Budsjett for Oslo kommune 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett for Oslo kommune 2012"

Transkript

1 Budsjettdokumenter Budsjett for Oslo kommune 2012 Finanskomiteens møte Voteringshefte I Side Generelle vedtak....1 Tallforslag Finanskomiteen...7 Kultur- og utdanningskomiteen 17 Helse- og sosialkomiteen.25 Byutviklingskomiteen..39 Samferdsels- og miljøkomiteen.41 Kommunale foretak...47 Takster og avgifter Kultur- og utdanningskomiteen...55 Helse- og sosialkomiteen..57 Samferdsels- og miljøkomiteen...59 Verbalforslag Finanskomiteen 61 Kultur- og utdanningskomiteen...69 Helse- og sosialkomiteen Byutviklingskomiteen 143 Samferdsels- og miljøkomiteen.147

2

3 Side 1 SKATTE- LÅNE OG FULLMAKTSVEDTAK Byrådet foreslo: SKATTEVEDTAK Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2012 skrives ut med: a) 7,0 på formue b) 13,95 % på inntekt Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse. Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 1 b: 14,25 prosent på inntekt Eiendomsskatt Eiendomskatt for 2012 skrives ut etter reglene i lov av 6. juni 1975 nr 29, jf midlertidig tillegg av 17. desember 1982 og lov av 21. desember Følgende satser benyttes: 2 promille av takstsummen på faste eiendommer i de områder som er avgrensa ved bystyrets vedtak av 3. desember 1980 og senere endringer. For boliger gjøres det fratrekk av et bunnfradrag i takstgrunnlaget. Bunnfradraget skal være så stort at boliger av vanlig standard blir fritatt for eiendomsskatt. Byrådet fremmer egen sak for bystyret om fastsetting av bunnfradraget. 2. generelle vedtak

4 Side 2 LÅNEVEDTAK Byrådet foreslo: Lånevedtak Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 652,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings- /avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF inntil 543 mill. Boligbygg Oslo KF inntil 238,5 mill. c) Innlån til Lånefondet, mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 2 a første avsnitt: Innlån til bykassen, 1 902,8 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Pkt. 2 b andre avsnitt: Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. Pkt. 2 c: Innlån til lånefondet, 4 374,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. A og SV foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: 2. generelle vedtak

5 Side 3 a) Innlån til bykassen, 2 837,9 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,5 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. H, V, F og KrF foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 801,1 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 457,5 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,2 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. 2. generelle vedtak

6 Side 4 LÅNEFONDET Byrådet foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik. Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 702,5 sum utbetalinger 5 702,5 Lånefondet Sum bruk av midler 6 859, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,5 Sum anskaffelse av midler ,1 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik (erstatter forslag i Sak 1): Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 730,9 sum utbetalinger 5 730,9 Sum bruk av midler 6 887, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,9 Sum anskaffelse av midler ,5 H, V, F og KrF foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik: 2. generelle vedtak

7 Side 5 Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 765,7 sum utbetalinger 5 765,7 Sum bruk av midler 6 922, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,7 Sum anskaffelse av midler ,3 2. generelle vedtak

8 Side 6 FULLMAKTER TIL BYRÅDET Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over driftsog investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak Byrådet foreslo: Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt. 2. generelle vedtak

9 Side 7 TALLBUDSJETTET Finanskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 427 Tap på utlån (EST) Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 8 BYRÅDSLEDERENS AVDELING 120 Byråd/byrådsavdelingene Sum utgifter A, SV og MDG foreslo sum utgifter redusert med (besparelser) Sum inntekter 126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavd. Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med fkom_tall 2012

10 Side 8 Sum inntekter 191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med ( ) ( Freedom Forum) Sum inntekter DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (-kontorstøttelisenser) Sum inntekter 125 Utviklings- og kompetanseetaten Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

11 Side 9 A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (økt inntak av lærlinger i kommunens virksomheter) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (UKE eff.uttak. UKE reduserer rådgivning OPS, konkurr). Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (avviklingskostnad Lambda) Sum inntekter 130 Kemnerkontoret Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Økt ramme ) (- Flytteprosjekt ) H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (drift) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

12 Side Næringsutvikling og reiseliv Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Ungt Entreprenørskap). H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (- Visit Oslo ) (- Ungt Entreprenørskap ) Sum inntekter 459 Næringsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (bekjempelse av økonomisk kriminalitet). Sum inntekter DEL 10 BYSTYRETS ORGANER 100 Bystyret m.v. Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 3. fkom_tall 2012

13 Side 11 Sum inntekter 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 124 Forsikringer Sum utgifter H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med ( Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012) Sum inntekter 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

14 Side 12 A og SV foreslo sum utgifter redusert med (incentivordning Kemneren, omdisponering til ramme kemneren). Sum inntekter 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med ( redusert overføring) Sum inntekter 426 Tap på lånegarantier Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 800 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

15 Side 13 Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (- Prosjekt flytt til Oslo ) (- Økt skatteinngang ) 898 Overføringer fra KF m.v. Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (overføringer fra KF Undervisningsbygg). 940 Disposisjonsfond Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (- Selvass. fond mindre avsetning ) (- Fond for eldresatsning ) (- P fond (økt bruk av fond) ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Fond for eldresatsing) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

16 Side Bundne driftsfond Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Tapsfondet mindre avsetning) Sum inntekter 980 Overføring mellom drift og investering Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (mindre overføringer drift til invest) Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (reduserte utgifter til elektroniske tjenester) 3. fkom_tall 2012

17 Side 15 H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (stanse arbeidet med Lambda) MDG foreslo sum utgifter redusert med (Munch museum) Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 910 Lån Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med Overføring mellom drift og investering 3. fkom_tall 2012

18 Side 16 Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (mindre overføringer drift til invest) 3. fkom_tall 2012

19 Side 17 TALLBUDSJETTET Kultur- og utdanningskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 306 Bydelene Diverse barnehagetiltak Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tiltak for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft ) (- Tiltak for kompetanseheving av pedagogisk personale ) (- Bydelsvise fagteam ) (- Bydelsvise språkpedagoger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen): ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til Gatemeglingsprosjektet ) ( økt Oslo Røde Kors ressurssenter Mortensrud ) ( økt tilskudd til Ungdom mot vold ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Oslo Røde Kors (Ressurssenter Groruddalen + Mortensrud) ) (- Gatemekling Røde Kors ). Sum inntekter KOUK_tall

20 Side 18 DEL 5 KULTUR OG UTDANNING Utdanning 200 Utdanningsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- økt tilskudd til inventar og utstyr, IKT for vedtatte og nye skoler ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Spesialpedagogisk kompetanse på skolene ) (- Fullfinansiere lærerløftet, stipender ) (- Skolelokaler, kompensasjon utlån ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff.uttak Adm ) (- OPS ). Sum inntekter 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 210 Grunnskolen Sum utgifter KOUK_tall

21 Side 19 R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning, flere lærere ) (- IKT ). Sum inntekter 211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Redusert egenbetaling ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (gratis opphold for familier med lav inntekt). Sum inntekter 230 Videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning ) (- Utstyr yrkesfag ). Sum inntekter 231 Fagopplæring KOUK_tall

22 Side 20 Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 250 Fagskolen Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter KOUK_tall

23 Side Oslo musikk- og kulturskole Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- ingen egenandel ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Ny kulturstasjon i Groruddalen ) (- Reduserte ventelister ). Sum inntekter 294 Voksenopplæring Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 354 Enhet for mangfold og integrering Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Human Rights Service, prosjektmidler). Sum inntekter Kultur 501 Kultureiendommer KOUK_tall

24 Side 22 Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (Støtte til Vøyenvolden gård). Sum inntekter 502 Kulturetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til tiltak barn, ungdom og fritid : Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til skolekor,-korps og orkestre ) ( økt tilskudd til tiltak kunst og kultur Spesifisert i vedlegg) ( - Utvidet åpningstid ved Deichmanske bibliotek ) (- Utvikling av digitale bibliotekstjenester ) (- Arbeid med sikring og selvbetjening i Deichmanske bibliotek ) (- Nødvendig oppgradering av Hovedbiblioteket ) (-Styrking av Byarkivets arbeid med privatarkivvern, fotovern, minneinnsamling og digitalisering ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Bibliotek, Nydalen og Rommen ) (- By:Larm ) (- Parkteateret Scene ) (- Hudøy ) (- Dyrafjeld, økt bruk ) (- Jobb X ) (- LLH, undervisning vgs ) (- Center for Afrikansk Kulturformidling ) (- BOA ) (- PRODA ) (- Kulturkort for ungdom ) (- Jødisk museum ) (- Minnesmerket Hasle ) MDG foreslo sum utgifter forhøyet med H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) KOUK_tall

25 Side 23 H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Jødisk museum) Sum inntekter 504 Munch-museet Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter Kirker, trossamfunn og gravferd 581 Den norske kirke og andre trossamfunn Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i Oslo, driftstilskudd ) ( Tros- og livssynssamfunn ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med MDG foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 590 Gravferdsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). KOUK_tall

26 Side 24 Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføringer Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til reetablering og akuttiltak/rehabilitering barnehager). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Nye barnehageplasser ) (- Rehabilitering barnehage ) Sum inntekter DEL 5 KULTUR OG UTDANNING 504 Munch-museet Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter KOUK_tall

27 Side 25 TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteens område DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 - BYDELENE Bydelene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Bydel Gamle Oslo Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

28 Side Bydel Grünerløkka Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 003 Bydel Sagene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 004 Bydel St. Hanshaugen Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

29 Side Bydel Frogner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 006 Bydel Ullern Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 007 Bydel Vestre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

30 Side 28 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 008 Bydel Nordre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 009 Bydel Bjerke Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

31 Side Bydel Grorud Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 011 Bydel Stovner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 012 Bydel Alna Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

32 Side Bydel Østensjø Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 014 Bydel Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 015 Bydel Søndre Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

33 Side 31 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 304 Bydelene avsetninger Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Omsorg+ Gamle Oslo, Sagene) 308 Bydelene - avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt avsetning til Riverside ungdomshus) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Riverside). 313 Sykehjemsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) 5. hsk_tall

34 Side 32 Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Utvidelse av rehab.plasser ) (- Økt fagopplæring ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff. uttak og konkurranse). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass)). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012) 314 Helseetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( tilskudd til organisasjoner og tiltak : Alternativ til vold drift Amathea veiledningstjeneste for gravide Dixi ressurssenter for voldtatte Fontenehuset i Oslo Fontenehuset Oslo Øst Fransiskushjelpen pleietjenesten Fransiskushjelpen sykepleie på hjul Helseforum for kvinner HIV Norge Malmøgaten aktivitetssenter Nasjonalforening for folkehelsen eldresentrene Norges Blindeforbund, Oslo Oslo Døveforening Reform mannstelefonen Senter for seksuelt misbrukte menn ) ( frivillighetsmidler : Afasiforeningen Angstringen Oslo, Stiftelsen hsk_tall

35 Side 33 Kirkens Bymisjon Forum for menn Kirkens Bymisjon Grønn omsorg Kulturhuset i Oslo Mental Helse Oslo Oslo Røde Kors besøkstjeneste ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tannhelsetjenesten flere stillinger ) (- Legevakten Sex og samfunn ) (- Øke antall fysioterapihjemler i Oslo Øst ) (- Mental helse ) (- LPP Oslo/PIO personlig ombud ) (- Fontenehuset i Oslo ) (- Fontenehuset Øst ) (- DIXI Ressurssenter ) (- Alternativ til vold ) (- Besøkstjenesten Røde Kors ) (- Norges Blindeforbund ) (- Ungdom mot vold ) (- KAST ) (- Kulturhuset Vulkan/Helseforum for kvinner) ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff.uttak). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (DIXI Ressurssenter). 315 Velferdsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til organisasjoner og tiltak : Blå Kors Øst AS, Home-Start familiekontakten Blå Kors kontaktsenter Flyktningeguiden v/oslo Røde Kors Fransiskushjelpen Frelsesarmeens fyrlyskorps Frelsesarmeens Jobben Fri rettshjelp hsk_tall

36 Side 34 Gatejuristen Home-Start familiekontakten v/kirkens Bymisjon Forus JURK Leieboerforeningen Link Oslo senter for selvhjelp og mestring Marita bo v/maritastiftelsen Maritastiftelsen Natthjemmet Oslo Krisesenter Pinsevennenes Evangeliesenter SKBO Lønn som fortjent Stiftelsen P22 Motivasjonsavd Vern for eldre ) ( frivillighetsmidler : Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp Betanien Oslo Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Bosatt MiRA ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner Møtestedet Kirkens Bymisjon Oslo Røde Kors Nettverk etter soning Stiftelsen Retretten Veiledningssenteret for pårørende i Oslo ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre videre drift av Fri Rettshjelp). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Storbyavdelingen) med : (- Sosiale boligvirkemidler Leieboerforeningen ) (- Kirkens bymisjon Natthjemmet ) (- Kirkens bymisjon gatejuristen ) (- PRO-senteret gjenopprette kutt ) (- Rådgivingskontor for hørselshemmede ) (- Bomiljøtiltak kommunale boliger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Rusmiddeletaten) med : (- Veiledningssenteret for pårørende/rus ) (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Lønn som fortjent ) (- Frelsesarmeen Bosatt ) (- Kirkens bymisjon Møtestedet ). (- Maritabo ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff. uttak ) 5. hsk_tall

37 Side 35 (- Telefonkontakt, eldre og uføre ) (- Amathea ) (- Subchurch ). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Stiftelsen P ) (- Rådgivningskontoret for hørselshemmede ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sjøstrand Omsorgssenter opprettholde ) (- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) ) 350 Trygdeordninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (kommunal tilleggspensjon) 360 Barne- og familieetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

38 Side Byomfattende tiltak avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Omsorg+, skyve investering) INVESTERINGSBUDSJETTET 5. hsk_tall

39 Side Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Rehabilitering av sykehjem ) (- Rehabilitering omsorgsbolig ) 315 Velferdsetaten Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Sjøstrand Omsorgssenter) 428 Sosiale boligvirkemidler Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse) 5. hsk_tall

40 Side hsk_tall

41 Side 39 TALLBUDSJETTET Byutviklingskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (rydde opp i forurenset grunn). H, A,V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon). 520 Byantikvaren Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økning av Byantikvarens driftsbudsjett). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (verneverdige bygg/akergårder). 609 Plan- og bygningsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Plan for drabantbyfornyelse (fortetting/rehabilitering) ) (- Planlegging og tilpasning til klimaendring ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med : (- Rammereduksjon ) (- Avvikle avisen Byblikk ). 6. buk_tall

42 Side 40 INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 185 Forskjellige utbedringstiltak Sum utgifter MDG foreslo foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse). 425 Andre utbyggingsformål Sum inntekter H, V, F og KrF foreslo foreslo sum utgifter redusert med (økt eiendomssalg). 6. buk_tall

43 Side 41 TALLBUDSJETTET Samferdsels- og miljøkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 542 Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økt vedlikehold av byens grønne lunger) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Snørydding og vedlikehold av gang- og sykkelveier ) (Badene åpningstider og rehabilitering ) (Prosjektering av bad på Rommen ) (Belysning i gater, gangveier og parker - vedlikehold ) (Skjøtsel av grøntarealer ) (Ladestasjoner ) (Hodestøtte til idretten ) (Valle Hovin skøytehall ) (Prosjektering Oslo Idrettshaller AS; Årvoll ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver ) (Norway Cup ) (Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (effektiviseringsuttak) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 7. smk_tall

44 Side 42 Sum inntekter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økte parkeringsgebyrer) A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (utvidet p-avgift) 643 Renovasjonsetaten - næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 711 Kjøp av transporttjenester Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Utredning av metro ) (Oppgradering av trikkeinfrastrukturen ) (Prosjektmidler til trikkelinje til Tonsenhagen ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Starte kveldsruter senere ) (Nattbusser ) (Økt kapasitet buss, avlastning T-banelinjer ) (Flere rushtidsavganger ) (Ikke øke prisen på månedskort opprettholde dagens tilbud ) (Ny T-banetunnel i sentrum prosjektering ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Sammenslåing av kollektivselskaper/effektivisering av KTP) Sum inntekter 7. smk_tall

45 Side 43 MDG foreslo sum inntekter forhøyet med (belønningsordningen for bedre kollektivtransport) 752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel 761 Sykkelprosjektet Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 7. smk_tall

46 Side Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Prosjekter i klimatilpasningsstrategien ) (Skar leir økologisk forsøksprosjekt ) (Etablering av kollektivfelter ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kjøp av Sagene bad ) (Ny belysning i gater, gangveier og parker ) (Forbedre traseer og trikkeskinner ) (Rustad skianlegg ) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Økt reasfaltering ) (Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kunstgressbane Høybråten ) (Kunstgressbane Myrerfeltet ) (Kunstgressbane Grorud ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (Redusere og skyve på investeringer, bl.a. nye p-plasser ) (Levende Oslo, skyve på investeringer ) Sum inntekter X foreslo sum inntekter forhøyet/redusert med x (...). 643 Renovasjonsetaten næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 7. smk_tall

47 Side Kjøp av transporttjenester (ikke aktuelt) 761 Sykkelprosjektet Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sykkelprosjektet) Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF 7. smk_tall

48 Side smk_tall

49 Side 47 KOMMUNALE FORETAK KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2010 FOR KOMMUNALE FORETAK 051 Klima og energi Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2012 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i investeringsbudsjettet settes til 15 mill. i 2012 og med tilsvarende finansiering fra Klima- og energifondet. 052 Omsorg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorg Oslo KF settes til 0 mill. i Undervisningsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 635 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (FIN) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

50 Side 48 Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Ferdig-stillelse Kostnads- Bevilget tom Budsjett 2012 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Rebevilgning av midler inndratt i Sum nybygg og totalrehabilitering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn - ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

51 Side 49 Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF om investeringsprosjekt endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler: Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Beløp i 1000 kr Ferdigstillelse Kostnadsramme Bevilget tom Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Øraker 8-10, byggetrinn Skøyen 1-7, superkube Nordtvet 1-7, utvidelse Rødtvet 1-7, superkube Stasjonsfjellet Sofienberg Majorstuen Rebevilgning av midler inndratt i R foreslår sum utgifter økt med (Økt tilskudd til Akuttiltak/generell rehabilitering) A og SV foreslo investeringsbudsjettet økt med (rehabilitering av skolebygg). 055 Boligbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 46 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Boligbygg Oslo KF (FIN) Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter Kjøp av boligeiendom Presteboliger kjøp/rehabilitering Ufordelt Omsorg Boliger til vanskeligstilte Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Salg av eiendom Tilskudd fra staten fkom_tall_kommunale_foretak

52 Side 50 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering A og SV foreslo investeringsbudsjettet redusert med (kjøp /rehab prestebolig) 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Tannhelsetjenesten Oslo KF settes til 0 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Budsjett Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) Utstyrsplan Beløp i 1000 kr Sum investeringsutgifter Tilskudd fra bykassen Sum finansiering Arbeidstrening Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i Omsorgsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 131 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (FIN) Kap.utvidelse/nybygg barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. Bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter fkom_tall_kommunale_foretak

53 Side 51 Lån i lånefondet Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF. Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 103 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (NOE) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering H, V, F og KrF foreslo investeringsbudsjettet økt med (avsetninger til byggubg av nye sykehjemsplasser) Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 56). Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 111,5 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: 8. fkom_tall_kommunale_foretak

54 Side 52 Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (KON) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering Oslo Havn KF Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 34 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Oslo Havn KF (MOS) IKT og annet utstyr Farled og div mindre prosjekter Vesthavna Sydhavna (inkl kraner) Omstruktueringsprosjekter Ren Oslofjord 500 Sum investeringsutgifter Avsetning til Havnefond KF 0 Sum finansieringsbehov Salg av eiendom Overføring fra driftsbudsjettet Utbytte fra HAV Eiendom AS Bruk av havnefondet Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

55 Side fkom_tall_kommunale_foretak

56

57 Side 55 TAKSTER OG AVGIFTER Kultur- og utdanningskomiteen K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m barn barn (70 %) barn (50 %) *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m. kr Heldagsplass Halvdagsplass *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra trinn. KOUK_takst

58 Side 56 A og SV foreslo: Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen: (gratis for laveste inntektsgrense, laveste inntektsgrense forhøyet til fra til ) Heldagsplass gratis Halvdagsplass gratis K3. Tilbud til barn med særskilte behov i trinn Byrådet foreslo: Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i trinn K4. Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole Byrådet foreslo: Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr per elev per år fra Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett. K5. Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett. KOUK_takst

59 Side 57 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Helse- og sosialkomiteens område 2012 H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Byrådet foreslo: Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1) Inntil (under 2 G) 2) Fra (2-3 G) Fra (3-4 G) Fra (4 G og over) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. Pr år(timer) 165 pr mnd pr år (90 timer) pr år (90 timer) pr år (90 timer) 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. 2) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 165 pr. måned. Jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer) Inntil (under 2 G) 2) 26 kr 170 pr. mnd. Fra (2-3 G) 57 kr pr. år (90 timer) Fra (3-4 G) 150 kr pr. år (90 timer) Fra (4 G og over) 250 kr pr. år (90) timer Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. 10. hsk_takst

60 Side 58 R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.6): Det kreves ikke egenbetaling for praktisk hjelp i hjemmet, slik som renhold, matlaging, m.m. H2. Egenbetaling for trygghetsalarm Byrådet foreslo: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt Månedssats kroner før særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G)* 197 *Inntektsgrensen justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) per Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006, presisering av regelverk for egenbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Under tabellen egenbetaling for trygghetsalarm er det i Sak 1/2012 tatt inn en fotnote som ikke er aktuell. Den nedre inntektsgrense for egenbetaling for trygghetsalarm som byrådet har foreslått ligger over de begrensninger som fotnoten omfatter, og fotnoten vil derfor utgå. Følgende bestemmelser foreslås da å gjelde for 2012: Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før Månedssats særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G) kr 197 Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.7): Det kreves ikke egenbetaling for trygghetsalarm. 10. hsk_takst

61 Side 59 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Samferdsels- og miljøkomiteen S1. (9.8.) Transporttjenesten for forflytningshemmede - Egenandel Byrådet foreslo: Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S2. (9.9) Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre Byrådet foreslo: Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 330 pr. måned. S3. (9.10) Transporttjenesten for forflytningshemmede prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø Byrådet foreslo: Egenandel for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S4. (9.11) Parkeringsgebyr Byrådet foreslo: Parkeringsgebyr økes med 3,3 %. smk_takst

Finanskomiteens område

Finanskomiteens område TALLBUDSJETT Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer: Finanskomiteens område DEL 9 FINANS OG NÆRING 130 Kemnerkontoret Sum utgifter forhøyet med 2.000.000

Detaljer

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 Øke antall TT reiser med 20 for de over 67 år 8 150 000 Redusere prisøkning egenandel TT

Detaljer

TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteen

TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteen TALLBUDSJETTET 2017 Helse- og sosialkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 5.1 BYDELENE EST 01-15 Bydelene H foreslo sum utgifter forhøyet med 274.700.000 (- FO2 Helsestasjon 3.000.000) (- FO3 2 permanente ernæringsfysiologstillinger

Detaljer

SVs alternative budsjett 2014

SVs alternative budsjett 2014 SVs alternative budsjett 2014 SV Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 2 000 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse

Detaljer

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010

2. HOVEDOVERSIKTER. 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen. Beløp i 1000 kr HOVEDOVERSIKTER BUDSJETT Regnskap 2010 HOVEDOVERSIKTER 1 2. HOVEDOVERSIKTER 2.1 Årsbudsjett drift - bykassen Regnskap 21 Beløp i 1 kr Budsjett 211 212 Bydelene (EST og KOU) *) Utgift 19 87 178 19 644 847 2 579 218 Inntekt -7 167 727-3 613 36-3

Detaljer

SVs alternative budsjett 2015

SVs alternative budsjett 2015 SVs alternative budsjett 2015 Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 1 000 Tilfeldige utgifter etter bystyrets 102 bestemmelse

Detaljer

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 59 Omsorgsbygg Flere sykehjemsplasser 200 000 000 313 Sykehjemsetaten Øke bemanningen på

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Komiteenes ansvarsområder

Komiteenes ansvarsområder Saksnr: 201525566-110 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 2: Punkt 1.4 i gjeldende «Reglement for bystyrekomiteene» Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019 har bystyret fire komiteer:

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 SAKSLISTE 2007 Møte nr. 1 24. januar 2007 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 Sak nr. 2 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 12. desember 2006 u.off. jfr. off.l. 6.4 Sak nr.

Detaljer

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder:

Komite for barnehage, skole og idrett. Bystyrekomiteene behandler saker innenfor følgende områder: Saksnr: 201525566-109 Saksbehandler: FRWE Delarkiv: ESARK-0200 Vedlegg 1: Forslag til oppdatert og justert punkt 1.4 i «Reglement for bystyrekomiteene» 1.4. Komiteenes ansvarsområder I perioden 2015-2019

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /16 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2017 /økonomiplan 2017-2020 i bystyrets organer: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201612918-16 Hva saken gjelder: I denne saken

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning 07.01.2014 Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Oslo kommunes økonomi Ansatte

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2013

Byrådets forslag til budsjett 2013 Byrådets forslag til budsjett 2013 Sammenheng mellom kommunens plandokumenter Innledning 1 Budsjett 2013 Budsjettets profil og prioriteringer Hoved- og nøkkelstørrelser for Oslo kommune.... 2 Hovedstørrelser

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

OSLO KOMMUNE. SAK 1 Del 2

OSLO KOMMUNE. SAK 1 Del 2 OSLO KOMMUNE SAK 1 Del 2 BYRÅDETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2014-2017 Budsjett 2014 Budsjettets profil og prioriteringer Økonomiplan 2014-2017 Bydelene EST og KOU Bydelene EST Bydelene barnehager Eldre

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV)

Opprop Til stede: Jens E. Lange (F) leder, Paal Haavorsen (A), Sindre Flø (SV), Ulf Granli (H), Ragnar Leine (RV) Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/06 Møte: Arbeidsutvalget i bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Vestre Elvebakke 3 Møtetid: Onsdag 06. desember 2006

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007

SAKSLISTE Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 SAKSLISTE 2008 Møte nr. 1 23. januar 2008 Sak nr. 1 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 13. desember 2007 Sak nr. 2 Sak nr. 3 Sak nr. 4 Rapport 1/2008 Bydelenes tilsyn, oppfølging og kontroll ved fosterhjemsplasseringer.

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett for Økonomiplan for , fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 20. september 2010 /10 Forretningsutvalget Årsbudsjett for 2011 - Økonomiplan for 2011-2014, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-000-201011724-5 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret:

BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016. Formannskapets innstilling til kommunestyret: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2013 1.1. Det skal fortsatt kreves eiendomsskatt på verk og bruk i Storfjord kommune. For eiendomsskatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006

Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/

Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/ DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 60/08 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 10/12-2008 SAK 60/08: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Forslag til

Detaljer

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg

Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg Kommunestyrets vedtatte budsjett for 2016 og økonomiplan 2016-2019 med tilhørende saksprotokoll og vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Vedtak...3 Saksprotokoll kommunestyret...6 Saksprotokoll finans- og næringskomitè...22

Detaljer

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF:

Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Behandling i Formannskapet - 29.11.2011 Ordføreren foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Endringsforslag til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan fra Sp, H, FrP, V, og KrF: Merutgifter/Mindreinntekt

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2013/1092-6 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 25.10.2013 Budsjett 2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Formannskapet Bystyret Rådmannens

Detaljer

Administrasjon og ledelse

Administrasjon og ledelse Administrasjon og ledelse Obligatorisk kurs i samfunnsmedisin (Kurs F) Hovedtema mandag 15. januar: - forvaltningssystemet oppbygning - organisering av helsetjenesten - policsk og administracv styring

Detaljer

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016

BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 OSLO KOMMUNE BYRÅDET Vedlegg 2 BYRÅDETS ÅRSBERETNING 2016 Bydelsstatistikk for 2016 (omfatter obligatoriske måltall for bydelene) Tabell 1-3 - B1 - Saksbehandlingstid - bistand til bolig - hittil i år

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes på neste møte i Eldrerådet. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-19:30 Til stede på møtet Møteleder Inger Marit Skallerud Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Marit Rønneberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. april 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 21. april 2009 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 21. april 2009 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 23/09 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.03.2009...

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner

RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner RISØR KOMMUNE Enhet for støttefunksjoner Arkivsak: 2014/1071-4 Arkiv: 151 Saksbeh: Halvor Halvorsen Dato: 26.09.2014 Budsjett 2015 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 81/14 Formannskapet 27.11.2014 151/14 Bystyret

Detaljer

Investeringer Undervisningsbygg 2009

Investeringer Undervisningsbygg 2009 Investeringer Undervisningsbygg 2009 Nedenfor er gitt en oversikt over investeringsprosjekt som gjennomføres av Undervisningsbygg i 2009. Gruppen nybygg; kapasitetsutvidelser og totalrehabiliteringer er

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan : fordeling av tjenesteområder mellom komiteene /14 Byrådets forslag til Bergen kommunes budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018: fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE ESARK-1212-201417117-15 Hva saken gjelder: Byrådets forslag til årsbudsjett

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013

Oslo kommune Bydel Østensjø. Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Oslo kommune Bydel Østensjø Resultater fra brukerundersøkelsen 2013 Resultater fra Brukerundersøkelsen 2013 Resultatene for Oslo under ett viser: Generell tilfredshet opp fra 5,06 til 5,15 (måltallet er

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2009

1. TERTIALRAPPORT 2009 1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer