Kontrollutvalget i Evenes kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrollutvalget i Evenes kommune"

Transkript

1 Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag 20. april 2015 kl ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Sak 02/15 Sak 03/15 Sak 04/15 Sak 05/15 Gjennomgang av sakslister fra siste kommunestyremøte i Evenes. Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status. Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Sak 06/15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forebygging og oppfølging av sykefravær - Evenes kommune. Sak 07/15 Eventuelt/orienteringer. Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet på mail eller telefon / Evenes, 11. april 2015 Åse Elvemo Kontrollutvalgets leder Narvik, 11. april 2015 ELU Consult AS Espen Lund Kontrollutvalgssekretariatet

2 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 01/15 Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 5. desember 2015 Saksopplysninger: Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. Vedlegg: Protokoll fra møtet 5. desember 2015

3 Kontrollutvalget i Evenes Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Evenes rådhus 5. desember 2014 Fra sak: Til sak: 18/ /2014 Fra kl.: Til kl.: 09:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Elvemo (leder) Leif Jørgen Jakobsen Rolf Moholt Ragnar Fronth IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: MELDT FORFALL: Aina Heimdal FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Hugo Heimgård, økonomisjef Evenes kommune Espen Lund, Hålogaland Revisjon AS, møtte fra sekretariatet ANDRE: Jan Egil Dørum fra KomRev Nord IKS 4 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Sak 18/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått og det ble fattet slikt VEDTAK: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 14. november 2014 godkjennes. Enstemmig vedtak. Sak 19/14 Kontrollutvalgets behandling av regnskap for Evenes kommune for Hugo Heimgård var til stede fra administrasjonen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer og sekretariatet. Jan Egil Dørum orienterte kort for revisjonens arbeid med revisjon av regnskapet for Kontrollutvalget diskutere saken videre etter at Heimgård hadde forlatt møtet, og ytret seg kritisk til at kommunen ikke hadde klart å avlegge regnskapet før en er nesten ferdig med påfølgende år og således lenge etter fastsatte frister i lov og forskrift. Etter diskusjonene avga kontrollutvalget slik Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 1

4 Kontrollutvalget i Evenes UTTALELSE: 1: Kontrollutvalget vil anbefale at regnskap 2013 godkjennes. 2: Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 5 fra KomRev NORD IKS av 3. desember 2014 og vil få rette oppmerksomheten mot følgende: 2-1: Kontrollutvalget vil rette oppmerksomheten mot at revisjonen tar forbehold i sin revisjonsberetning om at ubenyttede midler fra eksterne parter som er gitt til bestemte formål/prosjekt, er avsatt i balansen til bundne driftsfond, uten at det foreligger tilfredsstillende dokumentasjon som bekrefter at disse balansekontoene pr er bundne fond. 2-2: Kontrollutvalget vil videre rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om flere tilfeller hvor det er vesentlige avvik mellom avlagt regnskap og budsjett. Kontrollutvalget påpeker at budsjettreguleringer som foretas gjennom året er for å overholde politikernes styringsrett og endringer i forhold til politisk fastsatt budsjett skal fremmes for kommunestyret for godkjenning, slik at budsjettavvik fanges opp og blir politisk behandles tidligst mulig. Kontrollutvalget vil be kommunestyret anmode administrasjonen om å respektere dette for fremtiden, og gi en redegjørelse om den måten dagens rapportering foretas på er formålstjenlig. 2-3: Kontrollutvalget vil også rette oppmerksomheten mot revisjonens forbehold i revisjonsberetningen om at det ikke er redegjort for merforbruk på enkelte områder slik forskrift om årsregnskap og årsberetning krever. 2-4: Kontrollutvalget vil også vise til av det er tatt inn under overskriften andre forhold i revisjonsberetningen at det ikke er foretatt innberetning av økonomisk stønad med kr ,- etter lov om sosiale tjenester. Kontrollutvalget vil kommentere at dette i ytterste konsekvens er foretatt utbetalinger fra kommunen som ikke kommer til skattemyndighetenes kunnskap. 2-5: Kontrollutvalget vil avslutningsvis henlede oppmerksomheten til note nr. 2 til regnskapet for 2013 hvor det fremkommer at kommunen har bokført premieavvik knyttet til pensjoner med totalt kr. 14,482 mill. 2-6: Avslutningsvis vil kontrollutvalget fremheve at det finner det meget kritikkverdig at regnskapet for Evenes kommune for regnskapsåret 2013 ikke kan behandles av kontrollutvalget før 5. desember Dette gjør etter kontrollutvalgets mening at regnskapet ikke kan benyttes som styringsinstrument for kommunen og vanskeliggjør prosessen med budsjettarbeid for nytt år betraktelig. Enstemmig uttalelse. Sak 20/14 Revisjonsbrev nr. 5 årsregnskap 2013 Evenes kommune Kommunerevisor Jan Egil Dørum redegjorde for innholdet i revisjonsbrev nr. 5 fra revisjon som er oversendt som oppfølging etter revisjon av regnskapet for Forholdene i brevet var etter kontrollutvalgets oppfatning tilstrekkelig diskutert og gjennomgått samtidig som en gikk gjennom regnskapet, og det ble fattet slikt VEDTAK: Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 2

5 Kontrollutvalget i Evenes Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning. Videre ber kontrollutvalget administrasjonen gi svar på revisjonsbrev nr. 5. Enstemmig vedtak. Sak 21/14 Eventuelt/orienteringer Det forelå ingen saker under dette punktet. Møtet ble etter dette hevet. Evenes, 5. desember 2014 Åse Elvemo Leder i Evenes kontrollutvalg Sak 18/14 til sak 21/14 - Protokoll Kontrollutvalgsmøte Evenes 5. desember 2014 Side 3

6 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 02/15 Sakstittel: Gjennomgang protokoller kommunestyremøter Evenes kommune. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgår sakslister fra kommunestyret i Evenes for siste kommunestyremøte(r) og vurderer om det er noen saker som kontrollutvalget ønsker tilbakemelding på oppfølging av vedtak. Kommunestyrets sakspapirer blir ikke sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer, - kontrollutvalget gjennomgår disse elektronisk i møtet. Vedlegg: Ingen.

7 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 03/15 Sakstittel: Gjennomgang av tilbakemeldinger fra administrasjonen etter vedtak i kontrollutvalgssak 13/14. Saksopplysninger Kontrollutvalget gjennomgikk i sak 13/14 ulike saker behandlet av Evenes kommunestyre og fattet vedtak om å etterspørre administrasjonen om hvordan de aktuelle sakene var fulgt opp av administrasjonen. Det er kommet tilbakemelding fra rådmann Steinar Sørensen ved notat av 22. desember Kontrollutvalget vil gjennomgå og diskutere innholdet i tilbakemeldingene og vurdere om det er noe som ønskes utdypet ytterligere. Vedlegg: Notat fra rådmann av 22. desember 2014 med redegjørelse for de spørsmål kontrollutvalget stilte i vedtak 13/14. Vedtekter Næringsfondet

8 Evenes kommune Rådmannen Kontrollutvalget v/sekretariatet Vår dato: Vår ref: /1 216 Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Oppfølging av vedtak fattet av kontrollutvalget i møte Det vises til henvendelse hit datert og foreløpig svar i min epost Innledningsvis gjøres oppmerksom på at alle saksdokumenter og protokoller er tilgjengelige fra vår hjemmeside i tilfelle en ønsker å se nærmere på enkelte saker. Kontrollutvalget er også mottaker av disse ved at medlemmene ligger i epostgruppe som mottar innkallinger og møtebøker. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding på en rekke saker. Bestillingene er relativt kortfattet, og det er selvsagt en viss mulighet for at det ikke besvares på forhold som kontrollutvalget anser som ønskelig. Undertegnede stiller selvsagt om ønskelig i kontrollutvalgets møte for å utdype og supplere. Gjennomgangen tas i kronologisk rekkefølge: Sak 57/12 Møte Økonomireglement Revidering: Det vises til saksframlegg for bakgrunn for endring av reglementet. Oppdatert reglement: okonomireglement Som tidligere opplyst, ligger alle våre reglementer o.l. på hjemmesiden (Selvbetjening > dokumentarkiv > Vedtekter og reglement). Her er flere reglement som antas å være av interesse for kontrollutvalget. Jeg gjør særlig oppmerksom på reglement for tilsyn og kontroll, hvor jeg tidligere har tatt til orde for at kontrollutvalgets møter bør være åpne med mindre annet er hjemlet o i lov eller forskrift. Jeg benytter denne anledning til å anmode om at kontrollutvalget vurderer dette,

9 Sak 58/12 Møte Utredning oppvekstsenter - Endringer barnehage- og skolestruktur Vedtaket medfører endring i skolestruktur ved at begge skoler ble slått sammen fra skolestart 2013/2014, og er iverksatt. For øvrig pågår fortsatt et arbeid med oppvekstsenter / bygging av ny skole for Evenes. Sak 2/13 Møte Vedtekter for næringsfondet i Evenes kommune Reviderte vedtekter: naeringsfondet-vedtekter Vedlegg: Årsrapporter for næringsfondet for 2011, 2012 og Sak 4/13 Møte Felles legetjeneste ETS ETS medisinske senter Samarbeidsavtale og prosess for etablering av Vedtaket omfatter primært inngåelse av samarbeidsavtale etter koml 28. Felles tjeneste ble etablert sommeren 2014, og det er for tidlig å evaluere denne. Etter samarbeidsavtalen skal evaluering skje etter 2 års drift. Det er jevnlige statusmøter mellom kommunene som fortløpende drøfter forhold med senteret. Sak 53/13 Møte Utredning samarbeid branntjeneste Evenes, Lødingen og Tjeldsund Saken er stilt i bero ettersom Tjeldsund kommune ved sin behandling ikke valgte å slutte seg til foreliggende forslag. Sak 57/13 Møte Regnskap 2012 Avleggelse Kontrollrutiner Saken var fremmet av kontrollutvalget, og vedtak ble fattet i samsvar med vedtak i kontrollutvalget. Sak 5/14 Møte Regnskapsavleggelse - Rutiner Saken var en gjennomgang av status og orientering om pågående tiltak. Vedrørende sak 57/13 og 5/14 vedlegges utskrift av epost av fra regnskapsansvarlig samt kopi av brev av fra undertegnede til enhetene. Sak 11/14 Møte Prosjektstilling som tilskuddsnok Rådmannen har valgt å avvente denne litt, primært fordi vi f.t. ikke har ledige kontorlokaler grunnet flytting av 1 stilling på regnskap og skatt fra Hol til Bogen samt prosjektstilling som folkehelsekoordinator.

10 Prosjektet vurderes fortløpende, og vil bli drøftet med enhetslederne med sikte på å legge noen midler i potten. Dette både for å redusere økonomisk risiko samt skape større oppslutning til tiltaket ved at enhetene i enda større grad etterspør resultater for å «få igjen for pengene». Det tas sikte på utlysning i løpet av første halvår Jeg håper at foranstående og vedlegg er tilstrekkelig for kontrollutvalgets behandling, og er selvsagt til disposisjon for ytterligere informasjon. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. Kopi til: Kontrollutvalgets leder Åse Elvemo

11 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2011 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2011 kr ,00 Nye tilsagn 2011 kr ,00 Utbetalt/brukt 2011 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. F-sak Søknad Grunnlag/ Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Kv/ungd Kate- dato nr. nr. behov beløp (tilsagn) bruk 2010 flyktn. gori Nye Evenes Hotell AS Div. investeringer /11 1/ ,- 50, ,- x Profilering/markeds- 14/11 2/11 Nye Evenes Hotell AS ,- 40, ,- x føring Evenes Buss AS Div. investeringer /11 3/ ???? ,- 30, , Utvikling av 23/11 4/11 Nordic Corporation AS Avslag 0,00 0, næringavirksomhet Investering forskallingselementer 24/11 5/ Steinbakk Entreprenør ,- 30, , Div investeringer 30/11 6/ ,- Nye Evenes Hotell AS , ,- x utendørs gitt som lån 34/11 7/ ,- Firestop AS Produkttesting , , gitt som lån Firestop AS Inventar og utstyr /11 8/ Se ovenfor ,- 30,0 0, Tyr Eiendom/Nordland Etableringstilskudd 41/11 9/ , , Elementbygg Prosjektutvikling 10/ ,- 50,0 Vedproduksjonsutstyr 42/11 12/ Jack Lambertsen Avslag 0,

12 Eluf Andersen /11 13/ ???? Avslag 0, Dokumentarfilm 56/11 14/11???? Roger Albrigtsen , Intervju Runar Waag Johnsen Etableringstilskudd 57/11 15/ Filmrekvisita m.v. Investeringer 16/ ,0 Tonje Unstad Plateutgivelse /11 17/ Avslag Hilde Birkelund 78/11 18/ Inventar og utstyr m.v Avslag x Fotklinikk (Evenskjær) Sum Det er i 2011 behandlet 14 søknader om støtte fra 12 forskjellige bedrifter/søkere. I 2011 er det gitt 12 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2011 beløper seg til kr ,-; hvorav kr. 0,- gjelder vedtak fra 2010 eller tidigere. Hele 5 søknader er avslått. Gjennom de 3 foregående årene ble det gitt tilsagn om støtte i kun 7 saker. Det ble da gitt uttrykk for en viss bekymring for den manglende interessen. For 2011 er situasjonen en helt annen. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2011 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 3 av tiltakene/tilsagnene som fikk utbetalt midler i 2011, var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten,

13 Asbjørn Johansen Økonomikonsulent

14 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2012 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2012 kr ,00 Nye tilsagn 2012 kr ,00 Utbetalt/brukt 2012 kr ,00 Saldo pr kr ,36 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Kate- dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) bruk 2012 dato utbet. ungd. gori Filmgården AS Etableringstilskudd 15/ / ,0 Investeringer utstyr 16/ X Nye Evenes Hotell AS Profilering/markedsføring / ,- 40, X Rødberg Hunde- og Hunde- og katte- Kattehotell Pensjonat /12 1/ , X Filmgården AS Diverse utstyr /12 2/ , Firestop AS Markedsføring/ Seminardeltakelse / Avslag Butikkdrift Liland Div. utstyr butikk /12 4/ ???? 50,0 (kjøledisker m.v.) Lån X Evenes Syn- og Mestringssenter Renovering alle bad /12 5/ ???? ?? Jack Lambertsen Vedprod.-utstyr /12 6/ , Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/ Eta.b.til 40, Sum 2012 Tils T

15 Lån L Det er i 2012 behandlet 7 søknader om støtte fra 7 forskjellige bedrifter/søkere. I 2012 er det i alt gitt 6 tilsagn om støtte på til sammen kr ,- fordelt med kr ,- i tilskudd og kr ,- i lån. Totale utbetalinger/bruk i 2009 beløper seg til kr ,-; hvorav kr ,- gjelder vedtak fra søknad er avslått. Strategisk næringsplan: Strategisk næringsplan for ETS-kommunene (Evenes, Tjeldsund og Skånland) ble vedtatt i Planen har ikke vært rullert. De fleste tiltakene i næringsplanen er gjennomført eller uaktuelle i dag. Strategisk næringsplan for hele Ofoten er under utarbeidelse (Ofoten Regionråd). Når det gjelder bruken av næringsfondsmidlene for 2012 er disse i liten grad en oppfølging av strategier og tiltak i næringsplanen. Tiltak rettet mot kvinner og ungdom: 4 av tiltakene som fikk utbetalt midler i 2012 var spesielt rettet mot kvinner og ungdom. Bogen i Ofoten, Asbjørn Johansen økonomikonsulent

16 Evenes kommune årsrapport næringsfondet 2013 Regnskap Saldo pr kr ,36 Tildeling fra Nordland fylke kr ,00 Konsesjonsavgift (avsatt) kr ,00 Sum nye midler 2013 kr ,00 Nye tilsagn 2013 kr ,00 Utbetalt/brukt 2013 kr ,00 Saldo pr kr ,36 I tillegg kommer kr ,-

17 Oversikt søkere/behandling Søker - bedrift Formål Behand. Saks- Søknad Grunnlag Søknads- Tilskudd % Utbetalt/ Utbet. Rest til Kv./ Katebruk utbet. dato. nr. nr. Behov beløp (tilsagn) dato ungd. gori 2013 Evenes Rør AS Etablering samt utstyr m.v /12 7/12 Rødberg Hunde- og Kattehotell Hunde- og katte- Pensjonat Eta.b.til 40, , /12 1/ , , x Nordmo Gård; Evenes Flytebrygger /13 1/ Avslag Rødberg Hunde- og Varmepumpe til Hunde- og katte- Betinget /13 2/ Kattehotell Pensjonatet Avslag 2.603,- Des./13 x Støperi Nord AS Forprosjekt vedr. opprusting av bygg samt ny produksjonslinje /13 3/ , Kjøp av konsulenttjeneste Filmgården AS Prosjektbeskrivelse/ Søknad Innovasjon N /13 4/ , Sum

18 Epost fra Hugo Heimgård til driftsenhetene Som kjent er fristen for avleggelse av kommuneregnskapet 15. februar. Vi har som mål at regnskapet for 2014 skal avlegges innen fristen. For at vi skal få dette til er vi imidlertid avhengig av at alle foretar kontroller og bistår ved avslutning av sine budsjettområder. Vi setter følgende frister vedr. regnskapsavslutningen: Gjennomgang av regnskapet med tanke på feil den korte fristen må dette arbeidet påbegynnes så snart som mulig Av hensyn til Refusjonskrav vedr. interkommunale samarbeid/ andre refusjoner: Sendes over til Edna for fakturering. Hvis det er utgifter vi vet vil komme og som ikke er registrert/anvist må det gjøres anslag på disse. Anvisning av leverandørfakturaer/-bilag som gjelder 2014: Fakturaer som ikke er registrert men som vi vet vil komme må posteres ut fra anslag. Bokføring av internsalg Vi kommer tilbake med påminnelse og nærmere beskrivelse av det enkelte punkt ovenfor. Alle oppfordres til å sette av tid til disse oppgavene i denne perioden. For at vi skal klare dette er vi helt avhengige av at fristene overholdes og at vi ikke skyver på disse. Mvh. Hugo Heimgård Økonomisjef / Økonomiavdelingen for Evenes og Tjeldsund kommuner Postadresse: Postboks 43 Telefon: Bankgiro: E-post: Telefaks: Org.nummer: Besøksadresse: Rådhuset, Bergvikveien 11, 8539 Bogen i Ofoten

19 Evenes kommune Rådmannen Enhetene Vår dato: Vår ref: / Deres dato: Deres ref: Saksbeh: Saksbeh. tlf: Steinar Sørensen Regnskapsavslutning 2014 Som kjent er særlig de to siste årsregnskap avlagt langt etter fristen, og vi har som mål å kunne avlegge regnskapet innen fristen som er 15. februar. Dette krever en koordinert innsats fra oss alle sammen. Følgende prosedyrer og frister gjelder, med fortløpende tilbakemelding til undertegnede når dette er utført: 1. Gjennomgang av alle ansvarsområder mht. feil, manglende beløp osv. jf. e-post fra Hugo Heimgård : De som ikke har fått gjort dette bør så snart som mulig ta en gjennomgang av alle poster med tanke på feil mht. art, ansvar og funksjon og manglende inntekter og utgifter (manglende utgiftsposter/ fakturaer kan være bokført på feil ansvar eller vil komme i 2015) beregning/kostnadsfordeling (f.eks. % av lønn) kan bokføres så snart som mulig. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt. 2. Utgående fakturaer vedr. interkommunale og andre samarbeid (avregninger) må være fakturert Inngående fakturaer / refusjonskrav (vedr. interkomm. samarbeid o.l.) må være anvist. Hugo vil komme med en nærmere orientering behandling av faktura som mottas i 2015, men som tilhører regnskapet for Som hovedregel skal varer og tjenester som er bestilt i 2014 belastes dette regnskapet, selv om faktura er datert og mottatt i Om faktura mangler og beløpet er kjent, kan belastning foretas ut fra anslag

20 4. Bokføring av internsalg som ikke er faste beløp, jf. pkt. 1. Meld fra til undertegnede når denne gjennomgangen er foretatt Tilskudd/refusjoner som ikke er mottatt og skal inntektsføres på 2014 må beregnes og bokføres. Eksempel: Tilskudd ressurskrevende tjenester og avregning medfinansiering samhandlingsreformen Jeg er selvsagt kjent med at disse fristene kan oppleves som stramme, men skal vi klare å avlegge regnskapet i rett tid er vi helt avhengige av at alle overholder gitte frister. Med hilsen Steinar Sørensen Rådmann Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

21 VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET I EVENES KOMMUNE 1. Hjemmel, kapital og avkastning: Fondskapital er: Årlig konsesjonsavgift Niingen Kraftlag AS Årlige tilskudd fra Nordland fylkeskommune/staten Kommunens egne bevilgninger/avsetninger Fondet skal til enhver tid ha en minimumskapital på kr ,-. Avkastninger: a) Renter og annen avkastning av fondskapitalen tilføres fondet. 2 Støtteformål: a) Det kommunale næringsfondet er et virkemiddel i kommunens arbeid med lokal næringsutvikling med utgangspunkt i lokalmiljøenes forutsetninger og muligheter. b) Fondet skal nyttes til å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og til videreutvikling av eksisterende bedrifter med sikte på å trygge bosettingen i Evenes kommune. Støtte fra fondet må ikke føre til at kommunen subsidierer privat næringsdrift. c) Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. 3 Tiltak som kan være relevant å støtte er bl.a.: - Kommunalt nærings-/tiltaksarbeid For eksempel næringsplanlegging, etablereropplæring, samarbeid skole/næringsliv, informasjon og PR-arbeid, IT-prosjekter og begrensede utredninger av betydning for kommunens næringsliv, næringsanalyser, steds- og utviklingsprosjekter samt regionalt samarbeid. - Grunnlagsinvesteringer For eksempel planlegging, erverv og utbygging av næringsområder, boligområder, sentrumsområder samt vann- og kloakkanlegg. Bedriftsutvikling For eksempel etablererstøtte/-stipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelse og planlegging, pionerprosjekt/prøveprosjekt herunder prosjekter som bidrar til økt sysselsetting for kvinner og ungdom samt ulike typer av fellestiltak. - Investering i bedrifter For eksempel i utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelser/knoppskyting av mindre eksisterende bedrifter (dog ikke kjøretøy). 4 Følgende tiltak kan ikke støttes: - Midlene kan ikke nyttes til garantier for lån til næringsvirksomhet; jfr. kommunelovens Fondsmidlene kan heller ikke nyttes til å tegne kommunale aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Det er likevel anledning til å tegne kommunale aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interessenter.

22 - Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter, eller til ordinære kommunale oppgaver som for eksempel avlønning av tiltakskonsulent. - Det kan heller ikke gis støtte til virksomheter som mottar betydelige overføringer over statsbudsjettet. - Redskaper innenfor transportvirksomhet/anleggsvirksomhet; for eksempel bil/lastebil/buss, brøyteutstyr, gravemaskiner, traktorer, lastebiler samt redskaper til fiske, landbruk og skogbruk - Etableringer som vil konkurrere med etablert virksomhet i kommunen på en uheldig måte. - Prosjekter som er igangsatt på søknadstidspunktet. Næringsfondsstyret gis anledning å dispensere der opprettholdelse av vilkåret vil virke svært urimelig. 5 Støtteformer/vilkår a) Støtte kan gis som tilskudd og/eller lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Maksimal avdragsfrihet er 2 år, og maksimal nedbetalingstid 7 år (2 + 5) b) Samlet tilskudd av midler fra næringsfondet til private næringstiltak skal normalt ikke overstige 30 % av kapitalbehovet. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner/ungdom og ved nyetableringer kan det dog gis inntil 50 % støtte. c) Lån kan gis inntil 50 % av kapitalbehovet. d) Maks. samlet støtte i lån og tilskudd kan ikke overstige 50 %; dog kvinnerettet/tiltak for ungdom og ved nyetableringer inntil 70 %. e) Deltakelse på etablererskolen innvilges tilskudd med 75 % av eksterne kostnader Inntil 75 % av innvilget tilskuddsbeløp kan utbetales forskuddsvis mot fremlegging av faktura el.l. Resterende 25 % utbetales etter dokumentert gjennomført tiltak/prosjekt og mot fremlegg av dokumentasjon på at kostnaden er betalt. 6 Prosjektenes kapitalbehov: a) Kun prosjekter med samlet kapitalbehov under kr ,- kan søke støtte fra næringsfondet. Beløp over anbefales henvist til andre sentrale finansieringsinstitusjoner. 7 Forvaltning av fondet a) Formannskapet fungerer som fondsstyre og gis fullmakt til å disponere fondet innenfor de rammer/ retningslinjer som bestemt av Nordland fylkeskommune og i h.h.t. de kommunale vedtektene. b) Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto. Renter av fondskapitalen samt renter og avdrag på lån tilbakeføres fondet. c) Budsjett og regnskap for fondet skal være integrert i kommunens budsjett og regnskap i samsvar med gjeldende forskrifter d) Et mindretall på min. 2 medlemmer kan anke fondsstyrets vedtak inn for kommunestyret. Anken må fremsettes i det aktuelle møtet. e) Det gis ankeadgang for søkende part, og slik anke må fremsettes innen 3uker i h.ht forvaltningslovens bestemmelser. 8 Årsmelding a) Fondsstyret utarbeider hvert år en årsmelding vedr. bruken av fondet. Årsmeldingen forelegges formannskapet til behandling. Årsmeldingen skal inneholde både regnskap,

23 prosjektoversikt og en vurdering av bruken i forhold til mål, strategier og tiltak i næringsplanen. I tillegg skal rapporten inneholde en vurdering av behovet for endrede prioriteringer/retningslinjer for neste års bruk av fondet. *********************

24 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 04/15 Sakstittel: Regnskap Evenes kommune for 2014 oppfølging status Saksopplysninger Kontrollutvalget ønsker å få en oversikt over status for regnskapsavleggelsen for regnskapet for Evenes kommune for 2014 fra administrasjonen og revisjon. Vedlegg: Ingen

25 Evenes Kommune Kontrollutvalget Saksframlegg Saksnr.: 05/15 Sakstittel: Gjennomgang regnskap og formål Evenes kraftforsyning som ledd i selskapskontrollen. Saksopplysninger Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. I kontrollutvalgssak 15/14 fattet kontrollutvalget vedtak om at sekretariatet skulle innhente offentlig tilgjengelig informasjon om Evenes Kraftforsyning AS i den hensikt at kontrollutvalget ønsket å orientere seg om dette selskapet i sammenheng med selskapskontrollen. Vedlegg: Vedtekter Evenes Kraftforsyning AS (ettersendes) Registerutskrift fra Brønnøysundregistrene for Evenes Kraftforsyning Årsberetning 2013 for Evenes Kraftforsyning

26 Œª ªÆ µæ fi fi ŁŁ æ fi» fifi» fi»» fi»» Łº fi( ( «fi» fi»» º fiæ( (ß ºÆª ƪ ª fi»» Ł fi( ( »»fi»»» غ غ»» غ غ º fi fifi»»fi» ''' fifi»

27 Œª ªÆ µæ Œ Ÿ Õà ŒÀÃÕ Œ à Œfl ÿ ÃÕŒ Ÿ Õà Œ à Ÿ Œ Ãfl ÕŒ Ÿ Õà Œ à Ãß ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ª ± ß ªÆÊ ø ± ±Æ ªÆµ øºê Æ ø ø ± ÆÚÊ ÁÔÏ Á Ï ÔËË Æª ÆÚÊ ø Ò ±Æª øµ ø Ê Õ Œfl à ŒÕ«Ÿ flõ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ±Æƪ øºæúê Õ Æø º ª ª ÌÔ ÓÍÚ ËÚÓ Ï ËÎÌÌ fi Ÿ à ± ªÊ ÔËÎÌ Õ ø ºÊ ±Æ ª Û ± øºæª ªÊ ± ª ª ª µæø Ú ª ËÚ ÌÚÓ Í Ãª ª ± ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË Î ÓÍÚ ËÚÓ Ï Ãª ª øµ ªÆÊ ÈÍ ÁË ÏË ÍÁ ÓÍÚ ËÚÓ Ï Æ ø ø ± ±Æ Ê flµ ª ª µø Õ ª ª ºø ±Ê ÔÏÚÔ ÚÔÁÌÎ ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ø ªºªÆÒ øº Úº ƪµ (ÆÊ Ã± ß ª Õ ª º ;ƺ ÔÍÚ ÁÚÓ Ï fl ºªÆ ª ª ÔË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÓÈÚ ÁÚÔÁÍÓ ªº ªµ ºø ±Ê ÍÚ ÈÚÓ Ï ÓÍÚ ËÚÓ Ï ªº ªµ ª ª ±Æ ; Ê ; ± (ƪ ± ºÆ ª ª ª ø ª Ù ÓÍÚ ËÚÓ Ï µ ( ª ± ª ª ª ªÆ ± ºÆ ª Ƶ ± ª ± ;Æ ø Æ ø ª ª ªº ºª ª ± ø ª Ƶ ± ª ± µø ßƵª ª µø ª (µ± ± Ú Õª µø ª µø ºÆ ª ª ªÆ ±Æƪ ª ª Æ ªÆÚ Æµ ± ª ÒøÆ Ò ææø ªÊ [ ºÆ ª µæø ªÆµ ± ºÆ ª ºª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ ª ª º± ªÆ ª µø ª ª ªÆÚ :Æ µ±ºªê ÌÎÚÔÌ Æ æ ± ø ª ªµ Æ ª ÓÁÚÔ ÚÓ È ± ª ªµ ±Æµ±ºªÊ ÔÎÓ ± ø ª ºª øµ ª ª µø ªÆ ÓÏÚÔ ÚÓ ÔÔ ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ô ø Ì

28 Œª ªÆ µæ Ú Õ:Æ ª ± ß ªÆÊ Œª ÆªÆ ±Æª øµ ƪ ªÆª ÏÚ ÎÚÔÁËÁ Œª ÆªÆ ÔÓÚ ÌÚÔÁÁÎ ªÆ ªÆº ø ƪ ªÆª Õ ª º ª ;Æ Æª µø Ó ÔÌ ÓËÚ ËÚÓ ÔÏ flµ ªµø ø Ê Î Ù ÓÚ ÁÚÔÁÁÈ Õ ßÆªÊ Õ ßƪ ªºªÆÊ fi (Æ øæ ªÆ ª ÿ( ºø ª ª ÌË ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê Ì Ú ÔÚÔÁÎÓ ÓÓÚÔ ÚÓ ÔÏ ª ªºªÆÊ Ÿª Æ ª «øæµ Œª ƪ ª ø Õ º ª ª Ô Í ±Æ flû ËÎÌÏ fl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÍÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ßƪ ªº ª Ê Õ ø Õ ª º ª µ º Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÌÈÈ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÓÌÚ ÍÚÔÁËÌ ÿ ºª ø ß ª ª Æø µ ª ª ÔÍÌ Æø µ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÍÚÔÔÚÔÁÍÓ (Æ Æ ª º ÿø ª [ ª ª ª ÓÎ ËÎÌÌ fi Ÿ à (º ª ºø ±Ê ÏÚ ÍÚÔÁËÏ øæø ªº ª Ê Õ ª º ÿ( ; Œª ƪ ª ø Ã;Æ øº ª ª ÏÓÌ ±Æ flû ËÎÌÎ Ã[ŒÕÃfl øµ ± :ƪ ª (º ª ºø ±Ê ÌÚÔÔÚÔÁÈÔ Õ ª ª ª Ʊ ª ª ÔËÏ ËÎÌÏ fl (º ª ºø ±Ê ÔËÚ ÏÚÔÁÍ Œª ƪ ª ø ±Æ flû øµ ± :ƪ ª fi (Æ [ ª øæ ª Œª ƪ ª ø ÔÌÚ ÏÚÓ ÔÎ µ ÔÓÊÎÁ fiæ( (ß ºÆª ƪ ª Õ ºª Ó ø Ì

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID

SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID SYKEFRAVÆR OG FOREBYGGENDE HMS-ARBEID STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juli 2010 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommuneloven. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune

Kommunen som arbeidsgiver. Flatanger kommune Kommunen som arbeidsgiver Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden mai 2009 til oktober 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunen som

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET

BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS BARNEVERN - SAMARBEID OG KVALITET Forvaltningsrevisjonsrapport - Ski kommune (Illustrasjonsfoto:

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE?

KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? KAN REHABILITERINGEN BLI BEDRE? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 12.06.09 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.2 Avgrensing... 2 1.3 Problemstillinger... 2 1.4 Rådmannens kommentarer...

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole

Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole FORVALTNINGSREVISJON Arbeid med kvalitet i opplæringen - Orkdal vidaregåande skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport

Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Sluttrapport Kommuneinndeling og Interkommunalt samarbeid (KIKS) Vesterålen (Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland, Øksnes) Forord Denne utredning/sluttrapport redegjør for innholdet i prosjektet, et samarbeidsprosjekt

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer