsynet, jf. kommuneloven 60 d. Fristen er Innen denne fristen må kommunen også erklære til Fylkesmannen i Trøndelag at det ulovlige forholdet er rettet og redegjøre for hvordan lovbruddet er rettet. Dersom regelverksbruddene ikke blir rettet innen , vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting med hjemmel i kommuneloven 60 d. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner framkommer av den vedlagte tilsynsrapporten. Med hilsen Mari Mogstad (e.f.) ass. fylkesmann Christian Spets fagkoordinator barnehage Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. E-post: Internett: Organisasjonsnummer:

2 Kopi: Frøya kommune, Kontrollutvalg Postboks Sistranda Frøya kommune, Ordfører Postboks Sistranda Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS Kongens gt TRONDHEIM 2

3 3 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens ansvar for å påse at barnehagene etterlever bestemmelsen om politiattest, jf. barnehageloven 8 første ledd jf. 19 med forskrift om politiattest Frøya kommune 2017

4 4 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Om tilsynet med Frøya kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Om gjennomføringen av tilsynet Barnehagemyndighetens ansvar for å påse etterlevelse av regelverket om politiattest Rettslige krav Fylkesmannens undersøkelser Fylkesmannens vurderinger Fylkesmannens konklusjon Frist for retting av lovbrudd Rett til innsyn Vedlegg.12

5 5 1 Innledning Fylkesmannen varslet i brev av tilsyn med barnehagemyndigheten i Frøya kommune. Tema er kommunens ansvar for å påse at barnehagene etterlever bestemmelsen om politiattest, jf. barnehageloven 8 første ledd og 19 med tilhørende forskrift. Tilsynet inngår i Fylkesmannens ordinære tilsynsplan, og er igangsatt med utgangspunkt i vurderinger av sårbarhet- og risikoområder for barn i barnehage. Tilsynet omhandler kun de utvalgte tema som er beskrevet på tidspunktet for rapporten, og gir derfor ingen fullstendig vurdering av kommunen som barnehagemyndighet. Den foreløpige tilsynsrapporten er å anse som et forhåndsvarsel etter forvaltningsloven 16. Rapporten inneholdt varsel om pålegg om retting av brudd på regelverket som er avdekket under tilsynet. I denne endelige tilsynsrapporten gis Frøya kommune frist til å rette brudd på regelverket før vi eventuelt vedtar pålegg om retting. 2 Om tilsynet med Frøya kommune 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet jf. barnehageloven 9 første ledd. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er lovlighetstilsyn jf. kommuneloven 60 b. Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette. Tilsynet skal være preget av åpenhet, likebehandling, etterprøvbarhet og effektivitet. I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt, betegnes dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er barnehageloven eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt. 2.2 Om gjennomføringen av tilsynet Tilsyn med Frøya kommune ble åpnet gjennom brev av Kommunen er blitt pålagt å legge frem dokumentasjon for Fylkesmannen med hjemmel i kommuneloven 60 c. Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon og opplysninger fra intervju. Oversikt over dokumentasjonen som ligger til grunn for tilsynet følger av vedlegg til rapporten. Det ble gjennomført intervjuer med: Styrer i Rabben barnehage Styrer i Nesset barnehage Kommunalsjef Roger Fredheim Rådgiver barnehage Mona Åsen

6 6 Det er avtalt sluttmøte mellom Frøya kommune og Fylkesmannen Barnehagemyndighetens ansvar for å påse etterlevelse av regelverket om politiattest 3.1 Rettslige krav Barnehageloven 8 Kommunens ansvar 1.ledd: Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Bestemmelsen presiserer kommunens overordnede ansvar for å sikre at barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Kommunen skal ved godkjenning av barnehager og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med de krav som stilles i barnehageloven med forskrifter. Regelverksetterlevelse når det gjelder eierpliktene i barnehageloven og forskrifter er barnehageeiers ansvar. Innenfor barnehageloven og forvaltningslovens rammer avgjør kommunen som barnehagemyndighet selv hvorledes veiledning og tilsyn utøves, og hvilket virkemiddel som er best egnet for å påse regelverksetterlevelse. En særskilt hjemmel for kommunens tilsyn ligger i barnehageloven 16. Tilsynsansvaret innebærer at kommunen skal se til at barnehagene drives etter regelverket og ellers er forsvarlige. Tilsynsmyndigheten kan gi pålegg om retting av ulovlige og uforsvarlige forhold. Hvis fristen for å etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan tilsynsmyndigheten vedta midlertidig eller varig stenging av virksomheten. Barnehagemyndighetens valg av virkemidler for å ivareta veilednings- og tilsynsansvaret må baseres på risikovurderinger med utgangspunkt i kunnskap om regelverket og riktig lovforståelse. Myndigheten må ha tilstrekkelig kunnskap om hvordan eierne oppfyller sine plikter for å kunne gjøre en reell risikovurdering. Hva slags, og hvordan informasjonen om hvordan eierpliktene ivaretas skal innhentes, er opp til det kommunale skjønnet. Etter at informasjonsinnhenting og risikovurderinger er gjort må myndigheten gjennomføre de aktiviteter overfor barnehageeier som er nødvendige for at regelverksetterlevelsen blir ivaretatt. Ved tilsyn må myndigheten innhente den informasjonen som trengs, vurdere de funn som er gjort, og konkludere på om lovkravene er oppfylt. Vurderinger og konklusjon skal formidles skriftlig til barnehageeier. Pålegg om retting og vedtak om stenging etter barnehageloven 16 annet ledd er enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b. For avgjørelser som regnes som enkeltvedtak gjelder de generelle saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kapittel IV VI. Dette innebærer at blant annet reglene om forhåndsvarsel ( 16), kravet til skriftlighet ( 23) og kravet til begrunnelse ( 24 og 25) kommer til anvendelse. Videre følger det av forvaltningsloven 27 tredje ledd at enkeltvedtaket (eller underretningen om enkeltvedtaket) skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans, fremgangsmåten ved klage, adgangen til å se sakens dokumenter jf og til å be om utsatt iverksetting dersom dette er aktuelt jf. 42. Barnehageloven 19 Politiattest

7 7 Den som skal ansettes fast eller midlertidig i barnehage skal legge frem politiattest som nevnt i politiregisterloven 39 første ledd. Barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet kan kreve politiattest som nevnt i første ledd for andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift. Personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige er utelukket fra fast eller midlertidig ansettelse i barnehager. I andre tilfeller må konsekvensene av merknader på politiattesten vurderes i det enkelte tilfellet. Departementet gir nærmere forskrifter om gjennomføring av denne paragrafen. Regelverket om politiattest ble fastsatt i barnehageloven første gang i 1996 for å utelukke at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot barn får arbeide i barnehage. Den siste endringen trådte i kraft Det innebar at bestemmelsen ble harmonisert med de overordnede rammene for barneomsorgsattester som følger av politiregisterloven. Dette betyr at ikke bare seksuelle lovbrudd, men også volds-, ransog narkotikalovbrudd vil anmerkes på politiattester etter barnehageloven. Seksuelle lovbrudd vil gi et absolutt yrkesforbud. Ved tilsetting vil det være opp til arbeidsgiver å avgjøre hvilken betydning de andre anmerkninger i politiattesten skal få. Attesten vil også vise om vedkommende er siktet eller tiltalt etter de bestemmelser som gjelder på området. Inntil saken er avgjort vil vedkommende få et midlertidig ansettelsesforbud i barnehagen, selv om de formelt kan ansettes etter loven. Med «Den som skal ansettes fast eller midlertidig» menes alt barnehagepersonale; faste, midlertidige, vikarer og sivilarbeidere uavhengig av hvor korte arbeidsforhold det er snakk om. Det framgår av forskrift om politiattest i barnehage 2 at politiattesten skal framlegges før tilsetting. Barnehageloven 19 annet ledd gir barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet anledning til å kreve politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen, som for eksempel vaktmester, renholder og barnehagens eier, eller dennes nærstående. Også andre som har vesentlig innflytelse på barnehagens drift kan avkreves politiattest. I vurderingen av om politiattest skal innhentes skal det legges vekt på om oppholdet eller innflytelsen gir vedkommende mulighet til å være i direkte kontakt med barna, jf. forskrift om politiattest i barnehage 2. Forskriften utfyller barnehagelovens regler. I 3 framkommer det at attesten ikke skal være eldre enn tre måneder når den leveres. Paragraf 4 sier at arbeidsgiver i utlysningsteksten skal gjøre søkere oppmerksom på at politiattest vil bli krevd ved ansettelse. Attesten skal kun framlegges av den som får tilbud om tilsetting. I tilbudet skal det tas forbehold om at anmerkninger på attesten kan føre til endringer i tilbudet om stilling. Det skal framgå av tilsettingssakens dokumenter at politiattest er levert. Forskriften 6 sier at ved godkjenning av barnehage skal kommunen innhente politiattest fra barnehageeier, eier av barnehagens lokaler og deres familiemedlemmer hvis de har anledning til å være i direkte kontakt med barna i barnehagen. Kommunen skal ikke godkjenne en barnehage der attest er krevd men ikke levert. Hvis de personer som er nevnt over har levert attest med merknader skal kommunen også vurdere om

8 8 godkjenning skal avslås. Kommunen skal heller ikke godkjenne en barnehage der eier skal arbeide og leverer attest med merknader som medfører yrkesforbud. Paragraf 7 sier at politiattesten skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Den skal makuleres når den er brukt til formålet den er innhentet for. Opplysninger som framgår av en politiattest er sensitive personopplysninger, og regelverket om taushetsplikt kommer til anvendelse. Forskriften 8 gir adgang til å foreta en fornyet vandelskontroll i samsvar med politiregisterloven 43. Dette gir arbeidsgiver eller kommunen som barnehagemyndighet mulighet til å forsikre seg om at kravene til vandel fremdeles er oppfylt. Det kan kun innhentes opplysninger tilsvarende de som framgikk av opprinnelig levert politiattest. 3.2 Fylkesmannens undersøkelser I Frøya kommune er det 8 barnehager med til sammen 300 barn inkludert de 20 barna i den åpne barnehagen. Fire av barnehagene er organisert i oppvekstsenter sammen med skole, en av barnehagene er en ordinær kommunal barnehage, to ordinære barnehager er private og den åpne barnehagen er kommunal. Kommunen er organisert etter en to-nivåmodell. Rådmannen er delegert ansvaret etter barnehageloven. Kommunalsjef har ansvar for de ordinære kommunale barnehagene, og har myndighetsoppgaver etter barnehageloven. Rådgiver barnehage har også oppgaver som barnehagemyndighet. Åpen barnehage er organisert under virksomhetsleder for Familie, helse og rehabilitering og den barnehagen deltar ikke i de fora eller aktiviteter og tiltak som er nevnt under. Frøya kommune har en praksis hvor de kommunale og de private barnehagene deltar i mange av de samme møtefora. «Forum oppvekst» og «Forum barnehage» har jevnlige møter som ledes av kommunalsjefen. Her settes ulike faglige problemstillinger på dagsorden av både kommunen og barnehagene. Politiattest var tema på et slikt forum i forkant av det nye regelverket høsten Dette dreide seg mye om håndteringen av arbeidet, og om rutinen måtte endres. Ut over dette har temaet vært drøftet på møter ved behov. Det ble opplyst at det er ønskelig å sette temaet på dagsorden i et årshjul, enten på våren i forbindelse med tilsettinger, eller etter ferien ved oppstart av nytt barnehageår. Det framkom under intervju at behovet for veiledning på barnehagelovens bestemmelser generelt var størst på oppvekstsenter der rektor er styrer for barnehagen. Dette har ført til en endring i møtestrukturen for å legge bedre til rette for å gi nødvendig veiledning. Ellers vurderer kommunen kompetansen i barnehagene som god. Det har vært arbeidet aktivt med kompetansetiltak slik at mangelen på barnehagelærere er minsket de siste årene. I tillegg til møtene har kommunalsjef barnehage og rådgiver barnehage løpende kontakt med barnehagene. Initiativ til veiledning på ulike områder kommer gjerne fra barnehagene. Av ulike kontrolloppgaver nevnes gjennomgang av barnehagenes årsplaner og årsmelding i BASIL. Kommunalsjefen har laget en oversikt kalt

9 9 «Barnehagefakta for Frøya kommune for 2016» som viser statistikk på antall barn pr. ansatt, pedagognormen, areal, utdanning og resultat av foreldreundersøkelse i alle barnehagene, unntatt åpen barnehage. Denne er framlagt for det politiske nivået i kommunen. Barnehagene er ikke bedt om å rapportere særskilt på tema politiattest. Barnehagene har ikke kjennskap til om barnehagemyndigheten har et system for å håndtere klager, beklagelser og bekymringer om barnehagene. Frøya kommune opplyser at de har igangsatt et arbeid for digital håndtering av dette, og som forventes å være i drift i nær framtid. Frøya kommune gjennomfører tilsyn i barnehagene i et interkommunalt samarbeid med nabokommunen Hitra. Det foreligger et dokument «Kommunen som tilsynsmyndighet på barnehageområdet. Plan for tilsyn og veiledning» fra Det er gjennomført tilsyn i 4 av de 8 barnehagene hvor politiattest er ett av flere tema. Dette framkommer av varsel om tilsyn og malen for gjennomføring av tilsyn. Her spørres det om alle med arbeidsavtale etter har levert attest, om andre som omfattes av regelverket har levert attest, og om barnehagen har et system for å sikre levering av attest. I intervjuene framkom det ulike synspunkt på hvor omfattende problemstillingene var berørt under tilsynsbesøket i barnehagene. I tilsynsrapporten som er framlagt som dokumentasjon er det blant flere tilsynstema også varslet tilsyn med temaet politiattest. Rapporten sier imidlertid ikke noe om dette temaet. Frøya kommune har framlagt en rutine for politiattest. Det opplyses at denne brukes av alle barnehager. Her står det blant annet at virksomhetsleder i barnehagen er ansvarlig for at instruksen følges. Rutinen er ikke datert. Lovhenvisningene i rutinen er ikke oppdatert til nytt regelverk fra Frøya kommune som barnehagemyndighet har ikke skriftlig rutine for de oppgaver de har med politiattest, for eksempel ved godkjenninger. Frøya kommune har godkjent en barnehage sist i I sjekkliste for godkjenning, i saksdokumenter til politisk behandling og i selve godkjenningsvedtaket dokumenteres det at innhenting av politiattest er tema. Frøya kommune opplyser at det per i dag er en person ansatt i den åpne barnehagen. Dette er en person som har vært der over tid, og som leverte politiattest ved ansettelse etter de rutiner som gjelder ved ansettelse i denne type stillinger. Øvrige personer som oppholder seg i barnehagen er barne og familieveileder eller helsesøster. Disse har gjennom sine stillinger levert politiattester, og det er dermed ikke innhentet politiattest ut over det. Ved innhenting av politiattester for personer ansatt ved åpen barnehage opplyses det at kommunens rutiner følges. Når det gjelder andre personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen eller har vesentlig innflytelse på barnehagens drift, er det ulike erfaringer for kommunale og private barnehager. Barnehagemyndigheten har innhentet politiattest hos for eksempel vaktmestere i private barnehager, men for vaktmestere og renholdere i de kommunale barnehagene er det en annen kommunal instans enn barnehagemyndigheten som har ansvar for innhenting av politiattest. Det uttrykkes under intervju usikkerhet rundt rutiner og praksis for innhenting av politiattest for andre personer som regelmessig oppholder seg i de kommunale barnehagene.

10 10 Alle intervjuene bekreftet at fornyet vandelskontroll ikke har vært tema i veiledning og tilsyn. 3.3 Fylkesmannens vurderinger Frøya kommune har hatt fokus på arbeidet med politiattester i ulike sammenhenger. Det har vært tema for veiledning med barnehagene i forbindelse med regelverksendringer rundt 2015, det er utarbeidet en kommunal rutine som også brukes av de private barnehagene, det har vært tema for gjennomførte tilsyn, og politiattest er innhentet i forbindelse med godkjenning av barnehager. Forståelsen for regelverkets formål om å beskytte barn mot overgrep er godt forankret. Når det gjelder regelverksforståelsen for øvrig virker den å være i tråd med mange av bestemmelsene, men enkelte deler av 19 og forskriften om politiattest virker ikke å være på plass. Adgangen til å foreta fornyet vandelskontroll er en av disse, da det verken er omtalt i rutinen eller er kjent blant de som er intervjuet under tilsynsbesøket. I tillegg er rutinens beskrivelser av hvem som er pliktig til å levere politiattest i lys av kravene i 19 feil ved at den begrenser omfanget av hvem som skal levere attest. De straffebud som er omtalt i rutinen harmonerer heller ikke politiregisterlovens 39 første ledd. Frøya kommune kan ikke dokumentere at de har oppdatert kunnskap om barnehagene etterlever regelverket om politiattest. Det er ikke gjennomført risikovurderinger for hvor eventuell svikt kan ligge. Det er ikke et krav om skriftlige rutiner, men når det foreligger en slik må den være oppdatert i tråd med regelverksendringene i Uten en oppdatert rutine er det vanskelig å sikre riktig regelverksetterlevelse. Det forholdet at rutinen ikke er oppdatert skulle Frøya kommune som barnehagemyndighet ha avdekket gjennom veiledning eller tilsyn. Tilsynsrapporten, hvor politiattest var ett av flere tilsynstema, beskriver ikke hva slags dokumentasjon som er innhentet for å påse regelverksetterlevelse. Det er heller ingen vurderinger eller konklusjoner i rapporten. Uten vurderinger eller konklusjoner kan en ikke si at forholdet er forsvarlig påsett. Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig til barnehageeieren, uavhengig av om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller ikke. Uten en skriftlig tilbakemelding sikres ikke etterprøvbarhet eller likebehandling. Innhenting av politiattest for den som skal arbeide i barnehage er en eierplikt. I tillegg gir 19 annet ledd barnehageeier og kommunen som barnehagemyndighet anledning til å kreve politiattest for personer som regelmessig oppholder seg i barnehagen. Forskriften 6 sier at ved godkjenning av barnehage skal kommunen innhente politiattest fra barnehageeier, eier av barnehagens lokaler og deres familiemedlemmer hvis de har anledning til å være i direkte kontakt med barna i barnehagen. Frøya kommunes arbeid med kommunepliktene i bestemmelsene er ikke entydige. Det er usikkerhet i organisasjonen rundt rutiner for innhenting av politiattest for vaktmestere og renholdere i kommunale barnehager. Hvilke vurderinger som er gjort for behovet for å innhente attest for disse gruppene kan ikke dokumenteres. Når det gjelder godkjenning av barnehage bekreftes det under intervju at Frøya kommune ved godkjenning i 2013 har innhentet politiattest for både eier og andre som regelmessig oppholder seg i barnehagen.

11 Fylkesmannens konklusjon Fylkesmannen har konludert med at Frøya kommunes arbeid med å påse barnehagenes regelverksetterlevelse av barnehageloven 19 om politiattest er mangelfull. 4. Frist for retting av lovbrudd Fylkesmannen har i kapittel 3 konstatert brudd på regelverket. Frøya kommune gis frist for å rette regelverksbruddene avdekket under tilsynet, jf. kommuneloven 60 d. Frist for retting er Kommunen må innen denne datoen sende Fylkesmannen en erklæring om at bruddene på regelverket er rettet og en redegjørelse for hvordan dette er gjennomført. Dersom forholdet ikke er rettet innen den fastsatte fristen, vil Fylkesmannen vedta pålegg om retting. Et eventuelt pålegg om retting vil være et enkeltvedtak og vil kunne påklages i henhold til forvaltningslovens regler om dette. Etter forvaltningsloven 16 varsles kommunen at følgende pålegg om retting er aktuelle å vedta etter utløpet av rettefristen: 1. Frøya kommune må sikre at den har nok og egnet informasjon om regelverksetterlevelsen i alle barnehager når det gjelder politiattester. 2. På bakgrunn av denne informasjonen må det gjennomføres risikovurderinger for å vurdere behovet for veiledning og tilsyn. 3. Frøya kommune må legge riktig lovforståelse til grunn ved tilsyn med og veiledning av barnehageeierne. 4. Når det gjennomføres tilsyn med politiattester må Frøya kommune vurdere og konkludere om barnehageeierne oppfyller lovkravene, og disse må formidles skriftlig til barnehageeierne. 5. Frøya kommune må sikre at de vurderer om andre som regelmessig oppholder seg i barnehagene eller har vesentlig innflytelse på driften skal levere politiattest etter bestemmelsene i barnehageloven 19 andre ledd. 5. Rett til innsyn Frøya kommune har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven 18 jf. 19.

12 12 VEDLEGG, DOKUMENTASJON: Organisasjonskart for Frøya kommune Delegeringsreglement for Frøya kommune Kommunalsjefens rapport på barnehageområdet for 2016 Kommunen som tilsynsmyndighet plandokument Varsel om tilsyn Nesset barnehage Innhentet dokumentasjon ved tilsyn i Nesset barnehage Tilsynsrapport for Nesset barnehage Tidsplan for gjennomføring av tilsyn Sjekkliste for bruk i godkjenningsprosessen Søknad om godkjenning av Rabben barnehage Svar fra Frøya kommune på søknad om godkjenning Rutinebeskrivelse for politiattest Brosjyre «Velkommen som medarbeider i Frøya kommune» Redegjørelse for arbeidet med politiattester i åpen barnehage Lederavtale for virksomhetsledere

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Ibestad kommune 5. desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 1 Innhold 1 Innledning 3 2 Om tilsynet med Rygge kommune 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet 3 2.2 Tema for tilsyn 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Porsanger kommune ved rådmann Gunnar Lillebo Rådhuset 9712 Lakselv ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet kommunens tilsynsvirksomhet Porsanger kommune Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Elverum kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Elverum kommune... 3 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT

Vardø kommune ved rådmann Postboks Vardø TILSYNSRAPPORT Vardø kommune 18.01.17 ved rådmann Postboks 292 9951 Vardø TILSYNSRAPPORT Tilsyn etter barnehageloven: Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om barnehager Vardø kommune 1 Sammendrag

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Hobøl kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Hobøl kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med kommunens tilsyn med virksomheter etter barnehageloven 16 jf. 8 Røst kommune 15.10.14 Innhold 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Røst kommune... 3 2.1. Fylkesmannens

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Lenvik Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Nordkapp kommune ved rådmann Charles Hansen Postboks 403 9751 Honningsvåg ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, herunder kommunens bruk av virkemidler for å påse regeletterlevelse i barnehagene,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rygge kommune 2017 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Om tilsynet med Rygge kommune...4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Grue kommune 2017 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Grue kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Berg 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015.

Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. Politiattest i barnehagen Kunnskapsdepartementet har fastsatt ny forskrift om politiattest i barnehager. Den gjelder fra 1. desember 2015. VEILEDNING SIST ENDRET: 20.06.2016 Forskriften er i hovedsak en

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Søndre Land kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Søndre Land kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Kvænangen kommune Side 2 av 9 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens plikt til å føre tilsyn, jf. barnehageloven 8, jf. 16. Tranøy kommune Side 2 av 11 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Tema og formål med tilsynet... 3 Gjennomføring av

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Askim kommune 2015 Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Askim kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Øvre Eiker kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Modum kommune November 2016 Side 1 av 6 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune.

1 Innledning Fylkesmannen har i perioden fra 21. august 2014 til dags dato gjennomført tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet i Rennesøy kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Rennesøy kommune 2014

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt språkopplæring Stor- Elvdal kommune Stor-Elvdal ungdomsskole Arkivkode: 14/4420

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Fredrikstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Fredrikstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering

Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Barnehagemyndighetens veiledning og tilsyn forberedelse til tilsyn og egenvurdering Disposisjon Ny veileder og egenvurderingsverktøy for barnehagemyndigheten Aktørene på barnehageområdet Lovgrunnlaget

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat

TILSYNSRAPPORT. Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet. FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Bajásšaddan- ja oahpahusossodat TILSYNSRAPPORT Berlevåg kommune kommunen som barnehagemyndighet Skriftlig tilsyn Innhold

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Storfjord kommune 24. juni 2016 Side 2 av 12 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager

Plan for tilsyn med barnehager Plan for tilsyn med barnehager Innholdsfortegnelse 1 Formål...2 2 Bakgrunn...2 3 Lovgrunnlaget...2 3.1 Valg av virkemiddel...3 4 Rolleavklaring...3 5 Former for tilsyn og veiledning...4 6 Dokumenttilsyn...4

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Eidsberg kommune 2016 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 5 2 Om tilsynet med Eidberg kommune... 5 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tana kommune ved rådmann Jørn Aslaksen Rådhusveien 3, 9845 Tana ENDELIG TILSYNSRAPPORT Styrer og barnehagens øvrige personale Tana kommune som barnehagemyndighet 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks: Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks: 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

Endelig rapport etter tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Løten kommune Pb 113 2341 Løten Vår dato Vår referanse 30.09.2015 2015/2291 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Stine Peterson, 62 55 14 25 610 --- Endelig rapport etter tilsyn med

Detaljer

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE

TILSYN MED TOLGA KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED TOLGA KOMMUNE TIDSROM: 24.05.2013 24.10.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2540 Tolga Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Molde kommune ved rådmann Arne Sverre Dahl Rådhusplassen 1 6413 Molde ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens godkjenningsvirksomhet og kommunens bruk av reaksjoner etter barnehageloven - Molde kommune - Molde

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Randaberg kommune 2013 1 Innhold 1. Tema for tilsynet: Kommunen som barnehagemyndighet... 3 1.1 Kommunens ansvar... 3 1.2 Formålet med tilsynet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer jf. barnehageloven 17 - Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om barnehagens øvrige personale jf. 18 og forskrift

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av regelverket om styrer, jf. barnehageloven 17 Skien kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Skien kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Hammerfest kommune ved rådmann Leif Vidar Olsen Postboks 1224 9616 Hammerfest ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som tilsynsmyndighet og kommunens håndtering av regelverket om pedagogisk bemanning. Hammerfest

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Skånland kommune 28. august 2015 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1240-2 Dato: 25.02.2015 HØRING - FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM POLITIATTEST I BARNEHAGER â INNSTILLING TIL OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Etnedal kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Etnedal

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Jevnaker kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Jevnaker kommune... 4 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL SØNDRE NORDSTRAND 2017 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 1.1 Tema og formål...3 1.2 Gjennomføring...3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Lyngen kommune 17. desember 2015 Side 2 av 15 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT PEDAGOGISK BEMANNING I DE ORDINÆRE BARNEHAGENE Ringerike kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Vadsø kommune ved rådmann Jens Betsi Postboks 614 9811 Vadsø Endelig tilsynsrapport Kommunens virkemiddelbruk som barnehagemyndighet Vadsø kommune 26.04.16 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Horten kommune som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Horten kommune som barnehagemyndighet Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 2 Om tilsynet med Horten kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Kvalsund kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3.

Detaljer

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole

Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Endelig tilsynsrapport Kautokeino barneskole Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn

Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet. Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Fylkesmannens tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Barnehageforum 31. oktober 2013, Solveig Bjørn Disposisjon Fylkesmannens hjemmel for tilsyn Barnehageeiers ansvar Barnehagemyndighetens ansvar Fylkesmannens

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune

Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget Rena TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åmot kommune Åmot kommune Ved rådmann Randi Dørum Torget 1 2450 Rena TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åmot kommune 28.10.2014 16.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åmot kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Tromsø Side 2 av 13 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Om tilsynet med Tromsø

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET. Karasjok kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Karasjok kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Hva er

Detaljer

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune

Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet. Åsnes kommune Åsnes kommune rådmann Frank Hauge TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Åsnes kommune 25.9.2015 28.1.2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Åsnes kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse Gjøvik kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Gjøvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Torsken kommune 27. juni 2016 Side 2 av 14 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1.

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Lier kommune 12. april 2016 Side 1 av 14 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT - Barnehagemyndighetens virkemidler for å sørge for regelverksetterlevelse jf. barnehageloven 8 - Barnehagemyndighetens tilsyn med barnehagene jf. barnehageloven 16 - Barnehagemyndighetens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Inderøy kommune som barnehagemyndighet - 2015 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Inderøy kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL GAMLE OSLO 2016 Innholdsfortegnelse: Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet med Bydel Gamle

Detaljer

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet...

1 Innledning Tilsyn med Lund kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet Tema for tilsynet... TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Lund kommune 11.11.2015

Detaljer

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet

1. Innledning Om tilsynet med Sokndal kommune Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven 8 Kommunen som godkjenningsmyndighet, jf. barnehageloven 10 Kommunen som tilsynsmyndighet, jf. barnehageloven 16 Sokndal kommune 19.2.2015

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

ENDELIG TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Johanne Fjellestad Eikenes Vår dato: Vår referanse: 13.03.2014 2013/5991 Deres dato: Deres referanse: 13.01.2014 Stiftelsen Oslo Montessoriskole ved styrets leder Postboks 92 Slemdal 0710

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Vadsø kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Vadsø

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Hasvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Lardal kommune som barnehagemyndighet Arkivnr. 2016/766 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lardal kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kristiansund kommune v/ rådmannen Postboks 178 6509 KRISTIANSUND N ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Kristiansund kommune som barnehagemyndighet 24.03.2015 Saksnummer: 15/1133 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune

TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET. Gamvik kommune FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM GODKJENNINGSMYNDIGHET Gamvik kommune Innhold 1. Tema for tilsynet 2. Gjennomføring av tilsynet 2.1 Gangen i tilsynet 3. Om Gamvik

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Gol kommune September 2016 Side 1 av 10 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunen som barnehagemyndighet ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunen som barnehagemyndighet Hamar kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet med Hamar kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16

Tilsyn med barnehager. i Aurskog-Høland kommune. Lov om barnehager 8 og 16 Tilsyn med barnehager i Aurskog-Høland kommune Lov om barnehager 8 og 16 Innhold 1.0 Formål...2 2.0 Sentrale lover, forskrifter og veiledere...2 3.0 Gjennomføring av tilsyn...3 3.1 Informasjon og veiledning...4

Detaljer

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE

TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED EIDSKOG KOMMUNE TIDSROM: 16.03.2012 02.07.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Eidskog

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemidler for å påse etterlevelse av kravene i barnehageloven jf. barnehageloven 8. Karlsøy 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Om tilsynet med Karlsøy kommune...

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport Endelig tilsynsrapport Tilsyn med Steinkjer kommune som barnehagemyndighet 2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Steinkjer kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen

Detaljer

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune

Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune Plan for tilsyn med barnehager i Odda kommune 2014-2017 Halland Marianne Odda kommune 18.02.2014 Innhold Innledning 3 Lovgrunnlag for å utføre tilsyn 4 Ansvar for tilsyn 4 Varsla tilsyn / meldte tilsyn

Detaljer

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015

Endelig tilsynsrapport - tilsyn med Tvedestrand kommune 2015 Utdannings- og barnehageavdelingen Tvedestrand kommune Postboks 38 4901 TVEDESTRAND Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/1514 / FMAAHLA 10.12.2015 Endelig tilsynsrapport - tilsyn

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE Bydel Grorud 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Oslo kommune... 3 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens virkemiddelbruk til å påse etterlevelse av regelverket i barnehagene. Lunner kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Lunner kommune...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet 1 ENDELIG TILSYNSRAPPORT Tilsyn med Røyrvik kommune som barnehagemyndighet - 2014 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Røyrvik kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehageloven Rakkestad kommune 2015 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Rakkestad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som

Detaljer

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet

Tilsynsrapport. Lardal kommune som barnehagemyndighet Tilsynsrapport Lardal kommune som barnehagemyndighet Tidsrom: 11. mars-18. juni 2013 Arkivnr. 2013/1308 Fylkesmannens tilsynsgruppe: Tone Øhrbom (tilsynsleder) Selma Hadžić Cathrine Leistad Christian Duus,

Detaljer

TILSYN MED OS KOMMUNE

TILSYN MED OS KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED OS KOMMUNE TIDSROM: 24.5.2013 18.11.2013 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: Rytrøa 14, 2550 OS Guri Hustad, revisor Anita

Detaljer

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON

TILSYNSRAPPORT TEMA FOR TILSYNET: ELEVENS HELSE OG SIKKERHET. Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON Vår saksbehandler: Kristian Hegertun Vår dato: 07.05.2012 Deres dato: 30.03.2012 Vår referanse: 2011/4065 Stiftelsen Soon sjøskole ved styrets leder Jakob Ruder Iversen Storgaten 29 N 1555 SON TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT KOMMUNEN SOM BARNEHAGEMYNDIGHET OSLO KOMMUNE BYDEL ALNA 2017 Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag... 3 2. Om tilsynet med Bydel Alna... 5 2.1 Fylkesmannen

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar, godkjenning, tilsyn, pedagogisk bemanning og dispensasjon Hurum kommune Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007

Detaljer