Hjelpemiddelformidling til heimebuande personar med demens. Erfaringar frå Stord kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hjelpemiddelformidling til heimebuande personar med demens. Erfaringar frå Stord kommune"

Transkript

1 Hjelpemiddelformidling til heimebuande personar med demens Erfaringar frå Stord kommune

2 Stord kommune innbyggjarar Demensteam 20+20% ergo og spl. Eiga gruppe i heimesjukepleie som er spesialisert i høve til demens 3 dagsentertilbud for demens Museumsgruppa: yngre, lite gruppe, hagearbeid 2 d/v Sævarhagen: spreke eldre 4 d/v Knutsaåsen: skrøpelige til beins 2 d/v

3 Ergoterapitenesta 5 ergoterapeutar Ein e.t. har ansvar for demensteam og kontaktperson i demensgruppa i heimetenestene Ein ergoterapeut i velferdsteknologiprosjektet Ein ergoterapeut i døgnavdeling (rehabilitering) Ein ergoterapeut har ansvar for born Ein ergoterapeut har ansvar for heimerehabilitering

4 Demensteamet Sjukepleiar 20 % stilling Ergoterapeut 20 % stilling Tverrfagleg vinkling frå starten sikrar samkjøring undervegs. Å få informasjon både frå brukar og pårørande gjev oss eit realistisk bilde av korleis kvardagen er for brukar, kva behovet er, og kva som er mulig.

5 Prioritering demensteam Heimebuande utan tenester Tilviste frå lege eller sjukehus Tilvisning der kartlegginga er viktig for rett tiltak til rett tid Brukarar som har tenester men treng ny vurdering

6 Kartlegging, første møte Tverrfagleg kartlegging i heimen. Ergoterapeut tar MMSE-test, ser på bustaden i lag med brukar: ser på sikkerhet i heimen og eventuelle hjelpemiddelbehov, og får informasjon om brukaren si oppleving av kvardagen. Ergoterapeut informerer brukar om mulige hjelpemidlar eller tilrettelegging.

7 Første møte, fortsatt Sjukepleiar snakkar med pårørande. Me brukar nasjonale kartleggingsverktøy frå Aldring og helse. I begynnelsen og slutten av besøket er me ilag. Ved slutten oppsummerer me og vert enige i fellesskap om vidare tiltak, og kven som gjer kva. Får signatur på fullmaktskjema frå Nav i tilfelle søknader skal sendast.

8 Rapport Orientere brukar om kva som skjer etter besøket: rapport til lege og kundetorg Samtykke frå brukar (munnleg) Teamet skriv rapport, lege går igjennom den med brukar og pårørande etter nokre veker + tar vidare undersøkjingar Ergoterapeut fylgjer opp hjelpemiddel /tilrettelegging

9 Same ergoterapeut fylgjer opp utredning Søknad Utlevering Opplæring Skaper tillit og gjenkjenning

10 Nøkkel til god hjelpemiddelformidling At pårørande er med! Pårørande kan halde på informasjonen, minne om og bekrefte behovet Personar med demens gløymer lett, vil kanskje takke nei når hjelpemidlet kjem pga tida som har gått frå me snakka om det og til det kom. Hjelpemiddelformidling tar tid!

11 Tidsklemma LOKALT LAGER får lov å overta returnerte småhjelpemiddel som t.d. elektroniske kalendarar Tar med kalender på første heimebesøk, låne ut dersom dei treng. Då slepp dei ventetid, og dei får sjå korleis det fungerer med ein gong.

12 Prinsipp Bygg på det dei kan no Legg til rettes for mestring Medbestemmelse der det er mulig Ivareta personen sin integritet best mulig Ivareta sikkerheten Forenkle Hjelpemidlar erstattar ikkje personhjelp

13 Hjelpemidlar og tiltak til personar med demens Behov? Nedsett korttidshukommelse Kan gløyme å ete og ta medisiner Kan gløyme avtalar Gløymer å slå av komfyren, slukke stearinlys Nedsett tid- og stads-orientering Finn ikkje heim att når dei er ute Veit ikkje kva dag, månad og år det er Kjenner seg ikkje att på kjende stader

14 Hjelpemidlar og tiltak. Nedsett evne til organisering og struktur av kvardagen Vandring Dag Natt kor tid skal eg ete kor lang tid tar det før kor tid skal eg ta medisinene

15 Hjelpemidlar og tiltak Sikkerhet i heimen Komfyrvakt Tidsbrytar Trygghetsalarm Fallforebyggande kartlegging?

16 Det kjende Bruk papirkalender eller avtalebok dersom dei er vane med det Elektriske apparat: mest mulig likt det dei kan frå før Når det kjente ikkje fungerer lenger, forenkle om det er mulig Nylæring er vanskeleg!

17 Eksempel tidsplanlegging MMSE-testen viser at brukar har vanskar med tidsorientering. Dette vert ein mulighet for å vise korleis ein elektronisk kalender kan vera til hjelp, saman med til dømes planleggingskalender

18

19 Tidsperspektiv Veke /månad Dagsplan Elektronisk kalender og vekeplan/ planleggingsdagbok Greier det sjølv Sigvart døgntavle Må ha nokon til å hjelpe med dagleg oppdatering

20 Memo day planner eller Sigvard døgntavle

21 Eksempel telefon I uformell samtale spør eg gjerne om dei fortsatt ringer til familie og kjende sjølv, om dei får til å slå nummeret Dette kan til dømes nevnast etter testen dersom det viser seg at dei har problem med tal sjekk ut om dei berre tar tlf, eller om dei aktivt ringer! Spør om dei bruker telefonliste, telefonkatalalog eller anna, be om å få sjå det

22 Tilrettelegge for telefonbruk Pårørande programmerer den vanlege telefonen, lagar liste med nummer som er lett lesbar. Vis korleis det fungerer, gjenta! Løft av røyret Tast eit nummer 1. Ola 2. Kari 3. dr. Ås 4. Tante Anna 5. vesla 6. Butikken

23 Hjelpemiddel som forenklar

24 Vanleg mobiltelefon kan brukast til Huskelappfunksjon Påminning ein eller fleire alarmar Telefonen viser rett tid (klokke) Iphone viser både dag + klokke

25 Vanleg datamaskin eller IPAD kan ha Kalenderfunksjon Skype ringe kjende (legg til bilde) Epost (adresseliste kan i nokon tilfelle ha bilder) Internett: aviser, TV, mm

26 Andre planleggings- og kommunikasjonshjelpemiddel Brukar dei pc /Iphone? Då kan dei ha nytte av forenkling og integrering av funksjonar Abilia.no Memoplanner Memo messenger m fl Cognita.no Premium Comay cognitass

27 Digital memoplanner forenkler

28 Memo messenger Påminning i rett tid Personlige talemeldingar Velg av stemme M/K Klokke, dato måned, år

29 Cognitass Forenkling av funksjonar: organisering av dagen, påminning, ringe m Skype, forenkla epost

30 Premium Comay App med program for tidsstyring, organisering, påminning, mm Laster det ned på sin eigen mobil /Ipad Kan forenkle eller legge til funksjonar Kan få prøvelisens i nokre veker Brukar denne på Ipad eller stor mobiltelefon

31 Huske å ete Memo Day planner (manuell) eller memoplanner (data) Memo messenger med påminning Klokke med påminning Huskelapp-funksjon på mobiltelefon Tilrettelagt måltid med eller uten personar til stades

32 Huske medisinane Medisindosett med alarm (enklere-liv) Multidose Personhjelp

33 Kva skulle eg huske i dag? Elektronisk Kalender i kombinasjon med vanleg papirkalender med plass til å skrive avtalar Påminning på mobil Memoplanner/messenger

34 Brannsikkerhet Komfyrvakt med varmeføler(kan stille inn tid frå minutt) Tidsbrytar (til andre elektriske apparat, t.d kaffitraktar) batteri-lys (enklere liv)

35 Nedsett stadsorientering Enkel mobiltelefon med programmerte nr. Lapp med heimeadressa i lomma /lommebok «Eg heiter Anna Knutsdotter Adressa mi er Ådlandsvegen 199 Stord. Heimetelefon: Eg har dårleg hukommelse, hjelp meg heim»

36 Vandring Dør-alarm GPS Sette på om natta når det er størst risiko husk samtykke frå brukar Velferdsteknologiprosjektet i Stord kommune: Prøve ut alarmar, GPS, med mer som ikkje er i hjelpemiddelsortimentet endå, for å skaffe seg erfaring om dette er noko kommunen skal satse på.

37 TV og telefon Forenkla fjernkontroll Forenkla telefon og Mobiltelefon

38 Verktøykassen Liste over hjelpemidlar for hukommelse med HMS hjelpemiddelnummer Fullmaktskjema Enklere-liv-katalogar

39 Verktøy kassen

40 Verktøykassen Vart til i eit prosjekt der me hadde fokus på sikkerhet i heimen for heimebuande brukarar. Tverrfagleg samansett gruppe, sjukepleiar var prosjektleiar Ergoterapeut utarbeida Verktøykassen Bruker det felles!

41 Fullmakt skjema NAV

42 Utlevering Same ergoterapeut som har presentert hjelpemidlet og søkt om det, leverer det ut. Orientere pårørande og brukar om at det er kome, og vil bli levert. Komfyrvakt: servicemann monterer, om nødvendig vert eg med på besøket og sørger for informasjon til brukar om korleis den fungerer. Opplæring i bruk av data-hjelpemiddel: vera saman med leverandør på opplæring.

43 Opplæring /bruk Leverandør (datahjelpemiddel) Ergoterapeut og pårørande deltar i opplæring og vidarefører lokalt. Lære opp pårørande eller heimesjukepleie til å hjelpe med dagleg bruk, t.d. oppdatering av planleggings h.m. Sjekke opp etter ei stund om hjelpemidlet er i bruk og fungerer for brukar. Hspl rapporterer også om endra behov.

44 Økonomi Nav dekker ein del hjelpemidlar Kommunen har velferdsprosjekt, dekkar utgifter i prosjektperiode Få hjelp av ergoterapeut til å søke Enklere liv-butikkar har mange lure og rimelege kvardagshjelpemidlar ein kan kjøpe sjølv

45 Spørsmål?

46 Takk for meg! Anna Lise Sortland Ergoterapeut i Stord kommune