Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 9:00 12:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 20.2.2013 Tid: 9:00 12:00"

Transkript

1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: Tid: 9:00 12:00 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Anne-Rita Nicklasson Erling Espeland Hanne CS Iversen Hanne Frøyshov Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Ottar Skjellhaug Svenn A. Nielsen Ble permittert kl Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Tove Skjelvik Meldt forfall Rune Moe Meldt forfall Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Merknad Bengt-Ole Larsen Rune Moe 2. vara/ ansattevalgt repr. Observatør som møtte: Cathrin Carlyle utvalgsleder i Brukerutvalget Fra administrasjonen møtte: Navn Marit Lind Einar Bugge Jorunn Lægland Leif Hovden Hege Andersen Jon Mathisen Gry Andersen Stilling konstituert administrerende direktør konstituert viseadministrerende direktør økonomisjef administrasjonssjef rådgiver/stipendiat klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk klinikksjef ved Diagnostisk klinikk I tillegg møtte følgende

2 under sak 16/2013: Jens Munch-Ellingsen Kristian Bartnes Kari Holthe Arthur Revhaug Elin Gullhav Mai-Liss Larsen klinikksjef ved Nevro- og ortopediklinikken klinikksjef ved Hjerte- og lungeklinikken klinikksjef ved Rehabiliteringsklinikken klinikksjef ved Kreft-, kirurgi- og kvinnehelseklinikken klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken HR-sjefen

3 ST 14/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 14/2013 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 15/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet ST 16/2013 Prosjekt Sengeposter og aktivitetsstyrt bemanning ST 17/2013 Årsplan 2013 ST 18/2013 Orienteringssaker 1. Mammografitilbudet ved UNN Narvik 2. Rekruttering av radiolog ved UNN Harstad ST 19/2013 Eventuelt Enstemmig vedtatt. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet ST 15/2013 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet Innstilling til vedtak (endringer i kursiv) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner protokoll fra styremøtet , inklusive protokolltilførsel i sak 4/2013. Enstemmig vedtatt. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner protokoll fra styremøtet , inklusive protokolltilførsel i sak 4/2013.

4 ST 16/2013 Prosjekt Sengeposter og aktivitetsstyrt bemanning Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen som omhandler plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt bemanning og vedtar direktørens anbefaling med iverksetting fra jamfør styresak 96/2012. Ansattes representanter fremmet følgende utsettelsesforslag: Styret mener det har vært kort tid til den risiko- og sårbarhetsanalysen av sengereduksjonen det var bedt om. Ansatte er bekymret for at klinikksjefenes redegjørelser ikke er godt nok forankret i fagmiljøene. Det kommer fram større risiko i forslagene enn man har kunnet forutse til nå. Styret vil være sikker på at alle omorganiseringer er sikret god medvirkning og faglig forankring for, så langt det er mulig, å hindre uforsvarlige forhold, økonomiske og faglige tap, eller lidelser for pasientene. Styret ber derfor om en risiko- og sårbarhetsanalyse, på hvert enkelt av to nye og endelige forslag og ber om at styresaken kommer tilbake til styret ved neste ordinære styremøte. Styreleder tok utsettelsesforslaget opp til avstemming. Utsettelsesforslaget falt mot fire stemmer. Hanne Frøyshov fremmet et alternativt forslag til vedtak: Styret ber om at administrasjonen reduserer det planlagte antall senger, men uten de større endringer som innebærer flytting av fagområder. Styret ber om at det utarbeides en plan for nødvendige omrokkeringer som kommer i forbindelse med bygging av ny A-fløy, herunder forskyvning av opptaksgrenser mellom sykehusene i UNN dersom det blir vanskelig å plassere alle pasienter i Breivika. Styreleder satte forslaget opp mot direktørens innstilling til vedtak. Innstillingen til vedtak ble vedtatt mot fire stemmer. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til saksutredningen som omhandler plan for sengetallsreduksjon (somatisk del) og aktivitetsstyrt bemanning og vedtar direktørens anbefaling med iverksetting fra jamfør styresak 96/2012. Mai-Britt Martinsen la fram en protokolltilførsel på vegne av ansattevalgtes representanter:

5 Vi mener at sengekuttene ikke har fått en forsvarlig risiko- og sårbarhetsanalyse. Klinikksjefenes redegjørelser er ikke godt nok forankret og det kommer fram mye større risiko enn vi har kunnet lese av saken til nå. Vi ser at vi kan risikere uforsvarlige forhold, økonomiske og faglige tap, samt lidelser for pasientene. Vi kan ikke se at det anbefalte forslaget har tatt tilstrekkelig hensyn til utgiftssiden ved omstillingene. Ikke bare de rent økonomiske, men også tap av personell, arbeidsmiljø og kompetanse. Redusert pasientbehandling medfører tapte inntekter, i tillegg til lidelse. Kutt i sykehussenger fører til økt pleietyngde, økt belastning og økte kostnader på sengepostene. Det argumenteres med at store sengeposter har effektiv drift. Organisasjonene er ikke ubetinget enige i det. Tvert imot kan høyt belegg, store sengeposter og stort kontrollspenn på ledelse føre til mange uheldige driftskonsekvenser og uheldige økonomiske konsekvenser. De ansatte må bli sett og hørt for å kunne fungere optimalt. Vi mener det bør gjøres nye og grundige vurderinger av hvorvidt man kan effektivisere de administrative nivå og rutiner. Det bør også vurderes om enkelte byggeprosjekter kan forskyves eller nedskaleres uten at det rammer den fremtidige nødvendige modernisering og kapasitet. Vi ser at presset på økonomi i forbindelse med utbygginger og investeringer blir stadig større. Det er store risikoer med årets budsjett, og vi forventer at UNN får sin ramme til dette økt fra Helse Nord for å sikre at vi fortsatt kan ha et godt helsetilbud til vår nordnorske befolkning. ST 17/2013 Årsplan 2013 Innstilling til vedtak (endringer i kursiv) Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årsplan 2013, med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv). Styremøte onsdag i Bodø Evaluering av styrets egen virksomhet Årsplan 2013 Styremøte onsdag i Bodø i forbindelse med regionalt styreseminar Årsregnskap for styret og styrets beretning m/ gjennomgang av revisor Årlig melding Oppdragsdokument 2013 Styremøte onsdag i Tromsø Investeringsplan Styremøte onsdag i Tromsø Første tertialrapport 2013 Styremøte onsdag i forbindelse med styreseminar i Narvik Møteplan 2014

6 Styremøte onsdag i Tromsø Forberedelse til Virksomhetsplan med budsjett 2014 Felles møtesekvens med Brukerutvalget Styremøte mandag i Tromsø Andre tertialrapport 2013 Regionalt styreseminar Styremøte onsdag i forbindelse med styreseminar i Lenvik etter andre tertial Styremøte mandag i Tromsø, med årsavslutning på kvelden søndag Virksomhetsplan med budsjett for 2014 Enstemmig vedtatt Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner Årsplan 2013: Styremøte onsdag i Bodø Evaluering av styrets egen virksomhet Årsplan 2013 Styremøte onsdag i Bodø i forbindelse med regionalt styreseminar Årsregnskap for styret og styrets beretning m/ gjennomgang av revisor Årlig melding Oppdragsdokument 2013 Styremøte onsdag i Tromsø Investeringsplan Styremøte onsdag i Tromsø Første tertialrapport 2013 Styremøte onsdag i forbindelse med styreseminar i Narvik Møteplan 2014 Styremøte onsdag i Tromsø Forberedelse til Virksomhetsplan med budsjett 2014 Felles møtesekvens med Brukerutvalget Styremøte mandag i Tromsø Andre tertialrapport 2013 Regionalt styreseminar

7 Styremøte onsdag i forbindelse med styreseminar i Lenvik etter andre tertial Styremøte mandag i Tromsø, med årsavslutning på kvelden søndag Virksomhetsplan med budsjett for 2014 ST 18/2013 Orienteringssaker 1. Mammografitilbudet ved UNN Narvik Klinikksjef Gry Andersen redegjorde for tilbudet ved UNN Narvik. 2. Radiologsituasjonen ved UNN Harstad Klinikksjef Gry Andersen meddelte at det er rekruttert ny radiolog som starter fra Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tok orienteringene til orientering. ST 19/2013 Eventuelt Ingen saker. Tromsø, Jorhill Andreassen (s.)

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 : Dato: 16.12.2013 Tid: 9:00-14.05 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested UNN Tromsø, Adm. Møterom D1.707 Breivika : Dato: 30.9.2013 Tid: 09:00-13.40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Åsgård, møterom Fyrhuset Dato: 11.9.2013 Tid: 09:00-14.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested Hotell Scandic Tromsø : Dato: 23.06.2009 Tid: 0900 Faste medlemmer som møtte Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1-707 Dato: 16.01.2012 Tid: 09:00-13:50 PRESSEPROTOKOLL Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 12. mai 2014 kl. 11:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 8. mai kl. 09:00. Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 8. mai kl. 09:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15. Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 16.9.2015 Tid: 10:45-15.10 PRESSEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 14. november 2012 kl 09:00. Møtested Rica Hotel Bergen

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 14. november 2012 kl 09:00. Møtested Rica Hotel Bergen I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 14. november 2012 kl 09:00 Møtested Rica Hotel Bergen MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom, Tromsø Dato: 8.12.2011 Tid: 09:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Olav Helge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 24. mars kl. 1600 og onsdag 25. mars 2015 kl. 0900 Møtested Scandic Havet, Bodø MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 19. mars 2014 kl. 08:30 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Mandag 16. desember 2013 kl 09:00 Møtested Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 23. juni 2015 kl. 09:00 Møtested Harstad, Auditoriet 1. etg MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 28. mars 2012 kl 09:00 Møtested UNN Narvik - Peisestua Husk Revisor møter for gjennomgang av årsregnskapet kl. 10.30 Omvisning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 4. juni 2014 kl. 0900 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag. 11 november 2015 kl. 09:00 Møtested UNN Narvik, Peisestua i Søsterveien MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 09:00 Møtested Tromsø, Adm. møterom D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Tirsdag 27. mars 2007 klokken 10.00 Møtested: Administrasjonens møterom, UNN HF,

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: Onsdag 17. juni 2015 kl. 08.30-14.00 Møtested: Møterom D1.707 Administrasjonens møterom - IP-nr. for videomøte 904065 Vararepresentanter

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Auditoriet, UNN HF, Harstad sykehus Dato: 18.04.2007 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Johan Petter Barlindhaug

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 28. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Styreleder Ulf Syversen Sak nr: 96/2012 Navn på sak: Egenevaluering av styrearbeid

Detaljer

Prosjekt Sengeposter og aktivitetsstyrt bemanning - tiltaksplan

Prosjekt Sengeposter og aktivitetsstyrt bemanning - tiltaksplan Saksnr Utvalg Møtedato 4/2013 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.2.2013 Saksbehandler: Hege Andersen Saksansvarlig: Marit Lind STYRESAK Prosjekt Sengeposter og aktivitetsstyrt bemanning -

Detaljer