AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN"

Transkript

1 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN

2 REDNINGSTJENESTEN I NORGE ET STORT ANSVAR Norge er et krevende land å drive redningstjeneste i. Landet er langstrakt og dekker et område på kvadratkilometer. Men den sonen Norge har et redningsansvar for, er fem til seks ganger så stor som landarealet. Landets kystlinje er en av de lengste i verden og måler hele kilometer. Dersom man regner med alle øyene, blir kystlinjen tre ganger så lang. Landet har videre et svært vekslende klima i løpet av året, og årstidene er svært ulike. Temperaturene varierer sterkt fra kysten til høyfjellet. 40 prosent av landet ligger mer enn 600 meter over havet. Befolkningen har passert 5 millioner innbyggere. Samtidig vokser den kraftig i turistsesongene. Turismen har vokst til seks millioner overnattinger i året. Dette har også økt utfordringene for Redningstjenesten. På 10 år har antall redningsoppdrag økt med hele 100 prosent. FORSKYVNING NORDOVER Endringene i offshorenæringen, som i løpet av 40 år har opplevd nesten 20 alvorlige ulykker der mange mennesker har vært i nød, har også økt utfordringene for Redningstjenesten. Utviklingen av denne næringen har ført til at stadig mer av virksomheten har flyttet nordover, og i tillegg til at dette har gitt en kraftig utvidelse av aktivitetsområdene totalt sett, har forskyvningen ført til at stadig mer offshorevirksomhet foregår i mer krevende farvann og i et mer utsatt klima. Dette er en utvikling som ventes å fortsette, særlig etter at det er gjort store nye funn i Barentshavet, som på feltene Skrugard og Havis. Den nye grenselinjen mellom russisk og norsk farvann har dessuten åpnet for ny virksomhet lenger østover i Barentshavet. Ikke bare offshorenæringen ekspanderer i Nord. Det gjør også fiskeriene og skipstrafikken. På en gjennomsnittlig dag befinner det seg omlag 350 store fiskefartøyer og mer enn 700 handelsfartøyer i det havområdet norsk redningstjeneste har ansvaret for. I tillegg finnes omkring 100 synlige olje- og gassinstallasjoner. Den økte virksomheten i nordområdene er også en konsekvens av de pågående klimaendringene. En av konklusjonene klimaforskerne har trukket, er at man de neste 40 årene kan forvente at Nordpolen vil være isfri omtrent halvparten av året, og at havisen ellers i området reduseres store deler av året. Denne utviklingen kan komme til å gå enda fortere, ser det nå ut til. Muligheten for en isfri Nordøstpassasje, som vil introdusere nye nordlige transportruter, er i ferd med å bli en realitet og vil bidra til å trekke ytterligere aktivitet nordover. Deler av året seiler nå skip gjennom Nordøstpassasjen, blant annet i malmfrakt fra Kirkenes til Kina. Passasjen har allerede fått tilleggsnavnet Den nordlige sjørute. Det har også vært en økning i turisttrafikken til Svalbard de siste årene, blant annet i form av cruiseskip som seiler i farvannene omkring øygruppen. Det øker risikoen for at det kan skje større ulykker med mange mennesker involvert. Det har skjedd før, og det kan komme til å skje igjen. ARKTISK AVTALE I mai 2011 inngikk de åtte medlemslandene i Arktisk Råd en avtale om å samarbeide om søk og redning i nordområdene. Avtalen delte også området i soner som det enkelte medlemsland skulle ha ansvaret for. Dette er den første internasjonale avtalen som er inngått innenfor en arktisk ramme. For Norge betyr avtalen at sonen vi har ansvaret for, er blitt betydelig utvidet. Avtalen med Russland om delelinjen i Barentshavet utvidet den norske ansvarssonen. Samtidig ble den nordlige delen av sonen ført helt opp til polpunktet. Andre land har også fattet økte interesse for området. For eksempel har Kina søkt om medlemsskap i Arktisk Råd. Siden 2006 har Nordområdene hatt høyeste prioritet i norsk utenrikspolitikk. Stortingsmeldingen om Nordområdene, som ble lagt fram senhøsten 2011, fastslår at dette fortsatt er Regjeringens prioritering. Nordområdenes økte betydning reflekteres også i en økt suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, som det heter i meldingen. Det militære nærværet har økt og kommer til å fortsette å øke. Fregatter og kystvaktskip seiler mer i de nordlige havområdene og Orionfly og jagerfly flyr mer. Men samtidig er området preget av økt avspenning. Forholdene mellom Norge og Russland er vesentlig forbedret, ikke minst etter at de to landene ble enige om en grenselinje i Barentshavet. Nettopp søk og redning blir en stor utfordring med den økende aktiviteten i området. Meldingen slår fast at avstandene er enorme, klimaet barskt og redningsressursene relativt begrensede. Derfor blir anskaffelsen av nye norske redningshelikoptre så viktig for Nordområdene. Det trengs nye helikoptre med lengre rekkevidde og større løfteevne. Meldingen viser til at Danmark og Canada har skaffet seg redningshelikoptre med slik kapasitet. Nå bør den norske anskaffelsen dimensjoneres ut i fra disse kravene, heter det i meldingen.

3 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN SELSKAPENE BAK FINMECCANICA Det italienske selskapet Finmeccanica ble etablert i 1948 for å bidra til å rekonstruere industrien i Italia etter krigen. Konsernet var et konglomerat av selskaper som skipsverft, bilfabrikker og produsenter av jernbanetog og industrimaskiner. Senere ble selskapet omstrukturert og spesialiserte seg mer innen høyteknologi. Finmeccanica er i dag Italias ledende innen høyteknologi og tredje størst i Europa på områdene luftfart, romfart, forsvar og sikkerhet. Hovedkontoret ligger i Italia mens produksjonen foregår i flere land, både i USA og i Europa. I alt har konsernet over ansatte. I sin tid var Finmeccanica et statseid selskap. I dag har den italienske staten en eierandel på drøyt 33 prosent. Det legger stor vekt på teknologi og innovasjon og bruker rundt 14 prosent av sine inntekter på forskning og utvikling. AGUSTAWESTLAND Finmeccanica består i dag av en rekke datterselskaper hvor AgustaWestland er verdensledende på produksjon av helikoptre. Det dreier seg om helikoptre for både sivil og militær bruk. Finmeccanica etablerte AgustaWestland som en joint venture sammen med GKN i Seks år senere kjøpte Finmeccanica den britiske andelen og ble eneeier av AgustaWestland. SAMARBEID MED NORSKE VIRKSOMHETER AgustaWestland har i mange år hatt et samarbeid med to norske virksomheter. En betydelig del av vedlikeholdet på to helikoptertyper, begge levert av daværende Westland, redningshelikopteret Sea King og Lynx, som flyr for Kystvakten, foregår ved Luftforsvarets hovedverksted på Kjeller, som er blitt statsforetak under navnet AIM Norge. For Sea King er det skrogvedlikehold, komponenter og motorene verkstedet har spesialisert seg på å vedlikeholde. På Lynx helikopteret arbeides det på komponenter. Girboksene er det en annen norsk samarbeidspartner som tar seg av, Kongsberg Defence & Aerospace som selskapet heter i dag. Nettsteder: ORGANISERINGEN AV REDNINGSTJENESTEN I dag er det Justis- og beredskapsdepartementet som har ansvaret for Redningstjenesten, og den styres i fredstid fra de to hovedredningssentralene på Sola og i Bodø. Driften av redningshelikoptrene har Luftforsvaret ansvaret for, og det skal sørge for at hovedredningssentralene har ett helikopter til disposisjon per base. Disse helikoptrene er plassert ved 6 fullt utstyrte redningshelikopterbaser. Svalbard har også to redningshelikoptre, men de ligger under Sysselmannens ansvar og flys ikke av Luftforsvaret. På fastlandet ligger basene ved Rygge, Sola, Florø, Ørland, Bodø og Banak flystasjoner. Basene er spredt langs kysten for å dekke mest mulig av de land- og havområdene som ligger under norsk ansvar. Hver av disse basene vil bestå av minst ett redningshelikopter i full beredskap med et kraftig støttesystem. Helikoptrene skal ha seks profesjonelle besetningsmedlemmer, inkludert en stasjonert lege, for øyeblikkelig utrykning.

4 SEA KING DEN STORE LIVREDDEREN HØY BEREDSKAP Siden 1973 har den norske redningstjenesten brukt redningshelikoptre av typen Sea King. Anskaffelsen av et nytt, dedikert redningshelikopter skjedde bare et par år etter at hovedredningssentralene i Norge ble opprettet i Denne helikoptertypen fløy for første gang på slutten av 1950-tallet. Den ble først og fremst konstruert for søk etter og uskadeliggjøring av ubåter, men etter hvert ble den også brukt til søk- og redningsoppdrag. Opprinnelig ble 10 Sea King-helikoptre satt i drift i Redningstjenesten. 2 maskiner til ble kjøpt inn i ettertid. Det vil si at Luftforsvaret opererer 12 Sea King-maskiner i dag. Helikoptrene hører til i 330-skvadronen, som har sin hovedbase på Sola. Ved alle basene har helikoptrene 15 minutter beredskap. Ved flystasjonene der de er utplassert, har tjenesten tilstedevakt. Det betyr at mannskapet på et redningshelikopter alltid er til stede på flyplassen og at et helikopter alltid er klart til start.

5 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN EGNE HELIKOPTRE NØDVENDIGE Sea King ble opprinnelig produsert av det britiske selskapet Westland Helicopters, som nå er en del av AgustaWestland. Det er et middels stort transport- og brukshelikopter utstyrt med to Rolls Royce Gnome-motorer. Det gir maskinen en maksimal fart på 230 kilometer i timen, en maksimal flyhøyde på om lag fot og en maksimal flytid på fem og en halv time. Rekkevidden kan utvides ytterligere ved å fylle drivstoff i lufta fra Kystvaktens fartøyer, som har utstyr for såkalt Helicopter in Flight Refuelling. Helikopteret er også godt utstyrt for redningsoperasjoner. Det har 2 radarer og er utstyrt med radioer og radiopeileutstyr for alle frekvenser. Under søk etter nødstedte brukes også søkelys og varmesøkende kamera. Når helikopteret ikke kan lande for å hente forulykkede, kan det bruke de to redningsheisene det er utstyrt med. Det har mellom 8 og 15 sitteplasser ut i fra hva som er behovet. Om nødvendig kan det dumpe drivstoff for å frigjøre vekt, slik at enda flere mennesker kan bli tatt om bord. Det har naturligvis medisinsk utstyr, tepper, mat og varmt vann om bord. Redningstjenesten er en særdeles viktig samfunnsfunksjon i Norge når man tar geografi, arealstørrelse og klima i betraktning. Luftfarten generelt, og redningshelikoptrene spesielt, har spilt og spiller en viktig rolle i denne tjenesten. Men det tok tid før den fikk sin utforming, organisasjon og ikke minst sine egne helikoptre. Før hovedredningssentralene ble opprettet i 1970, var redningsoppdrag bygd på et improvisert samarbeid mellom ulike etater, organisasjoner og private selskaper. Men et skipshavari i Skagerak i 1969 ble en tankevekker for norske myndigheter. Der gjorde danske redningshelikoptre en imponerende innsats i redningsaksjonen, og det påskyndet myndighetene til å trappe opp utbyggingen av en redningstjeneste i Norge. Det resulterte igjen i opprettelsen av hovedredningssentralene og senere anskaffelsen av Sea King-helikoptrene. EN SUKSESSHISTORIE Senere har historien om denne tjenesten og helikoptrene vært det som kan karakteriseres som en suksesshistorie. Det har utført svært mange oppdrag, store som små. Sea King-maskiner har blitt brukt på store redningsoperasjoner til havs og til å finne og redde enslige skiløpere som har forvillet seg på vidda. Mange menneskeliv er blitt reddet opp gjennom årene. I 1989 fant en av de største begivenhetene i denne historien sted. Da fikk det sovjetiske turistskipet Maxim Gorkij slagside i isen vest for Svalbard, med 950 mennesker om bord. Hovedredningssentralen i Bodø koordinerte redningsoperasjonen som omfattet kystvaktfartøy, tre Sea King redningshelikoptre og sivile helikoptre. Ingen liv gikk tapt i havariet. Hendelsen understreket at Redningstjenesten i forbindelse med store katastrofer til havs trenger helikoptre med både stor kabinkapasitet og lang rekkevidde for å lykkes. En ny alvorlig hendelse fant sted 2. Juledag Da havarerte et russisk fiskefartøy i Barentshavet utenfor Troms. 10 mennesker omkom i havariet, mens 15 ble reddet. I nyere tid kan brannen om bord i hurtigruta Nordlys ved Ålesund høsten 2011 nevnes. Her var tre Sea King helikoptre med på slokkingsaksjonen. Også ved havariet av det norske Herkulesflyet i den svenske fjellheimen vinteren 2012 ble Sea King helikoptre mobilisert. To danske EH101 helikoptre var forøvrige også med i letingen. Listen over slike begivenheter kunne gjøres svært lang. Siden de første Sea King-helikoptrene kom til Norge i 1972, har langt over mennesker blitt hjulpet, det vil si like mange innbyggere som i en mellomstor norsk by. 330-skvadronen har fløyet nærmere oppdrag gjennom disse årene. Det har blitt over 1000 oppdrag i året med et forbruk på 4000 årlige flytimer. STERK ØKNING I ANTALL OPPDRAG Og til tross for at helikoptrene har blitt eldre, flyr de mer enn noen sinne. Redningstjenestens aktiviteter øker i gjennomsnitt med mellom 8 og 9 prosent i året. Det vil si at aktiviteten fordobles i løpet av en tiårsperiode. På Luftforsvarets nettside (www.forsvarsnett.no) heter det om det noe aldrende redningshelikopteret: På grunn av sin evne til å operere under forhold med dårlig sikt og sterk vind er Sea King spesielt godt egnet til å operere under norske værforhold. Helikopteret er godt utstyrt og rustet til å utføre oppgavene som et redningshelikopter. På nettsiden til Sjøfartsdirektoratet (www.sjofartsdir.no) blir helikopteret karakterisert slik: Det er Luftforsvarets tolv Westland Sea King helikoptre som gjerne blir omtalt som de store livredderne i norsk redningstjeneste. Sea King er en spesialutrustet sjøredningsmaskin, som kan holde seg i luften i seks timer og har en aksjonsradius på 230 nautiske mil. De har plass til å ta seg av nitten mennesker på en gang, og takket være det automatiske hover-systemet er det mulig å heise opp nødstedte under ekstreme værforhold eller i mørke.

6 SEA KING MODEN FOR UTSKIFTNING ANSKAFFELSE PÅ ANBUD Sea King har fløyet i over 40 år. Selv om helikoptret får attester for fortsatt å gjøre jobben sin på en utmerket måte, vil den etter hvert bli moden for utskiftning. Planen er å innfase de nye helikoptrene i tidsrommet Regjeringen bestemte derfor i 2007 å sette i verk en anskaffelsesprosess for nye helikoptre til Redningstjenesten gjennom en åpen anbudskonkurranse. Forsvaret hadde en opsjon på å kjøpe NH90 som fremtidens redningshelikopter, men Regjeringen valgte å avstå fra denne opsjonen. Det som er viktigst for Regjeringen er å sikre best mulige helikoptre som kan redde flest mulig mennesker i en vanskelig situasjon til en akseptabel pris, sa daværende justisminister Knut Storberget i forbindelse med beslutningen om å legge anskaffelsen ut på anbud. Daværende leder av Justiskomitéen i Stortinget, Anne Marit Bjørneflaten, hadde denne kommentaren: I Arbeiderpartiet vil vi sikre oss at det anskaffes en helikoptertype som kan redde flest mulig mennesker i en vanskelig situasjon, til en akseptabel pris. Derfor avsto vi fra å benytte oss av Forsvarets opsjon på kjøp av typen NH90 som fremtidens helikopter, og besluttet i stedet å iverksette ny anskaffelsesprosess gjennom en åpen anbudsrunde. FORSINKET PROSESS Da utlysingen av anbudskonkurransen ble kunngjort av daværende statssekretær Terje Moland Pedersen i Justis-og politidepartementet i 2007, sa han: Vår visjon er at tjenesten skal være forutsigbar, sikker, synlig og robust med kapasitet til å nå alle potensielle nødssituasjoner innenfor Norges redningsområde og å redde et stort antall nødstedte på en sikker måte. Prosjektet NAWSARH (Norwegian All Weather Search and Rescue Helicopter) ble etablert. Justis- og beredskapsdepartementet, som det nå heter, har det politiske ansvaret for anskaffelsen. Den praktiske forberedelsen og gjennomføringen av anbudskonkurransen er lagt til Seleksjonskomitéen, som har tilhold på Sola. Prosjektet ble sterkt forsinket i den første fasen. Først i slutten av oktober 2011 ble det satt i gang en prekvalifiseringsprosess. Den ble avsluttet vinteren 2012 og det var ventet at de fire kandidatene som ble funnet prekvalifiserte, ville bli invitert til å gi tilbud på levering av nye redningshelikoptre omtrent ved påsketider. Denne fristen er senere forskjøvet. En endelig avgjørelse er begynnelsen en september sommeren De prekvalifiserte er foruten AgustaWestland, Eurocopter, NHIndustries og Sikorsky. KRAVENE Regjeringen la i juni 2011 fram en proposisjon om anskaffelse av nye redningshelikoptre. Stortinget behandlet proposisjonen i desember samme år og sluttet seg til forslaget fra Regjeringen. Dette er det politiske grunnlaget for den videre anskaffelsesprosessen. Det skal kjøpes inntil 16 nye redningshelikoptre, som er noen flere enn opprinnelig planlagt. Den totale økonomiske rammen for anskaffelsen er 16.8 milliarder kroner, som også inkluderer reservedeler, utstyr, trening og infrastruktur på flyplasser og sykehus. Kravene som skal stilles til de nye helikoptrene, er blitt noe nedjustert i forhold til forslagene fra Fostervollutvalget og Helikopterfaglig utvalg. Kravene er nå som følger: 20 nødstedte skal kunne reddes i en rekkevidde fra 230 nautiske mil fra det som kalles grunnlinjen innen to timer, inkludert reaksjonstiden på 15 minutter, og deretter bringe de nødstedte inntil 160 nautiske mil til et sikkert sted på land. 2 nødstedte skal kunne reddes i en rekkevidde inntil 360 nautiske mil og returnere, eventuelt med etterfylling av drivstoff. Helikopteret skal kunne redde en nørdstedt i en høyde av fot. Stortinget har videre vedtatt at det nye redningshelikopteret skal ha flere roller. I tillegg til å fly søk og redning og ambulanseoppdrag, skal det kunne bistå politiet og i spesielle tilfeller også Forsvaret. Dette vil blant annet kunne omfatte bekjempelse av terror.

7 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN Da anbudskonkurransen ble lansert i 2007 summerte statssekretær Moland Pedersen opp de viktigste kravene slik: Etter min mening har imidlertid størrelsen på kabinen muligens blitt noe undervurdert. Jeg synes prosjektet burde se nærmere på denne saken. Hovedkravene må nås og skal fremgå av redningshelikoptre med flere motorer, lang rekkevidde og bred kapasitet som er klare for alle værforhold, utstyrt med toppmoderne redningsutstyr og robuste sikkerhetsstandarder. Det er svært viktig at anskaffelsesprogrammet finner fornuftige løsninger for vedlikeholds- og opplæringsstøtte. UTFORDRINGENE I NORDOMRÅDENE De største utfordringene for det nye redningshelikopteret vil være utviklingen i Nordområdene, som tidligere beskrevet i denne brosjyren. Det vil bli en økt aktivitet på en rekke områder i Arktis i fremtiden. Klimaet i denne regionen er hardt, avstandene enorme, og dette vil igjen stille økte krav til redningstjenesten. Ikke minst vil dette kreve helikoptre med stor rekkevidde. Regjeringen har som tidligere nevnt hatt Nordområdene som sin høyeste prioritet siden Denne prioriteringen ble stadfestet i en stortingsmelding som ble lagt fram i desember I denne meldingen pekes det også på de økte kravene som må stilles til søk og redning i dette området. Dokumentet viser til den pågående prosessen for å anskaffe en ny generasjon redningshelikoptre, og mener at de nye helikoptrene må ha lang rekkevidde, stor løfteevne og bedre søkeutstyr som viktigste egenskaper. Det vises også til at to andre arktiske nasjoner har anskaffet redningshelikoptre med slike egenskaper. Det har vært en styrking av samarbeidet mellom de arktiske landene de siste årene. Norge, Sverige, Finland og Russland inngikk en samarbeidsavtale om søk og redning i Det ble etablert en felles komité for redningssamarbeid, og felles øvelser har blitt gjennomført. Målet med dette samarbeidet er å koordinere deltakerlandenes ressurser når det gjelder søk og redning. Senere har det som tidligere nevnt også blitt inngått en avtale mellom de 8 medlemslandene i Arktisk Råd om slikt samarbeid.

8 AW101 EN STERK KANDIDAT TIL Å OVERTA UNIK PÅ MARKEDET Sea King har en arvtaker som svarer svært godt på de krav som stilles til de nye redningshelikoptrene som Norge skal anskaffe. AW101 Sea King AW101 er et helikopter med middels løftekapasitet som har fløyet siden Det er med andre ord vel uprøvd samtidig som det er blitt utviklet videre. Tidligere het helikoptertypen EH101, men det har altså skiftet betegnelse. Denne brosjyren beskriver redningshelikoptervarianten av AW101. Det er en variant som har sterkere motorer, den nyeste generasjon av rotorblader og nye cockpitskjermer som gjør det lettere for piloten å fly. AW101 er unik på dette markedet i dag. I forhold til konkurrentene har det størst løfteevne og lengst rekkevidde. I redningssammenheng vil det si at AW101 er det helikopter som kan redde flest nødstedte i en ulykke eller katastrofe. Det er videre utformet slik at det kan brukes under ekstreme værforhold, fra 40 grader Celcius i arktiske strøk til + 50 under tropiske eller ørkenaktige forhold. Det er avisingssystemet gjør det mulig å fly i områder med frost. Det fungerer også godt når vinden er sterk, og kan hovre (stå stille i luften) med 40 knops sidevind. M Med en rekkevidde på 750 nautiske mil (1300 km) og en kabin med stor kapasitet til å ta folk og utstyr om bord, er AW101 det meste avanserte og velegnede redningshelikopteret som er tilgjengelig i verden i dag. Det har allerede utført direkteflyging over 900 nautiske mil under en evaluering av dets kapasitet som redningshelikopter. Max Hastighet (knots) Maksimal rekkevidde uten ekstratanker (nm) Forholdet Mellom Kraft og Vekt (kw/kg) Kabin Størrelse (m 3 ) Total Lengde (m)

9 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN EN NATURLIG ETTERFØLGER ETTER SEA KING TILBUDET FRA AGUSTAWESTLAND Den 18.desember 2012, et par timer før fristen gikk ut, overleverte AgustaWestland sitt tilbud på fremtidens norske redningshelikopter til Seleksjonskomiteen på Sola. For å oppfylle kravene som Justis- og beredskapsdepartementet stiller til det nye helikopteret, tilbyr AgustaWestland sitt AW101 helikopter, et redningshelikopter med lang rekkevidde. AgustaWestland forstår fullt ut den betydning den norske regjeringen legger på å opprettholde en troverdig og kompetent søk- og redningskapasitet under noen av de mest krevende forhold i verden. AgustaWestland kan tilby et helikopter som allerede er i produksjon og som har vært i drift i flere land i noen år. Det er et helikopter i mellomstørrelse som kan brukes i ulike roller. Anbudet stiller krav i ulike kategorier. De viktigste kategoriene er klassifisert som shall 1 og shall 2 krav. I den første kategorien må tilbyderne møte absolutt alle krav. I den andre må minimum 90 % av kravene tilfredsstilles. Tilbudet fra AgustaWestland tilfredsstiller alle shall 1 krav og 98.2 % av shall 2 kravene. Her følger et sammendrag av tilbudet AgustaWestland har lagt fram for Justis- og beredskapsdepartementet: DE VIKTIGSTE PUNKTENE I TILBUDET Det foreslåtte helikopteret oppfyller absolutt alle obligatiske ITT krav; og oppfyller også de fleste SHALL 2 krav. En lavrisiko utviklingsplan for de spesifikke norske modifikasjonene tar i bruk SAR tilretteleggingen som AgustaWestland allerede har utviklet for kunder i andre land. AW101 har 50% større løfteevne enn dagens Sea King helikopter men størrelsen er nesten den samme. AW101 flyr over hele verden og er et dedikert, kraftig og langtrekkende redningshelikopter. Det benyttes av Norges NATO partnere Kanada, Danmark og Portugal. En stor kabin av høy kvalitet med lavt vibrasjons- og støynivå som ligger langt under EU-bestemmelsene bidrar til redusert tretthet blant besetningen og større pasientkomfort. Omfattende navigasjonssystem i en brukervennlig cockpit med heldekkende glass som bidrar til bedre situasjonsbevissthet ved bruk av både terreng/ hinderdatabaser og aktive sensorer. Den siste generasjonen 360 Active Electronically Scanned Array (AESA) radar med en simultan eller uavhengig virkemåte. Robust skrog og førsteklasses bakkeklaring som er utprøvd i fjellendt terreng. Integrert kommunikasjonssystem med trådløs kobling, inkl. nødnett. Fabelaktig oversikt fra 3 søkelokasjoner i en Night Vision Goggle (NVG) forenlig kabin. Opplæringsprogram for flybesetning og vedlikeholdspersonale som omfatter en Full Flight Simulator (FFS). Et omfattende prestasjonsoppbyggende og varig støtteprogram i samarbeid med Luftforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon. Samarbeid med norske industribedrifter gjennom livslang støtte, reparasjon og vedlikehold. Bruken av dagens AgustaWestland støtteinfrastruktur i Norge. Påvist vekstkapasitet i luftfartsdesign, flystandarder med åpen arkitektur og fleksible grensesnitt, ekstra minneog prosesskapasitet i luftfarts- og redningssystemer, og innebygde muligheter til å inkludere redningsutstyr og medisinsk utstyr i fremtiden.

10 Standard redningstjeneste Ambulanseflyvning AW101 Siden lanseringen i 1998 er dette moderne helikopteret tatt i bruk rundt om i verden, bl.a. i forbindelse med redningstjeneste i Kanada, Danmark, Portugal og en lang rekke andre land, fra arktiske strøk til Antarktis. Mange andre AW101 varianter har beredskapstjeneste som sin sekundære rolle, bl.a. Merlinhelikoptrene i den britiske marinen og det britiske flyvåpenet, som har deltatt i oppdrag i noen av de strengeste klima i verden, fra nord- og sør-atlanteren til fjellområdene i Afganistan. I tillegg har AW101 høstet stor erfaring i fiendtlige land som Bosnia, Irak, Afganistan og på det afrikanske Horn. Det er kjent som et robust, pålitelig og meget allsidig helikopter som nå har over flytimer bak seg, dette omfatter ca timer i redningstjeneste. Denne beredskapstjenesten inkluderer redningsoppdrag på vann og i fjellområder, medisinsk evakuering og pasienttransport over lengre avstander. Det portugisiske flyvåpenet utfører regelmessige flyvninger over lengre avstander, f.eks. en redningsaksjon den 16. november 2011 over en avstand på 980 nm, inkl. en non-stop flyvning på 720 nm. AW101 har konsekvent vist at det har en førsteklasses kapasitet i ekstreme arktiske forhold. Det tjenestegjorde i en måned på den kanadiske militærstasjonen Alert (82 nord) hvor den la bak seg 100 flytimer, bl.a. en navigasjonsøvelse til Nordpolen. AW101 er en sann kapabel plattform. Dagens serviceroller omfatter skips- og landbaserte oppdrag, alt fra maritim anti-terrorisme, langtrekkende redningsoppdrag, kystflåtetjeneste, slagmarkstøttetjeneste (inkl. hengende last), kampredningstjeneste, kommando og kontroll, katastrofehjelp og VVIP transport. Alle disse rollene sørger for å befeste helikopterets stilling i fremtidige katastrofesituasjoner, inkl. spesialpolititjenester. Medisinsk evakuering Brannslukking Spesialpolitioppdrag

11 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN AW101 VIKTIGE EGENSKAPER Stor og lettankommelig kabin som bidrar til lavt vibrasjons- og støynivå og er et fremragende arbeidsområde for transport og medisinsk behandling av kritisk skadde pasienter meget viktig i tidlige stadier av akutt traumebehandling. Kabinen er stor nok til å ta hånd om over 25 overlevende i tillegg til besetningen. Langtrekkende funksjoner: - Oppfyller kravene til alle typer redningsoppdrag. - Påvist twin-motordrift for større rekkevidde/utholdenhet. - Påvist drivstoffpåfylling i luften for fremtidig vekst for å oppfylle beredskapskrav i nord. Miljøgodkjenning som oppfyller de strenge kravene til den norske regjering, inkludert oppdrag i IFR og kontinuerlig isdannelse på fly egner seg godt til de krevende forholdene i og rundt Norge. Påviste håndteringsegenskaper som bidrar til nøyaktig posisjonering i nærheten av hindringer og fjellendt terreng. Bedre hindringsdeteksjon på begrensede områder med moderne Obstacle Proximity LiDAR system. Førsteklasses vindrespons og hoverstabilitet som bidrar til redusert pilotarbeid og mer nøyaktig heising. Fleksibel fly- og luftfartsarkitektur som bidrar til at fremtidige systemer og sensorer kan inkluderes. Integrert redningssystem tilgjengelig fra alle steder i helikopteret og spesialtilpasset til å oppfylle HMI-kravene til den norske regjering. Ikke-forstyrrende akustikk gjennom avansert rotordesign med lav rotorspisshastighet. Fallvindegenskaper for bedre redningsoperasjoner og landinger under forhold med dårlig sikt. Innebygde sikkerhetsfunksjoner: - Tre motorer som gir den beste One Engine Inoperative (OEI) kapasitet som er viktig ved heiseoperasjoner, spesielt i høyden. - Mange reservesystemer og systemfrakobling i alle flykritiske systemer. - Påvist pålitelighet i redningsaksjoner under forhold med isdannelse. - Utprøvd 30 minutters tørrkjørt transmisjonssystem uten behov for reservesmøresystemer. - Robust inntrekkbart landingsutstyr for bruk i ulendt terreng og til og fra skip på hav med høye bølger. - Påvist bruk i resirkulasjonssnø. - Påvist kampskadetoleranse under fiendtlige kamphandlinger. Allsidig helikopter med flere roller og hurtige rolleskift. Innebygd vekstpotensiale for å oppnå større lasteevne, rekkevidde og ytelse. Separate systemer, strukturell reserve og modulær ballistisk beskyttelse for spesielle politioperasjoner. Med over 200 AW101 bestilt og over 160 levert pr idag retter den nåværende produksjonen seg mot fire kunder, bl.a. det italienske luftforsvaret som skal ta imot inntil 15 Combat redningsoppdragstilpassede helikoptre, med kapasiteter (f.eks. Data Link, Secure Communications, Fast Roping) som den norske regjering har spesifisert. AW101 er også i betraktning av fem andre land for å gjøre tjeneste som redningshelikopter, aksjonshelikopter, til sjøs, nyttehelikopter og VVIP.

12 AW101 SAR Benyttet over hele verden med flytimer i redningsoppdrag på lange strekninger, under ekstreme forhold, i spesialiserte redningsoperasjoner, meget allsidig, førsteklasses kabin og overlegent kabinmiljø. Søkelokasjoner NVG kompatibel 3 dedikerte lokasjoner Manøvrerbare søkelys på hver side Systemoperatør ved siden av heis. Drivkraft 3 motorer Overlegen OEI ytelse Utvidet rekkevidde med twin motor cruise GE CT7-8 serien, basert på 50 millioner flytimer. Halerotor Høy bakkeklaring besetningen trygg ved bevegelse på bakken Påvist 40 kts kryssvindkapasitet i fot Fremstøtmargin for fremtidig vekst. Støtsikker/ overlevelsesegenskaper Støtsikker (20 g) struktur Strukturell reserve Omfattende systemduplikasjon Påvist skadetoleranse mot fiendtlig skyting fra små våpen. Redningsstasjon To heiser Optimalisert plassering ved rednings/lastedøråpningen Heisen plassert nær rotorens midterste del for minimal CG variasjon ute på oppdrag Redusert rotorfallvind på redningsstasjonsområdet Stor dør 1,8 m bred x 1,55 m høy. Kabin Stor m³ hovedkabin 1,83 m høy, 2,48 m bred og 6,5 m lang Dedikerte soner Ankomst for pasienter - 2 bårer Adgangsdør på begge sider Førsteklasses smooth ride vibrasjonsnivå. Landingsutstyr Utprøvd, robust, trehjulssykkel - konfigurasjon Inntrekkbart design Flotasjonsdekk og doble hjul muliggjør bruk i ulendt terreng.

13 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN Transmisjon Robust design, oppfyller kravene til sivil og militær flyvning Demonstrert 30 minutters tørrkjøringskapasitet for alle girkassene Stort kapasitetspotensiale. Hovedrotor Fullt utviklet, i produksjon Kompakt oppdrag inn i trange områder som for mindre helikoptre Meget smidig stor leddkompensasjon, stor kontrollkraft Undertrykt transonisk sjokk og minimal rotorvirvelpåvirkning redusert støy Trygge steileegenskaper Spissbelastet rotorblad som fører til redusert brownout/whiteout. Cockpit Moderne ergonomisk design Støtsikre besetningsseter Gjennomsiktige vinduer for god oversikt for besetningen God lasteplass Multifunksjonsdisplayer Interface to Mission systemer. Bakkeklaring Avansert radarteknologi eliminerer behovet for understellsradom Antennekonfigurasjon sikrer litt over 390 mm klaring ved maks. take-off vekt. Situasjonsbevissthet Bedre sikkerhet med flere terrengdatakilder og aktive sensorer Laserbånd/hinderdeteksjon Avstandsdeteksjon i svev Avanserte radarinnstillinger. Avionikk Meget integrert sensorsystem Cockpit og kabin grensesnitt Spesialtilpasset redningssystemgrensesnitt.

14 LIVSLANG SUPPORT Basert på et solid samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon, Luftforsvaret, norsk industri og AgustaWestland kan NAWSARH livslange support tilby Norge: En prestasjonsbasert logistikkløsning som garanterer flåtens tilgjengelighet opp mot godkjente nøkkelprestasjonsindikatorer. En støttetjeneste spesialtilpasset til Norge som nyter godt av 15 års AgustaWestland erfaring på en lang rekke militære integrerte prestasjonsbaserte løsninger, inkludert levering av SAR-support i UK. Stor tillit til levering av støttetjenesten. En løsning som dekker hele helikopteret, inkl. motorer og andre større deler. Bygger på et langt samarbeid mellom Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon, norsk industri og AgustaWestland. Norsk industri skal helt og fullt ta del i denne tjenesten. - Skal bidra med logistikk og vedlikeholdssupport, samt bidra med lokale reparasjonstjenester i Norge så langt det lar seg gjøre. - Skal reparere og vedlikeholde større deler. AgustaWestland mener at denne lavrisiko supporttjenesten gir betydelig fordeler for Norge over nåværende ordninger i og med etableringen av en integrert organisasjon på Sola direkte støttet av AgustaWestland og dets norske industripartnere. Supporttjenesten omfatter opprettelsen av et samordnet kontor bemannet av personell fra Luftforsvaret og AgustaWestland som sammen skal styre alle deler av flåteplanleggingen for de seks SAR-basene. Tjenesten omfatter også opprettelsen av en AgustaWestland hovedbase i Norge som skal bidra med vedlikehold, oppbevaring av reservedeler og spesialreparasjonsfasiliteter på stedet; disse fasilitetene skal styres av våre norske industripartnere. AGUSTAWESTLANDS ERFARING MED PBL KONTRAKTER AgustaWestland har lang erfaring med vellykkede PBL kontrakter i andre deler av verden, bl.a. Sea King Integrated Operational Support (SKIOS), Integrated Merlin Operation Support (IMOS) og Wildcat Integrated Support and Training (WIST). Et eksempel på en slik kontrakt er tilgjengelig for SKIOS (Sea King): I perioden 2011/ 2012 UK SAR 1st Standby Readiness (KPI 3) for Sea King MK 3 og MK 3As har overskredet 98%. Siden starten av SKIOS kontrakten har tilgjengeligheten av reservedeler kontinuerlig vært høyere enn kravet i kontrakten på 87%. Det britiske forsvarsdepartementet har bekreftet at PBL kontraktene gir betydelige kostbesparelser sammenlignet med tradisjonell support, og departementet har oppgitt at for IMOS (for Merlin) har besparelsen vært på 23% over en 5-årsperiode, med en reduksjon i antall personell på 45 som et resultat av denne PBL kontrakten. AgustaWestland har hatt over 15 års erfaring med PBL kontrakter; Westland Helicopters Ltd var det første til å utvikle militære helikopterstrategiske samarbeidsmodeller. Den første kontrakten ble underskrevet med det britiske forsvarsdepartementet i 2001 om et strategisk samarbeid for Lynx og Sea King. Et nylig eksempel er en AW159 WIST kontrakt som ble undertegnet i desember PBL-type kontrakten er nå en foretrukket kontraktstype om support til det britiske forsvarsdepartementets materiell. Denne typen kontrakt benyttes nå over hele verden.

15 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN SAMMENDRAG AV SUPPORTTJENESTEN Denne ordningen består av støttetjenester som vedlikehold, materiell og teknisk support, samt servicegaranti i samsvar med kontraktsmessige godkjente nøkkelfaktorer som følger: ET SAMORDNET MÅL: Samordningskontoret er en viktig del av denne tilnærmingen om support til helikopterflåten, og har det overordnede ansvar for å sikre effektiv flåteplanlegging, svare på tekniske forespørsler til rett tid og koordinering av materialbehov. Denne arbeidsmåten skal tilfredsstille behovene til redningsbasene som spesifisert av Justisdepartementet. Samordningskontorets vedlikeholdsansvarlig rapporterer daglig til operasjonslokasjonene og Forsvarets logistikkorganisasjon, og skal også være signatar opp mot AgustaWestland. Hovedprinsippet for supporttjenesten er at samordningsapparatet planlegger og samarbeider mot et felles mål. Det skal arbeide på en felles dataplattform og bidra til tilveiebringelse av materialer for å sikre at nøkkelfunksjonsindikatorene oppnås. VEDLIKEHOLD AgustaWestland har utviklet et vedlikeholdsprogram som støtter operasjonene på de seks basene. For å kunne støtte operasjonene på alle basene skal AgustaWestland sørge for kvalifiserte teknikere som skal være behjelpelig overfor vedlikeholdsteknikerne med programfestede vedlikeholdsaktiviteter. Luftforsvaret skal drive helikoptrene og oppfylle tilgjengelighetsmål samtidig som de skal foreta vedlikehold. Som en del av fellesflåtens planleggingsaktivitet skal AgustaWestland og Luftforsvaret utarbeide samarbeidsparametre for å sikre at alle operasjonsmessige krav blir oppfylt. Hvis Forsvarets logistikkorganisasjon og Luftforsvaret har ytterligere behov for mannskap til å utføre vedlikehold, kan AgustaWestland sørge for dette gjennom sine norske industripartnere etter behov. MSB skal også sørge for lokal reparasjons- og produksjonskapasitet for å bidra til spesifikke reparasjoner og overhaling, og på den måten redusere dødtid og sørge for kortere dødtid dersom kritiske reservedeler mangler. Samordnet flåteplanlegging bidrar til at reservedelesett er lett tilgjengelige og kan leveres til riktig sted. TEKNISK SUPPORT En omfattende teknisk supporttjeneste skal leveres gjennom samordningskontoret. En teknisk representant skal være behjelpelig med all innledende teknisk bistand for å bidra til sikker flydyktighet ifølge fullmakten fra AgustaWestland og Forsvarets logistikkorganisasjon. Teknisk representant støttes av AgustaWestland og andre industrieksperter. Den tekniske supporttjenesten skal omfatte: - Rask respons på tekniske forespørsler. - Rask bistand og programmer. - Feilsøking som skal bidra til at de fullføres som bestilt og til rett tid. - Programvareendringer for flysikkerhet og flydyktighet. - Aldringsproblematikk som oppstår. - Oppdatering av tekniske publikasjoner. - Gjennomgang av vedlikeholdspolicy. En felles sikkerhets- og flydyktighetsprosess skal utføres som en del av teknisk support for å sikre at helikoptrene alltid er flydyktige. MATERIELL SUPPORT Et ledelsesinformasjonssystem skal introduseres for å kunne analysere behovskrav, tilfredsstillelse og materialsporing. Behov for reservedeler skal innledes og prioriteres av samordningskontoret for alle redningsbasene. MSB skal bidra med en reparasjons- og overhalingstjeneste for alle deler som kan repareres, inkludert support- og testutstyr.

16 SKREDDERSYDD OPPLÆRING AW101 benyttes allerede i mange land, og et godt definert og omfattende opplæringssystem er nå på plass. AgustaWestland skal levere et helt samordnet opplæringsprogram som er spesialtilpasset til NAWSARH og behovet til departementet og Luftforsvaret. Innledende opplæring av flybesetning og vedlikeholdspersonell vil finne sted på bedriftens base i Yeovil og Newquay, som begge er viden kjent for sine førsteklasses opplæringsfasiliteter. AgustaWestland har fra tidenes morgen drevet med opplæring. Som en del av NAWSARH tilbudet ønsker AgustaWestland å levere en Full Flight Simulator (FFS) og annet opplæringsutstyr i Norge. Det er også opptatt av å sørge for vedlikeholdspersonale på simulatorens fasiliteter lokalt. Med et verdensomspennende fellesskap av AW101 operatører er det opprettet en AW101 brukergruppe som tar seg av spørsmål som angår teknikk, support, opplæring og drift sammen med selskapet. Gruppen møtes to ganger i året.

17 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN AGUSTAWESTLANDS ENGASJEMENT FOR DET NORSKE PARTNERSKAPET TIDSRAMME OG OVERTAKELSE AV ANSVARET FOR REDNINGSTJENESTEN AgustaWestland tilbyr en lavrisiko tidsrammeløsning for overtakelse når Sea King flåten settes på bakken. AW101 er allerede i produksjon for redningsoppdrag, og 40 helikoptre er i tjeneste rundt om i verden med redningsoppdrag som sin primærrolle. Hvis de blir valgt som de nye helikoptrene, kan AgustaWestland, som opprinnelig utstyrsprodusent av både nåværende og fremtidige redningshelikoptre, sørge for en myk overgang mellom helikoptertyper med minimal risiko for redningstjenesten. LOGISTIKKSAMARBEID OG INDUSTRIELT SAMARBEID AgustaWestland har omfattende erfaring i support for sine helikoptre verden over. Det har som oppgave å levere support av høy kvalitet gjennom hele livet til sine kunder og har betydelig erfaring med å utvikle forskjellige supportløsninger, bl.a. komplette og nøkkelferdige driftsstøtteløsninger som beskrevet i ITT. Selskapet kjenner behovene til operatøren, og har et engasjement om å utvikle et sterkt samarbeidsforhold for å støtte flåten gjennom hele dens levetid og sikre at helikoptrene er så tilgjengelige som departementet krever. AgustaWestland ønsker å bidra til en sterk og varig nøkkelferdig supportløsning for NAWSARH flåten som skal omfatte full deltakelse av norsk industri.

18 AW101 VERDENS BESTE REDNINGSHELIKOPTER AW101 utmerker seg ved disse egenskapene: Størst og mest fleksible kabin i sin klasse, dvs 7% større enn Sea King; 77% større enn EC225; 39% større enn S-92; 81% større enn NH-90 Høy komfort med lavt støynivå og lite vibrasjon. I likhet med Sea King i Norge brukes AW101 regelmessig i ambulanseoppdrag i Canada, Danmark og Portugal Militært har engelske styrker betydelig erfaring med evakuering av sårede under vanskelige forhold Lav akustisk signatur uten plager for omgivelsene. Ingen restriksjoner i bruk over tettbebyggelse Svært lang rekkevidde og stor løfteevne. Den eneste kandidaten som er uavhengig av ekstra plasskrevende reservetanker i kabinen for å klare norske krav Meget stabil under hovring og med en stor og praktisk kabindør Solid erfaring fra en rekke land, som omfatter flytimer ved søk- og redningsoppdrag til sjøs, på land og i fjellet, fra Arktis til Antarktis Betydelig erfaring fra militære operasjoner i farefulle omgivelser viser at det egner godt til taktiske oppdrag og politioperasjoner. Utstyrt med det aller mest moderne av sensorer og prosessteknologier Det har vist seg sært pålitelig ved hurtig utrykning på søk- og redningsoppdrag i arktiske områder

19 AW101 FOR REDNINGSTJENESTEN SAMMENDRAG OVERLEGEN REDNINGSTJENESTE KOMBINERT MED ROBUST SUPPORTTJENESTE AW101 har demonstrert sin kapasitet i mange ekstreme redningsoperasjoner i store deler av verden. Det utgjør en effektiv løsning med lav risiko og verdi for pengene som oppfyller justisdepartementets strenge NAWSARH krav. AW101 har erstattet det meget respektable Sea King helikoptret rundt om i verden og er det høytytende SAR helikopteret alle bør velge. AW101 er også den eneste plattformen som gir sann kapasitetsvekst i forhold til Westland Sea King, et helikopter som har vært i Norges tjeneste de siste førti år. AW101 vil med stor suksess opprettholde den norske SAR tjenesten i de neste tiårene. Den prestasjonsbaserte logistikkmetodologien som danner grunnlaget for den foreslåtte NAWSARH supporttjenesten bidrar til oppdragskapable helikoptre som oppfyller de norske kravene og sørger for kosteffektiv og rasjonell support for helikoptret gjennom hele dets levetid. Ytterligere besparelser kan virkeliggjøres gjennom samarbeid med andre operatører for lignende flåter. I tillegg oppmuntrer programmet aktivt til kontinuerlige forbedringer gjennom innovasjon fra AgustaWestland, Luftforsvaret, Forsvarets logistikkorganisasjon og norsk industri. Denne løsningen gjør det mulig å utvikle et varig samarbeid mellom Forsvarets logistikkorganisasjon, Luftforsvaret og AgustaWestland og de norske industripartnere for å skape et sterkt samarbeidsteam som skal bidra til bedre drift via en ansporende moderne og innovativ supporttjeneste.

20 AGUSTAWESTLAND MARKETING ITALY via Giovanni Agusta, Cascina Costa di Samarate (VA) Italy tel fax UK 25 Templer Avenue Farnborough Business Park Farnborough, Hampshire, GU14 6FE United Kingdom tel. +44 (0) fax +44 (0) POLAND Aleja Lotników Polskich Świdnik Poland tel. +48 (81) (81) fax +48 (81) (81) USA 3050 Red Lion Road Philadelphia, PA USA tel: fax: Plaza America Drive, Suite 1000 Reston, VA USA tel: fax: AgustaWestland forbeholder seg retten til å foreta konfigurasjons- og dataendringer når som helst og uten nærmere meddelelse. Opplysninger og tall som står i denne brosjyren utgjør ikke et tilbud om kontrakt med AgustaWestland. M indd

Om Redningshelikoptertjenesten

Om Redningshelikoptertjenesten NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 3 Om Redningshelikoptertjenesten Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og politidepartementet i brev av 11. oktober 1995. Avgitt til Justis- og politidepartementet

Detaljer

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2

Ett hav. SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen HOVEDRAPPORT. Dokument nr.: ST-04555-2 Ett hav SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument nr.: OPPSUMMERING Anlegg: Velg fra listen eller fyll inn Kunde: Ett hav Tittel: SAR-ressursene i oljenæringen og fiskerinæringen Dokument

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi

Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Harlans seminar 2007 Ved Prosjektleder Kjell Jacob Johannessen (NAWSARH prosjektet) Presentasjonen legger

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2011

Forsvarets årsrapport 2011 Forsvarets årsrapport 2011 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. Årsrapporten er en tilbakemelding til samfunnet om virksomheten i 2011, og hvordan vi omsetter

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste SAMVIRKE Redningstjenesten utøves som et samvirke mellom en rekke offentlige etater, frivillige hjelpeorganisasjoner og private selskaper med egnede ressurser til redningsinnsats.

Detaljer

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013

ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE. De samfunnsøkonomiske gevinstene. Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 ET FELLES BEREDSKAPS- SENTER PÅ RYGGE De samfunnsøkonomiske gevinstene SAMMENDRAG Nød- og beredskapsetatene på

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011. Tema: Kyst- og sjøsikkerhet Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 4 2011 Tema: Kyst- og sjøsikkerhet ikke tid for hvileskjær sivilforsvaret er i innsats annenhver dag beredskap og forebygging svekkes

Detaljer

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 8 5. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag:

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Side 1 av 11 Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 5. januar 2009 ved Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen Forsvarsministerens nyttårsforedrag: Det moderne innsatsforsvaret fra fremtidsvisjon til

Detaljer

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe?

WHAT IF. - hva om ingen gjorde noe? 1 WHAT IF - hva om ingen gjorde noe? Status, utfordringer og tiltak for den frivillige redningstjenesten. En bestilling fra Det Kgl Justis- og politidepartementet. WHAT IF vi ikke klarte å ta vare på den

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III

ffisersbladet Stor artikkel: UTFORDRINGER i KØ FOR LUFTFORSVARET Ett yrke en organisasjon! Materiell anskaffelser del III ffisersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 2 mars 2010 årgang 63 Materiell anskaffelser del III Side 20-21 Vedlegg 8 sider: Kvinner i Forsvaret mangfoldet? Fornebu 9. april 1940 Side

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Forsvarets årsrapport 2012

Forsvarets årsrapport 2012 Forsvarets årsrapport 2012 kortversjon Introduksjon «Forsvaret løser oppdrag hver dag, døgnet rundt, hele året. For å løse oppgavene stilles store samfunnsressurser til rådighet for Forsvaret, ressurser

Detaljer

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15

Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? LHK blir statsforetak. Bomber i Libya. Veterangeneralen. side 14 15 Tidsskrift for Norges Offisersforbund Nr. 4 november 2011 Vil forsvarssjefen strippe Nord-Norge? side 14 15 1 Befalsbladet 2/2004 LHK blir statsforetak side 9 11 Bomber i Libya side 18 19 Veterangeneralen

Detaljer

FylkesROS for Finnmark

FylkesROS for Finnmark FylkesROS for Finnmark RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR FINNMARK 2014-2017 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Mål for FylkesROS i Finnmark... 4 1.2 Sentrale begreper... 4 1.3 Risikovurderinger

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014. Tema: Akuttmedisinsk. beredskap Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2014 Tema: Akuttmedisinsk beredskap Vi må få en nasjonal responstid Forsvaret og politiet med felles terrorsenter Det går en svekkelse

Detaljer

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen

&ideer. effektiv i cyberspace Hilde Hafnors strategi. nettforsvaret. verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen KUNNSKAP &ideer FFI vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar nettforsvaret effektiv krigføring i cyberspace Hilde Hafnors strategi verden Hvordan vinnes de nye krigene? Miljø tester Hvalen for

Detaljer

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23

ffi sersbladet Orion på storøvelse i Scotland s.42-43 Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 ffi sersbladet Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon nr. 3 mai 2007 årgang 60 ffi sersbladet 1947-2007 60 år Kystvakta 30 år s.6-7 Heckler & Kock 416 nytt håndvåpen s.20-23 Orion på storøvelse i Scotland

Detaljer

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord

Kontaktblad nr. 5 2009. Utfordringer i nord Kontaktblad nr. 5 2009 Utfordringer i nord Kjære leser Nok en gang går året inn i sin siste fase, og julen ligger foran oss. Her i Folk og Forsvar betyr det slutten på en hektisk og innholdsrik sesong,

Detaljer

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

Meld. St. 7 (2011 2012)

Meld. St. 7 (2011 2012) Opplysninger om abonnement, løssalg og pris får man hos: Fagbokforlaget Postboks 6050, Postterminalen 5892 Bergen E-post: offpub@fagbokforlaget.no Telefon: 55 38 66 00 Faks: 55 38 66 01 www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013

Trygge samfunn. Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Trygge samfunn Tidsskrift for Kvinners Frivillige Beredskap (KFB) nr 3 2013 Tema: Nødkommunikasjon Bekymret for terrorberedskapen Analog telefoni avvikles Tusenvis av alarmsystemer må legges om Nødnett

Detaljer

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø

UAV. Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen. Liten masteroppgave i rettsvitenskap. ved Universitetet i Tromsø UAV Ubemannede flygninger i lovtomt rom? av Kjell-Sture Johansen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Innhold! "# $%"# &' ()) *)) +, -., /,

Detaljer