Rygge kommune. Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rygge kommune. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Rygge kommune Årsrapport 2006

2 Innhold Del I Kort om Rygge...side 3 Rådmannens kommentarer og oppsummering...side 4 Del II Kommunens fokusområder: Målekart...side 5 Ressursutnyttelse...side 6 Brukere...side 12 Ansatte...side 13 Interne prosesser...side 15 Del III Hovedutvalgsområdene: Oppvekst og kultur...side 16 Levekår...side 28 Tekniske tjenester...side 36 2 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

3 Kort om Rygge kommune Kommunens visjon: Rygge skal være en selvstendig, landlig kommune i vekst og utvikling bygget på medansvar og med livskvalitet for alle. Rygge er en 74 km 2 stor jordbrukskommune med mer enn innbyggere. Kystlinjen er på hele 34 km som først og fremst kan by på landlige omgivelser i et variert kultur- og herregårdslandskap som bukter seg vennlig fra svabergene ved kysten til de skogkledde områdene rundt Vansjø. Det er i den nordlige delen av kommunen, som en fortsettelse av bebyggelsen i Moss, at størstedelen av befolkningen bor. I nord-øst ligger Vansjø, et naturparadis med 200 km strandlinje. Det er betydelig turisttrafikk langs denne fjordstrekningen om sommeren med Larkollen, en av Oslofjordens idyller, med hvitmalte sommerhus, svaberg, sandstrender og åpne kulturlandskap, som et naturlig midtpunkt. Et viktig kulturminne i Rygge kommune er Værne kloster som opprinnelig var en kongsgård, men i 1190 ble gården omgjort av kong Sverre til et johannitterkloster. Dette er det eneste johannitterklosteret som ble oppført i Norge. Gården ligger i et særpreget herregårdslandskap. Rygges hovedkirke er en middelalderkirke fra 1140, bygd i stein. Kirken er en av Østfolds største, den rikest utstyrte og best bevarte steinkirken fra middelalderen. I 1872 ble det funnet en gullspore på Rød gård fra tallet. Dette funnet går for å være et av de fineste gullfunnene fra vikingtiden. Gullsporen er et av klenodiene i Universitetets oldsaksamling og pryder Rygges kommunevåpen. Melkekvarts som er et mineral i kvartsgruppa er Rygge kommunes kommunestein. Kubjelle er Rygge kommunes kommuneblomst. I Norge finnes kubjelle bare i Oslofjordområdet med tyngdepunkt fra Eløya til Sletter langs Østfoldkysten. Den har altså en sjelden utbredelse i Norge. Næringslivet i kommunen er preget av landbruk, småindustri, handel og privat/offentlig tjenesteyting. Konsentrasjonen av handel og næringsvirksomhet ligger i området Årvold/Varnaveien. Rygge flystasjon er kommunens største arbeidsplass etter kommunen. Moss Lufthavn Rygge er under etablering og forventes åpnet i Kommunestyret er politisk sammensatt slik: Høyre Fremskrittspartiet Arbeiderpartiet Sosialistisk venstreparti Kristelig folkeparti Senterpartiet 8 representanter 7 representanter 6 representanter 4 representanter 1 representant 1 representant Rygge kommunes ordfører er Aud-Kristin Løken fra Høyre. RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

4 LEDELSE / /ORGANISASJON 2006 har vært et stabilt, men hektisk arbeidsår preget av stor etterspørsel etter tjenester i flere deler av organisasjonen. Kommunen merker således sterkt press på tjenester så vel innen undervisning som i pleie- og omsorgssektoren. Også innen byggesaksbehandling er aktiviteten høy. God stabilitet i arbeidsstokken, også i ledelsesleddene har vært en viktig faktor for å kunne imøtekomme etterspørselen etter utredninger og beslutninger. Utvikling av tjenestene understøttes av vårt kvalitetsutviklingssystem Balansert Målstyring der en tester organisasjonen bl.a. gjennom bruker- og medarbeiderundersøkelser. Kommunen merker i økende grad krav til kvalitet i tjenesteytingen, samtidig som behovet for kvantitativt mer omfattende tjenester føles utfordrende med begrensede økonomiske ressurser til rådighet. Behovet for økt kompetanse trer mer tydelig frem. I løpet av 2006 ble det foretatt flere større og mindre omorganiseringer i kommunen. I omsorgssektoren er psykiatritjenesten slått sammen med sosialtjenesten og demensbolig Eskelund 16 tilhører Botjeneste 2. Ekholt 1-10 skole ble etablert for en tid tilbake. I 2006 er både Øreåsen 1-10 skole og Halmstad 1-10 skoler etablert. Fra 1.10 i fjor etablerte Rygge og Råde felles regnskapskontor med felles regnskskpassjef lokalisert i Råde kommune. Samtidig overtok Rygge skatteinnkrevingen for Råde, slik at det nå er felles skatteoppkrever i Våler, Råde og Rygge. ØKONOMI Kommunen har i hovedsak gjennomført vedtatt aktivitetsprogram for drift og investeringer. Som i 2005 har 2006 også vært preget av svært stramme budsjettrammer. Rådmannens kommentarer og oppsummering av 2006 Særlig innen pleie- og omsorg har en ikke maktet fullt ut å yte lovbestemte tjenester innenfor gitte budsjettrammer. Forslag til budsjettmessige endringer er derfor fremmet flere ganger i løpet av 2006 samtidig som det har vært fremlagt jevnlige rapporter om den budsjettmessige stilling. På grunn av forsinkelser i 2 større investeringstiltak ble momsrefusjoner for nær 6 millioner kroner ikke mulig å få inntektsført i 2006, men kommer i stedet til inntekt i Underskuddet på 8.2 millioner kroner hviler i hovedsak på de 2 ovennevnte årsaker. For øvrig ble skatteinngangen lavere enn forventet. En viser til merknadene nedenfor og til regnskapet. Kommunen har mottatt stemning vedrørende valg av anbyder til bygging av nytt sykehjem. Rettsaken vil bli berammet i SAMFUNNSAKTIVITET Kommuneplanarbeidet har vært inne i en aktiv fase i Planen vil bli gjenstand for politisk behandling i Gjennom samarbeid med Moss kommune er det utarbeidet en kommunedelplan for Høyden/Varna området. Planen vil danne grunnlaget for videre utvikling av næringsområdet. Planen forutsettes sluttbehandlet i Likeså ble det i 2006 utarbeidet kommunedelplan for Halmstadområdet. Også denne planen vil bli sluttbehandlet i Nevnte overordnede planer vil danne fundamentet for den samfunnsmessige styring og utvikling. Både Rygge Storsenter i Varnaveien og ny sivil lufthavn ved Rygge flystasjon har vært under utbygging i Begge etablissementer vil være i drift fra høsten 2007 og legge betydelig press på kommunen som viktigste premissgiver for utvikling av kommunen de nærmeste år. Espen A Brustad rådmann 4 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

5 Kommunens fokusområder MÅLEKART RYGGE KOMMUNE 2006 Målekart Ressursutnyttelse Brukere Ansatte Interne prosesser MÅL Orden og gode rutiner KSF MÅLE - INDIKATOR MÅLE- METODER AMBISJONS NIVÅ (pr. enhet) Økonomisk handlingsrom og effektiv tjenesteyting R1. Rutiner for planmessig økonomikontroll R2.Rutiner for måling av effektiv tjenesteproduksjon R1. Budsjettbalanse R2a. Egen utvikling over tid R2b.Sammenligning med andre R1 Avvik ift. budsjett R2. Benchmarking (Sammenligning og målinger) Ønsket R1= 0 R2= Nedre R1= 1% R2= Forutsigbare kommunale tjenester B1. Serviseerklæringer som beskriver kommunens tjenester. B2. Regelmessige brukerundersøkelser B1. Innfridde serviceerklæringer B2. Brukertilfredshet B1.Registrere avvik ift. serviceerklæringer B2. Brukerundersøkelser Ønsket B1= 0 B2= 5 Nedre B1= B2= 4 Utviklende, effektiv og endringsvillig arbeidsplass basert på ansvar og tillit. A1.Rutiner og prosedyrer for innflytelse, medvirkning og utvikling. A2. Stabil arbeidskraft A3. Aktivt HMS arbeid A1. Medarbeider tilfredshet A2a. Sykefraværs prosent A2b. Turnover A3. Om HMS rutiner etterleves A1a. Medarbeider US A2a. Registrere sykefravær A2b. Registrere tilsettinger A3. HMS avvik Ønsket A1= 5 A2a= 5% A2b= 5% A3= 0 RESULTAT FRA MÅLINGER 2006 : A3 2 Nedre A1= 4 A2a= 7% A2b= 10% A3= 3 IP1. Felles rutiner og prosedyrer i forhold til.: - Saksbehandling - Personalpolitisk - Økonomistyring - Avvik IP1. Etterlevde rutiner og instrukser/ IP1. Registrere avvik. Ønsket IP1= 0 Nedre IP1= 1 R1: Avvik 2 % B1: Ikke målt A1: 4,25 IP1: < 20 R2a: B2: 1 A2 a: 9,3 % R2b: A2 b: 5-7% 1 Skoler og barnehage 2 Ifg. HMS Rapportering Måloppnåelse, innefor ønsket ambisjonsnivå Akseptabelt nivå Resultat svakere enn ambisjonsnivå Felles målekart skal gi oversikt over kommunens mål, og hvordan disse skal nås og måles. STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER: Interne prosesser Brukere Ansatte Ressursutnyttelse FOR HVERT FOKUSOMRÅDE: Mål: Er lik overordnede mål. Enhetenes delmål fremkommer gjennom virksomhetsplan. KRITISKE SUKSESSFAKTORER: (KSF) Det vi er nødt til å lykkes med og henspeiler på en del konkrete aktiviteter utledet av den overordnede strategitenkning. MÅLEINDIKATOR: defineres slik: En måleindikator er et forenklet uttrykk for komplekse fenomener og sammenhenger i en form som gjør det mulig å kvantifisere (tallfeste) disse. M.a.o en måte å få målt det som ikke er så lett å måle. Et eksempel kan være godt arbeidsmiljø (KSF) måles i form av sykefravær, turnover, medarbeidertilfredshet. MÅLEMETODER: Angir for hvert fokusområde hvilke målemetoder som er valgt. AMBISJONSNIVÅ: For hver måleindikator skal det settes to nivåer; ØNSKET: forteller hvor målet er satt NEDRE: forteller hva som kan aksepteres før korrigerende tiltak settes i verk. RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

6 Fokusområde ressursutnyttelse DRIFTSREGNSKAPET 2006 Regnskapsmessig merforbruk (underskudd) utgjorde 8,2 mill kr i 2006 og vil bli foreslått dekket inn i budsjettet for 2008/2009. Netto driftsresultat (resultatet før bruk av fond og avsetning til fond) ble -12,2 mill kr eller 2,2% i forhold til driftsinntektene. Hovedtall i driftsregnskapet (hele mill kr): R 2005 B2006 R 2006 Avvik Skatteinntekter -247,5-265,0-273,6-8,6 Rammetilskudd -69,5-81,8-91,3-9,5 Andre statstilskudd -34,2-61,7-52,2 9,5 Andre dr.innt. 155,6-137,8-141,3-3,5 Sum driftsint. 506,8-546,3-558,4-12,1 Lønn/sosiale utg. 322,6 326,6 335,2 8,6 Andre utgifter 184,7 205,4 226,0 20,6 Sum driftsutgifter 507,3 532,0 561,2 29,2 BRUTTO DRIFTS- RESULTAT 0,5-14,3 2,9 17,2 Tabellen viser en oppstilling på tvers av enheter og driftsområder. Helhetlig sett vises merinntekter på om lag 12 mill kr. Da finansområdet viser omtrent balanse mellom skatteinntekter/inntektsutjevning og rammeoverføringer, er merinntektene i hovedsak renteinntekter på ca 5 mill kr (hvorav 3,8 mill kr fra VAR-området). Resten er merinntekter i de ulike driftsenhetene, i hovedsak salgsinntekter og refusjoner. Mye av merutgiftene i driftsenhetene må ses i sammenheng med merinntektene. Eksempelvis er sykelønnsinntekten en refusjon til vikarbruk. Alle nye ressurskrevende tiltak som er beskrevet i økonomisk rapportering gjennom året, fremkommer som avvik i forhold til budsjett, hvorav hovedvekten er innenfor pleie- og omsorgsområdet med avvik på mer enn 11 mill kr. Netto avvik bruk av-/avsetning til fond gjelder hovedsakelig øremerkede stimuleringsmidler til barnehager (2 mill kr) og innenfor vann-/avløp- og renovasjonsområdet i henhold til selvkostforskriftene. Finansinntekter -8,9-5,5-9,1 3,6 Finansutgifter 34,2 37,2 37,4 0,2 Motpost avskrivn. 14,2 19,2 18,9-0,3 NETTO DRIFTS- RESULTAT 11,7-1,7 12,2 13,9 Bruk av fond -31,7-2,8-12,3-9,5 Avsetninger -25,5-4,6-8,2 3,6 REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK 5,5 0 8,2 8,2 6 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

7 I tillegg til at Rygge kommune er blant de kommuner med lavest rammeoverføringer og skatteinntekter fra staten, har også de demografiske forholdene de siste årene vært medvirkende til resultatet. Som tabellen nedenfor viser, hadde vi en befolkningsnedgang både i 2003, i 2004 og i Videre hadde kommunen en vekst i denne 7-års perioden på bare 9 personer i aldersgruppen år, den gruppen som betaler skatt. Vi hadde en vekst på 126 personer i gruppen over 80 år, noe som medvirker sterkt til kommunes store vekst på omsorgssiden. Tilsvarende hadde kommunen også stor vekst i gruppen grunnskolebarn. Antall barnehagebarn har imidlertid gått ned med hele 136 personer og vil i hht prognosene fremover fortsette å synke, noe som krever grundige vurderinger når det gjelder etablering av barnehageplasser. Tallene er også et viktig innspill i forbindelse med drøfting av arealbruk og omfang av- og type boligbygging i kommunen. Rygge kommune Befolkningstall pr Endringen i demografien siste 7 år 0-5 år år år år år over 90 år totalt INVESTERINGSREGNSKAPET Brutto investeringsutgifter mill. kr Brutto investeringsutg. 95,9 80,4 19,2 45,8 Fordi de fleste investeringsprosjektene strekker seg over flere år, blir det utarbeidet investeringsregnskap for hvert investeringsprosjekt, uavhengig av året investeringen er ført inn i budsjettet. Investeringsregnskapet for 2006 viser en underdekning på 1,7 mill kr. Dette er investeringer som er forutsatt dekket opp i I tillegg til sluttføring av tidligere igangsatte prosjekter, er investeringene i 2006 i hovedsak knyttet til bygging av ny barnehage i Øreåsen, oppstart av nytt sykehjem, vann og avløp samt ulike mindre prosjekter. Kommunen har ikke hatt driftsoverskudd til egenfinansiering av investeringer de senere årene. Investeringene er derfor i all hovedsak finansiert ved låneopptak. Utbyggingen av nye sykehjemsplasser på Ekholt startet opp i RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

8 FINANSIELLE NØKKELTALL Sammen- Landsgj. lignings- snitt gruppe Gj.snitt utenom INDIKATOR 2006 Rygge (7) Østfold Oslo Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -0,05 3,9 4,6 3,8 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter -2,2 4,7 5,5 5,2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 18,6 27,2 21,4 27,3 Frie inntekter i kroner per innbygger Netto lånegjeld i kroner per innbygger I gruppe 7 tilhører 12 mellomstore kommuner med lave bundne kostnader pr innbygger og lave frie inntekter, herunder kommunene Vestby, Frogn og Råde. Brutto driftsresultat Brutto driftsresultat (driftsinntekter fratrukket driftsutgifter) skal blant annet dekke kommunens netto rente- og avdragsutgifter i tillegg til eventuelle avsetninger og egenfinansiering av investeringer. I brutto driftsresultat gis avskrivninger (beregnet kostnad av verdiforringelse på anleggsmidler) resultateffekt slik at resultatet enklere kan sammenlignes med det resultatorienterte regnskapssystemet som primært benyttes i det private næringsliv. Brutto driftsresultatet utgjør -2,9 mill kr. Netto driftsresultat kr, 2,8% eller 14,9 mill kr og 2,3%eller 11,7 mill kr i Målet om økonomisk handlefrihet er med dette definitivt ikke nådd. Langsiktig gjeld Brutto langsiktig gjeld i prosent av driftsinntektene er for Rygge 185%, noe som er høyere enn både sammenligningsgruppen, Østfold- og landsgjennomsnittet. Ordinære renter og avdrag på lån skal finansieres av driftsinntektene, og indikatoren viser langsiktig gjeldsbelastning i forhold til disse. Lån beregnet for videreformidling til andre, -såkalte formidlingsutlån, inngår også i indikatoren. Pensjonsforpliktelser inngår fra og med regnskapsåret Kommunens brutto langsiktige gjeld var ved årsskiftet mill kr. Reglene for føring av pensjonsforpliktelser betyr imidlertid at 515 mill kr er ført som langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsene er økt med 46 mill kr siste år. Etableringslånene utgjør ca 47mill kr. Når vi også trekker fra etableringslånene, har kommunen en egen langsiktig lånegjeld på om lag 470 mill kr. Indikatoren viser netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene. Netto driftsresultat beregnes ut fra brutto driftsresultat, men tar i tillegg hensyn til netto renter og avdrag, og er i tillegg korrigert for avskrivninger slik at disse ikke gis resultateffekt. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat i % av driftsinntektene bør ligge over 3% (ca 17 mill kr) for at ikke kommunens verdier skal forringes. Dette fordi avdragene på lån ligger inne i kommuneregnskapet, og ikke avskrivninger som i private regnskap. 3% netto driftsresultat tilsvarer et null-resultat i privat virksomhet. I 2006 utgjorde netto driftsresultat i Rygge kommune 12,2 mill kr eller 2,2% i forhold til driftsinntektene. I forhold til idealmålet på +3% viser dette at kommunen driftet mer enn 28 mill kr for høyt i Dette er alvorlig også fordi målet om stabilt tjenestetilbud er avhengig av en viss buffer for å takle svingninger i kommunens inntekter fra år til år. For årene 2001 til 2004 utgjorde indikatoren 0,5% eller 2 mill kr, 1,2% eller 5,4 mill kr, 2% eller 9,1 mill Arbeidskapital Indikatoren viser arbeidskapital i prosent av driftsinntektene. Arbeidskapital defineres som differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld, og er et uttrykk for kommunens likviditet. Med likviditet menes evne til å betale forpliktelsene etter hvert som de forfaller. Arbeidskapital i % av driftsinntektene var 18,6% eller ca 106 mill kr pr Elverksfondet der det gjenstår ca 12 mill kr og stor beholdning av ubrukte lånemidler, er viktige årsaker til at kommunen har hatt tilstrekkelig likviditet. Nøkkeltall i % av eksterne driftsinntekter i Rygge Endr. arb. Kap. (1000 kr) AK i % av driftsinntekter 18,2% 17,1% 16,5% 18,6% AK driftsdel (mill kr) -24,2-0, Den store endringen i arbeidskapital i 2003 skyldes i stor grad reduksjon i beholdningen av ubrukte lånemidler og bruk av fondsmidler. Siste års endring i arbeidskapital skyldes i hovedsak ubrukte lånemidler. Arbeidskapitalens driftsdel (arbeidskapital redusert med ubrukte lånemidler, kapital- og bundne driftsfond) utgjorde i 2005 minus 8 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

9 12,5 mill kr. Pr utgangen av 2006 er arbeidskapitalens driftsdel økt til Frie inntekter Indikatoren viser kommunens frie inntekter i kroner per innbygger. Med frie inntekter menes inntekter som kommunene kan disponere uten andre bindinger enn gjeldende lover og forskrifter. Skatt på inntekt og formue og rammetilskudd fra staten defineres som frie inntekter. Hadde Rygge kommune fått like mye i frie inntekter pr innbygger som gjennomsnittskommunen, ville kommunen årlig mottatt 43 mill kr mer enn i dag. Netto lånegjeld pr innbygger Netto lånegjeld er her definert som langsiktig gjeld fratrukket etableringslån (videreutlån fra Husbanken) og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger utgjorde i 2006 kr Sammenligningsgruppen av kommuner ligger på kr , Østfold- og landsgjennomsnittet på hhv kr og kr Utviklingen i netto låneportefølje i kr og i % av driftsinntektene i Rygge kommune ,0% 95,0% Netto lånegjeld (brutto gjeld minus formidlingstlån og pensjonsforpliktelser) ble økt fra 406,6 mill kr i 2005 til 468,5 mill kr i Dette utgjør 84% av driftsinntektene i Dette måltallet bør ikke i en sunn kommune ligge over 50%. Når det i tillegg er vedtatt nye låneopptak i 2007 på ca 72 mill kr, vil dette bli svært tyngende. For å redusere risikoen for store svingninger i netto renteutgifter over tid, er 37% av lånene ved årsskiftet sikret med rentebinding ut over 5 år, 5% er bundet på mellomlang sikt og 58% av kommunens egne lån var lån med flytende rente. Reglementet for finansforvaltning bestemmer at minst 1/3 av låneporteføljen skal ha fastrente og minst 1/3 skal ha flytende rente, dette for å redusere risikoen for store svingninger. Netto kapitalutgifter Netto kapitalutgifter (renter og avdrag) utgjorde 28,4 mill kr i 2006 (25,3 mill kr i 2005). Netto rente- og avdragsutgifter i forhold til driftsinntektene (kapitalutgiftsgraden) utgjør 5%. Dette måltallet bør som en tommelfingerregel ikke overstige 7%. Måltallet for sammenligningsgruppen av kommuner ligger på 3%, Østfoldsnittet ligger på 2,5% og landsgjennomsnittet på 2,2%. Fra 2004 hadde kommunen ikke lenger renteinntekter fra Rygge Tomteselskap. Den store veksten de siste årene kommer av at renteinntektene er redusert pga langt lavere likviditetsreserver og at låneporteføljen har økt, og dermed også renteutgiftene ,0% 75,0% 65,0% 55,0% 45,0% 35,0% R2000 R2001 R2002 R2003 R2004 R2005 R ,0% Nt. gjeld % av innt. Fordeling mellom låneporteføljens flytende del og fastrentedel (ekskl videreutlån) Utestående gjeld Rentebinding I DAG Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

10 Utviklingen i netto renter og avdrag i Rygge kommune i 1000 kr og i % av driftsinntektene ,0% ,0% 4,0% 3,0% BALANSEREGNSKAPET MED NØKKELTALL Saldo Saldo Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Pensjonsmidler Aksjer og andeler R2001 R2002 R2003 R2004 R2005 R Avdrag Renter % av innt. 2,0% 1,0% 0,0% Omløpsmidler Premieavvik Kortsiktige fordringer Aksjer og andeler Sertifikater - - Obligasjoner - - Kasse/bank/post Sum eiendeler Egenkapital og Gjeld Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne invest.fond Bundne invest.fond Regnskapsmessig mindreforbruk - - Regnskapsmessig merforbruk ( ) ( ) Udisponert i investeringsregnskapet - - Udekket i investeringsregnskapet ( ) ( ) Likviditetsreserve ( ) ( ) Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån - - Formidlingslån (Husbanken) Andre lån Kortsiktig gjeld Kassekreditt - - Annen kortsiktig gjeld Premieavvik - - Sum EK og gjeld En regelendring i 1992 førte til en dobbel føring av feriepengeutbetalinger i kommunene. I Rygge utgjorde dette mer enn 11 mill kr. Dette ble lånt fra likviditetsreserven og er ikke innløst. Det er regnskapsmessig avskrevet sosiale lån på til sammen ca og det er bokført tap på etablering- og startlån med til sammen kr i Rygge kommunes totale fondsmidler utgjorde ved årsskiftet 34.5 mill kr. Dette er en nedgang på om lag 11 mill kr siste året. Fra kulturskolens jubileumskonsert Fondsbeholdningen synliggjør i hvilken grad kommunen har avsatt midler til fremtidige drifts- eller kapitalformål samtidig som en solid fondsbeholdning gir større handlefrihet hvis uforutsette utgifter skulle oppstå. 10 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

11 En forskriftsendring i 2004 førte til at ca 35 mill kr ble omklassifisert fra kapital- til disposisjonsfond i Det regnskapsmessige merforbruket i 2004 på 17,5 mill kr, ble i 2005 dekket inn fra disposisjonsfondet. I tillegg ble budsjettet i 2005 saldert med inndekning fra disposisjonsfondet med om lag 13,5 mill kr. Reduksjonen i driftsfond pr er knyttet til inndekning av fjorårets underskudd. Endringen i bundne driftsfond og ubundne kapitalfond er i hovedsak knyttet til VAR-området. Fondsoversikt hele 1000 kr R 2001 R 2002 R 2003 R 2004 R 2005 R 2006 Disposisjonsfond ,018 Bundne driftsfond Ubundne kapitalfond Bundne kapitalfond Sum fonds Disposisjonsfond i % av driftsinntektene 3,9% 3,5% 0,4% 14% 0,8% 0,0% Rygge kommune benytter renteinntektene fra fondene (med unntak av vann- /avløpsfond) i kommunens drift. Dette er uheldig da dette isolert sett reduserer realverdien av fondene og gjør det svært vanskelig å benytte fondene til for eksempel egenfinansiering av investeringer som alternativ til lån. Ledig likviditet beregnet for driftsformål er hovedsakelig plassert i bankinnskudd i kommunens samarbeidsbank. Dette er i tråd med kommunens finansreglement. Det er ikke foretatt avsetninger til langsiktige finansielle aktiva som f eks aksjefond. Imidlertid er 10 mill kr plassert i en obligasjon med 5 års løpetid, jfr aksjer og andeler i balansen. Obligasjonen kan om ønskelig løses inn med få dagers varsel. Elever fra Larkollen skole på tur. RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

12 Fokusområde brukere Måloppnåelse: B1. Innfridde serviceerklæringer Serviceerklæringer er utarbeidet for de aller fleste tjenester kommunen yter. 45 i alt. Disse er ikke endelig godkjent politisk, og er derfor ikke i realiteten ennå tatt i bruk. Av denne grunn er det heller ingen registrerte avvik i forhold til serviceerklæringene. B2 Brukerutilfredshet Det er gjennomført brukerundersøkelser på barnehage området og i skolene i Kommunale barnehager: Resultatene viser stor grad av tilfredshet, og har en gjennomsnitt totalscore på 4,6 (skala fra 1 til 6) Detaljer kan leses på Kommunale Lands- Høyest Lavest barnehager snitt kommune kommune Resultat for brukerne 4,9 5,2 5,5 4,7 Trivsel 4,8 5,1 5,4 4,6 Brukermedvirkning 4,5 4,8 5,2 4,1 Skoler: Det er gjennomført elev og forelderundersøkelser i skolen i Detaljer kan leses i Fakta tall Ryggeskolen Antall elever Antall elever per skole Antall lærere fordelt på utdanningsnivå Andel menn blant lærerne 28,6 28,8 29,8.. Det generelle inntrykk er små endringer fra tidligere målinger. De fleste elever trives godt, selv om noe mobbing forekommer. Det er lite forskjell på gutter og jenters opplevelse av trivsel, mobbing og motivasjon, bortsett fra noen marginale forskjeller i 10 trinn motivasjon. Brukerfokus: I målekartet går det fram at det skal gjennomføres brukerundersøkelser og etableres ett tilbakemeldingssystem knyttet til utførelse av kommunens tjenester (slik de er beskrevet i serviceerklæringene) Dette skal vies ytterligere fokus i Respektfull behandling 5 5,4 5,7 4,9 Tarzanparken på Øreåsen skole. 12 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

13 Fokusområde ansatte A1. Medarbeidertilfredshet I 2006 ble det gjennomført medarbeiderundersøkelse i alle enheter. Gjennomsnitts score ved undersøkelsen var 4,25 av 6.0 mulige. Dette anses for å være ett svært godt resultat. Dette var første gang vi tok i bruk medarbeiderundersøkelse ved hjelp av en spørsmål enhetsledere selv har deltatt i utformingen av, og som inngår i BMS systemet som er etablert. Svarprosenten er beklageligvis lav noen steder, noe som drar gjennomsnittet ned (48%) A2a Sykefravær Rygge kommune er fremdeles en IA (Inkluderende Arbeidsliv) bedrift, og har arbeidet fortløpende med tiltak for å redusere og holde sykefravær på et lavest mulig nivå. Sykefraværsarbeidet har gitt resultater i form av en jevn nedgang i årene 2004, 2005, fra en høy sykefraværsprosent i Tallene for 2006 viser igjen en svak oppgang, men det arbeides systematisk med tiltak for å redusere dette Kvartal 3. Kvartal 2. Kvartal 1. Kvartal 11,4 9,4 9,1 10,3 12,5 10,8 9,8 12, ,1 8,3 10,9 12,7 A2b Turnover Stabil arbeidsstokk tror vi er en viktig indikator i forhold til opplevd trivsel på den enkelte arbeidsplass. Tallene viser at kommunen har en relativt stabil arbeidskraft, noe varierende fra enhet til enhet. Sammenligning over år gir sikrere tolkningsmuligheter. 10,6 8,1 8,7 9,2 8,7 7,4 9,9 11,5 A3. HMS rutiner HMS rapportene viser stor aktivitet i enhetene, og alle enheter har gjennomført de aktiviteter rådmannens HMS kalender for 2006 har pålagt. ANDRE FORHOLD Ufrivillig deltid: I lov- og avtaleverk gis det klare føringer for at deltidstilsatte i virksomheten skal gis anledning til å utvide sin stilling dersom dette er ønskelig og mulig. Rygge kommune har oversikt over hvor mange som arbeider deltid, men ikke i hvilken grad dette er ønsket av de ansatte eller ikke. Det er derfor iverksatt en kartlegging for å klarlegge dette, og svarfrist for ansatte er 1. april Jobbing uten mobbing: Rygge har som eneste kommune på landsbasis deltatt i Arbeids - direktoratets prosjekt jobbing uten mobbing. Målsett ingen med prosjektet har vært å forebygge mobbing ved enhetene i Rygge kommune. Virkemidler har blant annet vært å utarbeide en informasjonsfolder til ansatte om hvordan man forholder seg om en blir utsatt for mobbing, i tilegg til at det er utarbeidet prosedyrer for saksbehandling om mobbing skulle oppstå. Enhetene i Rygge skal utarbeide enhetens policy og forståelse av utilbørlig atferd innen 1. mars Overordnet personal- og likestillingspolitikk Rygge kommune har til enhver tid fokus på likestilling mellom menn og kvinner. I praksis innebærer dette at forskjellsbehandling mellom kjønn med hensyn til lønnsfastsettelse, tilsetting og utviklingsmuligheter ikke skal forekomme. Vår personalpolitikk bygger på kjønnsnøytrale føringer, gitt i våre personalpolitiske retningslinjer, vår lønnspolitikk og vårt øvrige HMS system. Seniorpolitisk plan Kommunen har vedtatt egen plan for seniorpolitikk. Dette for å beholde og ta vare på seniorene og redusere antall som tar ut AFP. I 2006 var det 6 personer som tok ut AFP. Av disse er det 4 som tok AFP samme år som de fylte 62 år. Det var totalt 19 personer som ble 62 år i RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

14 Ansatte og bemanning: Ved utgangen av 2006 hadde Rygge kommune 892 ansatte fordelt på 663,8 årsverk. Disse var fordelt slik: Aldersgruppe Antall Gjennom- Årsverk personer snittsalder , , , , ,2 Gjennomsnittsalder for ansatte i Rygge kommune blir ut fra ovenstående om lag 46 år. Allikevel er det er klar tendens til at organisasjonen har en betydelig andel ansatte i segmentet Dette kan blant annet ha sammenheng med at unge ofte velger andre jobber enn i kommunene, i tillegg til at de står lenger i utdanning enn tidligere. Dette gir Rygge kommune rekrutteringsutfordringer i fremtiden, spesielt innenfor omsorgsyrkene. Rygge kommune vil derfor i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene foreta en bred gjennomgang av rekrutteringsutfordringer, med sikte på å finne ulike tiltak både for å rekruttere og beholde kompetent arbeidskraft i tiden fremover. Bedriftshelsetjenesten: Det er foretatt helsekontroll og gruppesamtaler ved: Løvstad dagsenter, Ryggeheimen kjøkken og Hjemmetjenester I tillegg er det påbegynt støytester i Klypen/Solliskogen og Øreåsen barnehage. Lege fra BHT deltar også i attførings- og sykefraværsarbeidet. Barn fra Øreåsen skole har gjenskapt Emil og Katthult. 14 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

15 Fokusområde interne prosesser Handler om hvilke rutiner og prosesser som gjelder i kommunen (og derfor også i enhetene) Om hva som er etablert av rutiner som sikrer ensartet praksis og om hvordan standarden/ kravene skal innfris. MÅLOPPNÅELSE IP1. Registrere avvik Interne avviksmeldinger Som det går fram er det kun en indikator som kommer fram under interne prosesser. Dette vil i årene fremover få sterkere fokus, da våre målemuligheter styrkes betraktelig ved elektronisk registrering av avviksmeldinger. Arbeidet med gode og gjennomgående rutiner/prosedyrer må i årene intensiveres. ANNET: Statlige tilsyn Det er i løpet av året gjennomført 2 statlige systemrevisjoner. Tilsyn 1. 8.mars Nasjonalt tilsyn knyttet til i opplæringsloven i Rygge kommune Funn: Avvik 1. Kommunen har ikke et forsvarlig system for vurdering og oppfølging av kravene i forskriftens 2-1 blir oppfylt. Kommunen har ikke et forsvarlig system for å følge opp resultatene for de nasjonale kvalitetsvurderinger Status: Med bakgrunn i kommunens tiltaksplan anser Fylkes - mannen at med gjennomføringen av disse tiltakene, har kommunen lukket avvviket Avvik 2: Kommunen/skolen har ikke jevnlig vurdert i hvilken grad organiseringen, tilretteleggingen og gjennomføringen av opplæringen medvirker til å nå målene som er fastsatt i den generelle delen av læreplanen og de enkelte læreplanene for fag slik at kravene i forskriftens 2-1 blir oppfylt Status: Med bakgrunn i kommunens tiltaksplan anser Fylkesmannen at med gjennomføringen av disse tiltakene, har kommunen lukket avviket Tilsyn Tilsyn med Rygge kommunes tjenester til barn med sammensatte behov. Utgangspunkt for tilsynet var om kommunen sikrer igangsetting av koordinerende arbeid for barna i målgruppen om kommunen sikrer gjennomføring av koordinerte tjenester og samhandling mellom tjenesteyterne om kommunen sikrer evaluering og oppfølging av tjenestene. Avvik 1: Kommunen sikrer ikke koordinerte tjenester til alle barn og unge i målgruppen Avvik 2: Kommunen ivaretar ikke rettsikkerheten til barn og unge med sammensatte behov. Avvik 3: Kommunen sikrer ikke at alle barn og unge som har rett til individuell plan, for dette. STATUS: Planlagte tiltak: Avvik 1 Det utarbeides overordnede samarbeidsrutiner som gjelder all virksomhet i kommunen. Med bakgrunn rutinen utarbeider hver enhet nødvendige rutiner for samarbeid for å sikre at nødvendig koordinering og samarbeid blir ivaretatt Ved søknadsskjema om tjenester gjøres det kjent rettigheten til å få vurdert behov for Individuell plan Målet for behandlingstid for utredninger er 10 uker. Det foreligger pr.dd venteliste med lengst ventetid fra september Avvik 2 Kommunen skal utarbeide serviceerklæring for spesialundervisning Kommunen har utarbeidet rutiner for evt. endring av iverksatte tiltak i tråd med barnevernloven Avvik 3 Det er utpekt en kontaktperson for Individuell plan ( koordinator for funksjonshemmede) som i sin instruks har ansvar for å informere om retten til opprettelse av Individuell plan Kommunen har i sine rutiner innlagt retten til å få vurdert behov for individuell plan når bruker søker om tjenester RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

16 Oppvekst og kultur Styringsorgan: Hovedutvalg oppvekst og kultur Leder: Kåre Dahl Rådmannens representant: Erik Vieth Pedersen Barnehager Ryggebarnehagen MOT nye høyder er det nye samlende begrepet for alle private og kommunale barnehager i Rygge kommune. Barnehagenes fremste mål er å gi barn under opplæringspliktig alder et godt pedagogisk og sosialt tilbud tilpasset familiens behov. Med innføring av ny Rammeplan som gir føringer for barnehagens innhold og oppgaver har alle ansatte fått tilbud om skolering innenfor de fleste fagområdene. Arbeidet med å implementere Rammeplanen vil fortsette også neste år. Alle styrere og pedagogiske ledere har deltatt i et toårig lederopplæringsprogram som avsluttes våren Etter hovedopptaket i mars 06, var det ca. 50 barn under tre år på venteliste, mens barnehagene ikke fikk nok søkere over tre år. Det medførte at barnehager endret og tilpasset tilbudet så langt det lot seg gjøre. Gubbeskogen barnehage med fire avdelinger åpnet i august. Nye Øreåsen barnehage med fem avdelinger fikk byggestart sommeren 06 og vil være i full drift våren 07. Uteområder i skoler og barnehager Høsten 06 ble det gjennomført en omfattende kontroll av uteområdene i kommunens skoler og barnehager. Kontrollen viste at kommunen har en stor utfordring i å oppgradere områdene og lekeapparatene til godkjent standard. Arbeidet er påbegynt, og det er laget en plan, både for skolering av personell og for oppgradering av lekeplassutstyret. Arbeidet avsluttes vår/sommer 07. SOLLISKOGEN BARNEHAGE HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Ta i bruk serviceerklæringen Gjennomføre brukerundersøkelse Foreldre og barn opplever en god og forutsigbar hverdag Tilrettelegge for økt leseglede og språkutvikling Involvere foreldre i GROMBA- (gi rom for lesing)prosjekt Vedtatt sent og ble ikke tatt i bruk i juni Gir informasjon tidlig, drøfter saker i SU før vedtak på viktige saker. Barna har medvirkning i det daglige arbeid Personalet får kurs i språkarbeid, inkl. migrasjonspedagogikk, benyttet TRAS som metode, GROMBA prosjekt avsluttet MEDARBEIDERE Gjennomføre medbestemmelse Medarbeiderundersøkelse Enheten har stabile, ansvarsbevisste voksne som viser engasjement, kreativitet, humor og glede Implementere ny rammeplan Utvikle leseprosjektet GROMBA Møter holdes hver mnd.,godt resultat Barnehagens visjon, drøfter ofte voksenrollen på ulike møter Arbeidet påbegynt og fortsetter i 2007 Har arbeidet med utvikling av barnas leseferdigheter, men har ikke deltatt i prosjektet RESSURSUTNYTTELSE Følge opp rapporteringsrutiner jfr. budsjett Drive en nøktern drift Følge handlingsplan vedr. lekeplassutstyr INTERNE PROSESSER Følge personalpolitiske retningslinjer Nye kontorrutiner og arkivering Følge rutiner ved innkjøp og disponering av budsjett Følges opp, store utfordringer mht. sykefravær/økonomiske midler Handlingsplan fulgt opp i alle aktuelle fora Avventer kurs Arbeidet er i gang Tema i ledergruppe og medbestemmelsesmøter. Prøver å disponere nøkternt 16 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

17 KLYPEN BARNEHAGE HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Ta i bruk serviceerklæringen Gjennomføre brukerundersøkelse Foreldre og barn opplever en god og forutsigbar hverdag Tilrettelegge for økt leseglede og språkutvikling Involvere foreldre i GROMBA prosjekt (Gi rom for lesing) Vedtatt sent og ble ikke tatt i bruk i juni Gir informasjon tidlig, drøfter saker i SU før vedtak på viktige saker. Barna har medvirkning i det daglige arbeid Personalet får kurs i språkarbeid, inkl. migrasjonspedagogikk, benyttet TRAS som metode, GROMBA prosjekt avsluttet MEDARBEIDERE Gjennomføre medbestemmelse Medarbeiderundersøkelse Enheten har stabile, ansvarsbevisste voksne som viser engasjement, kreativitet, humor og glede Implementere ny rammeplan Utvikle leseprosjektet GROMBA Møter holdes hver mnd.,godt resultat Barnehagens visjon, drøfter ofte voksenrollen på ulike møter Arbeidet påbegynt og fortsetter i 2007 Har arbeidet med utvikling av barnas leseferdigheter, men har ikke deltatt i prosjektet RESSURSUTNYTTELSE Følge opp rapporteringsrutiner jfr. budsjett Holde økonomiplan Planlegge investeringer og innkjøp,oppjustere uteområdet Uteområdet er oppjustert ihht plan INTERNE PROSESSER Ha orden og gode rutiner Tett oppfølging av HMS rutiner Følge kommunens årshjul Følges opp med ukeplan og halvårig møtekalender, saker tas opp i ledergruppa samt SU etter behov, følges opp i aktuelle fora på arbeidsplassen Alle rapporter fulgt opp innen fristen Barn fra Øreåsen skole. RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

18 ØREÅSEN BARNEHAGE HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Bygge en ny tidsriktig 5 avdelings kommunal barnehage Ta i bruk Serviceerklæringen Gjennomføre brukerundersøkelse Fortsette arbeidet med TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) Arbeide med å bygge opp gode metoder for språkopplæring Flyttet inn i en flott ny barnehage i januar 2007 Serviceerklæringen etterfølges. brukerundersøkelse. Arbeidet pågår kontinuerlig Arbeidet er godt i gang, det er mer rom og plass til dette i ny barnehage MEDARBEIDERE Forberede og planlegge en ny barnehage Gjennomføre medbestemmelse i planer og gjennomføring Arbeide for å bygge opp gode interne prosedyrer ift. HMS Kontinuerlig arbeid med IA avtalen. Gjennomføre medarbeiderkartlegging. Implementere ny Rammeplan Benytte LØFT metodikk Arbeide med relasjonskompetanse Lederutvikling for styrer og ped.leder i samarbeid med private bhg. i Rygge Arbeidet med ulike prosedyrer er godt i gang. Sykefraværet og IA avtalen følges opp. Vi har startet arbeidet. Har fokus på LØFT tenkning kontinuerlig. Kontinuerlig prosess Lederutvikling har vært gjennomført i 2006, forsetter i 2007 RESSURSUTNYTTELSE Følge opp rapporteringsrutiner i forhold til budsjett Drive en nøktern drift Følge opp handlingsplan i forhold til årsrapport av lekeplassutstyr Følge opp kommunestyrevedtak om bygging av ny barnehage Kontinuerlig prosess Drevet en nøktern drift i balanse Alt lekeplassutstyr blir nytt fra 2007, følger opp at regler og forskrifter blir fulgt INTERNE PROSESSER Følge opp personalpolitiske retningslinjer Arbeide for å vedlikeholde kontorrutiner Følge gode rutiner ved innkjøp og disponering av budsjett Følges opp kontinuerlig Arbeidet er godt i gang Rutinene følges Barnevern-Helsetjeneste-Pedagogiske tjenester Etter to års drift av enhet for BHP (Barnevern,Helsestjeneste for barn og unge, PPT), Familiesenter og Familieverksted, er det opplevd at denne kombinasjonen kan virke noe uryddig for brukere og samarbeidparter. Fra 2007 vil enheten kalles Familiesenteret. Familiesenterets virksomhet er delt og holder til i Bredsandbygget (Barnevern og PPT) og Varnaveien (helsestasjon). Enheten er styrket med pedagogisk kompetanse som spesielt har arbeidet med opplæring til voksne. 18 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

19 FAMILIESENTERET (Barneverntjenesten, Helsetjenesten Barn og Unge, PPT) HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Videreutvikle Familiesenteret og Tverrfaglig team. Etablere Ressursteam i barnehager og skoler. Utarbeide serviceerklæringer og egen hjemmeside Gjennomføre brukerundersøkelse Har videreutviklet Tverrfaglig team og utvidet teamet med koordinator for funksjonshemmede Opprettet merkantilt team for hele enheten. Ressursteam er etablert og fungerer godt i barnehager,noe ulikt på skolene. Serviceerklæringer er utarbeidet og vedtatt. Hjemmesiden er i ferd med å ferdigstilles. Ikke gjennomført MEDARBEIDERE Felles internundervisning, faglunsjer på tvers av fagområder. Teambuilding. HMS dag for alle ansatte. Ide`myldring Avholde medbestemmelsesmøter, medarbeidersamtaler, medarbeiderundersøkelse Kompetanseplaner Intern gruppe for sosiale aktiviteter felles undervisning, faglunsjer og Teambuilding samlinger Er gjennomført Faste medbestemmelsemøte med NSF, FO, KFO og Utdanningsforbundet hver mnd. Medarbeidersamtaler med alle ansatte er gjennomført Gjennomført medarbeiderunders Påbegynt arbeidet med kompetanseplaner Intern gruppe med ansvar for sosiale aktiviteter er etablert og i aktivitet RESSURSUTNYTTELSE Gode tilbud i Barneverntjenesten til lavest mulig kostnad. Rendyrke PPT oppgaver. Program for tidlig intervensjon i regi av Helsetjenesten Redusert utgifter, aktiv bruk av intern kompetanse som Familieverksted og miljøarbeider i stedet for kjøp av tjenester. PPT gjennomgang av rutiner og ryddet i oppgaver. Ansatt medarbeider i PPT med ansvar for norsk - og samfunnsfagopplæring ihht. Introduksjonsloven og veiledning av personell som utøver spesialundervisning for voksne. Helsesøstre og jordmor har gjennomgått kurs. Skal innføre metoden i 2007 for deprimerte mødre i svangerskap og barselperiode INTERNE PROSESSER Gjennomgå eksisterende rutiner Rullere kvalitetssystemet Rullere fosterhjemsplan og plan for svangerskapsomsorg Helse og PPT har gjennomgått rutiner. Barnevern har påbegynt arbeidet Er påbegynt, ferdig stilles i 2007 Planene rulleres ikke, men inngår som rutiner i kvalitetssystemet. Det er utarbeidet veiledere på områdene (Fortsetter neste side) RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

20 Brukere Helsetjenesten Fødsler Hjemmebesøk Helsestasjon Skolehelsetjeneste Ungdomshelsestasjon Jordmor Utenlandsvaksinasjon Smittevern Barnevern Meldinger US Tiltak Familieverkstedet/ Familieterapietiske samtaler 254 Barnevern/lavterskel 241 PPT Henvisninger 249 Moss Voks 18 Spesialundervisning for voksne Grunnskoler Grunnskoletjenestens fremste mål er å gi faglig og sosial opplæring for innbyggere mellom 6 og 15 år. Antall enheter er redusert med to ved at barne- og ungdomsskolene på henholdsvis Halmstad og Øreåsen er slått sammen. Med denne strukturelle endringen er nå de tre tidligere ungdomsskolene slått sammen med barneskolene innenfor kretsene, og blitt 1 10 skoler. Planlagt implementering av den nye gjennomgripende reformen i skolen, Kunnskapsløftet, videreføres på andre året, og avsluttes i LARKOLLEN SKOLE 2006, med SFO HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Mål: Kompetente elever i et godt læringsmiljø Tiltak 2006; Gjennomføre elevinspektørene på 5.-7.trinn Gjennomføre foreldreinspektørene på 5.-7.trinn Intern trivselsundersøkelse på 1.-4-trinn og SFO. Gi tilpasset undervisning ved bl. a med variere gruppestørrelsen februar april 2006 februar Redusert lønnbudsjett i 2006 førte til at skolen ikke fikk delt elevene i grupper der størrelse kunne variere MEDARBEIDERE Mål: Kompetente ansatte i et godt arbeidsmiljø. Redusert sykefravær Gjennomføre medarbeiderundersøkelse i feb og sette inn tiltak i tråd med resultatene Gjennomføre enhetens plan for implementering av kunnskapsløftet Tett oppfølging og intern tilrettelegging ved sykefravær Godt resultat på undersøkelse. Tiltak i etterkant gjennomført Kjøreplan gjennomført. Lokale læreplaner i kjernefagene utarbeidet. Arbeidet med individuelle undervisningsplaner/stegark startet. Sykefravær redusert i løpet av RESSURSUTNYTTELSE Tiltak 2006; Forbedre interne fordelings- og kontrollrutiner Fornye læremidler som er nødvendig for å i gangsette kunnskapsløftet. Fortsette med arbeidslag, der to og to klassetrinn har felles ressurser og ansvar. Tilknytning til ny programvare sentralt gir bedre rutiner. Nasjonale midler ikke fordelt lokalt, ekstra innkjøp ikke foretatt. Budsjettkutt i lærerstillinger, gjorde dette vanskelig. Arbeidslag utgikk, det arbeides med å ta dette opp fra høsten INTERNE PROSESSER Tiltak 2006; Forbedre interne arkivrutiner Oppdatere intern rutine perm Under stadig arbeid. Årsverk Undervisning + SFO 21,58 18,52 17,63 Brukere Undervisning RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

21 VANG SKOLE Med avdeling Lillefot og SFO Avd. Lillefot har hatt færre brukere enn tidligere og derav følgende nedbemanning HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Få i gang en informativ hjemmeside Utarbeide service-erklæring. Styrke tilpasset opplæring gjennom å utvikle og ta i bruk personalets kunnskap om læringsstiler og mappe - metodikk På god vei til å nå målet. Dette skyldes ikke minst en nytilsatt medarbeider som har god kompetanse på hjemmeside Serviceerklæringen er utarbeidet. Tilnærmingen til tilpasset opplæring er dreid i retning av IUP (individuelle utviklingsplaner) Konkret utviklingsarbeid ift læringsstiler og mappemetodikk er lagt noe i bero. Fått en bevissthet omkring læringsstiler som gjør at dette brukes i noen grad og mappemetodikk er en del av systemet med IUP. Gjennom arbeidet med IUP, mener vi å ha funnet en måte å få til reell tilpasset opplæring på i større grad enn tidligere MEDARBEIDERE Gjennomføre analyse av Kunnskapsløftet og lage lokale læreplaner iht. denne Kompetansepåfyll skal først og fremst være rettet mot Kunnskapsløftet og videreutvikling av arbeid med læringsstiler og mappemetodikk Gode HMS-rutiner motvirker sykefravær med årsak i arbeidsmiljøet Kompetanseplaner Intern gruppe for sosiale aktiviteter Laget læreplaner i kun to fag, men arbeidet med IUP har krevd alle ressurser i høsthalvåret. Arbeidet med lokale fagplaner fortsetter imidlertid i 2007 kompetansepåfyll ift læringsstiler og mappe - metodikk i vårhalvåret. Kompetansepåfyll rettet mot IUP i høsthalvåret HMS-rutiner gjennomført iht planen. Ikke registrert syke - fravær med årsak i arbeidsmiljøet / manglende HMS-rutiner RESSURSUTNYTTELSE Gjennomføre regelmessig budsjettkontroll og være nøye med økonomistyringen Vurdere regelmessig organiseringen av personalet for å få best mulig undervisning for pengene Budsjettutviklingen har vært fulgt nøye og økonomistyringen har vært stram. Årsregnskapet viser et avvik/overforbruk ift budsjett på 1,1%. Dette skyldes i hovedsak to forhold: Ikke vært mulig å få inn det budsjetterte overskuddet på sykelønnsrefusjon Ikke overført forventede midler til kompetanseheving ifm Kunnskapsløftet Organiseringen av personalet vurderes fortløpende, og ved behov har det vært foretatt omorganisering INTERNE PROSESSER Det skal lages en rutine-/prosedyreperm som beskriver de viktigste rutinene og prosedyrene som alle ved enheten bør kjenne til. Dette målet er ikke nådd, først og fremst fordi innføring av nytt skoleadministrativt dataprogram (OPPAD) har lagt beslag på det meste av ressurser i administrasjonen. Barn fra Klypen barnehage RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT

22 EKHOLT 1-10 SKOLE, med SFO HANDLINGSMÅL MÅLOPPNÅELSE BRUKERE Tilrettelegge slik at skolens rådsorganer har aktiv medvirkning. Bruk av Elevens Bok som redskap for individuell læring og utvikling. Bruk av Elevens Bok til informasjon og samarbeid med foresatte om læring og utvikling ( trinn). Videreutvikling av tilpassede og målorienterte ukeplaner for styrket tilpasset opplæring. Avklare bruk av mappemetodikk og kartleggingsprøver for utvikling og sammenheng i opplæringen. Styrke den digitale informasjon og kommunikasjon med elever ( trinn) og gjennom bruk av Fronter Elever og foresatte skal oppleve økt fokus på kompetansemålene og de grunnleggende ferdighetene i fagene. Barn på trinn og foresatte skal oppleve sammenheng i hverdagen mellom opplærings- og skolefritidstilbudet ved samordnet informasjon og lik tilnærming overfor barn Ungdomstrinnet skal videreutvikle elevbedrift og samarbeid med lokalt næringsliv og virksomheter som metode for bedre å forberede de unges karriereplanlegging Videreføre internasjonalisering som satsingsområde gjennom ny Comeniussøknad sammen med fire andre EU-land Elevrådene og FAU hadde høy aktivitet, særlig på barnetrinnet. Månedlig oppfølging gjennomført på ungdomstrinnet. Utprøvd en gang høst 06 på barnetrinnet. Videreføres i Informasjon ble samlet i Elevens Bok; prøveresultater, anmerkninger og øvrige kommentarer. Elevene på ungdomstrinnet har kunnet velge mellom tre ulike nivåer i fagene. Skifte av faglig nivå har skjedd etter avtale og veiledning fra lærer og foresatte. Barnetrinnet har hatt tilpassede ukeplaner Læreravhengig foreløpig. Elevmapper med testresultater fra kartleggingsprøver etc ved overgangen fra barne- til ungdomstrinn og ved skifte av kontaktlærer. Demonstrasjon for FAU, forsatte fikk tilbud om kurs i bruk av skolens hjemmeside og Fronter, samt brukerid til foreldrerommene. Økt bruk av digital kommunikasjon gj. e-post og Fronter Påbegynt dette skoleåret med oppstart av Kunnskapsløftet med ny læreplan Arbeid gjenstår. Bedre rutiner for informasjonsoverlevering bør utvikles Skolen kan vise til svært gode resultater med mange prisoppnåelser etter deltakelse i Elevbedriftsmesser både regionalt og nasjonalt Søknaden ble godkjent og prosjektet ble lagt til 8. trinn. Ekholt fikk koordineringsansvaret. Engelsk som arbeidsspråk ANSATTE Systematisk kompetanseheving for å kunne møte Kunnskapsløftet Prioritere kompetanseheving i de grunnleggende ferdighetene Skolen, herunder SFO, skal videreføre tiltak som styrker en felles voksenkultur Følge opp og gjennomføre medarbeiderundersøkelse og medarbeidersamtale Opprettholde et lavt sykefravær gjennom å videreutvikle arbeidsmiljø, målrettet og tilpasset ledelse, samt aktivt IA arbeid. Teamsamarbeidet videreutvikles Prioritert systematisk innen tilgjengelige ressurser Må videreføres. Arbeid gjenstår Prioriterte fagområder ble fulgt opp Fulgt opp på personalmøter og teammøter: Videreføres. Medarbeiderundersøkelsen ble fulgt opp. Medarbeidersamtalene ble kun delvis fulgt opp pga sykefravær Sykefraværet ble fulgt opp. Har vist økning grunnet større utfordringer og derved økt slitasje Oppgavene som teamleder ble gjennomgått og konkretisert. Det gjenstår videre arbeid på teamutvikling (Skjematisk fremstilling fortsetter på neste side) 22 RYGGE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2006

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet

Antall nye innbyggere pr år 1 % økning. Tilflytting barn 0-15 år netto. Antall positive presseoppslag Foreldrefornøydhet Elevfornøydhet Styringskort enhet virksomhetsområde OPPVEKST SAMFUNN Mål Suksessfaktor Overordnet mål Kongsvinger kommune Befolknings-vekst Å være en attraktiv kommune for bosetting og sysselsetting Indikator Resultatmål

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Foreløpige tall per 15. mars 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Dato: 03.03.2016 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2015 Kart kommuner med svar Svar fra 194 kommuner (utenom Oslo) og alle fylkeskommuner 1 Fra: KS 03.03.2016 Regnskapsundersøkelsen 2015 - kommuner og fylkeskommuner

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

FLESBERG KOMMUNE. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TORSDAG 26.04.2012 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/12 Regnskap og årsrapport 2011 Jon Olav Berget PS 8/12

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2014 Endelige tall per 15. juni 2015 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole

Virksomhetsplan for Haga skole 1. VIRKSOMHETSPLAN Haga skole Virksomhetsplan for Haga skole 1 VIRKSOMHETSPLAN Haga skole 2011 Virksomhetsplan for Haga skole 2 I N N H O L D Side 1. Visjon og strategiske mål for virksomheten (med utgangspunkt i kommunens visjon og

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer