Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal, Rolf Bosnes, Anders H Haraldsen. Truls Eggen, Liv Inger Masdal Næss SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling ASG Inn-Trøndelag 14/19 Referat fra ASG (A) 14/20 Referat fra Inn-Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/21 Referat fra Inn-Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen høringsutkast (A) 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) 14/24 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) 14/25 Eventuelt Styremøte i Inn-Trøndelag IKT 14/4 Handlingsplan IKT Inn-Trøndelag 2014 basert på vedtatt strategi 14/5 Utv.avtale mellom IKT avdelingen i Nord-Trøndelag fylkeskommune og IKT Inn- Trøndelag 14/6 Revisjon av samarbeidsavtale 14/7 Regnskapsrapport 14/8 Budsjettrevisjon 2014 budsjett Styremøte i Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 14/1 Regnskap /2 Revidering budsjett /3 ehandel: Status, mulig behov for avklaring 14/4 EDAG: Info om statlig krav fra /4 Snåsa kommune en del av Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn? Helsesamarbeidet i Inn-Trøndelag 14/11 Referat fra møte /12 Orientering om prosjektregnskapene i kommunehelsesamarbeidet 14/13 Orientering om nye prosjektsøknader 14/14 Fokus på folkehelserettede tiltak 14/15 Eventuelt Vel møtt! Jon Arve Hollekim /s

2 14/19 Referat fra ASG (A) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Verraparken Malm Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Morten Aakvik, TV Nanna Dyrendal TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Truls Eggen. Snåsa kommune (observatør) Liv Inger Masdal Næss Helsesamarbeidet Inn-Trøndelag Sak Frist Ansvar 14/12-Referat fra PSG Tatt til orientering /13-Referat fra ASG Vedtatt /14 Strategisk næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen ASG ber arbeidsgruppen: gå igjennom dokumetets tiltaksdel spesielt med hensyn til prioriteringer. 14/15-Referat/- årsmelding fra IKT Inn- Trøndelag 14/16-Satsinger Inn- Trøndelagsregionen 2014 Vurdere et tydeligere utfordringsbilde Vurdere måleparameterene Ny versjon fremlegges som høringsutkast i ASG Tatt til orientering saken settes opp på nytt i møtet Satsingene i Inn-trøndelagssamarbeidet følger "Styringsdokumentet for Inn-trøndelagsregionen " En bør imidlertid være bevisst på hvor mange samtidige prosesser som kjøres samtidig av hensyn til kapasiteten i organisasjonen. Næringsmedarbeid erne i Inn- Trøndelag Ragnar/Kari 14/17-Inn-Trøndelagsregionen på nett Nytt område for 2014 er Tekniske tjenster. I tilleg vurderes samhandling omkring rus/psykiatri gjennom søknad om felles prosjektmidler. Egen hjemmeside for Inn-trøndelagsregionen legges på is. Ny side etableres på Steinkjer kommunes hjemmesider. De andre kommunene linker fra sin egen hjemmeside til denne siden. Siden forventes oppe å gå i løpet av april. 14/18 Eventuelt Innherredsprogrammet: Saken tas opp i neste møte AHH/Steinkjer Kommune

3 14/20 Referat fra Inn-Trøndelag regionalt Næringsfond REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID 4 mars 2014 Tilstede: Trygve Wannebo (Verran), Lars Daling (Inderøy), Bodil Vekseth (Steinkjer), Gunn Tangstad (Steinkjer) og Astrid Skogseth Fuglesang (Steinkjer). Sak 6/2014 Oppgradering av retningslinjer for bruk av fondet Spesielt med fokus på forskjellen på tiltaksprosjekt og bedriftsprosjekt, og om det kan omsøkes flere offentlige om støtte (neste møte), som en forberedelse til møte med ASG omkring samarbeidsrutiner etc Stikkord: - Effektiviteten i systemet - Farten i sakene opp mot søkere - Statistikk - Tidsbruken til næringsmedarbeiderne - Kompetanse og deling av kompetanse - Informasjon om veiledning i prosjektene - Delegasjon av myndighet og tillit - Presentere hvordan vi jobber / rutinene rundt veiledning - Samarbeidet mellom kommunene. Vedtak: Saken ble diskutert, men utsettes pga. signalene om innstramming/spissing på næring i forhold til RUP-midlene, og at vi ønsker å avvente vedtak i strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag. Sak 7/2014 Eventuelt Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag Strategisk næringsplan er blitt korrigert med de endringer som ble spilt inn i møtet med ASG , denne redigerte utgaven ble delt ut i møtet og sendes over per mail til Snåsa der prosjektleder holder god kontakt. Innspill til høringsbrevet ble gitt. Endelig utkast sendes over til ASG for utsending på høring. Høringsinnspill sammenfattes av sekretariatet for Inn-Trøndelag til en endelig plan som sendes ut til kommunestyrene for endelig vedtak og effektuering.

4 Referent Astrid Skogseth Fuglesang 4. mars 2014 Vedtak: Prosjektleder lager utkast til høringsbrev som sendes ut til alle næringsmedarbeiderne/arbeidsgruppen for næringsplanen. Endelig utkast til strategisk næringsplan sendes over til ASG i forkant av for utsending til høring i de fire kommunene.

5 14/21 Referat fra Inn-Trøndelag regionalt Næringsfond REFERAT INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID 18 mars 2014 Tilstede: Trygve Wannebo (Verran), Lars Daling (Inderøy), Bodil Vekseth (Steinkjer), Gunn Tangstad (Steinkjer) og Astrid Skogseth Fuglesang (Steinkjer). Sak 8/2014 Strategi for fondet Vi vil ha et øye på områder det er lurt løfte fram. Planlegge noen bedriftsbesøk og se om det oppstår bedriftsbesøk som en konsekvens av det. Inderøy gjennomfører 11 bedriftsbesøk med næringssjef og ordfører. Vi ønsker en satsing på kreative næring som en del av strategien for fondet. Dvs. at føringene for RUP-midlene, som også er førende for fondet, må gi åpning for støtte til prosjekt som er rettet mot kultur og kreative næringer. Det er viktig å løfte dette til et overordnet nivå det vil si, hvordan skal vi tilrettelegge for at det blir mer kreative næringer i regionen? Dette må skje på flere nivå, første grepet er å veilede egne næringsaktører innen kreative næringer til å ha fokus på NÆRING. Dette er naturlig å gjøre som en del av prosjektet «Kreative næringer i Inn-Trøndelag». Differensiert arbeidsgiveravgift en sak vi må følge opp nå. Vedtak: - Næringsmedarbeiderne i Inn-Trøndelag skal utvikle en modell for hvordan vi veileder kreative næringer og samordne rutinene i regionen. - Vi ønsker at politisk styringsgruppe (PSG) skal jobbe interessepolitisk i forhold til fylkesrådet for å fremme kreative næringer i NT slik at søknader som har fått støtte i Kulturrådet får støtte fra NTFK. - Bedriftsbesøk som skal gjennomføres med alle næringsmedarbeiderne i vår: Drivhuset (Bodil organiserer): 1. april kl vanlig møte fra med behandling av saker Norsk Limtre og Tante Pose (Lars organiserer): 29. april kl Born Design (Trygve organiserer): 27. mai Sak 9/2014 Samarbeid i Inn-Trøndelagsregionen 2014 Felles strategisk næringsplan gir oss en mulighet til å løfte blikket når den er vedtatt. Målet er å starte arbeidet med felles næringsselskap raskt. Snåsa tar en beslutning i løpet av våren om de skal vende seg sørover i forhold til næringssamarbeidet. Strategisk næringsplan tar som utgangspunkt at Snåsa skal samarbeide på lik linje med de andre kommunene. Når Snåsa har tatt endelig beslutning må det formaliseres i PSG/ASG hvordan de blir en del av fondssamarbeidet. Vedtak: Når endelig vedtak er fattet om at Snåsa skal delta 100% i fondssamarbeidet vil sekretariatet for Inn-Trøndelagsregionen invitere Snåsa (Hallvard Sandnes) inn i møtene med behandling av fondssaker. Referent Astrid Skogseth Fuglesang 18. mars 2014

6 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen høringsutkast (A) Se egen mail med hoveddokumet og vedlegg/dokumentasjon «I 2020 er Inn-Trøndelag et gyldent midtpunkt for næringsutvikling» Strategisk næringsplan Inn-Trøndelagsregionen Følgebrev høringsutkast til felles strategisk næringsplan for Inn- Trøndelag Høringsutkast for strategisk næringsplan med frist 7. april Strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag (vedlagt) sendes med dette ut på høring i i Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer. Høringsinnspillene skal være prosjektleder for Inn-Trøndelagsregionen i hende innen 12. mai (dato må eventuelt justeres i forhold til seks ukers høringsfrist fra og vedtak om å sende planen ut på høring i de enkelte formannskap). Innspill sendes per e-post til: Høringsinnspillene sammenfattes og innarbeides i et endelig utkast til Regional næringsplan for videre politisk behandling i de fire kommunene. Målet er at det fattes likelydende vedtak i kommunestyrene. Med felles vedtak settes planen i verk gjennom de ansvarlige som beskrevet i planen. Høringsutkastet til strategisk næringsplan er blitt utarbeidet av en arbeidsgruppe som har bestått av Trygve Wannebo (næringssjef Verran), Lars Daling (næringssjef Inderøy), Hallvard Sandnes (næringssjef Snåsa), Bodil Vekseth (daglig leder Steinkjer Næringsselskap, SNS), Gunn Tangstad (seniorrådgiver SNS) og prosjektleder Astrid Skogseth Fuglesang. Prosessassistent har vært Anastasiya Doroshyna, praksisstudent fra Grønn Næringsutvikling ved HiNT. Arbeidsgruppen mener at det aller viktigste grepet som foreslås for å nå målsettingene med planen er å etablere Inn-Trøndelag Næringsselskap. Det vil si at kommunene skal organisere og systematisere sin tjenesteyting rettet mot næringslivet på en slik måte at næringslivet opplever kommunene og regionen som næringsvennlig, og at veiledningsapparatet i de fire kommunene organiseres i et felles næringsselskap/en regional næringsavdeling («Inn- Trøndelag Næringsselskap») med lokale avdelinger for å sikre god oppfølging og veiledning av næringslivet og gründere. Saksbehandling og prosess for å skrive ny strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag Veien til en felles strategisk næringsplan for Inn-Trøndelagsregionen har gått gjennom en utradisjonell, men anerkjent saksbehandling. Innspillene og grunnlaget for planen er gitt i en faglig fundamentert medvirkningsprosess for å sikre eierskap, involvering, representativitet og gjennomføringskraft i planen. Det er blitt gjennomført kommunevise innspillsmøter (Verran , Inderøy , Snåsa , Steinkjer ). Alt materialet som har framkommet under møtene er blitt faglig vurdert og systematisert av næringssjefene og

7 medarbeiderne (arbeidsgruppen) i utarbeidelsen av denne planen. Vi ber leseren av plandokumentet å ha dette med seg når dere vurderer planens form og innhold. Det handler om respekten for arbeidet som er gjennomført og de som har levert inn i denne brede prosessen. Kunnskapsgrunnlaget for planen er Oxford Reasearch sin «best cases» studie og Distriktssenteret sin studie «Suksessrike distriktskommuner». Måloppnåelse skal derfor vurderes ut ifra suksesskriterier hentet fra disse studiene. Med utgangspunkt i innspillene fra hele innspillsprosessen (kommunemøtene), fra Distriktssenteret, en ekspertgruppe fra næringslivet og spissing/prioritering i møte med alle kommunene , har arbeidsgruppen utarbeidet dette høringsutkastet til strategisk næringsplan som ble oversendt til kommunene via ASG 7. februar Modell for saksbehandling, beslutning og effektuering av strategisk næringsplan for Inn-Trøndelag Skulle det være spørsmål vedrørende planen eller prosessen, ber kontakt med undertegnede prosjektleder for planarbeidet: Astrid Fuglesang ( , vi dere ta Skogseth Dato sted Signeres rådmann i den enkelte kommune for framlegging i eget formannskap og kommunestyre.

8 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) Innherred, Innherredsprogrammet II - rapport Utarbeidet av Grete Ludvigsen, næringssjef Levanger kommune

9 Innledning Det beskriver her på vegne av sekretariatet for Innherredsprogrammet hvilket arbeid og hvilke prosjekter som er finansiert av Innherredsprogrammet. Rapporten er laget på forespørsel fra ASG (Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen) i møte i forbindelse med behandling av utbetalingsanmodning på kr for InVest sin andel av Innherredsprogrammet II. Tilbakeblikk fra Innherredsprogrammet I (2006/2007) Innherredsprogrammet er et regionalt næringsutviklingssamarbeid for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner. Innherredsprogrammet startet opp i 2005 og ble videreført i Det ble gjennomført en solid prosess for utarbeidelse av handlingsplan 07/strategiplan høsten Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Med udisponerte midler ved årsskiftet 2006/2007 ble programperioden forlenget. I tillegg gikk flere prosjekter videre inn i Finansieringen av Innherredsprogrammet var: InVest kommunene (Inderøy, Verran og Steinkjer) til sammen kr ,- Innherred samkommune (Levanger og Verdal) til sammen kr ,- Sum kr ,-. Det foreligger egen rapport Innherredsprogrammet I - også kalt 2006/2007. Innherredsprogrammet II Det ble i møte 12. juni 2008 drøftet status for Innherredsprogrammet 2006 og ambisjoner og interesse for videreføring av Innherredsprogrammet. Alle kommunene var representert.

10 Det ble enighet om å fortsette samarbeidet og om å be Nord-Trøndelag Fylke om å få opprettholdt tilsagnet på inntil kr datert til videreføring av Innherredsprogrammet. Nord-Trøndelag Fylkeskommune videreførte og utbetalte sitt tilsagn av på kr ,- med følgende forutsetning: Tilsagn fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune stort kr ,- som er opprettholdt kan benyttes, gitt følgende forholdsmessig medfinansiering fra kommunene: InVest kommunene kr ,- Innherred samkommune kr ,- Dette utgjør til sammen kr til Innherredsprogrammet II. Innherred samkommune behandlet sin andel i samkommunestyremøte og bevilget til sammen kr fordelt på 2008 og 2009 til forlengelse av Innherredsprogrammet. Bevilgningene ble for Levanger og Verdal belastet felles regionalt næringsfond. Beløpet er utbetalt til konto for Innherredsprogrammet som fram til desember 2013 har vært i forvaltning av Steinkjer Næringsselskap AS. Konto og forvaltning overføres i desember 2013 til Innherred Samkommune som har sekretariat for Innherredsprogrammet. Innbetaling fra InVest foreligger ikke enda. Det har vært sporadisk møtevirksomhet om Innherredsprogrammet II i perioden , men den konkrete aktivitet knyttet til midlene starter først i Hver enkelt beslutning på hva prosjektmidlene skal gå til er gjort av ordførerne i fellesskap underveis. Strategi Prosjektplan for «Innherred 2020» ble utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, datert med undertittel: «Næringsmessige utfordringer og muligheter i et 10-års perspektiv»

11 Organisering Det ble i møte besluttet at ordførerne utgjør styringsgruppen i det videreførte Innherredsprogrammet. Ordfører Robert Svarva leder arbeidet fra Det har ikke blitt utnevnte ny leder etter dette. Administrative kostnader Innherredsprogrammet II Steinkjer Næringsselskap AS har frem til desember 2013 hatt kontoføringen for Innherredsprogrammet. Det er fra desember 2013 overført til Innherred Samkommune. Det er ikke belastet Innherredsprogrammet II for administrative kostnader i forbindelse med dette arbeidet. Om de enkelte prosjekter/prosjektområder 1) DESTINASJONSARBEID 2012 og 2013 til sammen kr ,- Innherredskommunene inngikk fra en treårig avtale med Innherred Reiseliv (nå Visit Innherred) (med opsjon på 2 års videreføring) om destinasjonssamarbeid på Innherred. Det økonomiske er delt mellom en fellesandel som er besluttet dekket av Innherredsprogrammet kr (inkl. mva) pr år og en andel for hver kommune avhengig av innbyggertall. Årsrapport for 2012 og for 2013 fra Visit Innherred er vedlegg til denne rapporten 2) REKRUTTERING Global Future kr ,- Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Programmet skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. Programmet er landsdekkende og gjennomføres av NHOs regionkontorer. Vurdering av resultat En ny SINTEF-rapport viser at Global Future er en stor suksess. I følge SINTEF er det oppnådd svært gode resultater og programmet har høy kvalitet. Mer enn hele 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse og mer enn 16 prosent har fått lederstillinger i perioden. -Dette er strålende resultater! Vi er veldig stolte av deltagerne og den innsatsen de har vist i programperioden. Resultatene viser at Global Future-

12 satsningen vår er en riktig satsning, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim. SINTEFs hovedkonklusjon i rapporter er at den nasjonale utprøvingen av Global Future har gitt en svært god resultatoppnåelse og at programtilbud og gjennomføringsprosess framstår som kvalitetsmessige meget vellykket. Hovedfunnene i rapporten viser resultater: - vel 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse - 59 styreverv, registrert 37 personer er etablert i løpet av programmet. I tillegg har: - mer enn 16 prosent fått lederstillinger eller stillinger med lederansvar. - mer enn 26 prosent har fått nye jobber som er mer samstemt med deres utdanning og kompetanse - mer enn 16 prosent av tidligere arbeidsledige har kommet i jobb - mange oppgir at de har fått økt motivasjon, selvinnsikt og selvtillit, samt at de er svært fornøyde med at de har fått tilgang til nettverk. Hiim viser til at arbeidet som regionskontorene og deres prosjektledere har lagt ned skal ha en stor del av æren for at prosjektet har blitt så vellykket. Den store entusiasmen og iveren til de regionale prosjektlederne har vært veldig viktig i dette prosjektet, sier han. - Global Future er et av NHOs viktigste prosjekter. Norsk næringsliv trenger kvalifisert arbeidskraft; da kan vi ikke la denne viktige gruppen stå utenfor, sier Hiim. Han viser til at målet er at deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber. - Når så mange av deltagerne har hatt karriere bevegelse i løpet av perioden, er det helt tydelig at vi har hatt et riktig fokus, sier Hiim. 3) SKOGNETTVERK INNHERRED kr ,- Et treårig prosjekt med kr pr år. (kr ikke innbetalt pr. d.d.) Skognettverk Innherred ble etablert som et samarbeid mellom kommunen Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Verran og Steinkjer. Det var ordførerne i regionen som tok initiativ til etablering av samarbeidet. Styringsgruppen/arbeidsgruppen for nettverket består av representanter fra Værdalsbruket/Inntre, skogeierne, Steinkjer kommune, Sødra Cell og Levanger kommune. Fylkesmannen er sekretær for gruppen. Nettverket er således forankret i skognæringsaktørene i regionen, politisk gjennom ordførerne og i Utviklingsplan for Innherredsregionen (Innherredsprogrammet ). Formålet med nettverket er å arbeide for økt skogbruksaktivitet i regionen og derigjennom øke verdiskapingen i skognæringen. Prosjektplan vedlegges. Prosjektet er i avslutningsfasen og har pr d.d. ikke levert sluttrapport.

13 4) Telemarksforskning kr ,- På samme måte som i forrige Innherredsprogramperioden er det også i denne perioden utarbeidet en næringsanalyse i samarbeid med Telemarksforskning og med Knut Vareide som prosjektleder. Dette arbeidet ble finansiert med kr fra Innherredsprogrammet II. Rapporten kan lastes ned på Oppsummering økonomi: Finansiering: Bevilgning fra Nord-Trøndelag Fylke: Innbetalt fra Innherred Samkommune Uteståend fra InVest Sum finansiering i Innherredsprogrammet II Prosjekter belastet: Destinasjon 2012 og Skognettverk Innherred Global Future Telemarksforskning Utestående: Skognettverk Innherred Sum Inngått forpliktelse: Destinasjonsarbeid 2014 (eks mva) Totalsum kostnader Det er tilkommet renteinntekter for kr ,-. Avslutning De økonomiske rammene er nå oppbrukt og som en ser av ovenstående oversikt har Nord-Trøndelag Fylke og Innherred Samkommune forskuttert midler til prosjekter for InVest-kommunene gjennom Innherredsprogrammet. Denne rapporten er ikke formelt behandlet i styringsgruppen for Innherredsprogrammet II, men er ut fra undertegnedes kunnskap i saken den formelle versjonen. Dersom det er behov kan ordførerkollegiet ta opp denne rapporten gjennom formell beslutningsstruktur i Innherredsprogrammet. Videreføring av Innherredsprogrammet Ordførerne må ta stilling til om Innherredsprogrammet skal videreføres og om hvordan dette skal finansieres for framtiden.

14 Forslag til vedtak i ASG Inn-Trøndelag: 1. Vi gjør opp for de kr ,- (pluss eventuelle begrunnede mindre overskridelser og renter) som ligger i den opprinnelige planen. 2. Kostnadene dekkes over Regionalt Næringsfond. 3. Når det gjelder reiselivsprosjektet/destinasjonsprosjektet så er ikke Verran med. Derimot er Snåsa med. Om en skal legge til grunn at reiselivsprosjektet nå helt eller delvis må defineres ut av regionalt næringsfonds interesse, så er de alternative løsninger: Regionalt Næringsfond dekker kr ,-. Steinkjer, Snåsa og Inderøy finner en modell for deling av de resterende kr ,-. Et annet forslag/kompromiss er en deling; Regionalt Næringsfond tar kr ,- og Steinkjer, Snåsa og Inderøy finner en modell for deling av resten. 14/24 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) Orientering/forslag til vedtak fremmes i møtet. Minner om vedtak i både ASG og PSG hvor søknaden, som nå er innvilget med kroner , ble vedtatt sendt. 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester (A) Forslag til vedtak: Inn-Trøndelagssamarbeidet starter utredning av muligheter for samhandling innenfor om rådet tekniske tjenester med utgangspunkt i vedlagt dokument. 14/26 Eventuelt