SYKEHUSET TELEMARK HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SYKEHUSET TELEMARK HF"

Transkript

1 SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn) Plan- og budsjettprosess for Det er gjennomført en evaluering av plan- og budsjettprosessen for Med utgangspunkt i denne foreslåes regi- og innhold for arbeidet mot Evaluering og tilbakemeldinger Følgende punkter har blitt diskutert i av utviklingsområder for plan- og budsjettprosessen i sykehuset. 1. Utviklingsprosjektene og linjeorganisering byr på styringsutfordringer. Den samlede erfaring er at dette kan bli bedre. 2. Flere understreket at et godt sluttresultat krever god tid. Jo tidligere vi kommer i gang med arbeidet desto bedre. Dette gjelder også for sluttinnspurten og budsjettsalderingen. 3. Variasjoner i klinikkene stiller krav til ulike regier og tilnærminger til budsjettprosessen. 4. Samordningen av opererende klinikkers planer med støtteklinikkenes må komme tidligere i gang. Spesielt gjelder dette kirurgisk klinikk og klinikk for akuttmedisin. 5. Aktivitetsmålsettingene bør diskuteres tidligere. 6. Sykehusets målstyring er først og fremst utarbeidet med tanke på somatikken og psykiatrien. For støtteklinikkene kan målsettingene for aktivitet, kvalitet og tilgjenglighet beskrives bedre. 7. På tross av omstillinger i 2011 viser budsjettet for sykehuset som helhet at kostnadene øker mer enn aktiviteten. Dersom dette også skulle bli resultatet ved utgangen av neste år vil det bety produktivitetsnedgang.

2 Ad. 1. Utviklingsprosjektene og linjeorganisering byr på styringsutfordringer. Den samlede erfaring er at dette kan bli bedre. For noen år tilbake ble merverdikravene fordelt etter til klinikkene etter en korrigert ostehøvel. Dette ble utgangspunktet for arbeidet med å øke inntektene eller redusere kostnadene i klinikkene. Denne mekanismen hadde sine fordeler og ulemper, og kritikken har gått på at prinsippet kan benyttes til et gitt nivå og at det deretter vil utarme virksomheten. Som alternativer til korrigert ostehøvel ble vi enige om at store deler av våre muligheter ligger i prosjekter som krever felles regier. Sammen har vi fått til mye, noen utfordringer har vi hatt, og bedre skal det bli. Forslag til endringer er: For å sikre sammenheng mellom prosjekt- og linjeorganisasjonen skal det utvikles systemer, arbeidsopplegg og kompetanse som gir bedre koordinering. Prinsipiell økonomimodell skal diskuteres i ledergruppa 1Q / Store og kompliserte utviklingsprosjekter skal ha egen prosjektcontroller fra økonomiavdelingen. Arbeidet gjennomføres med utgangspunkt i økonomimodellen som vil etableres. Etablert økonomimodell benyttes som utgangspunkt for oppsummeringene gjennom året. Da gjennomgåes forventa resultateffekter fra prosjektene samt konsekvenser for økonomien i klinikkene og sykehuset. Ad. 2. Flere understreket at et godt sluttresultat krever god tid. Jo tidligere vi kommer i gang med arbeidet desto bedre. Dette gjelder også for sluttinnspurten og budsjettsalderinga. For å komme godt i gang er første utkast til merverdikravet allerede diskutert i første ledermøte i Tilsvarende gjelder for planprosessen. Målet er at fordeling av merverdikravene er ferdig i ledermøte 8. februar Ad. 3. Variasjoner i klinikkene stiller krav til ulike regier og tilnærminger til budsjettprosessen. Framdriftsplanen som gjelder for sykehuset som helhet beskriver overordna milepæler og aktiviteter. Flere av klinikksjefene understreket at lokale variasjoner i klinikkene krever ulike regier og tilnærminger. Det foreslåes at det legges opp til erfaringsutveksling og drøfting av lokale regier i begynnelsen av For å sikre involvering og hensiktsmessig regier i klinikkene anbefales det at det utarbeides lokale framdriftsplaner. Klinikksjefene utarbeider disse planene.

3 Ad. 4. Samordningen av opererende klinikkers planer med støtteklinikkenes må komme tidligere i gang. Spesielt gjelder dette kirurgisk klinikk og klinikk for akuttmedisin. Utfordringene her er alle godt kjent med. Det er flere alternative måter å legge opp arbeidet på. Klinikksjef for kirurgisk klinikk legger fram relevante regier, vurdering av fordeler og ulemper og en anbefaling i ledermøte i mars Ad. 5. Aktivitetsmålsettingene bør diskuteres tidligere. På sikt er den demografiske utviklingen, epidemiologien, samhandlingsreformen og sykehusets ambisjoner om høy tilgjenglighet til helsetjenester som gir retning for aktivitetsutviklingen. Eier stiller krav om aktivitetsvekst, og mot 2012 bør vi gjennomføre vurderinger og ta nødvendige forutsetninger for aktivitetsendringer på et tidligere tidspunkt. Første vurdering bør være klar før sommerferien, og endelig beslutning når forventninger i statsbudsjettet er kjent. Ad. 6. Sykehusets målstyring er først og fremst utarbeidet med tanke på somatikk og psykiatri. For støtteklinikkene kan målsettingene for aktivitet, kvalitet og tilgjenglighet beskrives bedre. For støtteklinikkene kan den balanserte målstyringen forbedres. Klinikksjefene for prehospital, medisinsk serviceklinikk og serviceklinikken presenterer utkast til relevante indikatorer og målsettinger. Disse drøftes i dialogmøte med direktøren juni Ad. 7. På tross av omstillinger i 2011 viser budsjettet for sykehuset som helhet at kostnadene øker mer enn aktiviteten. Dersom dette blir resultatet ved utgangen av neste år vil det bety produktivitetsnedgang. Dette er et stort paradoks som det må snakkes mer om utover i Som bakgrunn foreslåes at det utarbeides analyser som viser utviklingen i sykehuset og klinikkene fra 2008 til Fokus for analysen er utviklingen i aktivitet, bemanning, økonomi og utvalgte kvalitetsindikatorer (for eksempel ventetider). Analysen skal være klar primo juni 2011, og oppdateres underveis i budsjettprosessen. Erfaringen vår er at et bra sluttresultat krever god tid. Jo tidligere vi kommer i gang med budsjettarbeidet desto bedre. Dette gjelder også for sluttinnspurten og budsjettsalderingen.

4 Merverdikrav for Innledningsvis er det tre viktige spørsmål som må besvares. 1. Hvor stort skal merverdikravet være? 2. Hvordan skal det fordeles? 3. Hvordan finner vi løsningene? Ad. 1. Hvor stort skal merverdikravet være? Strategiplanen er førende for størrelsen på merverdikravet for Der står det følgende om det økonomiske grunnlaget for innsatsområdene: Gitt tilnærmet nullvekst i økonomiske rammer i perioden må ST årlig skape betydelige merverdier, som tilsvarer minst 1 % av brutto driftsbudsjett hvert år, for å kunne håndtere nødvendig vedlikehold, reanskaffelser av medisinsk teknisk utstyr, IKT og medisinsk utvikling. Eier har dessuten signalisert at helseforetakene ikke vil få egne midler til investeringer. Investeringsmidler må genereres fra driften. Sykehuset Telemark har store investeringsbehov. Det er derfor en direkte sammenheng mellom STs evne til omstilling og driftseffektivisering og muligheten til å realisere målene i strategiplanen. Direktøren foreslår at 35 millioner kroner settes som merverdikrav for 2012.

5 Ad. 2. Hvordan skal merverdikravet fordeles? En matematisk fordeling av merverdikravet etter bruttokostnader vil gitt følgende klinikkvise utfordringer: Merverdi Klinikker ny struktur avrundet Kirurgisk klinikk - inkl. KAM Klinikk for medisin Barne og ungdomsklinikken Klinikk Rjukan/Notodden Medisinsk Serviceklinikk Psykiatrisk klinikk Prehospital klinikk Serviceklinikken Administrasjon Sum totalt Direktøren har bedt om innspill og vurderinger fra klinikkene når det gjelder fordeling av merverdikravet. Klinikkene ber om at det gjennomføres en skjønnsmessig vurdering, og at endelig fordeling legges fram i ledermøte 8. februar. Ad. 3. Hvordan finner vi løsningene? Som bidrag for å løse merverdikravet vil det gjennomføres felles utviklingsprosjekter. Det som ikke tas ut gjennom disse må tas gjennom klinikkvise tiltak. Når det gjelder utviklingsprosjekter så er disse av betydning; 1. Sengereduksjoner 30 senger 30 årsverk 10 mill 2. Ressursstyring/bemanning 3. Bedre operasjonsflyt økte inntekter 4. Kirurgiske satsningsområder f.eks post bariatrisk kirurgi og ortopedi 5. Kirurgi og radiologiprosjekter Skien-Notodden-Rjukan. 6. Ekspansjon innen genetikk Mer om sengereduksjoner: Ved utgangen av 2009 hadde vi 130 senger mer enn landsgjennomsnitt pr 1000 innbyggere I 2010 og 2011 reduserte vi med 51 senger (ikke medtatt pasienthotell) Reduksjonen har skjedd i Skien og Porsgrunn ikke ved lokalsykehusene I beste fall har vi i senger mer enn landsgjennomsnitt I Nordfløyutbyggingen vil det måtte skje en reduksjon på ca 60 senger 10 pr etasje for å få overgang til ensengsrom fom Overgang til dagkirurgi og sammedagsinnleggelse vil være drivende innen kirurgi Overliggere og reduksjon av liggetider generelt drivere ved lokalsykehusene I Nordfløyutbyggingen vil det måtte skje en reduksjon på ca 60 senger 10 pr etasje for å få overgang til ensengsrom fom

6 Overgang til dagkirurgi og sammedagsinnleggelse vil være drivende innen kirurgi - Overliggere / samarbeid med kommunene om utskrivning, forsterka sykehjem, reduksjon av overkapasitet samt reduksjon av liggetider generelt vil være drivere ved lokalsykehusene Reduksjon i sengetall innen medisin i Skien ved bedre bruk av pasienthotell særlig Med klinikk. Forslag til vedtak: Plan og budsjettprosess for 2011 gjennomføres etter vedlagte framdriftsplan. Merverdikravet for 2011 fastsettes til 35 millioner kroner.

7 Milepæler i plan- og budsjettprosessen for 2012 Dato Milepæl Status 4Q/2010 Idegenerering. Hvilke muligheter ser vi? Plan- og budsjettprosess for 2011 vedtaes. Utkast til fordeling av merverdikrav diskuteres Prosjektplaner for utviklingsprosjektene er godkjent og prosjektene er klare til oppstart Merverdikrav er fordelt til klinikkene. Prinsipiell økonomimodell som skal sikre mer og bedre sammenheng mellom prosjekt- og linjeorganisasjon diskuteres Nye forprosjekter godkjennes ut fra strategiplanen. Tallfestede gevinstambisjoner for fellesprosjektene fastsettes Investeringsutfordringene for sykehuset diskuteres. Bygg, IKT og MTU. Valg av styringsindikatorer og målsettinger som skal settes for påfølgende år drøftes i ledermøte. Utkast til aktivitetskrav for 2012 drøftes Dialogmøter med klinikkene er gjennomført. Hensikten er å diskutere resultatoppnåelse i klinikkene og status i budsjettarbeidet Første utkast til plan- og budsjett for 2011 diskuteres i ledermøte Aktivitestkrav for 2012 fastsettes når signaler fra statsbudsjettet er kjent Valg av styringsindikatorer og målsettinger som skal settes for påfølgende år besluttes. Første utkast til prioritering av investeringer gjøres Lederavtaler er inngått med samtlige ledernivåer Plan- og budsjett for 2011 er styrebehandlet Endelig prioritering av investeringer gjøres. Endelig plan- og budsjett for 2011 behandles i ledermøte.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014

Detaljer

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170

Framlagt på møte 5.-6.desember 2012 Styresak 67/2012 Saksnr. 09/00961 Arknr. 170 STYRESAK FEFOS OVERSKUDDSANVENDELSE OG FORRETNINGSMESSIGE ENGASJEMENT 1. Bakgrunn Finnmarksloven angir alternative anvendelsesområder for eventuelle overskudd i FeFo, og i strategiplanen fra april 2011

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022

Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 10 28 Hammerfest, 23.4.2014 Saksnummer 33/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi 2016. Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner

Helse Nord-Trøndelag HF. Strategi 2016. Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner Helse Nord-Trøndelag HF Strategi 2016 Strategigruppe Økonomi/Finans og Arealplaner Levanger, 5. oktober 2009 Innhold 1. Bakgrunn 3 1.1 Overordnet strategi 3 1.2 Mandat for arbeid i strategigruppe økonomi/finans

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011

Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 18. desember 2014 SAK NR 090-2014 ANALYSE AV AKTIVITET OG KAPASITETSBEHOV HELSE SØR-ØST GRUNNLAG FOR VIDERE UTVIKLING OG PLANLEGGING Forslag

Detaljer

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF

Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sykehuset i Vestfold HF Internrevisjonen Helse Sør-Øst 16.1.2009 Rapport nr. 1/2009 Revisjonsperiode September 2008-januar 2009 Virksomhet

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 29.05.07 Versjon 1.00 Saksbehandler: Økonomisjef Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord 1. Bakgrunn I brev av 27.04.07 ber Helse

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF styresak 82/2009 Side 1 av 10 Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 26.mai 2009 Dato møte: 4. juni 2009 Saksbehandler: Administrerende direktør SAK 82/2009 LEDELSENS

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer

Økonomisk langtidsplan 2016-2019. Budsjett 2016 - Skriv nr. 3 forutsetninger og inntektsrammer Notat Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Til: Helseforetakene i Helse Sør-Øst, Diakonhjemmet Sykehus, Lovisenberg Diakonale

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref.

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 10. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 10 desember Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 10. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. desember Møtetid: kl. 10.30 16.30

Detaljer