Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag"

Transkript

1 Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Tilstede: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim, Truls Eggen, Rolf Bosnes, Nanna Dyrendal, Jørn Ove Heggland, Liv Inger Masdal Næss, Anders Haraldsen, Morten Aakvik Fravær: SAKSLISTE: Koder: O; orientering, D; drøfting, A; anbefaling, V; vedtak 15/59 Referat fra ASG (V) 15/60 Referat fra PSG (O) 15/61 Referat fra Inn-Trøndelag Næringsfond (O) 15/62 Retningslinjer for Inn-Trøndelag Næringsfond. Videre saksgang (V) 15/63 Regionalt bilvarehus på Steinkjer (V) 15/64 Lufting/Orienteringssaker (O) Kommunereformen Innherredsprogrammet/RUP Felles formannskap Regional Næringsplan for Inn-Trøndelag. Videre saksgang Møte med Innherred senere på dagen 15/65 Miljøretta helsearbeid (V) 15/66 Helsehus (O) 15/67 Eventuelt MVH Truls Eggen Sign.

2 15/59 Referat fra ASG (V) Referat fra møte i ASG for Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Snåsa - Samstadgården Anders H Haraldsen Deltagere Forfall Rolf Bosnes, HTV Steinkjer Jørn Ove Heggland, HTV Snåsa Truls Eggen, Rådmann Snåsa Jacob Almlid, Rådmann Verran Jon Arve Hollekim, Inderøy kommune Torunn Austheim, Steinkjer kommune Nanna Dyrendal, HTV Inderøy Anders H Haraldsen, Sekretær Inn-Trøndelag Liv Inger Næss Masdal, Sekretær Inn-Trøndelag Morten Aakvik, HTV Verran Sak Frist Ansvar 15/50 Referat fra ASG Vedtatt /51 Referat fra PSG Tatt til orientering. Hovedtillitsvalgte inviteres til felles 15/52 Status: Innherredsprogrammet (O) formannskapsmøte Behandles i de respektive formannskap/kommunestyrer før sommeren Kommunereformen- /fellesutredning (O) ByRegionsprogrammet (O) Medlemskap i Europakontoret (O) Arbeids/fag-gruppen har hatt sitt første møte. Jobber med å definere beslutningsrelevant informasjon og finne data på dette for alle 8 kommuner. Namdalseid, Verran, Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Verdal, Levanger og Frosta. Nytt møte i Styringsgruppen (Rådmenn) kl på Inderøy. Søknad behandles i respektive kommunestyrer. Vedtak i formannskap sendes Anders Haraldsen fortest mulig for tilbakemelding til KMD. Fristen for å ettersende dokumentasjon av politisk forankring er 18.juni. Behandles i de respektive formannskap/kommunestyrer før sommeren 1

3 Vedtekter Regionalt Næringsfond (O) Skjønnsmidler kommunereformen (O) 15/53 Høringsutkast av forvaltningsrevisjonsrapport. Evaluering av INVESTsamarbeidet (D) 15/54 Saksbehandling før møter i ASG/PSG adm. ressurs 15/55 IKA-Trøndelag. Trondheim melder seg ut. Hvordan vurderes dette i kommunene? (D) 15/56 Orienteringer- /høringer (O) 15/57 Interkommunalt velferdsteknologiprosjekt. (O) Se vedlegg! Vedtekter sendes PSG for vedtak før saken går til de enkelte kommunestyrene. Alle kommuner har søkt om skjønnsmidler på vegne av sin egen kommune. Alle kommuner har sendt høringsuttalelse til KOMREV Vedtak: 1) Det opprettes 2 nye utvalg i Steinkjer kommune ASG og PSG. Innkalling sakliste og sakspapirer, samt møteprotokoll gjennomføres som formannskap. Distribueres til de andre kommuners postkasser 2) Det fremmes en sak som beskriver hvordan vi organisatorisk rigger sekretariat og saksbehandlingsressurser for Inn- Trøndelagsregionen Noe uklart hvilke konsekvenser dette får for de gjenværende kommunene når den absolutt største kommune går ut. Leder for ASG tar denne saken videre inn PSG Søndagsåpne butikker handteres i de enkelte kommuner Informasjon tatt til orientering 15/58 Eventuelt Neste møte: Steinkjer (eller Inderøy pga nytt møte klokken 14.00) 2

4 Vedlegg 1. Vedtekter/Retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet fra Inn-Trøndelag regionale næringsfond: Formål. Formålet med det regionale næringsfondet er å skape mere næring i etablerte bedrifter, gründere/etablerere og entreprenører. I tillegg skal fondet bidra til å utvikle tilbud og rammebetingelser som styrker næringslivet generelt og det regionale arbeidsmarkedet. Samt tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnene blir mer attraktive å bo, flytte til og arbeide i. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra Inn-Trøndelag regionalt fond: 1. Tildeling av midler fra fondet skal forankres i den overordnede målsetning og kunne praktiseres slik at hensynet til politiske prioriteringer ivaretas på en god måte. 2. Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Markedspotensialet i ideen vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. (Inntil felles strategisk næringsplan er vedtatt, gjelder de kommunale næringsplanene.) 3. Det forutsettes at ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende. 4. Søknader hvor ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende, og har nasjonal-/internasjonalt markedspotensialet sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler. 5. Støtteandel pr. bedriftsutvikling eller bedriftsetableringsprosjekt er begrenset til maks. 50 % av totalbudsjettet. Tiltaksprosjekter bestående av tre eller flere bedrifter/etablerere/kommuner kan få støtte inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. 6. Fondet kan gi støtte i kraft av investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere (jfr. forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 5 pkt. a) 7. Det ytes kun tilskudd. Det gis ikke lån eller eventuelt garantier 3

5 8. Fondet kan ikke dekke kostnader spesifisert i KMD sine 551 kriterier 9 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/oppdragsbrev/tilskuddsbrev_fk_2014/vedlegg6_forskrift60og61.p df 9. Fullmaktstruktur. a. Søknadsbeløp inntil vedtas administrativt av Regionalt Næringsfond for Inn-Trøndelag. b. Søknadsbeløp inntil innstilles av sekretariatet for Regionalt næringsfond og vedtas av Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag (ASG) c. Søknadsbeløp over dette innstilles av ASG og vedtas av Politisk Styringsgruppe for Inn-Trøndelag (PSG). Ved saker som fremmes for behandling, skal det inngå hva saldo på fondet er før og etter bevilgning. 10. Årsrapport på innvilgede saker fra Regional forvaltning med kommentarer fra næringsarbeidene i Inn-Trøndelag oversendes ASG og PSG innen årlig. 11. Vedtak i politisk styringsgruppe kan påklages formannskapene i Inn- Trøndelag eller den kommunestyret har gitt fullmakt til. 12. Rådmannen/det lokale næringsapparatet i hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandling til fondet. Koordinering av saksforberedelsene skal skje av den enhet som har det administrative ansvaret for Inn-Trøndelag Næringsfond 13. Det rapporteres til politisk nivå i hver kommune tilsvarende krav til obligatorisk rapport til KMD/Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 14. Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelag regionalt fond beslutter hvor ansvaret for felles forvaltningsrutiner registrering av tilsagn, regnskap, samordnet rapportering mv. skal ligge. 15. Utbetaling Anmodning om utbetaling skal skje via For fellesprosjekter mellom kommunene spesifiseres ansvarlig kommune i tilsagnsbrevet. Tilskudd utbetales mot revisorgodkjent regnskap for aksjeselskap eller regnskap attestert av regnskapsfører. Gitte tilsagn faller bort etter 2 år med mindre søknad om forlengelse godkjennes. 16. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelag regionale næringsfond bestående av ordførerne utgjør styret for Inn-Trøndelag regionalt fond. 4

6 15/60 Referat fra PSG (O) Referat fra møte i Politisk styringsgruppe - PSG Inn-Trøndelag Møtedato Sted Referent Snåsa Anders H Haraldsen Deltakere Forfall Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo, Truls Eggen Anders H. Haraldsen Sak Frist Ansvar 15/28 Referat fra PSG Vedtatt /29 Referat fra ASG IKA Trøndelag. Hva skjer m/ika-trøndelag når Trondheim kommune trekker seg ut? Bør følges opp administrativt. Kommunereformen. Det utredes et utvidet 4K+ med kommunene Namdalseid, Verdal, Levanger og Frosta. En nedsatt arbeidsgruppe skal levere en oversikt over "beslutningsrelevant informasjon" /31 Statusoppdateringer Felles formannskap Del 1. Oppgavemeldingen/Trøndelagsutredningen/Region -reformen. Andre Skjelstad innleder Del 2. Kommunereform Anders viser en oversikt over vedtak i kommunestyrene og arbeidet/prosessen med fellesutredningen. Del 3. Strategisk næringsutvikling i Inn-Trøndelag Strategisk næringsutvikling i Inn- Trøndelagsregionen. Anders tar ansvar for et gruppearbeid med utgangspunkt i: Utkast til Strategisk Næringsplan ByRegionsprogrammet Innherredsprogrammet Dokumenter vedlagt i utsendingen. Næringsmedarbeidere inviteres. Settes opp buss fra Straumen. Plukker opp folk i 5

7 Steinkjer og på Asphaugen. Møtet til avtalt tid Sak 15/32 Vedtekter for regionalt næringsfond Eventuelt Innherredsprogrammet. Steinkjer. Saken behandlet tillagt et punkt om administrativ forankret Inderøy. Viktig at trykket holdes opp også i Innherredskommunene. Tillegget fra Steinkjer tas med Snåsa: Behandles med positiv innstilling. Tillegget fra Steinkjer tas med Verran: Saken går i kommunestyret. Tillegget fra Steinkjer tas med. Kommunreform: Alle kommuner har fattet/fatter vedtak. Sendes Anders når vedtak er fattet i Formannskap. MÅ sendes KMD før Steinkjer som senter for administrasjon: Det skjer mye. Vi må ha oversikt over prosessene og se konsekvenser. 1. Strategisk forum 2. Ressurser til å handtere 3. Konsekvensanalyse -Bioforsk (saken landet) -Politireformen (sikre arbeidsplasser alt trenger ikke være der politimesteren sitter. Hente ut noe fra sentrale ressurser/fellestjenester) -Høgskoleprosessen. Går mot en fusjon med Nordland. Trøndelagsutredningen: Orientert om utredningen. Oppgavemeldingen: Orientert om meldingen. Vedtak: Retningslinjene godkjennes og saken sendes kommunestyrene sammen med fordelingen av fondet. Europakontoret: Saken går i kommunestyrene. RUP: Dato bestemt Kl på Sannan Hotell Dato for nytt møte ikke bestemt. 15/61 Referat fra Inn-Trøndelag Næringsfond (O) 6

8 REFERAT FRA MØTE I INNTRØNDELAG NÆRINGSSAMARBEID Møte i Inntrøndelag regionale fond 16 juni 2015 Deltakelse: Hallvard Sandnes, Snåsa, Trygve Wannebo, Inderøy, Gunn Tangstad, Bodil Vekseth, Astrid S Fuglesang, Steinkjer, Sak 39/15 Drodlemøte med Trønder Avisa a. Avklarte samarbeidsform b. Drodling Vedtak: Håkon Okkenhaug tar med seg innspill og tar kontakt med oss for oppfølging når har jobber videre med enkeltsaker. Håkon inviteres til møte i Inntrøndelagsfondet den 30. juni kl der vi drodler om saker som kan fylle avisa i sommer. Sak 40/15 Søknad Bilvarehus Saksbehandler Gunn Tangstad la fram søknaden og prosjektet. Innspill og spørsmål. Vedtak: Vi ser at det er en forutsetning for videre utvikling av disse bedriftene at de får avklart med leverandørene om det er mulig å lansere den nye forretningsmodellen knyttet til et bilvarehus. Det er en innovativ og nyskapende ide, den er ikke konkurransevridende og så vidt vi kjenner til er det ikke gjort på nybil andre steder i Norge. Vi innstiller på at søknaden innvilges. Sak 41/15 oss. Retningslinjer regionale fond, gjennomgang og konsekvenser for Vedtekter/Retningslinjer som vedlagt i dette referatet er nå vedtatt i ASG og PSG. Nøye gjennomgang av vedtekter/retningslinjer for å se på konsekvenser for vår arbeid som saksbehandlere og forvaltere av fondet. Innspill: - Politiske prioriteringer tolker vi som de vedtatte strategiske planer for næringsutvikling i regionen, utover dette må vi ha jevnlige møter med ASG og PSG slik at vi til enhver tid er oppdatert på politiske prioriteringer. - Vi merker oss at støtte skal ha utløsende effekt. - Vi merker oss at «tiltaksprosjekt» bestående av tre eller flere bedrifter/etablerer/kommune kan få støtte inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag. - For vår saksbehandling så understreker vi at det er utfordringer knyttet til kriteriene i pnkt. 6 og pnkt. 8 som henviser til mulighetene for å gi investeringstilskudd og utviklingstilskudd, fordi det i forhold til KMD sin forskrift for kap. 551, postene 60 og 61 paragraf 9c som bygger på EØSreglene, åpnes det ikke opp for dette hvis det styrker egenkapitalen. Vi utvikler praksis når problemstillingen oppstår. - Vi merker oss fullmaktstrukturen. - Pnkt. 15, vi understreker at «regnskapsfører» kan være prosjekteier som legger fram dokumentasjon på faktiske utgifter i form av bilag for utbetaling. - I følge EØS-reglementet skal disse vedtekter/retningslinjer for de kommunale fondene være likelydende med de for det regionale fondet. 7

9 - Hver kommune legger nå ut de nye retningslinjene på egne hjemmesider til våre kunder. Vedtak: Vi tar vedtektene til etterretning med gyldighet fra 8. juni Ønsker avklaring på følgende spørsmål: Hva betyr «koordinering av saksforberedelsene skal skje av den enhet som har det administrative ansvaret for Inn-Trøndelag regionalt fond». Sak 42/15 Eventuelt Felles formannskapsmøte på Snåsa onsdag 17. juni 2015 Samtale med Truls Eggen på telefonen for å avklare i hvilken grad vi som næringsmedarbeiderne skal delta på gruppearbeid om strategisk næringsutvikling i Inntrøndelag, og hva som er målet med gruppearbeidet. Ref. ASF 15/62 Retningslinjer for Inn-Trøndelag Næringsfond. Videre saksgang (V) Forslag til vedtak: Retningslinjene sendes til den enkelte kommune for behandling. Vedlegg 1. Vedtekter/Retningslinjer for tildeling av støtte fra fondet fra Inn-Trøndelag regionale næringsfond: Formål. Formålet med det regionale næringsfondet er å skape mere næring i etablerte bedrifter, gründere/etablerere og entreprenører. I tillegg skal fondet bidra til å utvikle tilbud og rammebetingelser som styrker næringslivet generelt og det regionale arbeidsmarkedet. Samt tiltak som bidrar til at regionen og lokalsamfunnene blir mer attraktive å bo, flytte til og arbeide i. Følgende kriterier legges til grunn for tildeling av støttemidler fra Inn-Trøndelag regionalt fond: 17. Tildeling av midler fra fondet skal forankres i den overordnede målsetning og kunne praktiseres slik at hensynet til politiske prioriteringer ivaretas på en god måte. 18. Vedtatte kommunale strategier i den felles strategiske næringsplanen skal ligge til grunn for bruken av midlene. Det regionale næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltakene som får støtte. Markedspotensialet i ideen 8

10 vil bli prioritert og søkernes kompetanse vil bli vektlagt. (Inntil felles strategisk næringsplan er vedtatt, gjelder de kommunale næringsplanene.) 19. Det forutsettes at ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende. 20. Søknader hvor ide/prosjekt har innovasjonshøyde, og ikke er konkurransevridende, og har nasjonal-/internasjonalt markedspotensialet sendes til Innovasjon Norge (IN) og vil bli behandlet innenfor IN-virkemidler. 21. Støtteandel pr. bedriftsutvikling eller bedriftsetableringsprosjekt er begrenset til maks. 50 % av totalbudsjettet. Tiltaksprosjekter bestående av tre eller flere bedrifter/etablerere/kommuner kan få støtte inntil 75 % av godkjent kostnadsoverslag. 22. Fondet kan gi støtte i kraft av investeringstilskudd og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og etablerere (jfr. forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 5 pkt. a) 23. Det ytes kun tilskudd. Det gis ikke lån eller eventuelt garantier 24. Fondet kan ikke dekke kostnader spesifisert i KMD sine 551 kriterier 9 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/oppdragsbrev/tilskuddsbrev_fk_2014/vedlegg6_forskrift60og61.p df 25. Fullmaktstruktur. d. Søknadsbeløp inntil vedtas administrativt av Regionalt Næringsfond for Inn-Trøndelag. e. Søknadsbeløp inntil innstilles av sekretariatet for Regionalt næringsfond og vedtas av Administrativ Styringsgruppe for Inn-Trøndelag (ASG) f. Søknadsbeløp over dette innstilles av ASG og vedtas av Politisk Styringsgruppe for Inn-Trøndelag (PSG). Ved saker som fremmes for behandling, skal det inngå hva saldo på fondet er før og etter bevilgning. 26. Årsrapport på innvilgede saker fra Regional forvaltning med kommentarer fra næringsarbeidene i Inn-Trøndelag oversendes ASG og PSG innen årlig. 27. Vedtak i politisk styringsgruppe kan påklages formannskapene i Inn- Trøndelag eller den kommunestyret har gitt fullmakt til. 9

11 28. Rådmannen/det lokale næringsapparatet i hver enkelt kommune har ansvar for saksbehandling til fondet. Koordinering av saksforberedelsene skal skje av den enhet som har det administrative ansvaret for Inn-Trøndelag Næringsfond 29. Det rapporteres til politisk nivå i hver kommune tilsvarende krav til obligatorisk rapport til KMD/Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 30. Politisk styringsgruppe i Inn-Trøndelag regionalt fond beslutter hvor ansvaret for felles forvaltningsrutiner registrering av tilsagn, regnskap, samordnet rapportering mv. skal ligge. 31. Utbetaling Anmodning om utbetaling skal skje via For fellesprosjekter mellom kommunene spesifiseres ansvarlig kommune i tilsagnsbrevet. Tilskudd utbetales mot revisorgodkjent regnskap for aksjeselskap eller regnskap attestert av regnskapsfører. Gitte tilsagn faller bort etter 2 år med mindre søknad om forlengelse godkjennes. 32. Politisk styringsgruppe for Inn-Trøndelag regionale næringsfond bestående av ordførerne utgjør styret for Inn-Trøndelag regionalt fond. 15/63 Regionalt bilvarehus på Steinkjer (V) Tilsagnsbrev Søknadsår 2015 Støtteordning Inntrøndelag regionalt næringsfond Tittel Regionalt bilvarehus på Steinkjer Søker Holbergs Auto AS Gyldig til dato Arkivsak Tilsagnsnr Status Under behandling Saksbehandler gunn.tangstad (Gunn Tangstad) E-post Mobil Ved presentasjon og eventuell profilering av det støttede prosjektet i media, ønskes det at eventuell veiledning fra ditt næringsapparat og den økonomiske støttens medvirkning i prosjektet blir nevnt. 10

12 Vurdering Bilbransjen er i endring og bilforhandlere i Steinkjer står i tillegg ovenfor vurderinger om utvidelse av lokaler / endring i forretningsmodell og/eller flytting. Ny eier av Holdberg Auto, Steinar Vesterdal er initiativtaker til tiltaksprosjektet, og er en av dem som nå ser på forretningsmodellen i sin drift. Steinkjer Bil og Kverneland Bil er to andre interessenter i prosjektet. Holberg Auto v/ Steinar Vesterdal tar et initiativ til å se på muligheten for å samle bilaktørene i Steinkjer i et stort Bilvarehus. Dette Bilvarehuset er ønsket etablert sentralt i Steinkjer, og vil kunne gi plass til de av bilforhandlerne som ønsker å være med. Tiltaksprosjektet skal avklare om bilimportørene tillater å samle flere bilmerker under samme tak, og hva som kreves for å tilltate dette. Så langt vi kjenner til finnes ikke tilsvarende i Norge. Prosjektet skal også se på den totale forretningsmodellen, kartlegge bilforhandlerne som ønsker å være med, avklare lokalisering og krav til bygg. Steinkjer Næringsselskap AS har veiledet i dette prosjektet så langt, og sammen med Steinar Vesterdal, som er prosjekteier, anbefaler vi å leie inn en forretningsutvikler som kan være en nøytral prat i forhandlinger med importører, forhandlerne, jobbe med avklaringer rundt tomt, bygging, og se på forretningsmodell og forretningspotensiale for aktørene. Vi mener at dette er et nødvendig grep for å beholde forhandlerne i Inn-Trøndelag, og det er en unik mulighet til å knytte importørene sterkere til Steinkjer og Inn-Trøndelagsregionen. Forslag til vedtak Dette er et tiltaksprosjekt der vi foreslår at det vedtas å dekke på 75% av søknadsbeløpet: kr fra Inn-Trøndelag Regionalt fond. Prosjektet er nyskapende både regionalt og nasjonalt, og er i tidlig fase. Tilskuddet vil gi nødvendig kunnskap, og være utløsende for å etablere et hovedprosjekt som skal gjennomføre ideen. En eventuell etablering vil ikke være konkurransedrivende i Inn- Trøndelag. Finansieringskilder Innvilgetbeløp Søknadsbeløp Finansieringskilde År Ramme/budsjettomr. Beløp Tilskudd Tilbakeført 2015 Intr Reg Intr Reg Sum finansieringskilder

13 Prosjektbeskrivelse Kort beskrivelse Utred interesse for og økonomi i etablering av et bilvarehus på Steinkjer Prosjektbeskrivelse Flere av bilforhandlerne som er lokalisert på Steinkjer ser klare behov for større / mer tilpassede / bedre tilrettelagte lokaler. Dette skaper nye muligheter for nytenking og vekst i Inn-Trøndelagsområdet innenfor bilbransjen. Flere av forhandlerne ser også for tiden på effektivisering og samlokalisering av enkelte områder innenfor sin produksjon. Eksempelsvis bilskade og lakk. Videre så er muligheten for å "finne og bygge" en bil på nett i dag enkelt, og da er behovet for kunden å kunne ha bilmerket tilgjengelig for å prøvekjøre og oppleve bilen de er på utkikk etter. Det vil da også være til kundenes beste at de forskjellige modellene kan sees og oppleves i et bilvarehus. Dette prosjektet har som mål å utrede interessen for et samarbeide med flere av dagens forhandlere på Steinkjer i samarbeide med bilimportørene. Det er også ønskelig å utrede mulighet for samarbeid med forhandlere som i dag ikke er representert på Steinkjer. Videre så må også forretningsmodellen for et bilvarehus utredes, og den totale økonomien i en sånn etablering regnes på. Det må samarbeides med Steinkjer Videregående Skole, Norges Bilbransjeforbund og et bilvarehus i det å skape interesse for bilfaget som dette er i dag. En etablering som dette vil kunne skape flere attraktive lærlingeplasser og fagarbeidere med større fokus på bilbransjen. Dette igjen vil kunne være med å skape flere arbeidsplasser i Inn-Trøndelags regionen. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse Poststed Mobil Søker/prosjekteier Holbergs Auto AS Kvamsvegen 7724 STEINKJER Kontaktperson Steinar Vesterdal Kvamsvegen 7724 STEINKJER Prosjektleder Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Krav fra bilimportører om lokaliteter og veksten i bilbransjen på Steinkjer, gjør det nødvendig med nytenking. 12

14 Prosjektmål Utrede lønnsomhet og interessen fra bilimportørene og bilbransjen på Steinkjer i forhold til etablering av et "Bilvarehus" på Steinkjer. Forankring Prosjektet er forankret hos noen av forhandlerne som allerede finnes på Steinkjer. Dette gjelder Kvernland Bil / Steinkjer Auto / Steinkjer Bil og Holberg Auto. Det er også diskutert med flere av importørene, som har vist sin interesse for prosjektet, og er villige til å komme til Steinkjer for videre diskusjoner. En eventuell tomteeier kjenner også til planene. Steinkjer Kommune ved ordfører og plansjef er også gjort kjent med planene. Prosjektorganisering Det er planlagt innleie av en prosjektleder i prosjektet, og for øvrig vil organisasjonen bestå av daglig leder i Holbergs Auto, Steinkjer Bil og Kverneland Bil Steinkjer. Det er også et mål at Steinkjer Videregående Skole og Norges Bilbransjeforbund engasjerer seg i prosjektet. Samarbeidspartnere Samarbeidspartnerne er Steinkjer Bil, Kverneland Bil sammen med Holbergs Auto. Det er også ønsket at Steinkjer Videregående Skole og Norges Bilbransjeforbund blir sterke samarbeidspartnere i prosjektet. Aktiviteter 1 Videre forankring og innsalg hos øvrige bilforhandlere i Steinkjer og omegn. 2 Utrede forretningsmodell for en eventuell etablering 3 Avklare eierstruktur i en eventuell etablering 4 Plantegninger 5 Tomteavklaring 6 Studietur til Stavanger, hvor Toyota og Volvo/Ford har utviklet et lignende konsept. 7 Finansiering av etableringen 8 Juridiske betraktninger og avklaring må besvares innenfor prosjektet. Målgrupper Målgruppen for etableringen er bilbransjen på Steinkjer, og alle deres kunder. Det er også ønskelig med et godt og sterkt samarbeide med bilforhandlere i resten av regionen. 13

15 Resultat Utrede lønnsomhet og interessen for bilimportørene og bilbransjen i forhold til etablering av et bilvarehus på Steinkjer. Effekter Ønsket effekt er at dette prosjektet legger et godt grunnlag for beslutning om en etablering av bilvarehus på Steinkjer. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Avklare teamet som skal utrede Lage forretningsmodell for Bilvarehus Avtaler med bilimportører Studietur Avklare inntektspotensialet i et Bilvarehus Avklaring omkring tomt for Bilvarehus Godkjent kostnadsplan Tittel SUM Innleie konsultent /prosjektleder Studietur Sum kostnad Godkjent finansieringsplan Tittel SUM 0 Prosjekteier Regionalt næringsfond Sum finansiering Geografi 1700-Nord-Trøndelag Vedleggsliste Dokumentnavn Filstørrelse Dato Status på fondet ligger med som vedegg. 14

16 15/64 Lufting/Orienteringssaker (O) Kommunereformen Innherredsprogrammet/RUP Felles formannskap Regional Næringsplan for Inn-Trøndelag. Videre saksgang Møte med Innherred senere på dagen 15/65 Miljøretta helsearbeid (V) Saksframlegg miljørettet helsevern våren 2015 Adm. styringsgruppe forslag til innstilling: Stillingen for konsulent innen miljørettet helsevern utvides fra 50 % til 60 % stilling fra 1. juli Økningen i stillingsandel finansieres ved at deler av driftsmidlene omgjøres til lønnsmidler. Saksopplysninger: Lov om folkehelsearbeid med forskrifter pålegger kommunene en rekke oppgaver knyttet til miljørettet helsevern. "Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer." ( 8 i Folkehelseloven) I Inn-Trøndelagskommunene Inderøy, Verran, Snåsa og Steinkjer er kommuneoverlegene delegert ansvar for miljørettet helsevern. Siden mars 2014 har det vært ansatt en konsulent i miljørettet helsevern i 50 % stilling i Inn- Trøndelagskommunene med hovedoppgaver knyttet til tilsyn. Stillingen var nyopprettet og i løpet av første arbeidsår har det derfor vært fokus på å lage tilfredsstillende felles systemer, rutiner og prosedyrer i tillegg til tilsynsoppgavene. Saksvurderinger: Arbeidet med å tilfredsstille lover og forskrifter innenfor området miljørettet helsevern er omfattende. Oversikt over tilsynsobjekter viser at det er mange objekter kommunene skal 15

17 ha tilsyn med, - skoler, barnehager, badeanlegg, badestrender, frisørsalonger, piercingbedrifter, solarium, overnattingssteder, campingplasser, forsamlingshus, serveringssteder, skadedyrbekjempere, vaskehaller, treningsstudioer, hudpleiesalonger. Kommuneoverlegene har, i samarbeid med konsulenten, utarbeidet en plan over tilsynsobjektene i kommunene. I første omgang er det enighet om å prioritere godkjenning og tilsyn av skoler og barnehager i alle kommunene. Steinkjer kommune har dessuten, etter en risikoanalyse, fått gjennomført tilsyn i sine badeanlegg. Ved opprettelse av den interkommunale konsulent-stillingen innen miljørettet helsevern, ble det tatt utgangspunkt i de midlene som enkelte av kommunene allerede hadde budsjettert til miljørettet helsevern. I saksframlegget var det dessuten signalisert usikkerhet knyttet til hvilke oppgaver og omfanget av disse som ville legges til stillingen for å tilfredsstille gjeldende lovverk. Etter ett års erfaring med stillingen er det avdekket behov for økt konsulentstilling. På bakgrunn av totalt antall tilsynsobjekter i kommunene, tilrår kommuneoverlegene at stillingen økes til 60 % med virkning fra 1. juli Hentet fra kommuneoverlegenes referat fra møte 9. juni: Kommuneoverlegene i Inn- Trøndelagsregionen støtter faglig sett økning i stillingsprosent til konsulent til 60 %. I tillegg ønskes en ny stilling slik at de kan jobbe i team samtidig som en øker ressursen, noe som er helt nødvendig. Kommuneoverlegene melder her inn behov for ytterligere økning i stilling, men ser at økningen fra 50 % til 60 % er mest realistisk i denne omgang, - spesielt siden denne økningen i stillingsandel allerede har finansiering ved endring av driftsmidler til lønnsmidler. Opprinnelig kostnadskalkyle 2014 (50 % stilling): Budsjett Lønn og sosiale utgifter kr Drift kr SUM kr Miljørettet helsevern, - kommunenes utgifter: kr i 2014 Innb. pr % flatt 88% folketall Totalt Steinkjer kommune Inderøy kommune Verran kommune Snåsa kommune SUM

18 Med bakgrunn i dagens lønnsutbetaling til stillingen, utgjør lønn og sosiale utgifter kr % økning vil utgjøre ca. kr Det er satt av totalt kr i budsjettet til lønn inkludert sosiale utgifter og drift. Dette viser at til tross for stillingsutvidelsen vil det være kr igjen til drift. Økonomiske konsekvenser av stillingsutvidelsen 2015 (60 % stilling): Budsjett Lønn og sosiale utgifter kr Drift kr SUM kr Miljørettet helsevern, - kommunenes utgifter: kr i 2015 Innb. pr % flatt 88% folketall Totalt Steinkjer kommune kr kr kr Inderøy kommune 6770 kr kr kr Verran kommune 2547 kr kr kr Snåsa kommune 2153 kr kr kr SUM kr kr kr Stillingsutvidelsen har i totalsum ingen økonomiske konsekvenser for kommunesamarbeidet. Endringen i sum for den enkelte kommune fra 2014 til 2015 beror på endring i innbyggertall i kommunene. Ut fra budsjettet er det tydelig at en større andel av totalsummen er knyttet til lønn og en mindre andel tilhører drift i 2015 enn i Ved å øke stillingsandelen vil kommunene få utført flere av de lovpålagte tilsynsoppgavene. Pr i dag utføres det færre tilsyn enn det som er lovpålagt, noe som betyr at det er flere områder som ikke får tilsyn. Økning i stillingsandel vil samtidig gi mulighet til å opprettholde den gode kvaliteten som kjennetegner dagens tilsyn. 15/66 Helsehus (O) Orientering i møtet. 15/67 Eventuelt Ingen saker meldt. 17

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 08.06.2015 Møtested: Snåsa Tidspunkt: Kl. 10.00 13.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad Belbo,

Detaljer

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen

Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Innkalling møte i Pol. styringsgruppe Inn-Trøndelagsregionen Møtedato: 13.11.14 Møtested: Inderøy Rådhus Tidspunkt: Kl. 14.00 18.00 Fravær: Ida Stuberg, Bjørn Skjelstad, Bjørn Arild Gram, Vigdis Hjulstad

Detaljer

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag

Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Innkalling møte i Adm. styringsgruppe Inn-Trøndelag Møtedato: 28.04.14 Møtested: Steinkjer Rådhus Hilmar Aleksandersen Tidspunkt: Kl. 12.30 15.00 Fravær: Torunn Austheim, Jacob Br. Almlid, Jon Arve Hollekim,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Jægtvolden Fjordhotell, møterom: 3. etasje Dato: 18.03.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Inderøy kommunestyre. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 02.11.2009 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommunestyre Inderøy Kulturhus, møterom: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 30.11.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Prosjektorganisering i Snåsa kommune

Prosjektorganisering i Snåsa kommune Prosjektorganisering i Snåsa kommune Forvaltningsrevisjon 2012 Prosjektorganisering Snåsa kommune Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar-september 2012 gjennomført en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

Tillegg - Møteinnkalling

Tillegg - Møteinnkalling STOKKE KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST, OMSORG OG KULTUR Tillegg - Møteinnkalling Møtested: Møterom Kantina Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 15:00 Forfall meldes til møtesekretær på tlf. 33 29 50 00, eller

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte : Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.11.2013 Tid: 09:00 Møtet

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2012-0085 Søknadsår 2012 Arkivsak Prosjektnavn SØKNAD OM ØKONOMISK BISTAND TIL OMSTILLINGSARBEID Kort beskrivelse Sødra Cell AB har i brev av 27.8.2012 til Nord Trøndelag

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TIRSDAG 9. DESEMBER 2014 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS MØTEROM VÆRNES NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 06.05.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 08.06.2015 kl. 12:30 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Formannskapet starter med Valgstyret, Klagenemnd, Administrasjonsstyret og Formannskapet. Deretter

Detaljer

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet)

Onsdag den 21.juni ( umiddelbart etter Representanskapsmøtet) Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 11. juni 2012 Det innkalles til ordinært årsmøte 2012 i Helgeland Regionråd. Sted :

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet. Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 17.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 04.03.2014 15.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer