Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 12.12.2012 Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: Fra kl.: Til kl.:"

Transkript

1 Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Narvik rådhus, Møterommet, 6.etg Fra sak: Til sak: 37/ /2012 Fra kl.: Til kl.: Følgende medlemmer møtte: Roger Bergersen Fredrik Dobak Kvensjø Elisabeth Wallenius Brith Trude Rist IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: Ingen MELDT FORFALL: Heidi Kristin Rondestvedt FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Fra administrasjonen møtte Fra sekretariatet møtte: Espen Lund ANDRE: Fra KomRev Nord møtte: Annita Hakvåg Tove Benjaminsen 4 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. Sak 37/12 Godkjenning av protokoll fra møte den 11. oktober Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. oktober 2012 ble gjennomgått. Etter å ha gjennomgått protokoll fra kontrollutvalgsmøtet 11. oktober 2012 fattet kontrollutvalget slikt : Protokoll fra møte i Narvik kontrollutvalg den 11. oktober godkjennes.

2 Sak 38/12 Gjennomgang av protokoll fra siste bystyremøte Kontrollutvalget gjennomgikk siste protokoller fra Bystyret og fattet følgende : Kontrollutvalget har ingen av sakene fra siste kommunestyremøte til særskilt oppfølging. Sak 39/12 Avtale mellom Narvik Havn KF og Northland AS (Unntatt offentlighet) Gjennom kontrollutvalgets behandling av regnskapet for 2011 for Narvik Havn KF, var det i kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet knyttet en kommentar til forhold angjeldende avtale mellom Narvik Havn KF og Northland Resources AB om hvorvidt Narvik Havn KF har en forpliktelse eller rett til å kjøpe kaianlegget etter at leieperioden er ute. Det er i ettertid, etter kontrollutvalgets oppfatning, oppstått usikkerhet rundt enkelte forhold i den aktuelle avtalen. Med denne bakgrunn har kontrollutvalget bedt om en orientering fra så vel KomRev NORD IKS som av havnedirektøren i Narvik Havn KF. Revisjonen var til stede i møtet og ga uttrykk for sin oppfatning av innholdet i avtalen, samt hvordan kommunikasjonen har vært mot Narvik Havn KF i saken. Havnedirektøren var forhindret fra å møte. Etter gjennomgangen fra revisjonen og etter en diskusjon i kontrollutvalget, ble det fattet slikt - Orienteringen fra revisjonen tas til etterretning. - Kontrollutvalget krever å få utlevert avtalen mellom Narvik Havn KF og Northland Resources AB i sin helhet. - Kontrollutvalget innkaller havnedirektør og/eller styreleder til møte torsdag den 20. desember for å redegjøre for deler av innholdet i avtalen mellom Narvik Havn KF og Northland Resources AB. Sak 40/12 Plan for forvaltningsrevisjon intern arbeid med utarbeidelse av plan Sekretariatet orienterte kort om arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon og kontrollutvalget fattet deretter slikt Kontrollutvalget fortsetter arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon i neste møte. Kontrollutvalgets medlemmer gir innspill til sekretariatet Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik 12_12_12 - offentlig sak 16/12 21/12 Side 2 av 5

3 for mulige prosjekter og for videre analyse og etablering av prosjektskisse. Rådmannsteamet inviteres til neste kontrollutvalgsmøte. Sak 41/12 Plan for selskapskontroll intern arbeid med utarbeidelse av plan Sekretariatet orienterte kort om arbeidet med plan for selskapskontroll og kontrollutvalget fattet deretter slikt Kontrollutvalget fortsetter arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon i neste møte. Kontrollutvalgets medlemmer gir innspill til sekretariatet for mulige prosjekter og for videre analyse og etablering av prosjektskisse. Sak 42 /12 Revisjonsbrev nr 9 - Manglende rutiner for behandling av merverdiavgift for utleiebygg. Revisjon ved Annita Hakvåg Refererte innholdet i brevet og bakgrunn for at dette er rettet til kontrollutvalget. Kontrollutvalget hadde noen oppfølgingsspørsmål som ble diskutert med revisjonen og diskuterte deretter brevets innhold. Etter gjennomgangen fattet kontrollutvalget slikt : - Kontrollutvalget viser til nummerert brev (brev nr. 9) av 23. november 2012 til kontrollutvalget med kopi til rådmann. - Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning - Kontrollutvalget ber om at rådmann besørger at det etableres tilfredsstillende rutiner for å kunne dokumentere krav knyttet til mvakompensasjon i tråd med brevet fra revisjonen. - Kontrollutvalget skal ha tilbakemelding fra administrasjonen om status i arbeid med disse rutinene innen 1. mars Sak 43 /12 Eventuelt/orienteringssaker. Fredrik Dobak Kvensjø redegjorde for at hans kone hadde fått fast stilling som enhetsleder i Narvik kommune. Sekretariatet orienterte om at forvaltningsrevisjonsprosjekt HOS er bestilt og at KomRev NORD IKS har startet arbeidet med prosjektet. Vider oppfølging i begynnelsen av februar. Sekretariatet orienterte om at det fremdeles ikke var kommet endelig tilbakemelding fra Fylkesmannen på Narvik kommunes budsjett for 2012 og at dette var begrunnet i sykdom hos fylkesmannen. Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik 12_12_12 - offentlig sak 16/12 21/12 Side 3 av 5

4 Sekretariatet orienterte om at Kontrollutvalgsservice Hålogaland IKS fremdeles er registrert i Brønnøysundregistrene og således ikke registrert som oppløst. Disse orienteringssakene ble behandlet under ett og kontrollutvalget fattet slikt: Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning. Kontrollutvalget hadde i forbindelse med tidligere behandling av sak om overdragelse av Sanitetshuset på Ankenes ønske om å få en orientering fra ledelsen i Hardhaus. Saken ble behandlet under eventuelt, da deltakelse fra Hardhaus var kommet i stand etter at sakslisten var sendt ut til kontrollutvalgets medlemmer. Fra Hardhaus møtte Kjell Birger Hansen, Einar Ditløvsen og Jørn Haugli. Etter en kort innledning fra Ditløvsen, orienterte Kjell Birger Hansen om hvordan Spkl Hardhaus hadde opplevd behandlingen av salget av Sanitetshuset på Ankenes. Det ble vist til at det hadde vært kontakt mellom kommunen og Hardhaus ved flere anledninger og at det var avholdt flere møter, uten at Hardhaus er kjent med at det er ført noen protokoll fra slike møter. Det har imidlertid forekommet korrespondanse mellom Spkl Hardhaus og kommunen. Avslutningsvis oppsummerte Hansen og Haugli med at det fra Spkl Hardhaus sin side oppfattes å ikke være foretatt forsvarlig saksbehandling i forbindelse med overdragelsen av Sanitetshuset på Ankenes. Dette ble begrunnet med at Hardhaus ikke hadde fått svar på sine forespørsler i forhold til ulike uavklarte forhold før de etter en lengre prosess fikk muntlig beskjed om at huset var solgt. Det ble bl.a. fra kommunens side vist til at en utredning innhentet knyttet til EØS-reglene ikke ga grunnlag for å overdra eiendommen vederlagsfritt. Denne utredningen skal i følge Spkl. Hardhaus kommunen ha nektet å utlevere til klubben. Spkl. Hardhaus hadde ikke lagt inn bud på eiendommen, noe som i følge representantene fra Hardhaus skyldtes at de ikke hadde fått tilbakemelding fra kommunen på det de mente var sentrale forhold knyttet til eiendommen. Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik 12_12_12 - offentlig sak 16/12 21/12 Side 4 av 5

5 Kontrollutvalget diskuterte saken etter at representantene fra Hardhaus hadde forlatt møtet og fattet følgende Kontrollutvalget retter en henvendelse til kommunens administrasjon og ber om Kommunens utredning av EØS-reglene knyttet til salg av eiendommen. Be om kopi av salgsavtalen av bygget Be om en tilbakemelding på om det knytter seg klausuler til tildelte spillemidler ved salg av eiendommen. Møte ble deretter hevet ca. kl Narvik, 12. desember 2012 Roger Bergersen Leder kontrollutvalget i Narvik Protokoll kontrollutvalgsmøte Narvik 12_12_12 - offentlig sak 16/12 21/12 Side 5 av 5

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl.

Protokoll. Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015 FRA: MØTESTED: MØTEDATO: formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014. Fra kl.: Til kl. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 4. desember 2014 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 12/2014 19/2014 Fra kl.: Til kl.: 10.00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag den 24. oktober 2014, kl. 10.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 06/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. juni 2014

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte onsdag den 15. april 2015, kl. 08.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/15 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 11. februar 2015

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.:

Kontrollutvalget i Tysfjord 2012-2015. Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: Fra kl.: Til kl.: Protokoll FRA: MØTESTED: MØTEDATO: KONTROLLUTVALGET Tysfjord rådhus, 11. februar 2015 formannskapssalen Fra sak: Til sak: 01/2015 06/2015 Fra kl.: Til kl.: 08:00 11:30 Følgende medlemmer møtte: Ann Aashild

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

KontrollutvalgetiEvenes kommune

KontrollutvalgetiEvenes kommune KontrollutvalgetiEvenes kommune Innkallingtil kontrollutvalgsmøtetorsdag 5. juni 2014 kl. 14.00 ved Evenes rådhus. Sakskart Sak 01/14 Godkjenningav protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. desember 2013

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark

Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møteinnkalling Kontrollutvalget Aremark Møtested: Aremark kommune, møterom Rådmanns kontor Tidspunkt: 12.05.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN PROTOKOLL FRA MØTET 20. APRIL 2012 KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 20. APRIL 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RENNEBU KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommunelovens 31. MØTEDATO: Onsdag 13. mai 2015 KL.: 11:00 STED: Møterom i 2. etg., Rennebu

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.

SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14. SKJERVØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, kommunestyresalen Møtedato: 26.02.2015 Varighet: 11.00 14.10 Møteleder: Sekretær: Robert Hansen Audun Haugan Faste

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN

KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN KONTROLLUTVALGET I SANDNES INNKALLES TIL MØTE 23. NOVEMBER 2012 KL. 08.30 I FORMANNSKAPSSALEN SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte 47/12 Orientering

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Postboks 54, 8138 Inndyr 05.12.2012 12/742 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 12.desember 2012 kl 09.00 ( MERK ENDRET TIDSPUNKT) Møtested:

Detaljer

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no)

Rådgiver Kjell Nordengen (Forfall må meldes så snart som mulig til tlf. 67 93 45 82 90 11 88 74, ev. kjnord@lorenskog.kommune.no) KONTROLLUTVALGET I LØRENSKOG KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Kopi av innkallingen sendes Revisjon Erik Bratlie, leder Andreas Halvorsen, nestleder Kari Bruun Jens Bruun Thilagawaty Sanmuganathan Ordfører

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014

KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 1 KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2014 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget

Hemsedal kommune Møteprotokoll Kontrollutvalget Møte dato Torsdag 15. mai 2014 kl. 09.00 14.30 Møtested Møterom «Skogshorn», Kommunehuset Medlemmer/varamedlemmer til stede i møtet Leder Odd Bekkevold, medlem Torstein Tuv, varamedlem Bernt Müller Forfall

Detaljer

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre.

Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen (nestleder), Kirsti Mathiassen, Harald Skaar, Anne Bente Aunevik Kjærre. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer