Systematisk arbeid med sikkerhet i hjemmet? Hvor står vi hvor går vi?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Systematisk arbeid med sikkerhet i hjemmet? Hvor står vi hvor går vi?"

Transkript

1 Fylkeskonferansen 2012 Kafè-dialog dag 2: Oppgave 1: Systematisk arbeid med sikkerhet i hjemmet? Hvor står vi hvor går vi? Gruppe 1: Hvor står vi: - Kommunalt hjelpemiddellager - Gjennomgang av brannsjekkliste x 1 pr. år heime hjå brukar (november) - Brannrunde x 2 pr. år i omsorgsbolig - Sprinkleranlegg og direktekobling til brannvesenet i omsorgsboliger - Kartlegging av behov for hjelpemidler ved oppstart av tjenester - Egne rekvirenter i avdelinga Hvor går vi og korleis: - Omsorgsteknologi sensorer, alarmer - Fange opp ting tidligere ved å ha arbeidslag. Aukt kompetanse - Informere brukar/pårørande om muligheten for å koble røykvarslar til trygghetsalarmen dokumentere Gruppe 2: - Første tilsyn hos bruker informerer om tilbud: komfyrvakt, kaffevakt, alarm, røykeforkle, plexiglass under stol. - Forebygge falltendens: tepper, gelender, trapp, lys, synsjekk/rene briller Mål: 1-2 uker pr. år med sikkerhetssjekk i fokus. Sjekke brannvarsler, brannslukningsapparat Gruppe 3: (Osterøy og Kvinnherad) - Samarbeid med brannvesenet: sikkerhetskontakt/personell. Pr i dag ingen rutiner - På sikt bør ein få: rutiner på brannrunder i samarbeid med brukar/pårørende - Utleigar av eldrebolig/omsorgsbolig har ansvar for brannvernrunde - Fagkoordinator: Bør ha det på sjekkliste når første heimebesøk til bruker, røykvarsler, trapper, dørstokker, stråleovn, vedovn, panelovn, gammelt sikringsskap, løse matter, tepper, komfyrvakt - Dokumentera hva som blir gjort - Ha dato på korleis ting blir sjekka - Alle brukarar av heimetenesta skal få registrert sikkerhetsskjema før Sjekke alle som har trygghetsalarm, at den enkelte bruker veit kordan den skal brukast/virka. 1

2 Gruppe 4: Hvor står vi: - Systematisk kartlegging før innflytting i omsorgsbolig - Sprinkling i alle omsorgsboliger + trygdeleil. - Hver leilighet er en branncelle - Ansvarliggjort brannansvar i omsorgsboliger - Årlige gjennomganger av brannansvar/oppfølging - Regelmessige brannøvelser for ansatte - Kartlegging av trygghetssykepleier ved hjemmebesøk - Demensteam/HUK-team kartlegger sikkehet i hjemmet ved utredning - Bestiller tilpasser hjelpemidler som røykeforkle, komfyrvakt o.l. - Riktig bruk av servicemenn til praktiske utfordringer, montering og som «tekniker» Også som «oppstrammende» rollemodeller. Kjenner bydelenes bygningsmasse - Låsbare medisinskap hjemme hos personer med demens Hvor går vi: - Systematisk kartlegging av sikkerhet i hjemmet ved 1. gangs besøk - Kompetanseheving i forvaltningsenhetene! - Oppfølging etter ½ og 1 år med ny kartlegging, også ta hensyn til sykdomsutviklingen - Samhandle mellom ulike etater brannvesen/brannteknisk tilsyn - Kartleggingsverktøyet bør ligge hjemme i permen hos bruker - Internundervisning om hjelpemidler - Ta i bruk dokumentasjonsverktøyene til påminning av kartlegging/risikovurdering hos risikogrupper - Hyppigere informere fastlegen om hjemmesituasjonen - Egen mappe i journalsystem som kan hete: Sikkerhet i hjemmet 2

3 Fylkeskonferansen 2012 Kafè-dialog dag 2: Oppgave 2: Systematisk samarbeid med pårørende til hjemmeboende personer som lever med demens? Hvor står vi hvor går vi? Gruppe 1: (Vågsøy/Stord) - Samtale med pårørande når vi tek kartlegging (dersom pasienter godkjenner det, samtykkekompetanse?) - Lavterskel for samarbeidsmøte: (etter diagnose) lege, pleier, pårørande, tildelingsnemd - Pårørande: Pr. def. barn, ektefelle, søsken som er genuint interessert i den demensramma - Brukaren: Det vert satt inn tiltak som sakte vert arbeid inn ( i samarbeid med pårørande) Framover: - Arbeidslagsideen var god. - ½ årige samtaler, spesielt der det er utfordringar i settinga, også i heimebaserte tjenester. Forutsigbarhet for pasient og pårørande Tilgjengelighet på telefon slik at pårørande opplever at du er tilgjengelig Samarbeidsmøte med lege om en brukar. Aktiv demenspårørandeforening: Kafe-tiltak, samtalegruppe, pårørandeskule. Avhengig av arbeid sammen med personalgruppa Gruppe 2: Institusjon: - Pårørende kan kontakte primærkontakten og motsatt (ved visitt, pr. tlf) - Eller blir pårørende innkalt til samarbeidsmøte 1 gang i året el. Flere ganger m/avd.s.pl. - Institusjon julebord m/pas og pårørande, personale og pensjonærer fra bygden Hjemmetjenesten: - I journal. Tlf nr. kontaktperson tlf. til pårørende - Demenskoordinator/huk-team Spesialisthelsetjeneste: - Innhenter komparentopplysninger fra pårørende (1t) og gir tilbakemelding på utredningen til pas./pårørende. Får muntlig samtykke fra pas/pår til å sende melding til Forvaltningen - Samtalegrupper m/info om sykdommer, kommunikasjon 3

4 Gruppe 3: - Samtykkeerklæring må på plass i hjemmebasert omsorg. Det kan være kronglete og komplisert å få på plass - Være på tilbudsiden i forhold til at pårørende kan ha et sted å (ventilere) snakke, få generelle råd i forhold til problemer etc. uten at vi bryter taushetsplikten - Ha rutiner på pårørendesamtaler hvor behovet er - Ploms gir åpning for god tilgjengelighet for kontakt per tlf - Mob. 24 timer i døgnet - V/opphold på Olaviken sykehus og pårørendemøte, ved utskrivningsmøte: Hjemmespl må innkalles sammen med forvaltningen og pårørende, for kontakt og evt. videre samarbeid - utveksling av tlf.nr., navn Gruppe 4: (Representanter fra 3 kommuner små forhold små kommuner) Hvor står vi: - Kartlegge behov til den enkelte pårørande ulike behov - Få personer/kontakter å forholde seg til raud tråd heim- institusjon - Skape tillit vere tett på i alle fall i starten - Har pårørandeskule/samtalegrupper/temadager - Demenstelefon vete hvar dei kan ta kontakt - Informasjonsfolder/kalender (ifht. demensteam) ut i kommunane Hvor går vi: - Kva kan pårørande bidra med ynskjer samtale med meir struktur på - Få meir fram kva forventningar pårørande har - Meir informasjon om tilbod i kommunen (vert aldri nok) korleis?? - Koble inn frivillige meir + f. eks. nasjonalforeningen - 3 avd. leiarar m/1/3 av kommunen kvar - 1 leiar i heimetenesta hadde vore bra - Ny organisering for å få færre personer å forholde seg til og for bedre oversikt til den som jobbar i tenesta 4

5 Fylkeskonferansen 2012 Kafè-dialog dag 2: Oppgave 3: Organisering hvordan begrense antall hjelpere til personer med demens og hvordan styrke kvaliteten i samhandlingen? Hvor står vi hvor går vi? Gruppe 1: (Bergen kommune) - Demens oppdatere diagnosebilde i profil ift. P70 - Arbeidslag: forutsigbarhet, kontroll, myndiggjort o Bil o Forflytning i geografien o Personnært ikke oppgaveorientert o Ideologien Super, sårbarhet i størrelsen Alternativt med dagens org. - Alle demensdiagnostiserte får fagfolk HFA/VA eller s.pl. - Flere oppfølgingsoppgaver på arbeidsliste - Redusere antall assistenter - Nye satser i ABF-normtider: primærkontaktarb pårørendearbeid, oppstartoppdrag (10 min mer tid) Bevisstgjøre/kompetanse/myndiggjøre ansatte - Ved behovsendringer (10 min?) - Faglige vurderinger journalføres Jobbe på en systematisk måte: Pasient pårørende utøver FASTE VIKARER når vikarer Gruppe 2: (Bergen kommune) - Flest mulig i 100 % stilling - Faste ferievikarer - Kompetanse/spesialisering - Uniform (like) - Prosjekt på arbeidslag - Turnusarbeid endres til et lag- dag/sein/natt (modell fra Danmark) eks. en uke bare dagvakter/en uke bare seinvakter - Primærkontaktsystemet satt i system - Inkluderende arbeidsliv - Ildsjeler (jobbe med det en har lyst til) som Stord - Dagsenter inn i hjemmesykepleien (Stord) 5

6 Hvor står vi: - A/B grupper etter diagnose til A/G gruppe etter geografi - Primærkontaktsystem fokus (fungerer enda ikke godt nok) - Kontakttelefon (økt tilgjengelighet) Men har tlf. med ute i feltet. Har ikke oversikt over alle brukere - Altomfattende. For lite spesialisert Gruppe 3: (Bergen kommune) Tanker om ny organisering Arbeidslag? Ideer: - Størrelsen på arbeidslagene, hva avgjør dette? - Se bort fra geografi - Ta utgangspunkt i allerede innarbeidet primærgruppe tenkning? Bort fra geografisk inndeling og inn i funksjons-/diagnose-tenkning når det gjelder inndeling av gruppene - Søke om midler til å prøve det ut i noen soner og grupper - Prosjekt? - Jobbe mye med hvordan de ansatte blir fordelt: ønsker, stillingsstørrelse, kompetanse, men også lederstyrt - Sørge for gode endringsprosesser - Også bevare fellesskapet i sonen og sørge for at det ikke blir «tette skott» mellom lagene - Sørge for godt samarbeid og bruk av HUK-team inn i demens-arbeidslaget Gruppe 4: - Små kommuner - Stillingsstørrelse - Primærkontakter - Stor fordel på små steder med at en vet mye om personene, kan også være negativt - Fokus kompetanseutvikling - Kontaktperson for demens Gruppe 5: Vi står: - Primærkontakter og primærgrupper - Tilgjengelighetstelefon - Myndiggjorte medarbeidere Hvor går vi: - Ønske om utvidet dagsentertid - Ønske om å drive dagsenter - Ha store stillingsprosenter - Økt kompetanse økt kvalitet - Grundig gjennomgang av 1. gangs-samtalen. S.pl + pas. + pårørende - Grundig kartlegging - Bedre fokus på pasient, mindre på oppgaver og «rettferdighet» 6

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette?

Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Tema 1 - Nes sykehjem blir et helsesenter; Hva betyr dette? Hva er nytt beskrivende navn på Nes sykehjem? Nes helsesenter, Nes helsetun, Nes bo- og aktivitetssenter, Nes velferdssenter, Nes helse og miljøsenter

Detaljer

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis

Rapport februar 2014. Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis Rapport februar 2014 Funksjonsinndelte arbeidslag i hjemmebasert omsorg - innovasjon i praksis 1 Forord Denne rapporten handler om arbeidslag som organisasjonsmodell og om innføring av funksjonsinndelte

Detaljer

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune

Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens. Bergen Kommune Utfordringer og muligheter i hjemmetjenester til personer som lever med demens Bergen Kommune Utfordring Å sikre at pasient og pårørende opplever kvaliteten på omsorgen som god nok uavhengig av hvem som

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i sykehjem Trondheim kommunerevisjon Rapport 07/2013-F Bruk av tvang i Sammendrag Bakgrunn og problemstillinger Kapittel 4A i pasientrettighetsloven omhandler helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE

PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE PSYKIATRIPLAN FOR LEIRFJORD KOMMUNE 2006-2010 Forord: Psykiatri er et stort arbeidsfelt, noe som gir mange nedslagsfelt. Dette får betydning ved at etater som ikke har psykiatri som uttalt arbeidsfelt

Detaljer

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014

- HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Utfordring i forhold til brannsikkerhet og rømningsforhold HVERDAGSMESTRING - HVA SKAL TIL FOR Å KUNNE BO HJEMME? Sentrum videregående skole, Kongsvinger 3. oktober 2014 Refleksjon 1 Hva av det jeg nå

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for

Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke erklæring Oversikt kontaktpersoner Sjekkliste Skjema for Individuell plan -En veileder i utarbeidelse av individuell plan Forebyggende og kurative helsetjenester 2008 Innledning Prosessen Det praktiske arbeidet Mal - individuell plan (eget dokument) Samtykke

Detaljer

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune

Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Erfaring med LCP i Nedre Eiker kommune Prosjektansvarlig for LCP, kreftkoordinator og palliativ sykepleier Ann Karin Johannesen Prosjektleder for LCP og palliativ sykepleier Ragnhild Tronhus Rhoden Kreftsykepleier

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Innhold... 3 Sammendrag... 4 Rådmannens kommentar... 10 Rapporten... 11 1.1 Innledning... 12 1.1.1 Formål og problemstillinger... 12 1.1.2 Revisjonskriterier og metode... 12 1.2

Detaljer

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune

Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune Tjenesteanalyse for pleie- og omsorgstjenestene i Marker kommune RAUS GLEDE UTVIKLING Tre ord som symboliserer Marker bo- og servisesenter, som viser hva vi som jobber der står for. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder

BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013. Solrunn Hårstad. Prosjektleder BO LENGRE HJEMME PROSJEKTRAPPORT FORPROSJEKT PROSJEKTPERIODE MARS - SEPTEMBER 2013 Solrunn Hårstad Prosjektleder 1 Forord Prosjektet «Bo lengre hjemme» er et samarbeidsprosjekt mellom Telenor Objekts,

Detaljer

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010

I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 PLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KARLSØY KOMMUNE 2007-2010 INNHOLD FORORD 1.0 JURIDISKE RAMMEBETINGELSER 1.1 Lov om helsetjenesten i kommunene 1.2 Lov om sosiale tjenester 1.3 Andre generelle lover av betydning

Detaljer

Boligrådgivning i kommunene Eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning om boligtilpassing i kommunene

Boligrådgivning i kommunene Eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning om boligtilpassing i kommunene Boligrådgivning i kommunene Eksempelsamling for organisering av arbeidet med rådgivning om boligtilpassing i kommunene Innhold Forord - Boligrådgivning i kommunene Side 3 Alta kommune Side 4-5 - 6 Arendal

Detaljer

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020

HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 HELSE- OG OMSORGSPLAN 2020 Egenmestring Samspill Trivsel Innhold Plangrunnlaget... 3 Hvorfor skal vi ha en plan?... 3 Planprosessen... 4 Nasjonale føringer og verdigrunnlag... 5 Våre utfordringer... 6

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene

HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene HO plan, forslag til tiltak fra ansatte i arbeidsgruppene Gjennom Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring vil vi innføre et nytt tankesett om at all rehabilitering kan foregå i hjemmet Forebyggende

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune

Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Øyer kommune Oppfølging av sykmeldte i Pleie og omsorg Rapport 2010-14 Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfølging av

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Demenskoordinators arbeid med pårørende

Demenskoordinators arbeid med pårørende TEMA: PårørendePERSPEKTIVET Demenskoordinators arbeid med pårørende Av Hilde Fryberg Eilertsen, demenskoordinator og spesialsykepleier. Fru Hansen er en dame på 70 år, ektefellen er et par år eldre. Han

Detaljer

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014

Tilgards. LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 Tilgards 2014 LivHeleneJensen, Marthe LyngåsEklund, Marit Nerol, Herbjørg DaleneBjerkeog BorghildUlshagen. 1/1/2014 SAMMENDRAG Ål kommune har det siste året økt tilbudet om dagsenter for hjemmeboende personer

Detaljer

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg

OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER. Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg Bildet eies av SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse OMSTILLING 2012 - VI SKAPER FRAMTIDENS TJENESTER Prosjektrapport for delprosjekt: Velferdsteknologi i Helse og omsorg KONGSVINGER KOMMUNE http://www.kongsvinger.kommune.no/

Detaljer