Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:"

Transkript

1 Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO JCF-09/ PLN 2346P 69446/ Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd AU 2/ Behandlet Storhaug bydelsutvalg 5/ Enstemmig Eldrerådet 5/ Behandlet Kommunalstyret for byutvikling / / PLAN 2346P DETALJREGULERING FOR VERKSGATA 42 STORHAUG BYDEL Forslag til vedtak: Privat forslag til detaljregulering for 2346P med plankart datert Allianse arkitekter , og reguleringsbestemmelser datert Alliance arkitekter AS , sist revidert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Hva saken gjelder Alliance arkitekter AS fremmer på vegne av Johs Lunde eiendom AS forslag til reguleringsplan for gnr./bnr. 52/568, Verksgata 38, 40 og 42a-c, Storhaug bydel. Det opplyses at Johs Lunde eiendom AS har inngått avtale om kjøp av eiendommen og at denne ønskes utviklet til hotell og næring. 2. Gjeldende planer Kommuneplanen viser området som en del av Stavanger sentrum. I kommunedelplan Stavanger sentrum er området vist som erverv (område RP 6/H). Tomten er også vist som et område for ny bebyggelse i sjøhusrekken. Planområdet er i gjeldende kulturminneplan vist som en del av kulturområdet/husgruppen 2a innenfor Trehusbyen. Gjeldende reguleringsplan 2014 regulerer eiendommen til bolig med næringsarealer i 1. og 2. etasje. 3. Varsel om planoppstart Planforslaget er varslet iht Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Ved kunngjøring om oppstart av planarbeidet kom det 7 uttalelser fra offentlige instanser og 4 private merknader. Merknadene er oppsummert og kommentert av forslagstiller i eget vedlegg. 1

2 4. Beskrivelse av planområdet Planområdet ligger mellom Havneringen/Verksalmenningen og Verksgata og utgjør den midtre del av kvartalet mellom Langgata og Bergelandstunnelen. Planområdet er på ca 1,5 daa. Området er flatt og ligger på kote 1,5-1,7. Selv om området ligger som en del av sjøhusrekken så har utfylling ført til at avstanden til sjøen i dag er min. 50 m. Kjøreadkomst er fra Verksgata. For gående og syklende er det adkomst fra både Havneringen og Verksgata. På tomten står i dag et påbegynt byggeprosjekt der byggingen har stoppet opp og tidligere utbygger er slått konkurs. Det er støpt et råbygg i betong for to etasjer som var tenkt brukt som garasje. Nord for planområdet ligger den sterkt trafikkerte Havneringen. Over denne er det utsikt til sjøen og Hundvåg. Vest for planområdet står en rekke med verneverdige sjøhus. Disse står delvis tomme, men noen deler benyttes til kontor og utleieboliger. Øst for området ligger et større murbygg på 5 et. som nå står tomt, men som det opplyses at planlegges pusset opp og benyttet til kontor. Sør for planområdet ligger mindre bolighus. Planområdet ligger sentralt og har kort vei til bussholdeplass i Klubbgata, dagligvareforretning, vinmonopol, klesbutikker, caféer, restauranter, kino m.v. Fra Fiskepiren, på motsatt side av Havneringen, går både flybussen og en rekke ferger. Flere andre busser stopper også i Havneringen. 5. Beskrivelse av planforslaget og virkninger Planen er primært utformet for at tomten skal kunne utbygges med hotell med tilhørende funksjoner, men det åpnes også for at den kan benyttes til kontorer og forretning innenfor de samme rammene. Forslagstiller opplyser at de i utgangspunktet ser for seg at råbygget/betongkonstruksjonen som står på tomten i dag må fjernes og ikke vil inngå i den nye bebyggelsen. Disse to etasjene er bl.a. veldig lave siden de opprinnelig var tenkt brukt til parkering. Utnyttelse Maks. tillatt utnyttelse er 7700 m 2 BRA. Arealer under bakken og tenkte plan er ikke tatt med ved beregning av BRA. Bestemmelsene sier at maks m 2 BRA kan benyttes til detaljhandel. Bebyggelse For å passe inn i sjøhusrekken utformes hoveddelen av bebyggelsen (HFK1) slik at den framstår som om den består av fem gjennomgående bygningskropper ved siden av hverandre. Disse bygningskroppene har forskjellige bredder og høyder, og får hvert sitt tak, med gavl ut mot Havneringen. Høyden varierer fra 3 til 7 etasjer, og trappes ned mot vest siden nabobebyggelsen der er lavere enn den i øst. Bebyggelsens 1. et. ligger på kote 1,5, og det høyeste mønet på kote 25. Gesims mot trehusbebyggelse i vest er på ca. kote 11,3 og mot murhuset i øst på maks. kote 15,5. Bestemmelsene sier at takene skal ha en vinkel på mellom 40 og 45 o for å passe inn i sjøhusrekken. Det tillates at noen enkeltelementer kan bryte disse takflatene, forutsatt at de er trukket tilbake fra fasadene. Sjøhusrekkens vertikale preg søkes videreført ved at de fem bygningskroppene artikuleres i fasaden og ikke bare i takformene. Bygget skal mot Havneringen framstå som om det er sammensatt av fem beslektede bygg med ulike takhøyder. Bebyggelsen tar på denne måten opp i seg sjøhusrekkens volumoppbygging, men forslagstiller ønsker å benytte moderne materialer, både for å oppnå et samtidsuttrykk og god energieffektivitet. Man ser for seg at fasaden mot Havneringen består av flater med en kombinasjon av plater og glass som innrammes av et annet material, f.eks. tre eller zink, både 2

3 i tak og som skille mellom volumene. Mot Verksgata er nederste etasje trukket inn for å gi plass til avsettingslomme og inntrukket fortau. En søylerekke som bærer de øvre etasjene vil danne en arkade og et skille mellom fortau og avsettingslomme. I området HFK2, som kun ligger mot Verksgata, tillates flatt tak. Det åpnes også for at bygget nord for HFK2 (utenfor planområdet) kan kobles på nybygget og brukes til kontor- og lagerfunksjoner. I 1. et. planlegges hovedinngang, spisesal og konferanserom med henvendelse mot Havneringen, mens hotellinngang, kjøkken, varemottak og kontor legges mot Verksgata. De øvrige etasjene inneholder gjesterom. Forslagstiller opplyser at hotellet bør ha minst 150 rom for å være økonomisk bærekraftig. Trafikk og parkering All kjøreadkomst til området er lagt til Verksgata. For gående er det også adkomst fra Havneringen. Det er lagt inn en lomme for av- og påstigning i Verksgata. Varelevering forutsettes løst på egen tomt ved at det legges inn plass for lastebil i tomtens sydvestre hjørne. Fortau i Verksgata må etableres i forbindelse med utbyggingen. Dette trekkes inn på tomten for å gi plass til den nye lommen i Verksgata. Bygget krager ut over fortauet og bestemmelsene sier at min. høyde over fortauet skal være 2,75 m. Parkering forutsettes å være i henhold til parkeringsnormen, og vil dekkes ved frikjøp. Sykkelparkering forutsettes løst på egen tomt, og der er det foreslått et krav for hotellet på 0,1 plasser per hotellrom. For øvrige arealer er kravet 3 plasser per 100 m 2 BRA. Energi, miljø og universell utforming Forslagstiller opplyser at energikilde ikke er valgt. Lyse har gassrør i området og det undersøkes muligheter for intern varmegjenvinning og nærvarme. Målsettingen er at materialer skal være så kortreiste som mulig og helst være svanemerket. Det opplyses at prosjektet skal ha energiklasse B, men dette er ikke sikret i bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene har krav om universell utforming og presiserer bl.a. at min. 10 % av hotellrommene skal være tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. ROS-analyse og behov for konsekvensutredning Forslagstiller har gjennomført en enkel ROS-analyse (se vedlegg). De viktigste temaene her er trafikkproblematikk og havnivåstigning. Selv om prosjektet vil innebære en viss trafikkøkning anses det ikke at denne vil utgjøre noen vesentlig risikoøkning. Mot Havneringen vil bygget ha støydempende vindusflater som ikke kan åpnes. Gulvet i 1. et. ligger på kote 1,5 og dermed lavere enn kommunen anbefaler. Gulvnivået er allikevel opprettholdt av hensyn til universell tilgjengelighet og den bevaringsverdige nabobebyggelsen. Planen er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredninger, og det er konkludert med at den ikke utløser krav om konsekvensutredning. Tiltaket omfattes ikke av forskriftens Vedlegg I, men det omfattes av punkt 1 i Vedlegg II, slik at det må vurderes ut fra kriteriene i forskriftens 4. Selv om tiltaket grenser opp mot sjøhus som er regulert til bevaring, anses det ikke at tiltaket kommer i konflikt med disse (jvf. 4 a). 6. Vurdering av planforslaget Hotell er et bedre formål for denne eiendommen enn boliger. Et hotell vil gjøre denne del av sjøhusrekken mer utadvendt og inviterende. Også kontor vil være et mer egnet formål enn bolig, men vil være mindre aktiviserende for området rundt enn et hotell. Det vil være positivt å få i gang byggearbeider på tomten. Råbygget/betongkonstruksjonen som står der i dag er skjemmende og har stått slik lenge. Det vil være positivt å få mer publikumsrettede 3

4 funksjoner i første etasje enn det parkeringsanlegget som det påbegynte prosjektet i stor grad la opp til. Utnyttelse Foreslått utnyttelse på 7700 m 2 BRA er ca m 2 høyere enn i gjeldende plan, men de ytre rammene for bebyggelsens volum mot Havneringen er omtrent de samme. Dette skyldes bl.a. at gjeldende plan viser en boligutbygging der store arealer er spart ut av volumet for å gi grunnere bygningskropper og plass til utearealer, noe det ikke er behov for i hotell- eller kontorbebyggelse. Området ligger innenfor Stavanger sentrum og det kan derfor fritt etableres detaljhandel her. Bebyggelse Det er viktig at den nye bebyggelsen tar opp i seg sjøhusrekkens formspråk og volumoppbygging. Det er fornuftig at bebyggelsen er lavere mot vest enn mot øst, av hensyn til nabobebyggelsen. På det høyeste er nybygget høyere enn de høye byggene i øst, men dette er også tilfelle i gjeldende plan. Det er viktig at bebyggelsens fem bygningskropper markeres i fasaden, og ikke bare ved hvert sitt tak. Så lenge denne markeringen er tydelig er det ingen ting i veien for at materialbruken er moderne. Nabobebyggelsen har også ulik materialbruk med henholdsvis tre i vest og mur i øst. Det gjennomførte sjøhuspreget er viktigst ut mot Havneringen, så det bør ikke være noe problem i denne sammenheng at nederste etasje mot Verksgata er inntrukket. Også vareleveringen vil utgjøre et stort hakk i bebyggelsen mot Verksgata. Siden HFK2 ikke er et gjennomgående volum er det naturlig at dette får flatt tak mot Verksgata i likhet med nabobebyggelsen i øst. Også i gjeldende plan er det vist bebyggelse med flatt tak mot Verksgata. En eventuell innlemming av nabobygget nord for HFK2 i prosjektet må vurderes i byggesaken. Det er flott og naturlig å legge hovedinngangen mot Havneringen og servicetrafikk til Verksgata, men siden all kjøreadkomst vil måtte skje fra Verksgata, vil også noen hotellgjester/besøkende komme den veien. Dette bidrar til et mer attraktivt og urbant miljø siden Verksgata ikke bare blir benyttet til varelevering o.l.. Det er ikke nødvendig at planen sier noe om hvor mange hotellrom det skal være i prosjektet, det får vurderes i byggesaken innenfor planens rammer for volum og utnyttelse. Bebyggelsen vil skjerme boligene i syd noe mot støy og støv fra Havneringen, men noen av boligene vil miste dagens utsikt mot nord. Trafikk og parkering En hotellutbygging vil medføre noe økt trafikk til området, men dette vil ikke være vesentlig siden hotellet vil ligge sentralt med et godt kollektivtilbud. Selv om varelevering forutsetter kryssing av fortauet, anses det at dette vil gi mindre potensielle konflikter og risiko for bl.a. gående på fortauet enn en vareleveringslomme der varer må fraktes over fortauet. Løsninger der varelevering skjer fra gaten forekommer flere steder i Stavanger sentrum, men når det er snakk nybygg og ikke ombygging av eksisterende bebyggelse må man tilstrebe den løsningen som anses som den mest trafikksikre. Den viste avsettingslommen bør gi nok plass for drosjer o.l.. Vinkelen i lommen er for spiss og må endres slik at biler som har kjørt helt fram i lommen i må rygge for å komme ut igjen. Høyden over fortauet på 2,75 m er akseptabel, men bør økes hvis mulig. Med tomtens sentrale plassering bør det ikke være behov for parkering på egen tomt. Parkeringsbehovet bør dekkes av offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg i sentrum. Ved en eventuell kontorutbygging vil det være et vesentlig større behov for sykkelparkering på tomten enn ved en hotellutbygging. 4

5 Energi, miljø og universell utforming Det må vurderes om intensjonene om en miljøbvennlig utbygging i større grad kan sikres i reguleringsbestemmelsene. Til 2. gangs behandling må det legges inn krav om energiklasse B i reguleringsbestemmelsene. Planen sikrer nødvendige krav til universell utforming. ROS-analyse Trafikkøkningen vil bli større dersom det bygges et kontor-/forretningsbygg istedenfor et hotell, men vil uansett være akseptabel. Det er lettere å oppnå akseptable støyforhold for et hotell enn for boliger. Så lenge man er klar over risikoen ved å ha en bebyggelse som ligger så pass lav må det være opp til utbygger å vurdere dette. En ev. havnivåstigning vil også oversvømme veinettet rundt tomten, og vil dermed ha store konsekvenser for prosjektet selv om gulvet i 1. et. legges høyere. Det er store ulemper ved å heve gulvnivået, både av hensyn til universell utforming, estetikk og kontakt med gatene rundt. 7. Oppsummering og konklusjon Planen legger opp til at eiendommen utbygges med hotell, men åpner også for at det isteden kan komme et kontorbygg med forretning i 1. et. Tomten anses bedre egnet for disse funksjonene enn for boliger som dagens regulering åpner for. Bebyggelsen føyer seg inn i sjøhusrekken og følger dennes volumoppbygging. På tomten står i dag et råbygg i betong fra et prosjekt som har stoppet opp som følge av en konkurs. Det vil være svært positivt for området om det isteden kan komme et nytt bygg med en utadvendt aktivitet på eiendommen. Direktøren anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 8. Forslag til vedtak Privat forslag til detaljregulering for 2346P med plankart datert Allianse arkitekter , og reguleringsbestemmelser datert Alliance arkitekter AS , sist revidert , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven Trykte vedlegg: 1. Oversiktskart 2. Plankart, datert Reguleringsbestemmelser, datert , sist revidert Illustrasjonsplan 5. Logistikkplan 6. Snitt, perspektiver, oppriss 7. Soldiagram 8. Forslagstillers oppsummering av merknader ved planoppstart med kommentarer 9. Forslagstillers Ros-analyse 10. Utsnitt av gjeldende regulering Halvor S. Karlsen direktør Anne Skare byplansjef Jo C. Fougli saksbehandler 5

6 Bestemmelser for detaljert reguleringsplan 2346P for Hotell Verksgata 42, Storhaug bydel Vedlegg 3 Utarbeidet av Alliance arkitekter AS Datert: Sist revidert: Virkning av privat detaljplan Bygge og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jf FORMÅL Formålet med planen er å legge til rette for hotell med atkomst, varemottak, og fellesfasiliteter. Under formålet hotell/forretning/kontor (HKF) åpnes det samtidig for etablering av kontor og forretning. 2 KRAV TIL SØKNAD OM RAMMETILLATELSE Søknad om rammetillatelse skal inneholde plantegninger, fasadetegninger og snitt i skala 1:200. Tegningsmaterialet skal vise plassering i terreng, forhold til vei og nabobebyggelse med høydeangivelser. Tegningene skal redegjøre for eksisterende og fremtidig terreng. Søknaden skal redegjøre for farge og materialbruk samt forhold til nabobebyggelse. Sammen med søknad om rammetillatelse skal det innsendes utomhusplan i målestokk 1:200. Utomhusplanen skal vise atkomst til hotell, avkjørsel til varelevering, sykkelparkering, gangveier/fortau, belysning, vannavrenning, avfallsløsning og varemottak. 3 REKKEFØLGEKRAV Før det kan gis brukstillatelse av ny bebyggelse skal Verksgata være ryddet og dersom det er nødvendig, reparert, etter byggearbeidene Nytt fortau i Verksgata etableres som vist i plankartet og overtas av kommunen når det er ferdigstilt. 4 FELLESBESTEMMELSER 4.1 Krav til estetikk Tiltaket skal utformes med god arkitektonisk utforming og med god tilpasning til eksisterende bebyggelse slik at det oppnås en god helhetsvirkning i bybilde og gateløp. Det skal etterstrebes et vertikalt fasadeuttrykk med tydelige gavler med skråtak ut mot Havneringen. 4.2 Miljø Tiltaket skal etterstebe enkle, robuste og langlivede energiløsninger, med vekt på passive løsninger knyttet til utforming og detaljering av bygningskroppen. 4.3 Universell utforming Universell utforming skal være et bærende kvalitetsprinsipp. Uterom og fellesområder i bygning skal være tilpasset orienterings og bevegelseshemmede. Minimum 10% av hotellrom skal være tilpasset orienterings og bevegelseshemmede. 4.4 Parkering Parkering må tilfredsstille krav i parkeringsnorm for Stavanger kommune. Parkering som ikke kan dekkes på egen grunn, må løses ved frikjøp. 6

7 Det skal settes av plass for sykkelparkering. Sykkelparkering skal være min 0,1 plasser per hotellrom og 3 plasser per 100m 2 kontor og forretning. 4.5 Varemottak Varemottak og avfallsrom skal være på egen eiendom og lett tilgjengelig fra Verksgata. Innkjøring til varemottak skal skje fra angitt avkjørsel på plankartet. I frisiktsonene må det ikke plasseres hinder høyere enn 0,5 m. 4.6 Tekniske anlegg Det skal anlegges en nettstasjon integrert i nybygget med direkte atkomst fra Verksgata. 5 BEBYGGELSE OG ANLEGG 5.1 Generelt Maks tillatt grad av utnytting er m 2 BRA. Det tillates kontor og hotell med tilhørende fasiliteter for hele tomten. Det tillates maksimalt m² BRA detaljhandel. Atrier og dobbelthøye rom regnes kun en gang i bruksarealet, ikke per 3 meter. Arealer under bakkenivå, der avstand til gjennomsnittlig terreng er 0,5 meter eller mindre, regnes ikke med i bruksarealet. Ny bebyggelse skal ligge innenfor viste byggegrenser, og innenfor mønehøyder som angitt på plankartet. Bygning kan tillates med utkraget bygningsdel over offentlig fortau som vist i planen. Fri høyde under utkragede bygningsdeler skal være min. 2,75 meter. 5.2 HKF1 byggeområde for Hotell/Kontor/ Forretning Innenfor HKF 1 tillates kun skråtak, som skal helle ned fra mønene og ha en vinkel på mellom 40 o og 45 o. Avvik på plassering av mønelinjer i plankart kan tillates med opptil 40cm parallelt i hver retning. I en begrenset sone mellom HKF1 og gnr52 bnr752 (Verksgata 42) tillates flatt tak, maks høyde C+ 15,5. Det tillates korridor på tvers av møner, samt heis/trapp tårn som bryter med takvinklene, forutsatt at disse er trukket tilbake fra fasadene mot Havneringen og Verksgata. Større oppbygg på skråtak for tekniske anlegg tillates ikke over byggehøydene angitt i plankartet. 5.3 HKF2 byggeområde for Hotell/Kontor/ Forretning Innenfor HKF2 tillates flatt tak. Det tillates at trappehus, heishus og andre nødvendige tekniske installasjoner kan stikke over angitt maksimumshøyde, minimum 2m tilbaketrukket fra gatefasade. 6 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR Området skal opparbeides etter detaljplaner godkjent av vegmyndigheten i kommunen. 6.1 Fortau Fortau og drop off sone etableres mot Verksgata som vist i plankartet. 7

8 Vedlegg 8 FORSLAGSTILLERS OPPSUMMERING AV MERKNADER VED PLANOPPSTART MED KOMMENTARER Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis. Grunneiere, naboer og høringsinstanser ble varslet ved brev datert Det kom det 7 uttalelser fra offentlige instanser og 4 private merknader. I tillegg til de 10 merknadene forslagstiller har oppsummert og kommentert har vi motatt en merknad fra Oppvekst og levekår, datert , som ber om at det tas høyde for støyreduserende tiltak og at luftinntak vender bort fra trafikkområder. Fasaden mot Havneringen skal lydisoleres. Forslagstiller har ikke opplyst hvor luftinntak er plassert, men det vil være viktig å plassere disse høyt og ikke mot Havneringen. Merknader fra offentlige etater: 1 Bymiljø og utbygging, Bymiljø og utbygging krever at det foretas en grunnundersøkelse som undersøker om grunnen er forurenset. I tillegg vises det til kommunens veinorm, som gir retningslinje for å sikre atkomst for renovasjonsbil. Det er ikke utført miljøgeologisk undersøkelse i grunnen. Dette har to årsaker: For det første har byggesaksavdelingen godkjent en byggesak som er under bygging på tomten for øyeblikket, og man må derfor kunne ta utgangspunkt i at tomten er klarert og at all eventuell forurenset grunn allerede er fjernet/håndert. For det andre er det fysisk svært komplisert å foreta en miljøundersøkelse så lenge det er støpt en kraftig betongsåle over hele tomten. Denne blir liggende lavere enn planlagt 1.etasje gulv i nybygg. Atkomstforhold er vist i logistikkplan, vedlegg til saken. 2 Statens vegvesen, Statens vegvesen krever at all varelevering og atkomst skjer fra Verksgata. Videre kreves at det utarbeides en utomhusplan/detaljplan som viser hvordan parkering, sykkelparkering, varelevering, drosjeoppstilling med mer er tenkt løst dersom det skal kunne tillates hotell/forretning innenfor Verksgata 42. Merknaden er tatt til følge. Atkomst, varelevering, drosjeoppstilling, sykkelparkering er vist i logistikkplan, vedlegg til saken. Parkering løses ved frikjøp i henhold til krav parkeringsnorm for Stavanger. 3 Storhaug bydelsutvalg, Bydel Storhaug krever følgende: Prosjektet må ta hensyn til den bakenforliggende bebyggelse, spesielt ut i fra byggehøyder og siktlinjer. Parkering må dekkes på egen tomt. Publikumsfunksjoner må vende mot nord, Havneringen. 8

9 Byggehøyder tar utgangspunkt i reguleringsplan 2014 samt tidligere plan ut mot Havneringen. Høydene er satt til maks c+25 hvilket er samsvarende med plan Mønene er forsøkt gjort mer sammenhengende enn tidligere for å forsterke sjøhusrekke typologien. Sikt forsvinner som en konsekvens av et bygg på tomten. Vedlagt saken er snitt gjennom området som viser forhold til bakenforliggende bebyggelse. Soldiagrammene viser at det ikke skapes negativ skyggevirkning for bakvedliggende bebyggelse siden planområdet ligger mot nord. Et tiltak som gjennomføres i Verksgata 38, 40, 42a c vil gjøre området triveligere og lettere tilgjengelig enn det er i dag, og bidrar dermed positivt til nabolaget. Parkering må dekkes ved frikjøpsordningen i henhold til parkeringsnorm for Stavanger kommune. Det tilrettelegges for 18 parkeringsplasser for sykler. Hotell Verksgata vil få publikumsatkomst både fra Havneringen og fra Verksgata. Som fotgjenger eller syklist kan man komme fra sjøsiden, men dersom man kommer i taxi eller bil stopper man i drop off lomme i Verksgata som bygges i forbindelse med prosjektet. 4 Fylkesrådmannen, Fylkesrådmannen fikk utsatt frist for merknad til Det kommenteres at tomten er utsatt for støy og støv og har begrensede muligheter for gode uteoppholdsareal, og vurderes som mer egnet til hotellformål/kontor enn til boligformål, slik tidligere regulert. Fylkesrådmannen er opptatt av den kulturhistoriske konteksten tomten ligger i med Sjøhus i Verksgata og Nedre Blåsenborg og vektlegger viktigheten av tilpasning av ny bebyggelse mot sjøhusrekka. Merknaden er tatt til følge. Det er arbeidet med en tilpasning i fasade mot sjøhusrekken i forhold til fortsettelsen av uttrykket med gjennomgående volum og smale gavler. Det er gjennomført en nedtrapping av høyder i det nye prosjektet for å møte skala i det eksisterende. 5 Funksjonshemmedes råd AU, Funksjonshemmedes råd AU krever at prinsippene for universel utforming må legges til grunn for planleggingen, og nødvedige krav må innarbeides i planen. Kravet til universell utforming er tatt med i reguleringsbestemmelsene hvor uterom og fellesområder i bygning skal være tilpasset orienterings og bevegelseshemmede og hvor minimum 10 % av hotellrom skal være tilpasset orienterings og bevegelseshemmede. 6 Eldrerådet, Eldrerådet ber om at prinsippet for universel utforming blir lagt til grunn for arbeidet. Se kommentar pkt.5 9

10 Merknader fra private: 7 Samarbeidsutvalget for beboerforeningene på Storhaug, Ønsker høy grad av tilpassing til sjøhusrekken samt Trehusbyen. Konkret bes det om At bygget ikke må være høyere enn sjøhusrekken Verksgata Bygget må ha åpning til begge sider Prinsippet om universell utforming må ligge til grunn i hele prosjektet Bruk av sjøvarmepumpe bør vurderes Det må tas hensyn til fremtidig bybanetrasse Prosjektet må ikke føre til økt trafikk eller parkeringsbelastning i nærliggende boligområder. Illustrasjonsprosjektet som følger saken viser høyder som samsvarer med høyder fra tidligere vedtatt regulering. Sjøhusrekken fra Verksgata er lavere enn dette, men det er arbeidet med et formspråk som er tilpasset den øvrige husrekken. Publikum vil ha atkomst fra begge sider og bestemmelsene sikrer universell utforming samt krav om at alternative energikilder skal vurderes. Reguleringsplanen omfatter kun gnr 52 bnr 568, Verksgata 38,40, 42a c. 8 LUKS, LUKS anbefaler sine tjenester i forbindelse med utforming av varemottak Det er utformet varemottak i dialog med kommunen og Statens vegvesen. 9 Verksgata 42 as, Verksgata 42 as, som hjemmelshaver til eiendommen, protesterer mot varsel om oppstart av regulering på tomten. Johs Lunde Eiendom AS fikk i oppdrag fra Handelsbanken avd Sandnes om å se på eiendommen Verksgata 42, om det er mulig å fortsette byggearbeidet som et leilighetsprosjekt eller et hotell. Verksgata 42 AS v/odd Dahl, som var hjemmelshaver for eiendommen, missligholdt sitt lån hos Handelsbanken. Handelsbanken hadde pant i eiendommen og ville dermed sikre seg sine verdier. Alliance arkitekter AS ble engasjert av Johs Lunde Eiendom AS for å lage en mulighetsanalyse for ombygging til hotell på tomten. Dette medfører en omregulering av eiendommen. For å få en rask saksgang, ble det valgt å melde oppstart av reguleringsarbeidet. Johs Lunde Eiendom AS har inngått avtale med Handelsbanken om kjøp av tomten. 10 Kjetil Knutsen, eier av seksjon i Verksgata 42 as, Gjør oppmerksom på konflikten som har vært mellom Verksgata 42 as og kjøperne av leilighetsseksjonene, som ønsker en ny utbygger velkommen, og håper leilighetene snart blir innflyttingsklare. Planforslaget går bort ifra leiligheter og foreslår en omregulering til hotell, kontor og forretning. 10

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT

PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT PLANNR 2011-2 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR LØRENSKOG SENTRUM VEST - PRIVAT 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart datert 28.11.2011. 2 Formål Området

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: PLAN 2516P - DETALJREGULERING FOR KLUBBGATA 1 OG 3 STORHAUG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSHA-13/11935-19 51875/15 20.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 04.06.2015

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Ås kommune 1 Plan nr. R-203 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Dato: 06.04.01 Kart dato: 06.04.01 Revidert: 06.05.02 Kart revidert: 22.06.01 22.05.02 06.05.02

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning:

FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22. Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Alstahaug kommune FORSLAG TIL DETALJ REGULERING FOR ØYVIND LAMBES VEI 20-22 Nasjonal planid: 20120040 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: Revisjon: sign sign REGULERINGSBESTEMMELSER: Planområdet er

Detaljer

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger.

3.1 Arealbruk Området skal benyttes til kirke med menighetslokaler og presteboliger. Byplankontoret Planident: r20110063 Arkivsak:11/38934 Schirmers gate 1, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 2.6.2014 Dato for godkjenning av bystyret: 28.8.2014

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER 1 REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljreguleringsplan for Hovdinntunet Gnr./bnr. 282/87, 282/254, del av 282/1, 282/64 Oppdal kommune Planbestemmelser datert : 04/11/2008 Dato for siste rev. av bestemmelsene

Detaljer

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15

Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 03.02.2015 006/15 Bystyret 11.02.2015 003/15 Arkivnr: K2 - L13 Saksbehandler: Mariann Skei Fossheim Dok.dato: 21.01.2015 Arkivsaksnr.: 14/1528-15 Tittel:

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR KJØRBEKKVEGEN 46 GNR/BNR 200/638 m.fl. Plankart sist revidert: 01.11.2010. Bestemmelser sist revidert: 12.05.2010 (med mindre endring datert 12.04.2012).

Detaljer

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter. Trodahl Arkitekter MNAL FORSLAG TIL BESTEMMELSER BESTEMMELSER TIL: 1121. 0415.00 DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663

REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR LUNDEGATA 7, GNR/BNR 300/2663 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 06.03.08. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate. Arkivopplysinger: Geir Cock HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Kvartal 54, Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysinger: Saksbeh.: Geir Cock Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.2009 Sist revidert: 11.11.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002

PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR SØNDRE DEL AV KVARTAL 21 I BODØ SENTRUM PLAN ID 2015002 Sist revidert 07.10.2015 Siste behandling i PNM komiteen den: Vedtatt av Bodø bystyre i møte den: Under

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BARNEHAGE PÅ COCHEPLASSEN Revidert 03.01.2011 i henhold til vedtak sak 299/10, Teknisk komité den 06.12.2010. Reg.best. revidert: 11.08.2010, 18,11.2010,

Detaljer

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL.

DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Plan 2012002: REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING AV ØRNES SENTRUM, GNR/BNR: 61/61 M. FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 15/9 2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert).

- Spesialområde Restriksjonssone for frisikt mot vei (skravert). REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Kjørbekkdalen 8 Dato for siste revisjon av plankartet : 15.01.2009 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 20.01.2009 1 Reguleringsformål Det regulerte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent REGULERINGSBESTEMMELSER FOR VIGRESTAD SENTRUM Godkjent 17.06.04 1 FORMÅL 1.1 Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av bolig, kontor- og forretnings- formål samt offentlige funksjoner

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MVE Bebyggelsesplan for langbryggene OMRÅDET MELLOM RÅDHUSPLASSENS NYE RUNDKJØRING OG TOLLBODEN. Reguleringsplanen sist datert 10.02.2005 Planens formål. Formålet med planforslaget

Detaljer

UTNYTTELSE - bakgrunn

UTNYTTELSE - bakgrunn UTNYTTELSE - bakgrunn Fra kommuneplanen: Minimum %BRA=140%. %BYA 60-80%. Maksimumsgrense for parkeringsplasser på bakkeplan med fri mulighet til parkering i kjeller, i p-hus, på tak og/eller felles parkeringsanlegg

Detaljer

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 )

Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Planens intensjon. 1 FELLESBESTEMMELSER (pbl 12-7 ) Bergen kommune Reguleringsbestemmelser for plannr. 600900000 (pbl 12-7) Åsane, Gnr. 202, bnr 6 m.fl. Åsane nærings- og motorsportområde Hovedformål: Næring og idrett (pbl 12.5 nr. 1) Saksnr 200609491 Datert/revidert:

Detaljer

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4.

Virkning av privat detaljplan Bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak av planen jfr 12-4. Plan 2379P. Detaljregulering for felt B1i plan 1781, Dr. Martha Persens gate, Hinna Bydel. Datert Rambøll 24.05.2011, sist revidert 08.02.2012 Vedtatt av kommunalstyret for byutvikling 15.03.2012 i medhold

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Reguleringsplan

Reguleringsplan Reguleringsplan 2007 126 Godkjent 08.09.2009 FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ENDRET REGULERING 2007 126, gnr. 62, bnr. 3 og 1266, STANGELAND Revidert iht. bystyrets vedtak 08.09.2009 1.0 FORMÅL

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BK-3, FRØYLAND - PLAN 246 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. 2 FELLESBESTEMMELSER Estetikk Det skal stilles

Detaljer

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529

Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser for Detaljregulering Rauli felt C, gnr. 203 bnr. 529 Reguleringsbestemmelser oppdatert 4.11.2010, 26.06.2012 Plankart datert 10.4.2010, sist revidert 4.11.2010, xx.xx.2012 1.0 GENERELT

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS.

BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. BESTEMMELSER TIL PLAN 2014 105, DETALJREGULERING FOR NÆRING PÅ GNR/BNR 67/149 FORUS. Godkjent: Sist revidert: Asplan Viak 05.11.14. Sandnes kommune 17.11.2014 1 FORMÅL Benyttede formål i planen: FORMÅL

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Vedtatt av Ullensaker kommune den. Ordfører ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KLAGE - PLAN 2126 - REGULERINGSPLAN FOR BUØY ØST - HUNDVÅG BYDEL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MLN-05/12111-155 57697/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 18.06.2015

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR:

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Område K13 Rådhusvegen 7-9 og Ringvegen 12,14, 16 Gnr/Bnr: 135/545, 135/123, 135/503, 135/506, 135/298, 7/14, 7/23, 7/57, 135/266, 4/41, 4/63, 7/58, 7/53,

Detaljer

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485.

Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER. for. REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485. Plan nr: G-662 D1552b Halden kommune REGULERINGSBESTEMMELSER for REGULERINGSPLAN FOR STORGATA 2A OG TOLLBUGATA 1 OG 3, HALDEN Gnr. 160/109, 484, 485 Detaljregulering Bestemmelsene er datert: 22.09.2011

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009

Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 09/02310-5 Arkivkode 6/230 L42 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Sak nr. 1 Bygg- og miljøutvalget 9.12.2009 GNR. 6, BNR. 230, KOLDALSVEGEN 2. DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14

SAKSFRAMLEGG. Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-224 - ENDRET REGULERINGSPLAN MED REGULERINGSBESTEMMELSER FOR MOERVEIEN 14 Saksbehandler: Ivar Gudmundsen Arkivnr: REG R-224 Saknr.: 03/02416 Utvalg Utv.sak nr Møtedato :::

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Detaljregulering for Rønningstrand

Detaljregulering for Rønningstrand Detaljregulering for Rønningstrand Gnr./bnr. 75/29 m.fl., Leksvik kommune Kommunens planid 2014-001 Planforslag er datert 11.04.2014 Dato for siste revisjon av plankartet 11.04.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Arkivsak-dok. 15/00232-6 Saksbehandler Mette Kleppe Saksgang Miljø- og utviklingsutvalget Møtedato MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FJELLBO FORRETNINGSOMRÅDE Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan-

Detaljer

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140020 Arkivsak:12/542 Søndre gate 7, 9 og 11, Krambugata 2A, 2B og 4 og Peter Egges plass, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg.

1 FORMÅL Formål med planen er å tilrettelegge for boligbebyggelse med tilhørende anlegg. SANDNES KOMMUNE BESTEMMELSER Detaljregulering for Breivikbakken 2, Breiviklia Gnr. 101 Bnr. 7 (del av) Hommersåk Plan nr. 2010126 Godkjent dato:... Sist revidert: 20.11.2012 1 FORMÅL Formål med planen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak...

Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING LEVANGER SØR Reguleringsplankart datert : 11.05.1012 Reguleringsbestemmelser datert : 11.05.2012 Vedtatt av Levanger kommunestyre i møte den,..., sak... 1 AVGRENSNING

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER RISØR KOMMUNE Reguleringsplan for Oterlia REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av illustrasjonsplan: 24.11.2008 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR STØVER ØST - FELT B5 OG B6, BODØ KOMMUNE Dato for siste behandling i planutvalget den Vedtatt av bystyret i møte den Under K. sak nr. formannskapssekretær

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802)

Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Bebyggelse til blandet formål bolig, forretning, kontor (1802) Forslag til REGULERINGSBESTEMMELSER FOR ASK SENTRUM OMRÅDE 8 og OMRÅDE 11 PLAN ID: Rev.12.05.2014 1 GENERELT Reguleringsbestemmelsene gjelder for alle områder innenfor planens begrensning som vist på plankartet.

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN

Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN Reguleringsbestemmelser for Toksåsen Froland kommune Plan nr. NNN 1 Generelt 1.1.1 Disse bestemmelser gjelder for det regulerte området som er vist med reguleringsgrensen på plankartet. 2 Reguleringsformål

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pir II AS datert 20.6.2013, senest endret 13.01.2014. Byplankontoret Planident: r20120047 Arkivsak:12/18390 Detaljregulering av Ingeborg Aas vei 1, Risvollan Senterområde, Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 14.01.2014 Dato

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål:

2 FORMÅL MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til følgende formål: Reguleringsbestemmelser Områderegulering for del av Sandnes Nasjonal planid: 182020130046 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 15.08.14 Dato for kommunestyrets egengodkjenning: 18.09.14 1 AVGRENSING

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER

Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Ås kommune Plan nr. R-199 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SØNDRE MOER Dato: 08.05.02 Kart dato: 08.05.02 Revidert: 30.05.03 Kart revidert: 15.05.03 12.06.03 12.06.03 19.11.03

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ØVRE Dato for siste revisjon av plankart: 14.05.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning 1 AVGRENSNING Det regulerte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord PLID 2013001 14/163-19 02.10.2014 2. GANGSBEHANDLING - PLAN 11442013001 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for Aspåsveien 1, gbnr 138/4356, 4674 og del av 3179 Byplankontoret Særutskrift Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.07.2015 54366/2015 2014/4986 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/41 Komite for plan, næring og miljø 01.09.2015 15/85 Bystyret 10.09.2015 Sluttbehandling

Detaljer