Årsmelding Nettverksuniversitetet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2003. Nettverksuniversitetet"

Transkript

1 Årsmelding 2003 Nettverksuniversitetet

2 STRATEGI FOR NETTVERKSUNIVERSITETET fra 2004 a) VISJON Nettverksuniversitetet skal være et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene etablerer møteplasser og nettverk for gjensidig utvikling av fagkompetanse, og samarbeider om studietilbud og institusjonsutvikling innen nettbasert utdanning på internasjonalt nivå. b) FAGLIG SAMARBEID Mål NVU skal være initiativtaker og pådriver for å fremme kunnskaps- og kompetanseutvikling innen fleksibel og nettstøttet læring for sine medlemmer. Strategi Gjennom årlige handlingsplaner skal det legges til rette for at det settes i gang prosesser som fører til både eksternt og internt finansierte fellesprosjekt innen fleksibel og nettstøttet læring. Arbeidsgrupper nedsatt av eller blant styremedlemmene skal arbeide for at dette har forventet omfang og framdrift. Handlinger NVU arbeider kontinuerlig gjennom de institusjonssammensatte arbeidsgruppene med samarbeid og oppgavefordeling, både ved kompetanseutvikling ved utvikling av studietilbud, og med planlegging av den store nasjonale NVU-konferansen. Dette arbeidet skal bl.a. resultere i: 1. Minst to søknader om eksterne prosjektmidler pr. år. 2. Minst to interne faggrupperapporter pr. år. 3. Minst to faglige utviklingsprosjekter pr. år. 4. Spre kunnskap om fleksibel læring gjennom hjemmesiden og den årlige NVU-konferansen. c) MARKEDSFØRING OG SALG AV KURS Mål NVU skal bidra til å markedsføre medlemsinstitusjonenes studier og kursportefølje. Strategi NVU skal ha en profesjonell nettbasert presentasjon av medlemmenes kursportefølje og en studentvennlig søkbar database over kursene. Handling Database og hjemmesider oppgraderes og det legges til rette for at kurspåmelding skjer direkte til institusjonene. Drift og vedlikehold kjøpes eksternt. 2

3 1. Medlemsinstitusjoner i NVU Følgende institusjoner var medlemmer i Nettverksuniversitetet i 2003: Høgskolene i Agder, Stavanger, Stord/Haugesund, Bergen, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Narvik, og Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Det ble ikke tatt opp nye medlemsinstitusjoner i I desember 2002 kom det skriftlig oppsigelse av medlemskapet i NVU fra Universitetet i Bergen og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Med ett års oppsigelsestid opphører deres medlemskap pr I desember 2003 kom det skriftlig oppsigelse av medlemskapet i NVU fra Høgskolen i Narvik. Med ett års oppsigelsestid vil deres medlemskap opphøre pr Rådets sammensetning På konstituerende rådsmøte den ble det opprettet et råd som skal være NVUs øverste organ. Rådet hadde i 2003 følgende sammensetning: Universitetet i Bergen NTNU Høgskolen i Agder Høgskolen i Bergen Høgskolen i Narvik Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Stavanger Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Sør-Trøndelag Viserektor, professor Leiv K. Sydnes (leder) Dekan, 1.amanuensis Jan Morten Dyrstad Høgskoledirektør Tor A. Aagedal Rektor, høgskolelektor Karl Olav Nummedal Fra ; høgskoledirektør Nils Mæhle Studiesjef Aage Frantzen Prorektor, 1.amanuensis Tale M. Guldal Fra ; prorektor, høgskolelektor Sonja Ekker Høgskoledirektør Inger Østensjø Høgskoledirektør Rune Jørgensen Rektor, høgskolelektor Torunn Klemp. Rådet har i løpet av 2003 avholdt 2 møter og behandlet 15 saker : Høgskolen i Stavanger, Ullandhaug : Høgskolen i Agder, Gimlemoen Gjennom arbeidet med utarbeidelsen av ny strategi for NVU fra 2004 ble det erkjent at NVU-samarbeidet ble etablert i forhold til en tidligere virkelighet, og at organiseringen med både Råd og Styre var for tungt lagt opp i forhold til den nåværende virkelighet. Rådet ble derfor besluttet nedlagt fra

4 3. Styrets sammensetning Styret hadde i 2003 følgende sammensetning (valgt for tre år i september 2001) Johnny Velde Jensen (HSH), leder Hugo Nordseth (HiNT), nestleder fra 2003 Anne Kojedal (NTNU) Knut Olav Aslaksen (UiB) Tor-Arne Jenssen (HiN) Odd Leren (HiS) Thorleif Hjeltnes (HiST) fra april 2003: Svend Andreas Horgen ( Tor Warp (HiA/FiloNova) fra sept. 2003: Ingebjørg Trydal Reidar Aarskog (HiB) fra sept. 2003: Ida Margrethe Knudsen Styret har i løpet av 2003 avholdt 6 møter og behandlet 37 saker Videomøte Haugesund (HSH), styreseminar Videomøte Videomøte : Videomøte : Videomøte. 4. Ledelse Styreleder i 2003 har vært prorektor ved Høgskolen Stord/Haugesund, Johnny Velde Jensen. Han ble valgt for en treårsperiode på konstituerende rådsmøte , hvor det også ble det vedtatt å sette av en stillingsbrøk på 25% til frikjøp fra ordinær stilling for styreleder. Tidligere ordning med daglig leder for Nettverksuniversitetet i full stilling ble fra endret til sekretariatsleder, og denne funksjonen har siden vært ivaretatt av rådgiver Gunnar Egil Røv (Høgskolen i Sør-Trøndelag) i 30% stilling. Ved utarbeidelsen av ny strategi for NVU fra 2004 vedtok Rådet at styreledervervet skal gå på rundgang blant institusjonene og funksjonstiden skal være to år. Den årlige godtgjørelse settes til kr , og nestleder skal ha årlig godtgjørelse på kr Sekretariatslederfunksjonen nedlegges fra , og det etableres en kombinert nettredaktør og NVU-koordinatorfunksjon i 50 % stilling. NVU-koordinator, styreleder og nestleder skal utgjøre et arbeidsutvalg som har ansvar for å forberede styresaker og sørge for at styrevedtak blir iverksatt. Denne nye stillingen ble kunngjort for de tilsatte ved medlemsinstitusjonene i oktober 2003, men det meldte seg bare to søkere, hvorav en senere trakk seg. Styret besluttet derfor å kunngjøre stillingen eksternt, og forlenge ordningen med sekretariatsleder inntil den nye stillingen blir besatt. 4

5 Høgskolen i Sør-Trøndelag var også i 2003 vertsinstitusjon for NVU. I den forbindelse er det avsatt NVU-midler for å dekke husleie, økonomi- og sekretærtjenester hos HiST. For 2003 var beløpet satt til kr , som var uendret fra tidligere år. 5. NVU med nytt fokus I 2003 har styret i flere omganger diskutert NVU sin framtidige profil og strategi. Utviklingen viste at på det tidspunktet NVU ble etablert var det et felles behov for å samle markedsføring, studentregistrering og kursdatabase ett sted. NVU ble deltakernes ansikt utad når det gjaldt salg av nettbaserte kurs. På dette området går utviklingen fort, og etter få år hadde flere av deltakerne bygget opp selvstendige salgs- og distribusjonskanaler, og behovet for å selge kurs via NVU avtok. Parallelt med dette utviklet NVU en profesjonell database over kursporteføljen, et effektivt nettbasert studentpåmeldingssystem og en god studentvennlig hjemmeside. Likevel fortsatte utviklingen med at flere og flere av deltakerne ønsket at dette skulle skje direkte til egen institusjon og ikke via NVU. På bakgrunn av dette startet styret et arbeid med å gjennomgå NVU sin strategi og framtidig handlingsplan. Styret kom fram til at en av de største verdiene med NVU er at det kan brukes som et verktøy for å videreutvikle nettbasert undervisning og læring. På den enkelte institusjon er ofte fagmiljøene små og fragmenterte og de ulike problemstillingene er ofte universelle. Styret mente da at fokus skulle settes på å utvikle ulike møteplasser for faglig samarbeid og erfaringsutveksling innen e-læring. Styrets forslag til ny strategi og handlingsplan ble vedtatt av rådet i NVU, og deretter implementert. Så langt ser det ut til at den nye strategien har vært vellykket, og aldri før har så mange personer fra de ulike institusjonene vært involvert i ulike faglige aktiviteter som NVU har initiert. 6. Andre saksområder 6.1 Markedsføring og formidling Fram til våren 2002 hadde det vært trykket ny kurskatalog for NVU årlig, og den siste utgaven dekket tilbudet høsten 2002 og våren Styret besluttet i 2002 at man fra høstsemesteret 2003 bare skulle ha kurstilbudet på nettet, og dermed spare kostnader til opptrykking av eksemplarer og portokostnader ved distribusjon. Etter å ha innhentet pristilbud sørget TISIP for å lage både web-basert kurskatalog på NVU-web og integrere fagkatalogen i det web-baserte påmeldingssystemet. Styret nedsatte høsten 2002 en intern arbeidsgruppe hvor mandatet var å komme med forslag til hvordan NVU skulle markedsføre sitt kurstilbud i tiden framover. Utvalget bestod av styreleder Johnny Velde Jensen, HSH, (senere nestleder i styret) Hugo Nordseth, HiNT og sekretariatslederen. Utvalgets konklusjon var at NVU etter innføring av resultatbasert studentfinansiering har to muligheter. Den ene kan benevnes Beholdstrategien, hvor NVU kan fortsette som interesseorganisasjon for studentfinansierte nettbaserte studier/fag. Resultat vil her sannsynligvis bli at NVU vil kjempe i et stadig krympende marked, og medlemsinstitusjonene vil finne det lite interessant å være med i NVU videre. Det andre alternativet er å satse på å bli et møtested for nettbasert høyere utdanning i Norge, slik at NVU blir en interesseorganisasjon for institusjoner og personer som tilbyr nettbaserte studier/fag med både statlig og studieavgiftsbasert finansiering. Styret besluttet at sistnevnte alternativ skulle danne grunnlag for utarbeidelsen av den nye strategien fra

6 I forkant av både vår- og høstsemester 2003 ble det annonsert i riksdekkende aviser. I forkant av høstsemesteret 2002 ble det annonsert i utvalgte fagtidsskrifter. Det er alltid en vanskelig oppgave å måle effekten av slik annonsering. Et flertall av medlemsinstitusjonene annonserer det tilbud de har gjennom NVU også på egenhånd. I slike tilfeller er det ofte påmelding direkte til institusjonen. Det er derfor vanskelig å si hvilken annonse studenten har respondert på. 6.2 Studieadministrativt arbeid I 2002 ble det besluttet å gå over til et nytt studieadministrativt system. NVU ville at studentene skulle melde seg på kurs via internett. Kommunikasjon mellom student og sekretariat skulle i hovedsak skje via nettet. Innføring og bruk av studentregistreringssystemet er vellykket og fungerer etter intensjonene. I 2003 ble det også bygget opp et nytt teknisk system og database for å bedre håndtere fagene som tilbys gjennom NVU. Den tidligere databasen viste seg å ha såpass store begrensninger og manglet muligheter for modernisering og oppgradering. 6.3 Deltakelse på menu-konferanse i Valencia, Spania Styremedlemmene fra høgskolene i Agder, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag og varamedlemmene fra høgskolene i Stavanger og Narvik foruten sekretariatslederen deltok på denne internasjonale konferansen som ble arrangert på det polytekniske universitetet i Valencia i mai Det ble holdt innlegg fra Bodil Ask & Harald Haugen, HiA/HSH, Greta Hjertø & Jarle Larsen, HiST, Thorleif Hjeltnes & Arne Bjørn Mikalsen, HiST og Svend Andreas Horgen, HiST. Hensikten med konferansen var bl.a. å få tilbakemelding på arbeidet med utarbeidelse av EU-søknaden om menu (model for a European Networked University for e-learning) som initiativtakere NITOL-samarbeidet står bak. De øvrige institusjonene utenom HiA, HSH, NTNU og TISIP som står bak søknaden kommer fra Hellas, Italia, Storbritannia, Finland, Sverige og Spania. 6.4 Driftsavtale med TISIP I 2000 ble det inngått ny driftsavtale med TISIP, hvor størrelsen på bidraget som TISIP skulle ha for hver kurspåmelding fikk en trappetrinnseffekt slik at bidraget avtok relativt med størrelsen på faget målt i vekttall. Denne nye måten å beregne bidraget på viste seg å medføre mye merarbeid. Ved prolongering av driftsavtalen for perioden ble det ble enighet mellom partene om å gå tilbake til den tidligere ordningen med en fast prosentsats for hver kurspåmelding til TISIP. Tilsvarende ordning fortsatte ved prolongeringen for perioden Opplæring av egne lærere i nettbaserte læringsmetoder NVU har som mål å spre kunnskap om nettbaserte læringsformer i egne institusjoner. Det er satt av kr til PIOL-kurs for nye institusjoner på budsjettet. Disse midlene ble ikke benyttet i 2003, og tilbudet vil bli tatt ut for ettertiden. 6.6 Nye utviklingsprosjekter I 2002 ble det besluttet at det ikke skulle startes nye grupper med formål å utvikle nye kurs. Det ble i stedet besluttet å legge til rette for og opprette to faggrupper som skulle utrede to definerte områder. Gruppene ble gitt mandat og deres arbeid skulle presenteres på NVU-konferansen i februar En grunnlegende tanke med NVU er faglig 6

7 utviklingsarbeid og da er det viktig å bringe fagmiljø sammen. Tilrettelegging for faglige møtepunkt og koordinering av slikt arbeid er derfor meget sentralt. De fagområder som ble valgt var: e-læring (samle inn og spre informasjon om pågående arbeid/prosjekter og spre resultater i form av pekere til aktuelle rapporter og nettsteder.) kvalitetskriterier for nettbasert undervisning Over halvparten av NVU-institusjonene hadde representanter med i en eller begge faggruppene. Begge rapportene ble presentert dag 2 på NVU-konferansen i Stavanger. Faggruppen for e-læring hadde følgende representanter: Greta Hjertø, Høgskolen i Sør-Trøndelag (leder av gruppen) Tove Johannesen, Høgskolen i Nord-Trøndelag Jon Hoem, Høgskolen i Bergen Siri Ida Ovanger, Høgskolen i Agder Turid Borgen, Høgskolen i Stavanger. Rapporten finner du på Faggruppen for kvalitetskriterier hadde følgende representanter: Robin Munkvold, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder av gruppen) Karen Margrete Kuvaas (Høgskolen i Narvik) Ida Margrethe Knutsen (Høgskolen i Bergen) Karsten Tillerli (Høgskolen i Stavanger) Anita Estensen (FiloNova, Høgskolen i Agder). Rapporten finner du på Tilsvarende vedtok styret å etablere fire fagfora våren 2003, som skulle presentere sine rapporter på NVU-konferansen i mars De fagområder som ble valgt var: Forum for produksjonsteknikk. Forum for forskning og utvikling. Forum for nettpedagogiske metoder, evaluering og vurderingsformer. Forum for kvalitetssikring. MANDAT OG MEDLEMMER i DE NYE FAGFORA FORUM FOR PRODUKSJONSTEKNIKK. Mandat: Gruppen skal utvikle forslag til metoder, verktøy og organisering av innholdsproduksjon for e-læring. Utvikling av gode nettbaserte studietilbud krever at det er et bevisst forhold til hvilke tekniske løsninger og tekniske muligheter som kreves. Dette må også settes i relasjon til fagets egenart. Gruppens rapport skal gi kunnskap om de 7

8 muligheter som finnes, gode løsningsforslag, gjøre rede for erfaringer som er gjort og peke på nye muligheter. Den skal også komme med forslag til hvordan utvikling av nettstøttede/nettbaserte (kurs) studier bør organiseres internt på institusjonene, hvilke fagressurser som kreves og hvilke insitamenter som er tilgjengelige for å øke interessen for å utvikle nettstøttede/nettbaserte kurs. Deltakere: prosjektleder Atle Løkken, HiS - leder høgskolelektor Bjørn Grøva, HiNT førstelektor Svein Ove Hareide, HiN høgskolelektor Jarle Larsen, HiST høgskolelektor Arnstein Gjestland, HSH førstekonsulent/stipendiat Jon Hoem, HiB 2. FORUM FOR FORSKNING OG UTVIKLING. Mandat: Gruppen skal kartlegge kilder og prosjekter som kan være aktuelle å søke deltakelse og støtte til i forbindelse med e-læring. Både nasjonale og internasjonale prosjekt er aktuelle. Det er flere kilder man kan anvende for å få finansiert e- læringsprosjekter. Det er viktig å kartlegge disse slik at ulike miljøer lettere ser muligheten. Arbeidet skal føre fram til et bedre beslutningsgrunnlag for å initiere fellessøknader blant to eller flere av medlemsinstitusjonene. Arbeidet skal også danne grunnlag for erfaringsoverføring i å utforme søknader til prosjektmidler. Deltakere: amanuensis Hugo Nordseth, HiNT - leder høgskolelektor Rolf Håkon Rensaa, HiN høgskolelektor Arne Langøen, HSH førstelektor Tore Berg Hansen, HiST høgskolelektor Grete Oline Hole, HiB 3. FORUM FOR NETTPEDAGOGISKE METODER, EVALUERING OG VURDERINGSFORMER. Mandat: Gruppen skal komme med forslag til nettpedagogiske metoder, hvordan evaluering og vurderingsformene bør være i nettbasert læring på bakgrunn av kvalitetsreformen. E-læring stiller nye krav til hvordan læring skjer og hvilke metoder og teknikker som gir god læring. Etter noen år med utprøving er det en god del erfaring i institusjonene. Disse erfaringene er det viktig å bygge videre på. Gruppen må derfor ha fokus på hele læringssituasjonen. Deltakere: høgskolelektor Greta Hjertø, HiST (datautdanningen) leder konsulent Børge Brattabø, HiS høgskolelektor Aida Fjeldavli, HiNT høgskolelektor Karen M. Kuvaas, HiN høgskolelektor Marit L. Moen, HiST, (lærerutdanningen) høgskolelektor Reidar Aarskog, HiB førsteamanuensis Lars Vavik, HSH 8

9 Følgende fagforum skulle videreføres fra 2002: 4. FORUM FOR KVALITETSSIKRING. Mandat: Gruppen skal utvikle en manual for kvalitetssikring av e-læring. Arbeidet er en videreføring av den rapporten som ble levert i desember Deltakere: høgskolelektor Robin Munkvold, HiNT - leder førstelektor Ida M. Knudsen, HiB førstekonsulent Karsten Tillerli, HiS høgskolelærer Elen J. Instefjord, HSH Det tidligere FORUM FOR KUNNSKAP (INFORMASJON) OM E-LÆRING besluttet styret å utsette videreføringen av inntil videre. Felles for alle fora: a) Medlemsinstitusjonene inviteres til å delta med én representant i hvert fagforum. Foraene etableres innen 1. september b) Det oppnevnes en gruppeleder som får ansvar for framdrift og budsjett. Rapportene oversendes styret innen 1. februar c) NVU bevilger kr til hvert fagforum, hvorav leder godtgjøres med kr Evt. reise- og møtekostnader utover bevilget beløp dekkes av medlemsinstitusjonene. d) Rapportene fra disse fora kan bli offentliggjort i en form for skriftserie. e) Styret kommer tilbake til hvilke av foraene som skal presentere sine rapporter på NVU-konferansen mars Nettverksuniversitetets fagkonferanse i 2003 Konferansen ble arrangert i Stavanger februar, og Høgskolen i Stavanger hadde ansvaret for arrangementet. Det var 90 påmeldte deltakere, inkludert styre og råd. 75 av deltakerne kom fra de ni medlemsinstitusjonene, 15 fra andre institusjoner. Hovedfokus gikk på utviklingen av nettbasert læring i et mer overordnet nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Leder av Stortingets KUF-komite, Rolf Reikvam var til stede første dag, og øvrige innledere var Eilif Trondsen fra Stanford Research Institute, Pekka Kess fra Finnish Virtual University og Jan Atle Toska fra SOFF. Konferansen er en viktig arena for å profilere NVU ut i markedet. 7. Fagtilbudet I den web-baserte kurskatalogen som ble klar i juni 2003 med virketid høsten 2003 og våren 2004 var det oppført 238 fag som brukte Internett som læringsmiljø. Fagenes 9

10 størrelse varierte fra 2 vekttall til 10 vekttall. Fagtilbudet har økt jevnt fra starten i 1994 med cirka 10 fag på nettet første året. Mange av fagene inngikk også i komplette nettbaserte studietilbud fra institusjonene. Disse tilbudene varierte i størrelse fra 30 studiepoeng til 120 studiepoeng var første året det ikke ble trykket kurskatalog i papirversjon. 8. Studenter En oversikt over utviklingen i antall fagpåmeldinger (nettotall) til NVU-kurs i kurssekretariatet til TISIP fremgår av tabellen nedenfor. En student kan melde seg på flere fag og representerer da flere fagpåmeldinger. Oversikten viser ikke det fullstendige bildet, siden de deltakerne som melder seg på kurstilbudene direkte til høgskolene/ medlemsinstitusjonene kommer i tillegg. våren 2000 høsten 2000 våren 2001 høsten 2001 våren 2002 høsten 2002 våren 2003 høsten fagpåmeldinger 2787 fagpåmeldinger 2879 fagpåmeldinger 2706 fagpåmeldinger 2474 fagpåmeldinger 2293 fagpåmeldinger 2525 fagpåmeldinger 2751 fagpåmeldinger 9. Økonomi År 2003 har de største utgiftspostene vært frikjøp av styreleder og sekretariatsleder, markedsføring og utvikling av nettsted, foruten kostnadene til fagfora. Etter søknad fra Høgskolen i Stavanger fikk NVU-konferansen kr i støtte fra Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning (SOFF) slik at regnskapsmessig gikk konferansen kr i overskudd. Regnskapet for NVU for 2003 viser et underforbruk på kr Sammen med overføringer fra tidligere år har NVU en egen kapitalbase på til sammen kr overført til budsjettet for Eiendeler Sekretariatet kjøpte i oktober inn én stk bærbar PC til bruk for sekretariatsleder og evt. andre som skulle ha behov for å låne den. Pris kr

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter

TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. V re kunder er bedrifter Årsmelding 2009 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Fotokunst omslag: Ali

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013

Prosjektet Liv i fjøsan. Sluttrapport. (Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner) 2009-2013 Prosjektet Liv i fjøsan ("Fra tomme fjøs til nærings- og kulturinstitusjoner") 2009-2013 Sluttrapport 2 1 Bakgrunn og formål med prosjektet Endringer i bosetting, bruksstruktur og driftsforhold i landbruket

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem

Årsberetning 2009 Felles Studentsystem Årsberetning 2009 Felles Studentsystem 1 Årsberetning 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 4 DRIFTSORGANISASJON... 8 REGNSKAP FOR 2009... 16 STATUSRAPPORT ARBEIDSOPPGAVER... 22 ADRESSER TIL INSTITUSJONER

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring

TISIP Tema - Bedriftstilpasset e-læring Styrets beretning Forskning og utvikling (FoU) Fagskole og nettbaserte tilbud Bedriftstilpasset e-læring Årsmelding 2008 TISIP er en stiftelse som driver forskning, fagskole og kursvirksomhet innen IT og e-læring. Våre kunder er bedrifter, offentlige institusjoner og privatpersoner. Innholdsfortegnelse TISIP

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte

Innkalling til samarbeidstiltakets årsmøte Postadresse: Felles studentsystem USIT, Universitetet i Oslo Postboks 1086, Blindern 0316 Oslo Telefon: 22852527, 22852508 Telefax: 22852970 E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no Innkalling FS-08-005 ND/AFS

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig

Dokument Versjon Dato Status Kvalitetsrapport AITeL. Høgskolen i Sør-Trøndelag. Side 1 av 43. 11.10.2006 Ferdig 1 av 43 Avdeling for informatikk og e-læring 2005-2006 2 av 43 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Sammendrag... 3 1 Inntakskvalitet... 4 2 Programkvalitet... 8 3 Undervisningskvalitet... 17 4 Styringskvalitet...

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-14-070 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte.

utvalget. De har vært tilgjengelige og gjort det mulig for oss i utvalget å få gjennomført vårt arbeid på en så tydelig måte. Del I Innledning 2010 har vært et spennende år for Foreldreutvalget for grunnopplæringen. Året startet med lansering av FUGs nye nettsider og flytting til nye lokaler. Forskning og undersøkelser er blitt

Detaljer