Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456"

Transkript

1 FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Dag Ivar Staurseth Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/1456 Arkiv: 145, 151 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet /11 DIS Utvalg for oppvekst og velferd /11 DIS Utvalg for samfunn /11 DIS Formannskapet /11 DIS Bystyret DIS Økonomiplan Årsbudsjett 2012 Saksdokumenter: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel Økonomiplan og Årsbudsjett 2012 Rådmannens forslag trykt som eget dokument. FSK-156/11 innstilling: 1. Egenandel på brukeres transport til og fra Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter settes til 0,- 2. Investering i kirkebygg for 2012 økes med 2 millioner ved å samtidig redusere investerings rammen for Kringla og Sira barnehager med 2 mill. 3. Endring i tekstdelen for Kultursenter da vi ikke ønsker nå å ta stilling til om ny stilling som programsjef skal utlyses eksternt eller ansettes internt. 4. Vi ønsker en vurdering fra administrasjonen om noen områder i den kommunale drift med fordel kan konkurranse utsettes. Forslag til vedtak blir således.: 1. Økonomiplanen vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord kommune i årene Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 vedtas i hht. dokumentasjons kap. 4. De enkelte tjenesteområder gis følgende netto driftsramme for 2012 ( ekskl. avskrivninger): Administrasjon og utvikling inkl. politisk styring Skole og kompetanse Barnehager Ressurssenter barn og unge Kultur og fritid

2 Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk eks. bygg og eiendom Bygg og eiendom Finans Driftstiltak vedtas i hht. dokumentets kap. 6. sidene 18 og 19 med følgende endring: Helse og velferd : Bortfall av egenandel ved brukeres transport til Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter. 4. Det vedtas et investeringsprogram for perioden i hht. dokumentets kap. 6, sidene 19 til 21 med følgende endring for 2012: Kringla og Sira barnehager ( i stedet for ) Investeringsplan for Kirkebygg ,- ( i stedet for ) 5. Investeringsbudsjettet for 2012 vedtas med en samlet investeringsramme på kr ,- Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak på til sammen kr ,- og rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Til dekning av budsjettet for 2012 utlignes følgende skatter: Eiendomsskatt på boligeiendommer med 4 promille Eiendomsskatt på næring. Verker og bruk med 7 promille Skatt på formue og inntekt utskrives med staten sine maksimalsatser. Satsene gjøres gjeldende ved forskuddsutskrivningen for inntekståret Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 8 med følgende endring: 3230 Tjenester for funksjonshemmede Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp som for hjemmebaserte omsorgstjenester med det unntak at transport til og fra Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter settes til 0,- 8. Deler av utbytte fra Agder Energi skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannens framlegg korrigeres på dette punkt slik at ,- av budsjettert utbytte føres som kapitalnedsettelse i investeringsbudsjettet for 2012, og at momsinntekter fra investeringer holdes igjen i driftsregnskapet med samme beløp. Dersom utbytte fra Agder Energi skulle bli vesentlig lavere enn forutsatt, skal det fremmes sak ovenfor bystyret om budsjettrevisjon. 9. Tekstdelens side 37, 7. avsnitt endres til å lyde: Økte kostnader gjelder først og fremst nytt årsverk for drift av hele kultursenteret. Det er beregnet 1,5 årsverk for renhold i hele kultursenteret mens det i dag brukes 1,13 årsverk på 4 kronglete bygg. Det forutsettes at disse avvikles. Totalt er det tatt høyde for økte lønnskostnader med om lag ,-. I vurderingen av renholds-behov hører også med at senteret i dag er mindre i areal enn det som lå til grunn da behovet for 1,5 stilling ble vurdert.

3 10. Administrasjonen får i oppdrag i løpet av 2012, å se på om det er noen områder i driften som med fordel kan konkurranse utsettes. 11. Flekkefjord kommune øker hjemler for lærlinger fra 8 til 9 fra Gjennomsnittlig årlige utgifter for lærlinger er ca. kr ,-. For 2012 utgjør dette x 5:12 = kr ,-. Dekkes i 2012 ved redusert overskudd. Fra 2013 legges det inn som fast hjemmel. Saksopplysninger: Økonomiplan med budsjett for 2012 legges med dette fram til politisk behandling. Rådmannens forslag og vurderinger framgår av selve dokumentet som følger saken. Det er i tillegg utarbeidet et vedlegg med flere detaljer fra selve tallbudsjettet, beregnet for den administrative styring. Framlagt budsjett bygger på vedtatt økonomiplan for med de tiltak som der ble bestemt. Det betyr at opptrapping og helårsvirkning av innsparingstiltak fra 2011 til 2012 inngår i framlegget. Budsjettet inkluderer alle lønnsendringer som er kjent pr. oktober 2011, og politiske vedtak med betydning for driftsbudsjettet framover skal være medregnet. Budsjettet bygger videre på Statsbudsjettets prognoser for skatt- og rammeoverføringer og prognoser for lønns og prisvekst i Det er lagt til grunn en rentebane for kommunens lån med 3,4%, 3,5%, 3,5% og 4,0% i planperioden. En stor andel av lånemassen er bundet til fast rente de første tre år. Det betyr at usikkerheten i planforutsetningene er større etter 2014 Det vises for øvrig til dokumentets kap. 4. Organisatorisk inngår nå tjenesteområdet «Plan» som del av tjenesteområdet «Teknisk forvaltning». Teknisk forvaltning har fortsatt felles budsjettramme med teknisk drift. Vurdering: Målsetningen om at Flekkefjord fortsatt skal være et aktivt regionsenter og et tyngdepunkt for regional utvikling mellom Stavanger og Kristiansand betyr at kommunen er bevisst sin posisjon, ser muligheter og er villig til å fylle den rollen som forventes. Vilje til vekst vil være grunnleggende holdning i utviklingen av Flekkefjord kommune og regionen. Rådmannen legger frem sitt forslag basert på både optimisme og realisme. Kommunen har hatt positivt driftsresultat siste tre år, og rådmannen legger frem et driftsbudsjett på 607 mill. kr. med 1,4 % driftsresultat for Økning i frie inntekter gjennom statsbudsjett er ikke tilstrekkelig til å dekke videreføring av dagens drift, og rådmannens budsjettforslag inneholder tiltak for å redusere dagens kostnader. I forslaget øker likevel aktiviteten på noen kritisk viktige områder. Utover det må organisasjonen drive effektivt innenfor begrensede økonomiske rammer. Flekkefjord kommune har dyktige, engasjerte og samarbeidsorienterte ansatte som alle bidrar til at det er mulig. Stikkord for det fremlagte budsjett vil være omprioritering, tidlig innsats, forebygging, kvalitet og utvikling. Kommunens økonomiske fundament er sårbart for svingninger. Risikovurderingen viser til endringer i finansielt utbytte, skatteinngang, befolkningsutvikling, internasjonal økonomi, rentesvingninger, pris- og lønnsvekst, pensjonskostnader og for endringer i politiske prioriteringer. Rådmannen legger nå frem et budsjett med begrensede marginer til å ta store ikke-styrbare forhold. Disse er nærmere omtalt i dokumentet på sidene 11 og 12. Budsjettets forutsetning om videreføring av utbytte fra Agder Energi er ved inngangen til november mer usikkert enn før. Selskapet har akkurat varslet om dårligere resultater for

4 2011, og det er i dag uklart hvordan situasjonen blir framover. Dersom en legger de siste tallene fra selskapet til grunn, kan utbyttene bli halvert fra det nivå rådmann har basert seg på i framlegg til økonomiplan. Dette viser hvor viktig det er å planlegge med positive resultater i driften. Kommunens planlagte regnskapsmessige resultat på 8,4 mill. blir for lite, om disse prognoser skulle slå til. Rådmannen vil komme tilbake med ny sak om budsjettrevisjon dersom utbyttereduksjonene skulle bli så store som nå fryktet. I forbindelse med utbyttet fra Agder Energi, vil en liten del av dette også i 2012 komme i form av kapitalnedskrivning. Denne del av utbyttet skal føres i investeringsbudsjettet. Rådmannen vil derfor korrigere sitt framlegg på dette punkt. Reduserte inntekter i drift kan i 2012 kompenseres ved at tilsvarende beløp fra investeringsmoms ikke overføres til investeringsregnskapet slik forutsetningen er i budsjettet. Pålagt overføring er i 2012 på 60%. Dvs. at inntil 40% av momskompensasjon fra investeringer kan holdes igjen i driftsregnskapet. Den kapitalnedsettelse vi i dag kjenner fra Agder Energi er på 51 mill. For Flekkefjord skulle dette utgjøre ca. kr ,-. Til sammenligning er 40% av planlagt investeringsmoms 6,4 mill i Framlegget inneholder mange viktige investeringer for Flekkefjord kommune med en samlet brutto investeringsramme på 375 mill. Da kommunen får kompensert for moms, og det er store tilskudd fra stat, fylke og private knyttet til flere investeringer, er kommunens gjeld forventet å øke med ca. 110 mill. fram mot Lånegjelden økes da fra til pr innbygger fra 2010 til 2015, og netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter øker tilsvarende fra 66,7 til ca. 73%. Selv om dette er gjeldsnivå mange kommuner må leve med i dag, er tallene i høyeste laget og vil gjøre kommunen mer sårbar for rentesvingninger. Rådmann fremmer investeringsprogrammet på bakgrunn av den betydning det vil ha for kommunens vekst og utvikling. Med hensyn til vurdering og prioritering av de enkelte tiltak, vises det til selve dokumentet. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Økonomiplanen vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord kommune i årene Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 vedtas i hht. dokumentets kap 4. De enkelte tjenesteområder gis følgende netto driftsramme for 2012 (eks. avskrivninger): Administrasjon og utvikling inkl. politisk styring Skole og kompetanse Barnehager Ressurssenter barn og unge Kultur og fritid Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk eks. bygg og eiendom Bygg og eiendom Finans Driftstiltak vedtas i hht. dokumentets kap. 6, sidene 18 og 19.

5 4. Det vedtas et investeringsprogram for perioden i hht. dokumentets kap. 6, sidene 19 til Investeringsbudsjettet for 2012 vedtas med en samlet investeringsramme på kr ,- Finansieringsplanen godkjennes, med et låneopptak på til sammen kr ,- og rådmann gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Til dekning av budsjettet for 2012 utlignes følgende skatter: a. Eiendomsskatt på boligeiendommer med 4 promille b. Eiendomsskatt på næring, verker og bruk med 7 promille c. Skatt på formue og inntekt utskrives med staten sine maksimalsatser. Satsene gjøres gjeldende ved forskuddsutskrivningen for inntektsåret Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kapittel Deler av utbyttet fra Agder Energi skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannens framlegg korrigeres på dette punkt, slik at ,- av budsjettert utbytte føres som kapitalnedsettelse i investeringsbudsjettet for 2012, og at momsinntekter fra investeringer holdes igjen i driftsregnskapet med samme beløp. Dersom utbytte fra Agder Energi skulle bli vesentlig lavere enn forutsatt, skal det fremmes sak overfor bystyret om budsjettrevisjon Formannskapet Behandling: Fellesrådet v/kirkeverge Stein Rafoss orienterte om budsjettet. Rådmannens innstilling ble tatt til orientering. FSK-153/11 vedtak: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering Utvalg for oppvekst og velferd Behandling: UOV fattet enstemmig følgende vedtak: Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan tas til orientering. UOV bes om at det avsettes kr ,- for at inntil halvparten av utvalgets møter i 2012 kan avholdes på dagtid, og at det langsiktige målet er at samtlige utvalgsmøter avholdes på dagtid. UOV-007/11 vedtak: Rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan tas til orientering.

6 UOV bes om at det avsettes kr ,- for at inntil halvparten av utvalgets møter i 2012 kan avholdes på dagtid, og at det langsiktige målet er at samtlige utvalgsmøter avholdes på dagtid Utvalg for samfunn Behandling: Rådmannens innstilling ble tatt til orientering. US-085/11 Rådmannens innstilling ble tatt til orientering Formannskapet Behandling: Saksdokumenter: Notat datert fra kommunalsjef Svein Hansen Frp, H, Sp og V v/gisle M.Saudland fremsatte følgende fellesforslag: «Vi ønsker å gjøre følgende endringer i økonomiplan og budsjett: 2. Egenandel på brukeres transport til og fra Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter settes til 0,- 3. Investering i kirkebygg for 2012 økes med 2 millioner ved å samtidig redusere investerings rammen for Kringla og Sira barnehager med 2 mill. 4. Endring i tekstdelen for Kultursenter da vi ikke ønsker nå å ta stilling til om ny stilling som programsjef skal utlyses eksternt eller ansettes internt. 5. Vi ønsker en vurdering fra administrasjonen om noen områder i den kommunale drift med fordel kan konkurranse utsettes. Vårt forslag til vedtak blir således.: 1. Økonomiplanen vedtas som ramme for den økonomiske aktiviteten i Flekkefjord kommune i årene Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2012 vedtas i hht. dokumentasjons kap. 4. De enkelte tjenesteområder gis følgende netto driftsramme for 2012 ( ekskl. avskrivninger): Administrasjon og utvikling inkl. politisk styring Skole og kompetanse Barnehager Ressurssenter barn og unge Kultur og fritid Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk eks. bygg og eiendom

7 Bygg og eiendom Finans Driftstiltak vedtas i hht. dokumentets kap. 6. sidene 18 og 19 med følgende endring: Helse og velferd : Bortfall av egenandel ved brukeres transport til Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter. 4. Det vedtas et investeringsprogram for perioden i hht. dokumentets kap. 6, sidene 19 til 21 med følgende endring for 2012: Kringla og Sira barnehager ( i stedet for ) Investeringsplan for Kirkebygg ,- ( i stedet for ) 5. Investeringsbudsjettet for 2012 vedtas med en samlet investeringsramme på kr ,- Finansieringsplanen godkjennes med et låneopptak på til sammen kr ,- og rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkårene inkl. avdragstid. 6. Til dekning av budsjettet for 2012 utlignes følgende skatter: Eiendomsskatt på boligeiendommer med 4 promille Eiendomsskatt på næring. Verker og bruk med 7 promille Skatt på formue og inntekt utskrives med staten sine maksimalsatser. Satsene gjøres gjeldende ved forskuddsutskrivningen for inntekståret Brukerbetaling og avgifter vedtas i hht. budsjettdokumentets kap. 8 med følgende endring: 3230 Tjenester for funksjonshemmede Samme betalingssatser for praktisk bistand/hjemmehjelp som for hjemmebaserte omsorgstjenester med det unntak at transport til og fra Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter settes til 0,- 8. Deler av utbytte fra Agder Energi skal føres i investeringsregnskapet. Rådmannens framlegg korrigeres på dette punkt slik at ,- av budsjettert utbytte føres som kapitalnedsettelse i investeringsbudsjettet for 2012, og at momsinntekter fra investeringer holdes igjen i driftsregnskapet med samme beløp. Dersom utbytte fra Agder Energi skulle bli vesentlig lavere enn forutsatt, skal det fremmes sak ovenfor bystyret om budsjettrevisjon. 9. Tekstdelens side 37, 7. avsnitt endres til å lyde: Økte kostnader gjelder først og fremst nytt årsverk for drift av hele kultursenteret. Det er beregnet 1,5 årsverk for renhold i hele kultursenteret mens det i dag brukes 1,13 årsverk på 4 kronglete bygg. Det forutsettes at disse avvikles. Totalt er det tatt høyde for økte lønnskostnader med om lag ,-. I vurderingen av renholds-behov hører også med at senteret i dag er mindre i areal enn det som lå til grunn da behovet for 1,5 stilling ble vurdert. 10. Administrasjonen får i oppdrag i løpet av 2012, å se på om det er noen områder i driften som med fordel kan konkurranse utsettes.»

8 Ap v/svein Hobbesland fremsatte følgende forslag: «Flekkefjord kommune øker hjemler for lærlinger fra 8 til 9 fra Gjennomsnittlig årlige utgifter for lærlinger er ca. kr ,-. For 2012 utgjør dette x 5:12 = kr ,-. Dekkes i 2012 ved redusert overskudd. Fra 2013 legges det inn som fast hjemmel.» Krf v/hanne Risvold fremsatte følgende forslag: «Forslag til endringer av budsjett for 2012, basert på rådmannens innstilling: Investeringer / vedlikehold av kirkebygg: + kr ,- Redusert investering kultursenter 2012: - kr ,- Endring driftsutgifter: Ramme for pleie omsorg Tjørsvågheimen: + kr ,- Økning bevilgning trafikksikkerhetstiltak: + kr ,- Seniortiltak (Strøket fra budsjett 2011): + kr ,- Åpen barnehage: + kr ,- Mot, forebyggende tiltak barn og unge: + kr ,- Transport av brukere Svege Verksted og Søyland Aktivitetssenter: + kr ,- Økte driftsutgifter: + kr ,- Regnskapsmessig mindreforbruk redusert: - kr ,- Dette vil innebære at: Regnskapsmessig mindreforbruk i kr ,- Det forutsettes videre at barnehagene er budsjettert slik at de ledige plassene som er i 2011 kan videreføres også i 2012 om de ikke skulle bli fylt opp. Hvis ikke må budsjettet økes slik at ingen barnehager må legges ned.» Det ble først votert punktvis over Krfs forslag. Forslaget falt med 8 mot 1 st. (Hanne Risvold (Krf)). Fellesforslaget fra Frp, H, Sp og V pkt. 1 ble enstemmig anbefalt vedtatt overfor bystyret. Pkt. 2 ble anbefalt vedtatt overfor bystyret med 8 mot 1 st. (Hanne Risvold (Krf)). Pkt. 3 ble anbefalt vedtatt overfor bystyret med 7 mot 2 st. (Svein Hobbesland (Ap) og Marit Feed (Ap)). Pkt. 4 ble anbefalt vedtatt overfor bystyret med 6 mot 3 st. (Svein Hobbesland (Ap), Marit Feed (Ap) og Hanne Risvold (Krf)). Aps forslag ble enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og fellesforslaget fra Frp, H, Sp og V samt Aps forslag, ble fellesforslaget fra Frp, H, Sp og V samt Aps forslag anbefalt vedtatt overfor bystyret med 8 mot 1 st. (Hanne Risvold (Krf)). Ansvar for oppfølging: Underretning sendes til:

9

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4

INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 INNHOLD Innledning 2 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4 2 Situasjonen i dag. 5 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til 2012 3 Overordnede mål og strategier.... 7 4 Budsjettforutsetninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune

ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013. Lillesand kommune ÅRSBUDSJETT og ØKONOMIPLAN 2010-2013 Lillesand kommune Visjon: Lillesand unik, trygg og skapende! Hovedmål: Sikre en bærekraftig utvikling og ressursforvaltning Sikre trygghet, livskvalitet og gode oppvekstvilkår

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Formannskapet 20.11.2013 084/13 SLO Formannskapet 27.11.2013 086/13 SLO Kommunestyret 11.12.2013 SLO Saksansv.: Svein

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/3266-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 50/13 19.11.2013 Kommunestyret 70/13 16.12.2013 Malvik kommune budsjett 2014 Vedlegg: Budsjettdokument

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling til ekstraordinært møte Utvalg: Havnestyret Møtedato: 09.12.2014

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016

Sandnes kommune økonomiplan 2013-2016 Innledning 5 Økonomiplandokumentene 7 1. Forslag til vedtak 9 2. Økonomiske rammebetingelser 13 2.1 Innledning 13 2.2 Befolkningsutvikling og konsekvenser av veksten 13 2.3 Lønns- og prisvekst samt rentenivå

Detaljer

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no

Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Kommunestyrets vedtak 15.12.2009 www.rana.kommune.no Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.12.2009 Sak: 84/09 Arkivkode: 151 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1566-7 Tittel: SAKSPROTOKOLL:

Detaljer

16.2. Økonomiske rammebetingelser

16.2. Økonomiske rammebetingelser 16.2. Økonomiske rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av en god økonomiforvaltning. Etterspørselen

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 MOLDE KOMMUNE MOLDE KOMMUNE Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 F-sak: 182/08 K-sak: 143/08 Kommunestyrets vedtak 11. desember 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTAK I KOMMUNESTYRET 11. DESEMBER 2007 SAK

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014

Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 Handlingsprogram 2015-2018. Budsjett 2015 Arendal kommune 2014 1 2 Innhold: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Prosessen rundt handlingsprogram

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69 Kommunestyret 12.12.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2014/741-8612/2014 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Engerdal kommune - årsbudsjett 2015 Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/174 Formannskapet 25.11.2014 14/69

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer