Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte i PSG Inn-Trøndelag 14/21 Referat fra møte i PSG (A) 14/22 Referat fra møte i ASG (O) 14/23 Regionalt Næringsfond Nils Aas kunstverksted (A) 14/24 Orientering om Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus (O) (Tegninger) 14/25 Kommunereform avklaring av strategier (D) 14/26 Evaluering av DMS før reduksjon (D) 14/27 Innherreds-programmet innbetaling av utestående (A) 14/27 Eventuelt Felles møte PSG/ASG utviklingsprogram for byregioner Vel møtt Ida Stuberg (Sign)

2 14/21 Referat fra møte i PSG (A) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Follafoss Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Torunn Austheim, Jacob B Almlid, Kari Årnes, Anders H Haraldsen, Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/15-Referat fra møte i PSG /16-Småbyprogrammet - søknad 14/17-Forslag til høringssvar til Brannstudien 14/18 Kommunehelsekoordinator 14/19-Anmodning om utbetaling av kr til Innherredsprogram met. 14/20-Inn-Trøndelag IKT 14/20-Eventuelt Vedtatt. Kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer stiller seg bak søknaden Bjørn Arild Gram utarbeider et høringsforslag som vedtas gjennom mailkommunikasjon. Ettersendes da høringsfrist er ute ( ) Politisk styringsgruppe anbefaler at stillingen som kommunehelsekoordinator opprettes som fast stilling og at koordinering av interkommunalt folkehelsearbeid legges til stillingen. Saken legges fram for politisk behandling i kommunene.. Saken tas av sakskartet Saken tas til orientering Inge saker

3 14/22 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Rådhus Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Nanna Dyrendal TV Sak Frist Ansvar Truls Eggen, Rådmann i Snåsa, orienterte før møte om Snåsa Kommunes vedtak i kommunestyret Resutatet av kommunens retningsvalgprosessen er Inn- Trøndelag. Samarbeidet med Indre Namdal har 1 års oppsigelsestid. Rådmannen i Snåsa opptas derved som fullverdig medlem i Inn-Trøndelag ASG. Tillitsvalgtsrepresentasjon bør også vurderes. 14/19 Referat fra Vedtak. Referatet fra godkjennes ASG (A) 14/20 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/21 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen høringsutkast (A) 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) 14/24 Vedtak: Vedtak: Administrativ styringsgruppe har mottatt utkast til Strategisk næringsplan fra Steinkjer Næringsselskap til behandling for eventuell utlegging til høring. Administrativ styringsgruppe ber om at utkastet bearbeides ytterligere i forhold til beskrivelse av: næringstatus og utfordringer i Inn-Trøndelag konkretisering av felles mål, strategier og tiltak Vedtatte samfunnsplaner i de respektive kommuner reflekteres Vedtak: Kroner utbetales til Innherredsprogrammet. Midlene tas fra Regionalt næringsfond.

4 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) 1. Steinkjer Kommune er prosjektets eier 2. Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag med tillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe 3. Anders Haraldsen og Arnt Ivar Kverndal engasjeres som prosjektleder 4. Det opprettes en referansegruppe for prosjektet. Det skal legges vekt på at denne gruppen er representativ og kompetent 5. Ekstern FOU-institusjon engasjeres for innhenting av kunnskapsbaserte data 6. Det etableres arbeidsgrupper ved behov 7. Inn-Trøndelagsregionen har intensjon om å bli med i prosjektets fase 2. 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) OBS! Deltagende kommuner forventes å stille opp på prosjektsamling 20/ i Stjørdal. Saken utsettes til neste møte 14/26 Eventuelt Forskrift om distriktsrettet investering/transportstøtte. Anders skriver et forslag til uttalelse på vegne av Inn-Trøndelagsregionen Utredning om storkommune: Jacob B Almlid orienterte om vedtaket i Kommunestyret i Verran: Her bes rådmannen i Verran utrede sammenlåing til en større kommune. Alternativt en raskere utvikling innenfor Inn-Trøndelagssamarbeidet. Scenario 3 generalistkommunen anses som usannsynlig og bør derfor ikke vektlegges i stor grad i videre arbeid. Sak om fordeling av regionalt næringsfond til neste møte

5 14/23 Regionalt Næringsfond Nils Aas kunstverksted (A) Oversikt over Reg Næringsfond: Kommentar Sak Inngående Utgående Innvilget Overført fra 2013 kr ,50 Innvilget 2013, ikke utbetalt kr ,00 Tilskudd 2014, første andel kr ,00 Mulighetsstudie Verran Kommune kr ,00 Trøndertreff i Tigerstaden kr ,00 Lekeland kr ,00 Innherredsprogrammet kr ,00 Dans i Nord-Trøndelag kr ,00 Nils Aas Kunstverksted kr ,00 Andel sekretariatet 2014 kr ,00 Siste andel tilskudd 2014 kommer mot slutten av året kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Saldo på konto kr ,50 Disponibelt i fondet kr ,50 Gjør oppmerksom på at ,- kommer på k

