Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen"

Transkript

1 Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Anders H Haraldsen. Sakliste: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling Møte i PSG Inn-Trøndelag 14/21 Referat fra møte i PSG (A) 14/22 Referat fra møte i ASG (O) 14/23 Regionalt Næringsfond Nils Aas kunstverksted (A) 14/24 Orientering om Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus (O) (Tegninger) 14/25 Kommunereform avklaring av strategier (D) 14/26 Evaluering av DMS før reduksjon (D) 14/27 Innherreds-programmet innbetaling av utestående (A) 14/27 Eventuelt Felles møte PSG/ASG utviklingsprogram for byregioner Vel møtt Ida Stuberg (Sign)

2 14/21 Referat fra møte i PSG (A) Referat fra møte i PSG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Follafoss Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Jon Arve Hollekim, Torunn Austheim, Jacob B Almlid, Kari Årnes, Anders H Haraldsen, Sak Frist Ansvar Vedtatt 14/15-Referat fra møte i PSG /16-Småbyprogrammet - søknad 14/17-Forslag til høringssvar til Brannstudien 14/18 Kommunehelsekoordinator 14/19-Anmodning om utbetaling av kr til Innherredsprogram met. 14/20-Inn-Trøndelag IKT 14/20-Eventuelt Vedtatt. Kommunene Snåsa, Verran, Inderøy og Steinkjer stiller seg bak søknaden Bjørn Arild Gram utarbeider et høringsforslag som vedtas gjennom mailkommunikasjon. Ettersendes da høringsfrist er ute ( ) Politisk styringsgruppe anbefaler at stillingen som kommunehelsekoordinator opprettes som fast stilling og at koordinering av interkommunalt folkehelsearbeid legges til stillingen. Saken legges fram for politisk behandling i kommunene.. Saken tas av sakskartet Saken tas til orientering Inge saker

3 14/22 Referat fra møte i ASG (O) Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Steinkjer Rådhus Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Truls Eggen. Snåsa kommune Morten Aakvik, TV Rolf Bosnes TV Anders H Haraldsen SP-Inn-Trøndelag (Referent) Nanna Dyrendal TV Sak Frist Ansvar Truls Eggen, Rådmann i Snåsa, orienterte før møte om Snåsa Kommunes vedtak i kommunestyret Resutatet av kommunens retningsvalgprosessen er Inn- Trøndelag. Samarbeidet med Indre Namdal har 1 års oppsigelsestid. Rådmannen i Snåsa opptas derved som fullverdig medlem i Inn-Trøndelag ASG. Tillitsvalgtsrepresentasjon bør også vurderes. 14/19 Referat fra Vedtak. Referatet fra godkjennes ASG (A) 14/20 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/21 Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Næringsfond (O) 14/22 Strategisk Næringsplan for Inn- Trøndelagsregionen høringsutkast (A) 14/23 Innherredsprogrammet innbetaling av utestående (A) 14/24 Vedtak: Vedtak: Administrativ styringsgruppe har mottatt utkast til Strategisk næringsplan fra Steinkjer Næringsselskap til behandling for eventuell utlegging til høring. Administrativ styringsgruppe ber om at utkastet bearbeides ytterligere i forhold til beskrivelse av: næringstatus og utfordringer i Inn-Trøndelag konkretisering av felles mål, strategier og tiltak Vedtatte samfunnsplaner i de respektive kommuner reflekteres Vedtak: Kroner utbetales til Innherredsprogrammet. Midlene tas fra Regionalt næringsfond.

4 Utviklingsprogrammet for byregioner (A) 1. Steinkjer Kommune er prosjektets eier 2. Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag med tillitsvalgte er prosjektets styringsgruppe 3. Anders Haraldsen og Arnt Ivar Kverndal engasjeres som prosjektleder 4. Det opprettes en referansegruppe for prosjektet. Det skal legges vekt på at denne gruppen er representativ og kompetent 5. Ekstern FOU-institusjon engasjeres for innhenting av kunnskapsbaserte data 6. Det etableres arbeidsgrupper ved behov 7. Inn-Trøndelagsregionen har intensjon om å bli med i prosjektets fase 2. 14/25 Samarbeid om tekniske tjenester i Inn-Trøndelag (A) OBS! Deltagende kommuner forventes å stille opp på prosjektsamling 20/ i Stjørdal. Saken utsettes til neste møte 14/26 Eventuelt Forskrift om distriktsrettet investering/transportstøtte. Anders skriver et forslag til uttalelse på vegne av Inn-Trøndelagsregionen Utredning om storkommune: Jacob B Almlid orienterte om vedtaket i Kommunestyret i Verran: Her bes rådmannen i Verran utrede sammenlåing til en større kommune. Alternativt en raskere utvikling innenfor Inn-Trøndelagssamarbeidet. Scenario 3 generalistkommunen anses som usannsynlig og bør derfor ikke vektlegges i stor grad i videre arbeid. Sak om fordeling av regionalt næringsfond til neste møte

5 14/23 Regionalt Næringsfond Nils Aas kunstverksted (A) Oversikt over Reg Næringsfond: Kommentar Sak Inngående Utgående Innvilget Overført fra 2013 kr ,50 Innvilget 2013, ikke utbetalt kr ,00 Tilskudd 2014, første andel kr ,00 Mulighetsstudie Verran Kommune kr ,00 Trøndertreff i Tigerstaden kr ,00 Lekeland kr ,00 Innherredsprogrammet kr ,00 Dans i Nord-Trøndelag kr ,00 Nils Aas Kunstverksted kr ,00 Andel sekretariatet 2014 kr ,00 Siste andel tilskudd 2014 kommer mot slutten av året kr ,00 kr ,50 kr ,00 kr ,00 Saldo på konto kr ,50 Disponibelt i fondet kr ,50 Gjør oppmerksom på at ,- kommer på k

6 Søknad Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond UTVIKLINGSPROSJEKT NILS AAS KUNSTVERKSTED Kort beskrivelse Forprosjekt som skal legge grunnlag for et utvidet NIls Aas Kunstverksted Prosjektbeskrivelse Forprosjektet skal utrede områder for innholdsutviklng, orientering mot nye markedsområder og driftsmodell. En plan for finansiering av drift og investeringer skal også utarbeides i forprosjektet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Org.nr: Leksdalsvegen VERDAL Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn Nils Aas Kunstverksted er som regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nils Aas Kunstverksted har vært i drift i 17 år nå, og har opparbeidet et rennomme som en kunstarena som står for høy kvalitet. Nils Aas Kunstverksted disponerer en stor samling av modeller, gips og skulptur og papir etter Nils Aas død. Samlingen er av stor allmenn interesse, regionalt og nasjonalt. Samlingen kan realiserer til beste for publikum og til forskning i større grad om Nils Aas Kunstverksted får mer plass til disposisjon Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere, og hans skulpturer appellerer til et bredt lag. Kunstnerskapet utfoldet seg med base i Oslo, og hans selvfølgelige posisjon på Østlandet anses som positivt i forhold til at en utvidelse av Nils Aas Kunstverksted vil gi et nasjonalt løft. En større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein som det eneste

7 kunstmuseet i Sør-Fylket. Som en tydelig aktør innenfor kreativ næring, vil den være en enda sterkere bidragsyter i samarbeid med reiselivsnæring og med DGO ( Den Gyldne Omvei ). I tillegg er kompetansen som det bygges videre på innenfor utvikling av formidling og opplevelser, museumsoppgaver og formidling av samtidskunst på høyt nivå en erfaringsbank som kan komme videre utviklinger innenfor sammenlignbare næringer i regionen til gode. Det bidrar også til å gjøre regionen attraktiv for utvikling av tilgrensende og samarbeidende kreativ aktivitet. Prosjektmål Å gjennomøre et forprosjekt for videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted. Dette skal munne ut i et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt for videre forretningsutvikling. Dette beslutningsgrunnlaget skal inneholde en overordnet plan for innhold og finansiering av Nye Nils Aas Kunstverksted, med en forretningsmodell og en beskrivelse av nye produkt og marked. Forankring Inderøy Kommune, ved ordfører Ida Stuberg og setterådmann Arnfinn Tangstad Stiklestad Nasjonale Kultursenter, ved Turid Hofstad Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted ved Ole Tronstad og repr for arvinger ved Atle Aas Det er et av utviklingsprosjektets mål å forankre hos samarbeidspartnere ved å gjennomføre en undersøkelse omkring samarbeidsavtaler med eksterne aktører og mulige tilknytninger. Grunnskolen i egen og omkringliggende kommuner er samarbeidspartnere gjennom Den kulturelle skolesekken som Naak retter seg mot med egenproduserte formidlingsprosjekter. Kreativt gjenbrukssenter og Peers Verskted DA er samarbeidspartnere om delte formidlingsprosjekt. Prosjektorganisering Prosjektorganisasjonen vil bestå av en styringsgruppe med prosjekteiere Snk ved direktør Turid Hofstad, Inderøy Kommune v repr., Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted v arvinger, og evt medlem fra Regional Utviklingsavdeling NTFK. I en arbeidsgruppe vil avdelingsleder Regionmuseer Ingvild Johnsen, samt prosjektleder inngå, samt to medlemmer til. Det vil bli etablert en under-arbeidsgruppe som har som oppgave å arbeide med finansiering, samt en ressursgruppe somm har en løsere tilknytning. I løpet av utviklingsprosjektets ulike faser vil arbeidsgruppa periodevis invitere inn ressurspersoner imed kompetanse på aktuell hovedaktivitet. Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap, Inderøy Kommune,Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kreativt Gjenbrukssenter ved Flyndra AS, Den Kulturelle Skolesekken lokalt og regionalt,museet Midt, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Innherred Reiseliv, DGO, andre reiselivsaktører

8 Aktiviteter Aktiviteter Forprosjektet skal berede grunnen for hovedprosjektet, og hovedaktivitetene HA, tar utgangspunkt i vedlagte prosjektskisse. HA 1 Markedsorientering Mål: Å definere hva de viktigste målgruppene/markedet er for NYE Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. HA 2 Driftsplan og finansiering. Lage en utredning for potensialet for markedsutvikling, for de ulike innholdsområdene/produktene. Avdekke hvordan Kunstverkstedet kan utvikle et sterkere nasjonalt nedslagsfelt, og lage en internasjonal strategi for NYE Nils Aas Kunstverksted. Gjennomføre en markedsundersøkelse knyttet til nye målgrupper for formidling. Mål:En ferdig finansiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. HA 3 Finansiering tilpassing av bygg Å lage en strategi for finansiering må seksjoneres opp i to faser og ulike målområder og samordnes med takt i innholdsutvikling. Målområder i fase en er utvidet utstillingsareal for samling og samtidskunst, et utvidet verksted for formidling, og gjenskaping av NYE Nils Aas sitt atelierverksted. Fase to er flytting av verksted for formidling til tredje etasje, flytting og utvidelse av museumsbutikk til mellometasje. Utrede mulighet for serveringstilbud sett i forhold til videre utvikling av huset. Studietur til sammenlignbare institusjoner inngår i dette aktivitetsområdet. Mål: Å definere økonomiske samarbeidspartnere, samt produsere og levere søknader. Finne gode samarbeidspartnere. HA 4 Innholdsutvikling av samling og utstilling - produktutvikling Samlingen danner en kjerne for utstillingsstedet NYE Nils Aas Kunstverksted. Samlingen er et unikt forskningsmateriale, en historisk kontekst og et historisk dokument. Samtidig kan samlingen ses som en resonansbunn for visning av samtidskunst. En samling er levende når den er i dialog med sin samtid hvilke holdninger og verdier skal ligge til grunn for presentasjon av Nils Aas? Hvordan har dette konsekvenser for utstillingsprofil? I denne fasen legges det inn studieturer til sammenlignbare visningssteder for kunst. Mål: - Produktutvikling: Å ta utgangspunkt i et unikt materiale og definere nye formidlingsprodukter basert på det, samt gå gjennom grunnleggende prinsipper som kan danne en base for ny virksomhet og nye produkt.

9 - Å legge en plan for første driftsår HA 5 Salg og butikk En museumsbutikk skal framstå helhetlig og innbydende, med et spenn i kostnadsnivå, samt tidsaktualitet og dynamikk. Hvilket innhold og hvilken plassering i bygget kommuniserer best med tilfang av kunder, og øvrig marked i nærområdet? Spesialisering utenom kunst - hvilken? - Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Hvilke muligheter ligger i digitale verktøy som opplevelses- og interaksjonskanaler innenfor formidlingen? Utrede om dette kan være tema for samarbeid med NTNU? År med kompetanse på formidling til barn, unge og til grupper danner en kompetanseplattform. Formidlingspraksisen ved Nils Aas Kunstverksted kan kobles opp mot forskning ved HINT. Mål: - Å opprette en kontakt og skrive intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT knyttet til foskning og kompetanseutvikling for å stimulere til ytterligere forskning og publisering omkring Nils Aas. Derigjennom øke markedspotensialet. Målgrupper Investorer - samarbeidspartnere Kundemasse eksisterende og ny, DKS, turister, DGO og andre reiselivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt Målgruppe seminar, unge kunstnere/journalister, markedsutviklere, bedriftsutviklere Resultat Beslutningsgrunnlag for hovedprosjekt og utvikling av Nye Nils Aas Kunstverksted Effekter Prosessen utvikler aksept og forventningeer til formatet til visningsstedet hos målgruppen Tids- og kostnadsplan Tidsplan Tids- og milepælsplan Tidsplan HA1 Markedsorientering Mål: Å definere de viktigste målgruppene og markedet for Nye Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette posisjon og rolle for Nye Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis.

10 Innen 1. september: Seminar i Nils Aas Kunstverksted for utvikling av innhold produkt, gjennom kunnskapsdeling og samhandling md unge kunstnere, nasjonal kompetanse og lokale samarbeidspartnere. 15. SEPTEMBER 2014 HA 2 Driftsplan og finansiering. Mål: Å gjennomføre markedsundersøkelse rettet mot nye målgrupper. 15. OKTOBER En ferdig finasiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. 31. DESEMBER 2014 HA3 Finansiering tilpassing av bygg Mål: Prioritere innholdsområder og forventet progresjon, og definere samarbeidspartnere samt produsere og levere søknader. Innen 1.november: Gjennomføre markedsundersøkelse samarbeidspartnere 15. OKTOBER 2014 HA4 Innholds- og produktutvikling av samling og utstilling. Mål: Å ta utgangspunkt i det unike materialet og definere grunnleggende prinsipper som kan danne base for ny virksomhet og nye produkter. Å legge en plan for første driftsår. 31. DESEMBER 2014 HA 5 Salg butikk og marked Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. 30. OKTOBER 2014 HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Mål: Å opprette kontakt og intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT. 30. NOVEMBER 2014 NAVN TIMEVERK ARBEIDSOPPGAVER PROSJEKTEIERE Turid Hofstad 20 timer Prosjektansvar Tronstad/Aas 20 timer Forankring, prosjektdeltakelse

11 Ntfk, RUA 10 timer Forankring, prosjektdeltakelse ARBEIDSGRUPPE Ingvild Johnsen 70 timer Prosjektansvar, prosjektgruppemøter Inger Marie Lillesand 150 timer Prosjektledelse, koordinering, kompetanseinnhenting, framdrift Reidun Huseth 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kaja Steffenak 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse, sekretærfunksjon Resssursgruppe 50 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kostnadsplan Tittel SUM Arbeidsgruppe - finansiering Arbeidsgruppe - hoved Innleie ekstern kompetanse Markedsundersøkelser Prosjektansvarlig RDO arbeidsgruppe RDO ressursgruppe Seminar Studietur Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Regionalt Næringsfond Samarbeidspartnere Stiklestad Nasjonale Kultursenter Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektbeskrivelse forprosjekt Nils Aas Kunstverksted.docx

12 Tilsagnsbrev Søknadsår 2014 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel UTVIKLINGSPROSJEKT NILS AAS KUNSTVERKSTED Søker SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler astrid.fuglesang (Astrid Fuglesang) E-post Mobil Vurdering Stiklestadmuseene ved Nils Aas Kunstverksted søker om kr ,- av et totalbudsjett på kr ,-. I dette tilfellet er søknadssummen og totalbudsjettet stort, men vi har lagt til grunn i vår saksbehandling at et hovedprosjekt vil ha andre finansieringskilder enn det regionale fondet, og at størrelsen på forprosjektet her reflekterer størrelsen på et eventuelt hovedprosjekt. Forprosjektet beskrives gjennom et tydelig prosjektmål og seks hovedaktiviteter som skal gi et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt. Dette er et stort og omfattende prosjekt der Nils Aas som et regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter tar utgangspunkt i at Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere og at hans skulpturer appellerer til et bredt publikum/marked. Vi mener at en større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein i NT. Forprosjektet har som mål å utrede en mulig videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted for å sikre et godt beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et utviklingsprosjekt med videre forretningsutvikling og utbygging. Et slik utredning gjennom et forprosjekt synes å være helt nødvendig for å kunne ta et slikt steg for virksomheten. Vi er positivt innstilt til søknaden og begrunner dette med at det er helt nødvendig for Nils Aas å utrede et mulig marked ved å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Videre å utrede hvordan finansiering og tilpassing av bygg for å definere økonomiske samarbeidspartnere, jobbe med produktutvikling (innhold), lage en forretningsmodell for en museumsbutikk og se på hvilke muligheter som ligger i digitale verktøy som opplevelses - og interaksjonskanaler innenfor forskning og formidling. Det gleder oss at vi nå begynner å få opp de store samarbeidsprosjektene til behandling i det regionale fondet. Forslag til vedtak Nils Aas Kunstverksted får tildelt kr ,- til å gjennomføre et forprosjekt som skal gi et beslutningsgrunnlag for om det er mulig og ønskelig å gå videre inn i et hovedprosjekt med utbygging av nye Nils Aas Kunstverksted.

13 Vi ønsker å tilby at en av næringsmedarbeiderne fra Inn-Trøndelagsfondet deltar inn i arbeidsgruppen. Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført 2014 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Forprosjekt som skal legge grunnlag for et utvidet NIls Aas Kunstverksted Prosjektbeskrivelse Forprosjektet skal utrede områder for innholdsutviklng, orientering mot nye markedsområder og driftsmodell. En plan for finansiering av drift og investeringer skal også utarbeides i forprosjektet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier SNK Turid Hofstad, Inderøy Kommune v ordfører Ida Leksdalsvegen VERDAL Kontaktperson Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Prosjektleder Inger Marie Lillesand Nergt INDERØY Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Bakgrunn Nils Aas Kunstverksted er som regionalt museum konsolidert inn i Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Nils Aas Kunstverksted har vært i drift i 17 år nå, og har opparbeidet et rennomme som en kunstarena som står for høy kvalitet. Nils Aas Kunstverksted disponerer en stor samling av modeller, gips og skulptur og papir etter Nils Aas død. Samlingen er av stor allmenn interesse, regionalt og

14 nasjonalt. Samlingen kan realiserer til beste for publikum og til forskning i større grad om Nils Aas Kunstverksted får mer plass til disposisjon Nils Aas er en av Nordens mest særpregete kunstnere, og hans skulpturer appellerer til et bredt lag. Kunstnerskapet utfoldet seg med base i Oslo, og hans selvfølgelige posisjon på Østlandet anses som positivt i forhold til at en utvidelse av Nils Aas Kunstverksted vil gi et nasjonalt løft. En større nasjonal posisjonering vil forsterke Nils Aas Kunstverksted som regional hjørnestein som det eneste kunstmuseet i Sør-Fylket. Som en tydelig aktør innenfor kreativ næring, vil den være en enda sterkere bidragsyter i samarbeid med reiselivsnæring og med DGO ( Den Gyldne Omvei ). I tillegg er kompetansen som det bygges videre på innenfor utvikling av formidling og opplevelser, museumsoppgaver og formidling av samtidskunst på høyt nivå en erfaringsbank som kan komme videre utviklinger innenfor sammenlignbare næringer i regionen til gode. Det bidrar også til å gjøre regionen attraktiv for utvikling av tilgrensende og samarbeidende kreativ aktivitet. Prosjektmål Å gjennomøre et forprosjekt for videreutvikling av bedriften Nils Aas Kunstverksted. Dette skal munne ut i et beslutningsgrunnlag for om det er ønskelig å gå videre i et hovedprosjekt for videre forretningsutvikling. Dette beslutningsgrunnlaget skal inneholde en overordnet plan for innhold og finansiering av Nye Nils Aas Kunstverksted, med en forretningsmodell og en beskrivelse av nye produkt og marked. Forankring Inderøy Kommune, ved ordfører Ida Stuberg og setterådmann Arnfinn Tangstad Stiklestad Nasjonale Kultursenter, ved Turid Hofstad Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted ved Ole Tronstad og repr for arvinger ved Atle Aas Det er et av utviklingsprosjektets mål å forankre hos samarbeidspartnere ved å gjennomføre en undersøkelse omkring samarbeidsavtaler med eksterne aktører og mulige tilknytninger. Grunnskolen i egen og omkringliggende kommuner er samarbeidspartnere gjennom Den kulturelle skolesekken som Naak retter seg mot med egenproduserte formidlingsprosjekter. Kreativt gjenbrukssenter og Peers Verskted DA er samarbeidspartnere om delte formidlingsprosjekt. Prosjektorganisering Prosjektorganisasjonen vil bestå av en styringsgruppe med prosjekteiere Snk ved direktør Turid Hofstad, Inderøy Kommune v repr., Stiftelsen NIls Aas Kunstverksted v arvinger, og evt medlem fra Regional Utviklingsavdeling NTFK. I en arbeidsgruppe vil avdelingsleder Regionmuseer Ingvild Johnsen, samt prosjektleder inngå, samt to medlemmer til. Det vil bli etablert en under-arbeidsgruppe som har som oppgave å arbeide med finansiering, samt en ressursgruppe somm har en løsere tilknytning. I løpet av utviklingsprosjektets ulike faser vil arbeidsgruppa periodevis invitere inn ressurspersoner imed kompetanse på aktuell hovedaktivitet.

15 Samarbeidspartnere Steinkjer Næringsselskap, Inderøy Kommune,Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Kreativt Gjenbrukssenter ved Flyndra AS, Den Kulturelle Skolesekken lokalt og regionalt,museet Midt, Trondheim Kunstmuseum, Trøndelag Senter for Samtidskunst, Innherred Reiseliv, DGO, andre reiselivsaktører Aktiviteter Aktiviteter Forprosjektet skal berede grunnen for hovedprosjektet, og hovedaktivitetene HA, tar utgangspunkt i vedlagte prosjektskisse. HA 1 Markedsorientering Mål: Å definere hva de viktigste målgruppene/markedet er for NYE Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette hvilken posisjon og rolle NYE Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. HA 2 Driftsplan og finansiering. Lage en utredning for potensialet for markedsutvikling, for de ulike innholdsområdene/produktene. Avdekke hvordan Kunstverkstedet kan utvikle et sterkere nasjonalt nedslagsfelt, og lage en internasjonal strategi for NYE Nils Aas Kunstverksted. Gjennomføre en markedsundersøkelse knyttet til nye målgrupper for formidling. Mål:En ferdig finansiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. HA 3 Finansiering tilpassing av bygg Å lage en strategi for finansiering må seksjoneres opp i to faser og ulike målområder og samordnes med takt i innholdsutvikling. Målområder i fase en er utvidet utstillingsareal for samling og samtidskunst, et utvidet verksted for formidling, og gjenskaping av NYE Nils Aas sitt atelierverksted. Fase to er flytting av verksted for formidling til tredje etasje, flytting og utvidelse av museumsbutikk til mellometasje. Utrede mulighet for serveringstilbud sett i forhold til videre utvikling av huset. Studietur til sammenlignbare institusjoner inngår i dette aktivitetsområdet. Mål: Å definere økonomiske samarbeidspartnere, samt produsere og levere søknader. Finne gode samarbeidspartnere. HA 4 Innholdsutvikling av samling og utstilling - produktutvikling Samlingen danner en kjerne for utstillingsstedet NYE Nils Aas Kunstverksted. Samlingen er et unikt forskningsmateriale, en historisk kontekst og et historisk dokument. Samtidig kan samlingen ses som en resonansbunn for visning av samtidskunst. En samling er levende når den er i dialog med sin samtid hvilke holdninger og verdier skal ligge til grunn for presentasjon av Nils Aas? Hvordan har

16 dette konsekvenser for utstillingsprofil? I denne fasen legges det inn studieturer til sammenlignbare visningssteder for kunst. Mål: - Produktutvikling: Å ta utgangspunkt i et unikt materiale og definere nye formidlingsprodukter basert på det, samt gå gjennom grunnleggende prinsipper som kan danne en base for ny virksomhet og nye produkt. - Å legge en plan for første driftsår HA 5 Salg og butikk En museumsbutikk skal framstå helhetlig og innbydende, med et spenn i kostnadsnivå, samt tidsaktualitet og dynamikk. Hvilket innhold og hvilken plassering i bygget kommuniserer best med tilfang av kunder, og øvrig marked i nærområdet? Spesialisering utenom kunst - hvilken? - Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. HA 6 Forskning og kompetanseutvikling Hvilke muligheter ligger i digitale verktøy som opplevelses- og interaksjonskanaler innenfor formidlingen? Utrede om dette kan være tema for samarbeid med NTNU? År med kompetanse på formidling til barn, unge og til grupper danner en kompetanseplattform. Formidlingspraksisen ved Nils Aas Kunstverksted kan kobles opp mot forskning ved HINT. Mål: - Å opprette en kontakt og skrive intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT knyttet til foskning og kompetanseutvikling for å stimulere til ytterligere forskning og publisering omkring Nils Aas. Derigjennom øke markedspotensialet. Målgrupper Investorer - samarbeidspartnere Kundemasse eksisterende og ny, DKS, turister, DGO og andre reiselivsaktører lokalt, regionalt og nasjonalt Målgruppe seminar, unge kunstnere/journalister, markedsutviklere, bedriftsutviklere Resultat Beslutningsgrunnlag for hovedprosjekt og utvikling av Nye Nils Aas Kunstverksted Effekter Prosessen utvikler aksept og forventningeer til formatet til visningsstedet hos målgruppen

17 Tids- og kostnadsplan Tidsplan Tids- og milepælsplan Tidsplan HA1 Markedsorientering Mål: Å definere de viktigste målgruppene og markedet for Nye Nils Aas Kunstverksted, samt å målsette posisjon og rolle for Nye Nils Aas Kunstverksted skal ha på lokal, regional, nasjonal og internasjonal basis. Innen 1. september: Seminar i Nils Aas Kunstverksted for utvikling av innhold produkt, gjennom kunnskapsdeling og samhandling md unge kunstnere, nasjonal kompetanse og lokale samarbeidspartnere. 15. SEPTEMBER 2014 HA 2 Driftsplan og finansiering. Mål: Å gjennomføre markedsundersøkelse rettet mot nye målgrupper. 15. OKTOBER En ferdig finasiert forretningsmodell for NYE Nils Aas Kunstverksted. 31. DESEMBER 2014 HA3 Finansiering tilpassing av bygg Mål: Prioritere innholdsområder og forventet progresjon, og definere samarbeidspartnere samt produsere og levere søknader. Innen 1.november: Gjennomføre markedsundersøkelse samarbeidspartnere 15. OKTOBER 2014 HA4 Innholds- og produktutvikling av samling og utstilling. Mål: Å ta utgangspunkt i det unike materialet og definere grunnleggende prinsipper som kan danne base for ny virksomhet og nye produkter. Å legge en plan for første driftsår. 31. DESEMBER 2014 HA 5 Salg butikk og marked Mål: Å lage en forretningsmodell for museumsbutikk. 30. OKTOBER 2014 HA 6 Forskning og kompetanseutvikling

18 Mål: Å opprette kontakt og intensjonsavtaler for samarbeid med NTNU og HINT. 30. NOVEMBER 2014 NAVN TIMEVERK ARBEIDSOPPGAVER PROSJEKTEIERE Turid Hofstad 20 timer Prosjektansvar Tronstad/Aas 20 timer Forankring, prosjektdeltakelse Ntfk, RUA 10 timer Forankring, prosjektdeltakelse ARBEIDSGRUPPE Ingvild Johnsen 70 timer Prosjektansvar, prosjektgruppemøter Inger Marie Lillesand 150 timer Prosjektledelse, koordinering, kompetanseinnhenting, framdrift Reidun Huseth 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Kaja Steffenak 100 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse, sekretærfunksjon Resssursgruppe 50 timer Prosjektgruppemøter, fagkompetanse Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Arbeidsgruppe - finansiering Arbeidsgruppe - hoved Innleie ekstern kompetanse Markedsundersøkelser Prosjektansvarlig RDO arbeidsgruppe RDO ressursgruppe Seminar Studietur Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Regionalt Næringsfond Samarbeidspartnere Stiklestad Nasjonale Kultursenter

19 Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Prosjektbeskrivelse forprosjekt Nils Aas Kunstverksted.docx /24 Orientering om Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus (O)? (Tegninger) Framlegges i møtet 14/25 Kommunereform avklaring av strategier (D) Børn R Skjelstad innleder 14/26 Evaluering av DMS før reduksjon (D) Bjørn R Skjelstad innleder

20 14/27 Innherreds-programmet innbetaling av utestående (A) Innherred, Innherredsprogrammet II - rapport Utarbeidet av Grete Ludvigsen, næringssjef Levanger kommune

21 Innledning Det beskriver her på vegne av sekretariatet for Innherredsprogrammet hvilket arbeid og hvilke prosjekter som er finansiert av Innherredsprogrammet. Rapporten er laget på forespørsel fra ASG (Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen) i møte i forbindelse med behandling av utbetalingsanmodning på kr for InVest sin andel av Innherredsprogrammet II. Tilbakeblikk fra Innherredsprogrammet I (2006/2007) Innherredsprogrammet er et regionalt næringsutviklingssamarbeid for Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Verran kommuner. Innherredsprogrammet startet opp i 2005 og ble videreført i Det ble gjennomført en solid prosess for utarbeidelse av handlingsplan 07/strategiplan høsten Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Med udisponerte midler ved årsskiftet 2006/2007 ble programperioden forlenget. I tillegg gikk flere prosjekter videre inn i Finansieringen av Innherredsprogrammet var: InVest kommunene (Inderøy, Verran og Steinkjer) til sammen kr ,- Innherred samkommune (Levanger og Verdal) til sammen kr ,- Sum kr ,-. Det foreligger egen rapport Innherredsprogrammet I - også kalt 2006/2007. Innherredsprogrammet II Det ble i møte 12. juni 2008 drøftet status for Innherredsprogrammet 2006 og ambisjoner og interesse for videreføring av Innherredsprogrammet. Alle kommunene var representert.

22 Det ble enighet om å fortsette samarbeidet og om å be Nord-Trøndelag Fylke om å få opprettholdt tilsagnet på inntil kr datert til videreføring av Innherredsprogrammet. Nord-Trøndelag Fylkeskommune videreførte og utbetalte sitt tilsagn av på kr ,- med følgende forutsetning: Tilsagn fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune stort kr ,- som er opprettholdt kan benyttes, gitt følgende forholdsmessig medfinansiering fra kommunene: InVest kommunene kr ,- Innherred samkommune kr ,- Dette utgjør til sammen kr til Innherredsprogrammet II. Innherred samkommune behandlet sin andel i samkommunestyremøte og bevilget til sammen kr fordelt på 2008 og 2009 til forlengelse av Innherredsprogrammet. Bevilgningene ble for Levanger og Verdal belastet felles regionalt næringsfond. Beløpet er utbetalt til konto for Innherredsprogrammet som fram til desember 2013 har vært i forvaltning av Steinkjer Næringsselskap AS. Konto og forvaltning overføres i desember 2013 til Innherred Samkommune som har sekretariat for Innherredsprogrammet. Innbetaling fra InVest foreligger ikke enda. Det har vært sporadisk møtevirksomhet om Innherredsprogrammet II i perioden , men den konkrete aktivitet knyttet til midlene starter først i Hver enkelt beslutning på hva prosjektmidlene skal gå til er gjort av ordførerne i fellesskap underveis. Strategi Prosjektplan for «Innherred 2020» ble utarbeidet av Trøndelag Forskning og Utvikling, datert med undertittel: «Næringsmessige utfordringer og muligheter i et 10-års perspektiv»

23 Organisering Det ble i møte besluttet at ordførerne utgjør styringsgruppen i det videreførte Innherredsprogrammet. Ordfører Robert Svarva leder arbeidet fra Det har ikke blitt utnevnte ny leder etter dette. Administrative kostnader Innherredsprogrammet II Steinkjer Næringsselskap AS har frem til desember 2013 hatt kontoføringen for Innherredsprogrammet. Det er fra desember 2013 overført til Innherred Samkommune. Det er ikke belastet Innherredsprogrammet II for administrative kostnader i forbindelse med dette arbeidet. Om de enkelte prosjekter/prosjektområder 1) DESTINASJONSARBEID 2012 og 2013 til sammen kr ,- Innherredskommunene inngikk fra en treårig avtale med Innherred Reiseliv (nå Visit Innherred) (med opsjon på 2 års videreføring) om destinasjonssamarbeid på Innherred. Det økonomiske er delt mellom en fellesandel som er besluttet dekket av Innherredsprogrammet kr (inkl. mva) pr år og en andel for hver kommune avhengig av innbyggertall. Årsrapport for 2012 og for 2013 fra Visit Innherred er vedlegg til denne rapporten 2) REKRUTTERING Global Future kr ,- Global Future er talentmobilisering av høyt utdannede kvinner og menn med flerkulturell bakgrunn og gode norskkunnskaper til sentrale stillinger, lederstillinger og styreverv. Programmet skal øke bedriftenes tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft og mangfoldet i næringslivet. Programmet er landsdekkende og gjennomføres av NHOs regionkontorer. Vurdering av resultat En ny SINTEF-rapport viser at Global Future er en stor suksess. I følge SINTEF er det oppnådd svært gode resultater og programmet har høy kvalitet. Mer enn hele 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse og mer enn 16 prosent har fått lederstillinger i perioden. -Dette er strålende resultater! Vi er veldig stolte av deltagerne og den innsatsen de har vist i programperioden. Resultatene viser at Global Future-

24 satsningen vår er en riktig satsning, sier avdelingsdirektør for arbeidsliv i NHO, Lars Jacob Hiim. SINTEFs hovedkonklusjon i rapporter er at den nasjonale utprøvingen av Global Future har gitt en svært god resultatoppnåelse og at programtilbud og gjennomføringsprosess framstår som kvalitetsmessige meget vellykket. Hovedfunnene i rapporten viser resultater: - vel 2/3 av deltagerne har hatt karrierebevegelse - 59 styreverv, registrert 37 personer er etablert i løpet av programmet. I tillegg har: - mer enn 16 prosent fått lederstillinger eller stillinger med lederansvar. - mer enn 26 prosent har fått nye jobber som er mer samstemt med deres utdanning og kompetanse - mer enn 16 prosent av tidligere arbeidsledige har kommet i jobb - mange oppgir at de har fått økt motivasjon, selvinnsikt og selvtillit, samt at de er svært fornøyde med at de har fått tilgang til nettverk. Hiim viser til at arbeidet som regionskontorene og deres prosjektledere har lagt ned skal ha en stor del av æren for at prosjektet har blitt så vellykket. Den store entusiasmen og iveren til de regionale prosjektlederne har vært veldig viktig i dette prosjektet, sier han. - Global Future er et av NHOs viktigste prosjekter. Norsk næringsliv trenger kvalifisert arbeidskraft; da kan vi ikke la denne viktige gruppen stå utenfor, sier Hiim. Han viser til at målet er at deltakerne i større grad får brukt sine ressurser og kvalifikasjoner i relevante jobber. - Når så mange av deltagerne har hatt karriere bevegelse i løpet av perioden, er det helt tydelig at vi har hatt et riktig fokus, sier Hiim. 3) SKOGNETTVERK INNHERRED kr ,- Et treårig prosjekt med kr pr år. (kr ikke innbetalt pr. d.d.) Skognettverk Innherred ble etablert som et samarbeid mellom kommunen Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Mosvik, Verran og Steinkjer. Det var ordførerne i regionen som tok initiativ til etablering av samarbeidet. Styringsgruppen/arbeidsgruppen for nettverket består av representanter fra Værdalsbruket/Inntre, skogeierne, Steinkjer kommune, Sødra Cell og Levanger kommune. Fylkesmannen er sekretær for gruppen. Nettverket er således forankret i skognæringsaktørene i regionen, politisk gjennom ordførerne og i Utviklingsplan for Innherredsregionen (Innherredsprogrammet ). Formålet med nettverket er å arbeide for økt skogbruksaktivitet i regionen og derigjennom øke verdiskapingen i skognæringen. Prosjektplan vedlegges. Prosjektet er i avslutningsfasen og har pr d.d. ikke levert sluttrapport.

25 4) Telemarksforskning kr ,- På samme måte som i forrige Innherredsprogramperioden er det også i denne perioden utarbeidet en næringsanalyse i samarbeid med Telemarksforskning og med Knut Vareide som prosjektleder. Dette arbeidet ble finansiert med kr fra Innherredsprogrammet II. Rapporten kan lastes ned på Oppsummering økonomi: Finansiering: Bevilgning fra Nord-Trøndelag Fylke: Innbetalt fra Innherred Samkommune Uteståend fra InVest Sum finansiering i Innherredsprogrammet II Prosjekter belastet: Destinasjon 2012 og Skognettverk Innherred Global Future Telemarksforskning Utestående: Skognettverk Innherred Sum Inngått forpliktelse: Destinasjonsarbeid 2014 (eks mva) Totalsum kostnader Det er tilkommet renteinntekter for kr ,-. Avslutning De økonomiske rammene er nå oppbrukt og som en ser av ovenstående oversikt har Nord-Trøndelag Fylke og Innherred Samkommune forskuttert midler til prosjekter for InVest-kommunene gjennom Innherredsprogrammet. Denne rapporten er ikke formelt behandlet i styringsgruppen for Innherredsprogrammet II, men er ut fra undertegnedes kunnskap i saken den formelle versjonen. Dersom det er behov kan ordførerkollegiet ta opp denne rapporten gjennom formell beslutningsstruktur i Innherredsprogrammet. Videreføring av Innherredsprogrammet Ordførerne må ta stilling til om Innherredsprogrammet skal videreføres og om hvordan dette skal finansieres for framtiden.

26 Ingen saker meldt 14/28 Eventuelt

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Arkivsak. Nr.: 2013/1065-29 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Rådmannens

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/2990 Klassering: 130 Saksbehandler: Anders Haraldsen INNHERREDSSAMARBEIDET - VIDEREFØRING. INNHERREDSPROGRAMMET

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.04.2010 Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 12.30 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Torunn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 12.05.2010 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 14 00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen, Carl Ivar Cøppen Torunn Austheim,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

Regionale effekter Smart-Grid kr ,00 kr , Bergmannsparken og gruveområdet kr ,00 kr ,00

Regionale effekter Smart-Grid kr ,00 kr , Bergmannsparken og gruveområdet kr ,00 kr ,00 INVEST næringsfond Dato Kommentar Sak Inngående Utgående Ikke utbetalt 02.07.2012 Overført fra Verran Kommune 3 197 506,00 Inderøy Kommune Lensmyra (overført fra Verran) 129 626,00 NAV Verran Ung gnist

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.10.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.03.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Øivind Stenvik (for Dagfinn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Jostein Gjermstad FRP Harald Ness AP Margareth Halle Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2

ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 ByR STEINKJERREGIONEN SØKNAD TIL FASE 2 Landbruk 21 Skog 22 Midt i biomassen med blikket rettet framover ByREGIONS PROGRAMMET _ FASE1 Prosjektet har som mål å stimulere til samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0243 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Frostatingsprosjektet - hovedprosjekt Kort beskrivelse Forprosjektperioden for Frostatingsprosjektet

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2013-0188 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Skogpådriverprosjekt Namdal Kort beskrivelse Skogpådriverprosjekt Namdal er et aktvitetspådriverprosjekt

Detaljer

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016

Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Arkivsak. Nr.: 2012/1273-13 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk Formannskapet Kommunestyret Søknad om tilskudd Nils Aas for å balansere budsjett 2016 Rådmannens

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg

Møteprotokoll. Fellesnemndas arbeidsutvalg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemndas arbeidsutvalg Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 08:00-09.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sluttrapport - utvidelse av Nils Aas Kunstverksted tas til orientering

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sluttrapport - utvidelse av Nils Aas Kunstverksted tas til orientering Arkivsak. Nr.: 2015/1732-2 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Sluttrapport investeringsprosjekt nr. 8010 - utvidelse av Nils Aas Kunstverksted,

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse

Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Søknad Søknadsnr. 2013-0156 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Kulturbaserte arbeidsplasser i samarbeid med flerkulturell kompetanse Kort beskrivelse Det skal bygges opp en

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0015 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Drift- og fondsmider 2013 Kort beskrivelse SØKNAD FOR BUDSJETTÅRET 2013 Styret i Midtnorsk Filmfond søker med dette eierne

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0043 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn By- og regionutvikling og næringsutvikling på Nedre

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010.

Prosjektgruppa har 8 faste deltakere fra ulike avdelinger hos FM og FK, i tillegg til prosjektleder. Gruppa har hatt 7 møter i 2010. Universell utforming som regional utfordring Pilotfylket Nord- Trøndelag Årsrapport 2010 1. K1: Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommuner og kommuner At Nord- Trøndelag er et pilotfylke for universell

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold

Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Saknr. 14/11212-5 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Tildeling av midler til Anno museum, avd. Glomdalsmuseet for utvikling og ferdigstilling av en permanent utstilling om kulturelt mangfold Innstilling

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: Tidspunkt: 09:30-13:45 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kantina, 3. etg., Inderøyheimen Dato: 23.09.2009 Tidspunkt: 09:30-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP

Detaljer

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse

Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn tildeling Nord-Trøndelag. Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Vedlegg: Innvilget søknader prosjektskjønn 2016 2. tildeling Nord-Trøndelag Tittel prosjekt Søker Beskrivelse Bedre å være barn i Nord-Trøndelag. KS N-T Videreutvikling av Ressursteam oppvekst Region Namdal

Detaljer

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA

REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING JUNI 2008 PÅ FROSTA REFERAT FRA FROSTATINGSSAMLING 16. 17. JUNI 2008 PÅ FROSTA Til stede: 1. Frank Christiansen, Verran kommune 2. Aud Gaundal, Steinkjer kommune Bare 16.06 3. Unni Storstad, Steinkjer kommune 4. Ida Stuberg,

Detaljer

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Straumen Hageby. Søker Art Inderøy AS Gyldig til dato - Arkivsak 2016-0010 Tilsagnsnr 2016-0010 Status Under behandling

Detaljer

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014

Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Saknr. 14/5027-2 Saksbehandler: Ingrid Lundvall Regional samhandling Oslo nord Søknad om støtte til forprosjekt 2014 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner forprosjektet til «Regional samhandling Oslo

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360

Saksframlegg. Trondheim kommune. SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Saksframlegg SAMARBEIDSAVTALE- BYER I MIDT-NORGE Arkivsaksnr.: 05/16360 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret slutter seg til samarbeidsavtalen med Byer i Midt-Norge Saksfremlegg - arkivsak 05/16360

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran servicekontor Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 18:00-20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift

Søknadsnr. 2015-0123 Søknadsår 2015 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Midt-Buskerud Videreføring av Ja bedrift Søknad Søknadsnr. 20150123 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i MidtBuskerud Videreføring av Ja bedrift Kort beskrivelse Ja bedrift ordningen legger til rette

Detaljer

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30

Møteprotokoll. Inderøy kommune. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: Tidspunkt: 18:00-19:30 Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested:, Inderøy Kulturhus Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00-19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ole Tronstad SP Ida Stuberg

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen

Søknadsnr Søknadsår 2017 Arkivsak. Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Søknad Søknadsnr. 2017-0005 Søknadsår 2017 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Tana Visit Varanger - et regionalt samarbeid for salg innen reiselivsnæringen Kort beskrivelse Visit

Detaljer

Søknad om tilskudd- næringsfondet

Søknad om tilskudd- næringsfondet JUN?016 RF13.50 www.regionalforvaltning.no Søknad Søknadsnr. 2016-0013 Søknadsår 2016 Arkivsak Støtteordning Kommunalt næringsfond Prosjektnavn Søknad om tilskudd- næringsfondet Kort beskrivelse Oppfylle

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER

REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Levanger 01.12.03 REFERAT FRA MØTE I FROSTATING 28.11.03, FONNFJELL HOTELL, MERÅKER Til stede: 1. Per Sverre Rannem Steinkjer kommune 2. Trond Waldal Steinkjer kommune 3. Tomas Iver Hallem Verdal kommune

Detaljer

Forankring og godt samspill gir resultat!

Forankring og godt samspill gir resultat! Forankring og godt samspill gir resultat! God forankring, rett kompetanse og nok tid gir resultat Forankring tar lengre tid enn det en tror, men det er en investering som er helt avgjørende Forankring

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Liv Inger Kvam Frøseth AP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Kjetil Helgesen SP Liv Inger Kvam Frøseth AP Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 21.04.2009 3. etasje, Inderøyheimen Tidspunkt: 08:30-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Per Ørjan Hansen SP

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Interkommunalt samarbeid om gjeldsrådgivning - prosjektsøknad Saksbehandler: E-post: Tlf.: Joar Harry Aksnes joar.aksnes@innherred-samkommune.no Arkivref: 2009/3512 - / Saksordfører:

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken)

Søknadsnr Søknadsår 2014 Arkivsak Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Søknad Søknadsnr. 2014-0110 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Regionale utviklingsmidler i Lier, Røyken og Hurum (Region Vestviken) Inkludering gjennom dialog Søknadssum kr 388 200 Kort

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Christina Wolan SP Trine Berg Fines H Jostein Erik Gjermstad Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.10.2014 Tidspunkt: 09:00-14:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Leif Hjulstad SP Petter

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS

Verran kommune. Saksframlegg. Søknad om tilskudd til konsept- og kommunikasjonsplattform stor kr fra Malm Hotell AS ved Jekta AS Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-6 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer