NTP Et økonomisk løft Bjørn Sund Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NTP 2014-2023 Et økonomisk løft Bjørn Sund Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden?"

Transkript

1 NTP Et økonomisk løft Hvordan oppnå et løft på gjennomføringssiden? Bjørn Sund CEO og styreleder i ÅF Spekters samferdselskonferanse 2013

2 Klart for tidenes samferdselssatsing?

3 NTP Mange positive elementer: Kraftig økning i de økonomiske rammene (nesten 50 %) God balanse mellom vedlikehold/drift og nye investeringer Innsatser for å effektivisere og samordne de statlige drifts/byggherrene (SVV, JBV, KV) «Prioriterte prosjekter», herunder Intercitynett Østlandet, som sikres full finansiering og gis tidfestet ferdigstillelse ved behandling i Stortinget Mer effektive og raske reguleringsplanprosesser Hvordan få maksimal effekt av økte rammer?

4 Effektivisering Vi må tenke nytt Byggherreetatene etablerer like og samordnede prosesser og prosedyrer for reguleringsplaner, prosjektering og bygging/idriftssettelse Strategier for hvordan økte plan/utbyggingsvolumer skal håndteres legges frem og godkjennes i Samferdselsdepartementet Bestillerrollen profesjonaliseres Langsiktig samarbeid med leverandørindustrien iverksettes, nasjonalt og internasjonalt

5 Prioriterte prosjekter forutsigbar finansiering Intercity Østlandet, E39 og elektrifisering av strekningen Trondheim- Steinkjer og Meråkerbanen er så langt foreslått som prioriterte prosjekter i NTP Stortinget beslutter prioriterte prosjekter for første 4-årsperiode ved sin behandlingen av NTP Vedtak om fullfinansiering og ferdigstillelse av det enkelte prosjekt Prioriterte prosjekter bør utgjøre min. 35 % av NTP-rammene for første 4-årsperiode

6 Prioriterte prosjekter Prioriterte prosjekter bør omforenes for første planperiode ved behandlingen av NTP Prioriterte prosjekter bør utgjøre minimum 35 % av samlet investeringsramme Alle prioriterte prosjekter skal ha besluttet tidsplan for ferdigstillelse og påsetting av trafikk De prioriterte prosjektene struktureres og organiseres med fokus på gjennomføringskraft og skilles fra andre oppgaver i etatene Det etableres utbyggingsselskap eller spesiell prosjektenhet som rapporterer til et styre/en styringsgruppe

7 Bedre og raskere planprosesser Reguleringsprosess innenfor angitt tid Staten samordner sin behandling i arealplaner, særlig i reguleringsplaner Plan og bygningsloven effektiviseres mht. hvem som har innsigelsesmyndighet Det etableres prosesskart med tidsrammer, og angis maksimal tillatt lengde i planbehandling Miljøverndepartementets ankebehandling skal skje innenfor en tidsramme på 3 måneder Alle prioriterte prosjekter skal ha statlig reguleringsplan Samlet tidsløp for statlig reguleringsplan får ikke overstige 18 måneder

8 Utbyggingsselskaper/ modeller OSL nybygging Statlig Utbyggingsselskap 100 % eid av Luftfartsverket (nå Avinor) Ekstern styreleder/medlemmer 11 milliarder (1998 kr) Foto: OSL T2

9 Utbyggingsselskaper/ modeller St. Olavs Hospital Helsebygg Midt Norge Byggherreselskap, del av Helse Midt Norge Ekstern styreleder 12 milliarder (2010 kr) Foto: Bygg.no

10 Utbyggingsselskaper/ modeller Gardermobanen Statlig Utbyggingsselskap 100% eid av NSB Eksterne styremedlemmer 7 milliarder (1998 kr.) Foto: Flytoget

11 Utbyggingsselskaper/ modeller Nye Ahus Eget prosjektstyre rapporterende til Helse Sør Øst Ekstern profesjonell prosjektledelse leid inn 8,5 milliarder (2009 kr.) Foto: CF Møller

12 Bruk av utbyggingsselskaper Behov for kompetansedreining hos statlige byggherrer Bruk av utbyggingsselskaper ble vellykket brukt i byggingen av Gardermoen, Gardermobanen og for utbyggingen av St. Olavs hospital i Trondheim Helse Sør-Øst har bygget Akershus Universitetssykehus ved å etablere et eget prosjektstyre med ekstern deltakelse og en innleid ekstern prosjektorganisasjon Disse prosjektene viser hvordan statlige utbyggere kan gjennomføre store oppgaver på en fleksibel måte uten å øke egen bemanning

13 Leverandørmarkedet Bedre konkurranse om oppdragene Leverandørmarkedet må se forutsigbare rammer for gjennomføringen Norske leverandører kan bygge opp sin kapasitet og kompetanse i samarbeid med internasjonale leverandørmiljøer Internasjonale leverandører / leverandørsamarbeid vil medføre mindre press på norsk kapasitet og skape større konkurranse / lavere priser Det må settes ut større «oppdragspakker» enn det staten i dag har tradisjon for

14 Produktivitet Innovasjon / bedret produktivitet Bygg- og anleggsentreprenørene har de siste årene hatt en dårlig produktivitetsutvikling, og i Norge dessuten en svært høy prisstigning (over de siste 10 årene har veianlegg i dagen 5 % årlig prisstigning i gjennomsnitt) Leverandørmarkedet må jobbe med innovasjon, utvikling og utdanning av egne styrker og øke innsatsen på egen kvalitetssikring Prisstigningen må søkes motvirket med større konkurranse/smartere måte å gjøre ting på

15 Entreprisestrategier Bedre forberedelser og planlegging av utførelse Større entreprisepakker og full finansering av store prosjekter vil gi økt interesse fra internasjonale entreprenørmiljøer EPC- kontrakter (engineering, procurement, construction) vil gi mer bruk av entreprenørenes kompetanse Utvelgelse av entreprenør og tildeling av kontrakt må i større grad baseres på tilbudt/dokumentert kompetanse og prosjektledelse/personell enn «billigste anbud» Samarbeid må utvikles i en lengre periode før byggestart slik at forberedelser, planlegging og eierskap/kunnskap om prosjektet blir «like bra hos entreprenøren som hos byggherren»

16 Intercitynett Østlandet Indre triangel, dvs. mellom Oslo og hhv. Tønsberg, Hamar og Fredrikstad, samlet investering 63 milliarder og ferdigstillelse innen 2024 Ambisjon om å forlenge intercitynettet til Skien, Halden og Lillehammer innen 2030, samlet investering 72 milliarder kr. (hele intercity 135 milliarder kr) Ringeriksbanen skal inngå som del av intercitynettet og det foreslås 1,5 milliarder i siste 6 års periode Oslotunnelen er ikke med i NTP

17 Organisering IC-utbyggingen Samferdselsdepartementet Utbyggingsselskap AS Styre Administrerende direktør Prosjektstøtte Prosjektdirektør Ringeriksbanen Prosjektdirektør Oslo Lillehammer Prosjektdirektør Oslo Skien Prosjektdirektør Oslo Halden Prosjektdirektør Oslotunellen

18 Overordnet utbyggingsselskap Rapporterer til eier (Samferdselsdepartementet) Har et kompetent styre med «eksterne» styremedlemmer i tillegg til representanter fra eier (SVV/JBV) Får gode rammer og fullmakter, herunder forutsigbar finansiering Har overordnet ansvar for styring og rammesettinger av de tre strekningsprosjektene Sørger for en enhetlig teknisk utbygging Sørger for å forberede og motivere leverandørmarkedet til de kommende oppgavene, nasjonale og internasjonale aktører Står for overordnet koordinering mot myndigheter, har overordnet ansvar for samfunnskontakt, kommunikasjon, media, m.m.

19 Organisering utbyggingsenheten Prosjektdirektør Prosjektstøtte Reguleringsplaner Grunnerhverv Bane/tunell-traseer Nye stasjonsanlegg Jernbaneteknisk Signal, elektro Utprøving, driftsettelse

20 Utbyggingsenhet For hver enkelt delstrekning Står ansvarlig for å gjennomføre ihht. oppsatte resultatmål (HMS, kostnader, tid, kvalitet, miljø, m.m.) Står ansvarlig for reguleringsplanarbeid, grunnerverv, prosjektering, bygging, testing, forberedelse til, og overlevering til drift Lage gjennomføringsstrategi med utførelses- og kontraktsmodeller Forberede og motivere leverandørmarkedet, nasjonalt og internasjonalt

21 Ferdigstillelse Indre triangel Strekninger som ferdigstilles til 2014: Oslo Tønsberg / Larvik Oslo Hamar Oslo Fredrikstad / Sarpsborg Ny Oslotunnell burde vært realisert før 2024 og er en viktig forutsetning for sammenbinding, økt kapasitet og driftssikkerhet

22 Tidsramme År Planlegging Bygging Testing, idriftssettelse Realisering ytre triangel Fredrikstad Tønsberg Hamar Halden Skien Lillehammer

23 Ferdigstillelse Hele triangelet Strekninger med ambisjon om ferdigstillelse : Larvik Skien (delstrekning bygges nå) Hamar - Lillehammer Sarpsborg Halden Kornsjø (med videre kontakt Gøteborg / København) Illustrasjon: Jernbaneverket

24 Intercityinvesteringene /2030 (Oslotunnel må med)

25 Prisstigning en utfordring

26 Anbefaling reguleringsplaner Planprosesser med angitt maksimalt tidsforbruk Bruk av statlig reguleringsplan for alle prioriterte prosjekter, og ellers der prosjektet har nasjonal betydning Maksimal behandlingstid for statlig reguleringsplan - 18 måneder

27 Anbefaling prioriterte prosjekter De prioriterte prosjektene vedtas for første NTP-periode ved Stortingets behandling av NTP`en Det utarbeides egne planer og gjennomføringsstrategier som godkjennes i SD Prioriterte prosjekter gjennomføres ved etablering av Utbyggingsselskaper eller særskilte prosjektenheter som rapporterer til styrer/styringsgrupper som også har kompetente eksterne medlemmer

28 Anbefaling samordning Plan og byggeprosser samordnes på tvers av SVV,JBV og KV Det vurderes/utredes om SVV og JBV bør «slås sammen» til et Trafikkverk, slik det er gjort i Sverige og Finland

29 Oppsummering Vi står overfor store muligheter Vi må organisere oss smartere og tenke og handle annerledes: Planprosesser Samordning av statlige driftsog byggherrer Mer profesjonell byggherre Håndtere større volum uten å øke bemanning Utvikle bestillerrollen Kompetansedreining Leverandørindustrien må bli mer effektiv og levere lavere prisstigning Sterkere internasjonal konkurranse

30 Takk for oppmerksomheten Bjørn Sund Adm. dir. ÅF Foto: Per Thrana

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023

Ta grønne valg. Venstres alternative transportplan 2014-2023 Ta grønne valg Venstres alternative transportplan 2014-2023 Innhold Ta grønne valg... 3 Mer igjen for pengene... 4 Jernbane... 5 Organisering... 5 InterCity: Dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer

Detaljer

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 27. På rett spor. Reform av jernbanesektoren. (2014 2015) Melding til Stortinget Meld. St. 27 (2014 2015) Melding til Stortinget Reform av jernbanesektoren Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Formålet med meldingen... 5 1.2 Avgrensning av meldingen... 6 2 Kjennetegn ved norsk jernbane i

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA

Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA Beskrivelse av generell mulig gjennomføringsmodell for Nytt PSA 140902 rev_gjennomføringsmodell psa.docx Side 1 Faveo Prosjektledelse AS Mulig Gjennomføringsmodell for PSA Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge

Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Til: Høyre Venstre Fremskrittspartiet Kristelig folkeparti Oslo 12. september 2013 Innspill til regjeringsforhandlingene fra IKT-Norge Fremtiden vil preges og påvirkes av teknologisk utvikling. Dette muliggjør

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Organisering, roller og ansvar for helsebygg

Organisering, roller og ansvar for helsebygg Organisering, roller og ansvar for helsebygg Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning, 6.januar Kursdagene 2011 Anne Kathrine Larssen (akl@multiconsult.no) Innhold Utfordringer og muligheter Hvordan står

Detaljer

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen

DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT. Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen DET KONGELIGE SAMFERDSELSDEPARTEMENT Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Deresref VårrefDato 14/79104.07.2014 Oppstart av KVU for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen Samferdselsdepartementet

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Samferdselspolitisk dokument

Samferdselspolitisk dokument Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå!

for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass nå! Innspill til Stortingets budsjettbehandling for 2010: Stort behov b for helhetstenkning og økt fokus på lønnsomhet for norsk jernbane Midler til overordnet, nasjonal plan for høyhastighetsbaner må på plass

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Baneservice på fem minutter

Baneservice på fem minutter Baneservice AS Årsrapport 2008 Baneservice på fem minutter Virksomhet: Baneservice leverer maskin- og entreprenørtjenester til jernbanerelatert virksomhet i Skandinavia. Selskapet bygger og vedlikeholder

Detaljer

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av

EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter. Rapport per 1. desember 2014. Prosjektet er støttet av EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder og modeller for utvikling av gode knutepunkter Rapport per 1. desember 2014 Prosjektet er støttet av RAPPORT PER 01.12.2014 EFFEKTIV KNUTEPUNKTSUTVIKLING Metoder

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. 13 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 1 S (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge

Vedlegg 1 - Bruk av OPS i Norge 1 Transportsektoren... 1 1.1 Veg... 1 1.2 Jernbane... 4 2 Forsvarssektoren... 5 3 Sykehussektoren... 7 3.1 Sykehusbygg... 7 3.2 Parkeringshus... 7 4 Kriminalomsorg... 8 5 Kommunal sektor... 8 5.1 Skole...

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Styringsdokument for byggefasen Nye Kirkenes Sykehus Styringsdokument for byggefasen Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Utgave 1 Behandlet og godkjent i styringsgruppa 18.03.2014 Samlet revisjon for byggefase

Detaljer

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Rapport 2008-079. Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Rapport 2008-079 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur Econ-rapport nr. 2008-079, Prosjekt nr. 57280 ISSN: 0803-5113 ODN/KOK/mja, 23. september 2008 Nye modeller for finansiering av jernbaneinfrastruktur

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020

Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (ØRU) fram mot 2020 Vedtatt av: Eidsvoll kommunestyre 15. 02.2011, sak 1/11 Gjerdrum kommunestyre 26.01.2011, sak 4/11 Hurdal kommunestyre 15.12.2010, sak

Detaljer