6 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond UTVIKLINGSPROSJEKT NILS AAS KUNSTVERKSTED Kort beskrivelse Forprosjekt som skal legge grunnlag for et utvidet NIls Aas Kunstverksted Prosjektbeskrivelse Forprosjektet skal utrede områder for innholdsutviklng, orientering mot nye markedsområder og driftsmodell. En plan for finansiering av drift og investeringer skal også utarbeides i forprosjektet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Org.nr: Leksdalsvegen VERDAL Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn Nils Aas Kunstverksted er som regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nils Aas Kunstverksted har vært i drift i 17 år nå, og har opparbeidet et rennomme som en kunstarena som står for høy kvalitet. Nils Aas Kunstverksted disponerer en stor samling av modeller, gips og skulptur og papir etter Nils Aas død. Samlingen er av stor allmenn interesse, regionalt og nasjonalt. Samlingen kan realiserer til beste for publikum og til forskning i større grad om Nils Aas Kunstverksted får mer plass til disposisjon Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere, og hans skulpturer appellerer til et bredt lag. Kunstnerskapet utfoldet seg med base i Oslo, og hans selvfølgelige posisjon på Østlandet anses som positivt i forhold til at en utvidelse av Nils Aas Kunstverksted vil gi et nasjonalt løft. En større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein som det eneste

7 kunstmuseet i Sør-Fylket. Som en tydelig aktør innenfor kreativ næring, vil den være en enda sterkere bidragsyter i samarbeid med reiselivsnæring og med DGO ( Den Gyldne Omvei ). I tillegg er kompetansen som det bygges videre på innenfor utvikling av formidling og opplevelser, museumsoppgaver og formidling av samtidskunst på høyt nivå en erfaringsbank som kan komme videre utviklinger innenfor sammenlignbare næringer i regionen til gode. Det bidrar også til å gjøre regionen attraktiv for utvikling av tilgrensende og samarbeidende kreativ aktivitet. Prosjektmål Å gjennomøre et forprosjekt for videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted. Dette skal munne ut i et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt for videre forretningsutvikling. Dette beslutningsgrunnlaget skal inneholde en overordnet plan for innhold og finansiering av Nye Nils Aas Kunstverksted, med en forretningsmodell og en beskrivelse av nye produkt og marked. Forankring Inderøy Kommune, ved ordfører Ida Stuberg og setterådmann Arnfinn Tangstad Stiklestad Nasjonale Kultursenter, ved Turid Hofstad Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted ved Ole Tronstad og repr for arvinger ved Atle Aas Det er et av utviklingsprosjektets mål å forankre hos samarbeidspartnere ved å gjennomføre en undersøkelse omkring samarbeidsavtaler med eksterne aktører og mulige tilknytninger. Grunnskolen i egen og omkringliggende kommuner er samarbeidspartnere gjennom Den kulturelle skolesekken som Naak retter seg mot med egenproduserte formidlingsprosjekter. Kreativt gjenbrukssenter og Peers Verskted DA er samarbeidspartnere om delte formidlingsprosjekt. Prosjektorganisering Prosjektorganisasjonen vil bestå av en styringsgruppe med prosjekteiere Snk ved direktør Turid Hofstad, Inderøy Kommune v repr., Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted v arvinger, og evt medlem fra Regional Utviklingsavdeling NTFK. I en arbeidsgruppe vil avdelingsleder Regionmuseer Ingvild Johnsen, samt prosjektleder inngå, samt to medlemmer til. Det vil bli etablert en under-arbeidsgruppe som har som oppgave å arbeide med finansiering, samt en ressursgruppe somm har en løsere tilknytning. I løpet av utviklingsprosjektets ulike faser vil arbeidsgruppa periodevis invitere inn ressurspersoner imed kompetanse på aktuell hovedaktivitet. Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap, Inderøy Kommune,Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kreativt Gjenbrukssenter ved Flyndra AS, Den Kulturelle Skolesekken lokalt og regionalt,museet Midt, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Innherred Reiseliv, DGO, andre reiselivsaktører

8 Aktiviteter Aktiviteter Forprosjektet skal berede grunnen for hovedprosjektet, og hovedaktivitetene HA, tar utgangspunkt i vedlagte prosjektskisse. HA 1 Markedsorientering Mål: Å definere hva de viktigste målgruppene/markedet er for NYE Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. HA 2 Driftsplan og finansiering. Lage en utredning for potensialet for markedsutvikling, for de ulike innholdsområdene/produktene. Avdekke hvordan Kunstverkstedet kan utvikle et sterkere nasjonalt nedslagsfelt, og lage en internasjonal strategi for NYE Nils Aas Kunstverksted. Gjennomføre en markedsundersøkelse knyttet til nye målgrupper for formidling. Mål:En ferdig finansiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. HA 3 Finansiering tilpassing av bygg Å lage en strategi for finansiering må seksjoneres opp i to faser og ulike målområder og samordnes med takt i innholdsutvikling. Målområder i fase en er utvidet utstillingsareal for samling og samtidskunst, et utvidet verksted for formidling, og gjenskaping av NYE Nils Aas sitt atelierverksted. Fase to er flytting av verksted for formidling til tredje etasje, flytting og utvidelse av museumsbutikk til mellometasje. Utrede mulighet for serveringstilbud sett i forhold til videre utvikling av huset. Studietur til sammenlignbare institusjoner inngår i dette aktivitetsområdet. Mål: Å definere økonomiske samarbeidspartnere, samt produsere og levere søknader. Finne gode samarbeidspartnere. HA 4 Innholdsutvikling av samling og utstilling - produktutvikling Samlingen danner en kjerne for utstillingsstedet NYE Nils Aas Kunstverksted. Samlingen er et unikt forskningsmateriale, en historisk kontekst og et historisk dokument. Samtidig kan samlingen ses som en resonansbunn for visning av samtidskunst. En samling er levende når den er i dialog med sin samtid hvilke holdninger og verdier skal ligge til grunn for presentasjon av Nils Aas? Hvordan har dette konsekvenser for utstillingsprofil? I denne fasen legges det inn studieturer til sammenlignbare visningssteder for kunst. Mål: - Produktutvikling: Å ta utgangspunkt i et unikt materiale og definere nye formidlingsprodukter basert på det, samt gå gjennom grunnleggende prinsipper som kan danne en base for ny virksomhet og nye produkt.

9 - Å legge en plan for første driftsår HA 5 Salg og butikk En museumsbutikk skal framstå helhetlig og innbydende, med et spenn i kostnadsnivå, samt tidsaktualitet og dynamikk. Hvilket innhold og hvilken plassering i bygget kommuniserer best med tilfang av kunder, og øvrig marked i nærområdet? Spesialisering utenom kunst - hvilken? - Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Hvilke muligheter ligger i digitale verktøy som opplevelses- og interaksjonskanaler innenfor formidlingen? Utrede om dette kan være tema for samarbeid med NTNU? År med kompetanse på formidling til barn, unge og til grupper danner en kompetanseplattform. Formidlingspraksisen ved Nils Aas Kunstverksted kan kobles opp mot forskning ved HINT. Mål: - Å opprette en kontakt og skrive intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT knyttet til foskning og kompetanseutvikling for å stimulere til ytterligere forskning og publisering omkring Nils Aas. Derigjennom øke markedspotensialet. Målgrupper Investorer - samarbeidspartnere Kundemasse eksisterende og ny, DKS, turister, DGO og andre reiselivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt Målgruppe seminar, unge kunstnere/journalister, markedsutviklere, bedriftsutviklere Resultat Beslutningsgrunnlag for hovedprosjekt og utvikling av Nye Nils Aas Kunstverksted Effekter Prosessen utvikler aksept og forventningeer til formatet til visningsstedet hos målgruppen Tids- og kostnadsplan Tidsplan Tids- og milepælsplan Tidsplan HA1 Markedsorientering Mål: Å definere de viktigste målgruppene og markedet for Nye Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette posisjon og rolle for Nye Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis.

10 Innen 1. september: Seminar i Nils Aas Kunstverksted for utvikling av innhold produkt, gjennom kunnskapsdeling og samhandling md unge kunstnere, nasjonal kompetanse og lokale samarbeidspartnere. 15. SEPTEMBER 2014 HA 2 Driftsplan og finansiering. Mål: Å gjennomføre markedsundersøkelse rettet mot nye målgrupper. 15. OKTOBER En ferdig finasiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. 31. DESEMBER 2014 HA3 Finansiering tilpassing av bygg Mål: Prioritere innholdsområder og forventet progresjon, og definere samarbeidspartnere samt produsere og levere søknader. Innen 1.november: Gjennomføre markedsundersøkelse samarbeidspartnere 15. OKTOBER 2014 HA4 Innholds- og produktutvikling av samling og utstilling. Mål: Å ta utgangspunkt i det unike materialet og definere grunnleggende prinsipper som kan danne base for ny virksomhet og nye produkter. Å legge en plan for første driftsår. 31. DESEMBER 2014 HA 5 Salg butikk og marked Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. 30. OKTOBER 2014 HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Mål: Å opprette kontakt og intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT. 30. NOVEMBER 2014 NAVN TIMEVERK ARBEIDSOPPGAVER PROSJEKTEIERE Turid Hofstad 20 timer Prosjektansvar Tronstad/Aas 20 timer Forankring, prosjektdeltakelse

11 Ntfk, RUA 10 timer Forankring, prosjektdeltakelse ARBEIDSGRUPPE Ingvild Johnsen 70 timer Prosjektansvar, prosjektgruppemøter Inger Marie Lillesand 150 timer Prosjektledelse, koordinering, kompetanseinnhenting, framdrift Reidun Huseth 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kaja Steffenak 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse, sekretærfunksjon Resssursgruppe 50 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kostnadsplan Tittel SUM Arbeidsgruppe - finansiering Arbeidsgruppe - hoved Innleie ekstern kompetanse Markedsundersøkelser Prosjektansvarlig RDO arbeidsgruppe RDO ressursgruppe Seminar Studietur Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Regionalt Næringsfond Samarbeidspartnere Stiklestad Nasjonale Kultursenter Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektbeskrivelse forprosjekt Nils Aas Kunstverksted.docx

12 Tilsagnsbrev Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel UTVIKLINGSPROSJEKT NILS AAS KUNSTVERKSTED Søker SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler astrid.fuglesang (Astrid Fuglesang) E-post Mobil Vurdering Stiklestadmuseene ved Nils Aas Kunstverksted søker om kr ,- av et totalbudsjett på kr ,-. I dette tilfellet er søknadssummen og totalbudsjettet stort, men vi har lagt til grunn i vår saksbehandling at et hovedprosjekt vil ha andre finansieringskilder enn det regionale fondet, og at størrelsen på forprosjektet her reflekterer størrelsen på et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet beskrives gjennom et tydelig prosjektmål og seks hovedaktiviteter som skal gi et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt. Dette er et stort og omfattende prosjekt der Nils Aas som et regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter tar utgangspunkt i at Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere og at hans skulpturer appellerer til et bredt publikum/marked. Vi mener at en større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein i NT. Forprosjektet har som mål å utrede en mulig videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et utviklingsprosjekt med videre forretningsutvikling og utbygging. Et slik utredning gjennom et forprosjekt synes å være helt nødvendig for å kunne ta et slikt steg for virksomheten. Vi er positivt innstilt til søknaden og begrunner dette med at det er helt nødvendig for Nils Aas å utrede et mulig marked ved å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre å utrede hvordan finansiering og tilpassing av bygg for å definere økonomiske samarbeidspartnere, jobbe med produktutvikling (innhold), lage en forretningsmodell for en museumsbutikk og se på hvilke muligheter som ligger i digitale verktøy som opplevelses - og interaksjonskanaler innenfor forskning og formidling. Det gleder oss at vi nå begynner å få opp de store samarbeidsprosjektene til behandling i det regionale fondet. Forslag til vedtak Nils Aas Kunstverksted får tildelt kr ,- til å gjennomføre et forprosjekt som skal gi et beslutningsgrunnlag for om det er mulig og ønskelig å gå videre inn i et hovedprosjekt med utbygging av nye Nils Aas Kunstverksted.

13 Vi ønsker å tilby at en av næringsmedarbeiderne fra Inn-Trøndelagsfondet deltar inn i arbeidsgruppen. Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført 2014 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Forprosjekt som skal legge grunnlag for et utvidet NIls Aas Kunstverksted Prosjektbeskrivelse Forprosjektet skal utrede områder for innholdsutviklng, orientering mot nye markedsområder og driftsmodell. En plan for finansiering av drift og investeringer skal også utarbeides i forprosjektet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Leksdalsvegen VERDAL Kontaktperson Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Prosjektleder Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn Nils Aas Kunstverksted er som regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nils Aas Kunstverksted har vært i drift i 17 år nå, og har opparbeidet et rennomme som en kunstarena som står for høy kvalitet. Nils Aas Kunstverksted disponerer en stor samling av modeller, gips og skulptur og papir etter Nils Aas død. Samlingen er av stor allmenn interesse, regionalt og

14 nasjonalt. Samlingen kan realiserer til beste for publikum og til forskning i større grad om Nils Aas Kunstverksted får mer plass til disposisjon Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere, og hans skulpturer appellerer til et bredt lag. Kunstnerskapet utfoldet seg med base i Oslo, og hans selvfølgelige posisjon på Østlandet anses som positivt i forhold til at en utvidelse av Nils Aas Kunstverksted vil gi et nasjonalt løft. En større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein som det eneste kunstmuseet i Sør-Fylket. Som en tydelig aktør innenfor kreativ næring, vil den være en enda sterkere bidragsyter i samarbeid med reiselivsnæring og med DGO ( Den Gyldne Omvei ). I tillegg er kompetansen som det bygges videre på innenfor utvikling av formidling og opplevelser, museumsoppgaver og formidling av samtidskunst på høyt nivå en erfaringsbank som kan komme videre utviklinger innenfor sammenlignbare næringer i regionen til gode. Det bidrar også til å gjøre regionen attraktiv for utvikling av tilgrensende og samarbeidende kreativ aktivitet. Prosjektmål Å gjennomøre et forprosjekt for videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted. Dette skal munne ut i et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt for videre forretningsutvikling. Dette beslutningsgrunnlaget skal inneholde en overordnet plan for innhold og finansiering av Nye Nils Aas Kunstverksted, med en forretningsmodell og en beskrivelse av nye produkt og marked. Forankring Inderøy Kommune, ved ordfører Ida Stuberg og setterådmann Arnfinn Tangstad Stiklestad Nasjonale Kultursenter, ved Turid Hofstad Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted ved Ole Tronstad og repr for arvinger ved Atle Aas Det er et av utviklingsprosjektets mål å forankre hos samarbeidspartnere ved å gjennomføre en undersøkelse omkring samarbeidsavtaler med eksterne aktører og mulige tilknytninger. Grunnskolen i egen og omkringliggende kommuner er samarbeidspartnere gjennom Den kulturelle skolesekken som Naak retter seg mot med egenproduserte formidlingsprosjekter. Kreativt gjenbrukssenter og Peers Verskted DA er samarbeidspartnere om delte formidlingsprosjekt. Prosjektorganisering Prosjektorganisasjonen vil bestå av en styringsgruppe med prosjekteiere Snk ved direktør Turid Hofstad, Inderøy Kommune v repr., Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted v arvinger, og evt medlem fra Regional Utviklingsavdeling NTFK. I en arbeidsgruppe vil avdelingsleder Regionmuseer Ingvild Johnsen, samt prosjektleder inngå, samt to medlemmer til. Det vil bli etablert en under-arbeidsgruppe som har som oppgave å arbeide med finansiering, samt en ressursgruppe somm har en løsere tilknytning. I løpet av utviklingsprosjektets ulike faser vil arbeidsgruppa periodevis invitere inn ressurspersoner imed kompetanse på aktuell hovedaktivitet.

15 Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap, Inderøy Kommune,Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kreativt Gjenbrukssenter ved Flyndra AS, Den Kulturelle Skolesekken lokalt og regionalt,museet Midt, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Innherred Reiseliv, DGO, andre reiselivsaktører Aktiviteter Aktiviteter Forprosjektet skal berede grunnen for hovedprosjektet, og hovedaktivitetene HA, tar utgangspunkt i vedlagte prosjektskisse. HA 1 Markedsorientering Mål: Å definere hva de viktigste målgruppene/markedet er for NYE Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. HA 2 Driftsplan og finansiering. Lage en utredning for potensialet for markedsutvikling, for de ulike innholdsområdene/produktene. Avdekke hvordan Kunstverkstedet kan utvikle et sterkere nasjonalt nedslagsfelt, og lage en internasjonal strategi for NYE Nils Aas Kunstverksted. Gjennomføre en markedsundersøkelse knyttet til nye målgrupper for formidling. Mål:En ferdig finansiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. HA 3 Finansiering tilpassing av bygg Å lage en strategi for finansiering må seksjoneres opp i to faser og ulike målområder og samordnes med takt i innholdsutvikling. Målområder i fase en er utvidet utstillingsareal for samling og samtidskunst, et utvidet verksted for formidling, og gjenskaping av NYE Nils Aas sitt atelierverksted. Fase to er flytting av verksted for formidling til tredje etasje, flytting og utvidelse av museumsbutikk til mellometasje. Utrede mulighet for serveringstilbud sett i forhold til videre utvikling av huset. Studietur til sammenlignbare institusjoner inngår i dette aktivitetsområdet. Mål: Å definere økonomiske samarbeidspartnere, samt produsere og levere søknader. Finne gode samarbeidspartnere. HA 4 Innholdsutvikling av samling og utstilling - produktutvikling Samlingen danner en kjerne for utstillingsstedet NYE Nils Aas Kunstverksted. Samlingen er et unikt forskningsmateriale, en historisk kontekst og et historisk dokument. Samtidig kan samlingen ses som en resonansbunn for visning av samtidskunst. En samling er levende når den er i dialog med sin samtid hvilke holdninger og verdier skal ligge til grunn for presentasjon av Nils Aas? Hvordan har

16 dette konsekvenser for utstillingsprofil? I denne fasen legges det inn studieturer til sammenlignbare visningssteder for kunst. Mål: - Produktutvikling: Å ta utgangspunkt i et unikt materiale og definere nye formidlingsprodukter basert på det, samt gå gjennom grunnleggende prinsipper som kan danne en base for ny virksomhet og nye produkt. - Å legge en plan for første driftsår HA 5 Salg og butikk En museumsbutikk skal framstå helhetlig og innbydende, med et spenn i kostnadsnivå, samt tidsaktualitet og dynamikk. Hvilket innhold og hvilken plassering i bygget kommuniserer best med tilfang av kunder, og øvrig marked i nærområdet? Spesialisering utenom kunst - hvilken? - Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Hvilke muligheter ligger i digitale verktøy som opplevelses- og interaksjonskanaler innenfor formidlingen? Utrede om dette kan være tema for samarbeid med NTNU? År med kompetanse på formidling til barn, unge og til grupper danner en kompetanseplattform. Formidlingspraksisen ved Nils Aas Kunstverksted kan kobles opp mot forskning ved HINT. Mål: - Å opprette en kontakt og skrive intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT knyttet til foskning og kompetanseutvikling for å stimulere til ytterligere forskning og publisering omkring Nils Aas. Derigjennom øke markedspotensialet. Målgrupper Investorer - samarbeidspartnere Kundemasse eksisterende og ny, DKS, turister, DGO og andre reiselivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt Målgruppe seminar, unge kunstnere/journalister, markedsutviklere, bedriftsutviklere Resultat Beslutningsgrunnlag for hovedprosjekt og utvikling av Nye Nils Aas Kunstverksted Effekter Prosessen utvikler aksept og forventningeer til formatet til visningsstedet hos målgruppen

17 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Tids- og milepælsplan Tidsplan HA1 Markedsorientering Mål: Å definere de viktigste målgruppene og markedet for Nye Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette posisjon og rolle for Nye Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. Innen 1. september: Seminar i Nils Aas Kunstverksted for utvikling av innhold produkt, gjennom kunnskapsdeling og samhandling md unge kunstnere, nasjonal kompetanse og lokale samarbeidspartnere. 15. SEPTEMBER 2014 HA 2 Driftsplan og finansiering. Mål: Å gjennomføre markedsundersøkelse rettet mot nye målgrupper. 15. OKTOBER En ferdig finasiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. 31. DESEMBER 2014 HA3 Finansiering tilpassing av bygg Mål: Prioritere innholdsområder og forventet progresjon, og definere samarbeidspartnere samt produsere og levere søknader. Innen 1.november: Gjennomføre markedsundersøkelse samarbeidspartnere 15. OKTOBER 2014 HA4 Innholds- og produktutvikling av samling og utstilling. Mål: Å ta utgangspunkt i det unike materialet og definere grunnleggende prinsipper som kan danne base for ny virksomhet og nye produkter. Å legge en plan for første driftsår. 31. DESEMBER 2014 HA 5 Salg butikk og marked Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. 30. OKTOBER 2014 HA 6 Forskning og kompetanseutvikling

18 Mål: Å opprette kontakt og intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT. 30. NOVEMBER 2014 NAVN TIMEVERK ARBEIDSOPPGAVER PROSJEKTEIERE Turid Hofstad 20 timer Prosjektansvar Tronstad/Aas 20 timer Forankring, prosjektdeltakelse Ntfk, RUA 10 timer Forankring, prosjektdeltakelse ARBEIDSGRUPPE Ingvild Johnsen 70 timer Prosjektansvar, prosjektgruppemøter Inger Marie Lillesand 150 timer Prosjektledelse, koordinering, kompetanseinnhenting, framdrift Reidun Huseth 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kaja Steffenak 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse, sekretærfunksjon Resssursgruppe 50 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Arbeidsgruppe - finansiering Arbeidsgruppe - hoved Innleie ekstern kompetanse Markedsundersøkelser Prosjektansvarlig RDO arbeidsgruppe RDO ressursgruppe Seminar Studietur Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Regionalt Næringsfond Samarbeidspartnere Stiklestad Nasjonale Kultursenter

19 Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektbeskrivelse forprosjekt Nils Aas Kunstverksted.docx /24 Orientering om Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus (O)? (Tegninger) Framlegges i møtet 14/25 Kommunereform avklaring av strategier (D) Børn R Skjelstad innleder 14/26 Evaluering av DMS før reduksjon (D) Bjørn R Skjelstad innleder

20 14/27 Innherreds-programmet innbetaling av utestående (A) Innherred, Innherredsprogrammet II - rapport Utarbeidet av Grete Ludvigsen, næringssjef Levanger kommune

21 Innledning Det beskriver her på vegne av sekretariatet for Innherredsprogrammet hvilket arbeid og hvilke prosjekter som er finansiert av Innherredsprogrammet. Rapporten er laget på forespørsel fra ASG (Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen) i møte i forbindelse med behandling av utbetalingsanmodning på kr for InVest sin andel av Innherredsprogrammet II. Tilbakeblikk fra Innherredsprogrammet I (2006/2007) Innherredsprogrammet er et regionalt næringsutviklingssamarbeid for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner. Innherredsprogrammet startet opp i 2005 og ble videreført i Det ble gjennomført en solid prosess for utarbeidelse av handlingsplan 07/strategiplan høsten Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Med udisponerte midler ved årsskiftet 2006/2007 ble programperioden forlenget. I tillegg gikk flere prosjekter videre inn i Finansieringen av Innherredsprogrammet var: InVest kommunene (Inderøy, Verran og Steinkjer) til sammen kr ,- Innherred samkommune (Levanger og Verdal) til sammen kr ,- Sum kr ,-. Det foreligger egen rapport Innherredsprogrammet I - også kalt 2006/2007. Innherredsprogrammet II Det ble i møte 12. juni 2008 drøftet status for Innherredsprogrammet 2006 og ambisjoner og interesse for videreføring av Innherredsprogrammet. Alle kommunene var representert.

22 Det ble enighet om å fortsette samarbeidet og om å be Nord-Trøndelag Fylke om å få opprettholdt tilsagnet på inntil kr datert til videreføring av Innherredsprogrammet. Nord-Trøndelag Fylkeskommune videreførte og utbetalte sitt tilsagn av på kr ,- med følgende forutsetning: Tilsagn fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune stort kr ,- som er opprettholdt kan benyttes, gitt følgende forholdsmessig medfinansiering fra kommunene: InVest kommunene kr ,- Innherred samkommune kr ,- Dette utgjør til sammen kr til Innherredsprogrammet II. Innherred samkommune behandlet sin andel i samkommunestyremøte og bevilget til sammen kr fordelt på 2008 og 2009 til forlengelse av Innherredsprogrammet. Bevilgningene ble for Levanger og Verdal belastet felles regionalt næringsfond. Beløpet er utbetalt til konto for Innherredsprogrammet som fram til desember 2013 har vært i forvaltning av Steinkjer Næringsselskap AS. Konto og forvaltning overføres i desember 2013 til Innherred Samkommune som har sekretariat for Innherredsprogrammet. Innbetaling fra InVest foreligger ikke enda. Det har vært sporadisk møtevirksomhet om Innherredsprogrammet II i perioden , men den konkrete aktivitet knyttet til midlene starter først i Hver enkelt beslutning på hva prosjektmidlene skal gå til er gjort av ordførerne i fellesskap underveis. Strategi Prosjektplan for «Innherred 2020» ble utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, datert med undertittel: «Næringsmessige utfordringer og muligheter i et 10-års perspektiv»

23 Organisering Det ble i møte besluttet at ordførerne utgjør styringsgruppen i det videreførte Innherredsprogrammet. Ordfører Robert Svarva leder arbeidet fra Det har ikke blitt utnevnte ny leder etter dette. Administrative kostnader Innherredsprogrammet II Steinkjer Næringsselskap AS har frem til desember 2013 hatt kontoføringen for Innherredsprogrammet. Det er fra desember 2013 overført til Innherred Samkommune. Det er ikke belastet Innherredsprogrammet II for administrative kostnader i forbindelse med dette arbeidet. Om de enkelte prosjekter/prosjektområder 1) DESTINASJONSARBEID 2012 og 2013 til sammen kr ,- Innherredskommunene inngikk fra en treårig avtale med Innherred Reiseliv (nå Visit Innherred) (med opsjon på 2 års videreføring) om destinasjonssamarbeid på Innherred. Det økonomiske er delt mellom en fellesandel som er besluttet dekket av Innherredsprogrammet kr (inkl. mva) pr år og en andel for hver kommune avhengig av innbyggertall. Årsrapport for 2012 og for 2013 fra Visit Innherred er vedlegg til denne rapporten 2) REKRUTTERING Global Future kr ,- Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Programmet skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. Programmet er landsdekkende og gjennomføres av NHOs regionkontorer. Vurdering av resultat En ny SINTEF-rapport viser at Global Future er en stor suksess. I følge SINTEF er det oppnådd svært gode resultater og programmet har høy kvalitet. Mer enn hele 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse og mer enn 16 prosent har fått lederstillinger i perioden. -Dette er strålende resultater! Vi er veldig stolte av deltagerne og den innsatsen de har vist i programperioden. Resultatene viser at Global Future-

24 satsningen vår er en riktig satsning, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim. SINTEFs hovedkonklusjon i rapporter er at den nasjonale utprøvingen av Global Future har gitt en svært god resultatoppnåelse og at programtilbud og gjennomføringsprosess framstår som kvalitetsmessige meget vellykket. Hovedfunnene i rapporten viser resultater: - vel 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse - 59 styreverv, registrert 37 personer er etablert i løpet av programmet. I tillegg har: - mer enn 16 prosent fått lederstillinger eller stillinger med lederansvar. - mer enn 26 prosent har fått nye jobber som er mer samstemt med deres utdanning og kompetanse - mer enn 16 prosent av tidligere arbeidsledige har kommet i jobb - mange oppgir at de har fått økt motivasjon, selvinnsikt og selvtillit, samt at de er svært fornøyde med at de har fått tilgang til nettverk. Hiim viser til at arbeidet som regionskontorene og deres prosjektledere har lagt ned skal ha en stor del av æren for at prosjektet har blitt så vellykket. Den store entusiasmen og iveren til de regionale prosjektlederne har vært veldig viktig i dette prosjektet, sier han. - Global Future er et av NHOs viktigste prosjekter. Norsk næringsliv trenger kvalifisert arbeidskraft; da kan vi ikke la denne viktige gruppen stå utenfor, sier Hiim. Han viser til at målet er at deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber. - Når så mange av deltagerne har hatt karriere bevegelse i løpet av perioden, er det helt tydelig at vi har hatt et riktig fokus, sier Hiim. 3) SKOGNETTVERK INNHERRED kr ,- Et treårig prosjekt med kr pr år. (kr ikke innbetalt pr. d.d.) Skognettverk Innherred ble etablert som et samarbeid mellom kommunen Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Verran og Steinkjer. Det var ordførerne i regionen som tok initiativ til etablering av samarbeidet. Styringsgruppen/arbeidsgruppen for nettverket består av representanter fra Værdalsbruket/Inntre, skogeierne, Steinkjer kommune, Sødra Cell og Levanger kommune. Fylkesmannen er sekretær for gruppen. Nettverket er således forankret i skognæringsaktørene i regionen, politisk gjennom ordførerne og i Utviklingsplan for Innherredsregionen (Innherredsprogrammet ). Formålet med nettverket er å arbeide for økt skogbruksaktivitet i regionen og derigjennom øke verdiskapingen i skognæringen. Prosjektplan vedlegges. Prosjektet er i avslutningsfasen og har pr d.d. ikke levert sluttrapport.

25 4) Telemarksforskning kr ,- På samme måte som i forrige Innherredsprogramperioden er det også i denne perioden utarbeidet en næringsanalyse i samarbeid med Telemarksforskning og med Knut Vareide som prosjektleder. Dette arbeidet ble finansiert med kr fra Innherredsprogrammet II. Rapporten kan lastes ned på Oppsummering økonomi: Finansiering: Bevilgning fra Nord-Trøndelag Fylke: Innbetalt fra Innherred Samkommune Uteståend fra InVest Sum finansiering i Innherredsprogrammet II Prosjekter belastet: Destinasjon 2012 og Skognettverk Innherred Global Future Telemarksforskning Utestående: Skognettverk Innherred Sum Inngått forpliktelse: Destinasjonsarbeid 2014 (eks mva) Totalsum kostnader Det er tilkommet renteinntekter for kr ,-. Avslutning De økonomiske rammene er nå oppbrukt og som en ser av ovenstående oversikt har Nord-Trøndelag Fylke og Innherred Samkommune forskuttert midler til prosjekter for InVest-kommunene gjennom Innherredsprogrammet. Denne rapporten er ikke formelt behandlet i styringsgruppen for Innherredsprogrammet II, men er ut fra undertegnedes kunnskap i saken den formelle versjonen. Dersom det er behov kan ordførerkollegiet ta opp denne rapporten gjennom formell beslutningsstruktur i Innherredsprogrammet. Videreføring av Innherredsprogrammet Ordførerne må ta stilling til om Innherredsprogrammet skal videreføres og om hvordan dette skal finansieres for framtiden.

26 Ingen saker meldt 14/28 Eventuelt

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.00 15.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 04.09.2015 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00-16.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 18.05.2011 Tid: 12:00 OBS!! Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NF - FILMCAMP AS - SØKNAD GRUNNFINANSIERING 2014 NF - VISIT BARDU SA - SØKNAD TILSKUDD LEVERANDØRLISTE Berg Gi kommune MØTEINNKALLING Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 01.10.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0109 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Wild Norway - videreføring av prosjekt Kort beskrivelse Wild Norway prosjektet har bidratt til at 20 Nord-Trønderske

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Hovedutvalg Folk. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 12.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65

PROSJEKTNR 60T15028 RAPPORTNR SINTEF A23086. VERSJON Siste versjon 2 av 65 Siste versjon 2 av 65 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 1.1 Kort om Global Future som initiativ og videreført utprøving...5 1.2 Evalueringsoppdrag...7 1.3 Metodisk tilnærming...7 1.4 Leserveiledning...9

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet. Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteinnkalling. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 09.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd

MØTEINNKALLING. Innvandrerråd MØTEINNKALLING Innvandrerråd Møtedato: Møtested: 02.01.2014 - fellesmøte med Eldreråd, Ungdomsråd, Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Steinkjer rådhus, Galleriet, rom Otto Sverdrup Tidspunkt:

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD

SAKSLISTE NF- JAN HARALD JANSEN -ETABLERING A V NYTT SELSKAP SAMT STØTTE TIL LIVSOPPHOLD l Berg ommune Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 13. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer