Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer"

Transkript

1 Ordinær generalforsamling 2013 Dato: 12. April. Kl Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer

2 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver 3. Innslag fra ITR 4. Gjennomgang av regnskap, strategidokument og årsberetning for Statuttendringer 6. Valg av Abakus fonds styre 7. Valg av Abakusleder 8. Valg av nestleder i Hovedstyret 9. Valg av økonomiansvarlig i Hovedstyret 10. Godkjenning av det nye Hovedstyret 11. Eventuelt 12. Evaluering av generalforsamling

3 Sakspapirer 1. Forslag til endringer i Abakus statutter. a. Opprettelse av 0. Definisjoner. b. Endring av 4.1. Kontingent. c. Endring av 8.1.4, og 12 Fjerning av krav om oppslag på foreningens tavle. d. Endring av Endring av tidspunkt for ordinær generalforsamling. e. Opprettelse av Benking av kandidater til verv i Hovedstyret. f. Endring av Offentliggjøring av møtereferater. g. Endring av 9. - Organisasjon og verv. h. Opprettelse av punkt i strategidokumentet Erfaringsoverføring i Hovedstyret. 2. Forslag til endringer i Abakus fonds statutter. a. Endring av 4.1. Fondstyrets sammensetning. b. Endring av og opprettelse av Benking av kandidater til verv i Abakus fonds styre. c. Opprettelse av 9.3. Fondstyrets myndighet til å endre statutter. 3. Kandidater til Abakus fonds styre. a. Kandidater til æresmedlemstillingene b. Kandidater til tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret c. Kandidater til tidligere Hovedstyremedlem d. Kandidater til abakusmedlem 1 e. Kandidater til abakusmedlem 2 4. Kandidater til abakusleder. 5. Kandidater til nestleder i Hovedstyret. 6. Kandidater til økonomiansvarlig. 7. Nye komiteledere.

4 1. Forslag til endringer i Abakus statutter. 1.a. Opprettelse av 0. Definisjoner. Det finnes flere av Abakus sine statutter som inneholder avstemning. Formålet er å unngå forvirring, og gjøre det klart hva som skiller de forskjellige flertallene som er aktuelle ved avstemninger/valg i Abakus. Som følge av en eventual opprettelse av denne paragrafen, ser Hovedstyret det også hensiktsmessig og endre de paragrafene som dreier seg om avstemninger. De paragrafene som endres som følge av dette er listet opp under. I tillegg ønsker Hovedstyret et strengere krav til bytte av Abakus sin logo. Hovedstyret føler at logoen bør stille samme krav til endring som en statuttendring. Hovedstyret ønsker derfor å endre kravet for å endre logo fra simpelt flertall til kvalifisert ⅔ flertall Forslag til opprettelse av 0. Definisjoner 0.1 Alminnelig/simpelt flertall Kandidat til valg/et forslag som ligger til grunn, har flere stemmer enn de andre kandidatene/forslagene. 0.2 Kvalifisert flertall Kandidat til valg/et forslag som ligger til grunn har mer enn 50% av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet. 0.3 Kvalifisert 2/3 flertall Kandidat til valg/forslag som ligger til grunn har mer enn 2/3 av stemmene til de tilstedeværende stemmeberettigede på møtet. Endring av 3.1. Endring av foreningens logo 3.1. Slik den er idag Foreningens logo bestemmes av generalforsamlingen, enhver endring av logoen skal derfor godkjennes av generalforsamlingen ved simpelt flertall Forslag til endring Foreningens logo bestemmes av generalforsamlingen, enhver endring av logoen skal derfor godkjennes av generalforsamlingen ved kvalifisert ⅔ flertall.

5 Slik den er idag Statuttendringsforslag krever to tredjedelers -2/3- flertall blant de fremmøtte på generalforsamlingen Slik den er idag Ny leder, nestleder og økonomiansvarlig velges av generalforsamling. Ved alminnelig flertall. Vinneren av valget må oppnå over 50 % av stemmene. Så lenge ingen kandidater oppnår over 50 % fjernes den kandidaten med lavest antall stemmer og det stemmes på nytt. Blanke stemmer teller og kan underkjenne kandidatene Forslag til endring Statuttendringsforslag krever kvalifisert 2/3 flertall Forslag til endring Ny leder, nestleder og økonomiansvarlig velges av generalforsamling. Ved kvalifisert flertall. Så lenge ingen kandidater oppnår dette fjernes den kandidaten med lavest antall stemmer og det stemmes på nytt Slik den er idag Dersom endringsforslaget lagt frem på generalforsamlingen blir godkjent generalforsamlingen, er det kun generalforsamlingen som kan fjerne eller endre det. For at et endringsforslag på generalforsamlingen kan godkjennes, kreves mer enn 50 % av stemmene Forslag til endring Dersom endringsforslaget lagt frem på generalforsamlingen blir godkjent av generalforsamlingen, er det kun generalforsamlingen som kan fjerne eller endre det. For at et endringsforslag på generalforsamlingen kan godkjennes, kreves kvalifisert flertall.

6 1.b. Endring av 4.1. Kontingent Slik den er i dag Alle faste studenter ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har adgang til å bli medlemmer av foreningen. De som har betalt kontingent er medlemmer. Begrunnelse Forslag til endring Alle faste studenter ved linjene for datateknikk og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, har adgang til å bli medlemmer av foreningen. Hovedstyret har ansvar for å arrangere innmelding av nye medlemmer. Innmelding foregår ved personlig oppmøte eller ved e-post til Hovedstyret. Hovedstyret ser ikke hensikt med å ha en kontigent. Abakus har en god økonomi, og den symbolske 50-lappen man i dag betaler som kontigent, er nettopp symbolsk. For nye studenter med lite kjennskap til Abakus kan det være vanskelig å se hvorfor man må betale kontigent, i tillegg kan det være tungvint for mange å produsere en femtilapp for formålet. Hovedstyret ønsker å fjerne kontigenten, og vi tror at dette vil ha en positiv innvirkning på antallet data-/kom.tek-studenter som blir med i Abakus ved studiestart.

7 1.c. Endring av 8.1.4, og 12 Fjerning av krav om oppslag på foreningens tavle. Begrunnelse Å ha en tavle tilhører fortiden Slik den er i dag Saksliste og sakspapirer skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer en 1 uke før annonsert generalforsamling. Dette innebærer opphenging på foreningens oppslagstavle Slik den er i dag Enhver generalforsamling bekjentgjøres minst en 1 måned i forveien, med oppslag på både foreningens oppslagstavle og nettside. Det skal også promoteres for generalforsamlingen Slik den er i dag Ett eksemplar av statuttene skal til enhver tid være oppslått på foreningens tavle ved foreningslokalet og ligge tilgjengelig for alle medlemmer på web. Foreningens statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980, og har blitt endret ved generalforsamlinger siden. og publisering på foreningens nettside Forslag til endring Saksliste og sakspapirer skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer en 1 uke før annonsert generalforsamling. Dette innebærer publisering på foreningens nettside Forslag til endring Enhver generalforsamling bekjentgjøres minst en 1 måned i forveien, med nyhet på nettside. Det skal også promoteres for generalforsamlingen Forslag til endring Ett eksemplar av statuttene skal til enhver tid være tilgjengelig for alle medlemmer på foreningens nettsider. Foreningens statutter ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 29. januar 1980, og har blitt endret ved generalforsamlinger siden.

8 1.d. Endring av Endring av tidspunkt for ordinær generalforsamling Slik den er i dag Ordinær generalforsamling skal finne sted i første uka av april, men kan flyttes opp til to -2- uker hvis Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig Forslag til endring Ordinær generalforsamling skal finne sted i første uka av mars, men kan flyttes opp til to -2- uker hvis Hovedstyret ser dette som hensiktsmessig. Begrunnelse Hovedstyret mener dagens praksis ikke er hensiktsmessig av flere årsaker. For det første kommer påsken hvert eneste år rundt starten av april. Dette gjør planleggingen og forbredelsene til generalforsamlingen ofte kolliderer med påsken. For det andre havner også mange av fristene til å melde sitt kandidatur og sende inn statuttforslag til Hovedstyret midt i påsken. Dette er også uheldig fordi folk naturligvis ofte er på ferie. Samtidig befinner også store deler av 3. klasse seg på ekskursjon. For det tredje blir det med dagens praksiss en alt for kort overgangsperiode mellom avtroppende og påtroppende Hovedstyret, samtidig blir den svært tett opp til eksamensperioden. Dagens overgangsperiode er ofte kun på 2 til 3 møter. En lengre overgangsperiode er positivt for Abakus for å forbrede det nye Hovedstyret på sin periode. I tillegg gir en lengre overgangsperiode mer rom for planlegging av den felles workshoppen hvor avtroppende og påtroppende Hovedstyret, samt engasjerte backupmedlemmer, deltar. Virketiden til hovedstyret forblir uendret, og vil fortsette å være fra og med 1. mai til 1. mai påfølgende år. Palmesøndag kan tidligst falle på 22. mars og 2. påskedag kan senest fall på 25. april.

9 1.e. Opprettelse av Benking av kandidater til verv i Hovedstyret. Forslag til opprettselse av Stemmeberettigede kan benke kandidater til stillinger som skal velges på generalforsamlingen fra og med generalforsamlingen er satt, til avstemning holdes for den aktuelle stillingen. Begrunnelse Hovedstyret ønsker å innføre muligheten for generalforsamlingen å benke kandidater til stillinger. Dette senker terskelen for at flere kandidater stiller, og kan føre til en større diskusjon rundt valget dersom noen føler det er behov for dette. Vi ønsker derfor å spesifisere hvem som kan benke kandidater til en stilling, og når det kan gjøres. Slik at det ikke skapes forvirring Skal det være mulig å ha nytt valg på samme genfors hvis alle blir underkjent? Dette tillater statuttene: genfors kan foreslå kandidater hvis alle blir underkjent. jmf f. Endring av Offentliggjøring av møtereferater Slik den er idag Hovedstyret skal publisere saker som er under behandling og vedtak som har blitt gjort, minst en gang i måneden. Hovedstyret skal føre referat fra alle styremøter. Disse skal fremlegges etter ønske fra medlemmer Forslag til endring Hovedstyret skal føre referat fra alle styremøter. Disse skal fremlegges på foreningens nettside senest en uke etter møtet. Begrunnelse Denne ordningen blir ikke praktisert sånn det er per dags dato. Da vi sender ut ukesmail, og fremlegger møtereferater. Denne endringen er et resultat av at hovedstyret har beslutet å offentliggjøre sine møtereferater, og dermed vil dette dekke alt som sier idag.

10 1.g. Endring av 9. - Organisasjon og verv. 9. Organisasjon og verv - Slik den er i dag 9.1 Foreningens Hovedstyre består av leder, nestleder og økonomiansvarlig og lederne for komiteene Arrkom, Bedkom, Fagkom, LaBamba, PR, readme og Webkom. Leder, nestleder og økonomiansvarlig kan ikke sitte som leder i noen komité, så sant kandidater til alle verv finnes. 9.2 Lederen i Hovedstyret bør godkjenne alle viktige brev sendt av foreningen. Med viktige brev menes søknader om støtte, invitasjoner, o.l. 9.3 Nestleder er leders stedfortreder i leders fravær med leders samtykke. 9.4 Vedtak som fattes på hovedstyremøter krever simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme. 9.5 Hovedstyret kan etter behov nedsette utvalg for å avlaste Hovedstyret på særskilte områder eller oppgaver. Retningslinjer og vedtekter for utvalgene fastsettes av Hovedstyret, og utvalget svarer til Hovedstyret. Hovedstyret redegjør for disses virksomhet i forbindelse med årsberetningene (se pkt ) Kasserer i den enkelte komité er ansvarlig for den økonomiske styringen, og sørger for at komiteen holder seg innenfor de økonomiske rammene. Vedkommende sitter som ansvarlig for at driften er forsvarlig Hvis kasserer i en komité avslutter sitt verv i et regnskapsår må regnskapet sluttføres og godkjennes av Hovedstyret før påtroppende kasserer overtar Ingen kan pålegges verv uten samtykke.

11 9. Organisasjon og verv Forslag til endring 9.1. Om Abakus Abakus består av: Styrene: Hovedstyret og Fondstyret Komiteene: Arrkom, backup, Bedkom, Fagkom, LaBamba, PR, readme og Webkom Undergrupper og interessegrupper Ingen kan pålegges verv uten samtykke Hovedstyret Hovedstyret er Abakus øverste organ etter generalforsamlingen og skal styre Abakus i henhold til statuttene Foreningens Hovedstyre består av leder, nestleder og økonomiansvarlig og lederne for komiteene Arrkom, Bedkom, Fagkom, LaBamba, PR, readme og Webkom. Leder, nestleder og økonomiansvarlig kan ikke sitte som leder i noen komité, så sant kandidater til alle verv finnes Nestleder er leders stedfortreder i leders fravær med leders samtykke Vedtak som fattes på hovedstyrets møter krever absolutt flertall. I tilfelle stemmelikhet har foreningens leder dobbeltstemme Hovedstyret kan etter behov nedsette utvalg for å avlaste Hovedstyret på særskilte områder eller oppgaver. Retningslinjer og vedtekter for utvalgene fastsettes av Hovedstyret, og utvalget svarer til Hovedstyret. Hovedstyret redegjør for disses virksomhet i forbindelse med årsberetningene (jfr ) Fondstyret Fondstyret er Abakus fonds øverste organ etter generalforsamlingen og styrer Abakus fond i henhold til Abakus fonds statutter.

12 9.4. Komiteene Kasserer i den enkelte komité er ansvarlig for den økonomiske styringen til komiteen, og sørger for at komiteen holder seg innenfor de økonomiske rammene. Vedkommende sitter som ansvarlig for at driften er forsvarlig Hvis kasserer i en komité avslutter sitt verv i et regnskapsår må regnskapet sluttføres og godkjennes av Hovedstyret før påtroppende kasserer overtar Undergrupper og interessegrupper Undergrupper er økonomisk og administrativt underlagt Hovedstyret. Nestleder i Hovedstyret har ansvaret for gruppene. Undergruppene administrerer sine egne opptak Interessegrupper er økonomisk og administrativt underlagt backup. Medlemskap i interessegruppene skal være tilgjengelig for alle abakusmedlemmer. Begrunnelse Hovedstyret ønsker enkelt og greit en definisjon av komiteer og styrer i statuttene. I tillegg gir denne endringen mulighet for å definere fastere og større grupper I Abakus som ikke er interessegrupper, slik som Ababand og Datakameratene FK. Den får også på plass den organisatoriske strukturen I Abakus, noe som Hovedstyret mener statuttene bør inneholde. 1.h. Opprettelse av punkt i strategidokumentet Erfaringsoverføring i Hovedstyret. Punkt til strategidokumentet Sittende hovedstyre skal arbeide for at det påtroppende hovedstyret har minst et medlem med erfaring fra hovedstyret. Dette kan være et medlem av det sittende eller et tidligere hovedstyre. Begrunnelse Hovedstyret mener det er en verdifull erfaring å ha en person som har vært i hovedstyret ved en tidligere anledning. Dette er for å sørge for kontinuitet i arbeidet med å opprettholde erfaring i Hovedstyret. Hovedstyret skal arbeide for dette ved å oppmuntre tidligere hovedstyremedlemmer til å ta på seg nye verv i hovedstyret.

13 2. Forslag til endringer i Abakus fonds statutter. 2.a. Endring av 4.1. Fondstyrets sammensetning Slik den er i dag Fondets styre består av æresmedlem 1, æresmedlem 2, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret, abakusmedlem 1 og abakusmedlem 2. Abakusmedlem 1 og 2 skal være medlemmer som ikke innehar tittelen æresmedlem. Begrunnelse Forslag til endring Fondets styre består av æresmedlem 1, æresmedlem 2, en tidligere økonomiansvarlig fra Hovedstyret, et tidligere medlem av Hovedstyret, abakusmedlem 1 og abakusmedlem 2. Abakusmedlem 1 og 2 skal være medlemmer som ikke innehar tittelen æresmedlem. Abakusmedlem 1 eller 2 skal ikke ha vært et tidligere Hovedstyremedlem. Hovedstyrets intensjon med to abakusmedlemmer I fondstyret var å få et annet perspektiv på evaluering av søknader. Dagens krav til fondstyrets sammensetning gir mulighetene for at det kan bestå av 2 æresmedlemmer og 4 tidligere Hovedstyremedlemmer. Det er ikke tvil om at dette ville vært et kompetent styre, men det er fortsatt ikke det Hovedstyret I utgangspunktet ønsket. 2.b. Endring av og opprettelse av Benking av kandidater til verv i Abakus fonds styre Slik den er i dag Fondets styre skal velges på generalforsamling. Medlemmer som ønsker å stille skal melde sitt kandidatur senest to -2- uker før ordinær generalforsamling Forslag til endring Fondets styre skal velges på generalforsamling. Søknad fra interesserte kandidater leveres hovedstyret to -2- uker før generalforsamlingen Forslag til opprettelse Stemmeberettigede kan benke kandidater til stillinger som skal velges på generalforsamlingen fra og med generalforsamlingen er satt, til avstemning holdes for den aktuelle stillingen. Begrunnelse Statutt endres for å samsvare med tilsvarende statutt i Abakus statutter. Hovedstyret ønsker at det skal være mulig å benke kandidater under generalforsamlingen. Samme begrunnelse gjelder som for tilsvarende statutt i Abakus statutter.

14 2.c. Opprettelse av 9.3. Fondstyrets myndighet til å endre statutter Forslag til statutt Fondets styre har til enhver tid myndighet til å endre oppsett, utforming og formulering samt rette skrivefeil i Abakus sine fondsstatutter så fremt disse ikke endrer innholdet og betydningen i de aktuelle statuttene. Eventuelle endringsforslag må offentliggjøres 1. februar eller 1. september. Begrunnelse For å til enhver tid ha oversiktilige og ryddige statutter, ønsker Fondets styre å ha muligheten til å endre på rekkefølge, flytte paragrafer og rette på gramatiske feil i statuttene uten generalforsamlingens godkjennelse. Dette for å korte ned på tiden på generalforsamlinger og heller fokusere på mer vesentlige endringer, fremfor flisespikkerier. Dette medfører naturligvis at generalforsamlingen overlater noe av sin makt til det sittende styret. Fondets styre vil likevel ikke ha muligheten til å endre på innholdet og formålet med de aktuelle statutter, den makten er fortsatt forbeholdt generalforsamlingen.

15 3. Kandidater til Abakus fonds styre. 3.a. Kandidater til æresmedlemstillingene Snorre Gylterud Søknadstekst: Snorre jobber for tiden i Nordic Choice Hotels med Business Intelligence. Jeg ønsker å sitte i fondstyret for å bidra med mine erfaringer fra arbeidet i Abakus og for å sikre videre fremgang for linjeforeningen. Jeg har også opparbeidet meg erfaringer fra næringslivet som kan komme til nytte når man vurderer søknader til fondsstyret. I 2005 ble Snorre valgt til sjef for LaBamba hvor han var initiativtaker til den store oppussingen som fant sted og som gjorde kjelleren til den trivelige samlingsplassen den er i dag. I tillegg bidrog han betydelig til LaBamba jubileet dette året. Påfølgende år ble medlemmet valgt til leder for Abakus, og har bidratt mye til utvilklingen av Abakus som en mer samlet og profesjonell organisasjon. Samtidig spilte han en viktig rolle i arrangeringen av Abakus' 30 års jubileum. Han har lagt ned et arbeid som samtlige i Hovedstyret 2008/2009 mener har gagnet Abakus på et langsiktig plan. Medlemmet var en av initiativtakerne for å opprette en alumni komité, backup, som fikk komitéstatus på Generalforsamlingen våren Fra Æresmedlemdiplomet: Medlemmet har siden høsten 2004 vært med i Abakus. Samme året ble han tatt opp og engasjert i LaBamba. I 2005 ble han valgt til sjef for LaBamba hvor han var initiativtaker til den store oppussingen som fant sted og som gjorde kjelleren til den trivelige samlingsplassen den er i dag. I tillegg bidrog han betydelig til LaBambajubileet dette året. Påfølgende år ble medlemmet valgt til leder for Abakus, og har bidratt mye til utvilklingen av Abakus som en mer samlet og profesjonell organisasjon. Samtidig spilte han en viktig rolle i arrangeringen av Abakus' 30 årsjubileum. Han har lagt ned et arbeid som samtlige i Hovedstyret 2008/2009 mener har gagnet Abakus på et langsiktig plan. Medlemmet var en av initiativtakerne for å opprette en alumni komité, backup, som fikk komitéstatus på Generalforsamlingen våren Han har fortsatt å være en ressursperson for Abakus, og har kommet med viktige innspill på forskjellige temaer til Hovedstyrt lenge etter han selv var ferdig som leder.

16 Brage Strand Søknadstekst: Jeg, Brage Strand, ønsker å stille til valg som æresmedlem i fondstyret. Abakus har vært nært mitt hjerte gjennom hele studietiden, som medlem i Fagkom, som Abakusleder hvor jeg ble valgt inn allerede som førsteklassing, som langvarig backupmedlem, som aktivt støttespiller for flere HS og som backupkoordinator. I min periode som student føler jeg at jeg har bidratt med initiativ, prosjekter som AbaWiki og fokus på retningslinjer, struktur og strategi, samt engasjement og innspill for å drive linjeforeningen framover og kontinuerlig forbedre seg som organisasjon. Dette er noe jeg virkelig brenner for og fortsatt ønsker ta del i. Jeg håper og tror at jeg vil bidra med verdifulle innspill og perspektiver i en eventuell stilling i fondstyret. Fra Æresmedlemdiplomet: Abakus har stått nært Brage sitt hjerte helt fra starten av hans studietid i Trondheim. Som fersk student gjorde han en solid innsats i Fagkom, og viste et engasjement som fikk ham valgt til leder for Abakus som førsteklassing. Han har gjennom hele sin tid i Abakus utmerket seg som en som har meninger og bryr seg om alt som skjer i linjeforeningen. Han har kommet med gode innspill og forslag gjennom hele sin periode i Abakus, og har vært en stor ressurs for flere av Hovedstyrene etter sin tid der. Brage har gjort en særdeles god jobb innen prosjekter som har vært viktig for hvilken retning Abakus har gått i, heriblant strategi-, business intelligence-, innovasjon- og AbaWikiprosjektet. Han har vært med 3 år i backup, og som koordinator før backup fikk lederrolle har han sammen med andre vært med å forme komitéen til den effektive og strukturerte gjengen de er i dag. Anders Norbø Fra Æresmedlemdiplomet: Anders er en reflektert og strukturert person som gjennom sin periode i Abakus har bidratt mye i Bedkom, Hovedstyret og backup. I sin periode som leder for Bedkom tok Anders initiativ for å forbedre komiteens rutiner, og slik gjøre Abakus kontakt med bedriftene mer profesjonell. Etter aktiv periode i komitéen, også mens han var i utlandet, fortsatte Anders å være en stor ressursperson for Bedkom. Mens han satt i Hovedstyret var han med å starte Interkom som gav grunnlag for bedre intern og helhetlig samarbeid ut mot næringslivet, og i tillegg økte inntekter til Abakus gjennom nye salgsmuligheter. Han hjalp også Hovedstyret 2011/2012 med å gjøre forbedringer til Interkom sin struktur mens han var med i backup. I sin periode i backup har Anders vært en stor ressurs for sine felles komitémedlemmer og tatt ansvar for flere store prosjekter, deriblant som leder for markeringen av linjeforeningens 35 års-jubileum som varte en hel uke. Søknadstekst: Jeg studerte komtek fra , og jobber nå som konsulent hos Capra Consulting i Oslo. Abakus var en av hovedgrunnene til at jeg hadde fem fantastiske år på Gløshaugen, og ved å søke fondsstyret ønsker jeg å gjøre en innsats i en periode til for å gi noe tilbake til den beste linjeforeningen på NTNU.

17 3.b. Kandidater til tidligere økonomiansvarlig i Hovedstyret Marte Berg Innset Mitt navn er Marte, og jeg ønsker å stille til fondstyret! Jeg er snart ferdig med 4. året på kommunikasjonsteknologi. Jeg har sittet to år som nestleder og økonomiansvarlig i Hovedstyret i Abakus, og føler at jeg har god innsikt i Abakus økonomi. Før jeg ble med i Hovedstyret var jeg nestleder og økonomiansvarlig i LaBamba. Grunnen til at jeg ønsker å sitte i fondstyret er at jeg mener det er et viktig tiltak for å sikre Abakus sine midler. Jeg har også vært med på å utarbeide fondstatuttene, noe jeg synes har vært veldig spennende. Jeg ser for meg at jeg har mye å bidra med i et slikt styre, og det er noe jeg har lyst til å gjøre i minimum 2 år fremover, selv etter at jeg er ferdig på studiene her i Trondheim! 3.c. Kandidater til tidligere Hovedstyremedlem Håkon Erichsen Abakus' fond kan være med å gi Abakus et større perspektiv enn bare "her og nå", og sikre at Abakus forblir en av haugens beste linjeforeninger også i fremtiden. Fondet er med andre ord en skikkelig kul greie som drar Abakus i riktig retning, og jeg vil gjerne bidra til at blir så bra som mulig. Jeg føler jeg at mine snart fem år i komité, hvorav ett år som komitéleder og ett som leder av Abakus, gir meg et godt grunnlag for å kunne bidra i fondet, og stiller derfor til fondstyret. Ole Rønning Jeg har vært engasjert i Abakus siden jeg ble tatt opp i Arrkom i førsteklasse. Jeg ble tidlig økonomiansvarlig i Arrkom, og var deretter med å starte PR der jeg ble leder. Etter endt verv i PR ble jeg tatt opp i backup og ønsker å fortsette å bidra til at Abakus fortsetter å være den beste linjeforeningen ved NTNU. Jeg er strukturert og gjør yter alltid 100% når det er noe jeg er engasjert i. Gjennom mine verv i Abakus har jeg relativt god innsikt i Abakus' økonomi, og på grunn av generell interesse for økonomi samt engasjement i to bedrifter jeg har vært med på å starte har jeg en del erfaring med økonomisk drift. Jeg mener at jeg, gjennom varig engasjement i Abakus og økonomiske interesser, kan gjøre en bra jobb i styret for Abakus' fond.

18 Ørjan Bøe Thygesen Jeg er 23 år og går i 4. klasse på kommunikasjonsteknologi. Jeg har vært med i Abakus siden Jeg var i Arrkom i 3 år, hvor jeg det siste året var Arrkomleder og satt i Hovedstyret. I Hovedstyret var jeg med å få i gang strategidokumentet. I 2012 ble jeg Abakusleder. Som leder har jeg blant annet vært pådriver for å stifte Abakus Fond og utvide Hovedstyret med en stilling. I den perioden har også Abakus flyttet til nytt kontor og fått ny Hovedsamarbeidspartneravtale. Jeg var også med på itdagene i Jeg syns selv jeg har en meget god innsikt i Abakus sin økonomi og føler absolutt jeg har mye å bidra med i evaluering av søknader til fondet. 3.d. Kandidater til abakusmedlem 1 Endre Elvestad Motivasjon: Abakus har gjort mye for meg etter min start her på NTNU. Jeg ønsker å kunne gi noe tilbake ved å jobbe for at Abakus skal ha en stabil og forutsigbar økonomi sammen med en god avkastning på sine investeringer i form av fornøyde medlemmer. Jeg har ikke tidligere erfaring som komitémedlem i Abakus og vil i så måte kunne bidra til et friskt syn på hele organisasjonen uten å være påvirket av noen spesiell komite. Et ønske vist til i Jeg har lenge tenkt på å involvere meg i Abakus og er motivert til å lære meg å kjenne organisasjonen. Jeg vil samarbeide med komiteene og bli kjent med deres behov og arbeidsmåter. Dette for å kunne forvalte verdiene på en best mulige måten for hele organisasjonen. Kvalifikasjoner: Jeg føler at jeg med min bakgrunn og erfaringer har vist to viktige egenskaper for å bli en god fondsforvalter for Abakus Organisasjonsforståelse og kommunikasjonsevne. Jeg har erfaring fra flere store student- og interesseorganisasjoner som Tekna, AUF, NSO og Røde Kors. Dette har gitt meg god innsikt i hvordan økonomi kan påvirke en organisasjon. Jeg har lært av hvordan disse organisasjonene vurderer og bevilger penger til interne prosjekter basert på overordnede strategier, initiativtakere, nytteverdi for medlemmer mm. Erfaringen etter organisasjonsarbeid, spesielt i studentorganisasjoner, har vært at god og veletablert kommunikasjon er noe av det viktigste for forståelse, samarbeid og arbeidsglede hos de frivillige. Ikke alle søknader vil kunne bli innvilget, jeg ønsker at komiteene da skal føle at de kan gå i dialog med og føle at de blir hørt av styret. Jeg mener mine tidligere verv vil komme til god nytte i opprettelsen av et slikt samarbeid. Min prioritert vil være å bygge opp gode kommunikasjonskanaler mellom fond og komiteer sammen med å gjøre gode, velbegrunnede, satsninger.

19 Sutharsan Jeyaseelan Jeg ønsker å stille som kandidat til styret i Abakus' Fond. Jeg er 25 år og studerer Kommunikasjonsteknologi. Jeg går i 4. klasse, men har vært Trondheim siden høsten Jeg er altså inne i mitt 6. år på Komtek. Ser man bort fra fadderukene og ukene før opptaket til Abakus i september, har jeg i løpet av disse 6 årene kun hatt 14 dager uten frivillige verv. Jeg ble først med i Arrkom høsten 07 og deretter backup våren I tillegg til dette har jeg hatt verv på Samfundet og i UKA, samt i andre organisasjoner. For øyeblikket sitter jeg i UKEstyret for UKA-13 som seksjonssjef for Salget. Dette er 3. gang jeg er med i UKA. Etter min mening trenger et styremedlem i Abakus' Fond blant annet et helhetsbilde av organisasjonens virksomhet, et brennende ønske om å forbedre linjeforeningen samt god økonomistyring. Jeg har vært med i Abakus siden jeg begynte på NTNU og helt siden starten i Arrkom, hatt et ønske om å gjøre mer for Abakus og å kunne forbedre organiasjonen til å bli bedre og bedre. Derfor har jeg deltatt i mange ulike prosjekt, ofte på tvers av hele organisasjonen, og dermed opparbeidet meg veldig god innsikt i hele Abakus. For eksempel gjennom AbaCash hvor jeg var med fra begynnelsen av og til lanseringen av 1.0, mars Gjennom vervet i UKEstyret får jeg blant annet god erfaring med økonomisk styring av et budsjett på mange titalls millioner, og trening i å se konsekvensene av ulike økonomiske tiltak. Jeg har et inntrykk av at det er fondsstyret som helhet, sammen med Hovedstyret, som skal komme frem til retningslinjer for tildelinger. Men jeg mener at de egenskapene jeg har beskrevet i avsnittet over vil komme til nytte uansett. Derfor håper jeg Generalforsamlingen velger meg som Abakusmedlem 2 i styret til Abakus' Fond. Andre søkere hvor søknadsteksten ligger tidligere i sakspapirene. Håkon Erichsen Ole Rønning Ørjan Bøe Thygesen

20 3.e. Kandidater til abakusmedlem 2 Håkon Åmdal Hei Abakus! Mitt navn er Håkon Åmdal, jeg er 22 år og går i 2.klasse, datateknikk. Jeg har vært medlem i Fagkom siden i høst, og er overbevist om at mine Fagkomkolleger synes jeg er en nyttig ressurs. Det er samtidig veldig greit å få kontakter på tvers av klassetrinn og linjer. Det er i denne komiteen jeg har fått øynene opp for at Abakus er et stort og velsmurt maskineri, og synes det er gøy å være en del av det. Jeg stiller til fondsstyret; ikke fordi jeg har noen bakgrunn i økonomi og pengeforvaltning, men fordi jeg er en god lagspiller og har vokst meg inn i alle rollene jeg har blitt tildelt så langt. Andre søkere hvor søknadsteksten ligger tidligere i sakspapirene. Endre Elvestad Sutharsan Jeyaseelan

21 4. Kandidater til abakusleder. Astri Marie Ravnaas Hei, mitt navn er Astri Marie Ravnaas og jeg er en liten, men hyggelig, jente på 21 år fra Kristiansand. Jeg går nå 2. klasse KomTek, men dere kjenner meg kanskje best som Arrkomleder og faddersjef Jeg har nå vært en ivrig abakule i snart to år, men jeg er virkelig ikke ferdig med mitt engasjement i Abakus ennå. De to siste årene har gitt meg innblikk i Abakus som organ, og organisasjonens rolle for studenter på data og komtek. Jeg har opplevd hva frivillighet virkelig betyr, og hvor mye enkeltpersoner jobber for at en organisasjon med 800 medlemmer skal gå rundt. Jeg har sett og opplevd hva som fungerer bra, samtidig som jeg ser forbedringspotensial. Det er på grunn av dette jeg ønsker å stille mitt kandidatur. Hvis jeg blir valgt som leder er det noen punkter jeg ønsker å forbedre. Jeg kommer først til å ta skikkelig tak i engasjement og arbeidsglede innad i komiteene. Nøkkelen til å forbedre dette er ved å skape eierskap og verdsettelse gjennom å styrke det sosiale miljøet. Abakus er et verv, ikke en jobb. Du får betalt i erfaring, nye venner og gode minner. Dette har jeg fått tilbakemelding om at oppnås i Arrkom under mitt lederskap, og nå har jeg lyst til å spre enda mer engasjement og glede til hele Abakus. Det har seg slik at vi har fått et nydelig, stort og flott kontor i 4. etasje på P15. Dette har jeg lyst til å gjøre til et naturlig samlingspunkt for alle i Abakus. Jeg vil få opp en projektor (som til en forandring virker). Jeg ønsker at vi blant annet skal investere i Netflix og Apple TV, slik at abakuler kan ta seg en lunchpause og slappe av med en film eller to. Jeg vil også undersøke mulighetene skjenkebevilgning, slik at vi på kveldstid kan nyte en kald øl til fotballkamper og paradise! Nå over til det tekniske. Jeg drømmer om at Abakus skal ha en egen app. Hvor kult hadde det ikke vært å være en linjeforening med egen app? På appen skal det være mulig å melde seg på kurs, bedpress og arrangementer. Jeg vil også ha et forum inne på appen hvor det er lavterskel for å legge ut nyttige linker, humoristiske innslag og nyheter fra IT-verden. Kanskje også en egen smått og nett spalte for readme? Det hadde vært så kult! Jeg ser også viktigheten av at karrieresidene på abakus.no blir ferdig, og vil jobbe for å finne løsninger for fortgang i denne prosessen. Videre har jeg lyst på abastæsj, det vil si reklameartikler med logo. Til nå har vi genser, men jeg har lyst på mer! Termokopp, sekk, kortholder og viskelær! Jeg håper dette vil hjelpe til med å synliggjøre oss som linjeforening på gløshaugen, og at den enkelte abakule har glede av disse tingene. Nå har jeg fortalt litt om mine mål og drømmer for Abakus. Jeg har allerede sittet et år i et avtroppende hovedstyre som blant annet har oppdrettet fond og splittet nestledervervet. Store forandringer har skjedd på kort tid. Jeg er så takknemlig for den tiden jeg har hatt, alle vennene jeg har fått, og de gode opplevelsene. Jeg er svært glad for å ha fått muligheten til å lede Arrkom i ett år, og håper at dere vil se på innsatsen jeg har lagt ned som bemerkelsesverdig, og derfor ønsker meg i lederrollen. Jeg er fortsatt sulten på engasjement i Abakus, og håper med dette at mitt kandidatur fremmer Abakus interesser.

22 Aleksander Gisvold Kjære Abakusmedlem, mitt navn er Aleks Gisvold, og jeg elsker Abakus Linjeforening. Det siste året har jeg vært leder av Fagkomiteen. Dette året har vært noe av det mest utfordrende og spennende jeg noen gang har gjort. Jeg ønsker på ingen måte å avslutte mitt arbeid i Abakus, selv om jeg nå har vært aktiv i Fagkom i 3.5 år. Jeg ønsker å bli leder av Abakus for å fortsette den svært gode utviklingen linjeforeningen har hatt de siste årene. Abakus har blitt en merkevare for hvordan en skal drive en linjeforening på Gløshaugen. Her ser jeg ingen grunn til å hvile på laurbærene, men ønsker å fortsette det gode arbeidet som blir gjort av alle medlemmene. Som leder i Fagkom har jeg alltid fokusert på at komiteen blir drevet kollektivt av alle medlemmene, og at alle har en like stor påvirkningsevne. Dette er noe jeg ønsker å ta med videre til hele linjeforeningen. Selv om vi har et hovedstyre, skal alle medlemmer ha en lik mulighet for innflytelse på hvordan ting skal gjøres. Alle medlemmer av Abakus skal kunne ha en god relasjon til Hovedstyret. Av mine personlige fanesaker vil jeg legge fokus på interessegruppene, bedre kontakt med IME/IDI/ITEM og et Abakus for alle. Åpenhet i saker som behandles og et synlig og engasjert hovedstyre andre stikkord for hvordan jeg ønsker at Abakus skal drives. Emilie Engen Jeg er en engasjert og målrettet jente som går i andre klasse på datateknikk. Siden første klasse har jeg vært med i Bedkom, hvor jeg hadde ansvar for økonomien til Interkom. Det siste året har fungert som nestleder og økonomiansvarlig i Abakus, hvor jeg har fått mye nyttig erfaring om videreutvikling av Abakus. I tillegg har jeg fått inspirasjon til å lede Gløshaugens beste linjeforening! Jeg har utrolig lyst til å fortsette med det arbeidet Hovedstyret har gjort i år. Jeg ønsker fortsette å jobbe med rekruttering, inkludering, bedre kommunikasjonen med instituttene og fakultetet, videreutvikling av Abakus fond, hvordan vi kan bruke BI (Business Intelligence) mer aktivt i komitéarbeid og arbeide for god disponering av abakus sine midler. Jeg stiller som leder fordi jeg brenner for Abakus! Jeg liker utfordringer, har godt humør og innsatsvilje. Selv om Abakus er en av de mest profesjonelle linjeforeningene på NTNU er det viktig at vi hele tiden jobber for å opprettholde kvaliteten på det vi gjør og fokuserer på hvordan vi kan utvikle oss videre.

23 5. Kandidater til nestleder i Hovedstyret. Ann-Helen Brembo Jeg heter Ann-Helen Brembo, går 2. året på Komtek og er snart 22 år. Jeg ble tatt opp i Fagkom i 1., og har det siste året vært nestleder og økonomiansvarlig der. Forrige semester var jeg også økonomiansvarlig for Interkom, hvor det meste av bedriftsrelatert økonomi går under. I løpet av min tid i Abakus har jeg lært utrolig mye, både om hvordan Abakus fungerer og hvor stor betydning linjeforeningen vår har for studentene. Alt dette har gjort meg enda mer motivert og gitt meg mange nyttige erfaringer som jeg har lyst til å bruke til å være med å jobbe videre med verdens beste linjeforening. Derfor stiller jeg til både nestleder og økonomiansvarlig. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Abakus enda bedre, jeg liker å samarbeide, er flink til å se en sak fra flere sider og er ikke redd for å si min mening. Grunnen til at jeg stiller til begge vervene er at etter delingen av nestledervervet har jeg ikke klart å bestemme jeg for hvilket ansvarsområde jeg har mest lyst til å ta på meg, da begge deler er ting jeg ønsker å jobbe med, Abakus som helhet og også med økonomien, da dette er to ting som er gjensidig avhengig av hverandre. Uansett så tror jeg at jeg har mye å bidra med til det nye hovedstyret fordi jeg brenner for Abakus. Kristine Steine Jeg går 2. klasse komtek og er nestleder i Webkom. Har vært HS-vikar for Eirik den siste halvannen måneden og trivdes veldig godt med det. Jeg har vært med på arbeidet fram mot både ekstraordinær og ordinær generalforsamling og selv om det er travelt, er det arbeid som jeg er veldig interessert og engasjert i! Jeg ønsker å bidra videre med Abakus-arbeid og ser nestledervervet som en veldig god mulighet til akkurat dette. Av annen erfaring med liknende verv kan jeg nevne at jeg har vært nestleder i elevrådsstyret på VGS, samt medlem i skolemiljøutvalget og russepresident på min VGS. Jeg er godt vant med organisasjonsarbeid og veldig glad i å engasjere meg for studenters velferd og trivsel. Jeg er allerede godt satt inn i Abakus statutter og strategidokument - oppfølging av disse er blant nestlederens arbeidsoppgaver. Avlasting av leder og arbeid på tvers av komiteer er jeg også godt kjent med. Jeg trives når jeg har det travelt! Jeg tror selv at jeg kan gjøre en god jobb som nestleder i Abakus og håper at flere også mener det, og vil stemme på meg. :)

24 Nicolai Eeg-Larsen Jeg er 22 år, og går 2. klasse Kommunikasjonsteknologi. Jeg startet min tid i Abakus i LaBamba som innkjøpssjef, og tok deretter steget videre som leder for kjelleren. Tiden min i Abakus har vært utrolig lærerik, en opplevelse for livet. Jeg føler jeg har bidratt godt i Hovedstyret det siste året, og vært en dyktig leder for LaBamba. Jeg vil fortsette å bidra med stort engasjement, og bruke mye tid på å opprettholde det gode ryktet Abakus har idag. Motivasjon: Jeg ønsker å være nesteleder i Abakus først og fremst fordi jeg ønsker å bidra, og det på best mulig måte. Og det er akkuratt det jeg kan gjøre som nestleder for Abakus. Som de fleste allerede har skjønt, har jeg jeg et brennende engasjement. Arbeidsoppgavene som tilfaller en nestleder, passer meg godt. Jeg kan bidra til en god erfaringsoverføring mellom gamle og nye hovedstyret, og sørge for at overgangen går knirkefritt, samt at Hovedstyret oppretholder den gode flyten utover i høstsemesteret. 6. Kandidater til økonomiansvarlig. Ann-Helen Brembo Jeg heter Ann-Helen Brembo, går 2. året på Komtek og er snart 22 år. Jeg ble tatt opp i Fagkom i 1., og har det siste året vært nestleder og økonomiansvarlig der. Forrige semester var jeg også økonomiansvarlig for Interkom, hvor det meste av bedriftsrelatert økonomi går under. I løpet av min tid i Abakus har jeg lært utrolig mye, både om hvordan Abakus fungerer og hvor stor betydning linjeforeningen vår har for studentene. Alt dette har gjort meg enda mer motivert og gitt meg mange nyttige erfaringer som jeg har lyst til å bruke til å være med å jobbe videre med verdens beste linjeforening. Derfor stiller jeg til både nestleder og økonomiansvarlig. Jeg ønsker å bidra til å gjøre Abakus enda bedre, jeg liker å samarbeide, er flink til å se en sak fra flere sider og er ikke redd for å si min mening. Grunnen til at jeg stiller til begge vervene er at etter delingen av nestledervervet har jeg ikke klart å bestemme jeg for hvilket ansvarsområde jeg har mest lyst til å ta på meg, da begge deler er ting jeg ønsker å jobbe med, Abakus som helhet og også med økonomien, da dette er to ting som er gjensidig avhengig av hverandre. Uansett så tror jeg at jeg har mye å bidra med til det nye hovedstyret fordi jeg brenner for Abakus.

25 Kristine Steine Jeg går 2. klasse komtek og er nestleder i Webkom. Har vært HS-vikar for Eirik den siste halvannen måneden og trivdes veldig godt med det. Jeg har vært med på arbeidet fram mot både ekstraordinær og ordinær generalforsamling og selv om det er travelt, er det arbeid som jeg er veldig interessert og engasjert i! Jeg ønsker å bidra videre med HS-arbeid og ser økonomiansvarsvervet som en veldig interessant rolle i Abakus. Av annen erfaring med liknende verv kan jeg nevne at jeg har vært nestleder i elevrådsstyret på VGS, samt medlem i skolemiljøutvalget og russepresident på min VGS. Jeg er godt vant med organisasjonsarbeid og veldig glad i å engasjere meg for studenters velferd og trivsel. Jeg liker å utfordre meg selv og tror derfor ikke at det er noen ulempe at jeg ikke har vært kasserer. Jeg vil gjerne lære mer om økonomi og regnskapsføring, og tror at dette er en veldig god mulighet til å lære mer, samtidig som jeg kan bidra til Abakus arbeid. Jeg har vært med på budsjettkveld og -diskusjoner og er godt satt inn i Abakus budsjett. Jeg tror at jeg kan bidra på en god måte som økonomiansvarlig for Abakus og håper at flere også mener det, og vil stemme på meg. :)

26 7. Nye komiteledere. Arrkom - Morten Jansrud Mitt navn er Morten og jeg er den nye lederen av Arrkom! Jeg har vært medlem i Abakus Linjeforening siden september. Som Arrkomleder kommer jeg til å være opptatt av at vi får det mest mulig gøy pr krone, pr hode. Målet mitt for det kommende året er at arrangementene i Abakus Linjeforening 2013/2014 skal bli hakket bedre enn i tidligere år. Jeg ønsker å sette fokus på samarbeid med andre linjeforeninger, samtidig som jeg vil ta vare på tradisjonene som ligger i foreningen. Vi i Arrkom vil gjøre vårt ytterste for at alle arrangementene, alt fra listingløp til eksamensgrilling, vil bli husket som fantastiske opplevelser. Ikke nøl med å ta kontakt med Arrkom dersom du har en god idé Vi er svært åpne for nye forslag til arrangement! Bedkom - Sindre Berge Mitt navn er Sindre Berge, er 20 år og kommer fra Gjøvik. Jeg går 2. klasse data og har vært to år i Bedkom. Jeg gleder meg veldig til det kommende året, både som leder av Bedkom og som medlem av Hovedstyret. Neste år skal jeg gjøre mitt beste for at Bedkom opprettholder den gode kontakten inn mot næringslivet og at studentene får et like godt tilbud som de seneste årene. Gjennom å følge opp våre pågående prosjekter ønsker jeg å videreutvikle Bedkom og ta komiteen som helhet et steg videre. Fagkom Martin Hallén Jeg heter Martin, er 21 år gammel og kommer fra Oslo. Som Fagkommer ønsker jeg å jobbe for å øke kvaliteten på kurs og dermed skape et kurstilbud som er enda mer attraktivt for studentene og bedriftene enn det er i dag. Jeg vil også at Fagkom skal gi et bredere tilbud av faglige arrangementer, slik at alle kan finne sin plass innenfor en faglig ramme. Som HS-medlem vil jeg arbeide med å bedre samarbeidet mellom komitéene, og gjøre Abakus til en linjeforening alle har lyst til å være med i. Jeg vil at Abakus skal være et bra sted å være, og jeg er takknemlig for å få muligheten til å gi litt ekstra! LaBamba - Martin Ervik Hei, jeg heter Martin og er sunnmøring. Går i 1. klasse og trives med det! Er generelt opptatt av å ha det gøy, og dette året har jeg fått være med å arrangere fester både på kjelleren, og på samfundet. Ingenting er like gøy som en stappfull kjeller, med god stemning og høy alkoholføring. Jobben som det gamle styret har gjort med å fylle kjelleren tilnærmet hver gang det er åpent, vil jeg videreføre og kanskje ta det enda et steg videre med det nye styret. På tross av at avtroppende kjellersjef tror jeg vil svi av alle pengene i budsjettet på en LaBamba-yacht og påfølgende yacht-fest, vil jeg gjøre mitt beste for at festen føres videre. Salud, cheers, Gëzuar, 干 杯 og Ваше здоровье.

27 PR - Lisa Ottesen Hei! Mitt navn er Lisa, og jeg er 20 år gammel og kommer fra Bergen. Jeg går i første på komtek, og starter mitt andre år i PR til høsten. Som leder av PR vil jeg jobbe for å opprettholde og videreutvikle Abakus' grafiske profil. I tillegg vil jeg sette et fokus på at Abakus skal være en linjeforening folk har et bekjentskap til, både studenter på Gløshaugen og eventuelle kommende studenter. Jeg gleder meg til å bli bedre kjent med Abakus som linjeforening, og ikke minst nye mennesker. Dette er et år jeg ser frem til. readme Marit Rudlaug Hei! Jeg går i 1. klasse KomTek, og har vært med i readme siden september. Gleder meg masse til å være en del av det nye HS! Våre mål for readme den kommende perioden er å fortsette å utgi det mest fargerike bladet på Gløshaugen og å streve etter å finne underholdende og relevante artikler å dele med verden. Webkom - Juul Arthur Ribe Rudihagen Jeg heter Juul Arthur Ribe Rudihagen, jeg er 20 år og kommer fra Kristiansand. Starter snart på mitt tredje år i webkom og gleder meg til å ta over som leder for webkom. Jeg ønsker å få igang et bra opplegg for å sette nye medlemmer igang med arbeidet vi gjør i Webkom. Vi mister mange flinke medlemmer som er en stor drivkraft for Webkom iløpet av dette året og ser på det som veldig viktig at vi at vi får overført så mye kunnskap som mulig til andre medlemmer. Jeg vil passe på at supportsaker blir svart på og behandlet så fort som mulig. På den sosiale fronten vil jeg få arrangert en hyttetur med Webkom som er noe vi ikke har klart på mange år. Jeg vil også at vi skal arrangere spillkvelder og andre sosiale eventer gjennom året for å knytte enda sterkere bånd mellom medlemmene i komitéen.

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013

Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 Referat fra ordinær generalforsamling 12. april 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 7.1 ble benyttet til å nekte medlemmer av Online sitt Hovedstyre adgang til Generalforsamlingen. I ettertid

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer

Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3. Dagsorden & sakspapirer Ordinær generalforsamling 2014 Dato: 7.Mars Kl. 1615. Sted: H3 Dagsorden & sakspapirer 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Godkjenning av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskriver

Detaljer

Statutter for Abakus Fond

Statutter for Abakus Fond Statutter for Abakus Fond Stiftet på Abakus sin ekstraordinære generalforsamling 11. mars 2013 Sist endret ved ordinær generalforsamling 5. mars 2015 1 Innhold 0 Definisjoner.................................

Detaljer

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 Referat fra ekstraordinær generalforsamling 11. mars 2013 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon kl 16.32. Det er 58 personer tilstede. Forsamlingen

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre - 2013/2014 Dette dokumentet inneholder de mål og satsningsområder Hovedstyret 2013/2014 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2013/2014 skal

Detaljer

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011

Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Referat fra Abakus generalforsamling 25. mars 2011 Det er 70 oppmøtte ved starten av generalforsamlingen. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Inkalling og dagsorden blir godkjent ved akklamasjon.

Detaljer

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse

Strategidokument. Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015. Innholdsfortegnelse Strategidokument Utformet av Abakus Hovedstyre 2014/2015 Dette dokumentet inneholder de mål og satsingsområder Hovedstyret 2014/2015 mener er sentrale for Abakus' fremtid. Hovedstyret 2014/2015 skal jobbe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015

Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referat Hovedstyremøte 13.08.2015 Referent: Ingrid Ikke tilstede: readme Info fra leder Diskusjon blant linjeledere om arrangering av fadderperiode Quak lurer på om man skal ha felles arrangering av fadderperioden

Detaljer

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010

REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 REFERAT FRA ABAKUS GENERALFORSAMLING 16. APRIL 2010 70 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden Hovedstyret foreslår en endring i forhold til møteplanen: Foreslår å stryke

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015

Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Referat Hovedstyremøte 26.02.2015 Info fra leder Holdt foredrag for Studentmållaget om frivillighetskulturen i Trondheim Fikk lue og genser. Sykt fornøyd! Hyggelig gjeng! Ny og gammel leder skal på møte

Detaljer

Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april 2012. Sted: H3

Referat fra Abakus generalforsamling. 20. april 2012. Sted: H3 Referat fra Abakus generalforsamling 20. april 2012. Sted: H3 83 oppmøtte ved starten av møtet. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. Hovedstyret forslår endring i forhold til møteplanen: Godkjenning

Detaljer

Hovedstyremøte 13.02.14

Hovedstyremøte 13.02.14 Hovedstyremøte 13.02.14 Tilstade: alle Referent og kontorvakt neste tirsdag: Lisa Vinstraff: 2 øl Ervik (2 min for sent) Runde rundt bordet Arrkom Ledervalg på mandag, flere som vil stille Arbeider med

Detaljer

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014

Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 Vedtekter for EMIL Sist endret 28.10.2014 1 Formål 1-1 Linjeforeningen EMIL er Energi og miljø-ingeniørenes linjeforening. Linjeforeningen EMIL ble stiftet 28. september 1998. 1-2 Hensikt EMIL søker å

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014

Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referat Hovedstyremøte 30.09.2014 Referent og kontorvakt: Trym er referent og Hallén kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Ek (syk, nestleder kunne ikke stille) Vinstraff: Fincken øl x4 for å komme for sent,

Detaljer

Vedtekter for Eureka Linjeforening

Vedtekter for Eureka Linjeforening Vedtekter for Eureka Linjeforening 1 Navn og stiftelse Eureka er linjeforeningen for studiene Europastudier med fremmedspråk (bachelor) og Europastudier (master) ved NTNU. Eureka ble stiftet 20.januar

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015

Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referat Hovedstyremøte 19.03.2015 Referent og kontorvakt: Thomas Ikke tilstede: Gaute Info fra påtroppende leder Vært i møte med itdagene og xcom Samarbeidsavtaler, kommet fram til en ryddig avtale med

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015

Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referat Hovedstyremøte 23.04.2015 Referent, ukesmail og kontorvakt: Mats Ikke tilstede: Info fra leder Linjeledermøte Snakket om: Opptaket til linjeforeningene Tilbudet linjeforeningene gir til studentene

Detaljer

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger

Vedtekter for INDØKS. Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Linjeforeningen for masterstudenter ved Industriell økonomi ved Universitet i Stavanger Gjeldende fra 5. februar 2015 Når ord er skrevet med kursiv, betyr det at ordet henviser til en egen definisjon gitt

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014

Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referat Hovedstyremøte 27.03.2014 Referent og kontorvakt: Trym Ikke tilstede: Astri Marie Ravnaas og Martin Ervik Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Bedkom: Fagkom: LaBamba: PR: readme: Webkom: Nestleder:

Detaljer

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer -

Ordinær generalforsamling 2015. Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5. - Dagsorden & sakspapirer - Ordinær generalforsamling 2015 Dato : Torsdag 5.mars 2015 Tid : kl. 16:15 Sted : EL5 - Dagsorden & sakspapirer - 1 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av ordstyrer, referent,

Detaljer

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014

Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Referat Hovedstyretmøte 27.02.2014 Ikke tilstede: Nicolai Referent og kontorvakt neste tirsdag: Morten Vinstraff: Runde rundt bordet Labamba: Fått et tvangsmulkt Ansvaret skal ligge hos utleier SIT Spiller

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015

Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referat Hovedstyremøte 12.04.2015 Referent og kontorvakt: Hege Ei tilstedeværende: Fincken, Thinius, Tone, Markus, Henrietta Info fra leder Linjeledermøte E læring NTNU IT skal gå bort fra ItsLearning

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015

Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referat Hovedstyremøte 26.03.2015 Referent og ukesmail: Thinius Kontorvakt neste uke aka etter påske: Gaute (kakestraff) Ikke tilstede: SO, Mats, Hallén, Emilie, Gaute, Hallvard Info fra påtroppende leder

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

Vedtekter for Casual Gaming

Vedtekter for Casual Gaming Vedtekter for Casual Gaming Organisasjonsnummer 993 396 605 26. Mars 2014 1 Formål og medlemskap 1.1 Navn og formål Casual Gaming (forkortet CaG) er studentforening basert i Trondheim med formålet å fremme

Detaljer

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013.

Vedtekter. Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 1 Foreningens navn Vedtekter Foreningens offisielle navn er: Login - Linjeforening for IT. Foreningen ble stiftet 18.04.2013. 2 Formål Linjeforening for studenter ved avdeling for informatikk og medieteknikk

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014

Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Referat Hovedstyremøte 19.08.2014 Ikke tilstede: Kristine, Fincken Referent og kontorvakt: Hege Vinstraff: Hallén: for sent kom 09:41: 6x2 = 12 straffepils Hallvard: for sent kom 09:32 4x2 = 8 straffepils

Detaljer

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium

Linjeforening for psykologi profesjonsstudium Linjeforening for psykologi profesjonsstudium 1. Formål 1.1 En uavhengig linjeforening. Psykolosjen skal være en linjeforening som skal drives uavhengig av NTNU. Alle vedtak skal fattes av styret i linjeforeningen.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015

Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Referent: Snille Stein Otto Ikke tilstede: Info fra leder Referat Hovedstyremøte 08.10.2015 Alle er snille og greie Runde rundt bordet Fagkom Valgt siste stillinger, inkludert baksida Valgt ansvarlige

Detaljer

YATA Norge. Vedtekter

YATA Norge. Vedtekter YATA Norge Vedtekter 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTE 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene

Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene Generalforsamling 20.02.15 - Endringsforslag til statuttene (Styrets sammendrag av statuttene med endringsforslag legges til grunn for behandling) Forslag 4.1 Endringsforslag til: 1 og 2 Endring til: «1

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015

Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referat Hovedstyremøte 09.04.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Fincken, Thomas Info fra leder Møte med Hackerspace og Online i dag for å prate om opptak til Hackerspace. Samordnet registermelding Må

Detaljer

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005

REALISTFORENINGENS LOVER. Ajour vårsemesteret 2005 REALISTFORENINGENS LOVER Ajour vårsemesteret 2005 22. november 2005 2 FORMÅL OG ORGANISASJON 1 Realistforeningen er fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.

Detaljer

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014

ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs statutter 2014-215 ANSAs 58. GENERALFORSAMLING 01.-02. AUGUST 2014 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige, økonomiske, sosiale

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015

Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Referat Hovedstyremøte 29.10.2015 Ikke tilstede: Referent: Stein Otto Info fra leder Husk å velge årets komitémedlem og skrive en begrunnelse til julebordet HSP greier, men det blir det mer om senere i

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014

Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referat Hovedstyremøte 28.10.2014 Referent og kontorvakt: Hallvard er referent og Finckenhagen er kontorvakt/kakebaker Ikke tilstede: Hallén (syk, nestleder holder møtet) Vinstraff: Andreas 1xØL Info fra

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014

Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Referat Hovedstyremøte 18.11.2014 Info fra leder Linjeledermøte Snakket om fotballcup Smørekoppen sitt lag vil ut av NFF og danne ny liga Billigere Forsikring fikses av Smørekoppen. Ønsker å følge skoleåret.

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Informasjonsmøte om opptak

Informasjonsmøte om opptak Informasjonsmøte om opptak Hva og hvem er Abakus? Hvorfor burde du søke Abakus? Komitéene presenterer seg Arrkom Bedkom readme PR Fagkom LaBamba Webkom Kontorgruppa backup Hvordan søker man? Hvem er vi?

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016

Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referat Hovedstyremøte 20.01.2016 Referent: Thinius Ikke tilstede: Esso. Sandra er her. Info fra leder Nesten alle har hatt medarbeidersamtale med Kristine denne uken. Jobber med å samle inn nominasjoner

Detaljer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer

Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no. Generalforsamlinga 2014 - Sak 9 Vedteksendringer Sak 9 Forberedt av: Per Escild Hadland Vedtektsendringer Endringer i seksjon 1, 2 og 10 krever ¾ flertall for å bli vedtatt. Andre endringer krever ⅔ flertall for å bli vedtatt. For hvert vedtektsendringsforslag

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9.

YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. 1 YATA OSLOS VEDTEKTER 1. NAVN 2. FORMÅL 3. ORGANISASJON 4. MEDLEMSKAP 5. STEMMERETT 6. STYRET 7. ÅRSMØTET 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 9. MEDLEMSMØTE 10. FORENINGENS VEDTEKTER 11. SAMARBEID MED ANDRE ORGANISASJONER

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015

Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referat Hovedstyremøte 12.11.2015 Referent: Gaute Ikke tilstede: Esso (Stian stiller i hans sted) Info fra leder HSP Avtale signert i Oslo, er lagt på wiki og drive Erfaringsskriv WS med Thomas og Eivind

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015

Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Referat Hovedstyremøte 12.02.2015 Info fra leder WS datoer (flytta til dagsorden) Ris og ros Ros til Interkom for regnskapet Ros til arrkom for bra låvefest Ros til de som jobba på labamba. Ris til påmelding.

Detaljer

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013

Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 Samfunnsøkonomenes forening lover Sist endret på generalforsamlingen 2013 1 FORMÅL Foreningens formål er å være et samlende forum for medlemmene og andre med tilknytning til samfunnsøkonomi som fag/arbeidsfelt,

Detaljer

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø

Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Vedtekter for Juristforeningen i Tromsø Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1-1 Formål Juristforeningen i Tromsø skal sørge for et godt sosialt miljø blant jusstudentene i Tromsø ved å tilby et rikt aktivitetstilbud.

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014

Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Referent og kontorvakt: Martin Ek Ikke tilstede: Vinstraff: Referat Hovedstyremøte 07.10.2014 Ølstraff til Hallén for sen møteplan Ølstraff til Andreas for å glemme og føre inn Paintball i arrrangementskalenderen.

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet.

Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) Foreningens virkeområde er hele landet. Vedtekter for Norsk Geografisk Selskap 1. Navn Foreningens navn er Norsk Geografisk Selskap (NGS) 2. Virkeområde Foreningens virkeområde er hele landet. 3. Formål Foreningens formål er å: være et faglig

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015

Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Referat Hovedstyremøte 19.02.2015 Info fra leder Diskusjonskveld på fredag Alle må bleste til komitéene sine Saksliste Snakke om økonomiting? Har sendt ut mail til nominerte kandidater Frist for å stille

Detaljer

ANSAs statutter 2015-2016

ANSAs statutter 2015-2016 ANSAs statutter 2015-2016 Vedtatt på ANSAs 59. Generalforsamling 31. juli - 1. august 2015 ANSAs formål er å - informere om og oppfordre til utdanning i utlandet - ivareta utenlandsstudentenes faglige,

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015

Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Referat Hovedstyremøte 05.02.2015 Info fra leder Har vært på linjeledermøte Faddersjefer skal legges inn i en egen faddergruppe på facebook Har lagt inn Andreas enn så lenge siden vi ikke har valgt noe

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016

Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referat Hovedstyremøte 16.03.2016 Referent og ukesmail: Tone Ikke tilstede: Thinius, Hans Wilhelm (Edvard er tilstede), Eirik, backup Hege (Ann Helen er tilstede), Nora (Sarmilan er tilstede), Eivind Info

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2013 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015

Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Referent: Stein Otto Referat Hovedstyremøte 01.10.2015 Ikke tilstede: Ingrid, Eivind, Emilie (men alle var flinke og sendte nestledere) Info fra leder Litt syk, derfor hun snakker rart. «Unnskyld», sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET

VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET Offisersklubben Periskopet www.periskopet.no Org.nr 986 894 942 VEDTEKTER FOR OFFISERSKLUBBEN PERISKOPET 1 KLUBBENS NAVN Klubbens navn er Offisersklubben Periskopet. 2 VISJON Skape godt samhold blant ansatte

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014

Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referat Hovedstyremøte 14.10.2014 Referent og kontorvakt: Hege Ikke tilstede: Vinstraff: 2 øl til Ørjan for å komme 2 min for sent, 2 øl til Hallén for å komme 4 min for sent Info fra leder Har ikke skjedd

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014

Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referat Hovedstyremøte 10.04.2014 Referent og kontorvakt: Markus Ikke tilstede: Kristine, Ørjan Vinstraff: Runde rundt bordet Arrkom: Gjennomført AbaCupen og gratis bowling; holder på med å planlegge fadderperioden

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene

Årsmøtesak 5. Forslag til endring i statuttene Årsmøtesak 5 Forslag til endring i statuttene Ved forrige endring i statuttene i 2009 var tanken å harmonere INs statutter til ICOMOS statutter. Det har vært en innskjerping på hvor lenge et medlem kan

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Referat Hovedstyremøte 13.04.2016

Referat Hovedstyremøte 13.04.2016 Referat Hovedstyremøte 13.04.2016 Referent, ukesmail og kontorvakt: Thea Ikke tilstede: Hans Wilhelm (Edvard stiller) Info fra leder Linjeledermøte på søndag Bindeleddet To representanter fra bindeleddet

Detaljer

Bergen Teknikersamfund

Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Lover for Bergen Teknikersamfund Gjeldende fra 22. februar 2012 Når et ord er skrevet med kursiv, betyr dette at ordet henviser til en egen definisjon gitt i en egen paragraf

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre?

Er det noe konkret du har lyst til å jobbe med eller har du noen endringer du ønsker å gjennomføre? Campusleder Eirik Norum Elektroingeniør Jeg og det sittende studentrådet har jobbet mye for å bygge opp studentrådet her i Kongsberg fra bunnen, og vi har fått til ganske mye bra. Jeg ønsker å fortsette

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy

Vedtekter for Vikingklubben Karmøy Vedtekter for Vikingklubben Karmøy 1 Formål Vikingklubben Karmøy er en åpen, upolitisk klubb for alle med interesse for vår forhistorie. Klubbens formål er å synliggjøre, vekke interesse for, og spre kunnskap

Detaljer