Årsmelding Nettverksuniversitetet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2008. Nettverksuniversitetet"

Transkript

1 Årsmelding 2008 Nettverksuniversitetet

2 1. Strategi for NVU Visjon Nettverksuniversitetet skal være et faglig samarbeidsorgan og etablere nettverk for gjensidig utvikling av fagkompetanse og institusjonsutvikling innen fleksibel og nettstøttet læring på internasjonalt nivå. Mål Nettverksuniversitetet skal: Bli en betydelig nettverksaktør innen fleksibel og nettstøttet læring i Norge Legge til rette for at medlemmenes fagmiljø deltar aktivt både på nasjonale og internasjonale arenaer Være initiativtaker og pådriver for å fremme kunnskaps- og kompetanseutvikling for sine medlemmer. Strategi Gjennom årlige handlingsplaner skal det legges til rette for at det settes i gang prosesser som fører til både eksternt og internt finansierte fellesprosjekter innen fleksibel og nettstøttet læring. Nettverksuniversitetet skal ha fokus på forskning og utvikling innen fleksibel og nettstøttet læring. Det skal utvikles møteplasser hvor fagfolk kan dele kunnskap og videreutvikle den. Nettverksuniversitetet skal bygge nettverk både nasjonalt og internasjonalt og være aktiv på ulike arena hvor fleksibel og nettstøttet læring står på agendaen. Handlinger 1. Forskning og utvikling Nettverksuniversitetet skal legge til rette for publisering av forskning på fleksibel og nettstøttet læring, gjennom å publisere konferansebidragene fra den årlige konferansen i godkjente organer av kategori 1 for vitenskapelige publikasjoner. En faglig gruppe vil vurdere innsendte konferansebidrag. Nettverksuniversitet skal opprette flere fagforum som skal drive FoU-arbeid etter gitt prosjektmandat. Resultatet av arbeidet kan presenteres på NVU- konferansen. Nettverksuniversitetet skal være en pådriver for at arbeidet i fagforumene føres videre med eksterne midler eller at det operasjonaliseres for bruk blant medlemmene. Nettverksuniversitetet kan også støtte prosjekter som er i en tidlig forprosjektfase. 2

3 2. Internasjonalisering De tekniske mulighetene og de pedagogiske utfordringene innen fleksibel og nettstøttet læring er på mange måter internasjonale. Norge har etablert seg som en nasjon som er langt framme på dette feltet. Nettverksuniversitetets medlemskap i Association for Learning Technology (ALT) og European Distance and e-learning Network (EDEN) åpner for spennende møteplasser for fagfolk fra medlemsinstitusjonene. Deltakelse på internasjonale konferanser, samarbeid i internasjonale faglige utvalg og forum er avgjørende for egen faglig utvikling. Nettverksuniversitetet vil knytte sine medlemmers kunnskap til internasjonale nettverk. 3. Nettverksbygging Nettverksuniversitetet skal avholde en årlig konferanse. Ansvar for planlegging og gjennomføring av konferansen går på omgang mellom medlemmene. Nettverksuniversitetets hjemmesider skal informere om arbeid som pågår og gi tilgang til resultater og publikasjoner. Med jevne mellomrom skal det sendes ut nyhetsbrev. Nettverksuniversitetet skal være pådriver for at det knyttes kontakter blant medlemmene slik at utvikling av fellesfag kan koordineres. Nettverksuniversitetet skal arbeide for et tettere samarbeid med Norgesuniversitetet og Norsk Forbund for Fjernundervisning. 2. Medlemsinstitusjoner i NVU Følgende institusjoner var medlemmer i Nettverksuniversitetet i 2008: Universitetet i Agder, Universitetet i Stavanger, Høgskolen Stord/Haugesund, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Universitetet i Stavanger sa i mai opp sitt medlemskap i NVU. De var formelt medlem fram til , men valgte å ikke delta i styrearbeidet fra og med august Styrets sammensetning Mangeårig styremedlem i NVU, Odd Leren, gikk brått bort i april Styreleder Johnny Velde Jensen og koordinator Hege Myklebust deltok i gravferden som representanter for NVU, og leverte bårebukett fra styret. Det ble valgt nytt styre i juni Styret hadde i 2008 følgende sammensetning: Johnny Velde Jensen (HSH), leder Ida Margrethe Knudsen (HiB), nestleder Olav Skundberg (HiST) (fram til juni) Tore Berg Hansen (HiST) (fra juni) Odd Leren (UiS) (fram til sin bortgang i april) Karsten Tillerli (UiS) (fra april til august) Marianne Sigurdson Lyngvi (UiA) Hugo Nordseth (HiNT) 3

4 Styret første del av 2008: (f.v) Ida M Knudsen, Olav Skundberg, Marianne S Lyngvi, Hugo Nordseth, Odd Leren, Johnny V Jensen Styret har i løpet av 2008 avholdt 8 møter og behandlet 39 saker Telefonmøte Statens Hus, Trondheim Telefonmøte Hotel Marques de Pombla, Lisboa Telefon Clarion Hotell Admiral, Bergen Telefonmøte Telefonmøte 4

5 4. Ledelse Styreleder i 2008 har vært leder for internasjonalisering ved Høgskolen Stord/Haugesund, Johnny Velde Jensen. Han ble valgt for en ny treårsperiode på konstituerende rådsmøte 1. september 2004, og gjenvalgt på styreseminaret i mars Gjennom en prosess i 2008 ble det bestemt av institusjonene at Nettverksuniversitetet skal trappe ned sin aktivitet fra og med 1. mai 2009, og Johnny Velde Jensen fortsetter som leder fram til da. I mai 2008 ble det oppnevnt nye styremedlemmer fra institusjonene. Olav Skundberg fra HiST var nestleder fram til mai, men gikk da ut av styret. På styremøtet i juni ble Ida Margrethe Knudsen fra HiB valgt som ny nestleder. Koordinator Hege Myklebust fra HSH har hatt 30 % stilling gjennom hele året. NVU-koordinator, styreleder og nestleder utgjør et arbeidsutvalg som har ansvar for å forberede styresaker og sørge for at styrevedtak blir iverksatt. Ved utarbeidelsen av ny strategi for NVU fra 2004 vedtok Rådet at styreledervervet skal gå på rundgang blant institusjonene og funksjonstiden skal være to år. Den årlige godtgjørelse settes til kr , og nestleder skal ha årlig godtgjørelse på kr NVU videre NVU har i sin eksistensperiode hatt ulikt antall medlemsinstitusjoner. Strategien har endret seg ganske vesentlig, og har i dag et fokus på forskning og formidling av kunnskap innen fleksibel læring. Det skiller seg vesentlig fra oppstarten hvor utvikling og distribusjon av nettbaserte kurs var det viktigste. Gjennom de siste årene har NVU utviklet seg til å bli en viktig aktør innen fleksibel læring. Direkte og indirekte har NVU bidratt til medlemsinstitusjonenes fagmiljø har kunnet samarbeide om FoU på dette avgrensede fagområdet. Ulike fagforum har presentert sitt arbeid gjennom artikler og på konferanser. NVU-konferansen har vært en viktig møteplass for deling av kunnskap. De siste årenes utvikling viser at dette var en viktig og riktig strategi. Men på samme måte som tiden innhentet og overflødiggjorde NVU som distributør ser vi nå at eierinstitusjonene i større grad selv vil ta ansvar for egen FoU og det tilhørende faglige samarbeidet blir derfor det året hvor medlemsinstitusjonene igjen har endret strategien og selve konseptet NVU bygger på. Fra midten av 2009 vil NVU sitt mål være å gjennomføre en årlig faglig konferanse innen fleksibel læring. Ansvar for gjennomføringen går på rundgang blant de fem gjenværende medlemmene. FoU-arbeid vil ikke lenger være en del av den aktiviteten som framtidens NVU forestår. Det nye formålet for NVU lyder slik: Nettverksuniversitetet skal være et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene etablerer møteplasser og nettverk for gjensidig utveksling av fagkompetanse innen fleksibel og nettbasert utdanning på internasjonalt nivå, i form av en årlig faglig konferanse. Målet er at denne konferansen skal være et attraktivt og aktuelt sted å presentere det nyeste innen forskning og utvikling av fleksibel og nettstøttet utdanning, og et møtested for fagfolk på området både nasjonalt og internasjonalt. Ny avtale om NVU finnes på 6. Andre saksområder 5

6 6.1 Faggrupper Et av NVUs viktigste satsingsområder er å skape arenaer for samarbeid og faglig fornying på tvers av institusjonene. En viktig arena er faggruppene, som blir vurdert og satt ned hvert år. På NVU-konferansen i Trondheim i mars 2008 fikk faggruppene presentere sine resultater for et lydhørt publikum. Etter konferansen ble det vedtatt å videreføre noen av faggruppene som var i arbeid. Forum for pedagogisk bruk av dialogverktøy ble avsluttet, mens forum for simulering og spillteknologi ble videreført. Det ble startet nye grupper: Forum for flervalgstester i helsefag, og forum for digitale mapper. Rapporter og resultater fra gruppene er publisert på NVUs nettsider. På nettsidene ligger også rapporter og produkter fra tidligere faggrupper. MANDAT OG MEDLEMMER I DE NYE FAGGRUPPENE Felles for alle gruppene: a) Medlemsinstitusjonene inviteres til å delta med én representant i hvert fagforum. b) Det oppnevnes en gruppeleder som får ansvar for framdrift og budsjett. Rapportene oversendes styret innen 1. februar c) NVU bevilger kr til hvert fagforum, hvorav leder godtgjøres med kr Evt. reise- og møtekostnader utover bevilget beløp dekkes av medlemsinstitusjonene. d) Gruppene rapporterer på NVU-konferansen

7 Årsmelding for Nettverksuniversitetet FORUM FOR FLERVALGSTESTER I HELSEFAG Mandat: Helsefaggruppa skal arbeide med ulike forhold knytta til utvikling og bruk av flervalgstester i sykepleierutdanning. Gruppa skal arbeide for å legge til rette for utveksling og deling av flervalgsoppgaver innenfor naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanning. Et overordna mål vil være å etablere en felles database for flervalgsoppgaver innenfor naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanning. Databasen skal være mest mulig fleksibel og uavhengig av LMS. Marit Olsen, HiST gruppeleder Trond Indergaard, HiST Arne Langøen, HSH Kjellaug K. Johannessen, UiS Kristen Okstad, HiNT Marit Olsen 2. FORUM FOR DIGITALE MAPPER Mandat: Bruk av digitale mapper er blitt en del av hverdagen for fagansatte ved universiteter og høgskoler. Fagforumet skal undersøke praksis for bruk av digitale mapper ved medlemsinstitusjonene. Faggruppen skal også undersøke hvordan dagens læringsplattformer og eventuelt andre teknologiske løsninger understøtter god pedagogisk bruk av digitale mapper. Gruppen skal gi en oversikt over medlemsinstitusjonenes bruk av digitale mapper, ulike varianter av digitale mapper, og hvordan gi eksempler på at digitale mapper har gitt bedre studiekvalitet. Hege Emma Rimmereide, HiB gruppeleder Graziella van den Bergh, HiB Sonja Ekker, HiNT Øistein Gjøvik, HiST Gjertrud Husøy, HSH Tjalve Gjøstein Madsen, HiB Hege Emma Rimmereide 6.2 Nettverksbygging FoU innen fleksibel læring har alltid vært internasjonal, og norske forskere var tidlig blant de fremste på området. NVU har lagt til rette for at fagfolk gjennom deltakelse i fagforum har vært aktive på internasjonale konferanser. Internasjonale konferanser har vært steder hvor man har lært viktige premissleverandører å kjenne, og som i neste omgang kan bidre på den nasjonale arena som for eksempel NVU-konferansen. 7

8 Årsmelding for Nettverksuniversitetet 2008 Styret deltok på EDEN-konferansen i Lisboa i 2008, og fagforum for digitale mapper deltok på ALT-konferansen i Leeds med presentasjon. 6.3 Nettverksuniversitetets fagkonferanse i 2008 Den årlige konferansen til Nettverksuniversitetet gikk av stabelen ved Høgskolen i SørTrøndelag mars 2008, og samlet i overkant av 100 konferansedeltakere til foredrag, presentasjoner og sosialt samvær. Temaet for konferansen var Nettbasert samarbeid, deling og tilbakemelding. Fire artikler fra konferansen ble publisert på seminar.net. TISIP-prisen på kroner ble delt ut for andre gang på konferansen, og gikk til Sven Åke Bjørke fra Global Virtual University. 6. Økonomi De største utgiftspostene har vært faggrupper og faglige reiser. Mesteparten av midlene blir ført tilbake til institusjonene ved at faggruppene får midler, prosjekter tilføres støtte, og fagpersonale får støtte til deltaking med bidrag på konferanser. Administrativt brukes lønn til koordinator i 30 % stilling. Driften har vært i tråd med budsjettet. Regnskapet for NVU for 2008 viser et resultat på kr Det meste av denne summen stammer fra underforbruk tidligere år. Overskuddet er overført til budsjettet for

Årsmelding 2003. Nettverksuniversitetet

Årsmelding 2003. Nettverksuniversitetet Årsmelding 2003 Nettverksuniversitetet STRATEGI FOR NETTVERKSUNIVERSITETET fra 2004 a) VISJON Nettverksuniversitetet skal være et faglig samarbeidsorgan hvor medlemsinstitusjonene etablerer møteplasser

Detaljer

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring

Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Nettverksuniversitetet et samarbeidsprosjekt om utvikling av e-læring Hugo Nordseth Høgskolen i Nord-Trøndelag, hugo.nordseth@hint.no Sammendrag Nettverksuniversitetet ble etablert 12.12.1998 med formål

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem

Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Rapport om Studiestøttesystemer ved NVU Fagforum for studiestøttesystem Utviklet av: Kristin Hinna, Høgskolen i Bergen (leder) Morten Lindeland, Høgskolen i Agder Arne Langøen, Høgskolen Stord Haugesund

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer

Årsmelding NEON 2007. Medlemmer Innhold: Årsmelding NEON 2007... 3 Aktivitetsrapport for NEONs sekretariat 2007... 5 Aktivitetsbeskrivelse for NEON 2007... 5 Oversikt over rådsrepresentanter og vararepresentanter i NEON 2007... 8 Regnskap

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling

Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Årsmøte 2011 Forskerforbundets forening for administrativt personale FAP Innkalling Dato: 29. mars 2011, 0900-1030, Rica Nidelven hotell, Trondheim SAKSOVERSIKT SAK 1/11 ÅPNING, GODKJENNING AV DAGSORDEN,

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning

SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013. Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning SAKSLISTE STYRESAKER TIL BEHANDLING PÅ STYRESEMINARET 25. 26. APRIL 2013 Sak 01/13 Innkalling og saksliste Styrets konstituering Vedlegg: Konstituering av styret saksutredning Forslag til vedtak: Sak 01/13

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Virksomhetsrapport 2011

Virksomhetsrapport 2011 Virksomhetsrapport 2011 s styre 26.04.2012 Innhold 1 Forord... 4 2 Saker styret har arbeidet med i 2011... 5 UHRs strategi for 2011-2014... 5 3 Myndighets- og samfunnskontakt/ Samspill med samfunnsaktører...

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 67/15 Tverrgående satsinger Saksnr: 15/01560-3 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung utdanningsdirektør Møtedag: 11.06.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009

Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 Innholdsfortegnelse Årsmelding for Voksenopplæringsforbundet 2009 INNLEDNING... 3 1. LÆRINGSMULIGHETER... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 3. SYNLIGHET... 9 4. SAMFUNNSENGASJEMENT... 14 5. UTVIKLING OG KVALITETSARBEID...

Detaljer

1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening...

1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening... Årsberetning 2014 Innhold 1 GENERELT OM VIRKSOMHETEN...3 1.1 Styret... 3 1.2 Misjon, visjon og strategi... 4 1.3 Kjøp av tjenester fra Den Norske Dataforening... 4 2 AKTIVITETER I PERIODEN:...4 2.1 itsmf-konferansen

Detaljer

Fra: Styret i Norsk Antropologisk Forening Til: Årsmøtet 02.05.14. Årsmelding 2013/2014

Fra: Styret i Norsk Antropologisk Forening Til: Årsmøtet 02.05.14. Årsmelding 2013/2014 Fra: Styret i Norsk Antropologisk Forening Til: Årsmøtet 02.05.14 Årsmelding 2013/2014 Innledning Norsk Antropologisk Forening er en medlemsforening som arbeider for å gi et interessant og godt fagrelatert

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering

Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Senter for likestilling formål, organisering og finansiering Rapport fra forprosjektet Senter for likestilling ved Universitetet i Agder May-Linda Magnussen, Agderforskning Birgitte Kleivset, Universitetet

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004

Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 1 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2004 Årsrapport og regnskap for Tekna Bergen avdeling 2004 side 2 1.STYRETS ÅRSBERETNING Innledning Året 2004 har vært

Detaljer