Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping"

Transkript

1 Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015

2 Innhold 1. Innledning Mål og målgrupper Virkeområder Lokalmat Mat- og måltidsopplevelser Reiseliv Inn på tunet Reindriftsbasert næringsutvikling Øvrige områder Tiltak Finansieringstiltak Kompetansetiltak Omdømmetiltak Organisering Styringsgruppen for programmet Styringsgruppens mandat Saksbehandling Samarbeid Rapportering og evaluering... 10

3 1. Innledning Utviklingsprogrammet skal skape økt vekst og verdiskaping innen lokalmat, reiseliv, reindriftsnæringen, Inn på tunet, innlandsfiske og andre tilleggsnæringer basert på landbrukets ressurser. Programmet skal stimulere til økt lønnsomhet og konkurranseevne gjennom bedriftsutvikling, samarbeid, kompetanse og omdømmeaktiviteter. Programmet skal virke sammen med landbrukets andre ordninger for bedriftsutvikling (investeringsstøtte, lån og rentestøtte, etablererstipend, jfr. IBU-midler) og med de generelle bedriftsrettede ordningene Innovasjon Norge tilbyr. Innovasjon Norge vil markedsføre tiltakene knyttet til Utviklingsprogrammet gjennom produktark på nett og via Innovasjon Norges kundekontakter og samarbeidspartnere. 2. Mål og målgrupper Programmet skal bidra til å oppnå bedrifts- og samfunnsøkonomiske lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter gjennom målene om: Flere gründere Flere vekstkraftige bedrifter og Flere attraktive innovasjonsmiljøer Målgrupper er: Primærprodusenter i landbruket, reindriftsutøvere, innlandsfiske- og næringsmiddelbedrifter som utvikler, foredler og selger kvalitetsprodukter basert på lokale råvarer Reiselivsbedrifter som ønsker å utvikle tilbud innen mat, overnatting, servering, natur- og kulturbaserte aktiviteter og opplevelser basert på landbrukets og reindriftens ressurser Inn på tunet-tilbydere innenfor Matmerks godkjenningsordning Programmet kan også tilbys andre utøvere av tilleggsnæringer basert på landbrukets og reindriftens ressurser som enten er i en vekstfase eller del av et nettverk. 3. Virkeområder Utviklingsprogrammet skal bidra til økt verdiskaping for bedrifter innen lokalmat, mat- og måltidsopplevelser, reiseliv, reindrift, Inn på tunet og annen næringsvirksomhet basert på landbrukets ressurser. Utviklingsprogrammets midler skal brukes for å øke bedriftenes faglige og forretningsmessige kompetanse, og for å skape gode nettverk og arena for erfaringsutveksling mellom bedriftene. Målet er mer profesjonelle og vekstvillige bedrifter over hele landet.

4 Flere gründere Tilgang på kompetanse og nettverk for å sikre at nye bedrifter kan overleve og utvikle seg Flere vekstkraftige bedrifter Programmet skal gi næringen tilgang på finansiering av vekstsatsing og bedriftsnettverk og kompetanse for å skape solide, konkurransedyktige bedrifter Flere attraktive innovasjonsmiljøer Programmet skal bidra til økt verdiskaping og konkurransekraft ved å skape nettverk og gode miljøer for innovasjon. Programmet skal legge til rette for utvikling av ny næringsvirksomhet basert på landbrukets og reindriftens ressurser 3.1 Lokalmat Utviklingsprogrammet skal bidra til vekst for bedrifter som produserer og foredler lokalmat og drikke, basert på norske råvarer. Med lokalmat og drikke menes; norsk mat og drikke med lokal identitet, særegen opprinnelse eller spesielle kvaliteter knyttet til produksjonsmetode, tradisjon eller produkthistorie, herunder også produkter basert på rein og innlandsfisk. Programmet skal også sørge for å stimulere etablerte bedrifter til å kvalifisere seg til vekst og/eller bedriftsnettverk. Andre virkemidler i Innovasjon Norge er tilgjengelig for gründere og nyetablerte bedrifter. 3.2 Mat- og måltidsopplevelser Norsk og samisk matkultur, mat- og drikkespesialiteter sammen med kokkekunst er viktige forutsetninger for utvikling av mat- og måltidsopplevelser. Serveringssteder, hoteller og catering utgjør en viktig omsetningskanal for å stimulere til vekst. I reiselivet er matopplevelsen svært viktig for helhetsopplevelsen. Programmet vil arbeide for økt samarbeid mellom reiselivet og mataktørene. Tematiske områder kan være utvikling av mat- og reiselivsnettverk, satsinger som Mat langs nasjonale turistveier og utvikling av matregioner. 3.3 Reiseliv Målet er økt verdiskaping og lønnsomhet, flere arbeidsplasser og bærekraftige reisemål. Reiselivsbedriftene tilbyr alt fra overnatting til servering og natur- og kulturopplevelser med basis i gårdens, landbrukets og reindriftens ressurser. Programmet vil arbeide for vekst og

5 flere bedriftsnettverk, økt kompetanse og produkter av høy kvalitet som gir økt verdiskaping i distriktene. 3.4 Inn på tunet Programmet vil arbeide for tiltak som øker tilbydernes konkurransekraft gjennom vekst og utvikling av forretningsmessig samarbeid, samt kompetanseheving gjennom eksisterende tilbud. I tillegg er det behov for flere utviklingsprosjekt innen konseptutvikling og markedsintroduksjon. Tiltakene kan også være aktuelle for prosjekter innen Ut på vidda (reindrift). 3.5 Reindriftsbasert næringsutvikling Reindriften, reinkjøttnæringen og reindriftsbasert reiseliv har spesielle behov som det er viktig å ivareta på en god måte. I arbeidet med å skape vekstkraftige bedrifter med basis i reindrift er det viktig med tett dialog med næringen. Kompetanse og markedskunnskap blir derfor viktige elementer i det videre arbeid. Koblingen mellom mat og opplevelser er svært viktig for denne næringen, og representerer et stort utviklingspotensiale. Tjenester og arbeidsmodell som brukes overfor reindriftsnæringen vil være den samme som benyttes overfor lokalmat og grønt reiseliv. Tematiske områder kan være bedriftsutvikling, herunder kompetansetiltak som innebærer veiledning i forretningsdrift, markedskompetanse og nettverksbygging. Markedsføring av samisk mat og reiseliv vil også være viktig for å heve forbrukerkunnskapen og bidra til økt verdiskaping i reindriften, reinkjøttbransjen og for den reiselivsbaserte virksomheten i reindriften. 3.6 Øvrige områder Programmet kan arbeide for utviklingsprosjekter innen flere områder knyttet til landbruket enn de som er nevnt ovenfor dersom prosjektet gjelder en vekstbedrift eller er knyttet til et bedriftsnettverk.

6 4. Tiltak Tiltak innenfor Utviklingsprogrammet 4.1 Finansieringstiltak 4.2 Kompetanse tiltak 4.3 Omdømme tiltak Vekstordning for bedrifter med vekstpotensial på 30 % Forretningsutvikling Kompetansetilbud gjennom IN (kursporteføljer reiseliv og landbruk) Fylkesovergripende, nasjonale og internasjonale aktiviteter: Matarrangement Temasatsinger Markedsføring av spesielle tema i internasjonale markeder og produktutvikling og overvåking av aktiviteter hjemme Bedriftsnettverk kommersielle og kunnskapsdrevne Matfaglige kompetansetilbud gjennom fem kompetansenettverk (lavterskel tilbud) Kampanjer: Bygdeturismekampanjen er nasjonal markedsføring av små mat- og reiselivsbedrifter 4.1 Finansieringstiltak EØS regelverket Støtte fra Utviklingsprogrammet til prosjekter på områder som omfattes av statsstøtteregelverket, gis som bagatellmessig støtte. Vekstordning Vekstordningen er tilrettelagt for bedrifter som i en vekstfase får store utgifter, til f. eks. lønn og leiekostnader i perioder der bedriften har bundet kapital i eksempelvis store varelagre/utstyr. Bedrifter som har planer om vekst kan få støtte til ulike løpende utgifter. Støtten kan utgjøre inntil 1 million kroner i løpet av en treårsperiode. Støtte kan gis med inntil 75 % av godkjente kostnader. Bedrifter kan i tillegg søke om risikolån og garantier til spesielle kapitalbehov knyttet til veksten. Bedriftenes kompetansebehov skal kartlegges i forbindelse med vekststøtte. Flere av Innovasjon Norges tilbud som design og ulike kompetansetiltak er erfaringsvis viktige aktiviteter under vekstordningen. Kriterier for vekstsatsingen Bedriften må ha som målsetting å øke omsetningen med minst 30 % over en treårsperiode Sysselsettingen bør utgjøre minimum 1 årsverk Omsetningen bør utgjøre 1 mill. kroner per år

7 Bedriftsnettverk Ordningen skal bidra til etablering av kommersielt, strategisk samarbeid mellom bedrifter for å utvikle markedsmuligheter. Samarbeidet skal baseres på sterke og forpliktende samarbeidsrelasjoner og prosjekter som vil styrke bedriftenes konkurransekraft og realisere markedsmuligheter i Norge og eventuelt internasjonalt. Fokuset i bedriftsnettverket skal være markedsmuligheter og vekstpotensial blant bedriftene som deltar. Det vil også legges til rette for kunnskapsbaserte nettverk hvor ev norske og utenlandske kunnskaps- og teknologimiljøer samarbeider. Kriterier for bedriftsnettverk Bedriftene må ha som målsetting at nettverket gir en merverdi i form av bedre inntjening eller kunnskapsinnhenting bedriften selv vanskelig kunne tilegnet seg. Minimum 3 bedrifter må inngå i samarbeidet Det må søkes om en fase av gangen, men det er mulig å starte i alle faser ut fra hvor nettverket er i utviklingsfasen 4.2 Kompetansetiltak Utviklingsprogrammet har disse kompetansetilbudene: Forretningsutvikling Innovasjon Norges øvrige kompetansetjenester er rettet mot det forretningsmessige. Tjenestene tilbys alle bedrifter uavhengig av bransje/sektor. Dette er tjenester som i noen grad samfinansieres med andre midler enn Utviklingsprogrammet: FRAM- programmene (strategisk bedriftsutvikling) Mentorordning Designprogrammet Innovasjon Norge tilbyr også ulike skreddersydde, forretningsmessige kompetanserettede kurs f.eks innenfor reiseliv, lokalmat, kokkekurs, bærekraft, vertskap, opplevelsesproduksjon. Dette er kurs som skal bidra til at næringen blir mer profesjonell og markedsorientert. Disse kursene organiseres av Innovasjon Norges distriktskontorer. Matfaglige kompetansetilbud Matfaglige kompetansetilbud tilbys gjennom de regionale kompetansenettverkene i regi av : Nord Bioforsk Nord Midt Mære Landbruksskole Vest Sogn Jord- og Hagebruksskole Sør Nofima, avdeling Sør Øst Nofima, avdeling Øst Kompetansenettverkene tilbyr matfaglig kompetanse gjennom tiltakene besøksordning og kurs til primært lokalmatprodusenter med inntil 10 ansatte. Besøksordningen er opptil 15

8 timer. Gjennom tiltaket får bedriften kontakt med en fagperson som kan identifisere og løse praktiske matfaglige utfordringer eller at de formidles videre til riktig sted. Det tilbys matfaglige kurs av ulik karakter. Kursdeltagerne betaler egenandel for kurset. Tilbud i ulike faser av bedriftens livssyklus I figuren under vises en oversikt over ulike offentlige tilbud og tilbydere overfor denne målgruppen. Linjen i figuren under viser en bedrifts livssyklus fra etableringsfasen til den kommersielle fasen. De kompetansetjenestene som eksisterer i dag ligger over linjen, mens ansvarlige tilbydere står under linjen. Dagens kompetansetjenester og tilbyderne av disse er plottet inn etter bedriftens livssyklus. På innovasjonnorge.no/lokalmat ligger oversikten over kurs og fagdager/seminarer som arrangeres til enhver tid. Her ligger også oversikt over kurs i regi av Matmerk innen markedstjenester, som arrangeres av Kompetansenettverkene. 4.3 Omdømmetiltak Fylkesovergripende, nasjonale og internasjonale aktiviteter Omdømmetiltak og fylkesovergripende nasjonale aktiviteter skal bidra til å bygge stolthet og øke kunnskap om lokalmat og reiseliv blant forbruker generelt og produsentene spesielt. Stolthet og kunnskap er avgjørende faktorer både for rekruttering til bransjen, samholdet og utviklingen, i tillegg til at det påvirker kunders tilfredshet og betalingsvilje for produkter. Støtte kan gis til: Matarrangement: Internationale Grüne Woche (Berlin) Matstreif (nasjonal matfestival i Oslo) Regionale matarrangement Eventuelt andre arrangement Aktiviteter som kan støttes over programmet må være fylkesovergripende, nasjonale eller regionale matfestivaler, messer og aktiviteter. Dette innebærer at flere fylker må samarbeide, og det må komme tydelig frem i både fylkets og regionens planer hva de ønsker å oppnå. Det er lagt til rette slik at hver region kan søke om midler til slike aktiviteter. Temasatsinger Det utarbeides en overordnet temastrategi av Innovasjon Norge på bakgrunn av trender og markedsmuligheter, i samarbeid med kunder, Innovasjon Norges distriktskontorer og

9 utekontorer. Dersom flere kunder ønsker å sette fokus på spesielle aktiviteter som markeder i og utenfor Norge vil oppleve, kan Innovasjon Norge velge å etablere et tema. Når et tema blir valgt settes det inn ressurser for å profesjonalisere næringen hjemme og markedsføre i noen markeder ute. Innovasjon Norge tilbyr ulike kompetansekurs og bedriftsnettverk for å drive produktutvikling sammen med andre i næringen. Kampanjer Bygdeturismekampanjen har vært et prioritert innsatsområde i flere år. Bygdeturismekampanjen videreføres i 2015 med en profilerende del som skal inspirere nordmenn til å feriere på norske bygder, og en salgsutløsende del som skal føre til bookinger hos de landbruksbaserte reiselivsbedriftene. Det vil bli etablert et tettere samarbeid med Hanen. Kampanjer rettet mot inn og utland vil være i dynamisk utvikling alt etter hvor markeder og markedspotensialer finnes. Omdømmearbeid er avhengig av langsiktighet og gjentatte opplevelser over tid. Et godt omdømme kan fort brytes ned spesielt om man ikke over mange år har bygd en viss «robusthet» i profilen. 5. Organisering 5.1 Styringsgruppen for programmet Utviklingsprogrammet gjennomføres av Innovasjon Norge på bakgrunn av oppdragsbrev fra Landbruks- og matdepartementet. Programledelsen ivaretas av Innovasjon Norges hovedkontor. Utviklingsprogrammet ledes av en styringsgruppe oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet, som har ansvar for overordnede strategiske føringer. Gruppen består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer: 1 representant fra Landbruks- og matdepartementet 1 representant etter forslag fra fylkesmennene 1 representant etter forslag fra fylkeskommunene 1 representant etter forslag fra Norges Bondelag 1 representant etter forslag fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag 1 representant etter forslag fra Norske Reindriftsamers Landsforbund 1 representant etter forslag fra Hanen Organisasjonene oppnevner selv sine varamedlemmer. Styringsgruppen og dets varamedlemmer oppnevnes for 3 år. Landbruks- og matdepartementet leder styringsgruppen. Adm. dir. i Matmerk møter som observatør. 5.2 Styringsgruppens mandat Behandle spørsmål av overordnet og strategisk karakter, herunder strategier, handlingsplaner, resultatoppfølging og resultatkontroll

10 Vedta fordeling av budsjettrammer for de enkelte delområdene og angi retning for anvendelse av midler for de enkelte delområdene Forankre Utviklingsprogrammet, dets prioriteringer og aktiviteter i respektive organisasjoner 5.3 Saksbehandling Saksbehandling følger Innovasjon Norges ordinære regler for saksbehandling- og fullmakter. Kundeansvaret er forankret på distriktskontorene. 6. Samarbeid Utviklingsprogrammet utgjør bare en del av det totale tilbudet av ressurser som rettes mot målgruppen. Det er viktig å se denne helheten for å sikre at kunden får hjelp i de ulike fasene i utviklingen, og at ressursene brukes riktig sett fra offentlig side. Samarbeidet med Mattilsynet videreføres for å utvikle felles forståelse for lokalmatprodusentenes utfordringer og bidra til enhetlig saksbehandling over hele landet. Samarbeidet med Matmerk er spesielt forankret i kompetansetiltak rettet mot markedsforståelse og profesjonalisering av lokalmatprodusenter, herunder Markedstjenester. Samarbeidet mellom Matmerk og Innovasjon Norge omfatter også generell markedsføring av hverandres produkter og tjenester. For Markedsutvalget vil samarbeidet kunne være knyttet til omdømmetiltak og arena/bedriftsnettverk, og for RUF avklaring av samarbeidsflater og kompetansebehov. For å få frem nyrekruttering av spennende virksomheter må Norges Bondelag, Norsk Bondeog Småbrukarlag, Norske Reindriftsamers Landsforbund være aktive i sine miljøer. Fylkesmannens Landbruksavdeling er ansvarlig i mobiliseringsarbeidet i det offentlige virkemiddelapparatet. Hensikten med partnerskapet i fylkene er å bringe sammen ulike aktører - politikere, offentlige etater, brukergrupper og frivillige grupper - for å drøfte mål og strategiske hovedlinjer for å iverksette tiltak. Partnerskapet må ta utgangspunkt i de konkrete behovene i det enkelte fylket. 7. Rapportering og evaluering Utviklingsprogrammet inngår i Innovasjon Norges kundeeffekt- og serviceundersøkelser. Kompetansetiltakene vil i tillegg være gjenstand for kontinuerlig brukerevaluering. Programmet inngår i den ordinære oppdragsgiverdialogen med bl.a. halvårs- og årsrapporter.

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014

Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2011-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 7 2. GENERELLE

Detaljer

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019

Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 Revidert Reiselivsstrategi for Akershus fylkeskommune 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 1.1 REISELIVET I AKERSHUS I DAG OG UTVIKLINGSTREKK... 3 1.2 AVGRENSNINGER OG DEFINISJONER... 9 2.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING

LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING LANDBRUK - MER ENN LANDBRUK LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENTETS STRATEGI FOR NÆRINGSUTVIKLING Tittel: Landbruk mer enn landbruk. Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Utgiver: Landbruks-

Detaljer

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA

Prosjektplan. CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA Prosjektplan CONNECT Interreg med norra Företagsacceleratorn - CIFA 30.04.2010 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt med prosjektet... 4 1.3 Grenseregional betydning... 4

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 5. mai 2015 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2015 5. mai 2015 2 1 Innledning... 7 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2015... 8 2.1 Regjeringens politiske plattform... 8 2.2 Stortingets behandling av

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim

Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim RAPPORT Utredning av en mulig sammenslåing av Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim Foto: Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com MENON-PUBLIKASJON NR. 19/2015 Mai 2015 av Erik W. Jakobsen, Endre Kildal

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen

RAPPORT 4/2007. Kultur - Retur. Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling. Markus M. Bugge og Arne Isaksen RAPPORT 4/2007 Kultur - Retur Fylkeskommunenes satsinger på kulturbasert næringsutvikling Markus M. Bugge og Arne Isaksen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL

SAMMENDRAG MASTERPLAN OPPDAL i Forord Masterplanen er et verktøy for videreutvikling av Oppdal som reisemål og bosted, og et grunnlag som tydelig løfter fram Oppdal sine ambisjoner, mål og kvaliteter. Som underlag for arbeidet med

Detaljer

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen

Regjeringens reiselivsstrategi. Destinasjon Norge. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 2 Regjeringens reiselivsstrategi Destinasjon Norge Nasjonal strategi for reiselivsnæringen 3 Forord Reiselivsnæringen

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015

Omstillingsplan. For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020. Revidert for 2015 Omstillingsplan For regionalt omstillingsprogram i Sauda 2014 2020 Revidert for 2015 Innhold Innledning... 3 1. Bakgrunn for omstillingsstatusen... 4 1.2 Oppsummering av ståsteds- og mulighetsstudie...

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer