Utviklingsredegjørelse 201 3/2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utviklingsredegjørelse 201 3/2014"

Transkript

1 Utviklingsredegjørelse 201 3/2014 Faglig råd for bygg - og anleggsteknikk

2 Innhold 1. Innledning Beskrivelseavbygg- oganleggsnæringen Nøkkeltallfor utdanningsprogrammet Fellestemaer Rekrutteringoggjennomføring Læreplasser Arbeidsinnvandringogøkt bruk avinnleie Praksiskandidater,ufaglærteog voksenlærlinger TAF Lærekrefter Yrkesrelevans Vurderingspraksis Standardiseringavkunnskapsnivå Fagspesifikkesaker Treindustrifagene Anleggsfagene Øvrigefag Veienvidere Vedlegg

3 1. Innledning Fagligråd for bygg- og anleggsteknikk(frba)visertil bestillingen fra Utdanningsdirektoratet av18. april 2013ogoverlevererhervedutviklingsredegjørelsen for 2013/2014. Rådetviserfor øvrigtil Meld. St.20 Pårett veiog stortingetsinnstillingog behandling,samtsolberg-regjeringenspolitiske plattform. 1 Det er viktig for ossat rådsarbeidetvårt har en forbindelsetil regjeringensoverordnede politikk på fagopplæringsområdet.regjeringensieri sinpolitiskeplattform at kunnskaper viktig, og at denvil gjennomføreet yrkesfagsløft. Rådetslutter segtil dette. Skalbygg- og anleggsnæringen greieå leveremer kompleksebygg- oganleggsprosjekteri fremtiden, må næringenbyggepå kunnskapogsåi produksjonsleddet. Bestillingenfra Utdanningsdirektorateter forankret i punkt 4 i mandatetfor fagligeråd, somslårfast at hvert råd skallevereenutviklingsredegjørelseto gangerperoppnevningsperiode.redegjørelsen bør blant annetta for segev. behovfor nyetablering,omleggingog nedleggelseav utdanninger som hørertil utdanningsprogrammetrådet har ansvarfor. Formåletmed redegjørelsener å gi Utdanningsdirektorateten samletoversiktoverendringer i en næringsomkanha betydningfor opplæringstilbudet. Vårredegjørelsehar fire kapitler.i restenavdette kapitteletvil vi gjøreredefor deoverordnede utviklingstrekkenei bygg- og anleggsnæringenog utdanningsprogrammetfor bygg- og anleggsteknikk. I kapittel 2 servi nærmerepå problemstillingersomer fellesfor fagenei utdanningsprogrammet. I kapittel 3 gårvi inn på utviklingstrekkog særskilteutfordringerinnenfor tre grupperav fag:anleggsfagene, treindustrifageneog øvrigefag.i kapittel 4 oppsummerervi. Vi serbehovfor å iverksetteflere endringeri utdanningsprogrammet, menvi kommerikketil å presenterenoenformelleendringsforslagi denneredegjørelsen. Det skyldesblant annetat forslagenevåreikkeer gjennomarbeidetnok på det nåværendetidspunkt.vi ønskerdessutenå ta den bredestrukturdebatteni forbindelsemed Utdanningsdirektoratets oppfølgingav Meld. St.20, somvi serfrem til å bli involverti. 2 Etavtiltakenesomble varsleti meldingenomhandler tilbudsstrukturen.derstår det at departementetvil styrkekvalitetenpå og relevansenav fag- og yrkesopplæringenvedå gjennomgåtilbudsstruktureni samarbeidmedpartenei arbeidslivet 3. Vi vil bearbeideendringsforslagenevåreog presenteredemi endelig form i forbindelsemed oppfølgingen avdette tiltaket. I utviklingsredegjørelsenvil vi primært pekepå problemstillingersomhørernaturliginn under ansvarsområdetil Utdanningsdirektoratetog Kunnskapsdepartementet,men vi vil ogsåta opp problemstillingerav en mer makroøkonomiskog internasjonalkarakter.dissekanikke utdanningsmyndighetene ta mål av segå gjørenoemed alene.vi velgerlikevelå ta dem med fordi vi menerat manmå kjennetil rammebetingelsenefor bygg- og anleggsnæringenhvisman skalgreieå utforme en godutdanningfor næringen. 1 Regjeringsplattformener tilgjengeligher: 2 Utdanningsdirektoratetventerpåoppdragsbrevfra Kunnskapsdepartementetsomvil fastsetterammenefor dette oppfølgingsarbeidet. 3 Meld. St.20( )Pårett veikanlastesnedher: w.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/ /meld-st html?id=

4 Begreper: I redegjørelsenvil vi brukebenevnelsenbygg- og anleggsnæringenår vi omtaler hele næringen. Vi vil brukebenevnelsenbyggebransjennår vi omtaler forhold somkun har med byggå gjøre, og anleggsbransjennår vi når vi tar opp forhold somkun gjelderanlegg. 1.1 Beskrivelse av bygg - og anleggsnæringen Bygg- og anleggsnæringenvil i årenesomkommerståoverfor enrekkenyekravogutfordringer. Klimaendringermedmer nedbørogekstremværvil stille nyekravtil utforming og kvalitet i byggog anlegg.det gjør det nødvendigå økeproduktiviteten og sørgefor at det blir færrefeil i produksjonen.næringenmå ogsåtilpassesegnye tekniskekravogstrengerestandarderfor energibruki bygg.virksomhetenevil i tilleggta i bruk ny datateknologi, for eksempel bygningsinformasjonsmodellering, BIM 4, ogmer avbyggingenvil bli industrialisert. Dettevil påvirke samhandling,involveringog organiseringav produksjoneninnenforbådebyggog anlegg. Produksjonenmå organisere somen langproduksjonslinjehvor alle fageneer avhengigeav hverandre.denenkelteaktørmå kommeinn i produksjonenpå rett tidspunktmed riktig forståelse av egenog andresrolle. Dette kreveren annentenkemåteog holdningi alle leddi næringenenn det mantradisjonelthar vært vant til. Produksjonsplanlegging, samarbeid,samhandlingog logistikkvil få økt betydning.ikkeminstvil dette væreviktig for offentlig sektor,sometterspørca. 40 prosentav næringensproduksjonhvert år. Bygningsmassen i Norgefornyesmed mellom1 og 1,5prosenthvert år. Det betyr at denstørste delenavverdiskapingeninnenforbyggebransjenskjeri eksisterendebygningsmasse.deter i den eksisterendebygningsmassendet er størstpotensialfor energieffektivisering,blant annet.samtidig skaldet byggesom lag30 000nyeboligeri året, samtnødvendigantallkontorbyggog produksjonslokaler. Innenforanleggsbransjener det de årligestatsbudsjettersomleggerpremissene for aktiviteten.i Nasjonal transportplan (Meld. St.26 ( ) har Samferdselsdepartementet lagt føringer fordeplanlagteinvesteringeneogaktivitetenei planperioden.detskalbyggesetstort antall nyeveier,jernbanenskalbyggesut, og vedlikeholdsetterslepet skaltasigjen.beregningerfra NorskVannviserat investeringsbehovet innenforvannog avløpssektorener stort i årenefremover. Estimertinvesteringsbehovfor å kommefra akseptabel2012-standardtil akseptabel2030-standard vil værepå om lag290milliarderkroner.i densammeperiodenvil det værebehovfor å ta igjenet ettersleppåom lag200mrd. kr. 5 I tilleggkommerde årligebehovfor løpendevedlikehold. I 2013omsettesdet i næringeninnenforutførendesektorfor nesten350milliarder kroner, ogdet er om lag212000medarbeiderei bedriftene.innenforutførendesektorer det omlag30000foretak 4 Bygningsinformasjonsmodellering (BIM)er betegnelsenpådigitale1:1-modelleravbygg.bimfinnesfor hvert avfagområdenebygg, struktur, elektro,vvs,rør ogsåvidere,ogmankanogsåkombinereslikemodellertil tverrfagligebim. 5 NorskVann(2013): Investeringsbehovi Vannog avløpssektoren. Rapportener tilgjengeligher: 4

5 registrerti Brønnøysundregistrene.Herer de aller flestesmåbedrifter, ogen rekkeer enkeltpersonsforetak.ifølgekommunal- ogmoderniseringsdepartementeter BAE-næringen(bygg, anleggog eiendom)landetsstørstenæringmålt i antall bedrifter. Hele33 prosentav alle bedrifter i Norgeer BAE-bedrifter. BAE-næringener landetsneststørstemålt i verdiskapingog i antall sysselsatte.bae-næringenomsatte for ca.600milliarderkroner i 2009,noe somutgjordeca.13 prosentavdentotale omsetningeni norsknæringslivdet året. 6 Hovedtallenefor 2013i utførende ledder ført opp i tabell1 nedenfor. Tabell1: Nøkkeltallfor bygg- og anleggsnæringen(i milliarder kroner og tusenansatte) Investeringeri nyeboliger 53,6 59,7 62,3 Investeringeri boliggarasjer 6,6 6,5 6,3 Investeringeri næringsbygg 58,4 58,5 60,0 Investeringeri fritidsbygg 10,9 10,6 10,6 Renovering,ombyggingog tilbygg 123,1 130,0 134,0 Anleggsinvesteringer 55,3 60,9 66,7 Vedlikeholdav anlegg 26,7 27,4 27,3 I alt 334,6 353,6 367,3 Sysselsattei bygg 154,1 155,6 157,6 Sysselsattei anlegg 36,3 38,4 40,2 Bygg- og anleggsnæringenskaraktertilsier at nestenuansetthvilkenstørrelsebedrifteneller oppdragethar, vil hver enkelt del avarbeidetbrytesnedtil mindreoppgaver.oppgaveneblir ivaretatt av arbeidslagav varierendestørrelse,fra en til to personerog oppover.densomskaldelta i produksjonen,må væreselvstendigog ha høyfagligkompetansefor å kunneplanleggeegetarbeid, samarbeidemed produksjonslagenei de andrefagene, samtfølgeopp kravenetil HMSog kvalitet. Digitalkommunikasjons- og informasjonsteknologivil i fremtiden sette produksjonsarbeidernei standtil å administrereegetarbeidi størregradenn i dag.dette er produktivitetsfremmende,og det er det somvil utgjørevårt konkurransefortrinni fremtiden. Fagteoriog fagutførelsemå gåhåndi hånddersommanskalfå en relevantutdanning.derfor må læreplaneneyrkesrettes,og fellesfageneog fagteorienmå tilpasseslærefaget.fageneog utdanningenemå væredynamiskenok til å svarepå de endringerog utfordringer somskjeri næringen,enten det gjelderkravknyttet til energi,miljø, klimaog transporteller innføringav ny teknologisomfor eksempelbim,leanconstruction 8, NoDigog styrt boring 9. Utdanningenemå i 6 Meld. St.28( )Godebyggfor eit betresamfunn Einframtidsrettabygningspolitikk.Meldingener tilgjengeligher: 7 Prognosesenteret : Prognoserbyggog anleggsmarkedet2013,2014, LeanConstructioner en metodefor effektiv planleggingogdrift avprosjektbasertproduksjon. 9 NoDiger en fellesbetegnelsepåledningsfornyelsemedminimalelleringengraving.detteskjervedå presserør fremoverunder bakken vedhjelpavhydrauliskejekker.metodenbrukesvedrørfornying,menkanogsåbenyttestil nyev/a-traseer.styrtboringer retningsstyrt boringi løsmasser.detteskjervedat det boresmedenborestrengmed et pilothodesominneholderensondesomborer mot "målet". Når borestrengenmedpilothodet harnåddmålet,byttespilothodet ut meden borkronesomer størreenndet røret somskaltrekkestilbaketil opprinnelsespunktet.styrtboringbrukesspesielti urbanestrøkhvor det skaletablereskabel- ogledningstraseeruten at det skalgraves grøfter. 5

6 samarbeidmed næringenværeen motor for forbedringfor å møte disseutfordringeneog bidra til økt kvalitetog produktivitet. 1.2 Nøkkeltall for utdanningsprogrammet Figur1 viserutviklingeni søkertallfra og med 2006og frem til i dag. Søkningentil bygg- og anleggsteknikkgått oppfremtil 2006,menderetterbratt nedtil 2009.Fra2009ogfrem til i daghar søkningenvært relativt stabil,menmeden svaknedgangsiste år. Det sammemønsteret servi på søkeretil Vg2,setabell2. Hervardet en tilsvarendeknekki søkertall fra 2009til 2010.Antall søkere til byggteknikkhar sunketgradvis,fra 3747i 2007til 2384i 2013.Søkeretil anleggsteknikkøkerjevnt, fra 596i 2007til 828i 2013.Til trossfor at Vg2i bygg- og anleggsteknikktotalt sett mistet nær1000 søkerefra 2009til 2010,øktealtsåantalletsøkeretil anleggsteknikk. Figur1: Søkeretil bygg- oganleggsteknikk SøkereVg1bygg- oganleggsteknikk SøkereVg1bygg- og anleggsteknikk Antallet søkeretil læreplasshar gått gradvisned, fra 3504i 2008til 2847i 2013.Nedgangener imidlertid ikkelike tydeligsomfor Vg1og Vg2.Nedgangenhar vært størsti tømrerfaget,somer det desidertstørstefaget.antalletsøkeretil læreplassi tømrerfagethar imidlertid gått noeopp fra 2011 til 2013.Søkeretil anleggsmaskinførerfaget økte fra 313til 363fra 2012til 2013.Antall søkeretil læreplassi murerfagethar gått ned fra 266i 2008til 110i 2013, og er dermedmer ennhalvert. Totalt ble det inngått 3343nyelærekontrakteri 20 lærefaginnenforbyggog anleggi 2012.Tømrerfaget utgjorde47 prosentavnyelærekontrakteri 2012.Antalletkontrakteri tømrerfagethar gått noened de sistetre årene,fra 1848i 2010til 1585i I mangeav lærefageneinnenforbygg- og anleggsteknikkavleggeret flertall fag-/svenneprøvesom praksiskandidat.servi på fagenei Kunnskapsløftet, er andelenhøyesti steinfagetog renholdsoperatørfaget,der nær100prosenttok fagbrevsompraksiskandidat.andelen praksiskandidaterer ogsåhøyi industrimalerfaget,isolatørfagetog asfaltfaget,somalle liggerpå 10 Kilde:Udirsstatistikkoversøkeretil BA-utdanningen(vedleggtil bestillingenfra Utdanningsdirektoratetav18.april2013) 6

7 rundt 80 prosent.totalter 37 prosentav fag- og svenneprøvenei bygg- og anleggsteknikkavlagtav praksiskandidater.at andelenpraksiskandidater er høy,gir noenutfordringer når det gjelderå følge utviklingeni dissefagene.enstor gruppeav utdannetefagarbeiderefinner vi hverkennår vi serpå nyekontraktereller på antallet søkeretil læreplasser. Tabell2: Nøkkeltallfor utdanningsprogrammet Antallsøkeretil Vg Antallsøkeretil programområderpåvg Antallpersonersomhar søktom læreplass* Nyelærekontrakter Antallpersonersomtar fagopplæringi skole** Løpendelærekontrakter Nyeopplæringskontrakter(lærekandidater) Antallsomhar avlagtfag/svenneprøve Resultaterandelbestått(i prosent) Andeloppnåddfag- svennebrevetter fire år*** (prosent) 75 Antallpersonersomharvalgtpåbyggetter Vg2**** 485 Andelpersoner somhar valgtpåbyggetter Vg2 (prosent) *Alle søkertaller søkereper 1.3.Søkeretil læreplasserinkludererdem somsøkerlæreplassgjennomvigo,ikkedem somskafferlæreplass påegenhånd. **Tall per skoleår.2010/ /2012.vi har ikketall for 2012/2013.Talleneer fra resultatfilen.elevtellingenper 1.10 er for tidlig for å få godetall for fagopplæringi skole.*** Nyindikator.Andelnyelærlingeri 2008somharoppnåddfagbrevetter fire år. Kunkunnskapsløftet.**** Finnesi skoleporten.vi har kunantall for 2011.Ellersandeler.Tallfor overgang2012ikkeklar.: Tallunder publiseringsgrense Ca.53 prosentavelevenesombegyntepå Vg1bygg- oganleggsteknikki 2006, varregistrertmed gjennomførtog beståttutdanningfem år senere.deter litt lavereennsnittet for de yrkesfaglige 11 utdanningsprogrammene. 75 prosentav dem somvarnye lærlingeri 2008,har oppnåddfag- eller svennebrevetter fire år.det er litt undersnittet på79 prosent.12 prosentvalgtepåbyggtil generellstudiekompetans etter Vg2i 2011.Det er et stykkeundersnittet påyrkesfag,som er på21 prosent. Andelensombestårfag- og svenneprøven,var i 2012på 92 prosent,somer på nivåmed snittet for de andreutdanningsprogrammene.andelener lavesti malerfaget,der 85 prosentbestår. Fagopplæringengenereltog utdanningsprogra met for bygg- og anleggsteknikkstår overfor en rekkeutfordringer.frbaer særligopptatt avkompetansesituasjoneni skoleverketogproblemene somfølgerav at stadigfærre ungdommersøkersegtil vårefag.formidlingenav læreplasserer heller ikkegodnok. Genereltserman at om lagen fjerdedelav BA-elevenesomsøkerlæreplass,ikkefår det. Dissetallenehar vært stabilei flere år, men variererinnenforde enkeltebransjene. Årsakenetil at eleverikkefår læreplasser mangeog sammensatte.vi vil drøfte disseproblemstillingeneog flere andrei kapittel Kilde:Udir/Skoleporten,gjennomføringstabellen.Tabellener tilgjengeligher: 7

8 2. Felles temaer I dette kapittelet vil vi senærmerepå utviklingstrekkog problemstillingersomangåralle fagenei utdanningsprogrammet. 2.1 Rekruttering og gjennomføring Rekrutteringssituasjoneni næringener utfordrende.genereltsett sliter helenæringenmed rekrutteringen,ogmangeavde småfageneer spesielthardt rammet. Høsten2013publiserteStatistisksentralbyråen fremskrivingav etterspørseletter arbeidskraft fordelt på utdanningerfrem mot 2030.Denneviseren spesieltstor veksti behovetfor fagutdannede oget økendegapmellomtilbud og etterspørsel,gitt antallet somi dagtar fag-/svennebrev.for høyskole- oguniversitetsutdannedeviserfremskrivningeneenbedrebalansemellomtilbud og etterspørsel,selvom behovetogsåher er økende. 12 Utdanningssystemetmåta høydefor dette i planleggingen av utdanningstilbudet. Behovfor faglærtarbeidskraftvil værestort i bygg- og anleggsnæringenogsåpå kortere sikt.en rapport somfafohar utarbeidet på oppdragfra BNLog Entreprenørforeningen- Byggog Anlegg (EBA)i 2010, viserat næringenvil trenge9000nyemedarbeiderehvert år frem mot 2020dersom veksteni bygg- oganleggsnæringenfortsetter. 13, 14 Hvisvekstenholdersegstabileller avtar,vil behovetbli lavere. Næringenforventer veksti perioden,menarbeidskraftsbehovetvil væremeget stort ogsåom vekstenskule visesegå bli lavereennventet. BNLhar analyserttallenefra Fafo, og BNLantar at rekrutteringsbehovetfordeler segmedom lag75 prosentpå fagarbeidereog 25 prosent på ingeniørerog fagskoleingeniører.med litt rundetall vil næringenha behovfor rundt 7000nye fagarbeiderehvert år. Antallet kandidatersomårligfullfører og bestårfagutdanningeninnenbyggoganleggsteknikkhvert år er ikkeer tilstrekkeligfor å møtenæringensrekrutteringsbehov. Tabell3: Antall nyelærekontrakter(båder94og KL) Bygg- oganleggsteknikk Søkertallenetil Vg1har vært forholdsvis stabile de sistefire årene. I overkantav 4000personerhar hvert år søktom plass.deter for få til å dekkeetterspørselenetter fagarbeiderei bygg- og 12 SSB(2013):Framskrivningerfor tilbud ogetterspørseletter arbeidskraftmedulikeutdanninger.rapportener tilgjengeligher: -analyser/framskrivninger -for-tilbud-og-ettersporsel-etter-arbeidskraft-medulike-utdanninger 13 Fafo-rapport 2010:25Arbeidstakerei byggenæringen Hvemer de,hvorkommerdefra og hvorgår de?rapportener tilgjengeligher: 14 Fafo-forskerneskriverfølgendeom forutsetningenede hartil grunnfor dennefremskrivningen:i 2009voksersysselsettingenmed1 prosent.i perioden2010til 2014leggervi dengjennomsnittligesysselsettingsveksten i nasjonalregnskapetfor perioden på2,5 prosentper år til grunn.i perioden leggervi inn enbyggeboommed envekstpå 4 prosentper år. Fra2018ogut perioden leggervi igjendengjennomsnittligevekstratenfra nasjonalbudsjettetpå2,5prosent per år til grunn.tilsammenøkersysselsettingenmed 40prosenti perioden (sefafo-rapport2010:25,s.42) 15 NIFU(2013):Ompotensialetfor å få bedriftenetil å ta inn flerelærlinger Enkartleggingav norskebedriftersvurderingav lærlingordningen.s.24.rapportener tilgjengeligher: 8

9 anleggsnæringen.praksiskandidatersørgerfor et kjærkommentpåfyll av kvalifisertemedarbeideretil næringen,men totalt sett er tallenelikevelfor lave(sekapittel 2.4 for en diskusjonom hvasombør gjøresfor å rekruttere endaflere praksiskandidater). Tabell 4: Antall personersomhar gått opp til fag-/svenneprøve,etter kandidattype Lærlinger/elever under25 år 2803 Lærlinger/elever over 25 år 384 Praksiskandidater 1913 I alt personergikkopp til fag- eller svenneprøvei 2012.I 2010og2011var tilsvarendetall henholdsvis4929og av kandidatenesomgikkopp til fag- eller svenneprøvei 2012, bestodprøven.tilsvarendetall for 2010og 2011var henholdsvis4472 og 4512.Når utdanningssystemet ikkegreierå uteksamineremer ennvel 4500fagarbeidereinnenbygg- og anleggstekniskefagi løpet av ett år, får bedriftenei næringenstore problemermed rekrutteringen. Gjennomføringstallener ikketilfredsstillende.vi mister for mangeunderveis.somvi såi forrige kapittel,liggergjennomføringen(normert tid + to år) innenbygg- oganleggstekniskefagpå60 prosent. FRBAmenerat dette tallet er for lavt. Visjonenmå væreat alle skalgjennomførevalgt utdanning. 2.2 Læreplasser Det er viktig at de to læringsarenaeneintegreres.skoleog bedrift må utfylle hverandrei opplæringsløpetslikat opplæringener relevantpå beggearenaer.utenen fungerende lærlingordninger det umuligå utvikle en produktivog kompetansedrevetbygg- og anleggsnæring. Til trossfor at mangeav bedriftenei næringendeltar i opplæringenav nyefagarbeidere,står likevel om lagen fjerdedelav alle somårligsøkerom læreplassinnenbygg- og anleggstekniskefag,uten læreplass.dettetallet har vært stabilt i flere år. 17 Årsakenetil at en fjerdedelav søkerneikkefår læreplass,er sammensatte.elevenesomfår tilbud om Vg3i skolesomet alternativtil læretid i bedrift, har somregelsvakereskoleresultaterog høyere fraværennelever somfår læreplass. 18 Noeavforklaringenpå at 25 prosentavsøkerneståruten læreplass,kanderfor væreat bedrifteneikkeer fornøydmed kvalifikasjonenederes,og av den grunn velgerå la væreå ta dem inn somlærlinger.det er imidlertid verdå merkesegat andelensomtar 16 Kilde:BNL(tall levert avudir) 17 Udir(2013):Tabeller søkereoggodkjentelærekontrakterper 1. desember2013.tabelleneer tilgjengeligher: -og-godkjente-kontrakter/sokere-til-lareplass-oggodkjente-kontrakter-2013/ 18 Meld. St.20 ( )Pårett vei. Meldingener tilgjengeligher: 9

10 Vg3i skoleer sværtliten. Kun3,7 prosentav kandidatenesombegyntepå Vg3i 2011, tok Vg3i skole (setabell 2). Dettetyder påat en reell mangelpå læreplasserer denviktigste forklaringenpå at 25 prosentav søkerne ikkefår innpass. Dennemangelenkanigjenskyldesat skolenehar tatt inn flere eleverpå et utdanningsprogramenndet lokalenæringslivethar mulighettil å ta inn somlærlinger. Det kanogsåskyldesat bedriftenebevisstlar væreå ta inn lærlingerfordi de oppfatter det somen konkurranseulempei dagensmarked. Nårdet gjeldertilgangenpå læreplasserer det forskjellerinnenforutdanningsprogrammet,og i hovedsakgårdet et skillemellomde anleggstekniskefageneog bygg-/kemfagene. Andelensomikkefår læreplassinnenforanleggsfagene,er sværtliten. Dette skyldesi stor grad mangelpå lærlingertil anleggsbransjen,og mangebedrifter somønskerå ta inn lærlinger. Det er godsøkningtil de skoleplassersomfinnes,men dimensjoneringenetter anleggsbransjens behovogeleversønskerer ikkeivaretatt godt noki de enkeltefylkeskommuner. Mangebedrifter i byggebransjenhar erfart at det er en konkurranseulempeå ha lærlinger.fra medlemsundersøkelser vet BNLat til og med bedrifter somhar hatt lærlingeri 50 år, velgerå slutte. Dissebedrifteneoppfatter det somen konkurranseulempefordi lærebedrifterikkeetterspørresi markedet. Det er viktig at det er bestmuligsamsvarmellominntak i skolenog det antallet læreplassersom bedriftenehar mulighettil å stille til disposisjon.samtidigmå arbeidslivettil enhvertid sepå fagutdanningog lærlingersomen investeringi fremtidig kvalifisertarbeidskraft,uansettom konjunkturergårnoeopp eller ned. Offentlig sektorhar en unik mulighettil å påvirkebedriftenetil å ta samfunnsansvarog gi tilbud om opplæringogsåi nedgangstider.sidenoffentlig sektorbestiller40 prosentav næringensproduksjonhvert år, kandet offentlige sombyggherrestille kravtil kvalifikasjoneri produksjonoglæreplasseri det enkelteprosjekt.dettevil væredenviktigste enkeltdriverfor å skaffenok læreplasser.i det følgendevil vi beskrivehvordandet kangjøres,og gi noeneksempler på tiltak somstore aktører i bygg- og anleggsnæringen har iverksattpå eget initiativ. Kravetom å værelærebedrifti en offentlig kontrakt må følgesnedoveri kontraktskjeden.i bygg- og anleggsnæringener det i dagikkeuvanligmedflere ennfem leddi kontraktskjeden.statens vegvesenogveidekkehar nå bestemtat de ikkeskalhaflere leddi kontraktskjedenennto til tre. Jernbaneverketog Statsbygghar ogsålagt inn begrensningmed to underentreprenører. 19,20 Dettevil gjøredet lettere for hovedentreprenøren å etterleveet kravom å ha lærebedrifteri sin kontraktskjede. StatensvegvesensHåndbok066ble revidert i 2013, og det ble da lagt inn begrensningersomgjørat en hovedentreprenørikkekanha mer enn to leddmed underentreprenøreri gjennomføringenav et prosjekt. I håndbokenstår blant annetfølgende: Entreprenørenplikter å gi byggherreninformasjonom underentreprenørenesøkonomi,finansielle stilling, kapasitetog tekniskekompetanse,inklusivedokumentasjonpå registreringer 19 Kilde:Jernbaneverket:http://www.jernbaneverket.no/no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2014/Jernbaneverket -begrenser-antall-ledd-medunderentreprenorer/- lest Kilde:Statsbygg:http://statsbygg.no/en/Aktuelt/Nyheter/Kun-to-underleverandorer/- lest

11 (Brønnøysundregisteret, autorisasjonfor arbeideretc.)somer nødvendigfor at byggherrenskal kunnevurderespørsmålom godkjennelse.videreskalentreprenørenklarleggeom valgte underentreprenørvil utføre alt arbeidselv,ellerom denneplanleggerytterligereleddunderseg. Ytterligereleddundersegbegrensestil ett leddmedmindreanneter spesieltavtalt medbyggherren. 21 Entreprenørenskalvidereførealle aktuellekrav i dennekontraktentil underentreprenørene. I tillegghar Statensvegvesenlagt til rette for en ekstralønnskompensasjonfor lærlingerbrukt på veiprosjekteri Statensvegvesensregi. VeidekkeEntreprenørASoffentliggjordeden 12.november2013at de innførermaksimumto ledd medunderentreprenører: Forå bedreoversiktenog hindreat våreprosjekterblir involverti slikaktivitet innførerveidekke EntreprenørASnå bestemmelseom maksto nivåerav underentrepriser,sieradministrerendedirektør DagAndreseni VeidekkeEntreprenør.Dettebetyr at en valgt underentreprenørikkekansettebort oppgavermer ennett leddfra segselv.arbeidetmedå gjennomførede nyerutineneer alleredei gang.- Denyebestemmelseneskalgjeldefor fremtidigekontraheringer,og deskalgjeldefor hele VeidekkeEntreprenør. 22 FRBAmenerat dette er en riktig veiå gå. Lærlingklausulenfinnesallerede,men håndhevelsener ikkegodnok. Det er vanligå bruke lærlingklausulen vedoffentligeinnkjøp,men innkjøperstiller sjeldenkravom at oppdragstakerskal brukelærlingeri det enkelteprosjekt.frbamenerat det offentligebørskjerpekravetslikat tilbyderemå væregodkjentlærebedriftog planleggeå ha lærling i produksjonsleddetfor å kunne vinneen anbudsrunde. 23 Ordningenmåogsåværegjennomgående.Alleentreprenørerog underentreprenørermåværegodkjentlærebedriftog ha lærlingertilknyttet det enkelteprosjekt. Skalsystemethanok læreplassertil disposisjon,er det megetviktigat rammebetingelsenefor bedrifteneer slikinnrettet at bedriftenevelgerå værelærebedrift.lærlingtilskuddetbør hevesslikat det tilsvarertilskuddetskolenefår. 2.3 Arbeidsinnvandring og økt bruk av innleie Misforholdetmellombehovetfor arbeidskrafti en voksendebygg- og anleggsnæring, og det synkendeantallet norskeungdommersomvelgerfagutdanning,har det sistetiåret funnet sinløsning i arbeidsinnvandringfra hovedsakeligde andrenordiskelandeneog Polen/Baltikum.Dominerende praksisserut til å væreat fastestillingergistil skandinaviskestatsborgere,menskorte kontraktergår til personermed en annenlandbakgrunn.mangearbeidsinnvandrerehar fagutdanningog/eller 21 Kilde:Statensvegvesenshåndbok 066:http://voffweb.net/bransje/dkmal2014/xxxx-C2- Spesielle_kontraktsbestemmelser_for_Statens_vegvesen pdf- lest Kilde:Veidekke:http://no.veidekke.com/nyheter-og-media/presserom/article86927.ece- lest Forutsetningenmå selvsagtværeat det finneslærlingerbedriftenkanrekruttere.utfordringenvil for anleggsbransjensbedrifter væreat de ikkefår tilgangpålærlinger,selvom deønskerdette, sediskusjonom mangelpåskoleplasseri Vg2anleggsteknikki kapittel

12 yrkespraksisfra hjemlandet,men det har vært satsetlite på å forsynemigrantarbeidstakernemed fagkompetansetilpassetnorskeforhold og standarder.forde ikke-skandinavisk er språketet viktig hinder for å kunnetilegnesegnorskfagkompetanse.bakgrunnenfra en mindre egalitærog mer autoritær ledelses- og bedriftskulturmedførerogsåutfordringer. Resultatethar blitt en endringi store delerav byggevirksomheten.mangebedrifter har gitt opp å oppnåproduktivitet og kvalitet medegnefagarbeidere, og har endret strategientil å oppnåkonkurransedyktigeanbudspriserved å pressenedlønnskostnadenemedoppsplittingog innleiei et voksendemer eller mindreseriøst underentreprenørmarked.det forutsetter flere til å administrereog kontrollere og er følgeligmindre effektivt. I tillegghindrer det utviklingenavkompetanseog innovasjoni produksjonenog har gitt næringenet dårligrenommé.brekke,røedogschøne(2013)har funnet en negativsammenheng mellomendringeneinnvandringenhar ført til for bygg- og anleggsnæringensarbeidsmarkedog tilstrømningentil næringensutdanninger.ifølgeforskerneskyldesdette i størregradendringeri elevenesvalgenni arbeidsgiveresrekruttering. 24 Økendebruk av innleieskapernoenutfordringer blant annetfor lærlingordningen.enlærebedriftmå ha en fagligansvarligsomhar nødvendigfagligkompetanseinnenfordenlæreplanendet skalgis opplæringi. Dersommanbaserersegpå innleieog midlertidigarbeidskraft,blir det vanskeligereå ivaretaslikeoppgaver.hvisutviklingenfortsetter i sammesporog stadigflere bedrifter basererseg på innleidarbeidskraft,vil beholdningenav lærebedrifterderfor minke.det er alvorligsidenvi alleredei dagmanglerlæreplasstil om lagen fjerdedelavsøkerne. 25 Profesjonelleoppdragsgivere,offentligeog privatebyggherrerog entreprenører,bør ut fra egeninteressefor fremtidig produktivitet og kvalitet utforme sineanbudog kontrakterslikat fagkunnskapi alle ledd blir en forutsetningfor å få oppdrag.forå sikrerekrutteringav fagarbeidere, må oppdragsgiverneforutsette at oppdragstakerinkludererlærlingeri gjennomføringenav større oppdrag. Tallfra SSBtall viserat prosentav arbeidsinnvandrerneblir her lenge.arbeidsinnvandrerebør få tilbud om norskopplæringog annenutdanningpå bakgrunnav en realkompetansevurdering.vi vil gånærmereinn på dette i nestekapittel. 2.4 Praksiskandidater, ufaglærte og voksenlærlinger Rekrutteringavvoksne til lærlingordningen(voksenlærlinger)kanbidra til å dekkenoeav etterspørselenetter fagutdannetarbeidskrafti årenesomkommer.i dette kapittelet vil vi se nærmerepå forbedringspotensialetil to ordningersomfinnesfor voksnesomønskerå ta fagopplæring: voksenlærling- og praksiskandidatordningen.vi vil foreslåen tiltakspakkehvis målsettinger å heveog formaliserekompetansen til de mangeufaglærtesomjobber i næringen. Statistikkenvisertydeligat noenfager ungdomsfag, mensandreprimært tiltrekkersegvoksne søkere.peri dager ikketilbudet til voksnegodt nok.frbamenerat myndigheteneskalleggetil rette for at alle somvil ta et fag, skalfå mulighettil å ta det, uavhengigav alder.vi tror at langt flere 24 Kilde:Artikkeli bladet Søkelyspåarbeidslivet 3/ Kilde:Udir.Statistikkener tilgjengeligher: -oggodkjente-kontrakter/sokere-til-lareplass-og-godkjente-kontrakter-2013/ 12

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen

Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger En kartlegging av norske bedrifters vurdering av lærlingordningen Håkon Høst Asgeir Skålholt Torgeir Nyen Arbeidsnotat 10/2012 Om potensialet

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer?

Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Kan arbeidslivet være et bedre alternativ for skoletrøtte 16-åringer? Håkon Høst Dr. polit., forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) haakon.host@nifu.no Tre

Detaljer

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013

Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet i. En kartleggingsundersøkelse. nr 13/13 MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 ISBN 978-82-7894-484-4 ISSN 0808-5013 Ny GIV En kartleggingsundersøkelse MIRA AABOEN SLETTEN, ANDERS BAKKEN & HANS CHRISTIAN SANDLIE 13/2013 Rapport nr 13/13 Postadresse: pb 3223 Elisenberg, 0208 Oslo

Detaljer

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier?

Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Videregående opplæring tilstrekkelig grunnlag for arbeid og videre studier? Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Per Olaf Aamodt og Sveinung Skule Rapport 50/2013 Videregående opplæring

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring

Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport Anne Britt Djuve Erfaringer med Krafttak for norskopplæring Krafttak for norskopplæring sluttrapport

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder

Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Trine Deichman-Sørensen, Håkon Høst, Svein Michelsen, Hæge Nore, Ole Johnny Olsen og Anna Hagen Tønder Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver En undersøkelse av fem fag Trine Deichman-Sørensen,

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Godt håndverk i nye generasjoner. Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning for håndverkere innen restaurering og rehabilitering BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Godt håndverk i nye generasjoner Forslag til videreutdanning

Detaljer

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser

Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder. Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk av lærlingklausuler ved offentlige anskaffelser Svein Erik Moen, Ole Johnny Olsen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder Bruk

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red.

Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen. Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Håkon Høst (red. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Håkon Høst (red.) Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

men hvor skal vi henvende oss?

men hvor skal vi henvende oss? men hvor skal vi henvende oss? Voksnes rett til grunnskole og videregående opplæring Heidi Engesbak, Vigdis Haugerud, Sigrun Røstad, Tor Arne Stubbe ISBN 82-7724-061-9 Trondheim, 2005 Forord Dette er den

Detaljer

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000

Eifred Markussen og Nina Sandberg. Havner pengene der de skal? NIFU skriftserie nr. 5/2000 Eifred Markussen og Nina Sandberg Havner pengene der de skal? Om bruk av ressurser til spesialundervisning innenfor videregående opplæring i Buskerud skoleåret 1999/2000 NIFU skriftserie nr. 5/2000 NIFU

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Å redusere bortvalg - bare skolenes ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011 Eifred Markussen Idunn Seland Rapport 6/2012 Å redusere

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer