Matspesialiteter fra Trøndelag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Matspesialiteter fra Trøndelag"

Transkript

1 Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag Mars 2012

2 INNHOLD FORORD INNLEDNING BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status MÅL OG HANDLINGSOMRÅDER Handlingsområde 1 (H1): Mobilisering/rekruttering Handlingsområde 2 (H2): Omdømmebygging Handlingsområde 3 (H3): Kompetanse og bedriftsutvikling Handlingsområde 4 (H4): Samarbeid og nettverk Handlingsområde 5 (H5): Markedsaktiviteter Handlingsområde 6 (H6): Trønderske matspesialiteter i reiseliv og opplevelsesnæringen ULIKE AKTØRERS ROLLE I MATSATSINGA KILDER VEDLEGG Bakgrunnsdokument SWOT analyse Oppsummering av workshop fra Stokke gård, april Trøndersk matmanifest

3 FORORD Handlingsplanen for Matspesialiteter fra Trøndelag er forankret i Landbruksmelding for Trøndelag (jan 2010) og Marin Strategiplan ( ). Innen landbrukssektoren ble et nytt utviklingsprogram for norske matspesialiteter vedtatt av landbruksministeren i Utviklingsprogrammet, som har fått navnet Lokalmatprogrammet, er en oppfølging av Verdiskapingsprogrammet for mat ( ). Trøndersk matmanifest, som ble underskrevet av fylkesordførere og fylkesmenn, m.fl, den 4. feb. 2011, er også et viktig bakgrunnsdokument. Handlingsplanen er utarbeidet for å konkretisere regionale strategier. Planen vil være et grunnlagsdokument for prioritering av tiltak som skal fremme utviklingen av matspesialiteter fra Trøndelag. Handlingsplanen har et fireårig perspektiv, fra , mens tiltaksdelen skal rulleres årlig. Planen har to overordna resultatmål: nyetableringer 1) totalt i perioden i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag % økning i omsetning for produsenter av matspesialiteter. For å følge opp planen etableres team matspesialiteter. Teamet driftes av Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag, og består ellers av Innovasjon Norge og fylkeskommunene (inkl. sjømat) i begge fylkene. Andre viktige samarbeidsaktører er: Matnavet i Midt-Norge, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, HANEN Trøndelag, Bondens marked Trøndelag SA, kommunene, andre aktuelle bransje- og nettverksorganisasjoner, høgskoler og FoU. Steinkjer/Trondheim Mars 2012 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag 1) Med nyetablering menes virksomheter som er mva - pliktige. 3

4 1. INNLEDNING Utarbeidelsen av Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag er et ledd i arbeidet med å følge opp nasjonale og regionale målsettinger på matområdet. Planen peker på konkrete utfordringer og synliggjør muligheter innen satsingsområdet i Trøndelag, og løfter fram seks handlingsområder, med underliggende resultatmål, som bør prioriteres i det videre utviklingsarbeidet. Trøndelag er rik på ressurser, både fra sjø, land og utmark. I denne handlingsplanen vil hovedfokus være rettet mot mulighetsområder innen landbruks- og utmarksnæringa i Trøndelag. Sjømatnæringa er også integrert i handlingsplanen, men vektlegges noe forskjellig fra landbruks- og utmarksnæringa. Dette har sammenheng med at egenskapene ved næringene er så pass forskjellig, blant annet når det gjelder rammebetingelser, konkurransesituasjon og markedsbilde. Handlingsplanen vil ha fokus på de delene av næringene som produserer, foredler og selger matspesialiteter lokalt, regionalt eller nasjonalt. Med trønderske matspesialiteter menes produkter som er foredlet på hovedsaklig lokale og regionale råvarer fra sjø og land for å få fram produkter med spesiell kvalitet, smak, og identitet. Med det menes matprodukt som kan knyttes til en bestemt region eller sted i Trøndelag, basert på kvaliteter som kan kommuniseres til forbrukeren gjennom beskrivelse, design eller historie (basert på definisjon fra Kvam, Gunn Turid, Forskningsglimt nr.1/ 2010). Økologiske produkt inngår som en naturlig og integrert del av arbeidet med trønderske matspesialiteter. Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as Handlingsplanen retter seg mot aktører som produserer, foredler, selger eller serverer matspesialiteter fra Trøndelag. 4

5 HOVEDMÅLET for det videre arbeidet med matspesialiteter fra Trøndelag er: Å BIDRA TIL ØKT MANGFOLD, LØNNSOMHET OG VERDISKAPING BASERT PÅ MATSPESIALITETER FRA TRØNDELAG. Vi skal ha fokus på følgende HANDLINGSOMRÅDER: Mobilisering/rekruttering Omdømmebygging Kompetanse Samarbeid og nettverk Markedsaktiviteter Trønderske matspesialiteter i reiseliv- og opplevelsesnæringen Grunnlaget for handlingsplanen ble lagt under arbeidsseminaret på Stokke gård på Stjørdal, 28.april 2010, hvor om lag 30 aktører fra virkemiddelapparat og produsentmiljøet i Trøndelag deltok. Formålet med dagen var å gjøre opp status på matområdet, samt diskutere hvordan vi i fellesskap kan utvikle næringa videre. Resultatene fra dette arbeidsseminaret (se kap 6.3) er konkretisert og bearbeidet videre av ei arbeidsgruppe, som har bestått av følgende aktører: HANEN Trøndelag, v/liv Aastad og Liv Elin Olsen Produsentnettverk, representert ved Guri Kunna BA, v/ingrid Gauslaa Hårstad Matnavet i Midt-Norge, Mære landbruksskole, v/elisabeth Tronstad Oi! Trøndersk mat og drikke as, v/jon Ivar Holmslet Fylkeskommunen i Nord-Trøndelag, v/knut Einar Steinsli (tom okt.2010) og Siv Merethe Belbo Innovasjon Norge, v/lars Erik Jørgenvåg og Aud Herbjørg Kvalvik Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, v/kari Kolle Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, v/liv Gystad I tillegg har SINTEF ved Merethe Sandberg gitt innspill knyttet til blå sektor. I 2006 ble forrige Handlingsplan for lokal mat utarbeidet, og følgende områder ble bestemt prioritert i perioden 2006 til 2009: Mobilisering, nettverksbygging, kompetanseheving, vekstsatsing, distribusjon og marked. En statusgjennomgang ble gjort under arbeidsseminaret på Stokke gård. Trøndelag har hatt ei positiv utvikling innen alle de prioriterte områdene, men utviklingspotensialet er fortsatt stort, og det er viktig at satsingen opprettholdes. 5

6 2. BAKGRUNN Nasjonalt satsingsområde Utvikling av matspesialiteter med lokalt særpreg har vært en viktig strategi innen nasjonal matpolitikk de siste 10 årene. Landbruks- og matdepartementet har som ambisjon at 20 % av salget av norsk mat i dagligvarehandelen i 2020 skal være matspesialiteter, og for å nå målet må det til en betydelig vekst i produksjonsvolum i forhold til i dag. Bakgrunnen for satsingen på matspesialiteter i landbruket har vært et behov for å styrke økonomien på gårdsbrukene gjennom å utvikle nye næringer med utgangspunkt i gårdens og bygdas ressurser. Utvikling av matspesialiteter med lokalt særpreg er også et resultat av at forbrukeren i økende grad etterspør et større mangfold på matmarkedet. I tillegg øker interessen for mat og helse, samt mat med tilknytning til lokal historie, tradisjon og kultur. Verdiskapingsprogrammet for mat (VSP Mat) har vært det viktigste økonomiske virkemidlet i den nasjonale satsingen fra Formålet med programmet har vært å skape mer innovasjon og større mangfold på matområdet, samt høyere verdiskaping gjennom å stimulere til økt utnyttelse av markedsmulighetene både innenfor primærproduksjon og foredling. Viktige handlingsområder i programmet har vært mobilisering, kompetanseheving, nettverksbygging, produktutvikling, innovasjon, distribusjon og markedskanaler, samt merkevarebygging. Det har vært gjennomført flere evalueringer av VSP-Mat, og disse har i all hovedsak vist at satsingen har gitt positive resultater. Erfaringene fra VSP-Mat har synliggjort at det fortsatt ligger et potensial for økt verdiskaping basert på norske råvarer og norsk matkultur. For å kunne utløse verdiskapingspotensialet må satsingen opprettholdes, og det er behov for en ytterligere målretting av virkemidlene. I 2011 ble det vedtatt et nytt utviklingsprogram for matspesialiteter fra norsk landbruk. Programmet består av følgende tre hoveddeler: 1. Lokalmatprogrammet som inneholder økonomiske virkemidler til primærprodusenter, små og mellomstore næringsmiddelbedrifter og produsentsammenslutninger. 2. Kompetansetilbud i form av kompetansenettverk og markedstjenester til lokalmatprodusenter. 3. Omdømmebygging for norsk matkultur, norske matspesialiteter og mat og reiseliv. 6

7 Følgende plan og strategidokumenter har vært retningsgivende for utviklingen av matspesialiteter med lokal forankring: Smaken av Norge Landbruks- og matdepartementets matpolitiske strategi Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Verdifulle opplevelser Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi (fra 2007) VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport (2010) For sjømat, som hovedsaklig eksporterer sine produkter ut av landet, har det ikke vært samme satsing på utvikling av lokale matspesialiteter. Man har her hatt et nasjonalt virkemiddel Marint Verdiskapingsprogram administrert av Innovasjon Norge. Det har hovedsaklig fokusert på å styrke bedriftenes/nettverkenes og verdikjedenes markedstilpasning gjennom bedriftsnettverk, traineeordninger, kompetanseprogram, internasjonaliseringstiltak og utviklingstiltak. Innen sjømatnæringa er det nå en økende interesse for det norske markedet og for å benytte produktenes opprinnelsessted som et salgs- og markedsargument. Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as Fiskeri og Kystdepartementet har i januar 2011 signalisert endringer i Marint Verdiskapingsprogram slik at det fremover også skal inneholde virkemidler som støtter opp under større produktutvikling og presentasjon av sjømat til det norske markedet, slik at smaken av Norge i større grad enn tidligere også smaker av hav (ref. Fiskeriminister Lisbeth Berg- Hansen jan 2011). Eksportutvalget for Fisk (EFF) har i 2011 også fått tildelt større midler til utvikling og markedsføring i det norske markedet. 7

8 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status Landsbruks- og matminister Lars Peder Brekk serverer Statsminister Jens Stoltenberg, v/besøk på Ree Gård i Stjørdal Foto: Landbruks- og matdepartementet Trøndelag er en viktig produsent av både sjø- og landbruksprodukter, og har i tillegg en stor foredlingsindustri innen både grønn og blå sektor. Regionen er en av de største leverandørene av melk, kjøtt, egg, fjørfe og vilt i landet. Landbruket i Trøndelag omsetter for mellom 5 og 6 milliarder kroner, og gir grunnlag for over arbeidsplasser, dvs. 11 % av den samlede sysselsetting (Kilde: Landbruksmelding for Trøndelag). Regionen er også stor innen tradisjonelt fiskeri og havbruksnæring, og bidrar på dette området med om lag 4 milliarder i omsetning årlig (kilde: Lars Peder Brekk, sept 2010). Regionen har i tillegg en voksende foredling og omsetning av matspesialiteter, og antallet lokalmatprodusenter ligger i dag på om lag 150. Utvikling av lokale og regionale matspesialiteter har vært et satsingsområde i Trøndelag siden slutten av 1990 tallet, og er et av flere viktige prioriteringer i overordnede plan og strategidokumenter for Nord og Sør-Trøndelag. Prioriteringene danner et viktig bakgrunnsteppe for arbeidet med Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag, og viser at det er stor vilje til satsing framover: Landbruksmelding for Trøndelag 2010 Felles Fylkesplan Regionale strategier for landbruksbasert næringsutvikling for både Nord- og Sør- Trøndelag, (rulleres årlig) Marin strategiplan Trøndelag

9 Reiselivsstrategi for Trøndelag Tenkeloft Trøndersk Landbruk VRI Trøndelag (Virkemidler for regional FoU og innovasjon i Trøndelag) har Verdikjede Mat som en av sine tre satsingsområder Regionale forskningsfond Midt-Norge, med verdikjede mat (grønn og blå sektor) som et av flere prioriterte forskningstema for 2010 og 2011 Regional FoU-strategi I 2005 ble selskapet Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS (Oi!) etablert. Gjennom Oi! skal alle gode krefter i regionen samles, for å videreutvikle Trøndelag til en sterk og tydelig matregion, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Selskapet, som i dag har i overkant av 100 eiere fra matbransjen i Trøndelag, skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den trønderske regionen. Målsettingen skal oppnås ved å utvikle arenaer og nettverk for næringsaktørene, fremme bruken av trøndersk mat og drikke, samt fremme teknologi- og kompetanseutvikling, produksjon og salg hos næringsaktørene. Oi! Trøndersk Mat og Drikke jobber med produsenter og produkter fra både grønn og blå sektor. Fra signering av Trøndersk matmanifest, februar 2011 Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as 4.februar 2011 ble Trøndersk matmanifest (vedlagt) underskrevet av representanter fra næring, FoU og det offentlige, og skal bidra til økt interesse for trøndersk matproduksjon og matkultur. Målet er at trønderske råvarer og produkter skal være et naturlig valg når måltider serveres i hjemmet, på skoler og barnehager, ved helseinstitusjoner, kantiner, 9

10 restauranter og hotell i Trøndelag. Matglede og helse skal stå i fokus. Trøndersk matmanifest slår dessuten fast at trøndersk mat og matkultur skal være kunnskapsbasert. I det ligger det en vilje fra regionale myndigheter til å satse på utdanning, nyskaping og forskning. Det har vært jobbet systematisk med kompetanseutvikling innen matområdet i Trøndelag over flere år. Matnavet i Midt-Norge, på Mære landbruksskole, har vært en viktig aktør i arbeidet siden Navet har et spesielt ansvar for å planlegge, og tilby relevante kompetansetiltak rettet mot lokalmat produsenter, gjennom å utnytte og koordinere det matfaglige kompetansemiljøet i vår region. Kompetanse er også pekt på som et viktig satsingsområde i Landbruksmelding for Trøndelag. Som en oppfølging av dette, ble det vinteren 2011/2012 framlagt et forprosjekt Kompetanseløft for Trøndersk landbruk. Hensikten er å utvikle en mer tidsriktig utdanning, samkjøre og utvikle etterutdanning, rådgivningstjenesten og grønn FoU. I Trøndelag kan vi skilte med et stort spekter av lokale produkter og råvarer, og nye produkter kommer stadig til. Andelen økologiske lokalmatprodukter øker for hvert år. Flere produkter og råvarer fra Trøndelag har gått helt til topps i nasjonale matkonkurranser på bakgrunn av sin kvalitet og særegenhet. Dette gjelder produkter både fra blå og grønn sektor Flere produsenter i Trøndelag har dessuten oppnådd merket Beskyttede Betegnelser og Spesialitetsmerket. De fleste av bedriftene som produserer matspesialiteter fra Trøndelag er fortsatt relativt små, selv om regionen også har en del store aktører. Sjømatbedriftene er generelt større enn bedriftene som har utgangspunkt i landbruksnæringa. Vi har etter hvert flere bedrifter med ambisjoner om å øke produksjon og salg av matspesialiteter, og disse kan søke om å ta del i vekstsatsingen, som er et tilbud gjennom Lokalmatprogrammet (omtalt s. 6). Trøndelag har regionale produsentnettverk gjennom Bondens marked og HANEN. Mange produsenter er i tillegg med i lokale nettverk, hvor de blant annet samarbeider om markedsføring og profilering. Noen produsentnettverk samarbeider også om salg og distribusjon. Rørosmat er et eksempel på et slikt nettverk. Det er mange fordeler med å være del av et nettverk, og det å kunne samarbeide/samhandle med andre blir ofte trukket fram som avgjørende for hvor vidt man vil lykkes som etablerer. Det viser seg imidlertid å være svært krevende å etablere og utvikle gode nettverk, og også driftsfasen byr på store utfordringer (Kilde: VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet, 2010). 10

11 HANEN HANEN er Norges eneste bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. HANEN jobber for den enkelte medlemsbedrift og for sammenslutninger og nettverk om strategiske, politiske og faglige spørsmål som er relatert til alle deler av næringen. HANEN har omkring 500 virksomheter over hele landet. Dette er virksomheter som tilbyr overnatting, mat og drikke samt aktiviteter og opplevelser i Bygde-Norge. HANEN Trøndelag har per februar medlemmer. Etablering og utvikling av nettverk og gode samarbeidsløsninger er prioritert i lokalmatprogrammet (se s.6). Erfaringer har vist at det er behov for en mer strukturert og målrettet tilnærming til temaet. Norsk Senter for Bygdeforskning har siden 2008 jobbet med prosjektet Vekststrategier for lokale matbedrifter. Hovedmålet med prosjektet er å få økt kunnskap om hvordan vekststrategier i bransjen kan styrkes. Slik kunnskap vil være nyttig for at mikrobedrifter skal kunne vokse til små- og mellomstore bedrifter, og for at mikro- og småbedrifter skal kunne samarbeide for å få større leveransekraft og mer slagkraftig markedsføring. Prosjektet ble avsluttet høsten 2011, og kom fram til at en stor andel (75 %) er i vekst, eller har ambisjoner om å vokse. Det er imidlertid mange barrierer som kan hindre vellykket utvikling blant disse bedriftene, der noen er bedriftsinterne mens andre går mer på rammebetingelser og strukturelle forhold. Mangel på gode og egnede distribusjonskanaler har lenge vært en av de viktigste flaskehalsene for utvikling av den lokale matnæringen, ettersom eksisterende kanaler i liten grad er tilpasset små aktører og mindre volum. Dette gjelder i høyeste grad også for sjømatprodukter. Distribusjonskanalene her er hovedsaklig satt opp for eksport ut av landet. Det meste av den lokale maten omsettes fortsatt på gårdsmatbutikker og på markeder og messer rundt omkring. En viktig markedskanal for mange av de små bedriftene er Bondens marked i Trondheim og i Nord-Trøndelag. Flere produsenter har også etter hvert fått god innpass i dagligvarebutikker i regionen, og en del har faste leveranser til restauranter og spisesteder. Matspesialiteter som Rørosmelk, Inderøysodd, Selbu Blå, Seashells produkter, m.fl. selges på et nasjonalt marked. 11

12 Sildebord under Trøndersk matfestival Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as Vi har merket en økende interesse for lokal mat blant trønderske forbrukere, og Trøndersk matfestival og Bondens marked trekker stadig flere besøkende. Trøndersk matfestival ble arrangert for sjuende gang sommeren 2011, og Bondens marked har vært i drift siden I tillegg til å være viktige markedsførings- og salgskanaler er begge arrangementene gode arenaer i forhold til alliansebygging mellom bygd, kyst og by, matprodusenter og forbrukere. Bondens marked Bondens marked er et torg der forbrukerne kan kjøpe mat direkte fra produsenten. Bondens marked ble etablert i 2003, etter inspirasjon fra tilsvarende konsepter i blant annet USA og Storbritannia. I Trøndelag arrangeres Bondens marked i Trondheim, Levanger, Verdal og Steinkjer. Bondens marked Trøndelag BA har per september andelshavere, derav 3 fra Møre og Romsdal, 31 fra Nord-Trøndelag og 23 fra Sør-Trøndelag. Bondens marked Trøndelag omsatte for ca 5,3 millioner i 2010 og 8,4 mill i Trøndersk matfestival Trøndersk matfestival er Norges største profilerings- og markedsføringsarena for lokal mat og spesialiteter, og samlet nærmere 90 utstillere og ca besøkende i Trøndersk matfestival arrangeres av Oi! Trøndersk mat og drikke as, og ble gjennomført for sjuende år på rad sommeren

13 Bondens markeds Vårfestival i Trondheim Foto: Liv Gystad Stadig flere kokker tar aktivt i bruk lokale produkter og råvarer fra sjø og land i sine menyer, og fungerer med dette som gode ambassadører for trønderske matspesialiteter. Kokkene er også viktige samarbeidspartnere til produsenter av matspesialiteter, og kan bidra med kompetanse og erfaring, spesielt i forhold til produktutvikling og markedstrender. Reiselivsnæringa i Trøndelag har som formål å styrke Trøndelags posisjon som reisemål. Mange bedrifter har utviklet matopplevelsen som en viktig del av det samlede tilbud til turistene, men langt flere har muligheten til å gjøre det. Med unike råvarer og matprodukter som basis kan det utvikles ekte, unike opplevelser. For at mat skal bli en viktig del av reiselivet og opplevelsesnæringa er det viktig med et godt samarbeid på både lokalt og regionalt plan mellom de to næringene. Prosjektet Smak på Trøndelag!, som eies og ledes av Oi! Trøndersk Mat og Drikke, jobber med å tak i det potensial, som ligger i koblingen mellom mat og reiseliv. Gjennom tilslutning til det Trønderske matmanifest utvikles et miljø av motiverte og kvalifiserte serveringsbedrifter i hele Trøndelag. Målet er å jobbe fram et nettverk av bedrifter som aktivt benytter seg av kvalitetsråvarer og matspesialiteter fra Trøndelag. Kjerneverdiene i Smak på Trøndelag! er ærlig, smaksrik og tett på. 13

14 Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as 14

15 3. MÅL OG HANDLINGSOMRÅDER HOVEDMÅL; Bidra til økt mangfold, lønnsomhet og verdiskaping basert på matspesialiteter fra Trøndelag Følgende 6 HANDLINGSOMRÅDER skal prioriteres: Mobilisering/rekruttering Omdømmebygging Kompetanse Samarbeid og nettverk Markedsaktiviteter Trønderske matspesialiteter i reiseliv- og opplevelsesnæringen Under følger en konkretisering av handlingsområdene. Handlingsområde 1 (H1): Mobilisering/rekruttering En viktig målsetting med mobiliseringsarbeidet er å skape interesse og økt oppmerksomhet omkring mulighetene innen området lokal matproduksjon, samt lette prosessen for den som ønsker å starte opp en ny matbedrift. Med mange gode produkter og råvarer på markedet, er det krevende for nye matbedrifter å komme til. Men mulighetene finnes, dersom man evner å tilby en vare eller tjeneste som skiller seg ut, som er troverdig og som det er, eller skapes, et behov for. For å utvikle og drive en matbedrift kreves innsikt i en rekke ulike fagområder; sikker produktutvikling og produktstabilisering, bedriftsøkonomi, marked og salg. Mye av dette er erfaringskompetanse, som må tilegnes over tid. En del kan læres ved å delta på kurs, studieturer og gjennom erfaringsutveksling med andre etablerere og matprodusenter, en del er prøving og feiling. Tilrettelegging av gode og relevante kompetansetiltak, samt nettverksbygging, er viktige momenter i mobiliseringsarbeidet. Det er mange aktører som har et ansvar for mobilisering og næringsutvikling, og det er av stor betydning at aktiviteten samordnes. Gode matambassadører, det være seg etablerte bedrifter, kokker eller andre matentusiaster, er viktige som inspiratorer og kunnskapsformidlere. De gode historiene om bedrifter som lykkes må formidles, og utfordringene knyttet til etablering og lokal foredling, må også synliggjøres. 15

16 Bak en nyetablering står ofte en ildsjel som vil bruke tilgjengelige ressurser for å skape noe nytt. Utgangspunktet kan være et stort engasjement for lokal matkultur, en god idè og ønske om å starte egen virksomhet. I mobiliseringsarbeidet framover er det viktig at man også når ut til den yngre generasjon. For å lykkes med å inspirere ungdommer må det skapes aktiviteter som engasjerer, og deres arenaer må oppsøkes. RESULTATMÅL H1; Mobilisering/rekruttering 1.1. Ti nye mat-/reiselivsbedrifter skal hvert år ha gjennomført etablererkurs Minimum fem nyetableringer årlig Tre aktiviteter årlig med matfaglig etableringsfokus rettet mot målgruppa ungdom. Handlingsområde 2 (H2): Omdømmebygging Omdømmebygging er valgt ut som et strategisk handlingsområde først og fremst for å styrke oppslutningen om, og legitimiteten til, trønderske matspesialiteter og lokal foredling blant forbrukerne. Omdømmearbeidet skal videre bidra til større bevissthet i lokalmat næringa omkring trøndersk mat og matspesialiteters særegenheter, kvaliteter og mangfold. Dette skal gi økt stolthet og motivasjon blant aktørene i næringa, noe som igjen skal inspirere flere til å starte opp med lokal matproduksjon. Godt regionalt omdømme er også viktig med tanke på rekruttering av unge til næringa. Omdømme til trøndersk mat og trønderske matspesialiteter er summen av oppfatningene som de ulike gruppene har av næringa og de produkter og tjenester den leverer. Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventning og opplevelse, og påvirkes blant annet av den enkelte forbrukers opplevelse av trøndersk mat, hva som blir sagt, av andre, om trøndersk mat, hvordan matnæringa selv kommuniserer, og hvordan næringa blir framstilt i media. Omdømme handler i stor grad om relasjoner og tillit, og hva som gjøres i praksis (handling) er viktigere enn hva som sies (kommunikasjon) (Kilde; Omdømmebygging v/arne Simonsen 2009). Basisen for omdømme byggingen er trønderske matspesialiteter, trøndersk matproduksjon og matkultur, og innholdet vi tillegger disse begrepene. Det er viktig med økt bevissthet omkring hva trøndersk matkultur og matspesialiteter er og skal være, i tillegg til økt kjennskap til matproduksjon og matkultur i et historisk perspektiv; Hva er våre særtrekk og spesielle kvaliteter fra hav til høgfjell? Hvilke råvarer og produkter har vi naturlige forutsetninger for å framstille? Hvordan ønsker vi å videreutvikle vår matkultur og trøndersk 16

17 matproduksjon framover, og hvilke kjerneverdiene skal trøndersk mat og matspesialiteter bygge på? Å bygge et godt omdømme til trønderske mat og til trønderske matspesialiteter er et ansvar som ligger på alle aktørene i hele verdikjeden, fra jord og hav til bord. RESULTATMÅL H2; Omdømmebygging 2.1. Det skal årlig gjennomføres minimum fire aktiviteter for felles omdømmebygging av trøndersk mat 2.2. Det skal årlig igangsettes minimum fire nye aktiviteter med bakgrunn i Trøndersk matmanifest 2.3. Trønderske matspesialiteter skal synliggjøres i minimum en årlig regional matfestival Handlingsområde 3 (H3): Kompetanse og bedriftsutvikling Kompetanse er avgjørende for å lykkes med produksjon av matspesialiteter, og i Trøndelag har det vært jobbet systematisk med kompetanseutvikling gjennom flere år. Hovedfokuset har vært rettet mot matfaglig kompetanse, kompetanse for å sikre trygg produksjon, markedskompetanse, samt utvikling av skreddersydde kompetansetilbud, tilpasset den enkelte bedrifts behov. Fra 2008/2009 har også vekstsatsing stått på dagsordenen. Gjennom vekstsatsingen har bedrifter med vekstambisjoner blitt tilbudt ulike tjenester, rettet mot kompetanseutvikling og rådgivning innenfor områder som er av betydning i en vekstfase, samt økonomisk støtte. Tiltak for å bedre produktenes adgang til større markeder har blitt prioritert. Gjennom vekstsatsingen kan bedriftene også få mulighet til driftsstøtte på enkelte områder og støtte i form av spisskompetanse tilpasset den enkelte bedrifts behov. Matnavet i Midt-Norge, ved Mære landbruksskole, har siden 2002 hatt et koordineringsansvar for utvikling og tilrettelegging av kompetansetilbud innen området lokal matproduksjon i Midt-Norge. Matnav ordningen, med nettverket av kompetansemiljøer og matkontakter, har fungert godt i Midt-Norge. En forutsetning for videre utvikling av den lokale matnæringen er at matnavet opprettholdes og videreutvikles. Etter hvert som produsentene har blitt mer spesialiserte og profesjonelle, stilles det større krav til kompetansetilbudet. Tilbudet må dekke de behov en produsent til enhver tid måtte ha, og det vil være behov for veiledere med spisskompetanse innen en rekke fagfelt. Matnavet og matnettverket som er utviklet i Trøndelag, vil ha en viktig rolle også framover, 17

18 og bedriftsutvikling, forsterket kompetansetilbud mot marked og salg, samt forsterket fokus på vekstbedrifter vil være sentralt i fasen næringa nå er inne i. Med opprustingen av Skjetlein videregående skole, og etableringen av Skjetlein Grønt Kompetansesenter, vil Skjetlein bli en mer fremtredende aktør i kompetansesammenheng i Sør-Trøndelag framover. Andre videregående skoler og høyskoler, i begge trøndelagsfylkene, besitter god matfaglig kompetanse som kan benyttes innen matsatsingen. Landbruksinkubatormiljøet knyttet til Proneo i Verdal, har kontorer flere steder i Trøndelag og gir tilbud til bedriftsvis oppfølging i bedriftenes utviklingsløp. Det pågår dessuten et betydelig samarbeid mellom produsenter og forskningsmiljø i Trøndelag, og det et klart uttrykt mål å videreutvikle denne samhandlingen framover (Landbruksmelding for Trøndelag 2010, Felles Fylkesplan ). VRI er etablert som et program for å styrke innovasjonsbasert næringsutvikling i regionen. Verdikjede mat er et av innsatsområdene til VRI Trøndelag, og det legges til rette for nettverksarbeid og konkrete utviklingsprosjekter innenfor både blå og grønn sektor. Innen grønn sektor er det etablert et eget samhandlingsprosjekt; Grønn forskning i Midt-Norge. Prosjektet bidrar til mer brukerretta forskning rettet mot midtnorsk landbruk. Fra Trøndersk matfestival Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as 18

19 Utfordringer i tilknytning til utdanning og kompetanse i landbruket er også grundig behandlet i Landbruksmelding for Trøndelag og det pekes på at kompetanse er avgjørende faktor for utviklinga av det trønderske landbruket. Prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk, er i gang satt som en direkte oppfølging av landbruksmeldingen, og vil ha fokus på å bedre kompetansen på alle nivå i det trønderske landbruket. Målgruppen er primærprodusenter, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, samt de som ønsker seg inn i næringa. RESULTATMÅL H 3; Kompetanse og bedriftsutvikling 3.1. Produsenter av matspesialiteter i Trøndelag skal ha tilstrekkelig kompetanse; Trygg og matsikker produksjon Bedriftsøkonomi Kunnskap om salg og marked for å legge til rette for videre vekst 3.2. Minimum 10 % årlig omsetningsvekst for 15 utvalgte vekstbedrifter 3.3. Det skal årlig tilbys bedriftsoppfølgende tiltak til minimum 30 bedrifter i Trøndelag, og det skal arrangeres minimum 20 bedriftsfaglige/matfaglige kurs Produsenter av matspesialiteter i Trøndelag skal være aktive brukere av kunnskap fra forskningsmiljøer i utvikling av sin næring Samarbeidet mellom matmiljøene i Trøndelag og Jämtland videreutvikles Handlingsområde 4 (H4): Samarbeid og nettverk I samarbeid med andre vil den enkelte bli sterkere, både faglig og økonomisk, og i stand til å nå målsettinger man ikke kan realisere alene. Økt fokus på samarbeid og nettverk er en av strategiene som skal bidra til å videreutvikle matnæringa i Trøndelag. Det er ulike grunner for hvorfor samarbeid og nettverk etableres, og de mest sentrale områdene det samarbeides om, innen matområdet, er kompetanseutvikling, kvalitetssikring i produksjon, salg, markedsføring og distribusjon. Bedriftssamarbeid er imidlertid krevende, og mange samarbeid fører aldri til ønsket gevinst. Viktige forutsetninger for å lykkes, er blant annet avklarte forventninger, forpliktende avtaler, tydelige mål, samt ildsjeler som kan drive samarbeidet framover. Videre er det viktig med en felles forståelse om at alle må bidra med noe til fellesskapet, for å kunne få noe tilbake. 19

20 EKSISTERENDE MATNETTVERK I TRØNDELAG Bransjenettverk HANEN Trøndelag Markeds/salgsnettverk Bondens marked Trøndelag, Rørosmat, Eksportnettverk for matspesialiteter, NamNamdalen, Mat fra Hitra, En smak av Lierne, Den Gyldne Omvei, Oppdalsmat, Luggumt, Guri Kunna, Edelvilt, Naturkjøtt, Lokalmat BA (nasjonalt), Økologisk Midt-Norge, Trøndelag Mat SA Kompetansenettverk Trygg ost (Matnavet), Saken er biff (Matnavet) I Trøndelag kan vi skille mellom ulike typer matnettverk. Vi har markedsføringsnettverk som er geografisk fundamentert, salgsnettverk med formål om å bedre tilgjengeligheten av produkter i et større marked, kompetansenettverk og bransjenettverk. I arbeidet framover er det behov for å styrke allerede etablerte nettverk, og det må legges til rette for etablering og utvikling av nye, hensiktsmessige samarbeidsløsninger. RESULTATMÅL H4; Samarbeid og nettverk 4.1. To nye markedsretta produsentnettverk skal være etablert innen Det skal årlig arrangeres felles fagtreff for de ulike nettverkene 4.3. Bidra til videreutvikling av matnettverkene i Trøndelag Handlingsområde 5 (H5): Markedsaktiviteter Når nye produkter skal ut i markedet er det mye som skal klaffe. Produktet må være bra, innpakningen skal fungere, prisen må være riktig og kommunikasjonen med markedet må være god. Det vil være ulike løsninger som fungerer for de ulike produktene og produsentene, men uansett er markedsføring, distribusjon og salg viktige utfordringer som må løses. 20

21 I en tidlig fase har gjerne produsenter av matspesialiteter sitt hovedsalgsområde lokalt, der kjennskapen til bedriften og produktet er best. Å bygge en merkevare handler om å bygge stein på stein, og langsiktig, målrettet arbeid må til. Bondens marked har vist seg å være en viktig arena for produsenter i en tidlig fase. I tillegg til å være en salgsarena er Bondens marked også en arena for utvikling av salgskompetanse og markedsforståelse, og er også en arena for produktutvikling. Det er en utfordring å gjøre lokalmat bedre kjent og mer tilgjengelig for hoteller, restauranter og cateringvirksomheter (HoReCa). Hoteller og restauranter krever stadig mer fleksibilitet og rask levering, noe som ofte er en utfordring for de mindre produsentene av matspesialiteter. Dagligvaremarkedet er krevende, spesielt for produsenter av matspesialiteter. Tilrettelegging og oppfølging i butikk er påkrevd, og det er viktig at forbrukerne blir gjort oppmerksomme på tilbudet av spesialprodukter og lokal mat, dersom salget skal fungere. Innen dagligvaremarkedet er nok spesialmatbutikkene de mest interessante for matspesialitetene. Foto: Oi! Trøndersk mat og drikke as Spesialmerking er et av virkemidlene som er etablert for å gjøre matspesialiteter mer synlig i markedet. For at merkene skal få en betydning for forbrukeren er det viktig med god informasjon og god markedsføring av merkene. Å benytte seg av spesialmerking kan være en viktig salgsfremmende aktivitet for mange produsenter, spesielt dersom man ønsker å nå ut i et større marked. RESULTATMÅL H5; Markedsaktiviteter 5.1. Økt omsetning av trønderske matspesialiteter i dagligvare 5.2. Økt omsetning av trønderske matspesialiteter i offentlige kantiner og HoReCa 5.3. I 2015 skal vi ha 20 bedrifter med Spesialitetsmerkede produkter og 3 nye produkter skal være i prosess for å få Beskyttet Betegnelse 5.4. Minst 20 % årlig omsetningsøkning i Bondens marked Trøndelag 21

22 Handlingsområde 6 (H6): Trønderske matspesialiteter i reiseliv og opplevelsesnæringen Reiselivsnæringen er viktig for norsk økonomi og for utvikling av regionene i Norge. Reiselivet tilbyr et mangfold av opplevelser, og lokale matspesialiteter bidrar til å heve ethvert reiselivsprodukt. Regjeringens reiselivsstrategi har som mål å få norske råvarer og norske spesialprodukter som en del av reiselivsproduktet. En vellykket utvikling av denne strategien vil få betydelige ringvirkninger for landbruket og for utviklingen av norske bygder. Arbeidet med Reiselivsstrategi for Trøndelag har vært en strategisk prosess der blant annet utvikling av opplevelseskonsept tilknyttet lokale matspesialiteter har blitt fremhevet. Erfaringer tilsier at en lokal/regional menyprofil kan bidra til økt stolthet og utvikling av en tydeligere identitet, noe som igjen vil forsterke sluttkundens opplevelse av et sted. Prosjektet Smak på Trøndelag!, som ledes av Oi! Trøndersk mat og drikke, er igangsatt som et verktøy i arbeidet med å koble mat og reiselivsopplevelse i Trøndelag. Trøndelag sin reiselivsprofil er utviklet med utgangspunkt i fire fyrtårn; og LOKAL MAT ansees som det uoffisielle femte fyrtårn for regionen. Dette skal fremkomme i profilering og kommunikasjon rundt Trøndelag som reisemål. En tett kobling til Trøndelag Reiseliv, og arbeidet som skjer i forbindelse med oppfølging av Reiselivsstrategi for Trøndelag , er en viktig forutsening for å kunne nå resultatmålene som er løftet fram under dette strategiske handlingsområdet (SH6). RESULTATMÅL H6; Trønderske matspesialiteter i reise- og opplevelsesnæringen 6.1. Trøndersk matmanifest skal framgå som en vurdert del i alle offentlige støttet utviklingsprosjekt innen reise- og opplevelsesnæringen Mat skal være en viktig del av reiselivsprofileringen av Trøndelag 6.3. Innen 2015 skal 20 trønderske bedrifter presenteres via Norwegian Foodprints (veiviser til gode norske matopplevelser på Det skal være utviklet årlig to bookbare reiseruter og produkt der mat er en del av den totale opplevelsen 22

23 4. ULIKE AKTØRERS ROLLE I MATSATSINGA Det er mange aktører som på ulikt vis er involvert i utviklingen av lokale og regionale matspesialiteter i Trøndelag. Under følger en oversikt over de mest sentrale aktørene i satsinga. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag; Fylkesmannen har ansvar for oppfølging av nasjonal landbruks- og matpolitikk både regionalt og lokalt. Fylkesmannen har en koordinatorrolle innen matsatsingen, og har hovedansvaret for mobilisering, gjennom bl.a. nettverksbygging og kompetanseheving. Fylkesmannen har både utviklings- og forvaltningsoppgaver, og forvalter de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene til utredning og tilrettelegging. Nord og Sør-Trøndelag Fylkeskommune; Fylkeskommunene er en regional utviklingsaktør som forvalter regionale utviklingsmidler, inkludert virkemidler til rekruttering, likestilling og kompetanse i landbruket. Videre har fylkeskommunene en sentral rolle i regionalt forskningsfond Midt-Norge og VRI Trøndelag som har blant annet verdikjede mat som satsingsområder. Innovasjon Norge, Nord og Sør-Trøndelag; vil bidra til at bedrifter, fra både blå og grønn sektor, kan møte matfaglige utfordringer knyttet til produktutvikling, produksjon og matvaresikkerhet eller forretningsmessige forhold som ledelse, økonomi, salg og markedsføring. Målet er at Innovasjon Norge skal skreddersy finansielle og kompetansemessige tilbud til hver enkelt bedrift. Kommunene; er førstelinjetjeneste og har ansvar for veiledning av nyetablerer og bedrifter som søker bedriftsutvikling. Matnavet i Midt-Norge (dekker Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal); på oppdrag fra Innovasjon Norge har Mære Landbruksskole siden 2002 vært ett av fem kompetansenav for småskala matproduksjon i Norge. Navene skal være pådrivere og koordinatorer for utvikling av matfaglige tiltak, kurs, seminarer, nettverk, studieturer, hospitering og besøksordning. Målgruppe er småskala matprodusenter og mindre næringsmiddelbedrifter. Oi! Trøndersk mat og drikke as; skal videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det gir mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Oi! skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra hav, sjø og land, gjennom utvikling, nettverksbygging og profilering. Proneo AS på Verdal; er tildelt rollen som en mat- og landbruksinkubator, med hovednedslagsfelt i Nord-Trøndelag. Her tilbys bedrifter under etablering et tilrettelagt miljø for faglig rådgivning, tilgang til kompetanse, nettverk og lokaler. HANEN Trøndelag; HANEN er Norges eneste bransje- og markedsorganisasjon for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske. Her innebefattes grønt reiseliv og 23

24 matspesialiteter. HANEN jobber for den enkelte medlemsbedrift og for sammenslutninger og nettverk om strategiske, politiske og faglige spørsmål relatert til alle deler av næringen. Bondens marked Trøndelag SA (BM); er en markedskanal som tilrettelegger for en direkte salgsarena og en direkte møteplass mellom matprodusent og kunde. Rollen opp mot handlingsplanen er å bidra til å profesjonalisere produsenten som selger. BM er en viktig omdømmebygger for lokalmatnæringen. Forskningsmiljøene og høyskolene; har som rolle å styrke innovasjonsbasert næringsutvikling i regionen, samt utvikle og tilby kompetanse innen områder som hygiene, produktutvikling, produksjonsteknologi, organisasjon, markedsføring m.m. Norsk Landbruksrådgivning i Nord- og Sør-Trøndelag; en medlemseid organisasjon som tilbyr rådgivning innen mange ulike fagområder, som eksempelvis grønnsaker, økologi, bær, potet, m.m. Næringsorganisasjonene innen sjø- og landbrukssektoren; jobber med strategiske, politiske og faglige spørsmål tilknyttet næringene. Kan bidra med informasjon og faglig hjelp innen en rekke områder. Trøndelag Reiseliv; samler bedrifter, destinasjoner og reiselivslag i Trøndelag til felles markedsinnsats. Viktig samarbeidspart for å kunne oppnå resultatmålene løftet fram i handlingsområde 6 (Trønderske matspesialiteter i reiseliv - og opplevelsesnæringen). 24

25 5. KILDER Omdømmebygging artikkel v/arne Simonsen, 2009, Om satsingen på mat og matspesialiteter, tale v/landbruks- og matminister Lars Peder Brekk, Stjørdal 8.september 2010 Smaken av Norge Landbruks- og matdepartementets matpolitiske strategi Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Vekststrategier for lokale matbedrifter Forskningsglimt nr 1/2010, Gunn Turid Kvam Verdifulle opplevelser Regjeringens nasjonale reiselivsstrategi (fra 2007) VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskaping, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport (2010) Felles Fylkesplan for Trøndelag, Landbruksmelding for Trøndelag, 2010 Marin strategiplan Trøndelag Regional FoU-strategi Regionale strategier for landbruksrelatert næringsutvikling for Nord- og Sør- Trøndelag (rulleres årlig) Reiselivsstrategi for Trøndelag, VRI Trøndelag prosjektbeskrivelse 25

26 6. VEDLEGG 1. Bakgrunnsdokument 1. Forankring i Landbruksmeldinga (jan 2010) (Utdrag tiltaksområder) Kap Attraktive næringer for kompetente mennesker - Tiltak: Grønt kompetansesenter Mære Skjetlein - Tiltak: Utvikle kompetansetilbud på nye områder - Tiltak: Samhandling med kompetanse institusjoner i og utenfor landbruket Kap Økt verdiskaping av landbrukets samlede ressurser Tiltak: Øke spesialproduksjon, samt styrke og videreutvikle matsatsingen Pkt 1. Mobilisere for nyetableringer og fokus på kvalitet, vekst og markedsadgang. Pkt 2. Økt merkevarebygging (Matmerk, samhandling og identitetsbygging i regionen) Pkt 3. Fortsatt satsing på Trøndersk matfestival, Bondens marked og Oi! Trøndersk mat og drikke. 2. Forankring i Marin Strategiplan ( ) kap Strategi 8. Synergier mellom blå og grønn sektor. Mål: Skape og videreutvikle nettverk og arenaer for matkultur, mattradisjoner og den gode opplevelsen basert på Trøndersk råvarer 2. SWOT analyse I forarbeidet til arbeidsseminaret på Stokke gård på Stjørdal, i april 2010, utarbeidet arbeidsgruppa en SWOT analyse av satsingsområdet matspesialiteter fra Trøndelag. SWOT analysen var i hovedsak rettet mot matspesialiteter med utspring i landsbruks- og utmarksnæringa. Under følger en oversikt over de styrker, svakheter, trusler og muligheter som ble framhevet, og som danner et bakteppe for handlingsområdene: 1. Styrker (internt) a) Godt utbygd kurstilbud og støtteapparat b) Goodwill fra media - gode historier c) FoU-miljø d) Sterk primærproduksjon som basis (historie, tradisjon, kultur, natur), og mange seriøse, flinke produsenter 26

27 2. Svakheter (internt) a) For dårlig kompetanse på bedriftsutvikling og økonomi b) For dårlig samarbeid mellom mat og reiseliv c) Overvurdert tro på eget produkt og undervurdert betydning av emballasje/design d) Produsentene har lite tid til å utvikle samarbeid/nettverk 3. Trusler (utenfra) a) Distribusjonsmuligheter ikke tilpasset næringa b) Nedbygging av kompetansenettverk c) Sviktende marked, etterspørsel d) For lite tilgang på kapital i utviklingsfasen e) Matskandaler, lokale forurensinger og sykdommer 4. Muligheter a) Ny Trøndersk reiselivsprofil, historisk, eventyrlig, kreativ b) Sterkere kobling mellom grønn turisme/naturbasert reiseliv/opplevelsesturisme og mat. Samarbeid mellom produsenter. Jobbe for felles sak. c) Media, interesse for den de gode historier d) Involvere de unge nye kjøpergrupper e) Interesser for mat og helse, mat og identitet, kultur og egenart 3. Oppsummering av workshop fra Stokke gård, april Tema 1: Mobilisering Mobilisering er viktig; det trengs ildsjeler for å få videre utvikling. Rekrutteringsarbeidet Tenke nytt (arenaer, type tiltak) Formidle de gode historier Vær offensiv, men være ærlig Bruke media, kjendiser Rekruttere fra nye miljøet Skoler, bygdeungdomslag, yrkesmesser Bruke nettet mer aktivt gjøre det enkelt å finne fram til informasjon Tema 2: Omdømmebygging Kvalitet i alle ledd på produksjon Internrevisjon fra eksterne. Bedriftsnettverk for fremme kvalitet: eks. Trygg ost Kommunikasjon må høgere på dagsorden. Synliggjøre næringen og tradisjonene. Klargjøre produktegenskaper, søke å få fram et spesielle for Trøndelag (terroir smak) 27

28 Utarbeide Trøndersk matmanifest sette ned påstander. Tydeliggjøre kvaliteter ved trøndersk mat og kommuniserer det ut Tema 3. Kompetanse Videreutvikle kompetansetilbud, gjøre dem bedre og gjøre dem bedre kjent Utfordre noen lag et opplegg hvordan få flere på kurs, rådgivning Hygiene prioriteres Emballasje/design mye ikke godt nok FoU: Anvendt forskning mest interessant. Kommunikasjon Forsterke kompetansetilbud om salg/marked/distribusjon Bedriftsutvikling, bedriftsøkonomi, markedsføring, salgstrening: Tema 4: Samarbeid og nettverk Forpliktende nettverk (innsats, kostnad) er viktig for vekst Suksesskriterier for nettverk; tydelig mål og formål Viktigste område; salg, distribusjon, kompetanse Tema 5: Markedsaktiviteter Skape samarbeidsløsninger mot markedet (felles innsalg, distribusjon, fakturering) Enkeltprodusenter blir for små Videreutvikling av direkte salgsarenaer (for eksempel Bondens Marked) Stimulere til økt andel lokal mat i offentlig servering Gjøre produsenter og produkter konkurransedyktige i større marked Produktutvikling Merkevarebygging Markedsføring av lokal mat i dagligvare Koble produsent og butikk for bedre profilering av lokal mat i utvalgte butikker Tema 6: Trøndersk mat i opplevelsesnæringen Tiltak skal ha som formål å utvikle samarbeid mellom lokale matbedrifter og serveringssteder. Utvikle og markedsføre trønderske matspesialiteter, kobling til handlingsplan for reiselivet i Trøndelag Utvikle gjennomgående tema i markedsføring av Trøndersk mat på menyen Utvikle reisekonsept/produkt der mat er en sentral del av den totale opplevelsen Bedre synliggjøring av Trøndersk mat på menyen Utvikle MatKart som viser vei til serveringsstedene som gir matopplevelser Bøker/hefter/digitale sider med fristende signaturmat fra ulike serveringssteder 28

29 4. Trøndersk matmanifest 29

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS.

Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Nord-Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 Steinkjer Trondheim, 22. desember 2011. Søknad om økonomisk støtte til arbeidet i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS. Viser til møte som fylkeskommunene i Trøndelag

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv?

Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Lokalmatsatsing hvordan koble mat og reiseliv? Nina Mosseby, FM Hordaland, Sandven hotell Norheimsund 4. februar 2015 Lokalmatsingen hvordan koble mat og reiseliv Fire hoveddeler: 1. Historikk tall, innretning,

Detaljer

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag 2012-2015 Handlingsområder og tiltak - oppdat 22.mai 2013 Handlingsplanen har to overordna resultatmål: 1. 20 nyetableringer 1) totalt i perioden i Sør-Trøndelag

Detaljer

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune

Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi. Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Virkemiddelapparatet og Trøndersk reiselivsstrategi Susanne Bratli fylkesråd for regional utvikling Nord-Trøndelag fylkeskommune Reiseliv - ei viktig næring Nord-Trøndelag : Økning på 22,6% fra 2001 til

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

Ferskmat = Logistikkens Formel 1

Ferskmat = Logistikkens Formel 1 LogiMat; et forprosjekt om logistikk for midtnorske matspesialiteter 1 Mat i Norge Mål om i stor grad å være selvforsynt Noe import av frukt og grønnsaker Mange småskala matprodusenter Stort mangfold av

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Kick-off Logimat 12.juni 2012 Nasjonal ambisjon om 20 prosent matspesialiteter

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Matstrategi Troms

Matstrategi Troms Matstrategi Troms 2013-2016 Velkommen til et felles løft for mat fra Troms! Matstrategigruppa har sammen med matbedriftene i Troms meislet ut en retning for utviklingen de neste årene, og vi håper DU

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge

IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge Landbruks- og matdepartementet IGW et virkemiddel for utvikling av mat og norsk reiseliv, og et omdømmeprosjekt for Norge Stine Sem, Matpolitisk avdeling, For Fjellnettverket 25.1.2017 "Himmel" over vår

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-02.03.2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 er fastsatt til

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen

Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Mat i reiselivet et viktig salgsargument for Østfold og resten av regionen Nyskapingskonferansen 2015 Maya Nielsen, Visit fredrikstad og Hvaler Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold Bakteppe Det

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke ... Ullensvang 14 februar Nils Bjørke Matarena er en kompetansearena og «koblingsboks» for lokalmat i Hordaland/ Vestlandet Utvikler og formidler kunnskap om bærekraftige produkter fra sjø og land Gjennom

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg

FoU-Strategi for Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 Sør-Trøndelag fylkeskommune Rådgiver Susanna Winzenburg Agenda Utgangspunkt for FoU-strategien Arbeidsprosess Strategiens innretning Oppfølging av strategien Hovedmål

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Garden som ressurs marknaden som mål

Garden som ressurs marknaden som mål Meld.St.31 (2014-2015) Garden som ressurs marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Kirkenes 17.11.15, Espen Stokke, ASR/LMD Bakteppe Det finnes betalingsvillige markeder og

Detaljer

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST

Økologisk mat i storhusholdninger. Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Økologisk mat i storhusholdninger Nasjonal økologisk kongress Trondheim, 9. Januar 2013 Ivar Stokkan FMST Fylkesmannens oppgaver landbruk - Årlig embetsoppdrag fra LMD Oppfølging av nasjonal landbruks-

Detaljer

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet

Næringspolitikk for reiseliv. Gardermoen Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Næringspolitikk for reiseliv Gardermoen 27.1.2010 Anne Marie Glosli Avd.dir Landbruks- og matdepartementet Nasjonal strategi : Verdifulle opplevelser Aktivt landbruk, lokal mat og skjøtsel av kulturlandskap

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-03.03.2016 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2016 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2016 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014

Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 Smått er godt bygdeopplevelser Fjellkonferansen, Norefjell 12. og 13. november 2014 HANEN næringsorganisasjonen for bygdeturisme, gardsmat og innlandsfiske i Norge Ole Jonny Trangsrud Markeds- og mediesjef

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Miniseminar Kleiva 7.mars Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 4 seksjoner Areal- og Samfunn

Detaljer

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013

Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 Rådet for nasjonalparkkommuner Strategidokument og handlingsplan vedtatt februar 2013 UTGANGSPUNKT:! Nasjonalparkkommunene forholder seg til dagens lovverk som er gitt av MD og DN.! Strategi og handlingsplan

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet, Oslo 9.november 2012 1 2 14. november 2012 Mål for norsk landbruks- og matpolitikk Matsikkerhet Landbruk over hele landet Økt verdiskaping

Detaljer

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget

Fiskeriplan. Strategisk del. Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Fiskeriplan Strategisk del 2006-2020 Kristiansund kommune v/fiskeriutvalget Kristiansund, 4. oktober 2005 1. Innledning Fiskeriutvalget har utarbeidet en strategi for Kristiansund kommunes videre fiskeripolitiske

Detaljer

gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter

gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter gunn-turid kvam: Vekststrategier for lokale matbedrifter FORSKNINGSGLIMT NR 1/2010 Istockphoto Vekststrategier for lokale matbedrifter Gunn-Turid Kvam I landbrukspolitikken er målet at 20 prosent av omsatt

Detaljer

Logistikk og nettverk for produsenter av matspesialiteter

Logistikk og nettverk for produsenter av matspesialiteter Logistikk og nettverk for produsenter av matspesialiteter Jorunn Grande Førsteamanuensis, HiNT Kompetansekafe landbruk HiNT, 21. januar 2015 Logimat prosjektet Mål: Bygge kunnskap om hvordan produsenter

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden

Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling. Næringssamling, Ørland Kari Mette Elden Næringsutvikling/bygdeutvikling Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, avd. for landbruk og bygdeutvikling Næringssamling, Ørland 17.03.2010 Kari Mette Elden Fylkesmannens oppdrag Opprettholde et levende og mangfoldig

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål

Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk. Arktiske Strategier. Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad : Leder av prosjektgruppe Arktisk Landbruk Arktiske Strategier Presentasjon : Arktisk Landbruk prosjekt Samhandling mot felles mål Bernt Skarstad Arktisk Landbruk 1 Arktisk Landbruk Fra

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten?

Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Kortreist mat: Hva med småskalaprodusenten? Den 39. Røros konferansen 8. 9. februar 2013 Heidi C. Dreyer, professor 1 2 3 Håndverksproduksjon Industriell produksjon 4 Industrialisert produksjon og logistikk

Detaljer

Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet

Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet Mat og reiseliv 2006, Geilo 18. oktober 2006 Åpning v statsråd Terje Riis-Johansen, Landbruks- og matdepartementet Kjære bedriftseiere, fagfolk og andre interesserte, Det er stor entusiasme knyttet til

Detaljer

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen

Mat fra Toten. -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten -en konkurransestrategi for eierne og en omdømmestrategi for Toten og Gjøvik-regionen Mat fra Toten SA Vi skal berike folks hverdag med matopplevelser fra Toten Vi vil forene mat og kultur

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning

Markedsstrategier og forretningskrav. Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Markedsstrategier og forretningskrav Nettverkssamling Logimat 6.11.2013 Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Bakgrunn for Logimat (2012-2014) Tverrfaglig prosjektsamarbeid mellom Sintef, NTNU,

Detaljer

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Invitasjon til Oi! for en dag torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Velkommen til mat, fag og nettverk! Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et ideellt selskap som skal bidra til å utvikle matsektoren i Trøndelag.

Detaljer

Et innovasjonsprogram for landbruket

Et innovasjonsprogram for landbruket Et innovasjonsprogram for landbruket Røros, 15. oktober 2014 Trøndelagsregionen må stå sammen når det gjelder strategisk næringsutvikling. Vi må komme over i et mer samlet og langsiktig perspektiv i stedet

Detaljer

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014

SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 Tlf: 69 87 87 17 post@indreostfold.no www.indreostfold.no SØKNAD REGIONALT PARTNERSKAPSFOND HØSTEN 2014 PROSJEKTBESKRIVELSE Fase 1 KLYNGEUTVIKLING MAT OG MATPRODUKSJON Prosjektnavn: Klyngeutvikling mat

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD

Status, utfordringer, virkemidler Anne Marie Glosli, LMD Status, utfordringer, virkemidler 08.10.2008 Anne Marie Glosli, LMD Dette vil jeg snakke om: Kort status Mål, strategi, handlingsplan Utfordringer Virkemidler over jordbruksavtalen Det offentlige bør gå

Detaljer

Regionalt forskningsfond Midt-Norge

Regionalt forskningsfond Midt-Norge Regionalt forskningsfond Midt-Norge Næringssamling i Sør-Trøndelag Røros 19. april 2012 Lars E. Onsøyen Sekretariatsleder REGION MIDT-NORGE dato Regionale Forskningsfond 3 REGIONALE FORSKNINGSFOND SKAL

Detaljer

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser Januar 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig

Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Hytter og hytteutbygging som tilleggsnæring i landbruket - finansieringsmuligheter og rammebetingelser for øvrig Tore Bjørkli Landbruksdirektør Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Hva er ei hytte? Hva er fritid?

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer

Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Smak av kysten inspirerer for å løfte frem nye råvarer Norsk Sjømatsenter - kunnskapsutvikling for sjømatnæringen Vår rolle: Vi utvikler og formidler kunnskap om sjømat nasjonalt Vår visjon: Vi skal gjøre

Detaljer

Garden som ressurs - marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Hvordan stimulere lokalt?

Garden som ressurs - marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Hvordan stimulere lokalt? Landbruks- og matdepartementet Garden som ressurs - marknaden som mål Vekst og gründerskap innan landbruksbaserte næringar Hvordan stimulere lokalt? Nina Mosseby Nettverkssamling Trysil, 13. april 2016

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER

VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER VIRKEMIDLER GI DIN BEDRIFT NYE MULIGHETER Seniorrådgiver Svein Hallbjørn Steien, Innovasjon Norge 06.12.2006 TEKMAR 2006 BRITANNIA,TRONDHEIM Marin sektor - nasjonalt - naturgitte fordeler Verdens nest

Detaljer

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13

«Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 «Hvordan samle byens styrker i felles løft og omdømme?» Innspill fra Line Vikrem-Rosmæl til Møljelag 10.12.13 Forretningsidé Visit Trondheim Visit Trondheim er destinasjonsselskapet for organisasjoner,

Detaljer

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Prosjektleder Region Øst: Stine Alm Hersleth, Nofima Mat September

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1

Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune. Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Grønn kommunekonferanse Siv Henriette Jacobsen Varaordfører Østfold Fylkeskommune Borregaard Hovedgaard 3.12.2015 1 Mat i systemet/system for maten? 2 Fylkeskommunens oppgaver: Næringsutvikling. Rekruttering.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski

VNK-styret Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling. Svein Erik Ski VNK-styret 12.03.2014 Valdres Natur- og Kulturpark Bygdeutvikling Svein Erik Ski Utviklingstrekk for landbruket i regionen 3 Lisjordet, Vestre Slidre Unge bønder satsar I Investerer 3 mill. kr. i moderne

Detaljer

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet

FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet Journalpost.: 09/16202 Fylkesrådet FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 107/09 Fylkesrådet 29.06.2009 Reiselivsstrategi for Nordland - opplevelser langs verdens vakreste kyst Sammendrag Fylkesrådet

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eieren, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA

Nasjonal Stølskonferanse. Fagernes Hege Homlong, TINE SA Nasjonal Stølskonferanse Fagernes Hege Homlong, TINE SA TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer 2 Sterke internasjonale aktører 14 12 10 8 Mrd liter 6 4 2 0 Lactalis ARLA DANONE TINE Elisabeth Morthen,

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes

Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper. Prosjektleder Ingunn Sørnes Balestrand Summit 31.mai 2010 Bærekraftig reiseliv 2015 Resultater bransjegrupper Prosjektleder Ingunn Sørnes Bærekraftig Reiseliv 2015 1. Involvering av reiselivet Bransjegrupper jobbet frem status, mål,

Detaljer

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien

Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Nasjonal strategi for ferdigvareindustrien Norsk ferdigvareindustri består av nærmere 8 000 bedrifter og 60 000 arbeidstakere. Ferdig-vareindustrien omsetter for ca. 115 milliarder kroner i året, hvorav

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Smart spesialisering i Nordland

Smart spesialisering i Nordland Smart spesialisering i Nordland Una Sjørbotten 12.05.2014 Foto: Peter Hamlin Agenda Hva er smart spesialisering? Hvorfor er Nordland med? Hva har vi gjort? Planer framover Erfaringer så langt Smart spesialisering

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Lars Morten Rosmo. Øyvind Mejdell Jakobsen. Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen Prosjektleder, Grønn forskning Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Lars Morten Rosmo Styreleder, Grønn forskning Leder, Midtnorsk Samarbeidsråd mobilisering og tilrettelegging for forskning

Detaljer

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte

Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Saknr. 15/5249-2 Saksbehandler: Liv Snartland Wilson Midt i matfatet mat og landbruksfestival 2015 Søknad om støtte Innstilling til vedtak: Fylkesrådet finner prosjektet Midt i Matfatet mat og landbruksfestival

Detaljer

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program rådgjevar, lokalmat og reiseliv Marit Hjortung Alexandra Hotel 22.oktober 2014 1 Seier noko om Resultat frå mobilisering og snøggflørting

Detaljer

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling

Visjon. Formål. Verdier. Hovedmål. Best på utvikling Strategi 2020 Visjon Best på utvikling Formål Skogmo Industripark AS skal: Ivareta bedriftenes behov for felles tjenester Ivareta felles omdømmebygging og profilering Være nettverksbygger Være Motor i

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2016 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2016. Styret

Detaljer

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder Magiske og verdifulle opplevelser i Nord- Trøndersk natur «MOVOINN» Erfaringskonferansen 21.11.2013 Aino Holst Oksdøl, hovedprosjektleder «Regionalt samarbeid og langsiktig satsing gir suksess» LANGSIKTIGHET

Detaljer

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs

TINE Distribusjon. Aniela Gjøs TINE Distribusjon Aniela Gjøs Agenda TINE Hva gjør TINE Distribusjon (TD) Distribusjon for lokalmatprodusenter TINE fra unike råvarer til kvalitetsmerkevarer TINEs visjon «Sammen skaper vi ekte matopplevelser

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007

Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 Politikk og strategier for nye næringer Ligger foruten i budsjettproposisjonen i to strategier som begge ble ferdigstilt i 2007 1 Virkemidler med kobling til nye næringer Satsing 2008 Verdiskapingsprogram

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill

Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Saknr. 12/4069-16 Saksbehandler: Per Ove Væråmoen Fylkesmannens utarbeidelse av Regionalt bygdeutviklingsprogram for Hedmark Høringsinnspill Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer