Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene"

Transkript

1 Vedlegg 1. Notat om månedsverk, regnskap, tiltak for å nå budsjettmålene og prognose i klinikkene Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken (underskudd 10,4 mill kr) Halvparten av økningen i månedsverk (21) skyldes delvis eksternt finansiert og planlagt opptrapping innen gynekologi- og fødselsomsorg, samt planlagt og budsjettert ansettelse av nye legespesialister i urologi og endokrinkirurgi og ABIKO-studenter. De øvrige om lag 10 månedsverkene er spredd på forskjellige områder der det ikke er budsjettmessig dekning for lønnsutgiftene. Hovedårsakene til underskuddet er økning i antall månedsverk utover budsjett, innkjøp som det ikke er budsjettmessig dekning for og fortsatt uavklarte forhold med Helse Nord RHF om finansiering av opptrappingen innen gynekologi- og fødselsomsorg. Det er etablert særskilt oppfølging av økonomien fra direktøren gang per måned. Klinikken har planlagt en omfattende tiltakspakke som har vært under iverksetting fra 1. april, og som gir en årseffekt på 15 mill kr De viktigste tiltakene er reduksjon med 10 senger (fra 1. april), og en rekke mindre tiltak for å redusere månedsverkene. Det er innført innkjøpsstopp. Det forventes at klinikken tilføres noe økt budsjett til drift av gynekologi- og fødetilbudene samt Inkontinenssenteret fra Helse Nord RHF, og dette avklares i Helse Nord RHFs behandling av revidert budsjett i juni. Konsulentfirma er engasjert for å bistå klinikkledelsen med metodestøtte i implementering av tiltakene. Tiltakspakken er underiverksetting og det forventes effekt fra og med juni, men det er fortsatt usikkert hvor raskt det vil være mulig å oppnå full effekt. Det gjenstår også avklaringer med Helse Nord RHF på inntektssiden som nevnt ovenfor. n settes til -15 mill kr, men det forutsettes at inngangshastigheten til 2013 bringes i balanse. Operasjons- og intensivklinikken (underskudd 8,8 mill kr) Mangel på spesialsykepleiere, særlig på Intensiv- og oppvåkningsavdelingen, har lenge vært en utfordring. Det ble budsjettert med redusert innleie fra vikarbyrå, og klinikksjefen og direktøren var i utgangspunktet klar over at dette var forbundet med risiko. Over halvparten av økningen i månedsverk (30 av 56) skyldes ABIKO-studenter. Den øvrige økningen på 26 årsverk er fordelt på en planlagt og budsjettert økning på 9 (hovedsakelig spesialsykepleiere) og en forbigående økning på 7 fordi det er ansatt sykepleiere i rekrutteringsstillinger som i en opplæringsfase må gå på toppen av ordinær bemanning. Dette er et tiltak som allerede har redusert merforbruket av innleie, og som nå fases ut etter hvert som opplæringen er fullført.

2 Hovedårsakene til underskuddet er innleie av spesialsykepleiere fra vikarbyrå og overtid (4,1 mill kr) og merforbruk av forbruksmateriell, medikamenter og blodprodukter knyttet til høy aktivitet i pasientbehandlingen 4,7 mill kr). Det er avdekket uavklarte ansvarsområder mellom Operasjons- og intensivklinikken og de kirurgiske klinikkene når det gjelder budsjettering av forbruksmateriell i pasientbehandlingen, og dette vurderes også som vanskelig å endre inneværende år uten reduksjon av aktiviteten. Det er etablert særskilt oppfølging av økonomien fra direktøren en gang per måned. Det er lagt en ny og mindre bemanningskrevende arbeidsplan på Intensivseksjonen som vil gi full effekt etter sommerferieavviklingen. Ved Seksjon Narvik er det utarbeidet og under gjennomføring en tiltaksplan som forventes å stoppe merforbruk på områdene nevnt ovenfor. Det arbeides langsiktig med å rekruttere flere operasjonssykepleiere slik at innleiekostnadene på dette området kan reduseres. Det er fortsatt 10 ubesatte spesialsykepleierstillinger ved Anestesi- og operasjonsavdelingen i Tromsø og dermed ikke mulig å redusere kostnadene til innleie vesentlig uten reduksjon i aktiviteten. n settes til -13,5 mill kr, men det forutsettes at inngangshastigheten til 2013 bringes i balanse. Det må arbeides videre med å avklare hensiktsmessig ansvarsplassering og budsjettering av kirurgisk forbruksmateriell mellom Operasjons- og intensivklinikken og de kirurgiske klinikkene. Nevro- og ortopediklinikken (underskudd 6,0 mill kr) Økningen i antall månedsverk (17) er planlagt og budsjettert, og skyldes i hovedsak opptrapping av tilbud innen revmatologi, øre-nese-hals og ortopedi. Hovedårsakene til underskuddet er merforbruk av medikamenter, blodprodukter, implantater og andre medisinske forbruksvarer knyttet til høy aktivitet i pasientbehandlingen, samt innkjøp av utstyr. Det gjøres en budsjettregulering for implantatkostnader knyttet til økt aktivitet i leddprotesekirurgien. Klinikken har utviklet en tiltakspakke som blant annet medfører reduserte kostnader gjennom sammenslåing av sengeposter i sommer og redusert bruk av variabellønn. Utlysing av og tiltredelse for nyansatte i ubesatte stillinger utsettes. Det er innført innkjøpsstopp. Diagnostisk klinikk (underskudd 4,9 mill kr) 2

3 Økningen i antall månedsverk (5) er planlagt og budsjettert, og til dels eksternt finansiert. Hovedårsakene til underskuddet er utilsiktet reduksjon av inntektene etter omlegging fra Rus-Data til DIPS og nasjonale endringer i radiologikodeverket (2,8 mill kr), samt mindre merforbruk av lønn og forbruksmateriell fordelt på flere avdelinger og kostnadssteder (resten av underskuddet). Klinikken har utviklet en detaljert og risikovurdert plan med tiltak for 6,5 mill kr som iverksettes umiddelbart. Det er etablert dialog med Helse Nord RHF, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet når det gjelder inntektstapet, som ikke er tilsiktet fra overordnede myndigheters side. Balanse, under forutsetning av at inntektstapet kompenseres (dette er vurdert som sannsynlig). Hjerte- og lungeklinikken (underskudd 4,1 mill kr) Klinikken har ikke vesentlige avvik fra plan for månedsverk. Underskuddet er i hovedsak knyttet til forbruksvarer i pasientbehandlingen i Hjertemedisinsk avdeling (hjertekatetere og implantater). Dette skyldes at leverandører som vant anbud ikke har klart å levere serviceavtaler som forutsatt slik at man hittil i år har måttet bruke dyrere utstyr enn budsjettert, og at det på noen områder har vært høyere aktivitet enn budsjettert. Hjertemedisinsk avdeling reduserer aktiviteten og dermed utstyrskostnadene på hjertelaben siden ventelistene nå er akseptable etter en periode med økt aktivitet. Man går nå over til innkjøp av forbruksvarer i henhold til anbud og budsjett. Det er innført innkjøpsstopp for annet utstyr. Tiltakene forventes å redusere underskuddet og det vurderes som mulig å oppnå balanse. Klinikken kan justere aktiviteten i behandlinger som krever bruk av kostbare implantater mot slutten av året dersom viser seg å bli nødvendig for å nå balansekravet. Rus- og spesialpsykiatriklinikken (-3,9 mill kr) Klinikken har nedgang i antall månedsverk. Årsakene til underskuddet er større utgifter enn budsjettert til gjestepasienter på rusområdet, og noe merforbruk av overtid og vikarer. 3

4 Det har lenge vært arbeidet med tiltak for å redusere gjestepasientutgiftene på rus-feltet, og dette arbeidet gir nå effekt. Det er iverksatt tiltak med sammenslåing av sengeposter i sommer, redusert bruk av vikarer og bedre periodisering i lønnsbudsjettet (klinikken har hatt en budsjettert buffer på slutten av året). Allmennpsykiatrisk klinikk (underskudd 3,7 mill kr) Økningen i månedsverk (19) har i hovedsak funnet sted i sengepostene i Avdeling Nord og Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn, uten at bruken av vikarer er redusert. Det er i tillegg noen nye månedsverk i poliklinikkene, der det er planlagt og budsjettert ansettelser i tidligere ubesatte stillinger. Den økende og ikke-planlagte bruken av bemanning i sengepostene er hovedårsaken til underskuddet. Det er startet en ny gjennomgang av sengepostenes bemanning med tanke på standardisering av bemanningsnormen. Utlysing av og tiltredelse for nyansatte i ubesatte stillinger utsettes. Innkjøpsstopp for utstyr er innført. Akuttmedisinsk klinikk (-2,1 mill kr) Klinikken har ikke hatt økning i årsverk og har lønnsutgifter i henhold til plan Hovedårsakene til underskuddet er høyere kostnader enn budsjettert til serviceavtaler for IT-systemer i AMK-sentralen samt noe høyere kostnader enn budsjettert i et prosjekt som er vedtatt avsluttet. Det er allerede besluttet mindre korrigerende tiltak som forventes å bringe årsresultatet i balanse. Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (-1,2 mill kr) Økningen i månedsverk (3) skyldes planlagt opptrapping i avdelingen Kliniske systemer i forbindelse med FIKS-prosjektet, der UNN blant annet er tildelt sekretariatsfunksjon for de regionale fagrådene. Finansieringen av dette er ikke endelig avklart mellom UNN og Helse Nord RHF. Kompetansesenterdelen av NST er i balanse. 4

5 Det har oppstått et uventet og betydelig etterslep i skrivetjenesten i Felles kontorsenter UNN (FKU), og må påregnes kostnader til overtid og innkjøp fra vikarbyrå for å redusere dette. Senterinterne tiltak Direktøren har så langt ikke pålagt senteret å utvikle omstillingstiltak Det foreligger risiko for en årsprognose på -3 mill kr, men denne er usikker og må revurderes etter avklaringer med Helse Nord RHF og når konsekvensene av situasjonen i FKU er endelig kartlagt. Månedsverk i klinikker og sentra med overskudd eller balanse Drift- og eiendomssenteret har en økning på 13 årsverk som hovedsakelig dreier seg om ansettelser i prosjektstaben for utbyggingsprosjektene, ansettelser i tidligere ubesatte stillinger og økende vedlikeholdsaktivitet. Begge deler er i henhold til plan og budsjett. Rehabiliteringsklinikken har en planlagt, budsjettert og eksternt finansiert økning på 5 årsverk som følge av opprettelsen av Regional vurderingsenhet HR-senterets økning på 10 månedsverk er budsjettert og planlagt, og skyldes etableringen av bedriftshelsetjeneste i egenregi, etableringen av Regional systemenhet for nytt personalsystem (finansiert av Helse Nord RHF) og opprettingen av personalkonsulent med ansvar for rekruttering til UNN Narvik. Økonomi- og analysesenterets økning på 7 månedsverk er også budsjettert og planlagt styrking av Pasientreiser for å redusere utgiftene til pasienttransport. 5

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Direktøren Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/90 Dato: 15.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Vedlegg til styresak

Detaljer

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013

Innhold. VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 VEDLEGG 2 Klinikkrapportering pr avsluttet april 2013 Innhold INNLEDNING... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 3 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 12 KONGSBERG SYKEHUS... 15 PREHOSPITALE TJENESTER... 19 PSYKISK

Detaljer

Styresak 58-2013 Analyse av resultat pr 1.tertial

Styresak 58-2013 Analyse av resultat pr 1.tertial Økonomi Styresak 58-2013 Analyse av resultat pr 1. Saksbehandler: Marit Barosen, Gro Ankill Saksnr.: 2013/268 Dato: 18.06.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Innledning: I behandling

Detaljer

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011

Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 Klinikkvis rapportering pr avsluttet mars 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet mars 2011 Periode 31.03.2011 Denne periode Hittil i år Års- Regnskap Regnskap budsjett estimat Inntekter 101,8

Detaljer

Virksomhetsrapport. August 2015. Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal

Virksomhetsrapport. August 2015. Helgelandssykehuset. Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Vedlegg styresak 62/2015: Virksomhetsrapport august 2015 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport August 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015

Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015 Finnmarkssykehuset Virksomhetsrapport Nr. 5, 2015 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 25 Virksomhetsrapporten viser utviklingen i foretakets drift både innenfor økonomi og kvalitet på tjenester,

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. juni 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011

Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 Klinkkvis rapportering pr avsluttet februar 2011 2 KIRURGISK KLINIKK Sammendrag etter avsluttet februar 2011 Denne periode Hittil i år Periode 28.02.2011 Regnskap Regnskap Årsbudsjett Inntekter 97,0-0,8

Detaljer

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015

Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet. Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Styresak 26/2015 Tabellvedlegg 2 Tiltak for å holde budsjettet Oppsummering av klinikkenes leveranser 20. april 2015 Klinikkene ble bedt om å svare på tiltak for å gjennomføre driften innenfor budsjett

Detaljer

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006

Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Styremøte 28.08.06 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 34/2006 Regnskap pr. 31. juli 2006 1. Konklusjon Resultatet viser et underskudd pr juli på 66 mill kr.

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. juni 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd.

Utviklingen i månedsverk i 2. tertial er positiv sammenlignet med samme periode i fjor, og tilsvarer en reduksjon med 40 månedsverk pr mnd. Økonomi Styresak nr. 46/08 Styresak 2. tertialrapport 2008 Saksbehandler: Gro Ankill, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Tertialrapport for 2. tertial 2008 for Nordlandssykehuset HF Saksnr.:

Detaljer

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00

I N N K A L L I N G. Styret ved. Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 23. april 2014 kl. 08:00-15:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012

ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 ÅRSVERKSUTVIKLING 2012 Innhold VVHF TOTALT... 2 DRAMMEN SYKEHUS... 6 BÆRUM SYKEHUS... 7 RINGERIKE SYKEHUS... 8 KONGSBERG SYKEHUS... 10 PSYKISK HELSE OG RUS... 11 INTERN SERVICE... 12 MEDISINSK DIAGNOSTIK...

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid 12. mai 2014 kl. 11:00 Møtested Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Månedsrapport 11-2012

Månedsrapport 11-2012 HelseFinnmark Månedsrapport 11-2012 Økonomi, personal, kvalitet og aktivitet Trude Jensen 14.12.2012 Innhold Oppsummering av utvikling... 3 Økonomi... 4 Resultat... 4 Driftsinntekter... 4 Driftskostnader...

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag... 2 1.1 Økonomisk situasjon... 3 1.2 Resultatavvik pr klinikk... 5 1.3 Lønnsavvik pr klinikk... 6

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok: 20. mai 2010 Dato møte: 27. mai 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Vedlegg 1 Detaljert oversikt over resultater for

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging

Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 30/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Saksansvarlig: Tor Ingebrigtsen Saksbehandler: Mai-Liss Larsen Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Innstilling

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF

Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF. Helgelandssykehuset HF Rapport første tertial 2012 til Helse Nord RHF Helgelandssykehuset HF 1. Om rapporteringen Denne malen skal brukes til helseforetakets tertialrapport og årlige melding for 2012 til Helse Nord RHF. Tertialrapport

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabellvedlegg

Detaljer