Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3"

Transkript

1 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Sammenstilling nasjonale kvalitetsindikatorer Ikke trykt vedlegg: Kvalitet i helsetjenesten Oversikt over indikatorer 1 Bakgrunn Helse og omsorgsdepartementet og Kunnskapssenteret publiserer årlig nasjonale kvalitetsindikatorer som ser på snitt for, regionale foretak samt for de enkelte sykehus i spesialisthelsetjenesten. Resultatene for 2 tertial ble publisert 28. november. De nasjonale kvalitetsindikatorene omfatter 24 indikatorer for somatikk og 20 indikatorer for psykisk helse og rus, se vedlegg 1. Det fokuseres her på de indikatorer som omhandler ventetider for kreftbehandling, 30 dagers totaloverlevelse, trombolysebehandling ved hjerneslag samt de tre indikatorer hvor Nordlandssykehuset HF gjør det bra og de tre indikatorer hvor Nordlandssykehuset HF ligger prosentvis mest under landsgjennomsnittet. De følgende resultater omhandler enten tall hvor 2 tertial er sammenliknet med 2 tertial eller tall hvor 2011 er sammenliknet med. 2 Resultater Ventetider for oppstart kreftbehandling 85,7 % av pasientene som har fått konstatert brystkreft ved Nordlandssykehuset HF har startet behandling innen 20 arbeidsdager i 2 tertial. Landsgjennomsnittet er på 58,8 % for samme periode. Fra til har Nordlandssykehuset økt andelen fra 73,5 %. For pasienter med konstatert lungekreft er 67,7 % under behandling innen 20 arbeidsdager. Dette er en forbedring fra da gjennomsnittet var 57,1 %. Landsgjennomsnittet for 2 tertial var på 40,8 %. Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 1

2 Andelen tykktarmskreft pasienter som var i behandling innen 20 arbeidsdager var for 2 tertial på 78,3 %. 2 tertial var andelen på 72,7 %, dvs. også en forbedring fra til. Landsgjennomsnittet var for 2 tertial på 57,3 %. Trombolysebehandling ved hjerneslag Andelen pasienter med blodpropp i hjernen som får trombolysebehandling var for Nordlandssykehuset samlet for 2 tertial på 9,8 %. Dette er en økning fra 2 tertial hvor andelen lå på 8,3 %. Gjennomsnittet for var for 2 tertial på 13,3 %. For Lofoten har andelen økt fra 7,7 % for 2 tertial til 22,2 % for 2 tertial. Det har også vært en økning i Vesterålen fra 6,7 % til 33,3 %. Bodø har derimot hatt en markant nedgang fra 9,4 % i til 2,8 % i. 30 dagers totaloverlevelse 30 dagers totaloverlevelse ved Nordlandssykehuset HF var i på 94,9 %, Fordelt på lokasjon i er tallene 95,4 % i Bodø, 94,5 % i Lofoten og 94 % i Vesterålen. Forskjellen for de tre lokasjonene fra 2011 ligger på 0,1 % - 0,7 %. Landsgjennomsnittet var for på 94,7 %. Områder med forbedring De tre områder hvor det har vært størst forbedring fra 2 tertial til 2 tertial er Andel barn som har fått utarbeidet individuell plan, Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse barn og unge (BUP) Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS). Andel barn som har fått utviklet individuell plan har gått fra 21,4 % i til 33,3 % i. Landsgjennomsnittet var i på 31,3 %. Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse barn og unge (BUP) har gått fra 41,7 % til 91,7 % for samme periode. Landsgjennomsnittet var på 77,1 % for 2 tertial. Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS)har gått fra 33,3 % til 70,4 %. Landsgjennomsnittet er på 85,5 % 2 tertial. Områder under landsgjennomsnittet De tre områder hvor Nordlandssykehuset ligger prosentvis mest under landsgjennomsnittet er: Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for voksne Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS) Sykehusinfeksjoner. Andel fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for voksne har hatt en reduksjon i fristbrudd fra 11,9 % i 2 tertial til 6,7 % i 2 tertial. Landsgjennomsnittet er på 3,3 %. Andelen sykehusinfeksjoner har gått ned fra 8,5 % i til 7,9 % i. Landsgjennomsnittet er på 4,8 %. Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS)er 70,4 % for 2 tertial, landsgjennomsnittet er på 85,5 %. Dette er likevel en forbedring da andelen var 33,3 % i. 3 Direktørens vurdering Ventetider for oppstart kreftbehandling Kreftområdet er av myndighetene løftet fram med prioritet for all annen elektiv utredning og behandling. Rask utredning og oppstart behandling krever godt og smidig samarbeid på tvers av spesialiteter, avdelinger og sykehus. Det har innenfor de store kreftgruppene vært lagt ned et betydelig arbeid i å utarbeide rutiner for raske utredningsløp og de gode resultatene sammenlignet med landsgjennomsnittet over tid, viser at vi i noen grad har lyktes med dette. Dette har imidlertid Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2

3 til dels gått ut over andre pasientgrupper som må vente lengre. Fra pasientene blir det ofte uttrykt frustrasjon over antallet helsepersonell de må forholde seg til (at de for eksempel ikke møter samme lege ved hver konsultasjon). Dette blir en ytterligere større utfordring med de raske pasientforløpene man nå legger opp til for å sikre at ventetiden overholdes ( regelen). Trombolyse ved slagbehandling Denne indikatoren viser andel pasienter i alderen år med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse. Tidsvinduet for å gi denne behandlingen er kort og effekten er bedre jo tidligere man kommer i gang. Rask innleggelse i sykehus og strømlinjeformet pasientforløp inne i sykehuset er avgjørende for at de som kan ha nytte av trombolyse får det. Målsetning er at minst 20 % av denne pasientgruppen skal få slik behandling. Det er relativt store regionale forskjeller og tallene varierer fra tertial til tertial. Det er få pasienter som er aktuelle for trombolyse i løpet av et tertial, spesielt i Lofoten og Vesterålen. Tilfeldige svingninger vil derfor slå relativt sterkt ut og tallene må tolkes med varsomhet. Den relativt store variasjonen i tallene, også sett under ett, viser at det er behov for å gjennomgå rutiner og prosedyrer for bruk av trombolyse og for registreringspraksis. Fra ble en ny registreringskode for trombolysebehandling innført, og erfaringsmessig tar det noe tid før nye koder implementeres og registreres optimalt. Hode-/bevegelsesklinikken er i gang med å gå igjennom rutinene for koding av disse pasientoppholdene for å sikre at dette blir gjort riktig. Gjennomgangen viser at for i 2. tertial var det i Bodø 3 pasienter < 80 år som fikk trombolyse og bare 1 var riktig kodet. Korrigerer man for dette, vil andelen behandlet være 8,4 %, Det er utarbeidet skriftlige prosedyrer for trombolysebehandling ved alle lokalisasjoner i foretaket. Det er nettopp utarbeidet en ny prosedyre for slagalarm og trombolysebehandling i Bodø som skal sikre raskere pasientflyt (PR32386). Prosedyren ble iverksatt AMK vil ved henvendelser med symptomer som kan være forenlige med slag ta direkte kontakt med nevrologisk forvakt for å avklare om trombolyse er aktuelt. Hvis trombolyse er aktuelt, vil det bli utløst slagalarm. Slagalarm utløser ressurser som skal sikre rask håndtering i akuttmottak, blodprøvetaking, bildediagnostikk, dedikert sykepleier på sengepost etc. Dette vil forhåpentligvis bedre resultatene på sikt. Total overlevelse Nordlandssykehuset i Bodø har signifikant bedre overlevelse 30 dager etter innleggelse på sykehus uansett årsak til innleggelsen enn landsgjennomsnittet. At avviket er signifikant bedre enn landsgjennomsnittet, tyder på at det er en reel forskjell som ikke skyldes tilfeldigheter. Tallene må likevel tolkes med varsomhet, da det ligger komplekse og uoversiktlige beregninger bak. Forskjellene kan avhenge av flere faktorer, ikke bare kvaliteten på den medisinske behandlingen. For eksempel har man per i dag ikke gode nok data til å ta hensyn til eventuell funksjonsdeling mellom foretak. Dette illustreres godt i resultatene for overlevelsen etter hjerteinfarkt i UNN Harstad som har vært oppsiktsvekkende dårlige pga at de fleste pasientene overflyttes til UNN Tromsø. Sykehusinfeksjoner Resultatet er her overraskende dårlig. Selv om undersøkelsen bare gir et øyeblikksbilde av infeksjonsforekomst i sykehusene på en bestemt dag og påvirkes lett av tilfeldige faktorer slik at resultatene må leses med varsomhet, vil direktøren be om at dette blir sett nærmere på. Kvalitetsindikatorer knyttet til psykisk helse og rusbehandling Her er det indikatorer som viser en klar forbedring, men også indikatorer som viser resultater under landsgjennomsnittet. Innenfor Psykisk helse- og rusklinikken har det de siste par årene vært gjennomført et omfattende omstillingsarbeid med omfordeling av ressurser og en betydelig produksjonsøkning. Omstillingsprosessen er ennå ikke fullført og direktøren vil i fortsettelsen forløpende vurdere resultatene fra klinikken og utviklingen vil bli fulgt særskilt nøye. Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 3

4 Oppsummering Direktøren er tilfreds med at flere indikatorer viser en utvikling i riktig retning. Det er flere indikatorer som ligger under landsgjennomsnittet og det vil kreve et fortsatt sterkt fokus på kvalitet og pasientsikkerhet. Innstilling til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret ber administrerende direktør påse at arbeidet med kvalitetsindikatorene får et fortsatt sterkt fokus. Styret ber også administrerende direktør om at disse indikatorene følges opp med de relevante klinikker og at det utvikles klinikkvise handlingsplaner som sikrer rett behandling til rett tid og med rett kvalitet for særskilte pasientgrupper i Nordlandssykehuset HF. 3. Styret ber direktøren komme tilbake med konkrete målsetninger for utvalgte kvalitetsparametre Avstemming: Vedtak: Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 4

5 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Hele Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Bodø Lofoten Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager 66 58, ,3 73,5 85,7 85,7 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager 36,3 40,8 47,5 52,7 57,1 67,7 72,4 Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 63 57, ,4 72,7 78,3 Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen 9,3 13,3 4 10,1 8,3 9,8 9,4 2,8 7,7 22,2 Tilbakemeldinger sendt innen syv dager (Epikrise) 83,1 85,6 76,9 78,8 82,3 81,9 78,3 78,2 88,2 89,9 Andel pasienter plassert på korridor 1,7 1,5 1,8 1,2 1,4 1,2 1,7 1,2 1,7 2,3 Andel (%) utsettelser av planlagte operasjoner 6,2 5,9 7,1 7,1 9,2 10,3 7,9 10,2 12,5 12,8 Andel (%) pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer 91,3 91,7 94,6 94,6 95,8 94,2 93,3 96, ,5 Andel (%) barn som har fått utarbeidet individuell plan 35,9 31,3 65,1 58,1 21,4 33,3 21,4 33,3 Keisersnitt 15,9 15,9 16,3 16, ,5 18,2 19,1 2,4 6,5 Andel oppdaterte ventetider for fysisk helse 93,1 85,8 90,2 91,5 86, ,8 84, ,1 Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse barn og unge (BUP) 84 77,1 64, ,7 91,7 16, ,7 Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse voksne (DPS) 86,2 81,8 66,7 74,9 57, ,3 66,7 Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse voksne (VOP) ,7 Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS) 87,2 85, ,7 33,3 70,4 Andel (%) fødselsrifter grad 3 og 4 blant alle vaginale fødsler ( )! 2,1 2,1 1,7 1,7 2,3 2,2 1,7 1,8 2,8 2 Sykehusinfeksjoner 5,4 4,8 7,6 7,3 8,5 7,9 9,4 6, ,1 innleggelse på sykehus (2011- )! 94,6 94,7 94,4 94,6 94,6 94,9 94,7 95,4 94,9 94,5 hjerneslag (2011-)! 86,5 86,6 87,3 86,9 86,6 86,6 86,5 86,5 86,8

6 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Hele Helse Nord RHF hjerteinfarkt (2011-)! 87,1 87,6 86,6 87, ,1 86,5 86,6 87,8 88,3 hoftebrudd (2011-)! 91,6 91,5 91,2 91,1 90,3 90,8 90,3 90,7 91,8 Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre pasienter ved somatiske sykehus ()! 15,3 14,7 15,5 14,9 15,3 brystkreft ( )! 88,4 88,4 88,2 88,7 tykktarmskreft (Kvinner, )! 61,6 62,1 58,8 58,9 tykktarmskreft (Menn, )! 60 60,6 61,9 63,1 endetarmskreft (Kvinner, )! 66,1 67,9 68,7 73,9 endetarmskreft (Menn, )! 63,7 64,8 65,7 66,2 lungekreft (Kvinner, )! 16 16,8 17,3 18,2 lungekreft (Menn, )! 11,5 12,1 12,4 12,8 prostatakreft ( )! 88,4 89,5 87,8 89,6 Nordlandssykehuset HF Bodø Andel (%) brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen psykisk helse voksne 3,3 2,9 3,6 4,6 4,2 3,5 5,7 5,1 2,3 1 Andel (%) brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 10,1 7,1 4,7 3,8 2, ,1 0 Andel (%) til vurdering innen 10 dager (BUP) 94,2 95, , ,2 97,7 91,2 Andel (%) til vurdering innen 10 dager (VOP-Rønvik) Lofoten

7 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Hele Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Bodø Lofoten Andel (%) til vurdering innen 10 dager (BUP-Fauske) Andel (%) til behandling innen 65 dager (BUP) 97,4 96,7 96,7 95,6 98, , ,1 96,8 Andel (%) til behandling innen 65 dager (VOP-Rønvik) 100 Andel (%) til behandling innen 65 dager (BUP-Fauske) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (BUP) 54,6 56, Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (VOP- Rønvik) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (BUP- Fauske) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (Vesterålen) 60 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse voksne 55,3 54, Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 64,2 57, Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for barn og unge 3 3,1 4,6 11,6 1,3 1,6 0 2,9 0 0 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne 2 2,2 2,4 2,1 3,9 2,7 3,2 3,2 16,7 8,3 Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 6,2 7,3 5,4 12 8,3 7,7 0 8,3 33,3 0

8 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Hele Helse Nord RHF Nordlandssykehuset HF Bodø Lofoten Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for barn og unge (BUP) 5 4,9 6,2 7,5 3 3,9 2,8 0 8,3 6,3 Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for voksne 4,1 3,3 6,9 6,5 11,9 6,7 13,8 9,4 18,2 5,7 Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 4,5 4,1 5,6 6, Tilbakemelding sendt innen syv dager fra psykisk helse for voksne (DPS V.ålen, VOP-Rønvik) 57,3 58, ,4 66,4 72,8 72,5 Tilbakemelding sendt innen syv dager fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling Registrering av diagnoser i 72,2 74,3 56,5 59, , ,7 tverrfaglig spesialisert rusbehandling 86,3 82,9 79,9 65,

9 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Vesterålen Endring - NLSH %-vis forskjell fra landsgjennsomsnitt (Event ) (event2011-) Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager 7,5 26,9 17 % 46 % Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager 20,8 26,9 19 % 66 % Startet behandling for tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 9, % 37 % Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen 6,7 33,3-1 -3,5 18 % -26 % Tilbakemeldinger sendt innen syv dager (Epikrise) 91,7 88,6-0,8-3,7 0 % -4 % Andel pasienter plassert på korridor 0,1 0,1-0,3-0,3-14 % -20 % Andel (%) utsettelser av planlagte operasjoner 11,1 8,7 3 4,4 12 % 75 % Andel (%) pasienter med lårhalsbrudd operert innen 48 timer ,5 4,5 2,5-2 % 3 % Andel (%) barn som har fått utarbeidet individuell plan -14, % 6 % Keisersnitt 18,9 21,7 1,1 2,6 9 % 16 % Andel oppdaterte ventetider for fysisk helse 52,7 86-6,6 4,2 4 % 5 % Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse barn og unge (BUP) 33, ,3 14,6 120 % 19 % Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse voksne (DPS) 33,3 71,4-28,9-12,8 20 % -16 % Andel oppdaterte ventetider for psykisk helse voksne (VOP) Andel oppdaterte ventetider for rus (DPS) 75-53,9-15,1 111 % -18 % Andel (%) fødselsrifter grad 3 og 4 blant alle vaginale fødsler ( )! 4,6 3,6 0,2 0,1-4 % 5 % Sykehusinfeksjoner 3,9 11,8 3,1 3,1-7 % 65 % innleggelse på sykehus (2011- )! 94, ,2 0 % 0 % hjerneslag (2011-)! 86,9 86,8 0,1 0 0 % 0 %

10 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Vesterålen Endring - NLSH %-vis forskjell fra landsgjennsomsnitt (Event ) (event2011-) hjerteinfarkt (2011-)! 85,4 85,2-0,1-0,5 0 % -1 % hoftebrudd (2011-)! 90,9 90,5-1,3-0,7 1 % -1 % Sannsynlighet for reinnleggelse av eldre pasienter ved somatiske sykehus ()! 16,1 0,2-100 % brystkreft ( )! tykktarmskreft (Kvinner, )! tykktarmskreft (Menn, )! endetarmskreft (Kvinner, 2010-)! endetarmskreft (Menn, )! lungekreft (Kvinner, )! lungekreft (Menn, )! prostatakreft ( )! Andel (%) brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen psykisk helse voksne 0,7 0,9 0,6-17 % 21 % Andel (%) brudd på vurderingsgarantien for pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0 0-7,2-7,1-100 % -100 % Andel (%) til vurdering innen 10 dager (BUP) 96, ,2-100 % Andel (%) til vurdering innen 10 dager (VOP-Rønvik)

11 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Vesterålen Endring - NLSH %-vis forskjell fra landsgjennsomsnitt (Event ) (event2011-) Andel (%) til vurdering innen 10 dager (BUP-Fauske) Andel (%) til behandling innen 65 dager (BUP) ,9 1,3 1,3-1 % 1 % Andel (%) til behandling innen 65 dager (VOP-Rønvik) Andel (%) til behandling innen 65 dager (BUP-Fauske) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (BUP) ,6-0,1 10 % 0 % Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (VOP-Rønvik) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (BUP-Fauske) Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse barn og unge (Vesterålen) 89 Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helse voksne ,7 8,4 5 % 15 % Gjennomsnittlig ventetid innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 43-17,2-3,8 15 % -7 % Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for barn og unge 5,9 0-1,7-1,5 23 % -48 % Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen psykisk helse for voksne 0 0 1,9 0,5-31 % 23 % Andel (%) fristbrudd for pasienter som står på venteliste innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2,1 0,4-7 % 5 %

12 Kvalitetsindikatorer pr nov for - med mindre annet er oppgitt Vesterålen Endring - NLSH %-vis forskjell fra landsgjennsomsnitt (Event ) (event2011-) Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for barn og unge (BUP) 0 13, % -20 % Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen psykisk helse for voksne 3,7 1,3 7,8 3,4-44 % 103 % Andel (%) fristbrudd for pasienter som har begynt helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0-0,1-2 % Tilbakemelding sendt innen syv dager fra psykisk helse for voksne (DPS V.ålen, VOP- Rønvik) 46,7 44,8 12,1 7,9-4 % 14 % Tilbakemelding sendt innen syv dager fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling Registrering av diagnoser i 7,8 11,4 7 % 15 % tverrfaglig spesialisert rusbehandling 13,7 17,1 0 % 21 %

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset

Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 113-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer 2-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandler: Barthold Vonen, Jan Terje Henriksen, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1610 Dato: 04.12.2014

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer, 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering

Styresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer, 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering Direktøren Styresak 106-2015 Nasjonale kvalitetsindikatorer, 1 tertial 2015 - inkludert kvalitetsbasert finansiering Saksbehandler: Beate Sørslett og Jan Terje Henriksen Saksnr.: 2015/1536 Dato: 28.10.2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

Status for kvalitet i Helse Nord

Status for kvalitet i Helse Nord Status for kvalitet i Helse Nord Styreseminar Helse Nord RHF, 29. 30. oktober 2014 Helsedirektoratet, Hanne Narbuvold Innhold Nasjonale kvalitetsindikatorer i Helse Nord i et nasjonalt perspektiv og mellom

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013

Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 Nøkkeltall status og utvikling i helse- og omsorgssektoren Helsedirektør Bjørn Guldvog 6. mars 2013 1. Helsetilstanden Forventet levetid ved fødsel, 1950-2011 Fødselsår Kilde: OECD Health Data 2011 Alder

Detaljer

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16

Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Direktøren Styresak 45-2016 Nasjonale kvalitetsindikatorer - publisert 03.05.16 Saksbehandler: Beate Sørslett, Jan Terje Henriksen Dato dok: 08.05.2016 Møtedato: 19.05.2016 Vår ref: 2016/1280-2 Vedlegg

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Kvalitetsbasert finansiering (KBF) og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem (NKI-system) Regional leder og samarbeidskonferanse 2014, Helse Nord RHF Helsedirektoratet, Seniorrådgiver Janne Lind, 26.mars 2014

Detaljer

Kvalitet ved Ahus - en oversikt

Kvalitet ved Ahus - en oversikt Kvalitet ved - en oversikt *Kvalitetsindikator - et indirekte mål, en pekepinn, på kvalitet og sier noe om kvaliteten på det området som måles *Pasientsikkerthetskulturundersøkelse - Pasientsikkerhetskultur

Detaljer

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt

Styresak PasOpp-rapport Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Direktøren Styresak 114-2014 PasOpp-rapport 3-2014 - Resultater for Nordlandssykehuset sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt Saksbehandler: Jan Terje Henriksen, Hilde Normann Saksnr.: 2014/1954 Dato:

Detaljer

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial

Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Direktøren Styresak 52/11 Avviksmeldinger IK 2448, tilsyns- og NPR-saker 1. tertial Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 16.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 25.09.14 Sak nr: 043/2014 Sakstype: Orienteringssak Sakstittel: Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2014 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker pr NLSH HF

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker pr NLSH HF Direktøren Styresak 58-14 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.5.14 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 4.6.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 019-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JANUAR 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak

Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og aktuelle tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 25. september 2019 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siri G. Solheim, 75 51 29 00 Bodø, 13.9.2019 Styresak 98-2019 Pakkeforløp for kreft - årsaker til at standard forløpstid ikke overholdes og

Detaljer

Kvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på klinikknivå og på tvers i foretaket.

Kvalitetsutvalget behandler hver sak individuelt, men ser i tillegg på sammenhenger og trender på klinikknivå og på tvers i foretaket. Direktøren Styresak 86-14 Pasienthendelser og tilsynssaker pr. 31.8.14 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 29.9.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke

Detaljer

DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer

DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 27.08.2017 SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 03/16 Nasjonale kvalitetsindikatorer ARKIVSAK: 2017/02 STYRESAK:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 18.12.14 Sak nr: 076/2014 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Torgeir Grøtting Nasjonale kvalitetsindikatorer 2. tertial 2014 Vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer

Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Bruk av registerdata til utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer Helse og kvalitetsregisterkonferansen, Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo 14. mars 2014 Hanne Narbuvold, Avdelingsdirektør Helsedirektoratet

Detaljer

SAK NR STATUS FOR KVALITETSREGISTRE OG KVALITETSINDIKATORER FOR 2017/2018

SAK NR STATUS FOR KVALITETSREGISTRE OG KVALITETSINDIKATORER FOR 2017/2018 Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.18 SAK NR 103 2018 STATUS FOR KVALITETSREGISTRE OG KVALITETSINDIKATORER FOR 2017/2018 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar status for kvalitetsregistre og kvalitetsindikatorer

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 2014 Direktøren Styresak 4-15 Pasienthendelser og tilsynssaker i NLSH i 14 Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 6.2.15 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF

Styresak Pasienthendelser og tilsynssaker i 2013 NLSH HF Direktøren Styresak -14 Pasienthendelser og tilsynssaker i 13 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: /172 Dato: 6.2.14 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge

Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Kvalitetsindikatorer Helse Midt-Norge Bakgrunnsinformasjon Hovedkjelde: NPR Fødselsrifter: Medisinsk fødselsregister Nye og gamle kvalitetsindikatorer Nye indikatorer: med unntak av trombolyse-indikatoren,

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen

Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Direktøren Styresak 90-2015 PasOpp rapport nr 2-2015 - Resultater for Nordlandssykehuset HF, samt sykehusene i Bodø, Lofoten og Vesterålen Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Hilde Normann Saksnr.: 2014/2135

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.12.16 Sak nr: 070/2016 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer pr november 2016 Trykte vedlegg: ingen Bakgrunn for saken I styremøtene i september og

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4

Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4 Innhold Nytt ved publiseringen 27. november 2014 på Helsenorge.no... 4 Overordnet utvikling på nasjonale kvalitetsindikatorer på regionalt nivå ved publiseringen 27. november 2014... 4 Somatisk helse...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell

Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Statusrapport for 1. tertial 2016: Aktivitet Kvalitet Den gylne regel Økonomi Personell Aktivitet samlet Resultat Budsjett Avvik fra budsjett pr april 16 pr april 15 endring i % pr april 16 2016 antall

Detaljer

Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 54 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no

Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 54 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no ST. OLAVS HOSPITAL HF Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 54 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no Stian Saur 14.15.2014 Her presenteres 54 kvalitetsindikatorer

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak

Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak Møtedato: 20. juni 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: J. T. Finnson/L. Gros, 75 51 29 00 Bodø, 8.6.2018 Styresak 80-2018 Den gylne regel 1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018 Formål

Detaljer

Styresak Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker NLSH HF

Styresak Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker NLSH HF Direktøren Styresak 68-2015 Pasienthendelser, tilsyn og NPE-saker 1.1-31.5 2015 NLSH HF Saksbehandler: Terje Svendsen og Eystein Præsteng Larsen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.06.2015 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport august 2015 Tall pr september

SSHF virksomhetsrapport august 2015 Tall pr september SSHF virksomhetsrapport august 2015 Tall pr september (Styresak 082-2015.) Styrepresentasjon 15. oktober 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametre pr september PasOpp SSF Kval indikatorene

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/19 Den gylne regel - prioritering av psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 19/4 Gaute H. Nilsen Henrik A.

Detaljer

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011

Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Møtedato: 23. november 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jan Norum, 75 51 29 00 Dato: 11.11.2011 Styresak 136-2011 Ventetider for kreftpasienter oppfølging av styresak 58-2011 Formål/sammendrag I styremøte i

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - mars 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF

Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 88/11 Organisering av kreftomsorg og lindrende behandling i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2011/2134 Dato: 07.11.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF

Kvalitet og pasientsikkerhet. Lars Vorland Helse Nord RHF Kvalitet og pasientsikkerhet Lars Vorland Helse Nord RHF GTT 2011 og 2012 Helse Nord RHF per: August 2013 Foretak/sykehus Forebygge selvmord Trygg kirurgi Samst. legemiddelli ster Hjerneslag Urinveisinfe

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial

SAKSFREMLEGG. Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial SAKSFREMLEGG Sak 12/10 Eiers styringskrav 2010 St. Olavs Hospital, rapportering 1. tertial Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Stian Saur Arkivsak: 10/1391-12 Arkiv: 010 Innstilling

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Helse Finnmark HF - November 2013 1.0 Bakgrunn Helse Finnmarks kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitetsresultater til de ulike

Detaljer

STYRESAK. DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 02/17 Nasjonale kvalitetsindikatorer

STYRESAK. DATO: SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 02/17 Nasjonale kvalitetsindikatorer STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.02.2018 SAKSBEHANDLER: Eldar Søreide SAKEN GJELDER: Tertialrapport 02/17 Nasjonale kvalitetsindikatorer ARKIVSAK: 2018/2 STYRESAK:

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2018

Styresak Driftsrapport april 2018 Direktøren Styresak 030-2018 Driftsrapport april 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 16.05.2018 Møtedato: 23.05.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018 SAK NR 007-2018 FORELØPIG KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig

Detaljer

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013

Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 Helgelandssykehuset HF 1.tertial 2013 2 1. Kvalitet og pasientsikkerhet 1.1 Kvalitetsforbedring Helseforetakene i Helse Nord skal: Rapportere andel epikriser sendt ut innen en uke(ref Vedlegg 2 i OD Styringsparametre

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai

Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr mai Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 18/7 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 21.06.2018 Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. september 2017 SAK NR 084-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER JULI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg Dagsmøte om Helseøkonomi (NSH) Agenda Bakgrunn Aktørbilde Modell Resultater Verktøy Veien videre 2 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover

Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater. hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Arbeidslivets forventninger til god kvalitet på utdannede kandidater hva helsetjenestene trenger for å takle sine utfordringer fremover Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF 24. Mai 2012 Bedre helse

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet

Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Styresak 80/2011: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2011 Kvalitet Møtedato: 08.-09.12.2011 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en første utgave av resultat- og tiltaksrapport kvalitet. En slik

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet November 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet November 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet November 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF 29. oktober 2014 Sak 114-2014 Tertialrapport nr. 2-2014 Sak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 side 1 side 39 Sak 116-2014 Sak 117-2014 Budsjett 2015 foretaksgruppen, rammer

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 21.05.15 Sak nr: 022/2015 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - tredje tertial 2014 Vedlegg: Oppsummering nasjonale kvalitetsindikatorer Bakgrunn for

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013

Styresak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 12.6.2013 Styresak 77-2013 Tertialrapport nr. 1-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Kvalitetsbasert finansiering (KBF)

Kvalitetsbasert finansiering (KBF) Fredrik Arneberg DRG-forum Trondheim 10.03.2014 Hva betyr kvalitet for deg? Og bedre skal det bli. Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten (2005). Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Ledelsesrapport. Juli 2017

Ledelsesrapport. Juli 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Juli 2017 18.08.2017 Innhold

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. november 2017 SAK NR 104-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Pasientens helsetjeneste - utfordringer og prioriteringer for ledere

Pasientens helsetjeneste - utfordringer og prioriteringer for ledere Helse- og omsorgsdepartementet Pasientens helsetjeneste - utfordringer og prioriteringer for ledere Helseminister Bent Høie NSHs lederkonferanse 8. februar 2018 Resultater Pasientens helsetjeneste Gjennomsnittlig

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 010/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Oppdrag og bestilling 2016 - Risikovurdering Trykte vedlegg: Oppdrag og bestilling

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015

Pakkeforløp for kreft. Regional brukerkonferanse 2015 Pakkeforløp for kreft Regional brukerkonferanse 2015 Konteksten Nasjonal kreftstrategi 2013 2017 Målområder: En mer brukerorientert kreftomsorg Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp Norge

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting

30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer. Seniorrådgiver Per Skretting 30-dagers dødelighet som kvalitetsindikatorer Seniorrådgiver Per Skretting Målgrupper og målsetting med nasjonale kvalitetsindikatorer Målgrupper: Målsetting: Fagmiljøene, virksomhetene Erfaringsoverføring,

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2018

Styresak Driftsrapport februar 2018 Direktøren Styresak 015-2018 Driftsrapport februar 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2018 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/18 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2018/05 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 15.03.2018 Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø,

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, Bodø, Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Namik Resulbegovic, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/5 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 06/2013: Henvisninger og ventelister i

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold

Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold Resultat og tiltaksrapport kvalitet - August 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2018

Styresak Driftsrapport mars 2018 Direktøren Styresak 016-2018 Driftsrapport mars 2018 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 05.04.2018 Møtedato: 24.04.2018 Vår ref: 2018/729 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2018 Innstilling til vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet. Oktober 2014 Innhold 1. Ventetider... 2 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 2 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015

SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august. (Styresak ) Styrepresentasjon 10. september 2015 SSHF virksomhetsrapport juni og juli 2015 Tall pr august (Styresak 067-2015) Styrepresentasjon 10. september 2015 Kvalitet og styringsindikatorer Kvalitetsparametere pr juli PasOpp SSF Pakkeforløp Kval

Detaljer

Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 33 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no

Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 33 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no ST. OLAVS HOSPITAL HF Kvalitetsindikatorer ved St. Olavs Hospital HF Utvikling og status 33 kvalitetsindikatorer fra Helsedirektoratet på helsenorge.no Stian Saur 12.09.2013 Her presenteres 33 kvalitetsindikatorer

Detaljer

Medisinske kvalitetsregistre

Medisinske kvalitetsregistre Medisinske kvalitetsregistre Et Et viktig verktøy for kvalitetsforbedring Bent Indredavik Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre i Norge Prosjektleder for Norsk hjerneslagregister

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 22. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2016 Styresak 16-2017 Virksomhetsrapport nr. 1-2017 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Ledelsesrapport. Mars 2017

Ledelsesrapport. Mars 2017 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Mars 20.04. Innhold 1.

Detaljer