Kontrollutvalget i Evenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Evenes kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Sak 02/15 Sak 03/15 Sak 04/15 Sak 05/15 Gjennomgang av sakslister fra siste kommunestyremøte i Evenes. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status. Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Sak 06/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Evenes kommune. Sak 07/15 Eventuelt/orienteringer. Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet på mail eller telefon / Evenes, 11. april 2015 Åse Elvemo Kontrollutvalgets leder Narvik, 11. april 2015 ELU Consult AS Espen Lund Kontrollutvalgssekretariatet

2 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 01/15 Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra møtet 5. desember 2015

3 Kontrollutvalget i Evenes Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 5. desember 2014 Fra sak: Til sak: 18/ /2014 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Leif Jørgen Jakobsen Rolf Moholt Ragnar Fronth IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: MELDT FORFALL: Aina Heimdal FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Hugo Heimgård, økonomisjef Evenes kommune Espen Lund, Hålogaland Revisjon AS, møtte fra sekretariatet ANDRE: Jan Egil Dørum fra KomRev Nord IKS 4 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Sak 18/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått og det ble fattet slikt VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 godkjennes. Enstemmig vedtak. Sak 19/14 Kontrollutvalgets behandling av regnskap for Evenes kommune for Hugo Heimgård var til stede fra administrasjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet. Jan Egil Dørum orienterte kort for revisjonens arbeid med revisjon av regnskapet for Kontrollutvalget diskutere saken videre etter at Heimgård hadde forlatt møtet, og ytret seg kritisk til at kommunen ikke hadde klart å avlegge regnskapet før en er nesten ferdig med påfølgende år og således lenge etter fastsatte frister i lov og forskrift. Etter diskusjonene avga kontrollutvalget slik Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 1

4 Kontrollutvalget i Evenes UTTALELSE: 1: Kontrollutvalget vil anbefale at regnskap 2013 godkjennes. 2: Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 5 fra KomRev NORD IKS av 3. desember 2014 og vil få rette oppmerksomheten mot følgende: 2-1: Kontrollutvalget vil rette oppmerksomheten mot at revisjonen tar forbehold i sin revisjonsberetning om at ubenyttede midler fra eksterne parter som er gitt til bestemte formål/prosjekt, er avsatt i balansen til bundne driftsfond, uten at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at disse balansekontoene pr er bundne fond. 2-2: Kontrollutvalget vil videre rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om flere tilfeller hvor det er vesentlige avvik mellom avlagt regnskap og budsjett. Kontrollutvalget påpeker at budsjettreguleringer som foretas gjennom året er for å overholde politikernes styringsrett og endringer i forhold til politisk fastsatt budsjett skal fremmes for kommunestyret for godkjenning, slik at budsjettavvik fanges opp og blir politisk behandles tidligst mulig. Kontrollutvalget vil be kommunestyret anmode administrasjonen om å respektere dette for fremtiden, og gi en redegjørelse om den måten dagens rapportering foretas på er formålstjenlig. 2-3: Kontrollutvalget vil også rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om at det ikke er redegjort for merforbruk på enkelte områder slik forskrift om årsregnskap og årsberetning krever. 2-4: Kontrollutvalget vil også vise til av det er tatt inn under overskriften andre forhold i revisjonsberetningen at det ikke er foretatt innberetning av økonomisk stønad med kr ,- etter lov om sosiale tjenester. Kontrollutvalget vil kommentere at dette i ytterste konsekvens er foretatt utbetalinger fra kommunen som ikke kommer til skattemyndighetenes kunnskap. 2-5: Kontrollutvalget vil avslutningsvis henlede oppmerksomheten til note nr. 2 til regnskapet for 2013 hvor det fremkommer at kommunen har bokført premieavvik knyttet til pensjoner med totalt kr. 14,482 mill. 2-6: Avslutningsvis vil kontrollutvalget fremheve at det finner det meget kritikkverdig at regnskapet for Evenes kommune for regnskapsåret 2013 ikke kan behandles av kontrollutvalget før 5. desember Dette gjør etter kontrollutvalgets mening at regnskapet ikke kan benyttes som styringsinstrument for kommunen og vanskeliggjør prosessen med budsjettarbeid for nytt år betraktelig. Enstemmig uttalelse. Sak 20/14 Revisjonsbrev nr. 5 årsregnskap 2013 Evenes kommune Kommunerevisor Jan Egil Dørum redegjorde for innholdet i revisjonsbrev nr. 5 fra revisjon som er oversendt som oppfølging etter revisjon av regnskapet for Forholdene i brevet var etter kontrollutvalgets oppfatning tilstrekkelig diskutert og gjennomgått samtidig som en gikk gjennom regnskapet, og det ble fattet slikt VEDTAK: Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 2

5 Kontrollutvalget i Evenes Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning. Videre ber kontrollutvalget administrasjonen gi svar på revisjonsbrev nr. 5. Enstemmig vedtak. Sak 21/14 Eventuelt/orienteringer Det forelå ingen saker under dette punktet. Møtet ble etter dette hevet. Evenes, 5. desember 2014 Åse Elvemo Leder i Evenes kontrollutvalg Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 3

6 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 02/15 Sakstittel: Gjennomgang protokoller kommunestyremøter Evenes kommune. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgår sakslister fra kommunestyret i Evenes for siste kommunestyremøte(r) og vurderer om det er noen saker som kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på oppfølging av vedtak. Kommunestyrets sakspapirer blir ikke sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer, - kontrollutvalget gjennomgår disse elektronisk i møtet. Vedlegg: Ingen.

7 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 03/15 Sakstittel: Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgikk i sak 13/14 ulike saker behandlet av Evenes kommunestyre og fattet vedtak om å etterspørre administrasjonen om hvordan de aktuelle sakene var fulgt opp av administrasjonen. Det er kommet tilbakemelding fra rådmann Steinar Sørensen ved notat av 22. desember Kontrollutvalget vil gjennomgå og diskutere innholdet i tilbakemeldingene og vurdere om det er noe som ønskes utdypet ytterligere. Vedlegg: Notat fra rådmann av 22. desember 2014 med redegjørelse for de spørsmål kontrollutvalget stilte i vedtak 13/14. Vedtekter Næringsfondet

8 Evenes kommune Rådmannen Kontrollutvalget v/sekretariatet Vår dato: Vår ref: /1 216 Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget i møte Det vises til henvendelse hit datert og foreløpig svar i min epost Innledningsvis gjøres oppmerksom på at alle saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige fra vår hjemmeside i tilfelle en ønsker å se nærmere på enkelte saker. Kontrollutvalget er også mottaker av disse ved at medlemmene ligger i epostgruppe som mottar innkallinger og møtebøker. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på en rekke saker. Bestillingene er relativt kortfattet, og det er selvsagt en viss mulighet for at det ikke besvares på forhold som kontrollutvalget anser som ønskelig. Undertegnede stiller selvsagt om ønskelig i kontrollutvalgets møte for å utdype og supplere. Gjennomgangen tas i kronologisk rekkefølge: Sak 57/12 Møte Økonomireglement Revidering: Det vises til saksframlegg for bakgrunn for endring av reglementet. Oppdatert reglement: okonomireglement Som tidligere opplyst, ligger alle våre reglementer o.l. på hjemmesiden (Selvbetjening > dokumentarkiv > Vedtekter og reglement). Her er flere reglement som antas å være av interesse for kontrollutvalget. Jeg gjør særlig oppmerksom på reglement for tilsyn og kontroll, hvor jeg tidligere har tatt til orde for at kontrollutvalgets møter bør være åpne med mindre annet er hjemlet o i lov eller forskrift. Jeg benytter denne anledning til å anmode om at kontrollutvalget vurderer dette,

9 Sak 58/12 Møte Utredning oppvekstsenter - Endringer barnehage- og skolestruktur Vedtaket medfører endring i skolestruktur ved at begge skoler ble slått sammen fra skolestart 2013/2014, og er iverksatt. For øvrig pågår fortsatt et arbeid med oppvekstsenter / bygging av ny skole for Evenes. Sak 2/13 Møte Vedtekter for næringsfondet i Evenes kommune Reviderte vedtekter: naeringsfondet-vedtekter Vedlegg: Årsrapporter for næringsfondet for 2011, 2012 og Sak 4/13 Møte Felles legetjeneste ETS ETS medisinske senter Samarbeidsavtale og prosess for etablering av Vedtaket omfatter primært inngåelse av samarbeidsavtale etter koml 28. Felles tjeneste ble etablert sommeren 2014, og det er for tidlig å evaluere denne. Etter samarbeidsavtalen skal evaluering skje etter 2 års drift. Det er jevnlige statusmøter mellom kommunene som fortløpende drøfter forhold med senteret. Sak 53/13 Møte Utredning samarbeid branntjeneste Evenes, Lødingen og Tjeldsund Saken er stilt i bero ettersom Tjeldsund kommune ved sin behandling ikke valgte å slutte seg til foreliggende forslag. Sak 57/13 Møte Regnskap 2012 Avleggelse Kontrollrutiner Saken var fremmet av kontrollutvalget, og vedtak ble fattet i samsvar med vedtak i kontrollutvalget. Sak 5/14 Møte Regnskapsavleggelse - Rutiner Saken var en gjennomgang av status og orientering om pågående tiltak. Vedrørende sak 57/13 og 5/14 vedlegges utskrift av epost av fra regnskapsansvarlig samt kopi av brev av fra undertegnede til enhetene. Sak 11/14 Møte Prosjektstilling som tilskuddsnok Rådmannen har valgt å avvente denne litt, primært fordi vi f.t. ikke har ledige kontorlokaler grunnet flytting av 1 stilling på regnskap og skatt fra Hol til Bogen samt prosjektstilling som folkehelsekoordinator.

10 Prosjektet vurderes fortløpende, og vil bli drøftet med enhetslederne med sikte på å legge noen midler i potten. Dette både for å redusere økonomisk risiko samt skape større oppslutning til tiltaket ved at enhetene i enda større grad etterspør resultater for å «få igjen for pengene». Det tas sikte på utlysning i løpet av første halvår Jeg håper at foranstående og vedlegg er tilstrekkelig for kontrollutvalgets behandling, og er selvsagt til disposisjon for ytterligere informasjon. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Kontrollutvalgets leder Åse Elvemo

11 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2011 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2011 kr ,00 Nye tilsagn 2011 kr ,00 Utbetalt/brukt 2011 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. F-sak Søknad Grunnlag/ Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Kv/ungd Kate- dato nr. nr. behov beløp (tilsagn) bruk 2010 flyktn. gori Nye Evenes Hotell AS Div. investeringer /11 1/ ,- 50, ,- x Profilering/markeds- 14/11 2/11 Nye Evenes Hotell AS ,- 40, ,- x føring Evenes Buss AS Div. investeringer /11 3/ ???? ,- 30, , Utvikling av 23/11 4/11 Nordic Corporation AS Avslag 0,00 0, næringavirksomhet Investering forskallingselementer 24/11 5/ Steinbakk Entreprenør ,- 30, , Div investeringer 30/11 6/ ,- Nye Evenes Hotell AS , ,- x utendørs gitt som lån 34/11 7/ ,- Firestop AS Produkttesting , , gitt som lån Firestop AS Inventar og utstyr /11 8/ Se ovenfor ,- 30,0 0, Tyr Eiendom/Nordland Etableringstilskudd 41/11 9/ , , Elementbygg Prosjektutvikling 10/ ,- 50,0 Vedproduksjonsutstyr 42/11 12/ Jack Lambertsen Avslag 0,

12 Eluf Andersen /11 13/ ???? Avslag 0, Dokumentarfilm 56/11 14/11???? Roger Albrigtsen , Intervju Runar Waag Johnsen Etableringstilskudd 57/11 15/ Filmrekvisita m.v. Investeringer 16/ ,0 Tonje Unstad Plateutgivelse /11 17/ Avslag Hilde Birkelund 78/11 18/ Inventar og utstyr m.v Avslag x Fotklinikk (Evenskjær) Sum Det er i 2011 behandlet 14 søknader om støtte fra 12 forskjellige bedrifter/søkere. I 2011 er det gitt 12 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2011 beløper seg til kr ,-; hvorav kr. 0,- gjelder vedtak fra 2010 eller tidigere. Hele 5 søknader er avslått. Gjennom de 3 foregående årene ble det gitt tilsagn om støtte i kun 7 saker. Det ble da gitt uttrykk for en viss bekymring for den manglende interessen. For 2011 er situasjonen en helt annen. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2011 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 3 av tiltakene/tilsagnene som fikk utbetalt midler i 2011, var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten,

13 Asbjørn Johansen Økonomikonsulent

14 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2012 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2012 kr ,00 Nye tilsagn 2012 kr ,00 Utbetalt/brukt 2012 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Kate- dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) bruk 2012 dato utbet. ungd. gori Filmgården AS Etableringstilskudd 15/ / ,0 Investeringer utstyr 16/ X Nye Evenes Hotell AS Profilering/markedsføring / ,- 40, X Rødberg Hunde- og Hunde- og katte- Kattehotell Pensjonat /12 1/ , X Filmgården AS Diverse utstyr /12 2/ , Firestop AS Markedsføring/ Seminardeltakelse / Avslag Butikkdrift Liland Div. utstyr butikk /12 4/ ???? 50,0 (kjøledisker m.v.) Lån X Evenes Syn- og Mestringssenter Renovering alle bad /12 5/ ???? ?? Jack Lambertsen Vedprod.-utstyr /12 6/ , Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/ Eta.b.til 40, Sum 2012 Tils T

15 Lån L Det er i 2012 behandlet 7 søknader om støtte fra 7 forskjellige bedrifter/søkere. I 2012 er det i alt gitt 6 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2009 beløper seg til kr ,-; hvorav kr ,- gjelder vedtak fra søknad er avslått. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2012 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 4 av tiltakene som fikk utbetalt midler i 2012 var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten, Asbjørn Johansen økonomikonsulent

16 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2013 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2013 kr ,00 Nye tilsagn 2013 kr ,00 Utbetalt/brukt 2013 kr ,00 Saldo pr kr ,36 I tillegg kommer kr ,-

17 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Katebruk utbet. dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) dato ungd. gori 2013 Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/12 Rødberg Hunde- og Kattehotell Hunde- og katte- Pensjonat Eta.b.til 40, , /12 1/ , , x Nordmo Gård; Evenes Flytebrygger /13 1/ Avslag Rødberg Hunde- og Varmepumpe til Hunde- og katte- Betinget /13 2/ Kattehotell Pensjonatet Avslag 2.603,- Des./13 x Støperi Nord AS Forprosjekt vedr. opprusting av bygg samt ny produksjonslinje /13 3/ , Kjøp av konsulenttjeneste Filmgården AS Prosjektbeskrivelse/ Søknad Innovasjon N /13 4/ , Sum

18 Epost fra Hugo Heimgård til driftsenhetene Som kjent er fristen for avleggelse av kommuneregnskapet 15. februar. Vi har som mål at regnskapet for 2014 skal avlegges innen fristen. For at vi skal få dette til er vi imidlertid avhengig av at alle foretar kontroller og bistår ved avslutning av sine budsjettområder. Vi setter følgende frister vedr. regnskapsavslutningen: Gjennomgang av regnskapet med tanke på feil den korte fristen må dette arbeidet påbegynnes så snart som mulig Av hensyn til Refusjonskrav vedr. interkommunale samarbeid/ andre refusjoner: Sendes over til Edna for fakturering. Hvis det er utgifter vi vet vil komme og som ikke er registrert/anvist må det gjøres anslag på disse. Anvisning av leverandørfakturaer/-bilag som gjelder 2014: Fakturaer som ikke er registrert men som vi vet vil komme må posteres ut fra anslag. Bokføring av internsalg Vi kommer tilbake med påminnelse og nærmere beskrivelse av det enkelte punkt ovenfor. Alle oppfordres til å sette av tid til disse oppgavene i denne perioden. For at vi skal klare dette er vi helt avhengige av at fristene overholdes og at vi ikke skyver på disse. Mvh. Hugo Heimgård Økonomisjef / Økonomiavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommuner Postadresse: Postboks 43 Telefon: Bankgiro: E-post: Telefaks: Org.nummer: Besøksadresse: Rådhuset, Bergvikveien 11, 8539 Bogen i Ofoten

19 Evenes kommune Rådmannen Enhetene Vår dato: Vår ref: / Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Regnskapsavslutning 2014 Som kjent er særlig de to siste årsregnskap avlagt langt etter fristen, og vi har som mål å kunne avlegge regnskapet innen fristen som er 15. februar. Dette krever en koordinert innsats fra oss alle sammen. Følgende prosedyrer og frister gjelder, med fortløpende tilbakemelding til undertegnede når dette er utført: 1. Gjennomgang av alle ansvarsområder mht. feil, manglende beløp osv. jf. e-post fra Hugo Heimgård : De som ikke har fått gjort dette bør så snart som mulig ta en gjennomgang av alle poster med tanke på feil mht. art, ansvar og funksjon og manglende inntekter og utgifter (manglende utgiftsposter/ fakturaer kan være bokført på feil ansvar eller vil komme i 2015) beregning/kostnadsfordeling (f.eks. % av lønn) kan bokføres så snart som mulig. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt. 2. Utgående fakturaer vedr. interkommunale og andre samarbeid (avregninger) må være fakturert Inngående fakturaer / refusjonskrav (vedr. interkomm. samarbeid o.l.) må være anvist. Hugo vil komme med en nærmere orientering behandling av faktura som mottas i 2015, men som tilhører regnskapet for Som hovedregel skal varer og tjenester som er bestilt i 2014 belastes dette regnskapet, selv om faktura er datert og mottatt i Om faktura mangler og beløpet er kjent, kan belastning foretas ut fra anslag

20 4. Bokføring av internsalg som ikke er faste beløp, jf. pkt. 1. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt Tilskudd/refusjoner som ikke er mottatt og skal inntektsføres på 2014 må beregnes og bokføres. Eksempel: Tilskudd ressurskrevende tjenester og avregning medfinansiering samhandlingsreformen Jeg er selvsagt kjent med at disse fristene kan oppleves som stramme, men skal vi klare å avlegge regnskapet i rett tid er vi helt avhengige av at alle overholder gitte frister. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

21 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I EVENES KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning: Fondskapital er: Årlig konsesjonsavgift Niingen Kraftlag AS Årlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune/staten Kommunens egne bevilgninger/avsetninger Fondet skal til enhver tid ha en minimumskapital på kr ,-. Avkastninger: a) Renter og annen avkastning av fondskapitalen tilføres fondet. 2 Støtteformål: a) Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal næringsutvikling med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. b) Fondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter med sikte på å trygge bosettingen i Evenes kommune. Støtte fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsdrift. c) Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 3 Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.: - Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid For eksempel næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for kommunens næringsliv, næringsanalyser, steds- og utviklingsprosjekter samt regionalt samarbeid. - Grunnlagsinvesteringer For eksempel planlegging, erverv og utbygging av næringsområder, boligområder, sentrumsområder samt vann- og kloakkanlegg. Bedriftsutvikling For eksempel etablererstøtte/-stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, pionerprosjekt/prøveprosjekt herunder prosjekter som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom samt ulike typer av fellestiltak. - Investering i bedrifter For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy). 4 Følgende tiltak kan ikke støttes: - Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet; jfr. kommunelovens Fondsmidlene kan heller ikke nyttes til å tegne kommunale aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

22 - Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent. - Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. - Redskaper innenfor transportvirksomhet/anleggsvirksomhet; for eksempel bil/lastebil/buss, brøyteutstyr, gravemaskiner, traktorer, lastebiler samt redskaper til fiske, landbruk og skogbruk - Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig måte. - Prosjekter som er igangsatt på søknadstidspunktet. Næringsfondsstyret gis anledning å dispensere der opprettholdelse av vilkåret vil virke svært urimelig. 5 Støtteformer/vilkår a) Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Maksimal avdragsfrihet er 2 år, og maksimal nedbetalingstid 7 år (2 + 5) b) Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte. c) Lån kan gis inntil 50 % av kapitalbehovet. d) Maks. samlet støtte i lån og tilskudd kan ikke overstige 50 %; dog kvinnerettet/tiltak for ungdom og ved nyetableringer inntil 70 %. e) Deltakelse på etablererskolen innvilges tilskudd med 75 % av eksterne kostnader Inntil 75 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura el.l. Resterende 25 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av dokumentasjon på at kostnaden er betalt. 6 Prosjektenes kapitalbehov: a) Kun prosjekter med samlet kapitalbehov under kr ,- kan søke støtte fra næringsfondet. Beløp over anbefales henvist til andre sentrale finansieringsinstitusjoner. 7 Forvaltning av fondet a) Formannskapet fungerer som fondsstyre og gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de rammer/ retningslinjer som bestemt av Nordland fylkeskommune og i h.h.t. de kommunale vedtektene. b) Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter av fondskapitalen samt renter og avdrag på lån tilbakeføres fondet. c) Budsjett og regnskap for fondet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter d) Et mindretall på min. 2 medlemmer kan anke fondsstyrets vedtak inn for kommunestyret. Anken må fremsettes i det aktuelle møtet. e) Det gis ankeadgang for søkende part, og slik anke må fremsettes innen 3uker i h.ht forvaltningslovens bestemmelser. 8 Årsmelding a) Fondsstyret utarbeider hvert år en årsmelding vedr. bruken av fondet. Årsmeldingen forelegges formannskapet til behandling. Årsmeldingen skal inneholde både regnskap,

23 prosjektoversikt og en vurdering av bruken i forhold til mål, strategier og tiltak i næringsplanen. I tillegg skal rapporten inneholde en vurdering av behovet for endrede prioriteringer/retningslinjer for neste års bruk av fondet. *********************

24 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 04/15 Sakstittel: Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å få en oversikt over status for regnskapsavleggelsen for regnskapet for Evenes kommune for 2014 fra administrasjonen og revisjon. Vedlegg: Ingen

25 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 05/15 Sakstittel: Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Saksopplysninger Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. I kontrollutvalgssak 15/14 fattet kontrollutvalget vedtak om at sekretariatet skulle innhente offentlig tilgjengelig informasjon om Evenes Kraftforsyning AS i den hensikt at kontrollutvalget ønsket å orientere seg om dette selskapet i sammenheng med selskapskontrollen. Vedlegg: Vedtekter Evenes Kraftforsyning AS (ettersendes) Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene for Evenes Kraftforsyning Årsberetning 2013 for Evenes Kraftforsyning

26 Œª ªÆ µæ fi fi ŁŁ æ fi» fifi» fi»» fi»» Łº fi( ( «fi» fi»» º fiæ( (ß ºÆª ƪ ª fi»» Ł fi( ( »»fi»»» غ غ»» غ غ º fi fifi»»fi» ''' fifi»

27 Œª ªÆ µæ Œ Ÿ Õà ŒÀÃÕ Œ à Œfl ÿ ÃÕŒ Ÿ Õà Œ à Ÿ Œ Ãfl ÕŒ Ÿ Õà Œ à Ãß ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ª ± ß ªÆÊ ø ± ±Æ ªÆµ øºê Æ ø ø ± ÆÚÊ ÁÔÏ Á Ï ÔËË Æª ÆÚÊ ø Ò ±Æª øµ ø Ê Õ Œfl à ŒÕ«Ÿ flõ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ±Æƪ øºæúê Õ Æø º ª ª ÌÔ ÓÍÚ ËÚÓ Ï ËÎÌÌ fi Ÿ à ± ªÊ ÔËÎÌ Õ ø ºÊ ±Æ ª Û ± øºæª ªÊ ± ª ª ª µæø Ú ª ËÚ ÌÚÓ Í Ãª ª ± ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË Î ÓÍÚ ËÚÓ Ï Ãª ª øµ ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË ÍÁ ÓÍÚ ËÚÓ Ï Æ ø ø ± ±Æ Ê flµ ª ª µø Õ ª ª ºø ±Ê ÔÏÚÔ ÚÔÁÌÎ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ø ªºªÆÒ øº Úº ƪµ (ÆÊ Ã± ß ª Õ ª º ;ƺ ÔÍÚ ÁÚÓ Ï fl ºªÆ ª ª ÔË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÓÈÚ ÁÚÔÁÍÓ ªº ªµ ºø ±Ê ÍÚ ÈÚÓ Ï ÓÍÚ ËÚÓ Ï ªº ªµ ª ª ±Æ ; Ê ; ± (ƪ ± ºÆ ª ª ª ø ª Ù ÓÍÚ ËÚÓ Ï µ ( ª ± ª ª ª ªÆ ± ºÆ ª Ƶ ± ª ± ;Æ ø Æ ø ª ª ªº ºª ª ± ø ª Ƶ ± ª ± µø ßƵª ª µø ª (µ± ± Ú Õª µø ª µø ºÆ ª ª ªÆ ±Æƪ ª ª Æ ªÆÚ Æµ ± ª ÒøÆ Ò ææø ªÊ [ ºÆ ª µæø ªÆµ ± ºÆ ª ºª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ª ª º± ªÆ ª µø ª ª ªÆÚ :Æ µ±ºªê ÌÎÚÔÌ Æ æ ± ø ª ªµ Æ ª ÓÁÚÔ ÚÓ È ± ª ªµ ±Æµ±ºªÊ ÔÎÓ ± ø ª ºª øµ ª ª µø ªÆ ÓÏÚÔ ÚÓ ÔÔ ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ô ø Ì

28 Œª ªÆ µæ Ú Õ:Æ ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ±Æª øµ ƪ ªÆª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ Œª ÆªÆ ÔÓÚ ÌÚÔÁÁÎ ªÆ ªÆº ø ƪ ªÆª Õ ª º ª ;Æ Æª µø Ó ÔÌ ÓËÚ ËÚÓ ÔÏ flµ ªµø ø Ê Î Ù ÓÚ ÁÚÔÁÁÈ Õ ßÆªÊ Õ ßƪ ªºªÆÊ fi (Æ øæ ªÆ ª ÿ( ºø ª ª ÌË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê Ì Ú ÔÚÔÁÎÓ ÓÓÚÔ ÚÓ ÔÏ ª ªºªÆÊ Ÿª Æ ª «øæµ Œª ƪ ª ø Õ º ª ª Ô Í ±Æ flû ËÎÌÏ fl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÍÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ßƪ ªº ª Ê Õ ø Õ ª º ª µ º Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÌÈÈ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÌÚ ÍÚÔÁËÌ ÿ ºª ø ß ª ª Æø µ ª ª ÔÍÌ Æø µ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÍÚÔÔÚÔÁÍÓ (Æ Æ ª º ÿø ª [ ª ª ª ÓÎ ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÏÚ ÍÚÔÁËÏ øæø ªº ª Ê Õ ª º ÿ( ; Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÏÓÌ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÌÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ª ª ª Ʊ ª ª ÔËÏ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÔËÚ ÏÚÔÁÍ Œª ƪ ª ø ±Æ flû øµ ± :ƪ ª fi (Æ [ ª øæ ª Œª ƪ ª ø ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ó ø Ì

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak:

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: 08/2015 15/2015 Fra kl.: Til kl.: 13:00 16.30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Rolf Moholt Leif

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag 28. november 2012 kl. 09.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 13/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. juni

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Evenes kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Evenes kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med forebygging

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 16. februar 2012 kl. 14.00 ved Tjeldsundbrua Kro & Hotel. Møtet blir holdt sammen med kontrollutvalget i Evenes. Sakskart Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen kommune

Kontrollutvalget i Ballangen kommune Kontrollutvalget i Ballangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 23.09.2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Ballangen. Sakskart Sak 16/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 4. juni 2014. Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 21. november 2016, kl. 11.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 20/16 Godkjenning av protokoll fra møte den

Detaljer

Kontrollutvalget i Gratangen kommune

Kontrollutvalget i Gratangen kommune Kontrollutvalget i Gratangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 16. juni 2016, kl. 10.00, Kommunehuset, formannskapssalen Sakskart Sak 07/16 Godkjenning av innkalling til møte den 16.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2011 06/2011 Fra kl.: Til kl.: 11.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Viggo Johansen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Ballangen Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, formannskapssalen 04.06.2014 Fra sak: Til sak: 10/2014 15/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 13.30 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen 11/ /2016. Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tjeldsund rådhus, formannskapssalen 29.11.2016 Fra sak: Til sak: 11/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.05 Følgende medlemmer møtte: Kåre Edgar Miklegard

Detaljer

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier

Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild Hoelsengen Steinar Dalbakk Anita Heier Møtebok Sted: Vektergården, møterom 2 etg. Tid: Tirsdag 5.5.2015, kl. 14:00 20:15. Tilstede medlemmer Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Tor-Arne Lie Jensen (leder) Tore Kampen (nestleder) Jon Arild

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag, 12. januar 2017, kl. 9.30, helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 2. november

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 7. oktober Formannskapssalen. Fra sak: Til sak: 30/ /2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 7. oktober Formannskapssalen. Fra sak: Til sak: 30/ /2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 7. oktober 2015 Fra sak: Til sak: 30/2015 34/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE. Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis Helleberg Møtebok Tid Tirsdag 13. mai 2014, kl. 10.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke (til og med sak 16/2014) Knut Fjell Halldis

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2013 12/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND

RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND RETNINGSLINJER FOR BRUK OG FORVALTNING AV SELJE NÆRINGSFOND Selje Vekst KF 14.06.06 Side 1av 5 Retningslinjene for bruk og forvaltning av Selje næringsfond bygger i hovedsak på retningslinjene som Kommunal-

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 18. november 2014, kl. 13.00, komiterommet 1. etg. Rådhuset. Sakskart Sak 16/14 Godkjenning av protokoll fra møte den 12. juni

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen

Kontrollutvalget i Salangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset 25.04.2016 Fra sak: Til sak: 02/2016 05/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 12:45 Følgende medlemmer møtte: Svein Ivar Strømseth Jimmy Treland

Detaljer

Kontrollutvalget i Skånland

Kontrollutvalget i Skånland Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterom Loftet 14.2.2017 Fra sak: Til sak: 01/2017 08/2017 Fra kl.: Til kl.: 12:00 13:10 Følgende medlemmer møtte: Arne Hans Bakkland Torbjørn

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, møterommet i servicebygget 26.09.2016 Fra sak: Til sak: 06/2016 11/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:35 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen kommune

Kontrollutvalget i Lavangen kommune Kontrollutvalget i Lavangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 7. juni 2016, kl. 9.00, Helsesenteret, møterom Båten. Sakskart Sak 01/16 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 04. juni 2013 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2013/16026-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Meldt forfall: Tor A. Myrseth, leder Alf Sakshaug, nestleder Anne Larsen, medlem

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen

Detaljer

Kontrollutvalget i Salangen kommune

Kontrollutvalget i Salangen kommune Kontrollutvalget i Salangen kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 22. mai 2017, kl. 10.00, møterommet på kommunehuset. Sakskart Sak 01/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 30. november

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Lavangen

Kontrollutvalget i Lavangen Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Helsesenteret, møterom Båten 2.11.2016 Fra sak: Til sak: 12/2016 19/2016 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:40 Følgende medlemmer møtte: Jon Rasdal Eliassen

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland,

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, Stor-Elvdal kommune Sektor for samfunnsutvikling Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2016/228- Trond Øverland, 95779397 242 30.05.2016 4980/2016 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 14. november 2014 kl. 09.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 12/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 17. oktober

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 23. april 2015, kl. 14:30, møterommet 6. etg. Narvik rådhus. Sakskart Sak 06/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 10. mars

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune

Sykefravær i Midtre Gauldal kommune i Midtre Gauldal kommune 1 BAKGRUNN Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune vedtok i KU-sak 28/16, i møte 22.9.2016, å bestille forvaltningsrevisjon om sykefravær i kommunen. 1.1 BESTILLING I bestillingsbrevet

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr.1 /20115 11. mai 2015 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2015/18050-1 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Knut Arnestad, leder Rolf Emil Jensen, MØTEUTSKRIFT Vefik IKS: Regnskapsrevisor Aud Synnøve

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 17.11. 2014 Møtetid: Kl. 10.00 14.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A

FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 30. april 2014 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta kommunehus Møterom A Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 9. desember 2009 Fra sak: Til sak: 17/2009 21/2009 Fra kl.: Til kl.: 12.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Møteinnkalling Dato: Onsdag 17. september 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Kommunestyresalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Kommunestyresalen 25. mai 2016 Fra sak: Til sak: 10/2016 15/2016 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14.00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 29.1.2015 Varighet: 13.00 16.55 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2012 14. mai 2012 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2012/15027-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre:

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/ mai 2017 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2017 24. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2017/14050-8 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Anne-Marit

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/ mai 2013 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2013 04. mai 2013 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2013/14021-7 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon: Mobil: e-post: FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 7. juni 2010 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter kun ved spesiell innkalling. Evenes kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1. etg., Rådhuset Dato: 05.05.2015 Tid: 14:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av vara. Vara møter

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2017 30. mai 2017 MØTEUTSKRIFT Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2017/18060-18 Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Arvid Mathisen, leder Mona Aune, nestleder Bodil Rabben Majala, medlem Vefik IKS:

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. FEBRUAR 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM VÆRNES - STJØRDAL RÅDHUS NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev.

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf , ev. KONTROLLUTVALGET I GJERDRUM KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Thor Werner Togstad, leder Hanne Huser, nestleder Ingrid Kristiansen Jon K. Ødegaard Svein Kogstad Kopi av innkallingen sendes: Revisjon

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: 37/2012 43/2012 Fra kl.: Til kl.: 13.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Kontrollutvalget i Bardu kommune

Kontrollutvalget i Bardu kommune Kontrollutvalget i Bardu kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag, 16. mai 2017, kl. 9.00, Kommunehuset Setermoen, lille møtesal. Sakskart Sak 13/17 Protokoll fra møte den 27. april 2017 Sak

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 02/14 Dato: 03.04.14 kl. 16.00 19.00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Arild Tharaldsen, nestleder Jon Harald Rømteland, medlem Edita Schultz,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

Kontrollutvalget i Dyrøy

Kontrollutvalget i Dyrøy Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Kommunehuset, Møterommet på NAV 6.12.2016 Fra sak: Til sak: 23/2016 30/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:25 Følgende medlemmer møtte: Per Gunnar Cruickshank

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 05/ 2016 Sak: 14-15/2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL Møtested: Kommunestyresalen i Etnedal Møtedato: Mandag 31. oktober 2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Følgende

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 9. mai 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune

Saksframlegg. Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/ Plan for forvaltningsrevisjon Gausdal kommune Saksframlegg Ark.: 216 Lnr.: 8718/16 Arkivsaksnr.: 16/1632-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2019 Vedlegg: Plan for forvaltningsrevisjon 2016 2019 Gausdal kommune Andre saksdokumenter

Detaljer

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen.

Møtedato: Møtetid: Kl Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13.09. 2010 Møtetid: Kl. 12. 00. Møtested: Høylandet kommune. Kommunestyresalen. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 016/09 Referatsaker 017/09 Selskapskontroll Valg av utfører og rullering av plan GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. november 2009 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Grong kommune, møterom 2. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Formannskapssalen. Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8.9.2016 Fra sak: Til sak: 22/2016 27/2016 Fra kl.: Til kl.: 10:00 13:40 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild Hansen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURE KOMMUNE I AURE KOMMUNE Aure, 4. februar 2008 Til medlemmene i kontrollutvalget MØTE NR.: 1/08 TID: 20.02.08 Kl. 09.30 STED: Kommunehuset MØTEINNKALLING SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL 01/08 GODKJENNING AV PROTOKOLL

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2

Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 GRONG KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. mai 2008 Møtetid: Kl. 09.00 NB! Endret tidspunkt fra opprinnelig plan Møtested: Grong kommune, møterom 2 De faste medlemmene innkalles med dette

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 18. februar 2010 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID OG STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten.

Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten. Møtebok Sted: Hurdal Rådhus, møterom i 2 etg. Tid: Fredag 11.9.2015, kl. 08:00 10:40. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget

MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Røros kommune MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget ---------------------------------------------------------------------------------------------- Møtested: Rådhuset Møtedato: Tirsdag 7. februar 2017 Tid: Kl.

Detaljer

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal

LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Møtedato: Møtetid: Møtested: Lierne, kommune sal LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 15.02. 2016 Møtetid: 09.00-15.00 Møtested: Lierne, kommune sal De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer