Kontrollutvalget i Evenes kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Evenes kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Sak 02/15 Sak 03/15 Sak 04/15 Sak 05/15 Gjennomgang av sakslister fra siste kommunestyremøte i Evenes. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status. Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Sak 06/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Evenes kommune. Sak 07/15 Eventuelt/orienteringer. Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet på mail eller telefon / Evenes, 11. april 2015 Åse Elvemo Kontrollutvalgets leder Narvik, 11. april 2015 ELU Consult AS Espen Lund Kontrollutvalgssekretariatet

2 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 01/15 Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra møtet 5. desember 2015

3 Kontrollutvalget i Evenes Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 5. desember 2014 Fra sak: Til sak: 18/ /2014 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Leif Jørgen Jakobsen Rolf Moholt Ragnar Fronth IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: MELDT FORFALL: Aina Heimdal FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Hugo Heimgård, økonomisjef Evenes kommune Espen Lund, Hålogaland Revisjon AS, møtte fra sekretariatet ANDRE: Jan Egil Dørum fra KomRev Nord IKS 4 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Sak 18/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått og det ble fattet slikt VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 godkjennes. Enstemmig vedtak. Sak 19/14 Kontrollutvalgets behandling av regnskap for Evenes kommune for Hugo Heimgård var til stede fra administrasjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet. Jan Egil Dørum orienterte kort for revisjonens arbeid med revisjon av regnskapet for Kontrollutvalget diskutere saken videre etter at Heimgård hadde forlatt møtet, og ytret seg kritisk til at kommunen ikke hadde klart å avlegge regnskapet før en er nesten ferdig med påfølgende år og således lenge etter fastsatte frister i lov og forskrift. Etter diskusjonene avga kontrollutvalget slik Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 1

4 Kontrollutvalget i Evenes UTTALELSE: 1: Kontrollutvalget vil anbefale at regnskap 2013 godkjennes. 2: Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 5 fra KomRev NORD IKS av 3. desember 2014 og vil få rette oppmerksomheten mot følgende: 2-1: Kontrollutvalget vil rette oppmerksomheten mot at revisjonen tar forbehold i sin revisjonsberetning om at ubenyttede midler fra eksterne parter som er gitt til bestemte formål/prosjekt, er avsatt i balansen til bundne driftsfond, uten at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at disse balansekontoene pr er bundne fond. 2-2: Kontrollutvalget vil videre rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om flere tilfeller hvor det er vesentlige avvik mellom avlagt regnskap og budsjett. Kontrollutvalget påpeker at budsjettreguleringer som foretas gjennom året er for å overholde politikernes styringsrett og endringer i forhold til politisk fastsatt budsjett skal fremmes for kommunestyret for godkjenning, slik at budsjettavvik fanges opp og blir politisk behandles tidligst mulig. Kontrollutvalget vil be kommunestyret anmode administrasjonen om å respektere dette for fremtiden, og gi en redegjørelse om den måten dagens rapportering foretas på er formålstjenlig. 2-3: Kontrollutvalget vil også rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om at det ikke er redegjort for merforbruk på enkelte områder slik forskrift om årsregnskap og årsberetning krever. 2-4: Kontrollutvalget vil også vise til av det er tatt inn under overskriften andre forhold i revisjonsberetningen at det ikke er foretatt innberetning av økonomisk stønad med kr ,- etter lov om sosiale tjenester. Kontrollutvalget vil kommentere at dette i ytterste konsekvens er foretatt utbetalinger fra kommunen som ikke kommer til skattemyndighetenes kunnskap. 2-5: Kontrollutvalget vil avslutningsvis henlede oppmerksomheten til note nr. 2 til regnskapet for 2013 hvor det fremkommer at kommunen har bokført premieavvik knyttet til pensjoner med totalt kr. 14,482 mill. 2-6: Avslutningsvis vil kontrollutvalget fremheve at det finner det meget kritikkverdig at regnskapet for Evenes kommune for regnskapsåret 2013 ikke kan behandles av kontrollutvalget før 5. desember Dette gjør etter kontrollutvalgets mening at regnskapet ikke kan benyttes som styringsinstrument for kommunen og vanskeliggjør prosessen med budsjettarbeid for nytt år betraktelig. Enstemmig uttalelse. Sak 20/14 Revisjonsbrev nr. 5 årsregnskap 2013 Evenes kommune Kommunerevisor Jan Egil Dørum redegjorde for innholdet i revisjonsbrev nr. 5 fra revisjon som er oversendt som oppfølging etter revisjon av regnskapet for Forholdene i brevet var etter kontrollutvalgets oppfatning tilstrekkelig diskutert og gjennomgått samtidig som en gikk gjennom regnskapet, og det ble fattet slikt VEDTAK: Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 2

5 Kontrollutvalget i Evenes Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning. Videre ber kontrollutvalget administrasjonen gi svar på revisjonsbrev nr. 5. Enstemmig vedtak. Sak 21/14 Eventuelt/orienteringer Det forelå ingen saker under dette punktet. Møtet ble etter dette hevet. Evenes, 5. desember 2014 Åse Elvemo Leder i Evenes kontrollutvalg Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 3

6 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 02/15 Sakstittel: Gjennomgang protokoller kommunestyremøter Evenes kommune. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgår sakslister fra kommunestyret i Evenes for siste kommunestyremøte(r) og vurderer om det er noen saker som kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på oppfølging av vedtak. Kommunestyrets sakspapirer blir ikke sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer, - kontrollutvalget gjennomgår disse elektronisk i møtet. Vedlegg: Ingen.

7 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 03/15 Sakstittel: Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgikk i sak 13/14 ulike saker behandlet av Evenes kommunestyre og fattet vedtak om å etterspørre administrasjonen om hvordan de aktuelle sakene var fulgt opp av administrasjonen. Det er kommet tilbakemelding fra rådmann Steinar Sørensen ved notat av 22. desember Kontrollutvalget vil gjennomgå og diskutere innholdet i tilbakemeldingene og vurdere om det er noe som ønskes utdypet ytterligere. Vedlegg: Notat fra rådmann av 22. desember 2014 med redegjørelse for de spørsmål kontrollutvalget stilte i vedtak 13/14. Vedtekter Næringsfondet

8 Evenes kommune Rådmannen Kontrollutvalget v/sekretariatet Vår dato: Vår ref: /1 216 Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget i møte Det vises til henvendelse hit datert og foreløpig svar i min epost Innledningsvis gjøres oppmerksom på at alle saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige fra vår hjemmeside i tilfelle en ønsker å se nærmere på enkelte saker. Kontrollutvalget er også mottaker av disse ved at medlemmene ligger i epostgruppe som mottar innkallinger og møtebøker. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på en rekke saker. Bestillingene er relativt kortfattet, og det er selvsagt en viss mulighet for at det ikke besvares på forhold som kontrollutvalget anser som ønskelig. Undertegnede stiller selvsagt om ønskelig i kontrollutvalgets møte for å utdype og supplere. Gjennomgangen tas i kronologisk rekkefølge: Sak 57/12 Møte Økonomireglement Revidering: Det vises til saksframlegg for bakgrunn for endring av reglementet. Oppdatert reglement: okonomireglement Som tidligere opplyst, ligger alle våre reglementer o.l. på hjemmesiden (Selvbetjening > dokumentarkiv > Vedtekter og reglement). Her er flere reglement som antas å være av interesse for kontrollutvalget. Jeg gjør særlig oppmerksom på reglement for tilsyn og kontroll, hvor jeg tidligere har tatt til orde for at kontrollutvalgets møter bør være åpne med mindre annet er hjemlet o i lov eller forskrift. Jeg benytter denne anledning til å anmode om at kontrollutvalget vurderer dette,

9 Sak 58/12 Møte Utredning oppvekstsenter - Endringer barnehage- og skolestruktur Vedtaket medfører endring i skolestruktur ved at begge skoler ble slått sammen fra skolestart 2013/2014, og er iverksatt. For øvrig pågår fortsatt et arbeid med oppvekstsenter / bygging av ny skole for Evenes. Sak 2/13 Møte Vedtekter for næringsfondet i Evenes kommune Reviderte vedtekter: naeringsfondet-vedtekter Vedlegg: Årsrapporter for næringsfondet for 2011, 2012 og Sak 4/13 Møte Felles legetjeneste ETS ETS medisinske senter Samarbeidsavtale og prosess for etablering av Vedtaket omfatter primært inngåelse av samarbeidsavtale etter koml 28. Felles tjeneste ble etablert sommeren 2014, og det er for tidlig å evaluere denne. Etter samarbeidsavtalen skal evaluering skje etter 2 års drift. Det er jevnlige statusmøter mellom kommunene som fortløpende drøfter forhold med senteret. Sak 53/13 Møte Utredning samarbeid branntjeneste Evenes, Lødingen og Tjeldsund Saken er stilt i bero ettersom Tjeldsund kommune ved sin behandling ikke valgte å slutte seg til foreliggende forslag. Sak 57/13 Møte Regnskap 2012 Avleggelse Kontrollrutiner Saken var fremmet av kontrollutvalget, og vedtak ble fattet i samsvar med vedtak i kontrollutvalget. Sak 5/14 Møte Regnskapsavleggelse - Rutiner Saken var en gjennomgang av status og orientering om pågående tiltak. Vedrørende sak 57/13 og 5/14 vedlegges utskrift av epost av fra regnskapsansvarlig samt kopi av brev av fra undertegnede til enhetene. Sak 11/14 Møte Prosjektstilling som tilskuddsnok Rådmannen har valgt å avvente denne litt, primært fordi vi f.t. ikke har ledige kontorlokaler grunnet flytting av 1 stilling på regnskap og skatt fra Hol til Bogen samt prosjektstilling som folkehelsekoordinator.

10 Prosjektet vurderes fortløpende, og vil bli drøftet med enhetslederne med sikte på å legge noen midler i potten. Dette både for å redusere økonomisk risiko samt skape større oppslutning til tiltaket ved at enhetene i enda større grad etterspør resultater for å «få igjen for pengene». Det tas sikte på utlysning i løpet av første halvår Jeg håper at foranstående og vedlegg er tilstrekkelig for kontrollutvalgets behandling, og er selvsagt til disposisjon for ytterligere informasjon. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Kontrollutvalgets leder Åse Elvemo

11 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2011 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2011 kr ,00 Nye tilsagn 2011 kr ,00 Utbetalt/brukt 2011 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. F-sak Søknad Grunnlag/ Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Kv/ungd Kate- dato nr. nr. behov beløp (tilsagn) bruk 2010 flyktn. gori Nye Evenes Hotell AS Div. investeringer /11 1/ ,- 50, ,- x Profilering/markeds- 14/11 2/11 Nye Evenes Hotell AS ,- 40, ,- x føring Evenes Buss AS Div. investeringer /11 3/ ???? ,- 30, , Utvikling av 23/11 4/11 Nordic Corporation AS Avslag 0,00 0, næringavirksomhet Investering forskallingselementer 24/11 5/ Steinbakk Entreprenør ,- 30, , Div investeringer 30/11 6/ ,- Nye Evenes Hotell AS , ,- x utendørs gitt som lån 34/11 7/ ,- Firestop AS Produkttesting , , gitt som lån Firestop AS Inventar og utstyr /11 8/ Se ovenfor ,- 30,0 0, Tyr Eiendom/Nordland Etableringstilskudd 41/11 9/ , , Elementbygg Prosjektutvikling 10/ ,- 50,0 Vedproduksjonsutstyr 42/11 12/ Jack Lambertsen Avslag 0,

12 Eluf Andersen /11 13/ ???? Avslag 0, Dokumentarfilm 56/11 14/11???? Roger Albrigtsen , Intervju Runar Waag Johnsen Etableringstilskudd 57/11 15/ Filmrekvisita m.v. Investeringer 16/ ,0 Tonje Unstad Plateutgivelse /11 17/ Avslag Hilde Birkelund 78/11 18/ Inventar og utstyr m.v Avslag x Fotklinikk (Evenskjær) Sum Det er i 2011 behandlet 14 søknader om støtte fra 12 forskjellige bedrifter/søkere. I 2011 er det gitt 12 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2011 beløper seg til kr ,-; hvorav kr. 0,- gjelder vedtak fra 2010 eller tidigere. Hele 5 søknader er avslått. Gjennom de 3 foregående årene ble det gitt tilsagn om støtte i kun 7 saker. Det ble da gitt uttrykk for en viss bekymring for den manglende interessen. For 2011 er situasjonen en helt annen. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2011 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 3 av tiltakene/tilsagnene som fikk utbetalt midler i 2011, var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten,

13 Asbjørn Johansen Økonomikonsulent

14 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2012 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2012 kr ,00 Nye tilsagn 2012 kr ,00 Utbetalt/brukt 2012 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Kate- dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) bruk 2012 dato utbet. ungd. gori Filmgården AS Etableringstilskudd 15/ / ,0 Investeringer utstyr 16/ X Nye Evenes Hotell AS Profilering/markedsføring / ,- 40, X Rødberg Hunde- og Hunde- og katte- Kattehotell Pensjonat /12 1/ , X Filmgården AS Diverse utstyr /12 2/ , Firestop AS Markedsføring/ Seminardeltakelse / Avslag Butikkdrift Liland Div. utstyr butikk /12 4/ ???? 50,0 (kjøledisker m.v.) Lån X Evenes Syn- og Mestringssenter Renovering alle bad /12 5/ ???? ?? Jack Lambertsen Vedprod.-utstyr /12 6/ , Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/ Eta.b.til 40, Sum 2012 Tils T

15 Lån L Det er i 2012 behandlet 7 søknader om støtte fra 7 forskjellige bedrifter/søkere. I 2012 er det i alt gitt 6 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2009 beløper seg til kr ,-; hvorav kr ,- gjelder vedtak fra søknad er avslått. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2012 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 4 av tiltakene som fikk utbetalt midler i 2012 var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten, Asbjørn Johansen økonomikonsulent

16 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2013 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2013 kr ,00 Nye tilsagn 2013 kr ,00 Utbetalt/brukt 2013 kr ,00 Saldo pr kr ,36 I tillegg kommer kr ,-

17 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Katebruk utbet. dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) dato ungd. gori 2013 Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/12 Rødberg Hunde- og Kattehotell Hunde- og katte- Pensjonat Eta.b.til 40, , /12 1/ , , x Nordmo Gård; Evenes Flytebrygger /13 1/ Avslag Rødberg Hunde- og Varmepumpe til Hunde- og katte- Betinget /13 2/ Kattehotell Pensjonatet Avslag 2.603,- Des./13 x Støperi Nord AS Forprosjekt vedr. opprusting av bygg samt ny produksjonslinje /13 3/ , Kjøp av konsulenttjeneste Filmgården AS Prosjektbeskrivelse/ Søknad Innovasjon N /13 4/ , Sum

18 Epost fra Hugo Heimgård til driftsenhetene Som kjent er fristen for avleggelse av kommuneregnskapet 15. februar. Vi har som mål at regnskapet for 2014 skal avlegges innen fristen. For at vi skal få dette til er vi imidlertid avhengig av at alle foretar kontroller og bistår ved avslutning av sine budsjettområder. Vi setter følgende frister vedr. regnskapsavslutningen: Gjennomgang av regnskapet med tanke på feil den korte fristen må dette arbeidet påbegynnes så snart som mulig Av hensyn til Refusjonskrav vedr. interkommunale samarbeid/ andre refusjoner: Sendes over til Edna for fakturering. Hvis det er utgifter vi vet vil komme og som ikke er registrert/anvist må det gjøres anslag på disse. Anvisning av leverandørfakturaer/-bilag som gjelder 2014: Fakturaer som ikke er registrert men som vi vet vil komme må posteres ut fra anslag. Bokføring av internsalg Vi kommer tilbake med påminnelse og nærmere beskrivelse av det enkelte punkt ovenfor. Alle oppfordres til å sette av tid til disse oppgavene i denne perioden. For at vi skal klare dette er vi helt avhengige av at fristene overholdes og at vi ikke skyver på disse. Mvh. Hugo Heimgård Økonomisjef / Økonomiavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommuner Postadresse: Postboks 43 Telefon: Bankgiro: E-post: Telefaks: Org.nummer: Besøksadresse: Rådhuset, Bergvikveien 11, 8539 Bogen i Ofoten

19 Evenes kommune Rådmannen Enhetene Vår dato: Vår ref: / Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Regnskapsavslutning 2014 Som kjent er særlig de to siste årsregnskap avlagt langt etter fristen, og vi har som mål å kunne avlegge regnskapet innen fristen som er 15. februar. Dette krever en koordinert innsats fra oss alle sammen. Følgende prosedyrer og frister gjelder, med fortløpende tilbakemelding til undertegnede når dette er utført: 1. Gjennomgang av alle ansvarsområder mht. feil, manglende beløp osv. jf. e-post fra Hugo Heimgård : De som ikke har fått gjort dette bør så snart som mulig ta en gjennomgang av alle poster med tanke på feil mht. art, ansvar og funksjon og manglende inntekter og utgifter (manglende utgiftsposter/ fakturaer kan være bokført på feil ansvar eller vil komme i 2015) beregning/kostnadsfordeling (f.eks. % av lønn) kan bokføres så snart som mulig. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt. 2. Utgående fakturaer vedr. interkommunale og andre samarbeid (avregninger) må være fakturert Inngående fakturaer / refusjonskrav (vedr. interkomm. samarbeid o.l.) må være anvist. Hugo vil komme med en nærmere orientering behandling av faktura som mottas i 2015, men som tilhører regnskapet for Som hovedregel skal varer og tjenester som er bestilt i 2014 belastes dette regnskapet, selv om faktura er datert og mottatt i Om faktura mangler og beløpet er kjent, kan belastning foretas ut fra anslag

20 4. Bokføring av internsalg som ikke er faste beløp, jf. pkt. 1. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt Tilskudd/refusjoner som ikke er mottatt og skal inntektsføres på 2014 må beregnes og bokføres. Eksempel: Tilskudd ressurskrevende tjenester og avregning medfinansiering samhandlingsreformen Jeg er selvsagt kjent med at disse fristene kan oppleves som stramme, men skal vi klare å avlegge regnskapet i rett tid er vi helt avhengige av at alle overholder gitte frister. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

21 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I EVENES KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning: Fondskapital er: Årlig konsesjonsavgift Niingen Kraftlag AS Årlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune/staten Kommunens egne bevilgninger/avsetninger Fondet skal til enhver tid ha en minimumskapital på kr ,-. Avkastninger: a) Renter og annen avkastning av fondskapitalen tilføres fondet. 2 Støtteformål: a) Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal næringsutvikling med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. b) Fondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter med sikte på å trygge bosettingen i Evenes kommune. Støtte fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsdrift. c) Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 3 Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.: - Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid For eksempel næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for kommunens næringsliv, næringsanalyser, steds- og utviklingsprosjekter samt regionalt samarbeid. - Grunnlagsinvesteringer For eksempel planlegging, erverv og utbygging av næringsområder, boligområder, sentrumsområder samt vann- og kloakkanlegg. Bedriftsutvikling For eksempel etablererstøtte/-stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, pionerprosjekt/prøveprosjekt herunder prosjekter som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom samt ulike typer av fellestiltak. - Investering i bedrifter For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy). 4 Følgende tiltak kan ikke støttes: - Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet; jfr. kommunelovens Fondsmidlene kan heller ikke nyttes til å tegne kommunale aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

22 - Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent. - Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. - Redskaper innenfor transportvirksomhet/anleggsvirksomhet; for eksempel bil/lastebil/buss, brøyteutstyr, gravemaskiner, traktorer, lastebiler samt redskaper til fiske, landbruk og skogbruk - Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig måte. - Prosjekter som er igangsatt på søknadstidspunktet. Næringsfondsstyret gis anledning å dispensere der opprettholdelse av vilkåret vil virke svært urimelig. 5 Støtteformer/vilkår a) Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Maksimal avdragsfrihet er 2 år, og maksimal nedbetalingstid 7 år (2 + 5) b) Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte. c) Lån kan gis inntil 50 % av kapitalbehovet. d) Maks. samlet støtte i lån og tilskudd kan ikke overstige 50 %; dog kvinnerettet/tiltak for ungdom og ved nyetableringer inntil 70 %. e) Deltakelse på etablererskolen innvilges tilskudd med 75 % av eksterne kostnader Inntil 75 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura el.l. Resterende 25 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av dokumentasjon på at kostnaden er betalt. 6 Prosjektenes kapitalbehov: a) Kun prosjekter med samlet kapitalbehov under kr ,- kan søke støtte fra næringsfondet. Beløp over anbefales henvist til andre sentrale finansieringsinstitusjoner. 7 Forvaltning av fondet a) Formannskapet fungerer som fondsstyre og gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de rammer/ retningslinjer som bestemt av Nordland fylkeskommune og i h.h.t. de kommunale vedtektene. b) Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter av fondskapitalen samt renter og avdrag på lån tilbakeføres fondet. c) Budsjett og regnskap for fondet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter d) Et mindretall på min. 2 medlemmer kan anke fondsstyrets vedtak inn for kommunestyret. Anken må fremsettes i det aktuelle møtet. e) Det gis ankeadgang for søkende part, og slik anke må fremsettes innen 3uker i h.ht forvaltningslovens bestemmelser. 8 Årsmelding a) Fondsstyret utarbeider hvert år en årsmelding vedr. bruken av fondet. Årsmeldingen forelegges formannskapet til behandling. Årsmeldingen skal inneholde både regnskap,

23 prosjektoversikt og en vurdering av bruken i forhold til mål, strategier og tiltak i næringsplanen. I tillegg skal rapporten inneholde en vurdering av behovet for endrede prioriteringer/retningslinjer for neste års bruk av fondet. *********************

24 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 04/15 Sakstittel: Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å få en oversikt over status for regnskapsavleggelsen for regnskapet for Evenes kommune for 2014 fra administrasjonen og revisjon. Vedlegg: Ingen

25 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 05/15 Sakstittel: Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Saksopplysninger Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. I kontrollutvalgssak 15/14 fattet kontrollutvalget vedtak om at sekretariatet skulle innhente offentlig tilgjengelig informasjon om Evenes Kraftforsyning AS i den hensikt at kontrollutvalget ønsket å orientere seg om dette selskapet i sammenheng med selskapskontrollen. Vedlegg: Vedtekter Evenes Kraftforsyning AS (ettersendes) Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene for Evenes Kraftforsyning Årsberetning 2013 for Evenes Kraftforsyning

26 Œª ªÆ µæ fi fi ŁŁ æ fi» fifi» fi»» fi»» Łº fi( ( «fi» fi»» º fiæ( (ß ºÆª ƪ ª fi»» Ł fi( ( »»fi»»» غ غ»» غ غ º fi fifi»»fi» ''' fifi»

27 Œª ªÆ µæ Œ Ÿ Õà ŒÀÃÕ Œ à Œfl ÿ ÃÕŒ Ÿ Õà Œ à Ÿ Œ Ãfl ÕŒ Ÿ Õà Œ à Ãß ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ª ± ß ªÆÊ ø ± ±Æ ªÆµ øºê Æ ø ø ± ÆÚÊ ÁÔÏ Á Ï ÔËË Æª ÆÚÊ ø Ò ±Æª øµ ø Ê Õ Œfl à ŒÕ«Ÿ flõ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ±Æƪ øºæúê Õ Æø º ª ª ÌÔ ÓÍÚ ËÚÓ Ï ËÎÌÌ fi Ÿ à ± ªÊ ÔËÎÌ Õ ø ºÊ ±Æ ª Û ± øºæª ªÊ ± ª ª ª µæø Ú ª ËÚ ÌÚÓ Í Ãª ª ± ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË Î ÓÍÚ ËÚÓ Ï Ãª ª øµ ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË ÍÁ ÓÍÚ ËÚÓ Ï Æ ø ø ± ±Æ Ê flµ ª ª µø Õ ª ª ºø ±Ê ÔÏÚÔ ÚÔÁÌÎ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ø ªºªÆÒ øº Úº ƪµ (ÆÊ Ã± ß ª Õ ª º ;ƺ ÔÍÚ ÁÚÓ Ï fl ºªÆ ª ª ÔË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÓÈÚ ÁÚÔÁÍÓ ªº ªµ ºø ±Ê ÍÚ ÈÚÓ Ï ÓÍÚ ËÚÓ Ï ªº ªµ ª ª ±Æ ; Ê ; ± (ƪ ± ºÆ ª ª ª ø ª Ù ÓÍÚ ËÚÓ Ï µ ( ª ± ª ª ª ªÆ ± ºÆ ª Ƶ ± ª ± ;Æ ø Æ ø ª ª ªº ºª ª ± ø ª Ƶ ± ª ± µø ßƵª ª µø ª (µ± ± Ú Õª µø ª µø ºÆ ª ª ªÆ ±Æƪ ª ª Æ ªÆÚ Æµ ± ª ÒøÆ Ò ææø ªÊ [ ºÆ ª µæø ªÆµ ± ºÆ ª ºª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ª ª º± ªÆ ª µø ª ª ªÆÚ :Æ µ±ºªê ÌÎÚÔÌ Æ æ ± ø ª ªµ Æ ª ÓÁÚÔ ÚÓ È ± ª ªµ ±Æµ±ºªÊ ÔÎÓ ± ø ª ºª øµ ª ª µø ªÆ ÓÏÚÔ ÚÓ ÔÔ ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ô ø Ì

28 Œª ªÆ µæ Ú Õ:Æ ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ±Æª øµ ƪ ªÆª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ Œª ÆªÆ ÔÓÚ ÌÚÔÁÁÎ ªÆ ªÆº ø ƪ ªÆª Õ ª º ª ;Æ Æª µø Ó ÔÌ ÓËÚ ËÚÓ ÔÏ flµ ªµø ø Ê Î Ù ÓÚ ÁÚÔÁÁÈ Õ ßÆªÊ Õ ßƪ ªºªÆÊ fi (Æ øæ ªÆ ª ÿ( ºø ª ª ÌË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê Ì Ú ÔÚÔÁÎÓ ÓÓÚÔ ÚÓ ÔÏ ª ªºªÆÊ Ÿª Æ ª «øæµ Œª ƪ ª ø Õ º ª ª Ô Í ±Æ flû ËÎÌÏ fl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÍÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ßƪ ªº ª Ê Õ ø Õ ª º ª µ º Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÌÈÈ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÌÚ ÍÚÔÁËÌ ÿ ºª ø ß ª ª Æø µ ª ª ÔÍÌ Æø µ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÍÚÔÔÚÔÁÍÓ (Æ Æ ª º ÿø ª [ ª ª ª ÓÎ ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÏÚ ÍÚÔÁËÏ øæø ªº ª Ê Õ ª º ÿ( ; Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÏÓÌ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÌÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ª ª ª Ʊ ª ª ÔËÏ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÔËÚ ÏÚÔÁÍ Œª ƪ ª ø ±Æ flû øµ ± :ƪ ª fi (Æ [ ª øæ ª Œª ƪ ª ø ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ó ø Ì

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak:

Kontrollutvalget i Evenes 2012-2015. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 8. juni 2015 Fra sak: Til sak: 08/2015 15/2015 Fra kl.: Til kl.: 13:00 16.30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Rolf Moholt Leif

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Forebygging og oppfølging av sykefravær. Evenes kommune FORVALTNINGSREVISJON Evenes kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Evenes kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens arbeid med forebygging

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 16. februar 2012 kl. 14.00 ved Tjeldsundbrua Kro & Hotel. Møtet blir holdt sammen med kontrollutvalget i Evenes. Sakskart Sak

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.

Kontrollutvalget i Tysfjord 2007-2011. Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 17. mars 2011 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2011 06/2011 Fra kl.: Til kl.: 11.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Viggo Johansen

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 8. september 2015 Fra sak: Til sak: Formannskapssalen 23/2015 28/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, Formannskapssalen 8. september 2015 Fra sak: Til sak: 23/2015 28/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2015 19 Mai 2015 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2015/14041-1 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 23.05.2013 Formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2013 12/2013 Fra kl.: Til kl.: 10.00 12.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Vedtekter for næringsfondet Os kommune

Vedtekter for næringsfondet Os kommune Vedtekter for næringsfondet Os kommune 1 Hjemmel Vedtektene er vedtatt av Os kommunestyre i sak 18/13 den 25.04.2013. Vedtektene er gjeldende fra 1.1.2013. 2 Fondskapital Fondskapitalen består av midler

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET ENGERDAL KOMMUNE 1 HJEMMEL Vedtektene vedtatt av Engerdal kommunestyre i K.sak 14/03, 07.04.03, med senere endringer 17.11.05 av kommunestyret i K.sak 05/72. Vedtektene erstatter

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 Stor-Elvdal kommune Plan og næring Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 05/582-4634/06 Trond Øverland, 62 46 46 32 242/&00 23.06.2006 VEDTATTE VEDTEKTER FOR STOR-ELVDAL KOMMUNES NÆRINGSFOND A.

Detaljer

Kontrollutvalget i Narvik kommune

Kontrollutvalget i Narvik kommune Kontrollutvalget i Narvik kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 23. april 2015, kl. 14:30, møterommet 6. etg. Narvik rådhus. Sakskart Sak 06/15 Godkjenning av protokoll fra møte den 10. mars

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 10. juni 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 14/2015 21/2015 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 27. januar 2009 Møtetid: Kl. 11.00 ( Merk tiden! ) Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 24. oktober 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 06/2014 11/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold

FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Svein-Arne Myrvold FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 12. mars 2009 Møtetid: Kl. 1915 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 09.00 12.15. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 20. juni 2008 Kommitérommet (1. etg) Fra sak: Til sak: 26/2008 31/2008 Fra kl.: Til kl.: 09.00 12.15 Følgende medlemmer møtte: Anne Rabaas

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 14. november 2014 kl. 09.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 12/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 17. oktober

Detaljer

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll

Kontrollutvalget i Ballangen 2007-2011. Protokoll Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Ballangen rådhus, 2. etasje 9. desember 2009 Fra sak: Til sak: 17/2009 21/2009 Fra kl.: Til kl.: 12.00 15.15 Følgende medlemmer møtte: Olav H. Steinland

Detaljer

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge

Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet. Bristol Energi Norge Roller i IA-arbeidet - Partssamarbeidet Bristol Energi Norge ved Sigmund Hauge NAV Arbeidslivssenter Oslo IA, 18.01.2012 Side 1 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) 2010-2013

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Rutiner for oppfølging av sykemeldte

Rutiner for oppfølging av sykemeldte Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 1/2011 14. juni 2011 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2011/14008-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 20. oktober 2009 Tid: Kl. 12.00 15.00 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: 37/2012 43/2012 Fra kl.: Til kl.: 13.00 15.30 Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet

Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Retningslinjer for tildeling av næringsfondet Vedtatt i styret 25.09.2015 Nordkapp Kommune / Om Kapp KF Retningslinjer for bruk av næringsfondet i Om Kapp KF Vedtatt av kommunestyret 16.05.06, med senere

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor Anne-Ragni K.

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/14 Dato: 06.05.14 kl. 13.00 15.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 15.05.2012 12/364 418 5.4 PROTOKOLL STEIGEN KONTROLLUTVALG Møtedato: Tirsdag 15. mai 2012 kl. 13.00 15.30 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 12.00 GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 22.04.2009 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Edvarda, 1. etg. Eventuelt

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 12. februar 2008 TID: Kl 10:00 STED: Møterom 3. etg. rådhuset De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi. Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 MØTEUTSKRIFT Kontrollutvalget i Karasjok kommune Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 4/2012 31. Mai 2012 Arkivkode 4/1 04 Journalnr. 2012/14015-12 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Laila Somby Sandvik,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget BØ KOMMUNE Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 25.9.2013 Varighet: 12.00 16.00 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede

Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Møtebok Sted: Eidsvoll rådhus, møterom 322. Tid: Mandag 9.2.15 kl. 18.00 22:00. Tilstede Hans Chr. Wilberg (leder) medlemmer Gunn Elin Blakkisrud Tilstede Finn Bergstrøm varamedlemmer Bjørg Olaug Strand

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune MØTEUTSKRIFT 1 Kontrollutvalget i Kvalsund kommune Møte nr. 1 /2010 1. juni 2010 Arkivkode 4/1 06 Journalnr. 2010/16003-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Alfon Holmgren, leder Kjell K. Bårdsen, nestleder

Detaljer

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06

Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Kommunale retningslinjer for bruk av næringsfondet Vedtatt i kommunestyret 16.05.06 Disse retningslinjene er lagd med bakgrunn i brev fra utviklingssjefen i Finnmark Fylkeskommune, datert 05.04.2006, Retningslinjer

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune.

Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. Kontrollutvalget Deanu gielda/tana kommune. MØTEPROTOKOLL Referent: Mette Rushfeldt Dato: 5. oktober 2015 Tid: 12.00-13.34 Sted: Møterom 1, rådhuset Disse møtte: Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE Kristiansund, 04.mai 2007 Til medlemmene i kontrollutvalget INNKALLING TIL MØTE MØTE NR.: 5/07 TID: 11.05.2007 kl. 10:00 STED: Formannskapssalen, Rådhuset SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.02.2014 14/104 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Fredag 14. februar 2014 kl. 10.00 13.15 Møtested: Møterom 1. etasje, kommunehuset Saksnr.:

Detaljer

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no

Gunnhild Berg Kontrollsekretær Tlf: 74 31 21 44 mobil: 99 39 36 88 e-post: gunnhild.berg@komsek.no FOSNES KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. juni 2009 Møtetid: Kl. 19.15 Møtested: Fosnes kommune, kommunehuset Dun De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom Formannskapssalen Tidspunkt: 07.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Kontrollutvalget Vang kommune

Kontrollutvalget Vang kommune Saksbeh: Finn Helge Lyster Tlf : 92018558 Ref :2014-006-FHL Sted og dato: Fagernes 17.11.2014 Til Møte nr 06/2014 Sak 013/ 2014 INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Mandag 8.12 kl. 09.00 i møterom Helin

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: FREDAG 12. NOVEMBER 2010 TID: KL. 09:00 STED: MØTEROM STEINVIKHOLM STJØRDAL RÅDHUS Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9.mars 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) Lov om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom) DATO: LOV-2011-06-24-18 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet)

Detaljer

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes.

09/15 Godkjenning av protokoll fra KU-møte 29. januar 2015 Vedtak: Protokollen fra 29.01.15 godkjennes. Kontrollutvalget i Nøtterøy kommune MØTEPROTOKOLL Møtested: Tinghaug på Nøtterøy, kommunestyresalen Møtedag: 7. mai 2015 DISSE MØTTE: DISSE MØTTE IKKE: Terje Fuglevik, leder Aud Eiken, nestleder Kjell

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2012 8. mars 2012 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2012/18025-9 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Under møtets del 2 deltok også: Egon Leonhardsen, leder Knut Arnestad, nestleder Mona

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet

Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møteinnkalling Kontrollutvalget Skiptvet Møtested: Skiptvet kommune, møterom Lund Tidspunkt: 28.05.2014 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post iokus@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 26.04.2012 kl. 13:00 16.30 Møtested: Rådhuset, Møterom 3215 Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Ann Inger Stølhaug, leder Tormod Solem

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2011 17. november 2011 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2011/10030-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf I. Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke,

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møteinnkalling Kontrollutvalget Trøgstad Møtested: Trøgstad kommune, møterom Havnås Tidspunkt: 19.05.2014 kl. 17:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 69 22 41 60/ 908 55 384, e-post

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11.

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret

Saksgang Møtedato Saksbehandler Saksnr. Arkiv Kontrollutvalget 12.06.09 Paul Stenstuen 014/09 418-1721-5.5 Kommunestyret VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 014/09 VERDAL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2008 - fornyet behandling samt oppfølging av sak nr. 012 Orientering om brudd på kommunens finansstrategi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10

MØTEPROTOKOLL. Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5A07 24.8.2010 15.00 16.10 Tilstede på møtet Medlemmer Rolleiv O. Lind (møteleder) Britt Sofie Illguth

Detaljer

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3

K1bu kommune MOTTATT VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND (NRINGSFOND) 4 MARS 1996. jr. J(ii3 K1bu kommune jr. J(ii3 Ark.: 654 Rnr: / 91/96 SAKNR: STYRE/RÅD/UTVALG MgTE5TO: Fs-15/96 FORMANNSKAPET 22.2.96 1(s-12/96 Kommunestyret 29.2.96 Saksbehancller: INGFRID BERNPZEN VEDPEKTER FOR KOMMUNALE KRAFTFOND

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 28. september 2012 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2012/17033-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Halvor Pettersen, leder Arild Johansen, varamedlem (innkalt som vara for Helene Benjaminsen)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget MÅLSELV KOMMUNE. Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MÅLSELV KOMMUNE Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 27.5.2014 Varighet: 11.15 14.10 MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer Harald

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtedato: 28.09.2011 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Til stede : Edward Terjesen (leder), Ragnhild Thomassen (nestleder),

Detaljer

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen

NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Paul Stenstuen NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 10. september 2009 Møtetid: Kl. 0900 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Porsanger kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2012 20. april 2012 Arkivkode 4/1 10 Journalnr. 2012/10035-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Rolf Johansen, leder Anne Kari Iversen, nestleder Hilde Skanke, medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg

MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg MØTEPROTOKOLL Vestby kontrollutvalg Møtetid: 05.05.2015 kl. 15:00 Sted: Formannskapssalen i Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 5 av 5. Møtende medlemmer: Siri Hov Eggen (Ap), Jon E. Angset

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Tirsdag 3. desember 2013, kl. 09.00 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer