Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)"

Transkript

1 Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning III Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen Dato: UNN har som visjon at Det er resultatet for pasienten som teller vi gir den beste behandling. Vi har som hovedmål at UNN skal gi den beste utredning, behandling og pleie slik at pasienter og pårørende er trygge og godt ivaretatt, og vi har et ansvar for å hele tiden organisere oss slik at dette målet i størst mulig grad nås. Direktøren har derfor fullmakt til å endre foretakets organisering. Som følge av den eksterne evalueringen av UNN etter prosjektet Langsiktig utvikling og omstilling (LUO-evalueringen) og direktørens egne vurderinger (av ), er 14 ulike organisasjonsendringer utredet denne våren (notat ).. Direktøren ønsker å gjennomføre organisatoriske endringer som kan bidra til å styrke sykehusets gjennomføringsevne i arbeidet med pasientsikkerhet, kvalitet og økonomistyring. Eventuelle endringer skal bygge på de organisatoriske prinsippene som styret vedtok i sak 84/2007 Ny organisasjonsstruktur for UNN. Løsningene skal legge til rette for tydelig styring og ledelse samt helhetlige og koordinerte pasientforløp. Prinsippet om gjennomgående faglig ledelse og enhetlig teambasert ledelse skal ivaretas. Tabell 1: Oversikt og status for de 14 vurderte organisasjonsendringene Beslutningsprosess (jfr. drøftinger ) Utredning Under arbeid, Til behandling, Videre tiltak besluttet Kategori 1 Direktøren fatter beslutning Felles rutine for håndtering ng av saker som angår medisinskfaglige rådgivere utarbeides (3) Laboratoriedrift i Diagnostisk, - Medisinsk og Barne og ungdomsklinikken utredes (6) Organisering av Operasjons- og intensivklinikken evalueres ila 2016 (10) Kategori 2 Relativt begrenset prosess med lokal involvering og drøftinger før beslutning hos direktøren Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner i Harstad og Narvik vurderes omgjort til avdelinger (1) Arbeid med å etablere lokale driftsråd i Harstad og Narvik effektueres (2) Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4) Smittevern vurderes flyttet til Fag- og forskningssenteret (9) Kategori 3 Omfattende beslutningsprosess med bred involvering og drøftinger før beslutning hos direktøren Ev samling av Barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk (5) Ev flytting av obstetrikk, IVF og fostermedisin til Barne- og ungdomsklinikken (7) Plassering av helhetlig ansvar for indremedisinske pasienter (8) Ev sammenslåing av Rehabiliterings- og Nevro- Ortopediklinikken (11) Ev sammenslåing av Allmennpsykiatriske og Rusog spesialpsykiatrisk klinikk (12) Ev sammenslåing av fag- og forskningssenteret og NST (13) Ev sammenslåing av Økonomi og analyse-, HR-, administrasjons- og Kommunikasjonssenteret (14) UNN HF Besøksadresse: Sykehusveien 38 Kontonr: Org nr: Telefon: * MVA NO Telefaks: Internett:

2 Side 2 av 16 Tabell 1 viser at utredningene er delt i tre kategorier med hensyn til medvirknings- og beslutningsprosess, mandater og tidsfrister. Tabellen viser også hvor langt de ulike arbeidene er kommet med hensyn til utredning og beslutning. Beslutningene fattes i tre omganger etter drøftinger med de foretakstillitsvalgte og direktørens ledergruppe i ukene 7, 11 og 15, I dette tredje beslutningsnotatet beskrives beslutningen i følgende utredninger (s. 3-15): Samling av barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk Flytting av obstetrikk, IVF og fostermedisin til Barne- og ungdomsklinikken Plassering av helhetlig ansvar for indremedisinske pasienter Sammenslåing av Rehabiliterings- og Nevro- og Ortopediklinikken Sammenslåing av Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk Sammenslåing av Fag- og forskningssenteret og NST Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere I denne prosessen er det tidligere i vår fattet beslutninger om følgende (jf beslutningsnotat I av og beslutningsnotat II av ): En strukturell harmonisering ved at Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikkens og Operasjons- og intensivklinikkens seksjoner ved UNN Harstad og UNN Narvik omgjøres til avdelinger innen Den organisatoriske tilknytningen til akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad revurderes i 2016, som en del av den planlagte evalueringen av Operasjonsog intensivklinikken. Akuttmottakene ved UNN Narvik og UNN Harstad forblir organisert i Operasjons- og intensivklinikken inntil da. Foreslåtte samarbeidsfora etableres innen Smittevernarbeidets overgripende funksjon tydeliggjøres ved at det vies sterk oppmerksomhet fra foretaksledelsen i Kvalitetsutvalget der Smittevernoverlegen er fast medlem. Smittevernsenteret beholder dagens organisatoriske plassering i Medisinsk klinikk. Klinikksjefene i Diagnostisk klinikk, Medisinsk klinikk og Barne- og ungdomsklinikken etablerer et samarbeidsutvalg (Felles driftsråd) for laboratorieavdelingene. Organisering av og mandat for driftsrådet legges frem for direktøren til godkjenning innen Etablering av et formelt samordningsorgan ved UNN Harstad og UNN Narvik ved at det etableres lokale driftsråd der innen Ansvaret for å etablere driftsrådene og delta i møtene det første året tillegges klinikksjefen i Operasjons- og intensivklinikken. Stabssentra slås sammen til en enhet. Det utlyses (internt og eksternt) en nyopprettet stilling som stabssjef på nivå med klinikksjefene umiddelbart. Ny stabssjef vil ha som oppgave å fortsette planlegging og gjennomføring av sammenslåing av stabene. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 Side 3 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede samling av Barne- og ungdomspsykiatri i en klinikk (pkt 5) Mandat Utredningene ble besluttet gjennomført i beslutningsnotat fra direktøren og Gjelder også for de følgende fem utredninger. Prosess Prosesser som skulle gjennomføres i forkant av vedtak ble diskutert i direktørens ledergruppe og drøftet på foretaksnivå og Forarbeidet ble gjort av en ressursgruppe som foretok en vurdering av ulike prosessforslag. For det enkelte utredningsoppdrag ble det etablert en arbeidsgruppe som hadde ansvar for utredning og risikovurdering. Disse skulle bestrebe seg på å levere et omforent forslag til berørte klinikk- og/eller sentersjefer. Etter åpne høringer ble forslag behandlet på klinikknivå etter lokale drøftinger/behandling i KVAM før oversendelse til direktøren innen Forslag ble lagt fram for AMU og drøftet med de tillitsvalgte før beslutning på direktørnivå. Gjelder også for de følgende fem utredninger. Klinikksjefenes anbefaling Utredningen anbefaler å samle barne- og ungdomspsykiatrien i Allmennpsykiatrisk klinikk. Det er generelt bred enighet om at de utfordringer som direktøren har erfart med fordeling av fagfeltet på to klinikker bør løses, men uenighet om hvilken klinikk fagfeltet bør samles i. To hensyn står mot hverandre: Livsløpsperspektivet som tilsier at barne- og ungdomspsykiatrien bør organiseres i samme klinikk som voksenpsykiatri og eventuelt også tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og helhetsperspektivet på tilbud til barn og ungdom som tilsier at fagfeltet bør organiseres i samme klinikk som andre tilbud til pasienter i denne aldersgruppen. Det er også problematisert at samling av fagfeltet i BUK vil medføre to lederlinjer til DPSene og risiko for utfordringer rundt lokal koordinering. Pasientforløpsanalysen i utredningen viser at 63 pasienter ble behandlet både i barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien i 2013 og at 415 pasienter ble behandlet både i barne- og ungdomspsykiatri og somatiske funksjoner i BUK i Klinikksjefenes anbefaling er delt. Klinikksjefen i Allmennpsykiatrisk klinikk anbefaler å samle fagfeltet i denne klinikken, mens klinikksjefen i BUK anbefaler samling der. I høringsuttalelsene vektlegger i hovedsak ansatte i voksenpsykiatrien livsløpsperspektivet og mulige utfordringer rundt koordinering og ledelse i DPSene, mens ansatte i den somatiske delen av BUK vektlegger helhetsperspektivet for barn og ungdom. Høringsuttalelsene fra de ansatte i barne- og ungdomspsykiatrien er mer delte. En høringsuttalelse fra Barneombudet vektlegger helhetsperspektivet sterkt og anbefaler samling i BUK. Dette synspunktet støttes også av Brukerutvalget og flertallet i drøftingsmøtet med de foretakstillitsvalgte. Direktørens vurdering Direktøren mener at det har kommet klart frem at barne- og ungdomspsykiatrien bør samles i en klinikk. Direktøren registrerer at det er faglig uenighet om hvilket perspektiv som skal veie tyngst, og mener at begge isolert sett er viktige. I denne situasjonen velger direktøren å vektlegge Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 Side 4 av 16 helhetsperspektivet for barn og ungdom og at Brukerutvalget foretrekker et slikt perspektiv. Samling av fagfeltet i BUK vil sannsynligvis medføre nye utfordringer med lokal koordinering på DPSene, og direktøren mener derfor at det bør etableres lokale driftsråd av samme type som for lokalsykehusene. Direktørens beslutning Fagfeltet barne- og ungdomspsykiatri samles i Barne- og ungdomsklinikken fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Løsningen skal godkjennes av direktøren. Klinikksjefer som har virksomhet ved DPSene må i fellesskap etablere lokale driftsråd. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 Side 5 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede flytting av deler av eller hele fagområdet gynekologi og obstetrikk til Barne- og ungdomsklinikken (pkt 7) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen anbefaler at hele fagområdet gynekologi og obstetrikk forblir organisert i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Arbeidsgruppen viser til at de argumentene som i 2007 talte for å samle tilbudet til mor og barn i en klinikk fortsatt er aktuelle. Etter etableringen av Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken er imidlertid gynekologien blitt tett integrert i tverrfaglige poliklinikker og sengeposter. Det er vurdert som krevende og risikofylt å reversere dette. Utredningen beskriver deling av fagområdet med flytting av obstetrikken til Barne- og ungdomsklinikken som en mulighet, men konkluderer med at dette ikke kan anbefales fordi en slik oppdeling ville være vanskelig gjennomførbar i de små fagmiljøene ved UNNs lokalsykehus. Klinikksjefene deler arbeidsgruppens anbefaling. Anbefalingen har støtte i høringen, de utvalg som har behandlet saken og drøftingsmøtet med de ansattes organisasjoner. Det kom imidlertid frem en bekymring rundt organiseringen av fagområdet i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken, og ønsker om at det skal arbeides videre internt i klinikken med denne problemstillingen. Direktørens vurdering Direktøren deler klinikksjefenes vurderinger og anbefalinger. Direktørens beslutning Fagområdet gynekologi og obstetrikk forblir organisert i Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken. Klinikksjefen må følge opp de bekymringer som er fremkommet rundt organiseringen av fagområdet i en intern prosess i klinikken. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

6 Side 6 av 16 Direktørens beslutning vedrørende: Utrede plassering av helhetlig ansvar for den indremedisinske lokalsykehusfunksjonen ved UNN Tromsø (pkt 8) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen støtter vurderingen om at det er behov for å plassere et entydig ansvar for indremedisinske lokalsykehuspasienter med uklart eller lite organspesifikt sykdomsbilde ved UNN Tromsø, og anbefaler at dette ansvaret tillegges Medisinsk klinikk. Arbeidsgruppen mener at pasientgruppen i det vesentlige kan karakteriseres som geriatrisk og har lagt vekt på dette i sin anbefaling av plassering av faglig ansvar. Det anbefales etablering av en generell indremedisinsk beslutningsenhet med pasientsentrert mottak, utredning og behandling av pasienter. Anbefalingen bygger på en forutsetning om at løsningen lar seg samordne med videre drift av dagens observasjonspost og gjennomføring av prosjektet Pasientsentrerte helsetjenester. Klinikksjefene støtter tilrådingen om å samle ansvaret i Medisinsk klinikk. De anbefaler en flerfaset løsning der ansvaret først tillegges en noe utvidet geriatrisk seksjon samtidig som pasientsentrerte helseteam etableres. Det foreslås å deretter utrede beslutningsenhet videre for etablering etter at A-fløya er ferdig utbygd. I høringsrunden støttet geriatrisk fagråd i hovedsak arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger. Akuttmedisinske og kirurgiske fagmiljøer viste til behovet for å behandle også andre pasientgrupper enn indremedisinske i observasjonsposten, og advarte mot forslaget. Brukerutvalget uttrykte forventning om at man raskt finner en løsning som tydelig plasserer ansvaret for den aktuelle pasientgruppen, men tok ikke stilling til hvilken klinikk eller avdeling som bør tillegges ansvaret. Drøftingsmøtet gav tilslutning til plassering av ansvaret i Medisinsk klinikk. Legeforeningen, Sykepleierforbundet og Delta la frem en protokolltilførsel der det uttrykkes ønske om at en eventuell indremedisinsk beslutningsenhet organiseres innenfor eksisterende seksjoner og avdelinger og om at sengetallet økes. Direktørens vurdering Direktøren mener at utredningen understøtter at ansvaret for indremedisinske lokalsykehuspasienter med uklart eller lite organspesifikt sykdomsbilde ved UNN Tromsø bør tillegges en klinikk. Den beskrevne løsningen inneholder mange konstruktive elementer, men løser etter direktørens vurdering ikke hovedutfordringene. Direktøren viser til de pågående nasjonale utredningene av fremtidig spesialitetsstruktur samt krav til kompetanse i og organisering av akuttmottak som forventes å foreligge sommeren Disse har pågått samtidig med den interne utredning i UNN, og dermed vært vanskelig å ta hensyn til. Det foreligger nå foreløpige vurderinger fra disse arbeidene som går i retning av at det vil bli foreslått en spesialitet i mottaks- og indremedisin, og at det blir denne faggruppen som skal ta imot alle pasienter med uavklarte sykdomsbilder, inklusive tradisjonelle kirurgiske pasienter som trenger diagnostisk avklaring, men ikke skal opereres. Det vil sannsynligvis bli stilt krav om at turnusleger ikke skal arbeide alene i akuttmottak, og om at akuttmottakene skal bemannes med spesialister i mottaks- og indremedisin. Direktøren har derfor kommet til at det er behov for å utrede saken videre med et bredere perspektiv når de nasjonale utredningene foreligger. Det vil på dette tidspunktet bli utarbeidet et nytt mandat, og avhengig av hvordan de nasjonale utredningene konkluderer, må det vurderes om sammenslåing av Medisinsk klinikk og Hjerte- og lungeklinikken skal utredes som ett av løsningsalternativene. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

7 Side 7 av 16 Direktørens beslutning Organisering av lokalsykehusfunksjonen for mottaks- og indremedisin ved UNN Tromsø må utredes videre. Direktøren vil utarbeide mandat for denne utredningen når nasjonale føringer rundt disse funksjonene er nærmere avklart. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

8 Side 8 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av Rehabiliteringsklinikken og Nevro- og ortopediklinikken (pkt 11) Klinikksjefenes anbefaling Utredningen viser at de to klinikkene har felles pasientforløp for store pasientgrupper med hjerneslag, multitraume, amputasjoner og muskel- og skjelettlidelser. Arbeidsgruppen mener at disse bør forbedres og at ansvar bør plasseres tydeligere. Det er utarbeidet skisser til mulig organisering av en sammenslått klinikk. Muligheter for bedre styring av ressurser og pasientflyt er trukket frem som momenter som taler for en sammenslåing, mens blant annet økt ledelsesmessig kontrollspenn og risiko for nedprioritering av rehabiliteringstilbudet til pasienter fra andre klinikker er beskrevet som en risiko. Arbeidsgruppen konkluderer med at klinikkene ikke anbefales slått sammen på det nåværende tidspunkt, men anbefaler forsterket samhandling innenfor dagens klinikkstruktur. Klinikksjefene støtter arbeidsgruppens konklusjoner og mener at en prosessorientert tilnærming uten strukturelle endringer kan ha samme eller større potensial for forbedring. Det påpekes i tillegg at habiliteringsfeltet må følges opp særskilt uavhengig av beslutningen om klinikkstrukturen. Høringsuttalelsene fokuserer mest på behovet for å gjennomgå organiseringen av habiliteringstjenestene. Brukerutvalget mener primært at rehabiliteringsklinikken bør være en egen klinikk, og at samhandling og pasientforløp bør styrkes både internt i UNN og ut mot kommunene. Utvalget vektlegger at rehabiliteringstjenestene bør være synlige, og ønsker at ordet rehabilitering inngår i klinikknavnet også hvis andre fagområder knyttes til klinikken. Drøftingsmøtet støttet synspunktet om at habiliteringsfeltet må gjennomgås i en egen utredning. Legeforeningen og Sykepleierforbundet ønsket ikke sammenslåing av klinikkene, hovedsakelig fordi man er bekymret for at en sammenslått klinikk blir organisatorisk kompleks. Direktørens vurdering Direktøren mener at det må være riktig å vektlegge pasientperspektivet tyngst. Utredningen viser at halvparten av døgnpasientene på rehabiliteringsfeltet kommer fra Nevro- og ortopediklinikkens avdelinger, og at den største gruppen fra andre klinikker er pasienter med hjerneslag ved UNN Narvik og UNN Harstad som denne klinikken har et faglig systemansvar, men ikke linjeansvar for. Pasienter i Nevro- og ortopediklinikken er også de største mottakerne av terapeuttjenester. Direktøren er enig i at det er behov for bedre samordning mellom de to klinikkene, og mener at sammenslåing og felles ledelse vil understøtte dette. Det er direktørens vurdering at den prosessorienterte tilnærmingen som klinikksjefene anbefaler vil understøttes av en sammenslåing med felles ledelse. Direktøren er inneforstått med at flere av Nevro- og ortopediklinikkens avdelinger nettopp har vært igjennom en organisatorisk endring, men ser med bakgrunn i utredningen at det er mulig å slå sammen klinikkene uten for store endringer i avdelingsstrukturen. Det er viktig å synliggjøre rehabilitering som fagområde i UNN, og dette hensynet må ivaretas i det videre arbeidet. Direktøren er enig i at det foreligger et behov for videre utredning av habiliteringsfeltet. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

9 Side 9 av 16 Direktørens beslutning Rehabiliteringsklinikken og Nevro- og ortopediklinikken slås sammen fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Løsningen skal godkjennes av direktøren. Klinikksjefen får sammen med klinikksjefen i Barne- og ungdomsklinikken i oppdrag å utrede fremtidig organisering av fagfeltet habilitering. Direktøren vil utarbeide mandat for denne utredningen. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

10 Side 10 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av Allmennpsykiatrisk klinikk og Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk (pkt 12) Klinikksjefenes anbefaling I utredningen trekker arbeidsgruppen frem flere pasientforløp som krever samordning på tvers av de to klinikkene, behov for felles fagutvikling og forskning samt behov for helhetlig ressursfordeling og prioritering over klinikkgrensene. Det gis en rekke eksempler på at sammenslåing og felles ledelse kan gi fordeler på disse områdene. Klinikkens størrelse og kompleksitet, stort kontrollspenn for klinikklederen, færre deltakere i direktørens ledergruppe, risiko for mindre oppmerksomhet rundt tverrfaglig spesialisert rusbehandling og risiko for at sammenslåingsprosessen i seg selv blir krevende trekkes frem som ulemper. Det er beskrevet flere mulige organisasjonsmodeller for en eventuell sammenslått klinikk. Arbeidsgruppa mener at en sammenslåing ville vært naturlig hvis UNN skulle organiseres i vesentlig færre (fem til seks) klinikker, og at en eventuell sammenslåing også bør inkludere barne- og ungdomspsykiatrien. Arbeidsgruppa konkluderer med at sammenslåingen ikke bør gjennomføres nå, og anbefaler isteden at utfordringene løses med et klarere og langt mer forpliktende samarbeid mellom klinikkene enn det som har vært praktisert hittil. Klinikksjefene støtter arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner, og foreslår konkrete endringer i møtestrukturen for å styrke samhandlingen mellom klinikkene. Klinikksjefene mener i tillegg at integrering av barne- og ungdomspsykiatrien i Allmennpsykiatrisk klinikk må prioriteres foran en eventuell sammenslåing av de to voksenpsykiatriske klinikkene. Høringsuttalelsene er delte. Brukerutvalget mener at det er på høy tid å samle fagmiljøene for å sikre bedre samordning av behandlingstilbudene. Utvalget mener at hensynet til pasientene bør være et tungt argument for at man samordner tjenestene i en klinikk slik at pasientene får et helhetlig pasientforløp, og viser i denne sammenheng til høringsuttalelsen fra brukerorganisasjonene RIO og MARBORG. I drøftingsmøtet støttet Sykepleierforbundet og Fagforbundet arbeidsgruppas og klinikksjefenes konklusjoner. Direktørens vurdering Direktøren mener at det må være riktig å vektlegge pasientperspektivet tyngst. De nye nasjonale føringene om at det skal etableres lavterskeltilbud med integrert rus- og psykiatrikompetanse på DPSene, samt kravet om omfordeling av ressurser fra sykehusnivå til DPS på begge feltene, må tillegges stor vekt. To av UNNs DPSer er samlokalisert med Rus- og spesialpsykiatriklinikkens virksomheter og har potensielt tilgang på kompetanse innen rus- og avhengighetsmedisin, mens de andre DPSene står uten denne muligheten. En omfordeling av ressurser er nødvendig, og dette krever etter direktørens vurdering at virksomhetene samles under en ledelse. Motargumentene er blant annet at klinikken blir stor og at fagfeltene får færre deltakere i direktørens ledergruppe. Direktøren mener at hensynet til kvalitet og likeverdighet i tilbudene samt helhetlige pasientforløp må veie tyngre enn ulemper knyttet til klinikkens størrelse. Det er direktørens ansvar å sikre at fagområdene har tilstrekkelig oppmerksomhet og rusfeltet ikke nedprioriteres i toppledelsen. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

11 Side 11 av 16 Direktørens beslutning Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk og Allmennpsykiatrisk klinikk slås sammen fra Klinikksjefen får i oppdrag å utrede og foreslå ny avdelingsstruktur i klinikken. Det skal etableres lik tilgang på integrert kompetanse innen psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ved DPSer i UNN. Den organisatoriske løsningen skal godkjennes av direktøren. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

12 Side 12 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Utrede sammenslåing av hele eller deler av Fag- og forskningssenteret (FFS) og NST (pkt 13) Sentersjefenes anbefaling I utredningen beskriver arbeidsgruppen potensial for å oppnå fordeler på områdene IKT og e-helse, kvalitet, samhandling, e-læring og utdanning gjennom en sammenslåing av sentrene. Utfordringene er vurdert å være kompleksiteten i et sammenslått senter, å skille mellom støttefunksjoner til hele UNN på forskningsområdet versus egen utøvende forskning og synliggjøring av den nasjonale kompetansesenterfunksjonen for telemedisin. Arbeidsgruppen foreslår å slå sentrene sammen og å organisere det nye senteret i en funksjonell matrisemodell. Senterlederne støtter arbeidsgruppens vurderinger og anbefalinger, men anbefaler i tillegg at også pasientforløpsarbeidet, som i dag er organisert under viseadministrerende direktør, integreres i det nye senteret. Lederne vektlegger at ny organisering ikke må svekke ambisjonene og mulighetene for den nasjonale kompetansetjenesten, og understreker at kompleksiteten tilsier at det må etableres et robust avdelingsnivå. Høringsuttalelsene kommer hovedsakelig fra ansatte ved NST. Mange beskriver rapporten som mangelfull, og meningene er delte i spørsmålet om hvorvidt sammenslåingen bør gjennomføres eller ikke. Flere er opptatt av at kompetansetjenesten ved NST har behov for en samlende leder med tverrfaglig kompetanse, som kan bidra til klare strategier for forskning, utvikling og pilotering, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Brukerutvalget har ikke tatt stilling til spørsmålet om sammenslåing, men er opptatt av at kvalitetsperspektivet bør synliggjøres i senterets navn. I drøftingsmøtet hadde Tekna og Forskerforbundet innvendinger mot utredningens kvalitet. Begge var opptatt av å ivareta den nasjonale kompetansetjenesten, og mente at en ny omorganisering ville kunne medføre risiko. Drøftingsmøtet mente i tillegg at den eksterne evalueringen av kompetansetjenesten i NST burde sees i sammenheng med det interne utredningsarbeidet før det konkluderes rundt fremtidig organisering. Den nasjonale styringsgruppen for kompetansetjenesten i NST diskuterte evalueringsrapporten og organiseringsforslaget i møtet Evalueringsrapporten, som nylig er ferdigstilt, påpeker at NST i liten grad lykkes med å være et kompetansesenter for hele Norge. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å styrke kompetansetjenesten. Styringsgruppen uttrykte bekymring for at en sammenslåing kan svekke kompetansetjenesten ytterligere. Den ba om å få seg forelagt en sak om hvordan tiltakene kan implementeres, og anbefalte derfor at avgjørelsen om hvordan det organisatorisk og ledelsesmessig kan legges til rette for dette utsettes. Direktørens vurdering Direktøren mener at utredningen beskriver et stort potensial for synergieffekter som bør realiseres gjennom en sammenslåing, men deler bekymringen for at lederen får bredt og komplekst ansvar. Direktøren er enig i at dette medfører risiko for at det kan bli krevende å prioritere og synliggjøre de nasjonale funksjonene. Dette kan etter direktørens mening kompenseres med å utvikle et sterkt avdelingsledernivå og med å organisere kompetansetjenesten slik at denne i matrisemodellen har en leder som kan sikre tydelig Sykehusveien MVA NO Telefaks:

13 Side 13 av 16 profilering nasjonalt og internasjonalt. Direktøren er derfor positiv til sammenslåingen, men tar til etterretning at den nasjonale styringsgruppen anbefaler en utsettelse av avgjørelsen. Direktørens beslutning Direktøren avventer den nasjonale styringsgruppens videre vurderinger og tar ikke endelig stilling til sammenslåing av NST og FFS før disse foreligger. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

14 Side 14 av 16 Direktørens beslutning vedrørende Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere (pkt 3) Mandat Utredningene ble besluttet gjennomført i beslutningsnotat fra direktøren og Prosess HR fikk i oppdrag å utarbeide utkast til felles rutine for hvordan saker som angår medisinskfaglig rådgiver skal behandles for å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner. Forslaget ble lagt fram muntlig og i e-post til Legeforeningen De hadde ingen innvendinger eller tilføyelser til forslaget. Forslaget ble drøftet i direktørens ledergruppe før direktøren fattet endelig beslutning. HR-sjefens anbefaling Det foreslås følgende felles rutine i hvordan saker som angår medisinsk faglige rådgivere skal behandles for å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner: 1. Når saker eller forhold som berører spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner skal diskuteres eller besluttes, skal medisinskfaglig rådgiver innenfor de definerte fagområder /spesialiteter konsulteres særskilt og inviteres til å bidra med et skriftlig notat. 2. I tverrfaglige ledermøter i klinikk/avdeling/seksjon skal medisinskfaglig rådgiver delta når spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner innenfor eget fagområde/spesialitet skal diskuteres eller besluttes. 3. Disse føringer gjøres gjeldende for å styrke Medisinskfaglig rådgivers mulighet for å ivareta sine forpliktelser beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for Medisinskfaglig rådgiver. Rutinen skal legges til i funksjonsbeskrivelsen for medisinsk faglige rådgivere i UNN. Funksjonsbeskrivelsen skal også legges ved som lenke i stillingsbeskrivelsen til ledere i UNN. Direktørens vurdering Direktøren støtter anbefalingen fra HR-sjefen og de tilrådninger som ble gitt i direktørens ledermøte Rutinen skal bidra til å sikre tilstrekkelig forankring av beslutninger knyttet til spesialiserte region- og universitetssykehusfunksjoner ved UNN HF. Direktørens beslutning Felles rutine for håndtering av saker som angår medisinskfaglige rådgivere gjøres gjeldende umiddelbart. HR-sjefen har ansvar for at rutinen bekjentgjøres og implementeres i organisasjonen. Vedlegg: Funksjonsbeskrivelse for Medisinskfaglig rådgiver Sykehusveien MVA NO Telefaks:

15 Side 15 av 16 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

16 Side 16 av 16 Sykehusveien MVA NO Telefaks:

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 28. mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler Administrerende direktør Vedlegg: SAK 86/2009 OVERORDNET ORGANISERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS 1. Sammendrag

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF

Integrering av Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 01.01.07 Nye UNN HF Fagforeninger i HHF, ved Foretakstillitsvalgte HHF Hovedverneombud HHF Narvik/Harstad 05.12.06 Direktøren UNN, Knut Schrøder v/ Sekretær Anne Regine Lager Helse Nord v/lars Vorland Styret UNN HF via Trine

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon

Sluttrapport. Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Sluttrapport Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Dato 20.10.2014 Sluttrapport - Utredning av utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon Side: 2 av 60 INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering og anbefaling...

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest

Orientering om Arbeidstilsynets revisjon ved klinikk Hammerfest Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/530 Andreas Ertesvåg Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 63/2015 Saksansvarlig: Vivi Brenden Bech, klinikksjef klinikk Hammerfest Møtedato:

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer