hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud?"

Transkript

1 hvorfor skal man sette anskaffelsen av nye rednings helikoptre ut på anbud? stortinget har vedtatt at dagens seaking redningshelikoptre skal erstattes med nytt materiell innen det finnes tre aktuelle kandi dater til å bli vårt nye rednings helikopter, sikorsky s-92, eh industries eh-101 og nh industries nh-90. regjeringen synes beredt til å ville utøve en foreliggende opsjon for nh-90, uten å gå veien om en ordinær anbudsrunde.

2 det er allmennt akseptert at anbudsrunder er den eneste metode som sikrer en ansvarlig anskaffelsesprosess. det er kun gjennom en anbudsrunde ulike produktalternativer blir vurdert grundig, og et forsvarlig beslutningsunderlag m.h.t. pris og vilkår for øvrig sikres. men var ikke denne anskaffelsen ute på anbud i forbind else med det fellesnordiske helikopterkjøpet i 2001 (nshp)? Norges anskaffelse av nye militære helikoptre for bruk ombord på fregattene og kystvaktskipene var ute på en viss form for anbud i 2000 og 2001, og myndighetene valgte da å inkludere en opsjon for ytterligere 10 helikoptre av samme type for eventuell bruk i redningstjenesten. Anskaffelsen av nye rednings helikoptre en kontrakt i størrelsesorden to milliarder kroner har ikke vært gjenstand for noen dedikert anbudsrunde. Helikoptre for redningsformål er meget forskjellige fra helikoptre som skal brukes til militære formål på fregatter og kystvakskip, både m.h.t. egenskaper og utrustning. For øvrig var det under anskaffelses prosessen i 2001 et krav at fregatt- og kystvakthelikoptrene skulle passe inn i marinefartøyenes hangarer. Dette var det bare én av de tre aktuelle helikopterkandidatene som kunne oppfylle. Det var derfor ikke noen reell konkurranse situasjon under tilbudsrunden i 2001 for fregatt- og kystvakthelikoptrene! Det vil ikke være aktuelt for redningshelikoptrene å benytte disse hangarene. norske myndigheter kan vel uansett velge å droppe anbud og utøve opsjonene ettersom dette hevdes å v ære militært materiell? Nei dette er dessverre en stor misforståelse! Helikoptrene som i 2001 ble kontrahert av Forsvarsdepartementet for fregattene og kystvaktskipene er militære helikoptre, og kunne derfor unndras fra ordinære anskaffelsesprosedyrer. Rednings helikoptre, derimot, er å definere som sivilt materiell kfr. redningstjenesten er en tjeneste for det sivile samfunnet. Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for redningstjenesten, og det er Justisdepartementet som både skal anskaffe og betale disse helikoptrene. Det hersker riktignok ulike opp fatninger på dette området, og ESA og norske domstoler arbeider nå med denne saken. (For øvrig burde det uansett være i myndighetenes og skattebetalernes interesse å gjennomføre en anbudsrunde, kfr. anførslene i punktet ovenfor.)

3 vil ikke den pågående esa- og domstolsbehandlingen forsinke anskaffelsen og innfasingen av nye redningshelikoptre? Ville ikke en forsinkelse være uheldig etter som dagens sea-king-helikoptre er tilårskomne og mindre effektive enn nytt materiell? Jo, det er dessverre en risiko for at dette kan dra saken ut i tid. For å unngå eventuelle forsinkelser burde myndighetene umiddelbart iverksette forberedelser til en anbudsrunde, uten å avvente det som kan bli en langvarig og kostbar juridisk tvist. Dermed ville saken formodentlig bli trukket tilbake fra ESA og domstolene, og man kunne rette fokus og ressurser mot produktevalueringer og forhandlinger for å sikre best mulig utstyr og vilkår, og en innfasing av nye helikoptre i henhold til de frister som er bestemt av Stortinget.

4 men har ikke myndighetene allerede behandlet redningshelikoptersaken gjennom helikopterfaglig forum? Svaret er både ja og nei. Etter pålegg fra Stortinget opprettet Justis departementet i 2002 Helikopterfaglig Forum som skulle bistå myndighetene i å ta stilling til fremtidige redningshelikoptre. Helikopterfaglig Forum anbefalte enstemmig at anskaffelsen burde skje i form av en åpen anbudsrunde. Det ser nå dessverre ut som Regjeringen forsøker å ignorere denne anbefalingen fra Helikopterfaglig Forum ved at Regjeringen ønsker å utøve opsjonen for NH-90. bortsett fra at det ville sette regjeringen i et merkelig lys å tilsidesette en enstemmig anbefaling fra et utvalg oppnevnt av justisdepartementet etter stortingets ønske og at anskaffelse uten anbudsrunde synes å være i mot gjeldende regelverk, så kunne de vel ha utøvet den foreliggende opsjonen? Nei faktisk ikke. Helikopterfaglig Forum fastslo enstemmig at opsjons helikoptret ikke tilfredsstiller kravene som er definert for nye redningshelikoptre. Opsjonshelikoptret er med andre ord ikke akseptabelt eller aktuelt som nytt redningshelikopter! For å omgå denne problemstillingen har produsenten NHI hatt samtaler med norske myndigheter om utvikling av en modifisert versjon (finnes foreløpig bare på papiret) som angivelig skal oppfylle kravene. Det er således ikke lenger det definerte opsjonsproduktet som det ønskes utøvet opsjon for!

5 kan man da bare forandre produktet som det eventuelt skal utøves opsjon for, uten at de andre konkurrentene får anledning til å komme på banen med sine helikoptre? Spørsmålet synes høyst relevant. En slik fremgangsmåte ville fremstå som spesiell og uvanlig, og de andre helikopterleverandørene ville nok føle seg urettferdig behandlet. Kanskje ville en slik fremgangsmåte til og med få juridiske konsekvenser for norske myndigheter som ville forsinke prosessen ytterligere? men rent operasjonelt hevdes det i hvert fall å være store fordeler ved å utøve opsjonen for NH-90, ettersom man da ville oppnå synergifordeler med forsvarets nh-90-flåte? Dette er sikkert en god nok sannhet for dem som velger å innskrenke sitt syn til å utelukke alle andre typer enn NH-90 som nytt redningshelikopter. For andre, som med åpent sinn vil vurdere alle de aktuelle helikopterkandidatene, er det viktig å forstå at Sikorsky s S-92 kan høste store synergifordeler fra det norske offshoremiljøet, der det allerede fra 2005 vil være minst fem S-92-helikoptre i trafikk mellom fastlands-norge og oljeinstallasjonene i Nordsjøen. Utnyttelsesgraden for offhore-helikoptre er langt større enn for militære helikoptre, slik at det samlede årlige erfaringsgrunnlaget og logistikkfunksjoner som akkumuleres for de fem S-92 i Nordsjøen vil være langt større enn for Forsvarets 14 NH-90! Et annet operasjonelt moment er at man burde ta en ny vurdering av alle aktuelle kandidater ut fra den produktutvikling som har funnet sted siden NSHP- evalueringene i 2000/2001. administrativt og forvaltningsmessig må det vel være fordelaktig å gå for en helikoptertype som allerede finnes innenfor statsadministrasjonen (NH-90)? Å velge NH-90 som nytt redningshelikopter kan vise seg å gi en skikkelig administrativ hodepine grunnet manglende operativ fleksibilitet: I motsetning til de andre aktuelle kandidatene, finnes NH-90 kun i militær versjon det fordres m.a.o. at Forsvaret er både tilgjengelig og villig til å operere disse helikoptrene innenfor en tidshorisont tilsvarende helikoptrets levetid (ca. 40 år frem i tid). Det foregår som kjent betydelige endringer i samfunnsstrukturen, ikke minst innen for forsvars sektoren, og det kan følgelig være betenkelig å gjøre seg avhengig av én eneste aktuell operatør i så lang tid fremover. For Justisdepartementet, som skal betale for operatørens tjenester, må det også være urovekkende å vite at man er låst med kun én forhandlingspart som er posisjonert i en monopolsituasjon.

6 hvordan vil de økonomiske vilkårene være ved valg av NH-90? Ingen, ikke en gang Justisdepartementet som skal kjøpe og betale de nye redningshelikoptrene, kan vite hvorvidt man står relativt bra eller dårlig m.h.t. de kommersielle vilkårene knyttet til opsjonen for NH-90. Den eneste måten å få skikkelig kartlagt og vurdert kjøpsvilkår for nye helikoptre, vil være ved å innhente sammenlignbare tilbud fra de aktuelle kandidatene. Noe vet man dog allerede, og dette går ikke i favør av opsjonen: (1) Pris: Da man fremforhandlet opsjonen i 2001, i forbindelse med kjøpet av fregatt- og kystvakthelikoptrene, gikk høytstående representanter for Forsvaret i en tidlig fase ut og bekjentgjorde at NH-90 var det eneste reelle alternativet (la oss prøve å forestille oss hvordan selger da forholdt seg m.h.t. prising og forhandlingsvilje), (2) Valutakursutvikling, NH-90 er i utgangspunktet et Euro-basert produkt, mens prisingen for S-92 bestemmes i US dollar. Siden NSHP-kontrakten (og opsjonsavtalen) ble inngått i 2001, har valutakursutviklingen mellom Euro og USD endret seg mer enn 33% i favør av USD. For en norsk kjøper innebærer dette prisendring mellom NH-90 og S-92 på ca. 33% i favør av S-92. Denne differansen i prisutvikling utgjør et beløp i størrelsesorden NOK mill. utvikling dollar og euro mot nok Kurvene viser at en anskaffelse til 2 milliarder kroner vil bli 654 millioner eller 32,7% rimeligere for en vare priset i Dollar fremfor Euro, kun som følge av valutautviklingen. finnes det andre økonomiske forhold, utover selve pris ingen, som burde tas med i betraktningen? Ja, så absolutt ikke minst restverdi-aspektet: Opsjonshelikoptret, NH-90, vil som kjent kun finnes i militær versjon. For militære luftfartøy eksisterer bare i liten grad noe annenhåndsmarked. Mulighetene for å kunne realisere noen restverdi i løpet av eller ved utløpet av helikopterets levetid vil derfor være minimale. I motsetning til NH-90 som kun finnes i militær versjon, vil de to andre aktuelle kandidatene også komme i sivile versjoner, og det kan for disse påregnes et annenhåndsmarked med opprettholdelse av betydelige restverdier i tilnærmet hele levetiden. For fly og helikoptre er det ikke uvanlig at de i stor grad opprettholder sine verdier i absolutte beløp gjennom bortimot hele sin levetid. Ved valg av et helikopter i sivil versjon ville Justisdepartementet til enhver tid ha fleksibilitet til å skifte ut materiellet underveis og påregne penger tilbake dersom dette skulle være ønskelig.

7 hittil har dette skrivet fokusert mye på de kommersielle vilkårene for den som skal kjøpe og eie de nye redningshelikoptrene. hva med de næringspolitiske og samfunnsøkonomiske aspektene, f.eks. gjenkjøpsavtaler og sysselsettingspolitiske forhold? Krav om gjenkjøpsavtaler gjelder bare for militære anskaffelser. Da vår påstand er at nye redningshelikoptre vil være en sivil anskaffelse, bortfaller gjenkjøps aspektet (gjenkjøpsavtaler har uansett vist seg å fungere dårlig i praksis). Ved leveranser av denne typen er det ikke uvanlig at den valgte leverandøren legger deler av produksjonen til det lokale markedet. Eksempelvis har Sikorsky allerede inngått intensjonsavtaler for industrielt samarbeid med norsk næringsliv i tilfelle S-92 skulle bli valgt. Når det gjelder sysselsetting, kan det tenkes at Forsvaret ønsker seg NH-90 ettersom dette ville sikre sysselsettingen deres på dette området i de neste 40 årene (kfr. NH-90 finnes bare i militær versjon). Til dette er bare å si at det samme antallet personell vil behøves til operasjon av rednings helikoptrene uansett hvilken type som velges, og at sysselsettingen i Norge således ville være uavhengig av helikoptertype. ville det ikke være et hensiktsmessig utgangspunkt å undersøke hvilke helikoptre andre land har valgt, og ut fra dette vurdere hvorvidt samme type kunne være formåls tjenlig for norge? Det er nok ikke fullt så enkelt; bl.a. må landenes geografi, topografi og klimatiske forhold vurderes i hvert enkelt tilfelle. Norge er et av landene i verden som har de vanskeligste klimatiske og geografiske forhold for redningshelikoptertjeneste. Canada bestilte nylig 28 S-92 til erstatning for sine Sea-King helikoptre bl.a. for redningstjeneste. I konkurransen i Canada ble NH-90 eliminert allerede under prekvalifiseringen fordi den ikke ble funnet tilfredsstillende. Irland konkluderte for et par år siden med at de skal ha S-92 som sitt nye redningshelikopter, men denne saken er inntil videre lagt på is etter søksmål fra en av konkurrentene. Danmark og Portugal har begge valgt EH-101 som nytt redningshelikopter. EH-101 er et noe større helikopter. Ingen land har per i dag valgt NH-90 som dedikert rednings helikopter.

8 Som man har forsøkt å vise i dette skrivet, vil eneste ansvarlige og forsvarlige anskaffelsesprosedyre for nye redningshelikoptre være gjennom en åpen anbudsrunde dette vil være den eneste måten norske myndigheter kan sikre seg det mest formålstjenlige produktet til best mulige vilkår. representant for sikorsky aircraft corporation arbinsgate 3, 0253 oslo telefon telefaks

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN

REDNINGSHELIKOPTERSAKEN REDNINGSHELIKOPTERSAKEN Nyhetsskriv 8 5. november 2004 Som representant i Norge for Sikorsky Aircraft Corporation, sender Aircontactgruppen AS jevnlig ut et nyhetsskriv om forhold som berører redningshelikoptersaken.

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for anskaffelse av telefonitjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Offentlige anskaffelser endringer 2014

Offentlige anskaffelser endringer 2014 Survey om forenklingsutvalgets forslag «Enklere regler, bedre anskaffelser» gjennomført av NBEF i perioden 2.1 5. 214 Offentlige anskaffelser endringer 214 Skreddersydd rapport Link til spørreskjema: https://easyfact.no/reply/zspkfvoohxp

Detaljer

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren

Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Temahefte 2/2005 Markedsøkonomi og sikkerhet i forsvarssektoren Samfunnsviktige institusjoner privatiseres i dag i større eller mindre grad. Forsvarssektoren skal også benytte privat næringsliv der det

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER SANDNES KO OMMUNE JUNI 2012 FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER S SANDNES KOMMUNE JUN I 2012 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forsidefoto: Stock Exchng

Forsidefoto: Stock Exchng Forsidefoto: Stock Exchng Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument

Detaljer

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis

Det gode innkjøp. - En veileder til beste praksis Det gode innkjøp - En veileder til beste praksis Innholdsfortegnelse Forord 03 1. Stortingsmelding nr. 36 «Det gode innkjøp» 04 2. Hvordan gjøre gode innkjøp 06 Forarbeidsfasen 06 Markedsfasen 07 Kjøpsfasen

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Versjon 2, feb 2012 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Luftambulansetjenesten ANS Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Prioriteringer... 4 2 Risikoer/hendelser... 4 2.1 Helikoptertjenesten...

Detaljer

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 24. november 2008 Ved Torbjørn Svensgård Adm dir NHO/Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. 1 Status og utfordringer for norsk forsvarsindustri Mine Damer

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken

ABCD. Vurdering av. Haugesund kommunes. beslutningsprosesser og vedtak i. Terrasaken ABCD Vurdering av Haugesund kommunes beslutningsprosesser og vedtak i Terrasaken Forord KPMG har etter oppdrag fra kontrollutvalget i Haugesund kommune gjennomført en vurdering av kommunens behandlingsprosesser

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

1. Finne og kartlegge muligheten

1. Finne og kartlegge muligheten Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 08.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010/LO503D Entreprenørskap 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for

Detaljer

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS

Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24 Trygghetsalarm AS Wiersholm, Mellbye & Bech v/adv. Wilhelm Matheson Postboks 1400 Vika 0115 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato WM-63500 200602587-/NIG 18.07.07 Klage - Konkurransetilsynets avgjørelse A2006-44 - Hjelp24

Detaljer

Konkurranseloven fem år

Konkurranseloven fem år Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov Konkurranseloven fem år Erfaringer og reformbehov 4 Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon Mai 2009 Opplag: 1.000 Foto forsiden: Jo Michael Layout:

Detaljer

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse

Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse FFI-rapport 2011/00940 Modell for optimering av investeringsbeslutninger resultater og anvendelse Maria Fleischer Fauske Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 10. mai 2011 FFI-rapport 2011/00940 1185 P:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum

Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester. En veileder fra Kreativt Forum Offentlige anskaffelser av kommunikasjonstjenester En veileder fra Kreativt Forum 1INNLEDNING Kreativt Forum er interesseorganisasjonen til reklame- og designbransjen. Kreativt Forum har funnet grunn til

Detaljer

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital

Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Styrets ansvar i forbindelse med aksjelovens krav om forsvarlig egenkapital Av Kjartan Wiik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 Antall ord:

Detaljer

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen

En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen En presentasjon av aksjelovens 3-8. Livets rett eller overflødig papirarbeid. av Magnus Nordøy Snellingen 17.372 ord Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet

Detaljer

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER

128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER 128 NORSK OLJE OG GASS ANBEFALTE RETNINGSLINJER FOR FINANSIELL SIKKERHETSAVTALE FOR FJERNINGSFORPLIKTELSER BRUK AV MODELLKLAUSULER Original versjon Nr.: 128 Etablert: 23.08.10 Revisjon nr: Rev. dato: Side:

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/32 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/32 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen

Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges uttalelse til høringsversjonen Deres referanse Vår referanse Dato NVE 200702230-7 kv/emb 26.03.2010 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Retningslinjer for revisjoner av konsesjonsvilkår Energi Norges

Detaljer

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen

ved Forsvarssjef general Sverre Diesen Foredrag i Oslo Militære Samfund 28. november 2005 ved Forsvarssjef general Sverre Diesen MODERNISERINGEN AV FORSVARET STATUS OG UTFORDRINGER Innledning Selv om Regjeringens omstillingsmål for perioden

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Anbud og arbeidstakerrettigheter

Anbud og arbeidstakerrettigheter Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie av bransjene renhold, vakt og anlegg Øyvind M. Berge og Silje Sønsterudbråten Anbud og arbeidstakerrettigheter En studie

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer