Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)"

Transkript

1 Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning III Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen Dato: UNN har som visjon at Det er resultatet for pasienten som teller vi gir den beste behandling. Vi har som hovedmål at UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt, og vi har et ansvar for å hele tiden organisere oss slik at dette målet i størst mulig grad nås. Direktøren har derfor fullmakt til å endre foretakets organisering. Som følge av den eksterne evalueringen av UNN etter prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO-evalueringen) og direktørens egne vurderinger (av ), er 14 ulike organisasjonsendringer utredet denne våren (notat ).. Direktøren ønsker å gjennomføre organisatoriske endringer som kan bidra til å styrke sykehusets gjennomføringsevne i arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og økonomistyring. Eventuelle endringer skal bygge på de organisatoriske prinsippene som styret vedtok i sak 84/2007 Ny organisasjonsstruktur for UNN. Løsningene skal legge til rette for tydelig styring og ledelse samt helhetlige og koordinerte pasientforløp. Prinsippet om gjennomgående faglig ledelse og enhetlig teambasert ledelse skal ivaretas. Tabell 1: Oversikt og status for de 14 vurderte organisasjonsendringene Beslutningsprosess (jfr. drøftinger ) Utredning Under arbeid, Til behandling, Videre tiltak besluttet Kategori 1 Direktøren fatter beslutning Felles rutine for håndtering ng av saker som angår medisinskfaglige rådgivere utarbeides (3) Laboratoriedrift i Diagnostisk, - Medisinsk og Barne og ungdomsklinikken utredes (6) Organisering av Operasjons- og intensivklinikken evalueres ila 2016 (10) Kategori 2 Relativt begrenset prosess med lokal involvering og drøftinger før beslutning hos direktøren Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner i Harstad og Narvik vurderes omgjort til avdelinger (1) Arbeid med å etablere lokale driftsråd i Harstad og Narvik effektueres (2) Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4) Smittevern vurderes flyttet til Fag- og forskningssenteret (9) Kategori 3 Omfattende beslutningsprosess med bred involvering og drøftinger før beslutning hos direktøren Ev samling av Barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk (5) Ev flytting av obstetrikk, IVF og fostermedisin til Barne- og ungdomsklinikken (7) Plassering av helhetlig ansvar for indremedisinske pasienter (8) Ev sammenslåing av Rehabiliterings- og Nevro- Ortopediklinikken (11) Ev sammenslåing av Allmennpsykiatriske og Rusog spesialpsykiatrisk klinikk (12) Ev sammenslåing av fag- og forskningssenteret og NST (13) Ev sammenslåing av Økonomi og analyse-, HR-, administrasjons- og Kommunikasjonssenteret (14) UNN HF Besøksadresse: Sykehusveien 38 Kontonr: Org nr: Telefon: * MVA NO Telefaks: Internett:

2 Side 2 av 16 Tabell 1 viser at utredningene er delt i tre kategorier med hensyn til medvirknings- og beslutningsprosess, mandater og tidsfrister. Tabellen viser også hvor langt de ulike arbeidene er kommet med hensyn til utredning og beslutning. Beslutningene fattes i tre omganger etter drøftinger med de foretakstillitsvalgte og direktørens ledergruppe i ukene 7, 11 og 15, I dette tredje beslutningsnotatet beskrives beslutningen i følgende utredninger (s. 3-15): Samling av barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk Flytting av obstetrikk, IVF og fostermedisin til Barne- og ungdomsklinikken Plassering av helhetlig ansvar for indremedisinske pasienter Sammenslåing av Rehabiliterings- og Nevro- og Ortopediklinikken Sammenslåing av Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk Sammenslåing av Fag- og forskningssenteret og NST Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere I denne prosessen er det tidligere i vår fattet beslutninger om følgende (jf beslutningsnotat I av og beslutningsnotat II av ): En strukturell harmonisering ved at Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik omgjøres til avdelinger innen Den organisatoriske tilknytningen til akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad revurderes i 2016, som en del av den planlagte evalueringen av Operasjonsog intensivklinikken. Akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad forblir organisert i Operasjons- og intensivklinikken inntil da. Foreslåtte samarbeidsfora etableres innen Smittevernarbeidets overgripende funksjon tydeliggjøres ved at det vies sterk oppmerksomhet fra foretaksledelsen i Kvalitetsutvalget der Smittevernoverlegen er fast medlem. Smittevernsenteret beholder dagens organisatoriske plassering i Medisinsk klinikk. Klinikksjefene i Diagnostisk klinikk, Medisinsk klinikk og Barne- og ungdomsklinikken etablerer et samarbeidsutvalg (Felles driftsråd) for laboratorieavdelingene. Organisering av og mandat for driftsrådet legges frem for direktøren til godkjenning innen Etablering av et formelt samordningsorgan ved UNN Harstad og UNN Narvik ved at det etableres lokale driftsråd der innen Ansvaret for å etablere driftsrådene og delta i møtene det første året tillegges klinikksjefen i Operasjons- og intensivklinikken. Stabssentra slås sammen til en enhet. Det utlyses (internt og eksternt) en nyopprettet stilling som stabssjef på nivå med klinikksjefene umiddelbart. Ny stabssjef vil ha som oppgave å fortsette planlegging og gjennomføring av sammenslåing av stabene. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 Side 3 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede samling av Barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk (pkt 5) Mandat Utredningene ble besluttet gjennomført i beslutningsnotat fra direktøren og Gjelder også for de følgende fem utredninger. Prosess Prosesser som skulle gjennomføres i forkant av vedtak ble diskutert i direktørens ledergruppe og drøftet på foretaksnivå og Forarbeidet ble gjort av en ressursgruppe som foretok en vurdering av ulike prosessforslag. For det enkelte utredningsoppdrag ble det etablert en arbeidsgruppe som hadde ansvar for utredning og risikovurdering. Disse skulle bestrebe seg på å levere et omforent forslag til berørte klinikk- og/eller sentersjefer. Etter åpne høringer ble forslag behandlet på klinikknivå etter lokale drøftinger/behandling i KVAM før oversendelse til direktøren innen Forslag ble lagt fram for AMU og drøftet med de tillitsvalgte før beslutning på direktørnivå. Gjelder også for de følgende fem utredninger. Klinikksjefenes anbefaling Utredningen anbefaler å samle barne- og ungdomspsykiatrien i Allmennpsykiatrisk klinikk. Det er generelt bred enighet om at de utfordringer som direktøren har erfart med fordeling av fagfeltet på to klinikker bør løses, men uenighet om hvilken klinikk fagfeltet bør samles i. To hensyn står mot hverandre: Livsløpsperspektivet som tilsier at barne- og ungdomspsykiatrien bør organiseres i samme klinikk som voksenpsykiatri og eventuelt også tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og helhetsperspektivet på tilbud til barn og ungdom som tilsier at fagfeltet bør organiseres i samme klinikk som andre tilbud til pasienter i denne aldersgruppen. Det er også problematisert at samling av fagfeltet i BUK vil medføre to lederlinjer til DPSene og risiko for utfordringer rundt lokal koordinering. Pasientforløpsanalysen i utredningen viser at 63 pasienter ble behandlet både i barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2013 og at 415 pasienter ble behandlet både i barne- og ungdomspsykiatri og somatiske funksjoner i BUK i Klinikksjefenes anbefaling er delt. Klinikksjefen i Allmennpsykiatrisk klinikk anbefaler å samle fagfeltet i denne klinikken, mens klinikksjefen i BUK anbefaler samling der. I høringsuttalelsene vektlegger i hovedsak ansatte i voksenpsykiatrien livsløpsperspektivet og mulige utfordringer rundt koordinering og ledelse i DPSene, mens ansatte i den somatiske delen av BUK vektlegger helhetsperspektivet for barn og ungdom. Høringsuttalelsene fra de ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien er mer delte. En høringsuttalelse fra Barneombudet vektlegger helhetsperspektivet sterkt og anbefaler samling i BUK. Dette synspunktet støttes også av Brukerutvalget og flertallet i drøftingsmøtet med de foretakstillitsvalgte. Direktørens vurdering Direktøren mener at det har kommet klart frem at barne- og ungdomspsykiatrien bør samles i en klinikk. Direktøren registrerer at det er faglig uenighet om hvilket perspektiv som skal veie tyngst, og mener at begge isolert sett er viktige. I denne situasjonen velger direktøren å vektlegge Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 Side 4 av 16 helhetsperspektivet for barn og ungdom og at Brukerutvalget foretrekker et slikt perspektiv. Samling av fagfeltet i BUK vil sannsynligvis medføre nye utfordringer med lokal koordinering på DPSene, og direktøren mener derfor at det bør etableres lokale driftsråd av samme type som for lokalsykehusene. Direktørens beslutning Fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri samles i Barne- og ungdomsklinikken fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Løsningen skal godkjennes av direktøren. Klinikksjefer som har virksomhet ved DPSene må i fellesskap etablere lokale driftsråd. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 Side 5 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede flytting av deler av eller hele fagområdet gynekologi og obstetrikk til Barne- og ungdomsklinikken (pkt 7) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen anbefaler at hele fagområdet gynekologi og obstetrikk forblir organisert i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Arbeidsgruppen viser til at de argumentene som i 2007 talte for å samle tilbudet til mor og barn i en klinikk fortsatt er aktuelle. Etter etableringen av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken er imidlertid gynekologien blitt tett integrert i tverrfaglige poliklinikker og sengeposter. Det er vurdert som krevende og risikofylt å reversere dette. Utredningen beskriver deling av fagområdet med flytting av obstetrikken til Barne- og ungdomsklinikken som en mulighet, men konkluderer med at dette ikke kan anbefales fordi en slik oppdeling ville være vanskelig gjennomførbar i de små fagmiljøene ved UNNs lokalsykehus. Klinikksjefene deler arbeidsgruppens anbefaling. Anbefalingen har støtte i høringen, de utvalg som har behandlet saken og drøftingsmøtet med de ansattes organisasjoner. Det kom imidlertid frem en bekymring rundt organiseringen av fagområdet i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, og ønsker om at det skal arbeides videre internt i klinikken med denne problemstillingen. Direktørens vurdering Direktøren deler klinikksjefenes vurderinger og anbefalinger. Direktørens beslutning Fagområdet gynekologi og obstetrikk forblir organisert i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikksjefen må følge opp de bekymringer som er fremkommet rundt organiseringen av fagområdet i en intern prosess i klinikken. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

6 Side 6 av 16 Direktørens beslutning vedrørende: Utrede plassering av helhetlig ansvar for den indremedisinske lokalsykehusfunksjonen ved UNN Tromsø (pkt 8) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen støtter vurderingen om at det er behov for å plassere et entydig ansvar for indremedisinske lokalsykehuspasienter med uklart eller lite organspesifikt sykdomsbilde ved UNN Tromsø, og anbefaler at dette ansvaret tillegges Medisinsk klinikk. Arbeidsgruppen mener at pasientgruppen i det vesentlige kan karakteriseres som geriatrisk og har lagt vekt på dette i sin anbefaling av plassering av faglig ansvar. Det anbefales etablering av en generell indremedisinsk beslutningsenhet med pasientsentrert mottak, utredning og behandling av pasienter. Anbefalingen bygger på en forutsetning om at løsningen lar seg samordne med videre drift av dagens observasjonspost og gjennomføring av prosjektet Pasientsentrerte helsetjenester. Klinikksjefene støtter tilrådingen om å samle ansvaret i Medisinsk klinikk. De anbefaler en flerfaset løsning der ansvaret først tillegges en noe utvidet geriatrisk seksjon samtidig som pasientsentrerte helseteam etableres. Det foreslås å deretter utrede beslutningsenhet videre for etablering etter at A-fløya er ferdig utbygd. I høringsrunden støttet geriatrisk fagråd i hovedsak arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Akuttmedisinske og kirurgiske fagmiljøer viste til behovet for å behandle også andre pasientgrupper enn indremedisinske i observasjonsposten, og advarte mot forslaget. Brukerutvalget uttrykte forventning om at man raskt finner en løsning som tydelig plasserer ansvaret for den aktuelle pasientgruppen, men tok ikke stilling til hvilken klinikk eller avdeling som bør tillegges ansvaret. Drøftingsmøtet gav tilslutning til plassering av ansvaret i Medisinsk klinikk. Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Delta la frem en protokolltilførsel der det uttrykkes ønske om at en eventuell indremedisinsk beslutningsenhet organiseres innenfor eksisterende seksjoner og avdelinger og om at sengetallet økes. Direktørens vurdering Direktøren mener at utredningen understøtter at ansvaret for indremedisinske lokalsykehuspasienter med uklart eller lite organspesifikt sykdomsbilde ved UNN Tromsø bør tillegges en klinikk. Den beskrevne løsningen inneholder mange konstruktive elementer, men løser etter direktørens vurdering ikke hovedutfordringene. Direktøren viser til de pågående nasjonale utredningene av fremtidig spesialitetsstruktur samt krav til kompetanse i og organisering av akuttmottak som forventes å foreligge sommeren Disse har pågått samtidig med den interne utredning i UNN, og dermed vært vanskelig å ta hensyn til. Det foreligger nå foreløpige vurderinger fra disse arbeidene som går i retning av at det vil bli foreslått en spesialitet i mottaks- og indremedisin, og at det blir denne faggruppen som skal ta imot alle pasienter med uavklarte sykdomsbilder, inklusive tradisjonelle kirurgiske pasienter som trenger diagnostisk avklaring, men ikke skal opereres. Det vil sannsynligvis bli stilt krav om at turnusleger ikke skal arbeide alene i akuttmottak, og om at akuttmottakene skal bemannes med spesialister i mottaks- og indremedisin. Direktøren har derfor kommet til at det er behov for å utrede saken videre med et bredere perspektiv når de nasjonale utredningene foreligger. Det vil på dette tidspunktet bli utarbeidet et nytt mandat, og avhengig av hvordan de nasjonale utredningene konkluderer, må det vurderes om sammenslåing av Medisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken skal utredes som ett av løsningsalternativene. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

7 Side 7 av 16 Direktørens beslutning Organisering av lokalsykehusfunksjonen for mottaks- og indremedisin ved UNN Tromsø må utredes videre. Direktøren vil utarbeide mandat for denne utredningen når nasjonale føringer rundt disse funksjonene er nærmere avklart. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

8 Side 8 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av Rehabiliteringsklinikken og Nevro- og ortopediklinikken (pkt 11) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen viser at de to klinikkene har felles pasientforløp for store pasientgrupper med hjerneslag, multitraume, amputasjoner og muskel- og skjelettlidelser. Arbeidsgruppen mener at disse bør forbedres og at ansvar bør plasseres tydeligere. Det er utarbeidet skisser til mulig organisering av en sammenslått klinikk. Muligheter for bedre styring av ressurser og pasientflyt er trukket frem som momenter som taler for en sammenslåing, mens blant annet økt ledelsesmessig kontrollspenn og risiko for nedprioritering av rehabiliteringstilbudet til pasienter fra andre klinikker er beskrevet som en risiko. Arbeidsgruppen konkluderer med at klinikkene ikke anbefales slått sammen på det nåværende tidspunkt, men anbefaler forsterket samhandling innenfor dagens klinikkstruktur. Klinikksjefene støtter arbeidsgruppens konklusjoner og mener at en prosessorientert tilnærming uten strukturelle endringer kan ha samme eller større potensial for forbedring. Det påpekes i tillegg at habiliteringsfeltet må følges opp særskilt uavhengig av beslutningen om klinikkstrukturen. Høringsuttalelsene fokuserer mest på behovet for å gjennomgå organiseringen av habiliteringstjenestene. Brukerutvalget mener primært at rehabiliteringsklinikken bør være en egen klinikk, og at samhandling og pasientforløp bør styrkes både internt i UNN og ut mot kommunene. Utvalget vektlegger at rehabiliteringstjenestene bør være synlige, og ønsker at ordet rehabilitering inngår i klinikknavnet også hvis andre fagområder knyttes til klinikken. Drøftingsmøtet støttet synspunktet om at habiliteringsfeltet må gjennomgås i en egen utredning. Legeforeningen og Sykepleierforbundet ønsket ikke sammenslåing av klinikkene, hovedsakelig fordi man er bekymret for at en sammenslått klinikk blir organisatorisk kompleks. Direktørens vurdering Direktøren mener at det må være riktig å vektlegge pasientperspektivet tyngst. Utredningen viser at halvparten av døgnpasientene på rehabiliteringsfeltet kommer fra Nevro- og ortopediklinikkens avdelinger, og at den største gruppen fra andre klinikker er pasienter med hjerneslag ved UNN Narvik og UNN Harstad som denne klinikken har et faglig systemansvar, men ikke linjeansvar for. Pasienter i Nevro- og ortopediklinikken er også de største mottakerne av terapeuttjenester. Direktøren er enig i at det er behov for bedre samordning mellom de to klinikkene, og mener at sammenslåing og felles ledelse vil understøtte dette. Det er direktørens vurdering at den prosessorienterte tilnærmingen som klinikksjefene anbefaler vil understøttes av en sammenslåing med felles ledelse. Direktøren er inneforstått med at flere av Nevro- og ortopediklinikkens avdelinger nettopp har vært igjennom en organisatorisk endring, men ser med bakgrunn i utredningen at det er mulig å slå sammen klinikkene uten for store endringer i avdelingsstrukturen. Det er viktig å synliggjøre rehabilitering som fagområde i UNN, og dette hensynet må ivaretas i det videre arbeidet. Direktøren er enig i at det foreligger et behov for videre utredning av habiliteringsfeltet. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

9 Side 9 av 16 Direktørens beslutning Rehabiliteringsklinikken og Nevro- og ortopediklinikken slås sammen fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Løsningen skal godkjennes av direktøren. Klinikksjefen får sammen med klinikksjefen i Barne- og ungdomsklinikken i oppdrag å utrede fremtidig organisering av fagfeltet habilitering. Direktøren vil utarbeide mandat for denne utredningen. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

10 Side 10 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk (pkt 12) Klinikksjefenes anbefaling I utredningen trekker arbeidsgruppen frem flere pasientforløp som krever samordning på tvers av de to klinikkene, behov for felles fagutvikling og forskning samt behov for helhetlig ressursfordeling og prioritering over klinikkgrensene. Det gis en rekke eksempler på at sammenslåing og felles ledelse kan gi fordeler på disse områdene. Klinikkens størrelse og kompleksitet, stort kontrollspenn for klinikklederen, færre deltakere i direktørens ledergruppe, risiko for mindre oppmerksomhet rundt tverrfaglig spesialisert rusbehandling og risiko for at sammenslåingsprosessen i seg selv blir krevende trekkes frem som ulemper. Det er beskrevet flere mulige organisasjonsmodeller for en eventuell sammenslått klinikk. Arbeidsgruppa mener at en sammenslåing ville vært naturlig hvis UNN skulle organiseres i vesentlig færre (fem til seks) klinikker, og at en eventuell sammenslåing også bør inkludere barne- og ungdomspsykiatrien. Arbeidsgruppa konkluderer med at sammenslåingen ikke bør gjennomføres nå, og anbefaler isteden at utfordringene løses med et klarere og langt mer forpliktende samarbeid mellom klinikkene enn det som har vært praktisert hittil. Klinikksjefene støtter arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner, og foreslår konkrete endringer i møtestrukturen for å styrke samhandlingen mellom klinikkene. Klinikksjefene mener i tillegg at integrering av barne- og ungdomspsykiatrien i Allmennpsykiatrisk klinikk må prioriteres foran en eventuell sammenslåing av de to voksenpsykiatriske klinikkene. Høringsuttalelsene er delte. Brukerutvalget mener at det er på høy tid å samle fagmiljøene for å sikre bedre samordning av behandlingstilbudene. Utvalget mener at hensynet til pasientene bør være et tungt argument for at man samordner tjenestene i en klinikk slik at pasientene får et helhetlig pasientforløp, og viser i denne sammenheng til høringsuttalelsen fra brukerorganisasjonene RIO og MARBORG. I drøftingsmøtet støttet Sykepleierforbundet og Fagforbundet arbeidsgruppas og klinikksjefenes konklusjoner. Direktørens vurdering Direktøren mener at det må være riktig å vektlegge pasientperspektivet tyngst. De nye nasjonale føringene om at det skal etableres lavterskeltilbud med integrert rus- og psykiatrikompetanse på DPSene, samt kravet om omfordeling av ressurser fra sykehusnivå til DPS på begge feltene, må tillegges stor vekt. To av UNNs DPSer er samlokalisert med Rus- og spesialpsykiatriklinikkens virksomheter og har potensielt tilgang på kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin, mens de andre DPSene står uten denne muligheten. En omfordeling av ressurser er nødvendig, og dette krever etter direktørens vurdering at virksomhetene samles under en ledelse. Motargumentene er blant annet at klinikken blir stor og at fagfeltene får færre deltakere i direktørens ledergruppe. Direktøren mener at hensynet til kvalitet og likeverdighet i tilbudene samt helhetlige pasientforløp må veie tyngre enn ulemper knyttet til klinikkens størrelse. Det er direktørens ansvar å sikre at fagområdene har tilstrekkelig oppmerksomhet og rusfeltet ikke nedprioriteres i toppledelsen. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

11 Side 11 av 16 Direktørens beslutning Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk og Allmennpsykiatrisk klinikk slås sammen fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Det skal etableres lik tilgang på integrert kompetanse innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved DPSer i UNN. Den organisatoriske løsningen skal godkjennes av direktøren. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

12 Side 12 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av hele eller deler av Fag- og forskningssenteret (FFS) og NST (pkt 13) Sentersjefenes anbefaling I utredningen beskriver arbeidsgruppen potensial for å oppnå fordeler på områdene IKT og e-helse, kvalitet, samhandling, e-læring og utdanning gjennom en sammenslåing av sentrene. Utfordringene er vurdert å være kompleksiteten i et sammenslått senter, å skille mellom støttefunksjoner til hele UNN på forskningsområdet versus egen utøvende forskning og synliggjøring av den nasjonale kompetansesenterfunksjonen for telemedisin. Arbeidsgruppen foreslår å slå sentrene sammen og å organisere det nye senteret i en funksjonell matrisemodell. Senterlederne støtter arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, men anbefaler i tillegg at også pasientforløpsarbeidet, som i dag er organisert under viseadministrerende direktør, integreres i det nye senteret. Lederne vektlegger at ny organisering ikke må svekke ambisjonene og mulighetene for den nasjonale kompetansetjenesten, og understreker at kompleksiteten tilsier at det må etableres et robust avdelingsnivå. Høringsuttalelsene kommer hovedsakelig fra ansatte ved NST. Mange beskriver rapporten som mangelfull, og meningene er delte i spørsmålet om hvorvidt sammenslåingen bør gjennomføres eller ikke. Flere er opptatt av at kompetansetjenesten ved NST har behov for en samlende leder med tverrfaglig kompetanse, som kan bidra til klare strategier for forskning, utvikling og pilotering, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Brukerutvalget har ikke tatt stilling til spørsmålet om sammenslåing, men er opptatt av at kvalitetsperspektivet bør synliggjøres i senterets navn. I drøftingsmøtet hadde Tekna og Forskerforbundet innvendinger mot utredningens kvalitet. Begge var opptatt av å ivareta den nasjonale kompetansetjenesten, og mente at en ny omorganisering ville kunne medføre risiko. Drøftingsmøtet mente i tillegg at den eksterne evalueringen av kompetansetjenesten i NST burde sees i sammenheng med det interne utredningsarbeidet før det konkluderes rundt fremtidig organisering. Den nasjonale styringsgruppen for kompetansetjenesten i NST diskuterte evalueringsrapporten og organiseringsforslaget i møtet Evalueringsrapporten, som nylig er ferdigstilt, påpeker at NST i liten grad lykkes med å være et kompetansesenter for hele Norge. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å styrke kompetansetjenesten. Styringsgruppen uttrykte bekymring for at en sammenslåing kan svekke kompetansetjenesten ytterligere. Den ba om å få seg forelagt en sak om hvordan tiltakene kan implementeres, og anbefalte derfor at avgjørelsen om hvordan det organisatorisk og ledelsesmessig kan legges til rette for dette utsettes. Direktørens vurdering Direktøren mener at utredningen beskriver et stort potensial for synergieffekter som bør realiseres gjennom en sammenslåing, men deler bekymringen for at lederen får bredt og komplekst ansvar. Direktøren er enig i at dette medfører risiko for at det kan bli krevende å prioritere og synliggjøre de nasjonale funksjonene. Dette kan etter direktørens mening kompenseres med å utvikle et sterkt avdelingsledernivå og med å organisere kompetansetjenesten slik at denne i matrisemodellen har en leder som kan sikre tydelig Sykehusveien MVA NO Telefaks:

13 Side 13 av 16 profilering nasjonalt og internasjonalt. Direktøren er derfor positiv til sammenslåingen, men tar til etterretning at den nasjonale styringsgruppen anbefaler en utsettelse av avgjørelsen. Direktørens beslutning Direktøren avventer den nasjonale styringsgruppens videre vurderinger og tar ikke endelig stilling til sammenslåing av NST og FFS før disse foreligger. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

14 Side 14 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere (pkt 3) Mandat Utredningene ble besluttet gjennomført i beslutningsnotat fra direktøren og Prosess HR fikk i oppdrag å utarbeide utkast til felles rutine for hvordan saker som angår medisinskfaglig rådgiver skal behandles for å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner. Forslaget ble lagt fram muntlig og i e-post til Legeforeningen De hadde ingen innvendinger eller tilføyelser til forslaget. Forslaget ble drøftet i direktørens ledergruppe før direktøren fattet endelig beslutning. HR-sjefens anbefaling Det foreslås følgende felles rutine i hvordan saker som angår medisinsk faglige rådgivere skal behandles for å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner: 1. Når saker eller forhold som berører spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner skal diskuteres eller besluttes, skal medisinskfaglig rådgiver innenfor de definerte fagområder /spesialiteter konsulteres særskilt og inviteres til å bidra med et skriftlig notat. 2. I tverrfaglige ledermøter i klinikk/avdeling/seksjon skal medisinskfaglig rådgiver delta når spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner innenfor eget fagområde/spesialitet skal diskuteres eller besluttes. 3. Disse føringer gjøres gjeldende for å styrke Medisinskfaglig rådgivers mulighet for å ivareta sine forpliktelser beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for Medisinskfaglig rådgiver. Rutinen skal legges til i funksjonsbeskrivelsen for medisinsk faglige rådgivere i UNN. Funksjonsbeskrivelsen skal også legges ved som lenke i stillingsbeskrivelsen til ledere i UNN. Direktørens vurdering Direktøren støtter anbefalingen fra HR-sjefen og de tilrådninger som ble gitt i direktørens ledermøte Rutinen skal bidra til å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner ved UNN HF. Direktørens beslutning Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere gjøres gjeldende umiddelbart. HR-sjefen har ansvar for at rutinen bekjentgjøres og implementeres i organisasjonen. Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse for Medisinskfaglig rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

15 Side 15 av 16 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

16 Side 16 av 16 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning II Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen/rådgiver

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram.

Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram. Utviklingsprosjekt: Klinikksammenslåing hvordan få til en faglig og organisatorisk vellykket prosess? Nasjonalt topplederprogram Kari Holthe Høst 2014 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN

Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Utviklingsprosjekt: Synergieffekter ved sammenslåing av 4 staber ved UNN Nasjonalt topplederprogram Gøril Bertheussen, stabssjef UNN Mars 2015 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helsefaglig

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.: Dato: 2016/ Innspillpunkt 1 Arbeidsgruppe Oppfølging av nasjonal helse- og sykehusplan Stedlig ledelse V/Viseadministrerende direktør Marit Lind Universitetssykehuset Nord-Norge HF Deres ref: Vår ref: Saksbehandler/dir.tlf.:

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 6/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 8.2.2017 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Marit Lind Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig

Detaljer

Premisser for evalueringen Det ble som en del av styresaken forhåndsdefinert tre sett av premisser som evalueringen skal ta utgangspunkt i:

Premisser for evalueringen Det ble som en del av styresaken forhåndsdefinert tre sett av premisser som evalueringen skal ta utgangspunkt i: Vedlegg 1: Oppdragsbeskrivelse Evaluering av langsiktig utvikling og omstilling (LUO) ved UNN HF Direktørens ledergruppe ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har vedtatt å igangsette en evaluering av

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 12. mai 2014 kl. 11:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus

Egenevalueringer, tilsyn og internrevisjon 2013-2014 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker, Klinikk psykisk helsevern og rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/2871 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 49/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og

Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og. Operasjons- og Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen/rådgiver

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen

Samarbeidsorgan mellom Universitetssykehuset Nord-Norge HF og kommunene i Troms og Ofoten inkl. Lødingen Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Sak: 32/13 Samhandlingsstatistikk Til: Overordnet samarbeidsorgan (OSO) Fra: OSO sekretariatet Møtedato: 22 mai, 2013 kl. 11.00 15.30 1. Uønskede samhandlingshendelser

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus

Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus Organisering av kontortjeneste ved Oslo universitetssykehus NSH-konferanse for medisinsk kontorfaglig helsepersonell St. Olavs Hospital, Trondheim 14.-15. september 2010 Prosjekt økonomisk bærekraft Rapport

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos.

Høringssvar fra NSF Sykehuset Namsos. NSF har nå diskutert høringsutkastet. Vi har hatt medlemsmøte, og utvalgsmøte blant tillitsvalgte, og kommet frem til følgende: Slik vi ser det er vi usikker på hvilken organiseringsmodell som er best,

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet

Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Utviklingsprosjekt: Etablering av enhet for fag og kvalitet Nasjonalt topplederprogram Haldis Økland Lier Helse Fonna 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Helse Fonna gir spesialisthelsetjenester

Detaljer

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms

Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms Samhandlingsenheten Referat fra Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 01.04.09 Tilstede: Margrethe Hagerupsen Helge Eriksen Wenche Folberg Kjetil Hallen Trond Brattland Anne Helen Hansen Jorun Støvne Pettersen

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan Marit Lind, viseadministrerende direktør

Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan Marit Lind, viseadministrerende direktør Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan, viseadministrerende direktør per 2.12.2016 Mandat - Oppdrag Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan

Detaljer

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen

Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Hvordan måle ledere i kommunikasjon? 23.04.2010; Tor Ingebrigtsen og Hilde Pettersen Agenda Hvorfor kommunikasjon som måleparameter? Kommunikasjon i UNNs omstillingsprosess Dialogavtalen med lederne Målområder

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D.

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/ DRAMMEN ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING. Alt D. Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 04/06887-015 031 DRAMMEN 04.05.2005 ORGANISASJONSUTVIKLING AV LOS-OMRÅDET (LEDELSE, ORG. OG STYRING

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 18. juni.2009 Dato møte: 25. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: Oppfølgingen av styresak 20/2009 SAK 103/2009 STATUS IKT I OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 28.11.2013 kl. 09:00-14:00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, D1-707, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle, Britt-Sofie Illguth, Tone Tobiassen,

Detaljer

Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan. Marit Lind, viseadministrerende direktør

Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan. Marit Lind, viseadministrerende direktør Prosessplan Stedlig ledelse, Nasjonal helse- og sykehusplan, viseadministrerende direktør Mandat - Oppdrag Alle helseforetak skal utrede/beskrive organiseringen av helseforetaket og hvordan stedlig ledelse

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 29. september 2011 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 100/2011: 1. Budsjettskriv til klinikker og

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF

Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter. Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF Utviklingsprosjekt: Utvikling og omstilling til et strategisk HR-senter Elin A. Nilsen HR-sjef UNN HF kull 10, vår 2011 1 Bakgrunn Som oppfølging av LUO (langsiktig omstilling og utvikling) er HR identifisert

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest,

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1496 Inger Lise Balandin Hammerfest, 28.5.2014 Saksnummer 50/2014 Saksansvarlig: Inger Lise Balandin, Klinikksjef Klinikk Psykisk

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Pasientorientert organisering

Pasientorientert organisering Pasientorientert organisering Administrerende direktør Torbjørn Aas Helse Nord Trøndelag 24. oktober 2017 Min bakgrunn Noen ord om ledelse Utfordringsbilde Pasientorientert organisering i Helse Nord Trøndelag

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse

Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse Møtedato: 18. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Langeland, 93 06 37 20 Bodø, 4.4.2017 Styresak 38-2017 Nasjonal helse- og sykehusplan stedlig ledelse Formål og oppsummering Stortinget behandlet

Detaljer

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN

DIVISJON PSYKISK HELSEVERN MASTERPLAN BYGG FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes av divisjonsdirektørene

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord

Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Nasjonal helse- og sykehusplan oppfølging i Helse Nord Helse i nord, der vi bor Tjenester nært der folk bor Selvforsynt med tjenester Planlegge på grunnlag av kunnskap om helsetilstand og fordeling til

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord

Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord Prosjektmandat for Rehabilitering i Nord For bruk av malen se veiledning siste side. Tabellen under fylles alltid ut ved behandling. Prosjektnummer Agresso: Saksnummer ephorte: Versjon: Behandlet dato:

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sak 30/2017 Orienteringssaker STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.-29.3.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Orienteringssaker

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

MANDAT. Poliklinikkområdet

MANDAT. Poliklinikkområdet MANDAT Poliklinikkområdet 1 Beskrivelse av oppdraget: 1.1 Bakgrunn: Nye NLSH Vesterålen, vil være ferdigstilt og tatt i bruk i 2014. Dette bygget skal romme de behandlingstilbud som skal videreføres og

Detaljer

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER

Samarbeidsavtale. for NMK-samarbeidet. -en del av. : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Samarbeidsavtale for NMK-samarbeidet -en del av : Nasjonal kompetansetjeneste for SJELDNE DIAGNOSER Hovedformålet med samarbeidsavtalen er å sikre et bærekraftig, likeverdig og effektivt landsdekkende

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Prosjektleder Lars Erik Kjekshus Vedlegg: SAK 34/2015 PROSJEKT GJENNOMGANG OG UTVIKLING AV ORGANISERINGEN AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Rehabiliteringsfeltet står ovenfor mange av de samme utfordringer som øvrig helsetjeneste i årene som kommer. Endringer i befolkningssammensetning,

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Prosjektmandat. Utviklings- og strategiplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak. Vestre Viken HF Utviklings- og strategiplan 2035 Prosjektmandat

Prosjektmandat. Utviklings- og strategiplan 2035 for Vestre Viken Helseforetak. Vestre Viken HF Utviklings- og strategiplan 2035 Prosjektmandat 1 / 8 for Vestre Viken Helseforetak GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Mal godkjent 10.01.11 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN... 3 2 PROSJEKTEIER... 3 3 BAKGRUNN FOR, HENSIKT MED OG KORT

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene.

Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Utviklingsperspektiv til DPSene i eget foretak og hvilket ansvar skal sykehusavdelingene i Tromsø ha overfor DPSene. Innlegg ved Helse-Nords DPSkonferanse 29.10.09 Magnus P. Hald Allmennpsykiatrisk klinikk

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2030 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016

Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del oktober 2016 Organisasjonsutvikling 2016 Beslutningsgrunnlag, del 2 04. oktober 2016 Kvifor OU? 04.10.2016 2 Hovudbodskap Organisasjonsutviklinga skal gjere helseføretaket betre rusta til å skape pasienten si helseteneste

Detaljer

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan

«På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan «På lag med deg for din helse» Kommunikasjonsstrategi for arbeidet med Strategisk utviklingsplan Godkjent av styringsgruppa 9. februar 2017 Innledning Helse Nord-Trøndelag gir ett sykehustilbud til innbyggerne

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering

Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Utviklingsprosjekt: Etablering av Regional kompetansetjeneste Rehabilitering Nasjonalt topplederprogram Kirsten Sæther 02.11.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nasjonal strategi

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak.

Styresak. Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 02.04.02 Styresak nr: 025/02 B Dato skrevet: 19.03.02 Saksbehandler: Hans K. Stenby Vedrørende: Strategiprosess Helse Vest RHF Oppfølging

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013

Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste. St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Tettere integrering av rusbehandling i øvrige spesialisthelsetjeneste St Olav Hospital HF s brukerutvalg 2. April 2013 Ideelle private aktører med driftsavtale Samarbeid mellom HNT og RMN Rammeavtale Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2015 Saksbehandler: Administrerende direktør Vedlegg: SAK 83/2015 ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelse

Detaljer

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS

SAK NR OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 039 2015 OMSTILLING SOMATIKK TILLEGGSRAPPORT OG VIDERE PROSESS Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsrapporten fra utredningsarbeidet i somatikk til

Detaljer

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl

Mai-Britt Martinsen 1.varamedlem Ansattevalgt Per Erling Dahl Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 4.10.2017 Tid: 09.05 14.30 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Merknader Jorhill Andreassen

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Sunnaas sykehus HF mot 2020 Strategidokumentet Sunnaas sykehus HF mot 2020 oppsummerer og tydeliggjør helseforetakets oppfølging av Helse Sør Øst RHF strategiske

Detaljer

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen

Roller, ansvar og samhandling. Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen Roller, ansvar og samhandling Konferanse i Mo i Rana 16. og 17.september 2014 Rådgiver Are Eriksen 1 Oppdraget: Fortelle om modellen for samhandling i Midt-Troms og Indre Sør-Troms, mellom kommunene og

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Nasjonalt topplederprogram Elin Myrvoll UNN Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nevro- og ortopediklinikken

Detaljer

Styresak Regional handlingsplan for habilitering

Styresak Regional handlingsplan for habilitering Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes, 75 51 29 16 Bodø, 17.10.2014 Styresak 113-2014 Regional handlingsplan for habilitering 2014-2017 Formål I oppdragsdokument fra

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål)

Virksomhetsstyring i Sykehuset Telemark Status v/revisjon Effektmål Forbedringsområde Tiltak (Resultatmål) OVERORDENDE PROSEDYRER Det utarbeides overordnede prosedyrer knyttet til virksomhetsstyring som gjøres tilgjengelig i kvalitetssystemet. Foretaket har styrende dokumenter (overordnede prosedyrer/ rutiner/

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF

Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, Helse Møre og Romsdal HF Til Arbeidsgruppa i rehabilitering Ålesund, 10.10.11 Helse Møre og Romsdal HF Framtidig tilbud innen rehabilitering -uttalelse frå legegruppen ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering og Nevrologisk

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte

Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte Sak 88/2017 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 88/2017 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 16.11.2017 Saksansvarlig: Gøril Bertheussen Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012 SAK NR 076-2012 STRATEGI FOR NASJONAL IKT 2013-2016 Forslag til vedtak: Styret gir sin tilslutning til Nasjonal IKTs strategi

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Sak: Til: Fra: Møtedato: Ombygging A-fløya, omlokalisering av kjørekontoret Direktørens ledergruppe UNN HF Økonomisjef Grethe Andersen og avdelingsleder Bernt Nerberg 5.mai Sammendrag og anbefaling Sammendrag

Detaljer