Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvartalsrapport 1. kvartal 2015"

Transkript

1

2 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Det første kvartalet for Jæren Sparebank er tilbakelagt Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte med virkning fra 2. januar Klepp Sparebank er juridisk overtagende bank og navnet er endret til Jæren Sparebank. Time Sparebank er å anse som regnskapsmessig overtakende bank (omvendt overtagelse). Som en følge av dette er alle sammenligningstall i regnskapet historiske tall fra Time Sparebank. Time Sparebank har historisk utarbeidet regnskapet iht gjeldende lover, forskrift om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Jæren Sparebank utarbeider regnskapene iht International Financial Reporting Standards godkjent av EU (IFRS). Sammenligningstall, dvs historiske tall fra Time Sparebank, er omarbeidet iht IFRS. Det vises til egen note samt offentliggjort overgangsdokument for Time Sparebank når det gjelder forskjellen mellom NGAAP og IFRS. Da de offisielle regnskapstallene ikke viser hvordan den faktiske utviklingen har vært i perioden for den fusjonerte banken, er det i nøkkeltallene benyttet proformatall i grunnlaget for sammenligningen. Proforma finansiell informasjon er utarbeidet for å vise den sammensluttede banken justert som om transaksjonen hadde blitt gjennomført med virkning fra januar Proforma finansiell informasjon er utelukkende utarbeidet for veiledende formål, og det er større grad av usikkerhet knyttet til proforma finansiell informasjon enn den historiske informasjonen. I tillegg er inntektsføringen av negativ goodwill holdt utenfor i presenterte nøkkeltall. Fusjonen følger reglene i IFRS 3 og er gjennomført som en transaksjon. Netto eiendeler i Klepp Sparebank er innregnet i Time Sparebank sin balanse pr 2. januar Negativ goodwill har oppstått ved at verdien av netto eiendeler ikke samsvarer med vederlaget som er gitt i fusjonen. Negativ goodwill er inntektsført i sin helhet umiddelbart etter at fusjonen ble gjennomført. For å hindre en utvanning av egenkapitalbrøken er negativ goodwill overført direkte til utjevningsfondet. Det vises til egen note om virksomhetssammenslutning. I presentasjon av nøkkeltall er negativ goodwill er holdt utenfor både på faktiske regnskapstall og for sammenligningstall. Nøkkeltall vedrørende egenkapitalbevis er ikke omarbeidet i oppstillingen. Hovedtall 1. kvartal Tekst Proforma Resultat før skatt Kr. 26,6 mill. Kr. 30,8 mill. Resultat etter skatt Kr. 20,8 mill. Kr. 22,7 mill. Netto provisjonsinntekter Kr. 19,1 mill. Kr. 20,6 mill. Tap og nedskrivning på utlån Kr. - 0,5 mill. Kr. 0,3 mill. Netto renteinntekter i % av gjennomsn. forvaltning (GFK) 1,49 % 1,54 % Kostnader i % av GFK 1,45 % 1,27 % Kostnader i % av inntekter 64,5 % 55,3 % Innskuddsdekning 78,3 % 76,5 % Overføringsgrad Eika Boligkreditt (EBK) 36,3 % 36,6 % Ren kjernekapitaldekning 15,5 % 13,9 % Egenkapitalavkastning før skatt 8,8 % 11,1 % Egenkapitalavkastning etter skatt 6,9 % 8,2 % Sammenligningstall i styreberetningen viser til proforma tall for tilsvarende periode i 2014.

3 Resultat 1. kvartal 2015 Banken leverte i 1. kvartal et resultat før skatt på kr. 26,6 mill. mot kr. 30,8 mill. i fjor. Dette gir en samlet reduksjon på kr. 4,2 mill. Redusert resultat før skatt i år i forhold til i fjor skyldes i første rekke engangskostnader knyttet til teknisk konvertering i forbindelse med fusjonen. Resultat etter skatt ble kr. 20,8 mill. mot kr. 22,7 mill. i fjor. Egenkapitalavkastningen etter skatt utgjør 6,9 % (8,2 %). Netto renteinntekter Netto renteinntekter i 1. kvartal viser kr. 46,5 mill. (kr. 46,9 mill.). Reduserte utlånsmarginer bidro til noe reduksjon i netto renteinntekter. Dette til tross for at utlånsporteføljen viser en økning på 2,4 % siste 12 måneder. Målt i forhold til GFK ble netto renteinntekter 1,49 % i 1. kvartal (1,54 %). Netto provisjons- og andre inntekter Netto provisjons- og andre inntekter i 1. kvartal viser kr. 19,6 mill. (kr. 21,1 mill.). Nedgangen fra i fjor skyldes i hovedsak redusert margin på lån i EBK. Provisjoner fra EBK viser kr. 8,1 mill. i 1. kvartal. Porteføljen i EBK har siste året økt med kr. 228 mill. Netto inntekter finansielle investeringer Netto inntekter finansielle investeringer i 1. kvartal utgjorde kr. 4,0 mill. (kr. 1,6 mill.). Driftskostnader Driftskostnader i 1. kvartal viser kr. 45,2 mill. (38,5 mill. kroner ). Mye av økningen fra i fjor forklares ved engangskostnader knyttet til teknisk konvertering i forbindelse med fusjonen. I tillegg kommer noe økning når det gjelder personalkostnader. Sum driftskostnader i prosent av GFK øker i år til 1,45 % (1,27 %). Kostnader målt i forhold til inntekter er 64,5 % ved utgangen av 1. kvartal (55,3 %). Justert for fusjonskostnader i 1. kvartal, utgjør kostnadsandelen i underkant av 57,0 %. Tap og mislighold Nedskrivning og tap på utlån og garantier i 1. kvartal viser netto kr. - 0,5 mill. (kr. 0,3 mill.). Brutto misligholdte engasjement utgjorde kr. 19,5 mill. (kr. 33,7 mill.) ved utgangen av 1. kvartal. Tapsutsatte (ikke misligholdte) engasjement utgjorde kr. 55,4 mill. (kr. 61,6 mill.). Summen av misligholdte og tapsutsatte engasjement ble kr. 74,9 mill. (kr. 95,3 mill. kroner) i Målt som andel av brutto utlån gir dette en reduksjon siste 12 måneder fra 0,95 % til 0,73 %. Avsetningsgrad for misligholdte og tapsutsatte engasjement er henholdsvis 60,3 % (37,5 %) og 28,4 % (23,9 %) pr. utgangen av 1. kvartal. Summen av individuelle nedskrivninger viser en marginal økning fra 27,3 mill. kroner i fjor til 27,5 mill. pr. utgangen av 1. kvartal. Balansen Bankens forvaltningskapital er på kr. 12,5 mrd. ved utgangen av 1. kvartal. Økningen er på 1,4 % siste 12 måneder. Utlån via EBK kommer i tillegg med kr. 4,0 mrd. Ved utgangen av 1. kvartal. Økningen er på 6,1 % siste 12 måneder. Brutto utlån i balansen har siste 12 måneder økt fra kr. 10,1 mrd. til kr. 10,3 mrd. Dette tilsvarer en økning på 2,4 %. Inkludert EBK har brutto utlån økt med 3,4 % siste 12 måneder. Veksten i EBK isolert sett har vært på 6,1 % siste 12 måneder. Innskudd fra kunder viser en økning siste 12 måneder på 4,9 % og utgjør kr. 8,1 mrd. ved utgangen 1. kvartal. I 1. kvartal viser totale utlån en flat utvikling. Innskudd viser en reduksjon på 1,0 % i samme periode. Innskuddsdekningen faller fra 79,1 % ved utgangen av 2014 til 78,3 % ved utgangen av 1. kvartal. Spredningen i innskuddene vurderes som god med relativt få store innskudd i porteføljen. Privatmarkedet Utlån til privatmarkedet viser en økning på 1,2 % i 1. kvartal. Inkludert EBK er økningen på 1,7 %. Siste 12 måneder viser utlån til privatmarkedet en økning på 7,1 %. Inkludert EBK er økningen 6,8 %. Andel lån overført til EBK utgjør 36,3 % (36,6 %) av totale lån til privatmarkedet, inkludert EBK. Av samlede utlån utgjør utlån til privatmarkedet 67,9 % (64,8 %).

4 Innskudd privat viser en reduksjon på 0,1 % i 1. kvartal. Siste 12 måneder viser innskuddene en økning på 6,3 %. Innskuddsdekningen innenfor privatmarked er 79,9 % (80,6 %). I 1. kvartal viser privatmarked en inntjening før skatt på kr. 11,6 mill. mot kr. 14,1 mill. i fjor. Netto renteinntekter øker med kr. 1,6 mill. mens netto provisjonsinntekter viser en reduksjon på kr. 1,4 mill. Reduksjonen skyldes hovedsakelig reduserte marginer på lån i EBK. Driftskostnader øker med kr. 3,5 mill. Næringslivsmarkedet Utlån til næringslivsmarkedet viser en reduksjon på 2,5 % i 1. kvartal. Siste 12 måneder viser utlån til næringslivsmarkedet en nedgang på 7,1 %. Årsaken til nedgangen skyldes bl.a. noe redusert prosjektfinansiering samt innfrielser vedrørende byggelån. Utlån til landbruk utgjør 17,4 % (18,3 %) av samlede utlån og øvrig næringsliv utgjør 14,6 % (17,1 %) ved utgangen av 1. kvartal. Innskudd øvrig næring viser en økning på 3,1 % i 1. kvartal til kr. 2,5 mrd. Siste 12 måneder er økningen på 1,9 %. Innskuddsdekningen innenfor bedriftsmarked er 74,8 % (68,2 %). I 1. kvartal viser næringsliv en inntjening før skatt på kr. 12,6 mill. mot kr. 16,5 mill. i fjor. Årsaken til lavere inntjening skyldes i hovedsak redusert netto renteinntekter med kr. 2,0 mill. samt høyere driftskostnader med kr. 2,0 mill. Soliditet Bankens rene kjernekapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal viser 15,5 % (13,6 %). Kjernekapitaldekningen viser også 15,5 % (15,7 %). Bankens kapitaldekning ved utgangen av 1. kvartal viser også samme tall, 15,5 % (15,9 %). Årsaken til at disse tallstørrelsene er på samme nivå ved utgangen av 1. kvartal, skyldes at samlet fradrag utover 10 % av egen ansvarlig kapital er større enn bankens tilleggskapital. Dersom resultat etter skatt hittil i år legges til i beregningen, utgjør bankens rene kjernekapitaldekning 15,8 %. Likviditetsrisiko Fundingmarkedet bearbeides aktivt for å sikre at tilstrekkelig funding alltid er tilstede. Banken skal ha en lav til moderat likviditetsrisiko. Likviditetsindikator 1 og 2 var pr. utgangen av 1. kvartal henholdsvis 110,2 og 113,3. Bankens innlån via obligasjonsmarkedet var på kr. 2.9 mrd. Ved utgangen av 1. kvartal. Banken jobber aktivt for å ha en jevn og godt fordelt forfallsstruktur på innlån som tas opp i markedet. Restløpetiden på obligasjonslån er fra ca. 1 måned til ca. 5 år med et snitt på ca. 2,6 år. Bankens likviditetssituasjon vurderes som god. Bankens egenkapitalbevis Kursen har vist en noe fallende trend hittil i år, med en bevegelse fra 109,00 kroner pr. egenkapitalbevis ved inngangen av året til 98,50 kroner pr. egenkapitalbevis ved utgangen av 1. kvartal. Regnskapsprinsipper Regnskapet ved utgangen av 1. kvartal er utarbeidet i samsvar med IAS 34. Delårsregnskapet følger samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet som utarbeides i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS), som er godkjent av EU. I tillegg har vi anvendt IFRS 1 i forbindelse med førstegangsanvendelse av IFRS samt IFRS 3 i forbindelse med virksomhetssammenslutning. Kvartalsregnskapet er ikke revidert. Fusjon Det vises til egen informasjon samt note vedrørende virksomhetssammenslutning, for detaljer rundt sammenslåingen. Markedsforhold Som følge av fallende oljepris, er det stor grad av usikkerhet knyttet til nye investeringer innenfor oljesektoren. Dette har bl.a. gitt seg utslag i annonserte nedbemanninger og tegn til konsolidering innenfor bransjen. Det er fortsatt vekst i verdensøkonomien, men veksten må kunne karakteriseres som moderat. I eurosonen ser vi at en ekspansiv pengepolitikk gir klare forventninger om lave renter i et langsiktig perspektiv videre framover. Her hjemme preges også bildet av lave renter, selv om nivået er høyere enn det vi ser hos våre viktigste handelspartnere.

5 Oslo Børs er opp i underkant av 7 % i kvartalet. En av driverne på børsen er sektoren oljeproduksjon, kanskje noe paradoksalt i lys av den siste tids utvikling innenfor bransjen. Utvikling i oljepris og kursutvikling på Oslo Børs har historisk sett operert rimelig i takt, men den siste tiden har vi sett et avvik fra dette mønsteret. 3 måneders Nibor utgjorde i gjennomsnitt 1,38 % i 1. kvartal mot 1,61 % i forrige kvartal. Lange renter viser også en fallende tendens i løpet av 1. kvartal. I Rogaland ser vi at arbeidsledigheten har økt i løpet av 1. kvartal i år fra 2,4 % til 3,0 %. På landsbasis ser vi en tilsvarende økning gjennom kvartalet fra 2,7 % til 3,0 %. Vi må nok forvente at ledigheten vil øke ytterligere i tiden framover, bl.a. som følge av utviklingen innenfor oljesektoren. Innenfor boligmarkedet ser vi en prisøkning for landet som helhet på i underkant av 5 % i 1. kvartal. I vår region er prisøkningen noe mindre. Utsikter framover Det forventes et noe lavere aktivitetsnivå i vår region som følge av lav oljepris og lav rente. I tillegg vil økt arbeidsledighet kunne bidra til noe reduksjon i boligpriser. Vi forventer at rentemarginen vil holde seg relativt stabil framover, selv med en lavere styringsrente. Konkurransen oppleves fortsatt som sterk innenfor både privatmarkedet og bedriftsmarkedet. På bedriftssiden merker vi priskonkurransen både innenfor landbruk og innenfor øvrig næring. Fusjonen mellom Aktiv Eiendomsmegling Jæren og Sandnes Eiendom er en realitet. Styret ser fram til et godt samarbeid med Sandnes Sparebank i det nye selskapet. Banken er i en god posisjon når det gjelder både likviditet og soliditet. Styret forventer en stabil inntjening i den underliggende bankdriften framover. Dette gir et godt grunnlag for å utvikle banken videre som lokalbanken for Jæren. Bryne, 11. mai 2015 Styret i Jæren Sparebank Arne Norheim Tor Audun Bilstad Randi Skadsem Egeland Styreleder Nestleder Styremedlem Grete Karin Tøsse Jostein Frøyland Morten Erga Styremedlem Styremedlem Styremedlem

6 HOVEDTALL Proforma Proforma 1. kvartal 1. kvartal Året Resultatsammendrag (beløp i tusen kr.) Netto renteinntekter Sum andre driftsinntekter Sum driftskostnader Resultat av drift før tap Nedskrivninger og tap på utlån Gevinst ved salg av anleggsmidler mv Resultat av drift før skatt Skattekostnad Resultat av drift etter skatt Proforma Proforma 1. kvartal 1. kvartal Året Balansetall (beløp i mill. kr.) Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital Netto utlån til kunder Netto utlån til kunder inkl. EBK Innskudd fra kunder Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Egenkapital Proforma Proforma 1. kvartal 1. kvartal Året Nøkkeltall Utvikling i kvartalet/siste 12 måneder - Forvaltning -1,1 % 0,6 % 2,9 % - Utlån -0,1 % -2,1 % 0,1 % - Utlån inkl. EBK 2,7 % -0,5 % 2,0 % - Innskudd -1,0 % -0,7 % 5,3 % Innskuddsdekning 78,3 % 76,5 % 79,0 % Lønnsomhet Rentenetto i % av GFK 1,49 % 1,54 % 1,54 % Kostnadsprosent 64,5 % 55,3 % 53,7 % Kostnader i % av GFK 1,45 % 1,27 % 1,31 % Egenkapitalavkastning før skatt 8,8 % 11,1 % 12,6 % Egenkapitalavkastning etter skatt 6,9 % 8,2 % 9,7 % Tap og mislighold Misligholdte engasjement i % av brutto utlån 0,2 % 0,3 % 0,2 % Andre tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 0,5 % 0,6 % 0,6 % Soliditet Kapitaldekning 15,5 % 15,9 % 16,0 % Kjernekapitaldekning 15,5 % 15,7 % 15,9 % Ren kjernekapitaldekning 15,5 % 13,6 % 15,0 % Risikovektet kapital Personal Antall årsverk Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisbrøk 57,6 % - - Børskurs 98, Børsverdi (millioner kroner) Bokført egenkapital pr EKB Resultat/utvandet resultat pr EKB 2,4 - - Utbytte pr. EKB n.a - - Pris/Resultat pr. EKB Pris/Bokført egenkapital 0,7 - -

7 1. kvartal 1. kvartal Året RESULTATREGNSKAP (beløp i tusen kr.) Note Sum renteinntekter Sum rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden Netto verdiendr.på fin. instrument til virkelig verdi over resultat 6/ Netto inntekter fra finansielle investeringer Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Negativ goodwill Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Gevinst ved salg av anleggsmidler mv Driftsresultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultat Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon Skatt på aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon Resultatelement som ikke vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Resultatelement som vil bli reklassifisert til resultatet, etter skatt Totalresultat for perioden kvartal 1. kvartal Året Året BALANSE (beløp i tusen kr. ) Note Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder 2/ Eiendeler holdt for salg Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultatet) Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Avsetninger for forpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkurs Utjevningsfond Utbytte Gavefond Sparebankens fond Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

8 EGENKAPITALBEVEGELSE Egenkapital Overkurs- Utjevnings- Annen Sparebankens Sum (Beløp i tusen kr.) bevis fond fond egenkapital* fond egenkapital Sum egenkapital pr Utstedelse egenkapitalbevis Utbetalt utbytte og gaver Resultat 1. kvartal Sum egenkapital pr Resultat Utbetalt utbytte og gaver Sum egenkapital pr Egenkapital tilført ved fusjon Balanse Periodens resultat Aktuarielle gevinster og tap ytelsespensjon over totalresultat Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Totalresultat for perioden Utbytte og gaver Sum egenkapital pr Fond for urealiserte gevinster Resultat hittil i år *Annen egenkapital pr Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr Verdiendring finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg reserve pr kvartal 1. kvartal Året KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Renteinnbetaling, provisjonsinnbetaling og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger Utbetalinger av renter på andre lån/verdipapirer Innbetalinger av renter på andre utlån/verdipapirer Innbetalinger av utbytte, andeler Innbetalinger andre inntekter Utbetalinger til drift Utbetalinger av skatter Ubetaling gaver av overskudd Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Kjøp aksjer og andeler i andre foretak Salg aksjer og andeler i andre foretak Utbetaling ved omsetning av rentebærende verdp Salg aksjer i tilknyttet selskap Kjøp driftsmidler m.v Innbetaling ved salg av eiendeler holdt for salg Utbetaling ved påkostning eiendeler holdt for salg Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (5.660) (1.904) ( ) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto låneopptak/plasseringer i kredittinstitusjon Innbetaling på tidligere nedskrevet fordringer Netto inn/utbetaling av nedbetalingslån/kreditter kunder Netto inn/utbetaling av innskudd fra kunder Innbetalinger ved utstedelse av ansvarlig lånekapital Utbetaling ved innfrielse av ansvarlig lånekapital Innbetalinger ved utstedelse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling ved innfrielse av sertifikat-/obligasjonsgjeld Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt

9 NOTEOPPLYSNINGER 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet for første kvartal 2015 er utarbeidert i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) godkjent av EU herunder IAS 34 - delårsregnskap. En beskrivelse av de regnskapsprinsipper som er lagt til grunn framkommer av Årsrapporten til Klepp Sparebank for 2014 og av omtale i note 12. Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte med virkning fra 2. januar Klepp Sparebank er juridisk overtakende bank og navnet er endret til Jæren Sparebank. Time Sparebank er å anse som regnskapsmessig overtakende bank (omvendt overtakelse). Som en følge av dette er alle sammenligningstall i regnskapet historiske tall fra Time Sparebank. Sammenligningstall er ikke direkte sammenlignbare da årets tall kommer fra den fusjonerte banken. Det vises til note 11 mht virksomhetssammenslutning. Time Sparebank har historisk utarbeidet regnskapet iht gjeldende lover, forskrift om årsregnskap for banker og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP). Sammenligningstall, dvs historiske tall fra Time Sparebank, er omarbeidet iht IFRS. Det vises til note 12 for nærmere informasjon. Anvendelse av estimater Utarbeidelse av regnskap medfører at ledelsen gjør estimater og skjønnsmessige vurderinger og tar forutsetninger som påvirker effekten av anvendelse av regnskapsprinsipper og dermed regnskapsførte beløp for eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimatene er basert på historiske erfaringer og forutsetninger som ledelsen mener er rimelige og fornuftige. Nye standarder gjeldende for 2015 har ikke hatt betydning for regnskapet for første kvartal Kvartalsregnskapet er ikke revidert. 2 TAP/MISLIGHOLD 1. kvartal 1. kvartal Året Misligholdte og tapsutsatte engasjement: Brutto misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto misligholdte engasjement Brutto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement Individuelle nedskrivninger Netto tapsutsatte ikke misligholdte engasjement kvartal 1. kvartal Året Tapsavsetninger: Nedskrivninger på utlån: Individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier Periodens konstaterte tap dekket av tidligere foretatt individuelle nedskrivninger Økte individuelle nedskrivninger i perioden Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden Sum individuelle nedskrivninger til dekning av tap på utlån, garantier m.v Gruppenedskrivning på utlån: Gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier Periodens endring i gruppenedskrivning på utlån, garantier Sum gruppenedskrivning til dekning av tap på utlån, garantier m.v kvartal 1. kvartal Året Tapskostnader: Periodens endringer i individuelle nedskrivninger Periodens endringer i gruppenedskrivninger Periodens konst.tap med tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens konst.tap uten tidligere års individuelle nedskrivninger Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap Periodens tapskostnader (- inngått)

10 3 UTLÅN OG INNSKUDD FORDELT PÅ SEKTOR OG NÆRING Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,2 Offentlig forvaltning Primærnæring , ,7 Produksjonsbedrifter , ,5 Bygg/ anlegg , ,5 Handel/ hotell/ restaurant , ,6 Finans/ eiendom , ,8 Tjenesteytende næringer , ,2 Transport/ kommunikasjon , ,6 Sum UTLÅN INNSKUDD Sektor/næring Fordeling Fordeling Personmarked , ,9 Offentlig forvaltning ,0 - - Primærnæring , ,5 Produksjonsbedrifter , ,0 Bygg/ anlegg , ,1 Handel/ hotell/ restaurant , ,7 Finans/ eiendom , ,6 Tjenesteytende næringer , ,3 Transport/ kommunikasjon , ,9 Sum SEGMENTINFORMASJON Resultatrapportering pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Inntekter verdipapirer (220) (220) Andre inntekter Sum andre driftsinntekter (148) Sum driftskostnader ( ) (77.261) Resultat før tap (1.252) Tap på utlån (237) (291) - (528) (198) Gevinst ved salg av anleggsmidler mv Resultat før skatt (1.252) Innskudd og utlån rapportert pr. segment PM BM Ufordelt Total PM BM Ufordelt Total Brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppevise nedskrivninger Netto utlån Øvrige eiendeler Sum eiendeler Innskudd Øvrig gjeld og egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteinntekter, andre inntekter og driftskostnader fordeles etter aktivitetsvolum. Administrasjonskostnader fordeles ut fra årsverk og felleskostnader fordeles på privat og næring ut fra fordelingsnøkkel. Skatt er ikke fordelt på segment.

11 5 BEREGNING AV KAPITALDEKNING Beregningen pr og pr bygger på NGAAP-tall for Time Sparebank. Ansvarlig kapital Sparebankenes fond Annen egenkapital Egenkapitalbeviskapital Overkurs Gavefond Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Fradrag for eiendeler til virkelig verdi Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler Utjevningsfond Sum ren kjernekapital Fondsobligasjoner Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler Immaterielle eiendeler /utsatt skattefordel Sum kjernekapital Ansvarlig lånekapital Øvre tilleggskapital Ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon Overgangsregler for ikke vesentlige eiendeler Sum tilleggskapital Netto ansvarlig kapital Risikovektet kapital Kredittrisiko - standardmetode Operasjonell risiko Cva- tillegg Fradrag Sum beregningsgrunnlag Kapitaldekning 15,5 % 16,0 % 16,8 % Kjernekapitaldekning 15,5 % 16,0 % 16,8 % Ren kjernekapital 15,5 % 16,0 % 16,8 % Minimumskrav til ansvarlig kapital Kredittrisiko Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Engasjementer med pantesikkerhet i bolig Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating Andeler i verdipapirfond Egenkapitalposisjoner Øvrige engasjementer Sum kredittrisiko Operasjonell risiko Cva- tillegg Fradrag i kapitalkravet Totalt Overskudd av ansvarlig kapital NETTO VERDIENDRING PÅ FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL VIRKELIG VERDI 1. kvartal 1. kvartal Året Netto verdiendring på valuta og finansielle derivater Netto verdiendring på utlån til virkelig verdi Netto verdiendring på innlån til virkelig verdi Netto verdiendring på sertifikater og obligasjoner Netto verdiendring på aksjer Netto verdiendring finansielle instrumenter til virkelig verdi

12 7 VERDIPAPIRGJELD OG ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i verdipapirgjeld innløst endringer Sertifikater, nominell verdi Obligasjonsgjeld, nominell verdi Underkurs/overkurs Virkelig verdijustering Sum verdipapirgjeld (2.810) Balanse Emittert Forfall/ Øvrige Balanse Endring i ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner innløst endringer Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Underkurs Virkelig verdijustering Sum ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner (136) VESENTLIGE TRANSAKSJONER/HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN Det er ikke registrert noen vesentlige transaksjoner i 1. kvartal Det er heller ikke registrert noen vesentlige hendelser etter balansedagen. 9 TRANSAKSJONER MED NÆRSTÅENDE PARTER/TILKNYTTEDE SELSKAPER Bankens aksjer i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS er i 1. kvartal 2015 solgt til Sandnes Sparebank. Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS er etter det fusjonert med Sandnes Eiendom AS som har endret navn til Aktiv Eiendomsmegling Sandnes AS. Jæren Sparebank vil i løpet av 2. kvartal 2015 kjøpe seg inn i Aktiv Eiendomsmegling Sandnes AS med et beløp tilsvarende salgsvederlaget. 10 EGENKAPITALBEVIS Antall Andel 20 største eiere EKB % Sparebankstiftelsen Time og Hå ,88 Sparebankstiftelsen Klepp ,29 Harald Espedal AS ,63 Oddvar Salte Holding AS ,03 Eika Utbytte VPF ,82 Waaland Martin ,73 Thu Leif Magne ,55 Merrill Lynch Prof. Clearing corp ,47 MP Pensjon ,47 Allumgården AS ,46 Velcon AS ,45 Pico AS v/tord Wikborg ,31 Braut Elin ,29 Giag AS ,29 Thu Betong AS ,26 Kleppe Bjørn Reidar ,24 Wiggo Erichsen Holding AS ,24 Arve Braut Eiendomselskap AS ,22 Sest AS ,20 Kleppe Kristian ,18 Sum 20 største ,00 Sum øvrige eiere ,00 Sum totalt ,00

13 Note 11 Virksomhetssammenslutning Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte med virkning fra 2. januar Klepp Sparebank er juridisk overtagende bank og navnet er endret til Jæren Sparebank. Time Sparebank er å anse som regnskapsmessig overtakende bank (omvendt overtagelse). Regnskapsmessig er fusjonen behandlet etter oppkjøpsmetoden i samsvar med IFRS 3. Banken sitt hovedkontor er lokalisert på Bryne. Den 18. mars 2014 vedtok styrene de to bankene en intensjonsavtale om sammenslåing. Den 22. september 2014 ble fusjonsplanen vedtatt av styrene i de to bankene og fusjonen ble endelig vedtatt i bankenes Forstanderskap 23. oktober Den 11. desember 2014 besluttet styrene i de to bankene gjennomføring av fusjonen med virkning fra 2. januar 2015 etter at det var gitt tillatelse til dette av Finanstilsynet. I den endelige fusjonsplanen ble bytteforholdet 58 % i favør av Time Sparebank og 42 % i favør av Klepp Sparebank. Andel av grunnfondskapital ble fordelt likt mellom bankene. Jæren Sparebank har etter fusjonen totalt egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 25. Egenkapitalbeviseierne i Klepp Sparebank, overdragende bank, har fått egenkapitalbevis som vederlag i fusjonen. Virkelig verdi av de egenkapitalbevisene som er utstedt som vederlag til egenkapitalbeviseierne i Klepp Sparebank er satt til kr. 96 som er siste omsetningskurs før fusjonen 2. januar Sparebankens grunnfond føres opp til andel av nettoeiendeler i henhold til oppkjøpsanalysen. Negativ goodwill beregnes og betegnes som differansen mellom virkelig verdi av utstedte egenkapitalbevis og deres andel av nettoeiendeler på oppkjøpstidspunktet. I tabellen nedenfor vises vederlaget, virkelig verdi av eiendeler og gjeld fra Klepp Sparebank, samt beregning av negativ goodwill på virkningstidspunktet. Vederlag Egenkapitalbevis til børskurs kr Samfunnskapital fra Klepp Sum vederlag Verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser Årsregnskap 2014 Kontanter og fordringer sentralbanker Utlån og fordringer kredittinstitusjoner Utlån kunder Kunderelasjoner Eiendeler holdt for salg Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater

14 Utsatt skatt Avsetning til pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Netto eiendeler Vederlag Negativ goodwill Negativ goodwill på kr. 122,5 mill. er inntektsført i sin helhet i 1. kvartal 2015 i resultatregnskapet og skal overføres til bankens utjevningsfond for å hindre utvanning av egenkapitalbrøken. Dersom fusjonen hadde vært gjennomført med virkning fra , ville resultatregnskapet vist netto renteinntekter på kr. 192,7 mill og årsresultatet ville vært kr. 112,3 mill. Eierandelskapitalbrøken i den sammensluttede banken er på 57,6 %. Denne utgjorde 15,7 % i Time Sparebank og 29,2 % i Klepp Sparebank før fusjonen ble gjennomført. Egenkapital Oppstillingen nedenfor viser overgangen fra juridisk egenkapital (Klepp Sparebank) til egenkapital i Jæren Sparebank. Tekst Bokført EK Virkelig verdi Bokført EK Omklassifisering Bokført EK Klepp justering Time kapital Jæren Klepp v/fusjon (IFRS) Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Utjevningsfond (negativ GW) Sparebankens fond Annen egenkapital Annen egenkapital (utdelinger) Sum egenkapital Virkelig verdi justering på består av en økning i eiendeler på (kunderelasjoner, eiendeler holdt for salg og varige driftsmidler) og en økning i gjeld på (gjeld til kredittinstitusjoner, verdipapirgjeld, utsatt skatt og ansvarlig lånekapital). Note 12 Overgang til IFRS Time Sparebank må implementere IFRS i forbindelse med fusjonen med Klepp Sparebank. Time Sparebank er ansett som regnskapsmessig overtakende bank. De tall som i delårsregnskapet blir presentert for tidligere perioder vil dermed være Time Sparebank sine tall. Regnskapstallene for tidligere perioder er omarbeidet til IFRS, men vil ikke være sammenlignbare med årets tall som kommer fra den fusjonerte banken. Det er utarbeidet et eget overgangsdokument som beskriver relevante regnskapsprinsipper under IFRS, IFRS åpningsbalanse pr , overgangseffekter, resultat og balanser for kvartalene i 2014 samt året under ett omarbeidet til IFRS. Overgangsdokumentet er børsmeldt. Regnskapsprinsippene etter IFRS er også nærmere beskrevet i årsrapporten til Klepp Sparebank for Oppstillingene på de neste sidene viser sammenhengen mellom NGAAP og IFRS for Time Sparebank.

15 Resultat 1. kvartal 2014 IFRS RESULTAT Q NGAAP IFRSjustering IFRS Renteinntekter Rentekostnader Netto renteinntekter Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Andre driftsinntekter Netto provisjons- og andre inntekter Utbytte og resultat investeringer etter egenkapitalmetoden Netto verdiendring på fin. instrumenter til virkelig verdi over resultat Netto inntekter fra finansielle investeringer Lønn og sosiale kostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger og nedskr. på varige dr.midl. og immatr. eiendeler Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap Nedskrivninger og tap på utlån og garantier Driftsesultat før skatt Skattekostnad Resultat etter skatt Utvidet resultatregnskap Verdiendring finansielle eiendeler tilgjenglig for salg Estimatavvik pensjonsforpliktelser Skattekostnad utvidet resultatregnskap Totalresultat

16 Balanse 1. kvartal 2014 IFRS BALANSE Q NGAAP IFRSjustering IFRS Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Overtatt eiendel Eiendeler holdt for salg Investeringseiendommer Sertifikater og obligasjoner Aksjer og fondsandeler (virkelig verdi over resultat) Finansielle instrumenter tilgjengelig for salg Finansielle derivater Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter SUM EIENDELER Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Betalbar skatt - - Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Finansielle derivater Utsatt skatt Avsetning til pensjonsforpliktelser Ansvarlig lånekapital Sum gjeld Egenkapitalbeviskapital Overkursfond Utjevningsfond Sparebankens fond Gavefond Annen egenkapital Udisponert resultat Sum egenkapital SUM GJELD OG EGENKAPITAL

17

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013

Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 Kvartalsrapport 1.kvartal 2013 God start på året Resultat før skatt: 10,8 millioner kroner (6,7 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 10,1 % (6,6 %) og etter skatt: 7,6 % (5,1 %) Rentenetto

Detaljer

Kvartalsrapport 1.kvartal 2014

Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 God start på året 1. kvartal 2014 Resultat før skatt:16,9 mill. kroner (10,8 mill. kroner) Resultat etter skatt:12,6 mill. kroner (8,2 mill. kroner) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift

Kvartalsrapport 1. kvartal 2011. Fortsatt god drift Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Kvartalsrapport 1. kvartal 2011 Fortsatt god drift Resultat før skatt: 12,7 millioner kroner (1,6 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,0 % (1,6 %) og etter

Detaljer

Kvartalsrapport 4.kvartal 2014/foreløpig årsregnskap 2014

Kvartalsrapport 4.kvartal 2014/foreløpig årsregnskap 2014 Kvartalsrapport 4.kvartal 2014/foreløpig årsregnskap 2014 Et godt årsresultat 4. kvartal 2014 Resultat før skatt: 14,4 mill. kroner (17,2 mill. kroner) Resultat etter skatt: 10,0 mill. kroner (13,2 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Sterk konkurranse og økt press på marginene i tredje kvartal. 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 2,9 millioner kroner (19,0 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2013

Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 Kvartalsrapport 3.kvartal 2013 Fortsatt god resultatutvikling 3. kvartal 2013 Resultat før skatt: 14,1 millioner kroner (9,2 millioner kroner) Egenkapitalavkastning før skatt: 12,3 % (8,6 %) og etter skatt:

Detaljer

Kvartalsrapport 2.kvartal 2014

Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Kvartalsrapport 2.kvartal 2014 Godt halvårsresultat 2. kvartal 2014 Resultat før skatt: 25,1 mill. kroner (15,8 mill. kroner) Resultat etter skatt:21,1 mill. kroner (12,2 mill. kroner) Egenkapitalavkastning

Detaljer

Rapport for 2.kvartal og 1. halvår 2012

Rapport for 2.kvartal og 1. halvår 2012 Rapport for 2.kvartal og 1. halvår 2012 Ekstraordinære inntekter i andre kvartal og fortsatt lave marginer preger resultatet for første halvår. 2. kvartal 2012 Resultat før skatt: 24,1 millioner kroner

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25.018 26.123 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 12.408 13.193 56.372 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.610 12.930 49.803

Detaljer

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015/foreløpig årsregnskap 2015

Kvartalsrapport 4. kvartal 2015/foreløpig årsregnskap 2015 Kvartalsrapport 4. kvartal 2015/foreløpig årsregnskap 2015 Det første regnskapsåret for Jæren Sparebank er tilbakelagt Jæren Sparebank sitt første regnskapsår preges av engangskostnader knyttet til fusjon

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013

NOTE 30.09.14 30.09.13 2013 NOTE Kontanter og fordringer på sentralbanken 69.519 62.304 59.340 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 235.160 339.059 222.727 Utlån til og fordringer på kunder 4 2.087.011 2.096.329 2.077.857

Detaljer

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013

Resultat. Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Resultat Tall i tusen kroner Note 2.kvartal-14 2.kvartal-13 30.6.14 30.6.13 2013 Renteinntekter og lignende inntekter 26.668 25.910 52.791 51.259 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 14.002 13.912

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 2. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 23.569 26.668 48.587 52.791 106.175 Rentekostnader og lignende kostnader 10.148 14.002 22.556 27.195 56.372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014

Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Jernbanepersonalets sparebank 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport pr. 30.9.2014 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige markeder, i tillegg

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 22 802 26 497 71 389 79 289 106 175 Rentekostnader og lignende kostnader 10 031 13 809 32 587 41 003 56 372 Netto

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014

Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 KVARTALSRAPPORT 2. Kvartal isolert 2. Kvartal Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.343 30.005 56.288 59.369 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2013 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2013 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2013 et driftsresultat før skatt på NOK 7,049 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT

KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT KVARTALSRAPPORT Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 28.945 29.364 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 15.095 17.584 71.123 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Delårsrapport 1. halvår 2015

Delårsrapport 1. halvår 2015 Delårsrapport 1. halvår 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 17,0 mill. før skatt første halvår 2015. Etter skatt ble resultatet kr 13,6 mill. tilsvarende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank

Rapport for 1. kvartal 2015. Marker Sparebank Rapport for Rapport for RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift utgjør per 1. kvartal i år kr 10,7 mill. eller 1,20 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot kr 10,5 mill. og 1,25 % i fjor. Resultat

Detaljer

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året

RESULTAT. Tall i tusen kroner NOTE Kvartal isolert. 3. Kvartal 3. Kvartal Året RESULTAT 3. Kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 29.097 32.071 88.341 94.273 125.629 Rentekostnader og lignende kostnader 11.970 16.268 39.044 47.618

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1.kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 Rentenetto i positiv utvikling - Resultat etter skatt: kr. 1,6 mill ( kr 1,6 mill). - Netto renteinntekter: kr. 17,2 mill (kr.12,0 mill). -

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året

RESULTATREGNSKAP. Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2014. 1. Kvartal. Året RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22.032 24.804 98.774 Rentekostnader og lignende kostnader 11.874 13.961 54.558 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport Tinn Sparebank

Kvartalsrapport Tinn Sparebank Kvartalsrapport Tinn Sparebank Regnskap Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 20 765 25 018 92 832 Rentekostnader og lignende kostnader 8 151 12 408 41 713 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Tall i tusen kroner NOTE

Tall i tusen kroner NOTE KVARTALSRAPPORT isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 2015 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 27.023 30.656 83.311 90.025 120.051 Rentekostnader og lignende kostnader 14.193 18.427 43.857

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Delårsrapport 1.kvartal 2015

Delårsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 1.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 22 993 24 078 98 828 Rentekostnader

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014

Delårsrapport 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Hjartdal og Gransherad Sparebank Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 22,9 mill før skatt pr. 30.09.14. Etter skatt ble resultatet kr 17,3

Detaljer

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE Renteinntekter og lignende inntekter 25 179 24 744 73 918 71 307

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 30.09.2014 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 3. kvartal utgjør 36,0 mill. kr eller 1,22 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %.

Rentenettoen per Q2 er på 34,5 MNOK, mot 34,7 MNOK på samme tid i fjor. I prosent av GFK utgjør dette henholdsvis 1,87 % og 1,98 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av andre kvartal (Q2) 2015 et resultat før tap og skatt på 25,3 MNOK (mot 26,7 MNOK per Q2 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,37

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2015 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 7,4 mill. kr eller 0,73 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal Trøgstad Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Trøgstad Sparebank RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 18.748 20.961 37.862 42.992 83.409 Rentekostnader og

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 3,76 mill før skatt pr. 31.03.2016 mot kr 4,87 mill i samme periode i fjor. Etter skatt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE

1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 1. Kvartal 1. Kvartal Året Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015 2015 Renteinntekter og lignende inntekter 29.203 34.881 133.563 Rentekostnader og lignende kostnader 9.478 15.886 57.606 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Detaljer

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %.

Sum driftskostnader er på 13,7 MNOK, mot 12,4 MNOK per Q1 i fjor. I prosent av GFK utgjør dette 1,49 %, mot fjorårets 1,43 %. Orkdal Sparebank har ved utgangen av første kvartal (Q1) 2015 et resultat før tap og skatt på 9,2 MNOK (mot 10,8 MNOK per Q1 2014). I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) utgjør dette 1,00

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret.

Ordinær bankdrift uten kursgevinster og ekstraordinære inntekter, har tilfredsstillende utvikling i forhold til fjoråret. Odal Sparebanks resultat før tap i 3.kvartal var 11,8 mill., en nedgang på 7,2 mill. fra 3.kvartal 2014. Nedgangen henger sammen med engangsgevinst ved salg av Nets-aksjer som i 2014 bidro med over kr.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 %

Utlån. Landbruk. Industri. Bygg, anlegg. Varehandel. Transport. Eiendomsdrift etc. Annen næring. Personkunder 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % 81 % 81 % Utlån 5 % 1 % 2 % 2 % 2 % 5 % 2 % Landbruk Industri Bygg, anlegg Varehandel Transport Eiendomsdrift etc Annen næring Personkunder Styreleder Ansattes representant Fungerende banksjef RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Halvårsrapport 2. kvartal 2013

Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Halvårsrapport 2. kvartal 2013 Gaustatoppen fra Miland. Foto: Jan B. Håvardsrud RESULTAT Resultat før tap hiå. er 13,3 mill. mot budsjett på 14,3 mill. og 13,6 mill. i fjor. Rentenetto hiå. er på 23,9

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2.kvartal 2015

Delårsrapport 2.kvartal 2015 Kvartalsrapport Andebu Sparebank Delårsrapport 2.kvartal 2015 Andebu Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP isolert Tall i tusen kroner NOTE 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 21.905 24.661 44.899

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Telemark. 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Telemark 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport pr 1. kvartal 2013 Hovedtall pr 1. kvartal Driftsresultat før tap og skatt: 38,0 mkr (40,7 mkr) Netto renteinntekter: 66,6 mkr (77,1 mkr)

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer