Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vår dato: Vår referanse: 2009/343. SRY-møte"

Transkript

1 Vår saksbehandler: Mona Vibeke Moe Direkte tlf: E-post: Vår dato: Vår referanse: 2009/343 Deres dato: Deres referanse: SRY-møte Dato: 9. desember 2010 Sted: Hotel Gabelshus, Oslo SRY-sak Oppfølging av oppdragsbrev om kartlegging av kryssløp Dokument Til behandling Innstilling SRY slutter seg til Utdanningsdirektoratets plan for oppfølging av oppdragsbrev kartlegging av kryssløp med svarfrist Vedlegg: 1. Oversikt over eksisterende kryssløp 2. Antall kryssløpelever 3. Øvrig antall elever på gjeldende - programområde Oppdragsbrev Sammendrag Utdanningsdirektoratet mottok i 19. oktober 2010 et oppdragsbrev om kartlegging av kryssløp fra Kunnskapsdepartementet (KD) (Oppdragsbrev Kartlegging av kryssløp). Bakgrunnen var at SRY hadde bedt om en rapport om kryssløp, i SRY-sak Bruk av kryssløp, med tilhørende saksfremlegg. Følgende vedtak ble fattet: SRY ser behovet for mer kunnskap om bruk av kryssløp og ber KD om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet utsetter godkjenning av nye kryssløp til rapporten foreligger. I oppdragsbrevet foreligger føringer for hvordan oppdraget skal utføres. Partene i arbeidslivet, fylkekommunene og lærer- og elevorganisasjoner skal gis anledning til å foreslå relevante problemstillinger som bør inngå i en slik rapport. Utdanningsdirektoratet har mottatt innspill til aktuelle problemstillinger som bør inngå i rapporten om kryssløp. Innspillene kom fra de tre faglige rådene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Utdanningsdirektoratet skal be NIFU STEP vurdere mulighetene for at bestillingen i dette oppdraget kan koples på forskningsprosjektet Evaluering av Kunnskapsløftet: Struktur, gjennomføring og karriereveiledning. Direktoratet vil anmode NIFU STEP om å ta initiativ til et møte med de øvrig nevnte aktører hvis de aksepterer oppdraget om å utarbeide rapporten.

2 Saksfremlegg Utdanningsdirektoratet mottok i 19. oktober 2010 et oppdragsbrev om kartlegging av kryssløp fra Kunnskapsdepartementet (KD) (Oppdragsbrev Kartlegging av kryssløp). Bakgrunnen var at SRY hadde bedt om en rapport om kryssløp ved SRY-sak Bruk av kryssløp med tilhørende saksfremlegg og følgende vedtak: SRY ser behovet for mer kunnskap om bruk av kryssløp og ber KD om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY anbefaler at Kunnskapsdepartementet utsetter godkjenning av nye kryssløp til rapporten foreligger. Med bakgrunn i denne SRY-saken ber KD i dette oppdragsbrevet om en rapport med erfaringer fra de kryssløpene som er innført. SRY har bedt om å få saken til ny behandling når direktoratet har en første skisse klar til hvilke problemstillinger som bør inngå i rapporten. Vedtaket som ble fattet ved siste møte 28. oktober 2010 var følgende: SRY tar saken til foreløpig etterretning og ber om å få komme med innspill til neste SRYmøte 9. desember. Formålet med rapporten er å belyse aktuelle prinsipielle og faglige problemstillinger, herunder hvilke erfaringer man har med kryssløp når det gjelder: Rekruttering Faglig fordypning Gjennomføring Om de som velger kryssløp får læreplass i like stor grad som andre elever Rapporten skal belyse problemstillingene fra elev-, skole-, skoleeierarbeidsgiverperspektiv. På bakgrunn av rapportens konklusjoner skal det vurderes behov for nye og/eller reviderte kriterier for godkjenning av kryssløp (jf. Kategori 2: Anmodning om kryssløp i anbefalte prosedyrer for endring i tilbudsstrukturen) og eventuelt utforme et utkast til slike kriterier. Utdanningsdirektoratet skal be NIFU STEP vurdere mulighetene for at bestillingen i dette oppdraget kan koples på forskningsprosjektet Evaluering av Kunnskapsløftet: Struktur, gjennomføring og karriereveiledning. Ordningen med kryssløp, og hvordan den fungerer, vurderes som en naturlig del av evalueringen av implementering og effekter av den nye tilbudsstrukturen i videregående opplæring. I oppdragsbrevet foreligger føringer for hvordan oppdraget skal utføres. Partene i arbeidslivet, fylkekommunene og lærer- og elevorganisasjoner skal gis anledning til å foreslå relevante problemstillinger som bør inngå i en slik rapport. Per 25. november 2010 har Utdanningsdirektoratet tatt kontakt med partene i arbeidslivet, herunder SRY og de faglige rådene. Direktoratet vil anmode NIFU STEP om 2

3 å ta initiativ til et møte med de øvrig nevnte aktører hvis de aksepterer oppdraget om å utarbeide rapporten. 1. Innledende om kryssløp Et nasjonalt definert kryssløp innebærer at en elev kan tas inn på et programområde som ikke bygger på det utdanningsprogrammet (Vg1) eleven har gjennomført. Forutsetningen for nasjonale kryssløp er at det må være så mange felleskomponenter mellom læreplanene på Vg1-nivå at elevene har de nødvendige forutsetninger for å følge et programfag på -nivå. Videre må det være gode grunner for ikke å slå sammen utdanningsprogrammene. Fylkeskommunen har med bakgrunn i enkeltvedtak anledning til å ta inn elever til alle programfag på. I slike tilfeller må fylkeskommunen legge til rette for en eventuell faglig innhenting. Som et utgangspunkt for en rapport om kryssløp har Utdanningsdirektoratet utarbeidet en oversikt (se vedlegg 1) over omfanget av elever som følger et kryssløp, og herunder hvilke programområder dette gjelder. Oversikten over de tre siste årene etter Kunnskapsløftet (skoleåret 2007/2008, 2008/2009 og 2009/2010) (se vedlegg 2) viser at andelen som tar et kryssløp totalt er stabil på rundt 10 prosent. Tallene viser at det er noen programområder som har en større andel som tar kryssløp i de årene som her er kartlagt: - automatiseringsfaget - transport og logistikk - barne- og ungdomsarbeiderfaget - IKT-servicefag (særlig med rekruttering fra bygg- og anlegg, studiespesialisering, restaurant- og matfag, teknikk og industriell ) - kjøretøy - maritime fag - industriteknologi - båtbyggerfaget 1 Disse -programområdene har størst andel av elevtallet totalt av de som går på det aktuelle programområdet som følger et kryssløp. Det er videre ikke slik at det er en nødvendig sammenheng mellom de største programområdene og kryssløp i den betydning at store fag har mange som følger et kryssløp (et eksempel er programområdet industriteknologi). I en vurdering av omfanget av kryssløpelever må det tas forbehold om at det er elever som går på -programområdet som det her er kartlagt kryssløp for, som ikke gikk på utdanningsprogrammet (Vg1) det kan rekrutteres fra året før (se vedlegg 3). Det er ikke utarbeidet tallmateriale som viser hva disse elevene gikk på tidligere år, og det er dermed per i dag ikke mulig å vite om disse har en bakgrunn for å velge kryssløp. 1 Gjelder i skoleåret 2008/2009 og 2009/

4 2. Flere kryssløpmuligheter ute på høring Fra 6. april 2010 foreligger det et høringsbrev fra Utdanningsdirektoratet med forslag til enkelte endringer i tilbudstrukturen for videregående opplæring, herunder yrkesfaglige utdanningsprogram, blant annet kryssløp. Følgende forslag til nye kryssløp er sendt på høring: - kryssløp fra Vg1 teknikk- og industriell til ur- og instrumentmaker - kryssløp fra Vg1 elektrofag til ur- og instrumentmaker - kryssløp fra Vg1 elektrofag til særløp låsesmed - kryssløp fra Vg1 elektrofag til arbeidsmaskiner Høringsinstansene er bedt om å uttale seg om hvorvidt de ønsker at det etableres kryssløp innen de nevnte fagene. Høringsinstansene er også spesielt bedt om å uttale seg om elevenes faglige forutsetninger ved kryssløp fra Vg1 til. 3. Innspill fra faglige råd til aktuelle problemstillinger i rapporten Som nevnt anmodes det i oppdragsbrevet om å innhente innspill på problemstillinger rapporten bør inneholde fra relevante aktører. Per 25. november 2010 har Utdanningsdirektoratet mottatt innspill til aktuelle problemstillinger som bør inngå i rapporten om kryssløp fra de tre faglige rådene restaurant- og matfag, bygg- og anleggsteknikk og design og håndverk. Arbeidsutvalget til Faglig råd service og samferdsel gjorde 18. november 2010 følgende vedtak: - Evaluere eller se på dagens kryssløp for IKT-servicefag. Fungerer denne godt uavhengig av hvor de rekrutteres fra, eller fungerer det bedre fra bestemte programområder. Rådet har tidligere fått muntlig innspill om at elever fra elektro og service og samferdsel er de som klarer seg best på IKT-servicefag. - Det samme med kryssløp med transportfag fra TIP. Hvordan brukes det, og hvordan er det med informasjon på skolene om mulige kryssløp. - Er det slik at kryssløp fungerer bedre der elevene ikke trenger å bytte skole vs. hvor en må bytte skole? Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk gjorde 4. november 2010 følgende vedtak: 1.Faglig råd for bygg- og anleggsteknikk har ikke anbefalt kryssløp innen utdanningsprogrammet. Rådet mener at opplæringen fram til fag/svennebrev er omfattende. Dette henger særlig sammen med at vg1 bygg- og anleggsteknikk er blitt alt for bredt, og at det ikke er lagt til rette for tilstrekkelig fordypning på vg2 (og i læretida). Rådet viser også til at det er en logisk progresjon fra læreplanen i bygg- og anleggsteknikk vg1, til de ulike vg2-læreplaner for utdanningsprogrammet. At denne progresjonen følges er en forutsetning for at undervisningen skal fungere godt. 2.Det faglige rådet mener derfor at lærere i vg2 må kunne forholde seg til en klasse med et felles kunnskapsgrunnlag i byggteknikk fra vg1. Skal lærerne måtte forholde seg til elever fra ulike vg1, blir det mye å ta igjen for enkelte elever, og verdifull undervisningstid kan gå tapt. 3.Det faglige rådet mener imidlertid at fylkeskommunen selv (i enkelte tilfeller) bør kunne legge til rette for kryssløp til vg2. Men da må fylkeskommunen selv sørge 4

5 for supplerende opplæring, slik at alle elevene har et felles kunnskapsgrunnlag i bygg- og anleggsteknikk på vg1-nivå. Dette kan bl a innebære at prosjekt til fordypning må rettes mot bygg- og anleggsteknisk fag, det kan være behov for supplerende undervisning i bygningsfysikk mv under vg1 eller det kan være aktuelt med kurs i sommerferien før vg2. Kryssløp bør også føre til forlenget læretid. 4.Når det gjelder kryssløp fra vg2 til vg3, mener rådet at de ordinære godskrivingsreglene ivaretar behovet. Dette betyr f eks at elever gjerne kan starte som lærling i trevare- og bygginnredningsfaget etter fullført vg2 i annet utdanningsprogram, eks vg2 design og trearbeid på DH. Lærlingen vil få godkjent deler av læretida på fire år, men må avlegge yrkesteoretisk eksamen i programfag for vg2 trevare- og bygginnredningsfaget, eller yrkesteoretisk eksamen for praksiskandidater, før svenneprøve avlegges. Det faglige rådet ber om at de problemstillinger som framgår av rådets argumentasjon blir kartlagt i Utdanningsdirektoratets arbeid med oppdragsbrev Kartlegging av kryssløp. Rådet ønsker også at det kartlegges hvordan kryssløpsproblematikken vil påvirkes dersom det faglige rådets innspill og BNL sine forslag til endringer i tilbudsstrukturen blir fulgt opp.(jf referat fra BA-møte og SRY-sak ) Det faglige rådet ønsker å bidra i det videre arbeidet i direktoratet med oppdragsbrevet. I e-post sendt Utdanningsdirektoratet 25. november 2010 ga Faglig råd for design og håndverk følgende innspill: KRYSSLØP FRA VGI PROGRAMMENE Fagråd for design og håndverk går for kryssløp fra vg1 programfagene, design og håndverk, bygg og anleggsteknikk og teknikk og industriell dette begrunner vi med at: Elever med ulike vg1 har ulik kompetanse, men likefullt relevant kompetanse for å starte på vg2 design og trearbeid el. treteknikk. Ved oppstart av skoleåret går det fint for lærer å differensiere undervisningen i programfag slik at dette tilpasses det elevene kan fra før. Både kompetansen fra DH og fra BA er relevant, dog på noe ulik måte. I tillegg kommer de ulike mulighetene som ligger i Prosjekt til fordypning. Hvis elevene har jobbet med snekkerfagene (møbelsnekker, trevare og bygginnredningssnekker og/eller industrisnekkerfaget) i fordypning så har de et utgangspunkt for vg2 design og tre eller treteknikk. Erfaringen tilsier at det er noe ulike elevgrupper som søker seg til vg1 BA og DH (tilsvarende også til TIP). Kryssløpmuligheten gjør at rekrutteringen blir breiere, og gir etter vg2 flere kandidater til lærebedriftene. Det ser ut til at hvilket vg1 kurs elevene har hatt har liten betydning for å få lærlingkontrakt. (Noe over halvparten av elevene fortsetter som lærling) Av erfaring ser vi at de fleste guttene som søker Design og håndverk ønsker å bli møbelog innredningssnekkere. Vi tror det beste for snekkerfagene hadde vært kryssløp "i alle retninger". * Bredere rekruttering * Større muligheter for å faktisk ha elevgrunnlag for å opprettholde snekkerfag 5

6 * Det er mange veldig små trearbeidsfag. Alle disse må også tas vare på, selv om de er veldig små. * hvert fall i Østlandsområdet er det større rekruttering til snekkerfagene via DH enn fra BA. Men hver av inngangene er ikke større enn at det bør være felles interesse å utnytte bredden. Det viktige er å beholde og rekruttere elever til de skolene som i dag har verksteder med maskiner og utstyr som trengs for å utføre arbeid som møbel- trevare og bygginnredningssnekker. For Programområde design og håndverk er det viktig å beholde trefagene, slik at ikke smed, børsmaker og andre fag blir helt alene og borte. Vi må ta ansvaret for å opprettholde en håndverksutdanning som tar vare på de småfagene også. Da er det viktigere å sette søkelyset på innholdet og undervisningen som blir gitt på de ulike skoler i forhold til trefagene. 6

7 Vedlegg 1 Oversikt over vedtatte kryssløpmuligheter Det er i alt 18 programområder på og 2 programområder på Vg3 som gir kryssløpmuligheter (Kilde: Vg1 Rekrutteringsmulighet fra Vg1 Børsemaker Design og håndverk Båtbyggerfag Design og håndverk Design og duodjii Design og håndverk Design og gullsmedhåndverk Design og håndverk Design og trearbeid Design og håndverk Bygg og anleggsfag Design og trearbeid Design og håndverk Automatisering Elektrofag Tavlemontør Automatisering () Elenergi Vikler- og transformatormontørfaget Automatisering () Elenergi Barne- og ungdomsarbeiderfaget Helse- og sosialfag Design og håndverk Anleggs- og idrettsanleggsfaget Naturbruk Bygg og anleggsfag Fiske og fangst Naturbruk Restaurant- og matfag Transport og logistikk Service og samferdsel IKT-servicefag Service og samferdsel Design og håndverk IKT-servicefag Service og samferdsel Bygg og anleggsfag IKT-servicefag Service og samferdsel Helse- og sosialfag IKT-servicefag Service og samferdsel Studiespesialisering IKT-servicefag Service og samferdsel Restaurant- og matfag IKT-servicefag Service og samferdsel Musikk, dans og drama IKT-servicefag Service og samferdsel Idrettsfag IKT-servicefag Service og samferdsel Service og samferdsel IKT-servicefag Service og samferdsel Medier og kommunikasjon IKT-servicefag Service og samferdsel Naturbruk IKT-servicefag Service og samferdsel Industriell møbel Design og håndverk Industriell møbel Bygg og anleggsfag Industritekstil og design Design og håndverk Brønnteknikk Elektrofag Kjøretøy Elektrofag Laboratoriefag Studiespesialisering

8 Maritime fag Industriteknologi Kulde- og varmepumpeteknikk Elektrofag Elektrofag Elektrofag 2

9 Vedlegg 2 Omfanget av kryssløpelever skoleåret 2009/2010 Alle elever på Kryssløpelever Andel i prosent Børsemaker 0 7 0,0 Båtbyggerfag ,0 Design og duodjii 0 6 0,0 Design og gullsmedhåndverk ,8 Design og trearbeid ,0 Design og trearbeid 0 Automatisering ,9 Tavlemontør ,8 Vikler- og transformatormontørfaget ,3 Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,6 Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 Fiske og fangst ,9 Transport og logistikk ,5 IKT-servicefag ,0 IKT-servicefag 44 4,0 IKT-servicefag 31 2,8 IKT-servicefag 16 1,5 IKT-servicefag 103 9,4 Industriell møbel ,5 Industriell møbel 0 Industritekstil og design 0 0 Brønnteknikk ,2 Kjøretøy ,5 Laboratoriefag ,0 Maritime fag ,9 Industriteknologi ,5 Kulde- og varmepumpeteknikk ,7 Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 11,6 Omfanget av kryssløpelever skoleåret 2008/2009 Alle elever på Kryssløpelever Andel i prosent Børsemaker ,0 Båtbyggerfag ,8 Design og duodjii ,0 Design og gullsmedhåndverk ,0 Design og trearbeid ,8 Design og trearbeid ,7

10 Automatisering ,2 Tavlemontør ,5 Vikler- og transformatormontørfaget ,0 Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,6 Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 Fiske og fangst ,0 Transport og logistikk ,6 IKT-servicefag ,6 IKT-servicefag 48 4,6 IKT-servicefag 64 6,1 IKT-servicefag 20 1,9 IKT-servicefag 83 7,9 Industriell møbel ,8 Industriell møbel 1 Industritekstil og design 0 0 Brønnteknikk ,8 Kjøretøy ,6 Laboratoriefag ,5 Maritime fag ,5 Industriteknologi ,3 Kulde- og varmepumpeteknikk ,8 Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 11,2 Omfanget av kryssløpelever skoleåret 2007/2008 Alle elever på Kryssløpelever Andel i prosent Børsemaker 0 7 0,0 Båtbyggerfag 0 0 Design og duodjii 0 0 Design og gullsmedhåndverk ,0 Design og trearbeid ,8 Design og trearbeid ,5 Automatisering ,2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,5 Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 Fiske og fangst ,8 Transport og logistikk ,5 IKT-servicefag ,0 IKT-servicefag 30 3,1 IKT-servicefag 45 4,7 IKT-servicefag 25 2,6 2 IKT-servicefag som i utgangspunktet tilhører utdanningsprogrammet service og samferdsel på Vg1, gir mulighet for kryssløp fra alle utdanningsprogrammene. Andelene er dermed regnet ut fra totalt antall elever på IKT-servicefag. 2

11 IKT-servicefag 57 5,9 Industriell møbel ,0 Industriell møbel 0 Industritekstil og design 0 0 Brønnteknikk ,6 Kjøretøy ,0 Laboratoriefag ,6 Maritime fag ,1 Industriteknologi ,4 Kulde- og varmepumpeteknikk ,6 Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 8,5. 3

12 Vedlegg 3 Omfanget av elever på aktuelt som ikke hadde treff på aktuelt Vg1 skoleåret 2007/2008 Alle elever på Antall på uten løp på Vg1 Børsemaker 7 0 Båtbyggerfag 0 0 Design og duodjii 0 0 Design og gullsmedhåndverk Design og trearbeid Automatisering Barne- og ungdomsarbeiderfaget Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 Fiske og fangst Transport og logistikk IKT-servicefag Industriell møbel 20 3 Industritekstil og design 0 0 Brønnteknikk Kjøretøy Laboratoriefag Maritime fag Industriteknologi Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 44,7 Omfanget av elever på aktuelt som ikke hadde treff på aktuelt Vg1 skoleåret 2008/2009 Alle elever på Antall på vg2 uten løp på vg1 Andel i prosent

13 Side 2 av 14 Børsemaker ,0 Båtbyggerfag ,4 Design og duodjii ,0 Design og gullsmedhåndverk ,9 Design og trearbeid ,0 Automatisering ,9 Tavlemontør ,8 Vikler- og transformatormontørfaget ,0 Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,6 Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 0,0 Fiske og fangst ,0 Transport og logistikk ,8 IKT-servicefag ,5 Industriell møbel ,8 Industritekstil og design 0 0 0,0 Brønnteknikk ,8 Kjøretøy ,2 Laboratoriefag ,3 Maritime fag ,3 Industriteknologi ,8 Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 43,6 Omfanget av kryssløpelever skoleåret 2009/2010 Alle elever på Antall på uten løp på vg1 Andel i prosent Børsemaker ,4 Båtbyggerfag ,5 Design og duodjii ,3 Design og gullsmedhåndverk ,6 Design og trearbeid ,9 Automatisering ,9 Tavlemontør ,2 Vikler- og transformatormontørfaget ,7

14 Side 3 av 14 Barne- og ungdomsarbeiderfaget ,7 Anleggs- og idrettsanleggsfaget 0 0 0,0 Fiske og fangst ,3 Transport og logistikk ,7 IKT-servicefag ,9 Industriell møbel ,3 Industritekstil og design 0 0 0,0 Brønnteknikk ,0 Kjøretøy ,4 Laboratoriefag ,8 Maritime fag ,7 Industriteknologi ,0 Totalt Andel totalt av aktuelt programområde 43,0

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging

Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118. SRY-møte 5-2011. Bruk av kryssløp i videregående opplæring Oppfølging Vår saksbehandler: Aina Helen Bredesen Telefon: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 25.8.2011 Vår referanse: 2011/118 Deres dato: Deres referanse: Dato: 9. september 2011 Sted:

Detaljer

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk

Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabell 17a Felles programfag på Vg2 bygg- og anleggsteknikk Anleggsteknikk Byggteknikk Felles programfag på Vg2 i yrkesfaglige utdanningsprogram Tabellene 17a 17i viser felles programfag på Vg2 i hvert av programområdene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Tabell 17a Felles programfag

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2011-2012 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring

Elevers fagvalg i videregående opplæring Elevers fagvalg i videregående opplæring 2008 2009 Utdanningsdirektoratet presenterer her en analyse av elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring etter innføringen

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011

Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Elevers fagvalg i videregående opplæring skoleåret 2010-2011 Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 3 Valg av utdanningsprogram... 3 Vg2 programområder i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene... 5 Utdanningsprogram

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.4 Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglig videregående opplæring består normalt av to år i skole og

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24.

SØKERE PR. 02.03.2012 NORD-ØSTERDAL REGION: Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. totalt 24. SØKERE PR... REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr ALTERNATIV OPPLÆRING (APO/SAK) Bygg og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og sosialfag Mus/dans/drama

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap

Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Oslo kommune Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Dato: 04.09.2017 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 201702616-5 Zeshan Shakar,

Detaljer

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen

Fagopplæring i ferdigbetongbransjen. Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen Fagopplæring i ferdigbetongbransjen Nye muligheter i bransjen Svein Hyggen Industriskolen 1. år 2. år Idrettsfag Idrettsfag Arbeidsmaskiner Musikk, dans og drama Musikk, dans og drama Automatisering Studiespesialisering

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016

Ledig 2014/2015. Klassar 2015/2016 Nordmøre Atlanten vgs vg 1 Idrettsfag 1 27 0 1 27 1 27 1 27 Mus/dans/drama dans 0 4 0 0 0 0 0 0 0 Mus/dans/drama musikk 1 23 14 1 27 1 27 1 27 Studiespesialisering 5 135 2 5 135 5 135 5 135 Totalt vg 1

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Nivå Kursnavn pl kl Søkere iste Ledig Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 1 9 9 9 0 6 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 2 135 30 30 89 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 18 30 14 0

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Søkere Prim Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 0 78 30 30 66 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 2 20 24 24 16 Vg2 Byggteknikk 15 1 11 11 12 10 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 0,5 7 7 7 6 Vg1 Design

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Kirkenes videregående skole

Kirkenes videregående skole Kirkenes videregående skole Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 141 30 29 99 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 22 30 17 0 0 Vg2 Byggteknikk 15 11 15 10 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 5 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett

Kirkenes videregående skole. Inntatte totalt. Venteliste ungrett Kirkenes videregående skole tottalt Ledige Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 23 28 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 30 30 2 4 0 Vg2 Byggteknikk 15 15 13 0 0 0 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 0 2 0

Detaljer

Inntatte ungrett Venteliste

Inntatte ungrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungrett Vg2 Anleggsteknikk,LAL 30 30 30 67 57 0 vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 29 29 6 4 1 Vg2 Byggteknikk 15 14 12 0 0 1 Vg2 Klima-, energi- og miljøtek. 7 7 7 3 1 0 Vg1 Design

Detaljer

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering

Søkjarar med ungdomsrett til fylkeskommunale vidaregåande skular, første ønske Service og samferdsel Studiespesialisering 14001 Årdal vidaregåande 1 1 12 10 1 32 28 1 12 22 2 Automatisering 1 12 19 1 12 11 Kjemiprosess vg2 1 30 31 3 Automatiseringsfaget Påbygging til generell studiekompetanse 1 30 19 vg3 1 30 30 12 224 211

Detaljer

Inntatte ungdomsrett Venteliste

Inntatte ungdomsrett Venteliste Kirkenes videregående skole ungdomsrett Vg0 Forberedende kurs for min.spr 15 4 4 0 0 11 Vg2 Anleggsteknikk,LAL 33 33 33 34 25 0 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 30 25 19 0 0 5 Vg2 Byggteknikk 15 15 15 1 0 0

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal

Rogaland fylkeskommune. Seksjon for fag- og yrkesopplæring. Jofrid Fludal Rogaland fylkeskommune Seksjon for fag- og yrkesopplæring Jofrid Fludal Fag- og yrkesopplæring 6000 Antall lærlinger pr. 01.10.2015 5000 4000 3000 2000 1000 0 Fag- og yrkesopplæring i tall: 5600 løpende

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr

Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-32 Lillehammer, 7. mai Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 07.05. A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING

PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING PRESENTASJON AV NY STRUKTUR I ALL YRKESOPPLÆRING Johnny Haugland Rådgiver Stab for fag- og yrkesopplæring Undervisningsdepartementet Utdanningsdirektoratet Samarbeidsrådet for yrkesutdanning, SRY Departementene

Detaljer

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per

Vedlegg 1: Klasser og elever skoleåret 2016/2017 per Skolenavn nivå Kursnavn Klasser Plasser Arendal vg1 Kunst, design og 0,5 16 15 1 94 % arkitektur Arendal vg4 Påb.gsk e 2,0 60 45 15 75 % yrkeskompetanse Arendal vg3 Påbygg. gen. 1,0 30 30 0 100 % studiekompetanse

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06

OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 OPPLÆRINGSREGION NORD HJELPEMIDDEL 2009/2010 - LK06 ** Det forutsettes at IKT brukes under eksamen. *Generelle hjelpemidler er: Læreplan, ordbøker, lommeregner, generelle vurderingsveiledninger. Organisering

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Prim. Programområde. Egne U totalt SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Nivå Programområde Innføringsår GS for min.spr Teknikk og ind. produksjon Studiespesialisering Restaurant- og matfag MD Spes.u egen gr,.

Detaljer

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske)

Søkjarar til alle skular per 04.03.2012 (første ønske) Søkjarar til alle skular per 04.03.0 336 Sygna vidaregåande skule HSBUA---- Barne- og ungdomsarbeiderfag 6 HSHSF---- Helse- og sosialfag IDIDR---- Idrettsfag IDIDR3---- Idrettsfag IDRET---- Idrettsfag

Detaljer

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA

Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA Informasjon til bedrifter og rådgivere i skolene LÆRLINGSKOLEN I MO I RANA FORDELER FOR BEDRIFTEN Du kan velge lokal lærling og være med på å forme holdninger og utvikle ferdigheter og kompetanse for dine

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale frå Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 24.08.2017 87770/2017 Geir Løkhaug Saksnr Utval Møtedato U-77/17 Fylkesutvalet 28.08.2017 Høring om endringar i den yrkesfaglege tilbodsstrukturen. Uttale

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Opplæringsavdelingen KD Plaza, 1. juni 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter fra fem yrkesfaglig

Detaljer

SRY og de faglige rådene

SRY og de faglige rådene SRY de faglige rådene Skaper morgendagens fagarbeidere e) f) d) c) b) a) Partsamarbeidet i fag- yrkesopplæringen De faglige rådene Samarbeidsrådet for yrkesopplæring (SRY) er en del av partsamarbeidet

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett

2. inntaket til vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal, skoleåret 2012-2013 Søkjarar med ungdomsrett Inntatte per region: Samla oversikt over alle søkjarar med ungdomsrett fordelt på regionar i fylket, kjøp av tenester, inntatte til lærefag og vidaregåande skolar i andre fylke. Region Plasser Klasser

Detaljer

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs

Bodø videregående skole. Informsjon om vgs Bodø videregående skole Informsjon om vgs 06.12.2017 1 06.12.2017 2 06.12.2017 3 Bodin vgs 06.12.2017 4 Fakta om Bodø VGS S-team Skoledag fra 0835-1540 1450 elever Nye lokaler Største vgs skole i Nordland

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA)

Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) Vår saksbehandler: Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 83 E-post: kari.fyhn@utdanningsdirektoratet.no Dato: 15.2.2013 Referat fra møte i faglig råd for bygg- og anleggsteknikk (FRBA) 13. februar 2013 kl. 11:30-15:30

Detaljer

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert

Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 1 Kart over regionane med skulane markert Vedlegg 2 Strukturalternativ - detaljert oversikt - regionvis oversikt Alternativ 1 34 skoler Gjennomsnitt størrelse: BA DH EL HS ANDRE 542 VG1

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai

Kode Fag Program UTP Tid Dato 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 8 mai 4 mai 6 mai 4 mai 6 mai 5 mai 7 mai 11 mai 4 mai 6 mai Kode Fag Program UTP Tid Dato ADI2001 Nyanlegg Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 4 mai ADI2002 Drift og vedlikehold Anleggsgartner- og indrettsanleggsfag NA 4 6 mai AKT2001 Aktiviseringsfag Aktivitør

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Skoletilbudet 2017 2018 Videregående opplæring Søk via vigo.no Les mer på telemark.vilbli.no Videregående opplæring 2017 2018 Hvordan søker du? Søking skjer via vigo.no som åpnes for søking ca 6. januar.

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Søkere til videregående opplæring i Vestfold skoleåret 2015/2016 Sande videregående skole DH 1 DHDHV1---- Design og håndverk 6 DH 1 DHDHV1HTH2 DH Spes.u liten gr H, 2. år 2 EL 1 ELELE1---- Elektrofag 25

Detaljer

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009

PRIMÆRSØKERE PR 03.03.2009 PRIMÆRSØKERE PR 0.0.009 SYGNA VIDAREGÅANDE SKULE HSBUA---- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER HSHSF---- HELSE- OG SOSIALFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDIDR---- IDRETTSFAG IDRET---- IDRETTSFAG PBPBY---- PÅBYGGING TIL

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar

1. ønske (primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2014/2015 - Alle søkjarar 15001 Atlanten videregående skole 1 IDRET1---- Idrettsfag 27 1.0 43 2 IDIDR2---- Idrettsfag 27 1.0 29 3 IDIDR3---- Idrettsfag 27 1.0 25 1 MDMDD1--4- Mus/dans/drama,dans 4 0.0 1 1 MDMDD1--1- Mus/dans/drama,musikk

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen

Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Forslag til endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen Dagfinn Hertzberg, Opplæringsavdelingen KD Kjeller HIOA, 16. mai 2017 Bygger på omfattende forarbeid Analyse & diagnose Kunnskapsgrunnlag Rapporter

Detaljer

Høring - Forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram

Høring - Forskriftsfesting av gjennomgående dokumentasjonsordning for enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen og Karl Gunnar Kristiansen Vår dato: 21.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4196 Deres referanse: Til høringsinstansene, jf. vedlagt liste Høring - Forskriftsfesting

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett

1. ønske (Primærsøkjarar) til vgs i Møre og Romsdal 2015/2016 - Ungdomsrett 221 Akademiet vgs Ålesund As 1 MKMED1---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 47 2 MKMED2---- Medier og kommunikasjon 1 0,0 30 3 MKMED3---- Studieforbered. medier og kom. 1 0,0 15 3 PBPBY3---- Påbygg. gen. studiekompetanse

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Eksamensplan ORN høst 2013

Eksamensplan ORN høst 2013 Eksamensplan ORN høst 213 1 2 3 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1 15 16 17 18 19 2 21 22 23 2 25 26 27 28 29 3 31 32 33 3 35 36 37 38 39 1 2 3 5 Nvbkode Beskrivelse Utdanningsprogram/ Programområde U Nivå E tide

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon Teknikk og industriell Ved å velge Teknikk og industriell kan du få arbeid i store og små industribedrifter og verksteder for alle typer kjøretøy og anleggsmaskiner. Du kan også få arbeid på skip, ved

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

Uttalelser fra de faglige rådene:

Uttalelser fra de faglige rådene: Vedlegg 3 Uttalelser fra de faglige rådene: 1) Faglig råd TIP: Vurdere og eventuelt komme med forslag til endringer i forskriften til opplæringsloven 3-55 og 4-13 Faglig råd TIP har mottatt henvendelse

Detaljer

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder

Kapittel 4. Nedre poenggrense for inntak til programområder Kapittel 4 Nedre poenggrense for inntak til programområder OVERSIKT OVER NEDRE POENGGRENSE VED DE ENKELTE KURSTILBUD OG PROGRAMOMRÅDETILBUD ETTER 2. GANGS INNTAK 2013 Til landslinjer konkurrerer søkere

Detaljer

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl

SØKERE PR Nord-Østerdal videregående skole. Storsteigen videregående skole. Tatt inn sum Søkere totalt. Nivå Programområde Pl SØKERE PR. REGION: NORD-ØSTERDAL Nord-Østerdal videregående skole Innføringsår GS for min.spr ST Spes.u liten gr H,. år Restaurant- og matfag Mus/dans/drama,musikk Kjøretøy Arbeidsmaskiner Kokk- og servitørfag

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Møtedato: 28.05.2013 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 12/752-129 Internt l.nr. 18035/13 Sak: 7/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling:

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer