Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi"

Transkript

1 Helse Nord RHF Sjøgate Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2013/ Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, Dato: Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Høringen fra Helse Nord RHF var mottatt ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23. august Saken ble distribuert til fagmiljøet i Nevro- og ortopediklinkken som koordinator og saksbehandler. Styret for UNN HF har i møte den 10. desember 2014 behandlet saksfremlegget ST 113/2014 Regional plan for plastikkirugi. Vi viser til vedlagt styresak samt utskrift av UNN-styrets vedtak i saken som foretakets svar på høringen. For det videre arbeidet med å utvikle det plastikkirurgiske tilbudet i regionen bes Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som påpekes i høringssvaret. Vedrørende utfordringer knyttet til stabilitet i tilbud bemannet med enkeltspesialister bes Helse Nord RHF vurdere å samle tilbudet i Nordland på én lokalisasjon. Med vennlig hilsen Einar Bugge Fag- og forskningssjef Kopi May-Liss Johansen Erling Bjordal Vedlegg Protokollutskrift ST 113/2014 Regional plan for plastikkirurgi Styresak ST 113/2014 Regional plan for plastikkirurgi Postadresse: Avdeling: Fag og forskningssenteret Telefon: UNN HF Besøksadr.: Internett: TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 3232, 7439 Trondheim E-post: Org.nr

2 PROTOKOLLUTSKRIFT ST 113/2014 Høring regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar forslaget til Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord til orientering. 2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre arbeidet med å utvikle det plastikkirurgiske tilbudet i regionen. Styreleder foreslo et nytt punkt til saken: Styret viser til at det er utfordringer knyttet til stabilitet i tilbud bemannet med enkeltspesialister, og vi ber Helse Nord RHF vurdere å samle tilbudet i Nordland på én lokalisasjon. Styreleder tok først opp innstillingen til avstemming. Enstemmig vedtatt. Styreleder tok deretter opp forslaget til nytt punkt. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar forslaget til Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord til orientering. 2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre arbeidet med å utvikle det plastikkirurgiske tilbudet i regionen. 3. Styret viser til at det er utfordringer knyttet til stabilitet i tilbud bemannet med enkeltspesialister, og vi ber Helse Nord RHF vurdere å samle tilbudet i Nordland på én lokalisasjon. Postadresse: Avdeling: Fag og forskningssenteret Telefon: UNN HF Besøksadr.: Internett: TROMSØ Fakturaadr: UNN HF, c/o Fakturamottak, Postboks 4220, Vika, 8608 Mo i Rana E-post: Org.nr

3 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Saksansvarlig: Einar Bugge/ May-Liss Johansen Saksbehandler: Erling Bjordal Høring - Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar forslaget til Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord til orientering. 2. Styret ber Helse Nord RHF om å ta hensyn til de forhold som her påpekes i det videre arbeidet med å utvikle det plastikkirurgiske tilbudet i regionen. Sammendrag På bakgrunn av oppdrag fra Helse Nord RHF har en regional prosjektgruppe utarbeidet en regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord. Planen anbefaler hvordan tjenesten på dette området bør være organisert for å sikre et plastikkirurgisk tilbud tilpasset dagens og fremtidige behov. Det gis samtidig en beskrivelse av dagens situasjon, og det foreslås konkrete tiltak for å oppnå målene. Det er spesielt fire områder hvor det forventes økt pågang av pasienter innenfor det plastikkirurgiske fagområdet: Rekonstruksjon etter kreftkirurgi, eks brystkreft Rekonstruksjon etter betydelig vekttap Excisjon (fjernelse) og rekonstruksjon ved hudkreft Rekonstruksjon ved alvorlige trykksår Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) Tromsø er det sentrale fagmiljøet for plastikkirurger i Helse Nord. UNN har ansvaret for utdanning av plastikkirurger i regionen og skal ivareta kompetanseoverføring til generelle kirurger, fastleger og andre relevante aktører. Det legges opp til at NLSH Bodø, som ikke har plastikkirurg i dag, og Helgelandssykehuset skal ha en plastikkirurg hver, som begge skal ha nær faglig tilknytning til miljøet i Tromsø. Det tilrådes ikke at Helse Finnmark bygger opp eget plastikk kirurgisk tilbud, men det bør lages avtaler mellom Helse Finnmark HF og UNN om systematisk ambulering av plastikkirurg fra UNN Tromsø til Finnmark.

4 Direktøren er ikke uten videre enig i at det er riktig å satse på en struktur med en plastikkirurg i Bodø og en på Helgeland, og anser at det vil bidra til økt stabilitet i tilbudet om man heller tar sikte på å bygge opp et sterkere fagmiljø med minst to kirurger i Bodø, eventuelt på Helgeland. I tillegg peker direktøren på de mer generelle innvendingene som har kommet til uttrykk ved behandlingen av tidligere regionale fagplaner, at en eventuell økning i ressursbruk til det enkelte fagområdet må komme etter at det er gjort helhetlige vurderinger i forhold til de samlede behov i regionen. Det et blir også vektlagt at deler av tiltakene som foreslås bør finansieres med interne omstillinger i foretakene heller enn tilførsel av friske midler. Bakgrunn Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN) har mottatt høringsdokumentet Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord til høring fra Helse Nord RHF. Planen har vært på intern høringsrunde i UNNs fagmiljøer, og det er gitt innspill på planen. Saksutredning Høyere gjennomsnittsalder, økt forekomst av livsstilssykdommer, samt bedre overlevelse i forbindelse med alvorlige sykdommer har ført til økt behov for plastikkirurgiske inngrep, også ved Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (UNN). Lang ventetid for de største pasientgruppene, som er pasienter med brystkreft og sykelig overvekt, viser at tilbudet ikke har utviklet seg i tråd med etterspørselen. Samtidig gjør endringer i behandlingstilbudet det nødvendig at plastikkirurger på en helt annen måte enn tidligere trekkes inn i behandlingen av for eksempel brystkreft. Brystkreft Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2009 ble det registrert nye tilfeller. Omtrent halvparten av disse kvinnene får utført en fjerning av brystet, resten blir behandlet med brystbevarende operasjon. Mange av disse kvinnene vil ha behov for brystrekonstruksjon. Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utarbeidet forslag til hvordan rekonstruksjon etter brystkreft skal integreres i pasientforløpet. Rapporten viser til at antatt behov for ulike større rekonstruktive inngrep vil være ca. 950 pasienter årlig i Norge. I tillegg vil det være behov for korrigerende reduksjonsplastikker på ikke-operert side, skifte av proteser og diverse mindre korreksjoner samt primære onkoplastiske inngrep. Sykelig overvekt Fra 2011 har alle foretakene i Helse Nord gjennomført utredning av pasienter med sykelig overvekt i tråd med regionale henvisningsrutiner og nasjonale retningslinjer, og behandlingskapasiteten har vært bygget opp. Antall operasjoner for sykelig overvekt har økt betydelig. Det er stort behov for plastikkirurgiske prosedyrer etter betydelig vektreduksjon. Det finnes ingen gode tall på hvor mange pasienter med sykelig overvekt som har behov for plastikkirurgiske inngrep etter slanking. I en nasjonal rapport fra 2007 anslås at ca. 50 % av pasientene som har gjennomgått bariatrisk kirurgi («slankeoperasjon») og/eller har oppnådd et betydelig vekttap ved konservativ behandling, har behov for denne type kirurgi. I en gjennomgang på Aker sykehus fant man at pasientgruppen hadde et korreksjonsbehov på 1,5

5 operasjoner per pasient. Det vil da for Helse Nord med 120 slankeoperasjoner i året tilsi et behov på 180 plastikkirurgiske operasjoner. I tillegg kommer behov for plastisk kirurgi på selvslankere, som anslås til omlag 80 inngrep samlet på UNN og ved Nordlandssykehuset Bodø årlig. Prosess Foreliggende plan er utarbeidet av en bredt sammensatt regional prosjektgruppe, der UNN har vært representert med plastikkirurg, oversykepleier ved Ortopedisk plastikkirurgisk avdeling og klinikksjef for Nevro- og ortopediklinikken. Det har også vært brukerrepresentasjon i gruppen. Helse Finnmark HF valgte ikke å oppnevne egen representant, men var fortløpende informert om fremgangen i prosjektet. Oppsummering av tiltakene som foreslås i planen UNN Tromsø er, og skal fortsatt være, det sentrale fagmiljøet for plastikkirurger i Helse Nord. UNN har ansvaret for utdanning av plastikkirurger i Helse Nord og skal ivareta kompetanseoverføring til generelle kirurger, fastleger og andre relevante aktører. Planen beskriver at det ved Nordlandssykehuset Bodø skal være en full stilling som plastikkirurg som skal være faglig tilknyttet miljøet i Tromsø. Det fremheves også at det plastikkirurgiske tilbudet ved Helgelandssykehuset må utnyttes og utvikles videre, og det anbefales at plastikkirurg ved Helgelandssykehuset Mosjøen tilknyttes fagmiljøet ved UNN ved for eksempel felles undervisning, diskusjon av vanskelige pasienter etc. Helgelandssykehuset kan bidra til utdanning til plastikkirurger fra UNN, som kan reise til Helgeland for å operere. Det tilrådes ikke at Helse Finnmark bygger opp eget plastikkirurgisk tilbud, men det bør lages avtaler mellom Helse Finnmark HF og UNN om systematisk ambulering av plastikkirurg fra UNN Tromsø til Finnmark. Konkret anbefaler planen at det i UNN økes med en plastikkirurg, at sengeposten for ortopedi og plastikkirurgi styrkes med tre sykepleiere, og at det allokeres vesentlig mer operasjonsstuekapasitet til plastikkirurgi ved UNN Tromsø. Årlige kostnader til en lege og tre sykepleiere vil være ca. 2,5 3 mill kr. Noen av disse tiltakene er allerede gjennomført i UNN. Medvirkning Saken ble forelagt brukerutvalgets arbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget samt drøftingsmøtet med de ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne møter Protokollene fra møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet Saken ble tatt til orientering i samtlige møter. Vurdering Tilbudet innen plastikkirurgi i Helse Nord har ikke holdt tritt med den økte etterspørselen, særlig i forhold til rekonstruksjon etter operasjoner for brystkreft og i forhold til pasienter som har gjennomgått betydelig vekttap som følge av «slankeoperasjon» eller selvslanking. Spesialiteten er i stadig utvikling og kan tilby nye metoder som i enda større grad kan gi pasientene bedret livskvalitet, funksjon og gjennom samarbeide med andre spesialiteter i noen tilfeller være livreddende. Det foreliggende utkast til plan for plastikkirurgi i regionen er faglig godt fundamentert og i hovedsak vel gjennomarbeidet. Planen beskriver en rimelig funksjonsfordeling mellom foretakene innen plastikkirurgi, og vektlegger grenseoppgang

6 mellom generell kirurgi, som må håndteres av andre kirurgiske spesialiteter, og spesialisert plastikkirurgi. Det er ingen tvil om at det plastikkirurgiske fagmiljøet ved UNN Tromsø må være motor i dette fagmiljøet i regionen, og at det isolert sett er riktig å både styrke miljøet i Tromsø og få på plass plastikkirurg også i Bodø. Rapportens konklusjon om at det ikke skal satses på å ansette plastikkirurg i Finnmarkssykehuset, men heller satses på fast avtale om ambulering fra UNN Tromsø støttes. Direktøren er ikke uten videre enig i at det er riktig å satse på en struktur med en plastikkirurg i Bodø og en på Helgeland, og anser at det vil bidra til økt stabilitet i tilbudet om man heller tar sikte på å bygge opp et sterkere fagmiljø med minst to kirurger i Bodø, eventuelt på Helgeland. Det vil være viktig med en økt satsing på ambulering av plastikkirurger fra UNN Tromsø til andre sykehus i regionen for å oppnå tilstrekkelig kapasitet, særlig i de nærmeste årene. Planen beskriver imidlertid i for liten grad hva innholdet i denne ambuleringen skal være, særlig om dette inkluderer at avanserte plastikkirurgiske inngrep skal utføres av spesialister fra UNN ved andre foretak i regionen. Planen beskriver også i for liten grad i hvilken grad det kan finnes et potensiale for overgang fra døgnopphold til dagkirurgi, og økt bruk av pasienthotell. Som med øvrige regionale fagplaner er det viktig å presisere at en eventuell økning i ressursbruk til plastikkirurgi må komme etter at det er gjort helhetlige vurderinger i forhold til de samlede behov i regionen, og ikke som følge av en isolert vurdering av behov innen det enkelte fagområde. Det må også vurderes nøye om deler av tiltakene som foreslås bør finansieres med interne omstillinger i foretakene heller enn tilførsel av friske midler. UNN har en meget stor utfordring med operasjonskapasitet, og denne vil ytterligere øke forbigående som følge av A-fløy prosjektet. Selv om det er forhold som tyder på at det vil være riktig å allokere noe mer operasjonskapasitet i UNN Tromsø til plastikkirurgi som regionfunksjon, særlig brystrekonstruksjoner og bukplastikker, kan direktøren ikke uten forbehold støtte planens anbefaling fullt ut på dette punkt; dette må vurderes nøye i forhold til øvrige behov for operasjonskapasitet, så vel mens A-fløya bygges, som etter at den står ferdig. I denne forbindelse vises til egen orienteringssak til styret om fordeling av operasjonskapasitet i UNN. Konklusjon Styret anbefales å ta forslaget til regional planen for plastikkirurgi til orientering, og at Helse Nord RHF bes om å ta hensyn til de forhold som direktøren påpeker i det videre arbeidet med å utvikle det plastikkirurgiske tilbudet i Helse Nord. Tromsø, Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør

7 Vedlegg: Regional plan for plastikkirurgi i Helse Nord

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige.

Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Styresak 34/2011: Forslag til inntektsmodell Helse Nord RHF for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige. Møtedato: 25.-26.05.11 Møtested: Sandnessjøen/Dønna Innledning

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html

file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html file:///c:/ephorte/pdfserverdocproc/rhfephorte/90334_fix.html Side 1 av 3 03.11.2014 Fra: Mürer Fred A.[Fred.A.Murer@helgelandssykehuset.no] Dato: 03.11.2014 10:40:57 Til: RHF-Postmottak Kopi: Tjeldnes

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015 2025 Utkast med innarbeidede høringsinnspill Februar 2015 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid

Detaljer

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer