Budsjett for Oslo kommune 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett for Oslo kommune 2012"

Transkript

1 Budsjettdokumenter Budsjett for Oslo kommune 2012 Finanskomiteens møte Voteringshefte I Side Generelle vedtak....1 Tallforslag Finanskomiteen...7 Kultur- og utdanningskomiteen 17 Helse- og sosialkomiteen.25 Byutviklingskomiteen..39 Samferdsels- og miljøkomiteen.41 Kommunale foretak...47 Takster og avgifter Kultur- og utdanningskomiteen...55 Helse- og sosialkomiteen..57 Samferdsels- og miljøkomiteen...59 Verbalforslag Finanskomiteen 61 Kultur- og utdanningskomiteen...69 Helse- og sosialkomiteen Byutviklingskomiteen 143 Samferdsels- og miljøkomiteen.147

2

3 Side 1 SKATTE- LÅNE OG FULLMAKTSVEDTAK Byrådet foreslo: SKATTEVEDTAK Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2012 skrives ut med: a) 7,0 på formue b) 13,95 % på inntekt Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse. Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 1 b: 14,25 prosent på inntekt Eiendomsskatt Eiendomskatt for 2012 skrives ut etter reglene i lov av 6. juni 1975 nr 29, jf midlertidig tillegg av 17. desember 1982 og lov av 21. desember Følgende satser benyttes: 2 promille av takstsummen på faste eiendommer i de områder som er avgrensa ved bystyrets vedtak av 3. desember 1980 og senere endringer. For boliger gjøres det fratrekk av et bunnfradrag i takstgrunnlaget. Bunnfradraget skal være så stort at boliger av vanlig standard blir fritatt for eiendomsskatt. Byrådet fremmer egen sak for bystyret om fastsetting av bunnfradraget. 2. generelle vedtak

4 Side 2 LÅNEVEDTAK Byrådet foreslo: Lånevedtak Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 652,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings- /avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF inntil 543 mill. Boligbygg Oslo KF inntil 238,5 mill. c) Innlån til Lånefondet, mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 2 a første avsnitt: Innlån til bykassen, 1 902,8 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Pkt. 2 b andre avsnitt: Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. Pkt. 2 c: Innlån til lånefondet, 4 374,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. A og SV foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: 2. generelle vedtak

5 Side 3 a) Innlån til bykassen, 2 837,9 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,5 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. H, V, F og KrF foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 801,1 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 457,5 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,2 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. 2. generelle vedtak

6 Side 4 LÅNEFONDET Byrådet foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik. Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 702,5 sum utbetalinger 5 702,5 Lånefondet Sum bruk av midler 6 859, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,5 Sum anskaffelse av midler ,1 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik (erstatter forslag i Sak 1): Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 730,9 sum utbetalinger 5 730,9 Sum bruk av midler 6 887, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,9 Sum anskaffelse av midler ,5 H, V, F og KrF foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik: 2. generelle vedtak

7 Side 5 Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 765,7 sum utbetalinger 5 765,7 Sum bruk av midler 6 922, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,7 Sum anskaffelse av midler ,3 2. generelle vedtak

8 Side 6 FULLMAKTER TIL BYRÅDET Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over driftsog investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak Byrådet foreslo: Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt. 2. generelle vedtak

9 Side 7 TALLBUDSJETTET Finanskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 427 Tap på utlån (EST) Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 8 BYRÅDSLEDERENS AVDELING 120 Byråd/byrådsavdelingene Sum utgifter A, SV og MDG foreslo sum utgifter redusert med (besparelser) Sum inntekter 126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavd. Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med fkom_tall 2012

10 Side 8 Sum inntekter 191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med ( ) ( Freedom Forum) Sum inntekter DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (-kontorstøttelisenser) Sum inntekter 125 Utviklings- og kompetanseetaten Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

11 Side 9 A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (økt inntak av lærlinger i kommunens virksomheter) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (UKE eff.uttak. UKE reduserer rådgivning OPS, konkurr). Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (avviklingskostnad Lambda) Sum inntekter 130 Kemnerkontoret Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Økt ramme ) (- Flytteprosjekt ) H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (drift) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

12 Side Næringsutvikling og reiseliv Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Ungt Entreprenørskap). H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (- Visit Oslo ) (- Ungt Entreprenørskap ) Sum inntekter 459 Næringsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (bekjempelse av økonomisk kriminalitet). Sum inntekter DEL 10 BYSTYRETS ORGANER 100 Bystyret m.v. Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 3. fkom_tall 2012

13 Side 11 Sum inntekter 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 124 Forsikringer Sum utgifter H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med ( Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012) Sum inntekter 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

14 Side 12 A og SV foreslo sum utgifter redusert med (incentivordning Kemneren, omdisponering til ramme kemneren). Sum inntekter 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med ( redusert overføring) Sum inntekter 426 Tap på lånegarantier Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 800 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

15 Side 13 Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (- Prosjekt flytt til Oslo ) (- Økt skatteinngang ) 898 Overføringer fra KF m.v. Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (overføringer fra KF Undervisningsbygg). 940 Disposisjonsfond Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (- Selvass. fond mindre avsetning ) (- Fond for eldresatsning ) (- P fond (økt bruk av fond) ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Fond for eldresatsing) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

16 Side Bundne driftsfond Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Tapsfondet mindre avsetning) Sum inntekter 980 Overføring mellom drift og investering Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (mindre overføringer drift til invest) Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (reduserte utgifter til elektroniske tjenester) 3. fkom_tall 2012

17 Side 15 H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (stanse arbeidet med Lambda) MDG foreslo sum utgifter redusert med (Munch museum) Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 910 Lån Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med Overføring mellom drift og investering 3. fkom_tall 2012

18 Side 16 Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (mindre overføringer drift til invest) 3. fkom_tall 2012

19 Side 17 TALLBUDSJETTET Kultur- og utdanningskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 306 Bydelene Diverse barnehagetiltak Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tiltak for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft ) (- Tiltak for kompetanseheving av pedagogisk personale ) (- Bydelsvise fagteam ) (- Bydelsvise språkpedagoger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen): ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til Gatemeglingsprosjektet ) ( økt Oslo Røde Kors ressurssenter Mortensrud ) ( økt tilskudd til Ungdom mot vold ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Oslo Røde Kors (Ressurssenter Groruddalen + Mortensrud) ) (- Gatemekling Røde Kors ). Sum inntekter KOUK_tall

20 Side 18 DEL 5 KULTUR OG UTDANNING Utdanning 200 Utdanningsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- økt tilskudd til inventar og utstyr, IKT for vedtatte og nye skoler ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Spesialpedagogisk kompetanse på skolene ) (- Fullfinansiere lærerløftet, stipender ) (- Skolelokaler, kompensasjon utlån ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff.uttak Adm ) (- OPS ). Sum inntekter 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 210 Grunnskolen Sum utgifter KOUK_tall

21 Side 19 R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning, flere lærere ) (- IKT ). Sum inntekter 211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Redusert egenbetaling ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (gratis opphold for familier med lav inntekt). Sum inntekter 230 Videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning ) (- Utstyr yrkesfag ). Sum inntekter 231 Fagopplæring KOUK_tall

22 Side 20 Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 250 Fagskolen Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter KOUK_tall

23 Side Oslo musikk- og kulturskole Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- ingen egenandel ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Ny kulturstasjon i Groruddalen ) (- Reduserte ventelister ). Sum inntekter 294 Voksenopplæring Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 354 Enhet for mangfold og integrering Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Human Rights Service, prosjektmidler). Sum inntekter Kultur 501 Kultureiendommer KOUK_tall

24 Side 22 Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (Støtte til Vøyenvolden gård). Sum inntekter 502 Kulturetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til tiltak barn, ungdom og fritid : Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til skolekor,-korps og orkestre ) ( økt tilskudd til tiltak kunst og kultur Spesifisert i vedlegg) ( - Utvidet åpningstid ved Deichmanske bibliotek ) (- Utvikling av digitale bibliotekstjenester ) (- Arbeid med sikring og selvbetjening i Deichmanske bibliotek ) (- Nødvendig oppgradering av Hovedbiblioteket ) (-Styrking av Byarkivets arbeid med privatarkivvern, fotovern, minneinnsamling og digitalisering ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Bibliotek, Nydalen og Rommen ) (- By:Larm ) (- Parkteateret Scene ) (- Hudøy ) (- Dyrafjeld, økt bruk ) (- Jobb X ) (- LLH, undervisning vgs ) (- Center for Afrikansk Kulturformidling ) (- BOA ) (- PRODA ) (- Kulturkort for ungdom ) (- Jødisk museum ) (- Minnesmerket Hasle ) MDG foreslo sum utgifter forhøyet med H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) KOUK_tall

25 Side 23 H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Jødisk museum) Sum inntekter 504 Munch-museet Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter Kirker, trossamfunn og gravferd 581 Den norske kirke og andre trossamfunn Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i Oslo, driftstilskudd ) ( Tros- og livssynssamfunn ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med MDG foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 590 Gravferdsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). KOUK_tall

26 Side 24 Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføringer Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til reetablering og akuttiltak/rehabilitering barnehager). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Nye barnehageplasser ) (- Rehabilitering barnehage ) Sum inntekter DEL 5 KULTUR OG UTDANNING 504 Munch-museet Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter KOUK_tall

27 Side 25 TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteens område DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 - BYDELENE Bydelene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Bydel Gamle Oslo Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

28 Side Bydel Grünerløkka Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 003 Bydel Sagene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 004 Bydel St. Hanshaugen Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

29 Side Bydel Frogner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 006 Bydel Ullern Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 007 Bydel Vestre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

30 Side 28 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 008 Bydel Nordre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 009 Bydel Bjerke Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

31 Side Bydel Grorud Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 011 Bydel Stovner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 012 Bydel Alna Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

32 Side Bydel Østensjø Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 014 Bydel Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 015 Bydel Søndre Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

33 Side 31 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 304 Bydelene avsetninger Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Omsorg+ Gamle Oslo, Sagene) 308 Bydelene - avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt avsetning til Riverside ungdomshus) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Riverside). 313 Sykehjemsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) 5. hsk_tall

34 Side 32 Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Utvidelse av rehab.plasser ) (- Økt fagopplæring ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff. uttak og konkurranse). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass)). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012) 314 Helseetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( tilskudd til organisasjoner og tiltak : Alternativ til vold drift Amathea veiledningstjeneste for gravide Dixi ressurssenter for voldtatte Fontenehuset i Oslo Fontenehuset Oslo Øst Fransiskushjelpen pleietjenesten Fransiskushjelpen sykepleie på hjul Helseforum for kvinner HIV Norge Malmøgaten aktivitetssenter Nasjonalforening for folkehelsen eldresentrene Norges Blindeforbund, Oslo Oslo Døveforening Reform mannstelefonen Senter for seksuelt misbrukte menn ) ( frivillighetsmidler : Afasiforeningen Angstringen Oslo, Stiftelsen hsk_tall

35 Side 33 Kirkens Bymisjon Forum for menn Kirkens Bymisjon Grønn omsorg Kulturhuset i Oslo Mental Helse Oslo Oslo Røde Kors besøkstjeneste ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tannhelsetjenesten flere stillinger ) (- Legevakten Sex og samfunn ) (- Øke antall fysioterapihjemler i Oslo Øst ) (- Mental helse ) (- LPP Oslo/PIO personlig ombud ) (- Fontenehuset i Oslo ) (- Fontenehuset Øst ) (- DIXI Ressurssenter ) (- Alternativ til vold ) (- Besøkstjenesten Røde Kors ) (- Norges Blindeforbund ) (- Ungdom mot vold ) (- KAST ) (- Kulturhuset Vulkan/Helseforum for kvinner) ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff.uttak). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (DIXI Ressurssenter). 315 Velferdsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til organisasjoner og tiltak : Blå Kors Øst AS, Home-Start familiekontakten Blå Kors kontaktsenter Flyktningeguiden v/oslo Røde Kors Fransiskushjelpen Frelsesarmeens fyrlyskorps Frelsesarmeens Jobben Fri rettshjelp hsk_tall

36 Side 34 Gatejuristen Home-Start familiekontakten v/kirkens Bymisjon Forus JURK Leieboerforeningen Link Oslo senter for selvhjelp og mestring Marita bo v/maritastiftelsen Maritastiftelsen Natthjemmet Oslo Krisesenter Pinsevennenes Evangeliesenter SKBO Lønn som fortjent Stiftelsen P22 Motivasjonsavd Vern for eldre ) ( frivillighetsmidler : Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp Betanien Oslo Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Bosatt MiRA ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner Møtestedet Kirkens Bymisjon Oslo Røde Kors Nettverk etter soning Stiftelsen Retretten Veiledningssenteret for pårørende i Oslo ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre videre drift av Fri Rettshjelp). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Storbyavdelingen) med : (- Sosiale boligvirkemidler Leieboerforeningen ) (- Kirkens bymisjon Natthjemmet ) (- Kirkens bymisjon gatejuristen ) (- PRO-senteret gjenopprette kutt ) (- Rådgivingskontor for hørselshemmede ) (- Bomiljøtiltak kommunale boliger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Rusmiddeletaten) med : (- Veiledningssenteret for pårørende/rus ) (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Lønn som fortjent ) (- Frelsesarmeen Bosatt ) (- Kirkens bymisjon Møtestedet ). (- Maritabo ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff. uttak ) 5. hsk_tall

37 Side 35 (- Telefonkontakt, eldre og uføre ) (- Amathea ) (- Subchurch ). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Stiftelsen P ) (- Rådgivningskontoret for hørselshemmede ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sjøstrand Omsorgssenter opprettholde ) (- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) ) 350 Trygdeordninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (kommunal tilleggspensjon) 360 Barne- og familieetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

38 Side Byomfattende tiltak avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Omsorg+, skyve investering) INVESTERINGSBUDSJETTET 5. hsk_tall

39 Side Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Rehabilitering av sykehjem ) (- Rehabilitering omsorgsbolig ) 315 Velferdsetaten Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Sjøstrand Omsorgssenter) 428 Sosiale boligvirkemidler Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse) 5. hsk_tall

40 Side hsk_tall

41 Side 39 TALLBUDSJETTET Byutviklingskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (rydde opp i forurenset grunn). H, A,V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon). 520 Byantikvaren Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økning av Byantikvarens driftsbudsjett). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (verneverdige bygg/akergårder). 609 Plan- og bygningsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Plan for drabantbyfornyelse (fortetting/rehabilitering) ) (- Planlegging og tilpasning til klimaendring ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med : (- Rammereduksjon ) (- Avvikle avisen Byblikk ). 6. buk_tall

42 Side 40 INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 185 Forskjellige utbedringstiltak Sum utgifter MDG foreslo foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse). 425 Andre utbyggingsformål Sum inntekter H, V, F og KrF foreslo foreslo sum utgifter redusert med (økt eiendomssalg). 6. buk_tall

43 Side 41 TALLBUDSJETTET Samferdsels- og miljøkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 542 Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økt vedlikehold av byens grønne lunger) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Snørydding og vedlikehold av gang- og sykkelveier ) (Badene åpningstider og rehabilitering ) (Prosjektering av bad på Rommen ) (Belysning i gater, gangveier og parker - vedlikehold ) (Skjøtsel av grøntarealer ) (Ladestasjoner ) (Hodestøtte til idretten ) (Valle Hovin skøytehall ) (Prosjektering Oslo Idrettshaller AS; Årvoll ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver ) (Norway Cup ) (Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (effektiviseringsuttak) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 7. smk_tall

44 Side 42 Sum inntekter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økte parkeringsgebyrer) A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (utvidet p-avgift) 643 Renovasjonsetaten - næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 711 Kjøp av transporttjenester Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Utredning av metro ) (Oppgradering av trikkeinfrastrukturen ) (Prosjektmidler til trikkelinje til Tonsenhagen ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Starte kveldsruter senere ) (Nattbusser ) (Økt kapasitet buss, avlastning T-banelinjer ) (Flere rushtidsavganger ) (Ikke øke prisen på månedskort opprettholde dagens tilbud ) (Ny T-banetunnel i sentrum prosjektering ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Sammenslåing av kollektivselskaper/effektivisering av KTP) Sum inntekter 7. smk_tall

45 Side 43 MDG foreslo sum inntekter forhøyet med (belønningsordningen for bedre kollektivtransport) 752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel 761 Sykkelprosjektet Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 7. smk_tall

46 Side Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Prosjekter i klimatilpasningsstrategien ) (Skar leir økologisk forsøksprosjekt ) (Etablering av kollektivfelter ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kjøp av Sagene bad ) (Ny belysning i gater, gangveier og parker ) (Forbedre traseer og trikkeskinner ) (Rustad skianlegg ) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Økt reasfaltering ) (Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kunstgressbane Høybråten ) (Kunstgressbane Myrerfeltet ) (Kunstgressbane Grorud ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (Redusere og skyve på investeringer, bl.a. nye p-plasser ) (Levende Oslo, skyve på investeringer ) Sum inntekter X foreslo sum inntekter forhøyet/redusert med x (...). 643 Renovasjonsetaten næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 7. smk_tall

47 Side Kjøp av transporttjenester (ikke aktuelt) 761 Sykkelprosjektet Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sykkelprosjektet) Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF 7. smk_tall

48 Side smk_tall

49 Side 47 KOMMUNALE FORETAK KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2010 FOR KOMMUNALE FORETAK 051 Klima og energi Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2012 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i investeringsbudsjettet settes til 15 mill. i 2012 og med tilsvarende finansiering fra Klima- og energifondet. 052 Omsorg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorg Oslo KF settes til 0 mill. i Undervisningsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 635 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (FIN) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

50 Side 48 Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Ferdig-stillelse Kostnads- Bevilget tom Budsjett 2012 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Rebevilgning av midler inndratt i Sum nybygg og totalrehabilitering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn - ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

51 Side 49 Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF om investeringsprosjekt endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler: Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Beløp i 1000 kr Ferdigstillelse Kostnadsramme Bevilget tom Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Øraker 8-10, byggetrinn Skøyen 1-7, superkube Nordtvet 1-7, utvidelse Rødtvet 1-7, superkube Stasjonsfjellet Sofienberg Majorstuen Rebevilgning av midler inndratt i R foreslår sum utgifter økt med (Økt tilskudd til Akuttiltak/generell rehabilitering) A og SV foreslo investeringsbudsjettet økt med (rehabilitering av skolebygg). 055 Boligbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 46 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Boligbygg Oslo KF (FIN) Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter Kjøp av boligeiendom Presteboliger kjøp/rehabilitering Ufordelt Omsorg Boliger til vanskeligstilte Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Salg av eiendom Tilskudd fra staten fkom_tall_kommunale_foretak

52 Side 50 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering A og SV foreslo investeringsbudsjettet redusert med (kjøp /rehab prestebolig) 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Tannhelsetjenesten Oslo KF settes til 0 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Budsjett Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) Utstyrsplan Beløp i 1000 kr Sum investeringsutgifter Tilskudd fra bykassen Sum finansiering Arbeidstrening Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i Omsorgsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 131 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (FIN) Kap.utvidelse/nybygg barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. Bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter fkom_tall_kommunale_foretak

53 Side 51 Lån i lånefondet Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF. Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 103 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (NOE) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering H, V, F og KrF foreslo investeringsbudsjettet økt med (avsetninger til byggubg av nye sykehjemsplasser) Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 56). Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 111,5 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: 8. fkom_tall_kommunale_foretak

54 Side 52 Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (KON) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering Oslo Havn KF Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 34 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Oslo Havn KF (MOS) IKT og annet utstyr Farled og div mindre prosjekter Vesthavna Sydhavna (inkl kraner) Omstruktueringsprosjekter Ren Oslofjord 500 Sum investeringsutgifter Avsetning til Havnefond KF 0 Sum finansieringsbehov Salg av eiendom Overføring fra driftsbudsjettet Utbytte fra HAV Eiendom AS Bruk av havnefondet Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

55 Side fkom_tall_kommunale_foretak

56

57 Side 55 TAKSTER OG AVGIFTER Kultur- og utdanningskomiteen K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m barn barn (70 %) barn (50 %) *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m. kr Heldagsplass Halvdagsplass *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra trinn. KOUK_takst

58 Side 56 A og SV foreslo: Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen: (gratis for laveste inntektsgrense, laveste inntektsgrense forhøyet til fra til ) Heldagsplass gratis Halvdagsplass gratis K3. Tilbud til barn med særskilte behov i trinn Byrådet foreslo: Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i trinn K4. Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole Byrådet foreslo: Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr per elev per år fra Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett. K5. Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett. KOUK_takst

59 Side 57 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Helse- og sosialkomiteens område 2012 H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Byrådet foreslo: Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1) Inntil (under 2 G) 2) Fra (2-3 G) Fra (3-4 G) Fra (4 G og over) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. Pr år(timer) 165 pr mnd pr år (90 timer) pr år (90 timer) pr år (90 timer) 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. 2) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 165 pr. måned. Jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer) Inntil (under 2 G) 2) 26 kr 170 pr. mnd. Fra (2-3 G) 57 kr pr. år (90 timer) Fra (3-4 G) 150 kr pr. år (90 timer) Fra (4 G og over) 250 kr pr. år (90) timer Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. 10. hsk_takst

60 Side 58 R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.6): Det kreves ikke egenbetaling for praktisk hjelp i hjemmet, slik som renhold, matlaging, m.m. H2. Egenbetaling for trygghetsalarm Byrådet foreslo: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt Månedssats kroner før særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G)* 197 *Inntektsgrensen justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) per Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006, presisering av regelverk for egenbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Under tabellen egenbetaling for trygghetsalarm er det i Sak 1/2012 tatt inn en fotnote som ikke er aktuell. Den nedre inntektsgrense for egenbetaling for trygghetsalarm som byrådet har foreslått ligger over de begrensninger som fotnoten omfatter, og fotnoten vil derfor utgå. Følgende bestemmelser foreslås da å gjelde for 2012: Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før Månedssats særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G) kr 197 Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.7): Det kreves ikke egenbetaling for trygghetsalarm. 10. hsk_takst

61 Side 59 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Samferdsels- og miljøkomiteen S1. (9.8.) Transporttjenesten for forflytningshemmede - Egenandel Byrådet foreslo: Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S2. (9.9) Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre Byrådet foreslo: Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 330 pr. måned. S3. (9.10) Transporttjenesten for forflytningshemmede prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø Byrådet foreslo: Egenandel for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S4. (9.11) Parkeringsgebyr Byrådet foreslo: Parkeringsgebyr økes med 3,3 %. smk_takst