Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi"

Transkript

1 Søk og Redning Bruk av sivile og militære helikopterkapasiteter i en helhetlig fremtidig strategi Harlans seminar 2007 Ved Prosjektleder Kjell Jacob Johannessen (NAWSARH prosjektet)

2 Presentasjonen legger ikke opp til beskrive den helhetlige fremtidig strategi Det utvikles konseptstudie i forbindelse med anskaffelsen av nye redningshelikopter Derfor kan det ikke defineres en helhetlig strategi på nåværende tidspunkt. Vil allikevel gi informasjon innenfor området.. Med vektlegging på: Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi 2

3 Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi

4 HRS rolle i samvirke prinsippet Å redde menneskeliv Hovedmål: Redningstjenesten i Norge er basert på samvirke mellom: Offentlige redningshelikopter tjeneste Andre offentlige og militære enheter Frivillige organisasjoner Sivile ressurser Total styrt og koordinert av HRS / LRS Samvirkeprinsippet er et viktig prinsipp som ikke kan rokkes ved 4

5 Redningstjenesten er Koordinert samhandling Helse Telenor Kystverk ANSVARSPRINSIPPET Ansvarsprinsippet (Fagetat ansvaret) innebærer at det organ som har ansvar for en funksjon eller oppgave til daglig, også skal ha ansvaret for tiltak i tilfelle ulykke, krise og krig, herunder dekke egne kostnader. Brann SAMVIRKE Samvirkeprinsippet er en av bærebjelkene i norsk redningstjeneste. Offentlige etater plikter å delta. Sivilforsvar Politi Frivillige INTEGRERING Prinsippet om en integrert redningstjeneste (Sjø-, land- og luft). En slik organisering gir en svært effektiv og oversiktlig koordinering av redningstjenesten. KOORDINERING Gjennom Hovedredningssentralene eller Lokal redningssentral. Forsvaret Fiskeridir 5

6 Tilleggsressurser benyttes av HRS etter behov I HRS planverk inngår- eller tilgang til tilgjengelig ressurser: Kjent kapasitet Kjent lokalisering Kjent tilgjengelighet Kjent beredskapsgrad Kjent mannskaps kompetanse For å tilrettelegge bruken best mulig ønskes det kommunikasjonsmulighet Posisjonsrapportering Forberedelse utrustning / ustyr Informasjonsdeling Samtrening 6

7 Kommunikasjons bilde for redningstjenesten Nødstedt Nødstedt Nødstedt Nødstedt 7 Savnet Nødstedt Flåte VHF UHF Nød Hz SART VHF Mobil VHF VHF Nødstedt Skip / plattform VHF Platform Platform Platform Platform Plattform Data link SAT com M-ADS Datalink VHF UHF In- Satellitt HRS Basic VHF UHF Link 14 / 16 Data Link SAT com M-ADS Ir- Satellitt Mobil UHF Nød Nett VHF SAT com M-ADS ATC Mobil Nød Nett Helsenett Mobil UHF Nød Nett Skip Skip Skip Skip Skip Skip Skip Skip Militære Skip fartøy HRS krav - Kontinuerlig / toveis: - Dual VHF (aero AM / Maritim FM) - SAT Com / Fjernsamband - Taktisk digital Datalink - Nød og anrops kanaler - Nød nett - UHF - Mobil - Maritim AIS, mottak, visning, videresending - Peilemuligheter på nød Hz / GSM - Satellitt sporing av fartøyer - IFF transponder - Deteksjon av SART Rednings Team Datalink Mobil Nød Nett Helsenett Politi Ambulanse Brannvesen Sykehus

8 Flere hendelser gir nyttig erfaring For eksempel LB200 hendelsen Over 1000 mennesker involvert 16 helikopter (siv og mil) fra 3 forskjellige operatører Sivile flygeledere tok plass på HRS for å styre aktiviteten Helikoptrene måtte styres inn i operasjonsområdet Utfordringer: Kommunikasjon forskjellig sambandsutstyr Satellitt sporing enkelte helikoptre uten utstyr Drivstoff brukte plattformer i nærheten Mannskap Hviletid Helikopter - flygetid 8

9 Redningshelikoptertjeneste er en beredskapsressurs: Forutsigbar beredskapsgrad Allværs egenskaper alle dager, 24 timer i døgnet Robust Pålitelig materiell operert av dedikert, veltrenet og beredt personell med best mulig kompetanse Kapasitet Dette betyr rekkevidde for å nå frem til alle potensielle nødssituasjoner i norsk redningsansvarsområde og å komme et stort antall nødstedte trygt til unnsetning til havs og over land Solid Tilstede på kort varsel for å komme nødstedte hurtig til unnsetning og med profesjonell legehjelp Synlig Tilstede i befolkningens bevissthet for å skape trygghet Kostnadseffektiv Med forutsetning i det foregående skal tjenesten leveres til en kostnadseffektiv pris 9

10 Regjeringen fokuserer på redningshelikoptertjenesten Regjeringen arbeider for å øke beredskapen, og etablerer derfor: tilstedevakt med lege på alle baser og en ny base på nordvestlandet. I tillegg ønsker Regjeringen å øke kapasiteten til redningshelikoptrene og har derfor startet en anskaffelses prosess for å skifte ut Sea King helikoptrene 10

11 Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi

12 Fra pressemeldingen ( ) En best mulig redningstjeneste Regjeringen jobber for å få til en best mulig redningshelikoptertjeneste. Ut fra en helhetlig vurdering har derfor regjeringen besluttet å iverksette en ny anskaffelsesprosess gjennom en åpen anbudsrunde ved kjøp av nye helikoptre. Det som er viktigst for regjeringen er å sikre best mulige helikoptre som kan redde flest mulig mennesker i en vanskelig situasjon, til en akseptabel pris sier justisminister Knut Storberget Å velge nye redningshelikopter til erstatning for dagen Sea King er en oppgave som får konsekvenser for de neste år. Dersom prosessen går slik regjeringen ønsker vil de nye redningshelikoptrene kunne innfases i perioden Nye redningshelikopter vil kost om lag 2-3 milliarder kroner. Regjeringens målsetning er å få på plass redningshelikoptre med en livssykluskostnad som er betydelig lavere enn dagens Sea King. 12

13 Det prosjektutløsende behovet Dagens Sea King er 35 år høye drifts og vedlikeholdskostnader. Det finnes gode kapasitet i markedet, beregner >50% kapasitets økning Utskiftning må være gjennomført innen 2015 Beredskapsutfordringer Høye alternativkostnader Flere nasjoner skifter ut sine helikopter Påvirker antall gjenværende Sea King 13

14 Milepæler ler Hoved Plan Ordinær budsjettprosess Kontrakt Første Første helikopter Base Kritisk dato 2 år prosjektperiode 2 års byggeperiode 1 år trening 3 år innfasing q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q 1q 2q 3q 4q q 2q 3q 4q Faser Sea King I fortsatt operasjon uten spesielle utfordringer 1, 2 & B RFI B For studie / prosjekt Anbud Analyse & Forhandling B 6 Kontrakt B 7 & 8 Fabrikkering Implementering 14 B B = Regjerings beslutninger = Stortingets beslutning

15 Prosjektets hensikt Prosjektets hensikt er å sikre en sømløs erstatning av Sea King redningshelikopter i tide før forventet levetid er oppnådd. De nye redningshelikopter skal tilfredsstille de fleste forventninger fra samfunnet når det gjelder ytelse kostnad og tid. Samfunnet har forventninger til redningshelikoptrenes kapasitet, til at det skal komme mange nødstedte hurtig til unnsetning langt til havs og i vanskelige situasjoner over land. 15

16 Prosjektets mandat Det skal etableres et prosjekt med oppgave å sikre anskaffelse og leveranse av de best mulige nye redningshelikopter til rett tid, basert på godkjente kravspesifikasjoner samt sikre idriftsetting og tilhørende logistikk. Det skal etableres kontrakt som gir lavest mulig risiko for staten over en levetid på år. Prosessen skal gjennomføres innenfor rammen av aktuelle lover og retningslinjer og skal foregå på en saklig og ordentlig måte. Der prosjektgruppen står overfor valget mellom kvalitet, økonomi og fremdrift, skal i utgangspunktet kvalitet gis prioritet. Prosjektarbeidet skal gjennomføres innenfor rammen av et godkjent styringsdokument som beskriver alle sentrale sider av prosjektet. 16

17 Organisasjons plan for prosjektet Statsrådsgruppen: - Justis- og Politiminister - Forsvarsminister - Finansminister - Helse- og Omsorgsminister Samarbeidsgruppe - FD - HOD - FIN JD Prosjekt Prosjekt eier eier Bruker gruppe Ekstern Kvalitetssikrer Prosjekt Prosjekt Leder Leder (PL) (PL) Kvalitetssikring Kvalitetssikring - - Offentlig Offentlig anskaffelse anskaffelse Assisterende Assisterende PL PL & & stab stab Del prosjekt Del prosjekt Teknisk Teknisk Del prosjekt Del prosjekt Operasjon Operasjon Juridisk / Juridisk / Kontrakt Kontrakt Administrasjon Administrasjon Finans Finans og Økonomi og Økonomi 17 Prosjekt og arbeidsgrupper bestående ende av representanter fra FD/Forsvaret JD / konsulenter og HOD

18 Helikopter kandidater som vi har kunnskap om NHIndustries NH90 Eurocopter EC225 / EC725 NH90 EC225 AgustaWestland EH101 / US 101 / AW 101 Sikorsky S92 / H92 EH101 S92 18 Vår r prosess vil være v åpen for alle hensiktsmessige kandidater

19 19 Grunn dimensjoner

20 20 Dimensjoner

21 21 Dimensjoner

22 22 Dimensjoner

23 Utstyrsvarianter Søke Redde Ambulanse Allværs Sikre - Navigasjon og søkemønster - RNAV / DGPS - SAR Taktisk samband - Peilemulighet - FLIR - NVG - Observasjons post - Operatør konsoll - Elektronisk kart - Datalagring / sending Radar - Søkelys - HMD - Dobbel Heis - Trådløst samband - Lastekrok - Båre - HEMS utstyr - Strømforsyning - Gassforsyning - Autohover - Rotor avising - Air condition - Flyteevne ss6 - Redningsflåte - Transponder / ACAS - EGPWS - Satellitt følge system - HMS - Besetnings seter - Høy motstandsdyktighet mot havari - Miljøsikring 23

24 Ytre dimensjoner er som Sea King Tekst NH90 EH101 US101 S92 EC225 Sea King Total lengde (m) 19,6 22,8 22,8 20,88 19,5 22,15 Rotor diameter (m) 16,3 18,6 18,6 17,2 16,2 18,9 24

25 Sentrale dokumenter IMO Konvensjonen (RAO) NOU 1997:3 (Fostervoll) St. behandling 16.Mai 2002 Innst.S.nr 156 ( ) St.m 44 Fra (2000 Justiskomiteen 2001) Om RHT i fremtiden KDNAWSARH ( ) Rapport fra Helikopter faglig Forum (HF) (2003) (JD / FD) Overordnet Operasjons- Konsept ( ) 25

26 Kortsiktige oppgaver 23 KS1 (Kvalitet sikring program no1) Konsept studie Behovsanalyse Overordnet strategi Overordnet krav Alternative løsninger Effekt mål Usikkerhet Finansieringsplan Samfunnsøkonomisk analyse Development of official documents Unntatt offentlighet St. behandling Historical 16.Mai political 2002 KDNAWSARH and ( ) Innst.S.nr Rapport fra 156 (JD / FD) Helikopter ( ) Overordnet Parliamentary St.m 44 Fra processes faglig Operasjons- Forum IMO Konvensjonen (RAO) NOU 1997:3 (Fostervoll) (2000 Justiskomiteen 2001) Om RHT i fremtiden (HF) (2003) Konsept ( ) Parliament decision KDNAWSARH IMO Geographic rescue responsibility area Innst.S.nr 16.Mai 2002 ( ) (JD / FD) Scenario / risik based approach Whitepaper Report from High level Dimensioning capacities St.m Expert team IMO Helicopter NOU limitations / speed/ capacity / time in emergency before rescue Operationconcept (2000 ( ) 2002) (HF) Geographic location of SAR helicopter bases convention 1997:3 Preparedness time for SAR-H Fra helicopters (2003) (RAO) (Fostervoll) ( ) Helicopter speed / time Justiskomiteen Service to rescue Rescue capacity / number of survivors /size of helicopter Range in the future endurance Navigation and search quality Allweather quality equipment fase 2 For studie Beslutningsdokument fase 3 KS2 (Kvalitet sikring program no2) Budsjett prosess Risiko analyse For prosjekt Beslutningsdokument 26

27 Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi

28 Norge har hatt suksessfull operasjon med Westland Sea King siden 1972 Opereres av Luftforsvaret Mer enn oppdrag Redningsoppdrag Ambulanseoppdrag 4000 årlige flytimer - økende til 4500 flytimer fra 2009 Fra 4-5 baser Økende til 6 baser fra 2009 Utskiftningsplan mot

29 Store dimensjonerende sjøhendelser Stortinget har bekreftet krav til nye redningshelikopter Brukerne venter et redningshelikopter med kapasitet Brukerne har deltatt i Fostervoll og HF. Store organisasjoner etterspør kapasitet og trygghet Økende aktiviteter i Nordområdene Lenger til havs mer vær utsatt Offshore og turisme Stort press på økonomi som gir større risikovillighet Vi m Vi må være forberedt p re forberedt på nye store hendelser nye store hendelser Vi må være bevisst på de valgene vi tar 29

30 Norge med økonomisk sone og fiskerisoner På en vanlig dag er det - om lag 350 store fiskefartøyer og - mer enn 700 handelsfartøyer i området I tillegg finnes det omkring -100 synlige olje og gass installasjoner Banak (fra Kystvaktens web sider) Bodø Florø Ørland Sola Rygge 30 1 Norsk økonomisk sone 2 Fiskevernsonen rundt Svalbard 3 Fiskerisonen ved Jan Mayen 4 Internasjonalt farvann (Smutthullet) 5 Internasjonalt farvann (Smutthavet)

31 31

32 Registrerte sjøhendelser i perioden 2003 til 2005 Ca 150 hendelser med mer enn 25 involvert 32

33 33

34 34

35 35

36 Sjøhendelser registrert hos HRS Hvert punkt indikerer en Hendelse, uavhengig av antall mennesker involvert 100Nm 150Nm 240Nm 36 De fleste sjøhendelser er nær n r land

37 Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi

38 Utfordringer for den nærmeste fremtid, om år Klima Klima endringer: --varmere --våtere våtere --villere villere Mulig Mulig åpen åpen Nordøst passasje, introduserer nordlige transport ruter ruter Norsk redningsansvarsområde Søk Søk etter etter ressurser beveger seg seg nordover Redusert hav hav is is (Nordpol (Nordpol området området kan kan bli bli isfritt isfritt måneder måneder i i året året om om ca ca år) år) 38 Aktivitetene beveger seg nordover

39 Samvirkeprinsippet Anskaffelse av nye redningshelikopter Statistikk Fremtidsutfordringer Utvikling av en helhetlig fremtidig strategi

40 FFI har analysert samvirke med kystvakt Seilingsplaner til Fregatt er usikre og er derfor ikke medtatt 4 Kystvakt fartøy har til sammen 1095 seilingsdøgn Betyr 3 båter seiler kontinuerlig en i syd (Nordsjøen) og to i nord (Barentshavet, områdene rundt Svalbard og områdene mot Jan Mayen). Konkrete seilingsruter og plasseringer varierer ganske mye, men de mest besøkte plassene er områdene syd for Bjørnøya og syd for Hopen. Følger fiskeflåten (Fra HRS: Siste 3 år er kystvakt helikopter benyttet til 15 oppdrag; Medevac 1-2 personer) Alle helikoptertyper kan dra nytte av samvirke med Kystvakten uavhengig av om de kan lande eller ikke, og analysen er derfor uavhengig av helikoptertype Konkluderer med at samvirke er positivt og kan stille med redningsressurs innenfor 12 timer fra alle mulige posisjoner FFI sier også at med et helikopter med rekkevidde på 300 NM vil hele redningsansvarsområdet kunne dekkes fra land innen 3 timer 40

41 Vurdering av soliditet Samfunnets sjøredningskapasitet økes ved anskaffelsen av Fregatthelikopter og større kystvakt helikopter Kystvakt og fregatthelikopter er en viktig ressurs i søk og redningssammenheng Tilbyr kapasitet til udekkede områder Det er dog enkelte begrensende faktorer: Har andre primær oppgaver Seilingsmønster er tilfeldig avstand / tid Vær begrensninger Mangler lege 41

42 SAR og Ambulanse helikopter baser Justisdepartementets ansvar 6 SAR Baser Operert av Forsvaret (330 skv.) Norwegian rescue zone 1 Longyearbyen Sivil operatør Tromsø 11 Ambulanse baser (Helse- og omsorgs departementet) 5 Olje industri SAR helikopter Helikopterbærende fartøy uten fast seilingsplan (posisjon er tilfeldig valgt, etter vår oppfatning) 3 Kystvakt helikopter 2 Fregatt helikopter (basert på web info) Oseberg 200 Nm Ålesund Førde Ål Dombås Brønnøysund Lørenskog Stavanger Rygge Arendal 42

43 Den samlede søk og redningshelikopterkapasitet Fregatt helikopter Kystvakt helikopter Nye All værs Redningshelikopter (500 SAR og 600 ambulanse Oppdrag) Offshore SAR helikopter Luft- Ambulansen (130 SAR og ambulanse oppdrag) 43

44 Kystvakten / fregattene som tilleggsressurs Kystvakt og fregatt vil bli vil bli benyttet med helikopter i søk og rednings oppdrag der det er naturlig ut fra tilstedeværelse og ressursbehov Et redningshelikopter vil benytte de støtte fartøyer som er i nærheten Til mulig bunkring Lande på dekk eller Hover re-fueling Sette av nødstedte HRS vil benytte kystvakt / Fregatt som er i nærheten av en hendelse som On Scene Coordinator der det er naturlig. 44

Nasjonalt Redningsfaglig Råd

Nasjonalt Redningsfaglig Råd Møtereferat, 27. 28. mars 2012 Radisson Pak Inn, Gardermoen Start: 27.03 kl. 11.30 Slutt: 28.03 kl. 13.00 Tilstede var representanter fra: Hovedredningssentralen Sør Norge, Helsedirektoratet, Norsk Luftambulanse,

Detaljer

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt

LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS. Rapport fra et. interregionalt prosjekt LANDINGSFORHOLD VED SYKEHUS Rapport fra et interregionalt prosjekt ##### 11.11.2013 1 Til Helse Nord RHF v/ad Helse Midt-Norge RHF v/ad Helse Vest RHF v/ad Helse Sør-Øst RHF v/ad Forord og oppsummering

Detaljer

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø.

Vardø ProMor as. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. Derfor bør Avinors helikopterbase i Øst- Finnmark legges i Vardø. 21. mai 2014 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag og konklusjon...2 2. Innledning...4 3. Økte aktiviteter gir nye utfordringer...4 3.1 Arktis

Detaljer

KAPASITET OG BASESTRUKTUR

KAPASITET OG BASESTRUKTUR KAPASITET OG BASESTRUKTUR En utredning om luftambulansetjenesten i Norge 1988-2011 InnhOldSfORTEGnElSE forord side 4 forkortelser side 5 Sammendrag side 6 Arbeidsgruppens sammensetning side 7 Organisering

Detaljer

Den norske redningstjeneste

Den norske redningstjeneste Den norske redningstjeneste Norge er et langstrakt og værhardt land høyt mot nord omgitt av ugjestmilde havområder som kan innebære krevende utfordringer for redningstjenesten. Redningstjenesten i Norge

Detaljer

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5

V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 V E I E N M O T B E D R E S A M V I R K E R A P P O R T F R A E K S P E R T G R U P P E F E B R U A R 2 0 1 5 2 VEIEN MOT BEDRE BEREDSKAP Bakgrunn for rapporten Dette er en rapport som beskriver behovet

Detaljer

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0

Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett. Versjon 1.0 Samfunnsøkonomiske nyttevirkninger av nytt digitalt nødnett Versjon 1.0 16. februar 2009 INNHOLD Sammendrag 1 Formål og metode...5 1.1 Formål med rapport...5 1.2 Leserveiledning...5 1.3 Arbeidsgruppen...6

Detaljer

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat

SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012. Referat SARiNOR Søk og Redning til havs i Nordområdene workshop 21. november 2012 Referat Innledning Maritim21, Maritimt Forum Nord og MARINTEK samlet ca. 70 eksperter til workshop hos Hovedredningssentralen i

Detaljer

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag

Støtte og samarbeid. En beskrivelse av totalforsvaret i dag Støtte og samarbeid En beskrivelse av totalforsvaret i dag FOTO FORSIDEN: Torbjørn Kjosvold, Morten Hanche, Vetle Hallås, Torgeir Haugaard / Forsvarets Mediesenter FOTO BAKSIDEN: Simen Rudi / Hæren / Forsvarets

Detaljer

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene.

Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. 1 Regional ROS-analyse av helseberedskapen i Nordområdene. Del 1: Svalbard, Jan Mayen og havområde Helse Nord RHF: Olaf Jacobsen. Safetec: Marian

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på

maritim beredskap Fem av kolleger omkom i Skal stanse oljeutslipp Bodø kan bli et av fire steder i verden med utstyr for brønnkapsling på maritim beredskap Maritim verdiskaping i nordområdet forutsetter økt sikkerhet til havs Fem av Tronds kolleger omkom i forliset Trond Hugo Mikkelsen lå seks timer i havet nord for Svalbard før en tråler

Detaljer

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008

Håndbok for. Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N. 1 utgave 2008. Justis- og politidepartementet. Dato: 03.01.2008 Håndbok for Redningstjenesten R E D N I N G S T J E N E S T E N 1 utgave 2008 Dato: 03.01.2008 Justis- og politidepartementet 2 Utgave 1-2008 R E D N I N G S T J E N E S T E N Forord Fotograf: John Petter

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59

bladet Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon NASAMS til Finland s.52-54 BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 s.58-59 Tidsskrift for Befalets Fellesorganisasjon bladet nr. 6 oktober 2009 årgang 62 Forsvarslimbo se leder BFO side 26 Ett yrke én organisasjon Operation Atalanta Protector Light BESO 30 år! s.6-7 s.44-45 NASAMS

Detaljer

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden?

Norsk oljevernberedskap. - rustet for fremtiden? Norsk oljevernberedskap - rustet for fremtiden? Til Samferdselsdepartementet Regjeringen oppnevnte våren 204 et utvalg som skulle vurdere hvordan teknologi, produktutvikling, industribygging og kompetanse

Detaljer

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon

Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013. Offentlig versjon Svalbard Risiko- og sårbarhetsanalyse 2013 Offentlig versjon 2 FORORD De overordnede prinsippene om ansvar, likhet, nærhet og samvirke ligger til grunn for alt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,

Detaljer

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning

«ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning «ÅPNINGSFOREDRAG» Innledning Jeg vil takke for invitasjonen til å være tilstede også i år på konferansen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og holde åpningsforedraget. Oppfølging av 22.

Detaljer

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett

St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett St.prp. nr. 30 (2006 2007) Om igangsettelse av første utbyggings trinn for nytt digitalt nødnett Innhold 1 Innledning... 5 6.3 Evaluering etter første utbyggingstrinn... 19 2 Bakgrunn... 7 6.4 Beslutning

Detaljer

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND

SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND NASJONALE RETNINGSLINJER FOR REDNINGSTJENESTEN SØK ETTER SAVNET PERSON PÅ LAND VERSJON TIL BRUK I FELT. 1994. Forord Du holder nå i hånden et prøvetrykk av «Retningslinjer for søk etter savnet person på

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013

Brannstudien. Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk. Desember 2013 Brannstudien Rapport fra arbeids gruppe som har vurdert brannog redningsvesenets organisering og ressursbruk Desember 2013 ISBN: 978-82-7768-327-0 Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS, Skien BRANNSTUDIEN

Detaljer

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP

064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP 064 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR ETABLERING AV OMRÅDEBEREDSKAP Original versjon Nr.: 064 Etablert: 14.06.00 Revisjon nr: 2 Rev. dato: 10.09.12 Side: 2 Forord Denne retningslinjen er

Detaljer

Moden for lederrollen

Moden for lederrollen Barents Rescue viser at Politiet er: Moden for lederrollen 16.09.2005 LØSSALG KR 45,- NR 9 Ønsker ny spesialdomstol side 6-7 Ville jobbe fikk ikke lov side 12-13 Kan spare millioner side 22-23 Defence

Detaljer

Metodikk for beredskapsanalyse

Metodikk for beredskapsanalyse Metodikk for beredskapsanalyse Tharsika Mariathas Master i produktutvikling og produksjon Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Stein Haugen, IPK Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon

RAPPORT VEILEDNING. Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon 12 RAPPORT VEILEDNING Samfunnets sårbarhet overfor bortfall av elektronisk kommunikasjon Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2012 ISBN: 978-82-7768-270-9 Grafisk produksjon:

Detaljer

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER

26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT NORSK ROMSENTER 26.02.2015 Revidert 21.04.15 ÅRSRAPPORT 2014 NORSK ROMSENTER Innhold I. Leders beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 5 III. Årets aktiviteter og resultater... 6 III.1 Aktiviteter...

Detaljer

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015

Helgelandssykehuset HF/Helse Nord. 11. mai 2015 Helgelandssykehuset HF/Helse Nord Utkast ambulanseplan 2015-2025 11. mai 2015 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: Saksbeh.: ASH / SMJ / OMR Kontroll: BHA

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur

RAPPORT VEILEDNING. Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur 13 RAPPORT VEILEDNING Teknologiskiftet i Telenors infrastruktur Samfunnssikkerhets- og beredskaps - messige konsekvenser ved Telenors utfasing av PSTN og ISDN-teknologien og sanering av deler av kobbernettet

Detaljer