Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Peter Ardon, Roger Sæthre, Rolf Bosnes, Nanna Dyrendal, Jørn Ove Heggland, Morten Aakvik, Anders Haraldsen Truls Eggen Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling, V; vedtak Styremøte Inn-Trøndelag Skatteoppkreverkontor 1/15 2/15 Møtepapirer ettersendes Møte andre saker 15/93 Referat fra ASG (V) 15/94 Referat fra PSG (O) 15/95 Ad referat fra Inn-Trøndelag Næringssamarbeid " Evaluering av samarbeidet i Inntrøndelag Næringssamarbeid" - (D) Torunn A 15/96 Inn-Trøndelag Næringsfond "Forprosjekt miljøtiltak." (V) 15/97 Kommunereform info etter prosjektledersamling (O) Anders 15/98 Utredning 4K (D) 15/99 Fullført saksbehandling i ASG/PSG/Vertskommunesamarbeid (V) 15/100 Referat fra møte i Inn-Trøndelag næringsfond (O) 15/101 Eventuelt MVH Roger Sæthre Sign.

2 15/93 Referat fra ASG (V) Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Verran - Rådhuset Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Morten Aakvik, HTV Verran Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Randi Tessem, Inderøy kommune ( til 15.00) Torunn Austheim, Steinkjer kommune ( til 13.15) Svein Åge Trøbakk, Steinkjer Kommune Nanna Dyrendal, HTV Inderøy Jørn Ove Heggland, HTV Snåsa Anders H Haraldsen, Sekretær Inn-Trøndelag Liv Inger Næss Masdal, Sekretær Inn-Trøndelag (på helsesakene) Rolf Bosnes, HTV Steinkjer Sak Frist Ansvar 15/85-Referat fra ASG Vedtatt (V) 15/86-Referat fra PSG Tatt til orientering (O) 15/87-Referat fra Inn- Tatt til orientering Trøndelag regionalt Fond (O) 15/88-Kommunereform Vedtak: Rapport fra felles utredning for kommunene Frosta, Fellesutredningen og Levanger, Verdal, Inderøy, Verran, Steinkjer og videre arbeid/prosess Namdalseid, datert tilfredsstiller ikke det (V) "Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn Trøndelagskommunene (4K)" som er vedtatt likelydende i kommunestyrene. For å kunne tilfredsstille mandatets pkt. 9.0 (Utredning/konsekvensanalyse) engasjeres tilstrekkelig ekstern kapasitet og kompetanse til å foreta de påkrevde utredninger og konsekvensanalyser. Tidligere er det avsatt en ramme på kr til å dekke disse kostnadene, og det er så langt ikke benyttet noe av denne rammen. Utført 1

3 15/89- ByRegionsprogrammet orientering etter oppstartsamling (O) 15/90- Innherredsprogramm et III status og videre strategi. (D) 15/91-Sekretariatfunksjonen opprettelse av utvalg i Ephorte (V) 15/92 Eventuelt Ingen saker arbeid er gjort av egne ressurser innenfor Inn Trøndelagssamarbeidet ved sekretariatet. De utredninger som den enkelte kommune har gjort, f.eks. ved utredning/vurdering av selvstendighetsalternativet skal/kan inngå som en del av grunnlaget for konsekvensanalysen. Arbeidet skal intensiveres, og ferdigstilles innen (Inderøy var ikke representert under denne saken) ByRegionsprogrammet fase 2 er en stor felles satsing for Inn-Trøndelagskommunene. Det er lagt opp til et 3-årig program med aktiviteter kostnadsberegnet til 4,5 mill. KMD dekker inntil 44.5%. Dette programmet har mange fellestrekk med andre regionale satsinger som: Inn-Trøndelagssamarbeidet Kommunale planprogram Regionreformprosessen Kommunereformprosessen Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag Steinkjer som administrasjonssenter Innherredsprogrammet III Regionale strukturendringsprosesser Det er ønskelig at disse prosessene ses i sammenheng og at tilgjengelige ressurser ses i sammenheng. Innherred Samkommune har fattet følgende vedtak: "Samkommunestyret stiller seg positiv til deltakelse i Innherredsprogrammet del III for videre vekst og utvikling i regionen. Det søkes finansiell bistand til drift av Innherredsprogrammet del III fra NTFK og FMNT" Vedtak: En felles søknad utformes og sendes Fylkeskommunen så snart som mulig. ASG og PSG opprettes som utvalg i Steinkjer kommunes Ephorte system. Disponering av sekretariatsressursene legges fram som sak i neste møte. Neste møte på Inderøy 2

4 15/94 Referat fra PSG (O) Referat fra møte i Politisk styringsgruppe - PSG Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Verran - Fosdalen Anders H Haraldsen Deltakere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen Sak Frist Ansvar Møte med Styreledere for kommunenes vekst og vekst og attføringsbedriftene i attføringsbedrifter var til stede. (- Arbeidssentralen) Inn-Trøndelag En gjensidig orientering om bedriftene og tanker om eventuell samhandling framover. Enighet om at det konkret bør ses på mulighetene/utfordringene gjennom en utredning. a) Felles utredning om kommunene kan bli en mer aktiv kunde til Vekstbedriftene, dvs. identifisere flere oppgaver i kommunene som passer for slike bedrifter. b) Gå sammen om å øke bestillerkompetanse. Mandat utformes og leverandørmuligheter Sak 15/41 Referat fra PSG (V) Sak 15/42 Referat fra ASG (O) Sak 15/43 Referat fra Inn-Trøndelag Næringsfond (O) Sak 15/44 Kommunereform fellesutredningen 8K og undersøkes. Til sak 15/38: Det sendes ut en presisering til høringsinstansene som tydeliggjør forutsetingene: Utredningenen er i tråd med styringsdokumenet for Inn- Trøndelagssamarbeidet Notatet er ikke realitetsbehandlet verken i ASG eller PSG Høringsfristen settes stil Ellers vedtatt som ref fra PSG Tatt til orientering Utkast til Strategisk Næringsplan for Inn-Trøndelag sendes til høring i de enkelte kommunene basert på et felles saksframlegg. Fellesutredningen 8K tas til orentering. Med henvisning til vedtak i ASG, sak 15/88 tas det videre skritt for å få svar på "Mandat for felles 3 Anders Haraldsen

5 videre arbeid/prosess (D) utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) ". Spesielt med henvisng til mandates pkt. 9. Arbeidet søkes ferdigstilltil Sak 15/45 Byregionsprogrammet orientering etter oppstartsamling (O) Sak 15/46 Innherredsprogrammet III status og videre strategi (D) ByRegionsprogrammet Fase II har hatt sin offisielle oppstart. Regjeringen legger stor vekt på arbeidet og kommer med en egen melding for stortinget tidlig i "Bærekraftige byer og sterke distrikter". Vi har gjennom deltagelse i ByRegionsprogrammet forpliktet oss til en arbeidsinnsats estimert til 1,5 mill per år i 3 år. Prosjektplan basert på søknaden utarbeides. En bør se nærmere på den totale ressurbruken på prosjekter som "overlapper" hverandre. Det planlegges et oppstartsmøte i des Inn-Trøndelagskommunene og Innherred samkommune har gjort vedtak som forplikter kommunen til aktiv deltakelse i Innherredsprogrammet III. Prosjektplan (gropskisse) utarbeides til møte med alle ordførere og Rådmenn Dette som grunnlag for blant annet søknad om prosjektmidler fra NTFK Anders Haraldsen Anders Haraldsen Sak 15/47 Eventuelt Valg: Snåsa fortsetter med ledervervet i ASG ut året. Steinkjer tar over deretter. Steinkjer overtar ledelsen av PSG fra dette møtets dato. Vigdis Hjulstad Belbo takkes for innsatsen i forumet. Dato for nytt møte ikke fastsatt 15/95 Ad referat fra Inn-Trøndelag Næringssamarbeid " Evaluering av samarbeidet i Inntrøndelag Næringssamarbeid" - (D) Torunn A Evaluering av samarbeidet i Inntrøndelag Næringssamarbeid Samarbeidet oppleves nyttig. Vi registrerer at kommunene er ulike og at vi finner løsninger som ivaretar de ulike interessene på en best mulig måte. Vi opplever at det er trygt å ta opp saker og diskutere med ulike oppfatninger, og at vi finner fram til kompromisser. Vi registrerer at Verran ikke deltar med representasjon i samarbeidet. Det betyr at søknader til regionalt fond sendes inn uten at de har fått riktig veiledning. Verran kommune kontaktes angående saken. 4

6 15/96 Inn-Trøndelag Næringsfond "Forprosjekt miljøtiltak." (V) Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Forprosjekt miljøtiltak Søker Fuglesangdahl AS Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Avventer vedtak Saksbehandler gunn.tangstad (Gunn Tangstad) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. Vurdering Søknaden faller inn under kriteriet 1, 2 og 3 i vedtektene til Inn-Trøndelag regionale fond, og er i tillegg tidsriktig med vektlegging av miljø/grønn næring. Miljøbevissthet med å etterstrebe både en bærekraftig og mer effektiv byggeprosess. Ikke bare profitt, men likestilt er også bevisstheten rundt bruk og gjenbruk (ikke bruk og forbruk). Søknaden faller innenfor Strategi 2 næringsutvikling i utkast til næringsplan for Inn- Trøndelag (til høring i Formannskapene): A grønt næringsperspektiv, B kobling med FoUmiljøene i SINTEF og NTNU, en del av mer effektiv produksjon/ bedriftsnettverk som dekker bedrifter i 4 Inntrøndelagskommunene, C eksempel på offensiv veilednings- og utviklingsapparat Involvering av både kompetansemiljøer og flere næringsaktører for å nå prosjektmålet -..å definere et hovedprosjekt som involverer flere aktører i bransjen, og som har til hensikt å utvikle og implementere løsningen. Resultatet skal være til nytte for andre aktører i regionen - er udelt positivt. 5

7 Vi ser en parallell til prosjektet «Mer effektiv produksjon», og at man her kobler litt den samme tankegangen for å oppnå bedre lønnsomhet i effektiv utnyttelse av materialer/avfallshåndtering. o Og at dette blir kunnskap/løsninger som flere i regionen får delta på/ta del i er i tråd med vektlegging i strategisk næringsplan (kan vel vise til den, slev om den ikke er endelig vedtatt). Forprosjekt som skal utrede innhold i hovedprosjekt, koble flere bedrifter og identifisere mulige nasjonale finansiører (Innovasjon Norge / regionale eller nasjonale forskingsfond mv) Et godt eksempel på et FOU-prosjekt. En kobling mellom forskningsmiljø og næringsliv hvor vi i det offentlige også bidrar. Blir ofte etterlyste som prosjekter her er et godt svar på den etterlysningen. Forslag til vedtak Næringsarbeiderne i Inn-Trøndelag innstiller på kr fra Inn-Trøndelag regionalt fond til dette forprosjektet Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført Midler fra fond 2015 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Utvikle skisse til et prosjekt på effektivisering av byggeprosessen/avfallshåndtering byggeplass Prosjektbeskrivelse Avfallshåndtering er en kjent problemstilling i bygg/anlegg. Det kjøpes inn altfor mye, det blir for mye avkapp, avfallet blir for dårlig sortert og fyllingsgraden er for liten. Dette gir økte kostnader for bedriftene og en unødvendig høy belastning for miljøet. Det er behov for å se på hele verdikjeden fra logistikk i innkjøp til gjennomføring av produksjon på byggeplass. Viktige stikkord til det siste er avfallshåndtering ("det skal være vondt å kaste") 6

8 og reduksjon av ikke-produktiv tid. Målet er å optimalisere bruk av varer og menneskelige ressurser til felles nytte for både miljø og bedrift. Fuglesangdahl AS ønsker å gå i dybden av temaet - hva gjør andre? Finnes det tidligere forskning på området? Hva må til for å ha gode løsninger på utfordringen? Vi søker herved om midler til et forprosjekt for å se på hvilke muligheter som finnes. Prosjektplanen skal senere brukes til et hovedprosjekt som involverer flere aktører i bransjen, og som har til hensikt å utvikle og implementere løsningen. Forskningsresultatet vil være tilgjengelig for andre aktører på Innherred, og forhåpentligvis til stor nytte for bransjen i sin helhet. Vi har knyttet oss opp mot ekstern kompetanse fra NTNU via SINTEF. De vil også bistå oss videre inn i hovedprosjektet. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Fuglesangdahl AS Jæktsmedgata 7725 STEINKJER Kontaktperson Helene Hofstad Rølivegen STEINKJER Prosjektleder Helene Hofstad Rølivegen STEINKJER Mottatt offentlig støtte tidligere: Ja VOX-midler Spesifikasjon Bakgrunn Vi ser et tydelig behov for å gjøre ned med hele prosessen fra innkjøp til ferdig produkt med tanke på avfallsmengde og effektivisering. Dette er et velkjent problem i bransjen. Prosjektmål Målet er å definere et hovedprosjekt som involverer flere aktører i bransjen, og som har til hensikt å utvikle og implementere løsningen. Resultatet skal være til nytte for andre aktører i regionen. Forankring Selve forskningen utføres av ekstern kompetanse fra NTNU via SINTEF. Evt. tidligere forskningsresultat tas inn. Prosjektorganisering Prosjektet styres av Fuglesangdahl AS. Forskningen utføres av Lars Andersen ved NTNU Samfunnsforskning. 7

9 Samarbeidspartnere NTNU, SINTEF, Steinkjer Næringsselskap, Retura, Norsk Navigasjon og Enova. I selve hovedprosjektet tilknyttes flere aktører i bransjen. Aktiviteter Prosjektbeskrivelse av hovedprosjekt Målgrupper Alle aktører i bransjen, særlig i området Nord-Trøndelag Resultat Finne konkrete tiltak for å redusere avfallsmengde og "dødtid". Effekter Økt sorteringsgrad på avfall (avfallsgrad på min. 90%). Tids- og kostnadsplan Tidsplan Oppstart forskning (NTNU) ca. 1. okt. Prosessen løper deretter kontinuerlig i samarbeid mellom prosjektansvarlig (FD) og NTNU/SINTEF, Steinkjer Næringsselskap, Retura, Norsk Navigasjon og Enova. Forventet fullført prosjektbeskrivelse medio desember. Kan deretter forhåpentligvis starte arbeidet med hovedprosjektet og involvere andre aktuelle aktører i bransjen. Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Bistand fra NTNU/SINTEF Eget arbeid Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM Egenfinanisering Midler fra fond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato 8

10 15/97 Kommunereform info etter prosjektledersamling (O) Anders Info kommer i møtet. (eller ettersendes) 15/98 Utredning 4K (D) Drøfting i møtet. 15/99 Fullført saksbehandling i ASG/PSG/Vertskommunesamarbeid (V) Sak 15/99 ASG - Fullført saksbehandling i Inn-Trøndelagssamarbeidet Forslag til vedtak: Alle interkommunale samarbeid i Inn-Trøndelagssamarbeidet legges inn som utvalg i arkivsystemet (Ephorte) og følger systemet rutiner for saksbehandling. I saker som krever oppfølging i form av utredning eller ytterligere saksbehandling skal ressurser og tidsfrister følge vedtaket. Saksopplysninger: Saken har sin bakgrunn i et ønske fra Rådmannsgruppen om en tydelig og transparent saksbehandling i Inn-Trøndelagssamarbeidet. Saken har tidligere vært til behandling i ASG og Det ønskes utredet: 1. Fullført saksbehandling Inn-Trøndelagssamarbeidet 2. Konsekvenser for sekretærressursene Sakvurdering: 1) Fullført saksbehandling Dagens rutiner, med en saksbehandling utenfor det ordinære saksbehandlingssystemet, har sine fordeler og ulemper. Ulempen har primært vært at ikke alle saker har vært tilstrekkelig utredet og at en i noen tilfeller ikke har laget tydelige nok vedtak med tids og spesielt 9

11 oppfølgingsansvar. Noe som har medført utfordringer i forhold til gjennomføring og oppfølging av enkelte saker. I tillegg har det vært noen utfordringer i forhold til gjenfinning av saker og referater. Fordelen har vært at ASG har vært fleksibelt/dynamisk organ både i forhold til struktur og gjennomføring av møter. Noe som har gitt rom for gode menings utvekslinger både i saker som står på saklisten og saker som "dukker opp" i møtet. En innføring av fullført saksbehandling bør har som intensjon å øke den strukturelle siden av samarbeidet uten å redusere muligheten for "den gode meningsutveksling". Den sikreste måten å øke strukturen i saksbehandlingen er å opprette Inn- Trøndelagssamarbeidene som utvalg i saksbehandlingssystemet. (Ephorte). Dette vil medføre at rutiner for saksbehandling/møter i ASG vil være lik rutiner for feks formannskap og folkevalgt nemd. Dette krever at en tydelig definerer roller og møtestruktur. For ASG/PSG vil en struktur kunne se slik ut: (muligens også et møte 2 i forkant av PSG og saker skal utredes videre før PSG) Rutiner for møter i Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato 1 saksordfører ASG Planlegge sakliste Møtedato 2 saksordfører ASG Saksutredning/- vedtak OK? Saker ut ASG Møtedato ASG Referat ASG Samme dag Møte saksordfører PSG Saker ut PSG Møtedato PSG Referat PSG Samme dag Formannskap Kommunestyre Leder i ASG får en tydelig saksordførerrolle og godkjenner både sakslisten, saksutredningen og forslag til vedtak før utsendelse. Dette krever også at i vedtaket på saker som krever videre arbeid kommer frem av vedtaket hvem som skal utføre utredningen/arbeidet, med hvilken tidsfrist og ressurs. Forslag til referat mal for ASG Sak Vedtak Type sak Saksbehandler Tid Ressurs 16/01 Utredes Utredning/prosjekt/ Forslag til struktur i Ephorte: ASG i

12 Medlemmer: Torunn Austheim (leder), Svein Åge Trøbakk er vara Truls Eggen, Roger Sæther er vara Jacob Br. Almlid, Anita Ulstad er vara Peter Ardon, Randi Tessem er vara Rolf Bosnes, HTV. i Steinkjer Jørn Ove Heggland, HTV. i Snåsa Morten Aakvik, HTV. i Verran Nanna Dyrendahl, HTV. i Inderøy Utvalgssekretær: Anders H Haraldsen/ Liv Inger Masdal Næss Det legges inn møtedatoer / møtetidspunkt / møtested for hele året. Alle saker legges inn i ei felles saksmappe kalt f.eks. "Saker til interkommunalt samarbeid i Inn-Trøndelag 2016". Videre vil det være ønskelig fra et struktursynspunkt at alle interkommunale styringsgrupper følger samme struktur. Alle innkomne saker til de interkommunale styringsgruppene bør skrives etter samme mal, - "saksopplysninger" og "saksvurderinger". Det vil da være en enkel sak for sekretær å legge saken inn i Ephorte. Det blir opp til leder i ASG/ PSG å forfatte forslag til vedtak og derigjennom bestemme om det er referatsak, politisk sak eller annet. For å kunne skrive møteprotokoll i løpet av møtet, bør alternative forslag til vedtak legges fram skriftlig i møtene. Slik arkivsystemet er oppbygd i dag vil det en fremdeles måtte distribuere innkallinger og protokoller til den enkelte kommunes postkasser. 2) Konsekvenser for sekretærressursene (og de administrative ressursene) Det å legge inn Inn-Trøndelagsamarbeidene inn i arkivsystemet som utvalg er en engangsjobb som kan gjøres av 1.linjetjenesten i Steinkjer. For sekretærressursen vil heller ikke bety særlige endringer. Heller en forbedring/forenkling av jobben når en først har lært seg systemet. Konsekvensene ligger mer i forarbeidet til møtet. Noe som er illustrert i tabellen:" Rutiner for møter i Inn-Trøndelagsamarbeidet". Rollene saksordfører/sekretær tydeliggjøres og samhandlingen systematiseres. Den største utfordringen, og muligens forbedringen, vil være tydeliggjøring av hvilke ressurser som avsettes til saksbehandling/utredning. For å kunne belyse sakene tilstrekkelig, vil det være nødvendig med innspill fra de ulike kommunene. Disse innspillene kan komme i form av mail, notat eller liknende. En diskusjon på tvers av kommunene i møter kan også være nødvendig for å få fram alle synspunkt. Dette kan ta tid, og det kan 11

13 være utfordrende å finne felles tid til dette arbeidet. Det bør synliggjøres at dette krever ressurser utover det som er avsatt i dag. For dagens sekretærresurser oppleves det i noen sammenhenger utfordrende vite hva som er prioriterte oppgaver/roller. Rollene som sekretær, saksutreder og prosjektleder "flyter" over i hverandre og det oppleves uklart hvilke ressurser som er tilgjengelig for sekretariatet. Hvilken myndighet har sekretærer i Inn-trøndelagsamarbeidet myndighet til å "pålegge" medarbeidere i de respektive kommuner møter eller arbeidsoppgaver? Det er kjent at Værnesregionen har utviklet et system med interkommunale faggrupper som blir "pålagt" et utrednings/sakbehandlingsansvar. 15/100 Referat fra møte i Inn-Trøndelag næringsfond (O) REFERAT FRA MØTE I INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Møte i Inntrøndelag regionale fond 20. oktober 2015 Deltakelse: Hallvard Sandnes Snåsa, Trygve Wannebo Inderøy, Gunn Tangstad og Bodil Vekseth SNS Forfall : Astrid S. Fuglesang Sak 53/2015 Faste møter med ASG 12

14 Halvard inviterer til møte på Snåsa der vi møter leder i ASG, Truls med tema Evaluering av samarbeidet ASG og Næringsmedarbeiderne i Inntrøndelag. Gode råd for organisering av samarbeidet videre. Forslag til møtetidspunkt: Sak 54/2015 Planer for utvikling av Koa Camping v/ Richard Buch Stikkord for planene: Tidligere erfaring: rikstrygdeverket i Oslo, visesanger, professor sosialpedagogikk, pensjonert, erfaring fra Nesodden tennisklubb, utvikling av strandområder. Har familie i Inderøy, gjøre ting skikkelig, men er utålmodig. Har ikke erfaring fra camping. Har masse erfaring fra å utvikle prosjekt uten å ha kunnskap om bransjen. Planer: åpne opp Koa for nye kunder, krever investeringer i septikk og varmtvann. Er ute etter investeringstilskudd, må ha dekning for merkostnader. Hvordan drive campingen på en måte som gir inntjening og god økonomi. Hovedprosjekter:/ ideer og mål Ref. BV Utvikle sandstrand ala bystranda (ikke egnet på grunn av vær og vind) Utvikle stranda slik den er i dag. (fjerne stein og ol) Hva må gjøres for å få kundene tilbake til KOA? Lage kafe i tilknytning til eksisterende bygningsmasse Hva kan tilbys kunder som oppleves som attraktivt? Hva kan gjøres med en gammel sti langs stranda? Åpne den gamle ferdselsåra. Dette krever byggesøknad Hva kan gjøres langs stranda? Gammel ferdselsåre også utenfor tunellen, hva med sykkelsti? Ordfører / rådmann i Verdal er med. Åpne Koa for sykkelturister Har behov for investeringsstøtte til parkeringsplass Har behov for investeringsstøtte til kloakk. Flere planer når økonomien Utleie av sykler Kanoutleie Utvikle attraksjoner og aktiviteter 15/101 Eventuelt 13

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 30.09.2015 Møtested: Verran Rådhus møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 09.00-12.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 27.05.13 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Morten

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 02.96.2015 Møtested: Snåsa Samstadgården (Snåsaprodukter) Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.13 Møtested: Steinkjer Rådhus Olve 3. etg Tidspunkt: Kl. 10.00 11.00 Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.09.2015 Møtested: Verran Møterom Fosdalen Tidspunkt: 12.00 15.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Randi Tessem, Truls Eggen,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen 3. etg Tidspunkt: Kl. 11.15 13.15 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 08.04.2016 Tidspunkt: 12:00-15:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 02.05.2016 Tidspunkt: 12:00-14:00 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 27.03.2017 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Inderøy, Skarnsundet Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid Torunn Austheim

Detaljer

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag

Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent 24.06.2015 Steinkjer Hilmar Aleksandersen Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagssamarbeidet Møtedato: 27.06.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Asbjørn Følling, 4.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen

Møtedato Sted Referent. 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Referat fra felles møte i ASG for Inn-Trøndelag Deltagere Møtedato Sted Referent 26.01.2015 Snåsa Snåsa Hotell Anders H Haraldsen Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Jacob Br. Almlid, Verran kommune Torunn

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 26.05.14 Møtested: Snåsa - Samstadbua Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune.

MØTEPROTOKOLL. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen. Verran kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune. MØTEPROTOKOLL Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.11.2016 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer, Hilmar Aleksandersen Følgende medlemmer møtte: Navn Jacob B Almlid

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søker Nornir AS Gyldig til dato 31.10.2017 Arkivsak 2016-0031 Tilsagnsnr 2016-0031

Detaljer

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00

Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: (OBS Mandag) Tid: 10:00 Innherred samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Auditoriet, HUNT forskningssenter Dato: 07.09.2015 (OBS Mandag) Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil

Saksbehandler bodil.vekseth (Bodil Vekseth) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Øyna, oppgradert på salg/markedsføring Søker Øyna Parken AS Gyldig til dato 03.05.2017 Arkivsak 2016-0017 Tilsagnsnr

Detaljer

Tilsagnsnr. Vurdering

Tilsagnsnr. Vurdering Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Delfinansiering ByRegionprogrammet Søker Steinkjer kommune Gyldig til dato - Arkivsak Status Sendt Tilsagnsnr Saksbehandler

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: 10.00 13.00 Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 12.05.2010 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 14 00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen, Carl Ivar Cøppen Torunn Austheim,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 26.06.14 Møtested: Steinkjer Rådhus møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 08.00 10.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEPROTOKOLL. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEPROTOKOLL Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 12.05.2017 Tidspunkt: 11:00-14:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen, 3.etasje Følgende medlemmer møtte: Navn Anders Lindstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen

MØTEINNKALLING. Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen MØTEINNKALLING Administrativ styringsgruppe for Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 14.11.2016 Møtested: e-post, Tidspunkt: Saken sendes ut på e-post og det bes om tilbakemelding senest i løpet av 14.11.2016

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.09.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Henry Skevik Jon Arve Hollekim, Mari Holien

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2015/6507 Klassering: 144 Saksbehandler: Anders Haraldsen/Svein Åge Trøbakk STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INN-TRØNDELAGSSAMARBEIDET

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 31.03.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 12.00 15.30 Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna Dyrendal,

Detaljer

ByR programmet Inn-Trøndelag

ByR programmet Inn-Trøndelag ByR programmet Inn-Trøndelag Prosjektbeskrivelse Fase 1 12.06 2014 Målsettingene Utarbeide felles utviklingsstrategier for Inn-Trøndelag Utnytte potensialet som ligger i samskapt merverdi i alle deler

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune.

Programmet hadde en økonomisk ramme på kr ,-. Finansiert 50/50 av INVEST og Innherred Samkommune. Prosjektplan - Innherredsprogrammet III 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn Innherredsprogrammet, som et regionalt næringsutviklingssamarbeid for kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa (fra 2014)

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi)

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Søknad Søknadsnr. 2016-0031 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0031 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond IoT Testlab og ideutvikling (kopi) Kort beskrivelse Gjennom utvikling av en helt

Detaljer

Møte i politisk styringsgruppe INVEST

Møte i politisk styringsgruppe INVEST Møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 03.12.2008 Møtested: Kastvollen rehabiliteringssenter, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jacob Br. Almlid,

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Verran kommune Tidspunkt: 12.00 15.30 Tilstede: Fravær: SAKSLISTE: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 10.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen i 3.etg. Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge

Søknadsnr Søknadsår 2016 Arkivsak Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Søknad Søknadsnr. 2016-0022 Søknadsår 2016 Arkivsak 2016-0022 Støtteordning Prosjektnavn Inntrøndelag regionalt næringsfond Kompetansemiljø Inn på tunet Norge Kort beskrivelse Inn på tunet Norge SA ble

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.12.2009 Møtested: Steinkjer rådhus, møterom Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 09.00 Deltakere Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 07.04.2010 Møtested: Verran Servicekontor, møterom Fosdalen Tidspunkt: Kl. 12.30 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Torunn

Detaljer

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting

Møteinnkalling. Komite næring, nærmiljø og bosetting 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 07.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Komite næring, nærmiljø og bosetting Verran Servicekontor, kantina. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe Møtedato: 02.07.2009 Møtested: Kirknesvågen, Inderøy Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen Jon Arve Hollekim, Mari

Detaljer

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III

Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Arkivsak. Nr.: 2013/1065-29 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Innherredssamarbeid og videreføring av Innherredsprogrammet del III Rådmannens

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Arne Ketil Auran. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 002 Arkivsaksnr: 2014/3388-18 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 18.08.2015 Kommunestyret 01.09.2015 Mandat for utredningsarbeidet

Detaljer

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr

Olympiatoppen Midt- Norge Tilsagnsnr RF13.50 www.regionalforvaltning.no Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Tittel Forprosjekt toppidrett Søker Gyldigtil dato Olympiatoppen Midt- Norge 23.01.2017

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2015/2990 Klassering: 130 Saksbehandler: Anders Haraldsen INNHERREDSSAMARBEIDET - VIDEREFØRING. INNHERREDSPROGRAMMET

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Innkalling møte i Adm. styringsgruppe INVEST Møtedato: 08.02.13 Møtested: Verran Servicekontor Tidspunkt: Kl. 09.00 13.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Morten Aakvik, Nanna

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/780-47 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Styringsgruppe for kommunereformen

Detaljer

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset.

Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl på kommunestyresalen, Rådhuset. Til lokal styringsgruppe kommunereformen Dere blir med dette innkalt til møt i torsdag 18. juni 2015 kl. 09.30 på kommunestyresalen, Rådhuset. Forfall meldes til line.ertsaas@verdal.kommune.no Sak: Mandat

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.03.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Øivind Stenvik (for Dagfinn

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0102 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn Utviklingsprosjektet Trønderhallen - LHK Kort beskrivelse Prosjektstilling for utvikling av salgs og markedsarbeid for

Detaljer

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse

Prosess-status - møter Alternative utredningsvalg Organisering og prosjektledelse Ytre Namdal Felles prosessplan for Kystgruppen og Bindal, vedtatt av regionrådet og respektive kommunestyrer. Utvidet Kystgruppemøte avhold på Leka i høst. Bindal deltar i prosesser knyttet opp mot kommunene

Detaljer

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018

Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Søknad Søknadsnr. 2014-0011 Søknadsår 2014 Arkivsak 2014-0011 Støtteordning Inntrøndelag lokalt fond Steinkjer Kommune Prosjektnavn Kvalitetssikre og promotere søknad om Landsskytterstevnet 2018 Kort beskrivelse

Detaljer

Verran kommune. Saksframlegg

Verran kommune. Saksframlegg Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/408-14 Saksbehandler: Trygve Wannebo, Næringssjef Ansvarlig leder: Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Søknad

Detaljer

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon

Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Notat til politisk ledelse i Inderøy kommune som grunnlag for videre diskusjon Vedrørende intensjonsavtalen mellom Steinkjer, Verran og Snåsa Forhandlingsutvalgene i de tre kommunene med politisk og administrativ

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 3

Innholdsfortegnelse. Side 3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål for prosjektet...4 1.2.1 Konkrete mål for prosjektet...4 1.3 Rammer...4 2 Omfang...5 2.1 Oppgaveomfang...5 2.1.1 Absolutt krav...5 2.1.2

Detaljer

Kommunereformprosessen Innherred

Kommunereformprosessen Innherred Kommunereformprosessen Innherred Kunnskapsinnhenting /kartlegging Interne drøftinger «Sonderinger» med andre Vedtak i hver kommune om ønsket retningsvalg Avklaring av utredningsalternativene fellesutr.

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Rissa kommune «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Deres ref. Vår ref. Dato «REF» 29600/2014//5AKS 22.09.2014 KOMMUNEREFORMEN - PROSJEKTORGANISERING I RISSA KOMMUNE Vedlagt oversendes

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget MALM Tlf.: Utvalg:

Møteinnkalling. Verran kommune. Administrasjonsutvalget MALM Tlf.: Utvalg: Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Verran servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: 03.10.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.10.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen

Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Søknad Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Det gode liv i Steinkjer, Åpen Lys Glad - bygdebyen Kort beskrivelse Prosjektet er en fremtidsrettet satsing for

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST

Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Referat fra møte i den administrative styringsgruppen for INVEST Møtedato Sted Referent 28.06.2010 Verran Servicekontor Møterom Fosdalen Hovd Deltagere Forfall SAKSLISTE: Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Tidspunkt: Kl. 11.00 12.30 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 09.02.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Forfall: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik

Detaljer

Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING

Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING Styringsgruppa for utvikling av tettere interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal (FLV) MØTEINNKALLING Utvalg: Styringsgruppe FLV prosjektet Møtested: Rådhuset Levanger Dato: 31.10.2002

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune

MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune MØTEINNKALLING Kontrollutvalget i Rendalen kommune Møtested: Kommunehuset i Rendalen Møtedato: Mandag, 3. mars 2014 Tid: Kl. 14.00 15.30 Saknr. 07/2014 11/2014 Sakliste Sak nr.: Innhold 07/2014 Godkjenning

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0005 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Tynset og Røros som motorer i regional utvikling -

Detaljer

Veien til intensjonsavtale. Geir Almlid Seniorrådgiver,

Veien til intensjonsavtale. Geir Almlid Seniorrådgiver, Veien til intensjonsavtale Geir Almlid Seniorrådgiver, geir.almlid@kdu.no Frosta, 19. februar 2016 Innhold Hva er en intensjonsavtale En god prosess Innholdet Hva er en intensjonsavtale Ikke alt kan utredes

Detaljer

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret

Innherred samkommune. Revidering av Planstrategien Samkommunestyret Innherred samkommune Samkommunestyret 17.11.16 Krav i plan- og bygningsloven (Pbl) Pbl 3-2: Pbl 3-3: Ansvaret for planlegging etter loven ligger til kommunestyrene Kommunestyret har ledelsen av den kommunale

Detaljer

Møteprotokoll. Verran kommune. Kommunestyret. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18:

Møteprotokoll. Verran kommune. Kommunestyret. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 18: Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Lissaln, Verraparken Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 18:00-21.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad SP Karin

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0010 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Byregion Midt-Telemark Kort beskrivelse Skape en god

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 05.11.09 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 16.00 Deltakere: Forfall: Dagfinn Thorsvik (Helse Nord-Trøndelag HF), Jacob Br.

Detaljer

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016

Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Statusrapportering og nytt siden sist. Kommunereformen 19. januar 2016 Program 10:00-11:30 Velkommen - siste nytt - status 11:30-12:15 Lunsj 12:15-14:10 Veien fra utredninger til intensjonsavtaler Hva

Detaljer

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag

Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll fra møte i styringsgruppen for DMS Inn-Trøndelag Møtedato: 20.04.2009 Møtested: Steinkjer rådhus Tidspunkt: Kl. 13.00 Deltakere: Jacob Br. Almlid (Verran kommune), Dagfinn Thorsvik, (Helse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Rådmannens forslag til innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 13.01.2016 16/6 Kommunestyre 20.01.2016 16/4 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN Trykte

Detaljer

Søknad Byregion Fase 2

Søknad Byregion Fase 2 Søknad Byregion Fase 2 Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen Kort beskrivelse

Detaljer

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016

Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Statusrapportering Kommunereformen januar 2016 Hovedinntrykk statusrapportering Søknad Indre Fosen Ingen kommuner har avsluttet kommunereformprosessen. Alle kommunene har med alternativet fortsatt egen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 02.09.15 Arkivsak. Nr.: 2013/93-13 Saksbehandler: Trygve Wannebo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 02.09.15 Søknad om støtte til markedsføring stor kr. 200 000 fra Den Gyldne Omveg Rådmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Styret for næringsfondet. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Styret for næringsfondet Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 12 42 28. Vararepresentanter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet. Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/843 Klassering: 233/026 Saksbehandler: Anders Haraldsen INN-TRØNDELAGSREGIONEN - SØKNAD OM DELTAGELSE I BYREGIONPROGRAMMET

Detaljer

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K)

Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) Mandat for felles utredning av kommunereformen for Inn- Trøndelagskommunene (4K) 05.03.2015 1 1.0 MANDAT FOR IVARETAKELSE AV KOMMUNENES UTREDNINGSANSVAR KOMMUNEREFORMEN Med bakgrunn i felles formannskapsmøte

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 31.01.2008 Tid: 10:00 11.20 Til stede: 9 representanter. Tomas Iver Hallem fikk permisjon og forlot

Detaljer

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy

Møteprotokoll. Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 17.11.2010 Fellesnemnda kommunesammenslåing Mosvik - Inderøy Kantina, Inderøy samfunnshus Tidspunkt: 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 31. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag 1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 14.12.2015 Møtested: Inderøyheimen 3 etg. Tidspunkt: 11.00 15.30 Tilstede: Bjørn Arild Gram, Ida Stuberg, Tone Våg, Anders Lindstrøm, Torunn

Detaljer

Møteprotokoll. DMS Inn-Trøndelag. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag

Møteprotokoll. DMS Inn-Trøndelag. Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag DMS Inn-Trøndelag Møteprotokoll Folkevalgt nemnd Distriktsmedisinsk Senter Inn-Trøndelag Møtedato: 04.05.20122 Tidspunkt: 13:00-14.15 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen 3. etasje, Følgende medlemmer

Detaljer

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil

Saksbehandler Trygve Wannebo (Trygve Wannebo) E-post Mobil Tilsagnsbrev Søknadsår 2016 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Straumen Hageby. Søker Art Inderøy AS Gyldig til dato - Arkivsak 2016-0010 Tilsagnsnr 2016-0010 Status Under behandling

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:00 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45

Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-13:45 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 21.10.2015 Tidspunkt: 09:00-13:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ida Stene Tangstad SP

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST

Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Protokoll møte i politisk styringsgruppe INVEST Møtedato: 09.10.2008 Møtested: Jarlegården i Svein Jarls gate 16., Steinkjer Tidspunkt: Kl.13.00 Deltakere: Ole Tronstad, Bjørn Arild Gram, Frank Christiansen

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stene Tangstad Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 22.01.2016 Tidspunkt: 09:00-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Ole Anders Iversen SP

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer