Budsjett for Oslo kommune 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett for Oslo kommune 2012"

Transkript

1 Budsjettdokumenter Budsjett for Oslo kommune 2012 Finanskomiteens møte Voteringshefte I Side Generelle vedtak....1 Tallforslag Finanskomiteen...7 Kultur- og utdanningskomiteen 17 Helse- og sosialkomiteen.25 Byutviklingskomiteen..39 Samferdsels- og miljøkomiteen.41 Kommunale foretak...47 Takster og avgifter Kultur- og utdanningskomiteen...55 Helse- og sosialkomiteen..57 Samferdsels- og miljøkomiteen...59 Verbalforslag Finanskomiteen 61 Kultur- og utdanningskomiteen...69 Helse- og sosialkomiteen Byutviklingskomiteen 143 Samferdsels- og miljøkomiteen.147

2

3 Side 1 SKATTE- LÅNE OG FULLMAKTSVEDTAK Byrådet foreslo: SKATTEVEDTAK Skatt på inntekt og formue for forskuddspliktige skattytere for inntektsåret 2012 skrives ut med: a) 7,0 på formue b) 13,95 % på inntekt Dersom Stortinget vedtar andre maksimumssatser, brukes disse. Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 1 b: 14,25 prosent på inntekt Eiendomsskatt Eiendomskatt for 2012 skrives ut etter reglene i lov av 6. juni 1975 nr 29, jf midlertidig tillegg av 17. desember 1982 og lov av 21. desember Følgende satser benyttes: 2 promille av takstsummen på faste eiendommer i de områder som er avgrensa ved bystyrets vedtak av 3. desember 1980 og senere endringer. For boliger gjøres det fratrekk av et bunnfradrag i takstgrunnlaget. Bunnfradraget skal være så stort at boliger av vanlig standard blir fritatt for eiendomsskatt. Byrådet fremmer egen sak for bystyret om fastsetting av bunnfradraget. 2. generelle vedtak

4 Side 2 LÅNEVEDTAK Byrådet foreslo: Lånevedtak Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 652,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Bruk av lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings- /avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF inntil 543 mill. Boligbygg Oslo KF inntil 238,5 mill. c) Innlån til Lånefondet, mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Følgende endringer foretas i budsjett 2012 i forhold til byrådets forslag i Sak 1/2012: Pkt. 2 a første avsnitt: Innlån til bykassen, 1 902,8 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Pkt. 2 b andre avsnitt: Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. Pkt. 2 c: Innlån til lånefondet, 4 374,4 mill., jf Del 2 kapittel 11 Fellesutgifter og finansposter (budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. A og SV foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: 2. generelle vedtak

5 Side 3 a) Innlån til bykassen, 2 837,9 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 421 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,5 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. H, V, F og KrF foreslo: Oslo kommune tar opp lån i 2012 i henhold til punktene a, b, c og d nedenfor: a) Innlån til bykassen, 2 801,1 mill., (jf budsjettkapitlene 910 Lån og 926 Videreutlån). Gjennomsnittlig finansierings-/avdragstid kan være inntil 20 år med jevne årlige avsetninger/avdrag for låneopptak til investeringer i bykassen. For kulturinstitusjonene i Bjørvika legges det til grunn en avdragstid på 50 år, jf bystyresak 245/09. b) Kommunale foretak får fullmakt til å ta opp lån i Lånefondet for inntil: Undervisningsbygg Oslo KF inntil 2 168,6 mill. Omsorgsbygg Oslo KF for inntil 457,5 mill. Boligbygg Oslo KF for inntil 238,5 mill. c) Innlån til lånefondet, 4 409,2 mill., (jf budsjettkapittel 080 Lånefondet), til nye låneopptak og til refinansiering av eldre lån. d) Lån til likviditetsformål inntil mill. 2. generelle vedtak

6 Side 4 LÅNEFONDET Byrådet foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik. Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 702,5 sum utbetalinger 5 702,5 Lånefondet Sum bruk av midler 6 859, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,5 Sum anskaffelse av midler ,1 Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011) Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik (erstatter forslag i Sak 1): Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 730,9 sum utbetalinger 5 730,9 Sum bruk av midler 6 887, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,9 Sum anskaffelse av midler ,5 H, V, F og KrF foreslo: Lånefondets budsjett for 2012 vedtas slik: 2. generelle vedtak

7 Side 5 Lånefondet Mill. kr Artsgruppe Budsjett Renteutgifter eksterne lån m.v ,6 sum utgifter 1 156, Avdrag på eksterne lån 1 000, Interne utlån 4 765,7 sum utbetalinger 5 765,7 Sum bruk av midler 6 922, Refunderte renter og låne-/adm.kostn ,6 sum inntekter , Nye låneopptak , Interne avdrag på lån ,5 sum innbetalinger ,7 Sum anskaffelse av midler ,3 2. generelle vedtak

8 Side 6 FULLMAKTER TIL BYRÅDET Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å oppdatere samtlige tabeller om måltall og oversikter over driftsog investeringsprosjekter i tråd med bystyrets budsjettvedtak Byrådet foreslo: Med unntak av de takster som vil bli direkte fastsatt av bystyret, gis byrådet fullmakt til å fastsette takstene, herunder gjennomføre detaljutleggingen av takstene på undertakstgrupper m.v., innenfor den ramme som bystyret har gitt. 2. generelle vedtak

9 Side 7 TALLBUDSJETTET Finanskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 427 Tap på utlån (EST) Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 8 BYRÅDSLEDERENS AVDELING 120 Byråd/byrådsavdelingene Sum utgifter A, SV og MDG foreslo sum utgifter redusert med (besparelser) Sum inntekter 126 Div. avsetninger og tidsbegrensede tiltak under byrådsavd. Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med fkom_tall 2012

10 Side 8 Sum inntekter 191 Tilfeldige utg. etter byrådets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med ( ) ( Freedom Forum) Sum inntekter DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (-kontorstøttelisenser) Sum inntekter 125 Utviklings- og kompetanseetaten Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

11 Side 9 A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (økt inntak av lærlinger i kommunens virksomheter) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (UKE eff.uttak. UKE reduserer rådgivning OPS, konkurr). Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (avviklingskostnad Lambda) Sum inntekter 130 Kemnerkontoret Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Økt ramme ) (- Flytteprosjekt ) H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (drift) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

12 Side Næringsutvikling og reiseliv Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Ungt Entreprenørskap). H, V, F og Krf foreslo sum utgifter forhøyet med (- Visit Oslo ) (- Ungt Entreprenørskap ) Sum inntekter 459 Næringsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (bekjempelse av økonomisk kriminalitet). Sum inntekter DEL 10 BYSTYRETS ORGANER 100 Bystyret m.v. Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 3. fkom_tall 2012

13 Side 11 Sum inntekter 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 124 Forsikringer Sum utgifter H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med ( Fond for eldresatsing, ingen økt avsetning 2012) Sum inntekter 192 Diverse avsetninger og tilfeldige inntekter Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

14 Side 12 A og SV foreslo sum utgifter redusert med (incentivordning Kemneren, omdisponering til ramme kemneren). Sum inntekter 199 Avsetning til tilleggsbevilgninger Sum utgifter H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med ( redusert overføring) Sum inntekter 426 Tap på lånegarantier Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 800 Skatt på inntekt og formue Sum utgifter 3. fkom_tall 2012

15 Side 13 Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (- Prosjekt flytt til Oslo ) (- Økt skatteinngang ) 898 Overføringer fra KF m.v. Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (overføringer fra KF Undervisningsbygg). 940 Disposisjonsfond Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (- Selvass. fond mindre avsetning ) (- Fond for eldresatsning ) (- P fond (økt bruk av fond) ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Fond for eldresatsing) Sum inntekter 3. fkom_tall 2012

16 Side Bundne driftsfond Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo utgifter redusert med (Tapsfondet mindre avsetning) Sum inntekter 980 Overføring mellom drift og investering Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (mindre overføringer drift til invest) Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK DEL 9 FINANS OG NÆRING 122 Div. virksomheter og prosjekter under FIU (FIN) Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter redusert med (reduserte utgifter til elektroniske tjenester) 3. fkom_tall 2012

17 Side 15 H, A, V, F, SV og Krf foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) Sum inntekter 503 Kulturbyggene i Bjørvika Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (stanse arbeidet med Lambda) MDG foreslo sum utgifter redusert med (Munch museum) Sum inntekter DEL 11 FELLESUTGIFTER OG FINANSPOSTER 910 Lån Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med Overføring mellom drift og investering 3. fkom_tall 2012

18 Side 16 Sum utgifter Sum inntekter A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (mindre overføringer drift til invest) 3. fkom_tall 2012

19 Side 17 TALLBUDSJETTET Kultur- og utdanningskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 306 Bydelene Diverse barnehagetiltak Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tiltak for rekruttering av kvalifisert arbeidskraft ) (- Tiltak for kompetanseheving av pedagogisk personale ) (- Bydelsvise fagteam ) (- Bydelsvise språkpedagoger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter DEL 4 ELDRE OG SOSIALE TJENESTER BYOMFATTENDE TILTAK 362 Kriminalitetsforebygging blant ungdom Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen): ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til Gatemeglingsprosjektet ) ( økt Oslo Røde Kors ressurssenter Mortensrud ) ( økt tilskudd til Ungdom mot vold ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Oslo Røde Kors (Ressurssenter Groruddalen + Mortensrud) ) (- Gatemekling Røde Kors ). Sum inntekter KOUK_tall

20 Side 18 DEL 5 KULTUR OG UTDANNING Utdanning 200 Utdanningsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- økt tilskudd til inventar og utstyr, IKT for vedtatte og nye skoler ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Spesialpedagogisk kompetanse på skolene ) (- Fullfinansiere lærerløftet, stipender ) (- Skolelokaler, kompensasjon utlån ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff.uttak Adm ) (- OPS ). Sum inntekter 203 Pedagogisk-psykologisk tjeneste Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 210 Grunnskolen Sum utgifter KOUK_tall

21 Side 19 R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning, flere lærere ) (- IKT ). Sum inntekter 211 Aktivitetsskolen (Skolefritidsordningen) Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Redusert egenbetaling ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (gratis opphold for familier med lav inntekt). Sum inntekter 230 Videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- Avvikling av redusert demografikompensasjon for nye elever ) (- Økt lærertetthet ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Styrket undervisning ) (- Utstyr yrkesfag ). Sum inntekter 231 Fagopplæring KOUK_tall

22 Side 20 Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 250 Fagskolen Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med R foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 260 Spesialundervisning i egne grunnskoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter 261 Spesialundervisning i egne videregående skoler Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). Sum inntekter KOUK_tall

23 Side Oslo musikk- og kulturskole Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : (- økt tilskudd til driftsrammen ) (- ingen egenandel ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Ny kulturstasjon i Groruddalen ) (- Reduserte ventelister ). Sum inntekter 294 Voksenopplæring Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter 354 Enhet for mangfold og integrering Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Human Rights Service, prosjektmidler). Sum inntekter Kultur 501 Kultureiendommer KOUK_tall

24 Side 22 Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (Støtte til Vøyenvolden gård). Sum inntekter 502 Kulturetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til tiltak barn, ungdom og fritid : Tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner Tilskudd til skolekor,-korps og orkestre ) ( økt tilskudd til tiltak kunst og kultur Spesifisert i vedlegg) ( - Utvidet åpningstid ved Deichmanske bibliotek ) (- Utvikling av digitale bibliotekstjenester ) (- Arbeid med sikring og selvbetjening i Deichmanske bibliotek ) (- Nødvendig oppgradering av Hovedbiblioteket ) (-Styrking av Byarkivets arbeid med privatarkivvern, fotovern, minneinnsamling og digitalisering ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Bibliotek, Nydalen og Rommen ) (- By:Larm ) (- Parkteateret Scene ) (- Hudøy ) (- Dyrafjeld, økt bruk ) (- Jobb X ) (- LLH, undervisning vgs ) (- Center for Afrikansk Kulturformidling ) (- BOA ) (- PRODA ) (- Kulturkort for ungdom ) (- Jødisk museum ) (- Minnesmerket Hasle ) MDG foreslo sum utgifter forhøyet med H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) KOUK_tall

25 Side 23 H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Jødisk museum) Sum inntekter 504 Munch-museet Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter Kirker, trossamfunn og gravferd 581 Den norske kirke og andre trossamfunn Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( Den norske kirke v/kirkelig fellesråd i Oslo, driftstilskudd ) ( Tros- og livssynssamfunn ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med MDG foreslo sum utgifter redusert med Sum inntekter 590 Gravferdsetaten Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen). KOUK_tall

26 Side 24 Sum inntekter INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføringer Sum utgifter R foreslo sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til reetablering og akuttiltak/rehabilitering barnehager). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (- Nye barnehageplasser ) (- Rehabilitering barnehage ) Sum inntekter DEL 5 KULTUR OG UTDANNING 504 Munch-museet Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Sum inntekter KOUK_tall

27 Side 25 TALLBUDSJETTET Helse- og sosialkomiteens område DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 - BYDELENE Bydelene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med Bydel Gamle Oslo Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

28 Side Bydel Grünerløkka Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 003 Bydel Sagene Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 004 Bydel St. Hanshaugen Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

29 Side Bydel Frogner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 006 Bydel Ullern Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 007 Bydel Vestre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

30 Side 28 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 008 Bydel Nordre Aker Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 009 Bydel Bjerke Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

31 Side Bydel Grorud Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 011 Bydel Stovner Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 012 Bydel Alna Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

32 Side Bydel Østensjø Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 014 Bydel Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 015 Bydel Søndre Nordstrand Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : 5. hsk_tall

33 Side 31 ( FO1 FO3 økt tilskudd til driftsrammen ) ( FO4 økt tilskudd til sosialhjelp ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 304 Bydelene avsetninger Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Omsorg+ Gamle Oslo, Sagene) 308 Bydelene - avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt avsetning til Riverside ungdomshus) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (Riverside). 313 Sykehjemsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) 5. hsk_tall

34 Side 32 Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Utvidelse av rehab.plasser ) (- Økt fagopplæring ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff. uttak og konkurranse). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sikre de sykehjem som ønsker å etablere Lotte-hjem ) H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre 150 flere sykehjemsplasser (redusert pris på sykehjemsplass)). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (konkurranseutsette fire sykehjem i 2012, besparelse 5 mill. i 2012) 314 Helseetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( tilskudd til organisasjoner og tiltak : Alternativ til vold drift Amathea veiledningstjeneste for gravide Dixi ressurssenter for voldtatte Fontenehuset i Oslo Fontenehuset Oslo Øst Fransiskushjelpen pleietjenesten Fransiskushjelpen sykepleie på hjul Helseforum for kvinner HIV Norge Malmøgaten aktivitetssenter Nasjonalforening for folkehelsen eldresentrene Norges Blindeforbund, Oslo Oslo Døveforening Reform mannstelefonen Senter for seksuelt misbrukte menn ) ( frivillighetsmidler : Afasiforeningen Angstringen Oslo, Stiftelsen hsk_tall

35 Side 33 Kirkens Bymisjon Forum for menn Kirkens Bymisjon Grønn omsorg Kulturhuset i Oslo Mental Helse Oslo Oslo Røde Kors besøkstjeneste ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Tannhelsetjenesten flere stillinger ) (- Legevakten Sex og samfunn ) (- Øke antall fysioterapihjemler i Oslo Øst ) (- Mental helse ) (- LPP Oslo/PIO personlig ombud ) (- Fontenehuset i Oslo ) (- Fontenehuset Øst ) (- DIXI Ressurssenter ) (- Alternativ til vold ) (- Besøkstjenesten Røde Kors ) (- Norges Blindeforbund ) (- Ungdom mot vold ) (- KAST ) (- Kulturhuset Vulkan/Helseforum for kvinner) ). A og SV foreslo sum utgifter redusert med (eff.uttak). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (DIXI Ressurssenter). 315 Velferdsetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med : ( økt tilskudd til driftsrammen ) ( økt tilskudd til organisasjoner og tiltak : Blå Kors Øst AS, Home-Start familiekontakten Blå Kors kontaktsenter Flyktningeguiden v/oslo Røde Kors Fransiskushjelpen Frelsesarmeens fyrlyskorps Frelsesarmeens Jobben Fri rettshjelp hsk_tall

36 Side 34 Gatejuristen Home-Start familiekontakten v/kirkens Bymisjon Forus JURK Leieboerforeningen Link Oslo senter for selvhjelp og mestring Marita bo v/maritastiftelsen Maritastiftelsen Natthjemmet Oslo Krisesenter Pinsevennenes Evangeliesenter SKBO Lønn som fortjent Stiftelsen P22 Motivasjonsavd Vern for eldre ) ( frivillighetsmidler : Bekkelagstunet Norsk Folkehjelp Betanien Oslo Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Home-Start Familiekontakten Frelsesarmeen Bosatt MiRA ressurssenter for innvandrere og flyktningkvinner Møtestedet Kirkens Bymisjon Oslo Røde Kors Nettverk etter soning Stiftelsen Retretten Veiledningssenteret for pårørende i Oslo ) Rs forslag fikk 1 stemme (R). MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sikre videre drift av Fri Rettshjelp). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Storbyavdelingen) med : (- Sosiale boligvirkemidler Leieboerforeningen ) (- Kirkens bymisjon Natthjemmet ) (- Kirkens bymisjon gatejuristen ) (- PRO-senteret gjenopprette kutt ) (- Rådgivingskontor for hørselshemmede ) (- Bomiljøtiltak kommunale boliger ). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet (Rusmiddeletaten) med : (- Veiledningssenteret for pårørende/rus ) (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Lønn som fortjent ) (- Frelsesarmeen Bosatt ) (- Kirkens bymisjon Møtestedet ). (- Maritabo ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (- Eff. uttak ) 5. hsk_tall

37 Side 35 (- Telefonkontakt, eldre og uføre ) (- Amathea ) (- Subchurch ). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Frelsesarmeen Jobben ) (- Stiftelsen P ) (- Rådgivningskontoret for hørselshemmede ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Sjøstrand Omsorgssenter opprettholde ) (- Bekkelagstunet (Norsk Folkehjelp) ) 350 Trygdeordninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (kommunal tilleggspensjon) 360 Barne- og familieetaten Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 5. hsk_tall

38 Side Byomfattende tiltak avsetninger Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 384 Bydelenes hjelpemiddeltjeneste Sum utgifter R foreslår sum utgifter forhøyet med (økt tilskudd til driftsrammen) Rs forslag fikk 1 stemme (R). 175 Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Omsorg+, skyve investering) INVESTERINGSBUDSJETTET 5. hsk_tall

39 Side Omsorgsbygg Oslo KF - Overføring Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Rehabilitering av sykehjem ) (- Rehabilitering omsorgsbolig ) 315 Velferdsetaten Sum utgifter H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med (Sjøstrand Omsorgssenter) 428 Sosiale boligvirkemidler Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse) 5. hsk_tall

40 Side hsk_tall

41 Side 39 TALLBUDSJETTET Byutviklingskomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 400 Eiendoms- og byfornyelsesetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (rydde opp i forurenset grunn). H, A,V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon). 520 Byantikvaren Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økning av Byantikvarens driftsbudsjett). A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med (verneverdige bygg/akergårder). 609 Plan- og bygningsetaten Sum utgifter A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (- Plan for drabantbyfornyelse (fortetting/rehabilitering) ) (- Planlegging og tilpasning til klimaendring ). H, A, V, F, SV og KrF foreslo sum utgifter redusert med : (- Rammereduksjon ) (- Avvikle avisen Byblikk ). 6. buk_tall

42 Side 40 INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 6 - BYUTVIKLING 185 Forskjellige utbedringstiltak Sum utgifter MDG foreslo foreslo sum utgifter forhøyet med (utredning av boligstiftelse). 425 Andre utbyggingsformål Sum inntekter H, V, F og KrF foreslo foreslo sum utgifter redusert med (økt eiendomssalg). 6. buk_tall

43 Side 41 TALLBUDSJETTET Samferdsels- og miljøkomiteen DRIFTSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 542 Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økt vedlikehold av byens grønne lunger) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Snørydding og vedlikehold av gang- og sykkelveier ) (Badene åpningstider og rehabilitering ) (Prosjektering av bad på Rommen ) (Belysning i gater, gangveier og parker - vedlikehold ) (Skjøtsel av grøntarealer ) (Ladestasjoner ) (Hodestøtte til idretten ) (Valle Hovin skøytehall ) (Prosjektering Oslo Idrettshaller AS; Årvoll ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (OIH AS: Prosjektering Grorud og Lambertseter idrettshaller, 1,5 mill til hver ) (Norway Cup ) (Prosjektere nytt bad etter modell fra Drammensbadet ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (effektiviseringsuttak) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter redusert med (rammereduksjon) 7. smk_tall

44 Side 42 Sum inntekter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (økte parkeringsgebyrer) A og SV foreslo sum inntekter forhøyet med (utvidet p-avgift) 643 Renovasjonsetaten - næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 711 Kjøp av transporttjenester Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Utredning av metro ) (Oppgradering av trikkeinfrastrukturen ) (Prosjektmidler til trikkelinje til Tonsenhagen ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Starte kveldsruter senere ) (Nattbusser ) (Økt kapasitet buss, avlastning T-banelinjer ) (Flere rushtidsavganger ) (Ikke øke prisen på månedskort opprettholde dagens tilbud ) (Ny T-banetunnel i sentrum prosjektering ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med (Sammenslåing av kollektivselskaper/effektivisering av KTP) Sum inntekter 7. smk_tall

45 Side 43 MDG foreslo sum inntekter forhøyet med (belønningsordningen for bedre kollektivtransport) 752 Andre utgifter vedr. miljø og samferdsel 761 Sykkelprosjektet Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF INVESTERINGSBUDSJETTET DEL 3 BYDELENE TT-tjenesten DEL 7 - MILJØ OG SAMFERDSEL 184 Beredskapsetaten 7. smk_tall

46 Side Bymiljøetaten Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med : (Prosjekter i klimatilpasningsstrategien ) (Skar leir økologisk forsøksprosjekt ) (Etablering av kollektivfelter ) A og SV foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kjøp av Sagene bad ) (Ny belysning i gater, gangveier og parker ) (Forbedre traseer og trikkeskinner ) (Rustad skianlegg ) H, V, F og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Økt reasfaltering ) (Bedre gate- og parkbelysning for kriminalitetsbekjempelse ) H, A, V, F SV og KrF foreslo sum utgifter forhøyet med : (Kunstgressbane Høybråten ) (Kunstgressbane Myrerfeltet ) (Kunstgressbane Grorud ) A og SV foreslo sum utgifter redusert med : (Redusere og skyve på investeringer, bl.a. nye p-plasser ) (Levende Oslo, skyve på investeringer ) Sum inntekter X foreslo sum inntekter forhøyet/redusert med x (...). 643 Renovasjonsetaten næring 645 Energigjenvinningsetaten - husholdninger 646 Energigjenvinningsetaten - næring 650 Brann- og redningsetaten 7. smk_tall

47 Side Kjøp av transporttjenester (ikke aktuelt) 761 Sykkelprosjektet Sum utgifter MDG foreslo sum utgifter forhøyet med (sykkelprosjektet) Selvfinansierende etater 620 Vann- og avløpsetaten forvaltning 640 Renovasjonsetaten selvkost Kommunale foretak: 060 Oslo Havn KF 051 Klima og energi Oslo KF 7. smk_tall

48 Side smk_tall

49 Side 47 KOMMUNALE FORETAK KRAV TIL NETTO DRIFTSRESULTAT SAMT INVESTERINGSBUDSJETT MED FINANSIERING FOR 2010 FOR KOMMUNALE FORETAK 051 Klima og energi Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Klima og energi Oslo KF settes til minus 38,194 mill. i 2012 (inndekning skjer gjennom tilsvarende bruk av Klima- og energifondet). Rammen for enøkutlån i investeringsbudsjettet settes til 15 mill. i 2012 og med tilsvarende finansiering fra Klima- og energifondet. 052 Omsorg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorg Oslo KF settes til 0 mill. i Undervisningsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Undervisningsbygg Oslo KF settes til 635 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (FIN) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/ rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

50 Side 48 Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Ferdig-stillelse Kostnads- Bevilget tom Budsjett 2012 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Rebevilgning av midler inndratt i Sum nybygg og totalrehabilitering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF Investeringsrammen med finansiering endres og vedtas slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Undervisningsbygg Oslo KF (NOE) Akuttiltak/Generell rehabilitering Kapasitetsutvidelse/rehab/nybygg mv Paviljonger Investering avsetn - ikke fordelt Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Overføring fra driftsbudsjettet Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

51 Side 49 Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,3 kapittel 053 Undervisningsbygg Oslo KF om investeringsprosjekt endres og fastsettes med følgende fordeling på skoler: Prosjektnr fordeles på følgende skoler: Beløp i 1000 kr Ferdigstillelse Kostnadsramme Bevilget tom Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Nybygg og totalrehabilitering Kjelsås 1-7, m/flerbrukshall Kuben (Risløkka) Sandaker Bjerke vgs. m/idrettshall og bad Grefsen Grefsen U Østensjø skole/nytt gymbygg Bjørnsletta Que Vadis Menn Øraker 8-10, byggetrinn Skøyen 1-7, superkube Nordtvet 1-7, utvidelse Rødtvet 1-7, superkube Stasjonsfjellet Sofienberg Majorstuen Rebevilgning av midler inndratt i R foreslår sum utgifter økt med (Økt tilskudd til Akuttiltak/generell rehabilitering) A og SV foreslo investeringsbudsjettet økt med (rehabilitering av skolebygg). 055 Boligbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Boligbygg Oslo KF settes til 46 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Boligbygg Oslo KF (FIN) Rehabiliterings-/utviklingsprosjekter Kjøp av boligeiendom Presteboliger kjøp/rehabilitering Ufordelt Omsorg Boliger til vanskeligstilte Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Salg av eiendom Tilskudd fra staten fkom_tall_kommunale_foretak

52 Side 50 Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering A og SV foreslo investeringsbudsjettet redusert med (kjøp /rehab prestebolig) 057 Tannhelsetjenesten Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Tannhelsetjenesten Oslo KF settes til 0 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Budsjett Tannhelsetjenesten Oslo KF (EST) Utstyrsplan Beløp i 1000 kr Sum investeringsutgifter Tilskudd fra bykassen Sum finansiering Arbeidstrening Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Arbeidstrening Oslo KF settes til 0 mill. i Omsorgsbygg Oslo KF Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 131 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (FIN) Kap.utvidelse/nybygg barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. Bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter fkom_tall_kommunale_foretak

53 Side 51 Lån i lånefondet Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet inv.mva Sum finansiering Byrådets tilleggsinnstilling (byrådssak 244/2011): Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF. Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 103 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (NOE) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering H, V, F og KrF foreslo investeringsbudsjettet økt med (avsetninger til byggubg av nye sykehjemsplasser) Vedtak i Sak 1/2012, Del 1, punkt 4,7 kapittel 059 Omsorgsbygg Oslo KF (side 56). Krav til netto driftsresultat for Omsorgsbygg Oslo KF settes til 111,5 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: 8. fkom_tall_kommunale_foretak

54 Side 52 Prosjektnr Beløp i 1000 kr Budsjett Omsorgsbygg Oslo KF (KON) Kap.utvidelse/nybygg - barnehager Reetablering og akuttiltak/rehab. - bhg Akuttvedlikeh./gen. rehab - sykehjem Ufordelt sykehjem Ufordelt omsorg Sum investeringsutgifter Lån i lånefondet Tilskudd fra staten 0 Tilskudd fra bykassen Overføring fra driftsbudsjettet - inv.mva Investeringsmva- - ny ordning fra Sum finansiering Oslo Havn KF Krav til netto driftsresultat for Oslo Havn KF settes til 34 mill. i Investeringsrammen med finansiering fastsettes slik: Beløp i 1000 kr Prosjektnr Budsjett Oslo Havn KF (MOS) IKT og annet utstyr Farled og div mindre prosjekter Vesthavna Sydhavna (inkl kraner) Omstruktueringsprosjekter Ren Oslofjord 500 Sum investeringsutgifter Avsetning til Havnefond KF 0 Sum finansieringsbehov Salg av eiendom Overføring fra driftsbudsjettet Utbytte fra HAV Eiendom AS Bruk av havnefondet Sum finansiering fkom_tall_kommunale_foretak

55 Side fkom_tall_kommunale_foretak

56

57 Side 55 TAKSTER OG AVGIFTER Kultur- og utdanningskomiteen K1. Månedlige oppholdsbetaling i barnehage Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m barn barn (70 %) barn (50 %) *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Satsene gjelder fulltidsplass i kommunale barnehager, dvs. oppholdstid 41 timer per uke eller mer. Bydelsutvalgene fastsetter betalingssatser for barn med oppholdstid inntil 41 timer. Kost i barnehagene tilsvarer kr 103 per barn per måned, og er inkludert i oppholdsbetalingen. Oppholdsbetaling for barnehageplass for barn i fosterhjem fastsettes etter inntektsgruppe 2, dvs. kr per måned. Oppholdsbetalingen for fulltidsplass i bydeler med gratis kjernetid reduseres med betaling tilsvarende 20 timer. K2. Månedlig oppholdsbetaling i aktivitetsskolen Byrådet foreslo: Inntekt t.o.m (2G) Inntekt (2G) Inntekt f.o.m. kr Heldagsplass Halvdagsplass *Inntektsgrensene justeres i samsvar med endring i folketrygdens grunnbeløp (G) pr Det kreves ikke oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen for barn med særskilte behov fra trinn. KOUK_takst

58 Side 56 A og SV foreslo: Månedlig oppholdsbetaling i Aktivitetsskolen: (gratis for laveste inntektsgrense, laveste inntektsgrense forhøyet til fra til ) Heldagsplass gratis Halvdagsplass gratis K3. Tilbud til barn med særskilte behov i trinn Byrådet foreslo: Det kreves ikke oppholdsbetaling for tilbud før og etter skoletid til barn med særskilte behov i trinn K4. Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole Byrådet foreslo: Egenbetaling for ordinære elevplasser i Oslo musikk- og kulturskole økes med 3,3 % til kr per elev per år fra Byrådet gis fullmakt til å fastsette avgifter og priser utenom ordinære elevplasser innen rammen av vedtatt budsjett. K5. Avgifter og priser for tilbud i Schous kulturbryggeri Byrådet foreslo: Byrådet gis fullmakt til å fastsette priser og avgifter (brukerbetaling/billettpriser) for tilbud i øvingshotell og popsenter i Schous kulturbryggeri, innen rammen av vedtatt budsjett. KOUK_takst

59 Side 57 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Helse- og sosialkomiteens område 2012 H1. Egenbetaling for renhold, matlaging m.m. Byrådet foreslo: Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i h.h.t. forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. 1) Inntil (under 2 G) 2) Fra (2-3 G) Fra (3-4 G) Fra (4 G og over) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. Pr år(timer) 165 pr mnd pr år (90 timer) pr år (90 timer) pr år (90 timer) 1) Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. 2) Inntektsgruppene justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) pr Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 165 pr. måned. Jfr. Forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Med hjemmel i forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. fastsettes fra og med følgende betalingssatser og utgifter for renhold, matlaging m.m. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag i hht. forskrift til lov om sosiale tjenester mv. 1) Timesats i kroner Utgiftstak i kroner pr måned/alt. pr år (timer) Inntil (under 2 G) 2) 26 kr 170 pr. mnd. Fra (2-3 G) 57 kr pr. år (90 timer) Fra (3-4 G) 150 kr pr. år (90 timer) Fra (4 G og over) 250 kr pr. år (90) timer Alminnelig inntekt 2010 tillagt evt. utenlandsk pensjon og hjelpestønad til hjelp i huset, og fratrukket evt. omsorgslønnsbidrag i alminnelig inntekt. Inntekten gjelder for husstanden, dvs. hjelpemottaker og ektefelle/partner/samboer, evt. også foreldres inntekt dersom hjelpemottaker er under 18 år. Dersom husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag er under 2 G, skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige et utgiftstak på kroner 170 pr. måned. Jfr. forskrift til lov om sosiale tjenester 8-4 Samlet inntektsgradert utgiftstak for visse helsetjenester og sosiale tjenester. 10. hsk_takst

60 Side 58 R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.6): Det kreves ikke egenbetaling for praktisk hjelp i hjemmet, slik som renhold, matlaging, m.m. H2. Egenbetaling for trygghetsalarm Byrådet foreslo: Husstandens samlede skattbare nettoinntekt Månedssats kroner før særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G)* 197 *Inntektsgrensen justeres i samsvar med endring i Folketrygdens grunnbeløp (G) per Dersom vedtak om trygghetsalarm hjemles etter sosialtjenesteloven 4-2 a, vises det til Helse- og omsorgsdepartementets rundskriv 1-6/2006, presisering av regelverk for egenbetaling for sosiale tjenester. Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. Byrådet foreslo i tilleggsinnstillingen (byrådssak 244/11): Under tabellen egenbetaling for trygghetsalarm er det i Sak 1/2012 tatt inn en fotnote som ikke er aktuell. Den nedre inntektsgrense for egenbetaling for trygghetsalarm som byrådet har foreslått ligger over de begrensninger som fotnoten omfatter, og fotnoten vil derfor utgå. Følgende bestemmelser foreslås da å gjelde for 2012: Egenbetaling for trygghetsalarm Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før Månedssats særfradrag i henhold til forskrift til lov om sosiale tjenester mv. Fra (over 3 G) kr 197 Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarm. R foreslo (alternativt forslag til byrådets forslag 9.7): Det kreves ikke egenbetaling for trygghetsalarm. 10. hsk_takst

61 Side 59 TAKSTER, AVGIFTER OG GEBYRER Samferdsels- og miljøkomiteen S1. (9.8.) Transporttjenesten for forflytningshemmede - Egenandel Byrådet foreslo: Egenandel innenfor Oslos grenser for turer innen transporttjeneste for forflytningshemmede settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S2. (9.9) Egenandel for reiser til arbeid og dagsentre Byrådet foreslo: Egenandelen for transporttjenester for reiser til arbeid og dagsentre samt aktivitetsskole for forflytningshemmede over 16 år settes til kr 330 pr. måned. S3. (9.10) Transporttjenesten for forflytningshemmede prøveprosjekt i bydelene Nordstrand og Østensjø Byrådet foreslo: Egenandel for forflytningshemmede i prøveprosjektperioden settes til kr 35 for voksne og kr 20 for barn under 18 år. S4. (9.11) Parkeringsgebyr Byrådet foreslo: Parkeringsgebyr økes med 3,3 %. smk_takst

Finanskomiteens område

Finanskomiteens område TALLBUDSJETT Byrådets innstilling til drifts- og investeringsbudsjett ble vedtatt med følgende endringer: Finanskomiteens område DEL 9 FINANS OG NÆRING 130 Kemnerkontoret Sum utgifter forhøyet med 2.000.000

Detaljer

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2013 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 Øke antall TT reiser med 20 for de over 67 år 8 150 000 Redusere prisøkning egenandel TT

Detaljer

SVs alternative budsjett 2014

SVs alternative budsjett 2014 SVs alternative budsjett 2014 SV Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 2 000 102 Tilfeldige utgifter etter bystyrets bestemmelse

Detaljer

SVs alternative budsjett 2015

SVs alternative budsjett 2015 SVs alternative budsjett 2015 Kap Navn Forklaring Drift Investering 53 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjektering av nye svømmebasseng, tilknyttet skoler 1 000 Tilfeldige utgifter etter bystyrets 102 bestemmelse

Detaljer

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag

BUDSJETT 2014 Fremskrittspartiets endringsforslag Eldre og sosiale tjenester Drift Kapital FO3 Pleie og omsorg Hjemmetjenesten 30 000 000 Eldresentrene 10 000 000 59 Omsorgsbygg Flere sykehjemsplasser 200 000 000 313 Sykehjemsetaten Øke bemanningen på

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Byrådets forslag til budsjett 2013

Byrådets forslag til budsjett 2013 Byrådets forslag til budsjett 2013 Sammenheng mellom kommunens plandokumenter Innledning 1 Budsjett 2013 Budsjettets profil og prioriteringer Hoved- og nøkkelstørrelser for Oslo kommune.... 2 Hovedstørrelser

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens

1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11.

Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret. Formannskapet har behandlet saken i møte 25.11. Arkivsak-dok. 13/00734 Arkivkode Saksbehandler Helge Høve Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 25.11.2013 134/13 2 Kommunestyret SAKSPROTOKOLL Budsjett 2014/økonomiplan 2015-2017 Formannskapet har

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018:

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018: Formannskapets innstilling til kommunestyret 11.12.14: Rådmannens innstilling med følgende endringer er dermed vedtatt: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til

Detaljer

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016

Joar Håve (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP: 1. 2013 2014 2015 2016 Behandling i Kommunestyret - 20.12.2012 Johan Arnt Elverum (SP) fremmet følgende forslag på vegne av flertallspartiene (SP, H, FRP, KRF og V): Rådmannen bes se på ordningen med utleie av kunstgressbanen

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

KF for klare ansvarsforhold,

KF for klare ansvarsforhold, 1: KF for klare ansvarsforhold, profesjonalitet og langsiktighet Jon Carlsen Adm. direktør Boligbygg Oslo KF : Eiendomsreformen i Oslo kommune Utgangspunkt i 1998: Bygningsmasse på 3,6 mill. m gulvareal

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING

INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING *C". Oslo kommune Byrådet B rådssak 209/12 INVESTERINGSPROSJEKTER PÅ IDRETTSSEKTOREN GJENNOMGANG OG BUDSJETTJUSTERING Sammendrag: I Sak 1/2013 bebudet byrådet en helhetlig gjennomgang av investeringsprosjekter

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger

30. april 2014. Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger 30. april 2014 Fakta om Oslo kommunes kjøp av OBOS utleieboliger En historisk satsing på kommunale boliger Oslo kommune er blitt enige med OBOS om å kjøpe 617 av OBOS utleieboliger for 1,35 mrd kroner.

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015

88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 88-11 Byrådets forslag til Budsjett 2012/Økonomiplan 2012-2015 Komite for oppvekst hadde saken til behandling i møtet 081211 sak 88-11 og ga følgende anbefaling til Komite for finans: Komite for finans

Detaljer

Investeringer Undervisningsbygg 2009

Investeringer Undervisningsbygg 2009 Investeringer Undervisningsbygg 2009 Nedenfor er gitt en oversikt over investeringsprosjekt som gjennomføres av Undervisningsbygg i 2009. Gruppen nybygg; kapasitetsutvidelser og totalrehabiliteringer er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 16.11.2011 153/11

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016

Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Byrådets forslag til Budsjett 2013/Økonomiplan 2013-2016 Komite for miljø og byutvikling behandlet saken i møtet 061212 sak 323-12 og avga følgende anbefaling: Komite for miljø og byutvikling tok saken

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst

Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Fra skolebehov til realisering av læringsarena i en by i sterk vekst Idunn Marie Husevåg, Undervisningsbygg 9. Januar 2015 100990 1.1 2 Et skolebygg å være stolt av! https://vimeo.com/106157720 Hersleb

Detaljer

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter:

Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: Behandling i Formannskapet 06.12.2012: Rådmannen foreslo nytt pkt. 1 med dertil forskyvning av innstillingens punkter: 1. Skatteøre. Kommunale skatteøre settes til den maksimale sats som Stortinget fastsetter.

Detaljer

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Tvedestrand kommune. Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Tvedestrand kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset, møterom Byssa Dato: 02.12.2014 Tid: 09:00 Faste representanter som møtte: Jan Dukene Leder TTL Carl F. Bertelsen Nestleder

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Magne Bye, Helge Emilsen, Heidi Vold Lorentzen Forfall: Henny Tro, Lyder

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

SUM 35 520 34 221 34 222 34 223

SUM 35 520 34 221 34 222 34 223 Om tre uker kommer eldrerådet i Bergen kommune til Bodø for å se og lære om dette vellykkede tilbudet. Tusenhjemmet og Bodø eldreråd vil gjerne kunne skryte av at vi også har Kommunens fortsatte «bevågenhet».

Detaljer

Ansvarsdimensjon for Askim kommune

Ansvarsdimensjon for Askim kommune Ansvarsdimensjon for Askim kommune SNR. 11 POLITISK VIRKSOMHET 11000 BYSTYRET 11010 KOMITEER OG UTVALG 11020 UNGDOMMENS BYSTYRE 11030 VENNSKAPSKOMITE 11040 ELDRERÅDET 11050 OVERFORMYNDERIET 11060 FORLIKSRÅD

Detaljer

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene

Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene Dato: 21. september 2009 FORUTV /09 Forretningsutvalget Årsbudsjett 2010 - Økonomiplan 2010-2013, fordeling av tjenesteområder mellom komiteene FRWE BYST-1212-200906877-18 Hva saken gjelder: Byrådets forslag

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %.

c. Tilkoblingsavgift vann og avløp holdes uendret. e. Gebyr etter plan- og bygningsloven økes med 15 %. 130/13: ØKOMIPLAN 2014-2017/BUDSJETT 2014 FORMANNSKAPETS INNSTILLING/VEDTAK Kommunestyret vedtar: 1) Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt er uendret for 2014, og skrives ut

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 11/1033-30 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012-2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2011 Sak: 190/11 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 11/103330 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 2015/ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen

Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen Oslo kommune Friluftsetaten Miljø- og planavdelingen I henhold til adresseliste Dato: 07.05.2008 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 04/00338-18 Kjell Isaksen, 23426956 900 Oppgis ved alle

Detaljer

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt

Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi en kort oversikt Om eiendomsskatt 1. Innledning 2. Oslo kommunes økonomi 3. Lover og rammer for eiendomsskatt 4. Skatt på boligeiendom 5. Skatt på næringseiendom 6. Bruk av eventuelle skatteinntekter 1. Innledning Oslo

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan.

Bystyret øker overføringene til oppvekst og levekår utover det som ligger i Rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan. 1 2 Vilje til endring Stavanger kommune vil gjennom budsjettvedtaket fortsatt gi et godt tjenestetilbud til byens innbyggere. Lavere skatteinntekter og endrede rammebetingelser fra Stortinget gjør at driftsnivået

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

OSLO KOMMUNE BYSTYFFT2 FEKRETARIAT

OSLO KOMMUNE BYSTYFFT2 FEKRETARIAT OSLO KOMMUNE BYSTYFFT2 FEKRETARIAT Oslo kommune. Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenes er 28 SEPT ki SA?(NI; ARK NR Notat ilob st re s organer,, Til: Helse- og sosialkomiteen Dato: 28.09. Fra: Byråden

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4

Rennesøy kommune. Driftsbudsjett 2009 4 10400 Overtid 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 2 424 10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser 100 1000 Politisk styring og kontrollorganer 0 0 0 0 0 3 000 10800 Lønn ordfører

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM

OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM Oslo kommune BYSTYRET BYRÅDET PARLAMENTARISME TUR OG UTDANNING OSLO KOMMUNES STYRINGSSYSTEM FINANS OG UTVIKLING BYDELER HELSE OG SOSIAL FAKTA OM OSLO Oslo er Norges hovedstad og har nærmere 530 000 innbyggere.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013

ÅRSBUDSJETT 2014. Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 ÅRSBUDSJETT 2014 Kommunestyrets vedtak i sak 94/13 i møte 20. november 2013 3 Kommunestyrets vedtak årsbudsjett 2014 3.1 Generelle forhold 3.1.1 Visjon og satsningsområder Den visjon og de overordnede

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2013/733-10 Arkiv: 151 Saksbeh: Emma Smeland Nygårdseter Dato: 20.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Formannskap Kommunestyret Møtedato Økonomiplan 2014-2017 og budsjett

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon

Byrådets boligsatsning. Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Byrådets boligsatsning Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester Tilde Hagen Knudtzon Politiske føringer Byrådet Johansen Hva er nytt? Hva er uendret? Byrådserklæring 2015-2019 Ny Budsjettforslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet

Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet Budsjettfullmakter innenfor rammeområde Bystyret Fullmakter som gjelder driftsbudsjettet a. Budsjettvedtak og viderefordeling av rammer Forretningsutvalget har fullmakt til å viderefordele vedtatt budsjettramme

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Oslo Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedato ST 36/11 Havnestyre 22.06.2011 Saksbehandlende avdeling: Administrasjonsavdelingen Saksbehandler: Anne-Marie Alnes Bakkerud Dato: 31.05.2011 Saksnummer:

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009

Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 63/09 Saksbeh. Morten Ottesen Haldorhamn Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 9/12-2009 SAK 63/09: ØKONOMIPLAN 2010-2013 Forslag til

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer