Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: Tid: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen Leder Hanne CS Iversen Rune Moe Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Hanne Frøyshov Erik Arne Hansen Åse Berit Vrenne Svenn A. Nielsen Anne Grethe Olsen Faste medlemmer som ikke møtte: Olav Helge Førde Ottar Skjellhaug Nestleder Øvrige medlemmer som møtte: Cathrin Carlyle Fast observatør / leder av Brukerutvalget UNN HF Fra administrasjonen møtte: Navn Tor Ingebrigtsen Jorunn Lægland Leif Tore Hanssen Anne Husebekk Leif Hovden Stilling administrerende direktør økonomi- og analysesjef bygg- og eiendomssjef fag- og forskningssjef administrasjonssjef (referent)

2 Saksnr ST 19/2010 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 20/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24. mars 2010 ST 21/2010 Resultater av interne og eksterne revisjoner i 2009 ST 22/2010 Virksomhetsrapport mars 2010 ST 23/2010 ST 24/2010 ST 25/2010 ST 26/2010 ST 27/2010 ST 28/2010 Plan for gjennomføring av Mulighetsstudien Oppstart av konseptfaseplanlegging for Pasienthotellet Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN HF Endring av mandat og godtgjøring Orienteringssaker Referatsaker Eventuelt

3 ST 19/2010 Godkjenning av innkalling og saksliste Til saksliste: Orienteringssaker Helsedirektoratets forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (Rapport, april 2010) Askeskyproblematikk i uke 15 og 16 Orientering om oppfølging av sak 78/07 og 04/08 Medisinsk-etisk vurdering og tilrådning vedrørende Avtale mellom forsvarets sanitet og UNN HF vedrørende samarbeid og utvikling Eventuelt Orientering om sak vedrørende eiendomssalg i Tromsø/ oppnevning av settedirektør Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. ST 20/2010 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 24. mars 2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge godkjenner møteprotokoll fra styremøte 24. mars 2010

4 ST 21/2010 Resultater av interne og eksterne revisjoner i Styret tar redegjørelsen for status i internkontrollarbeidet og oversikten over gjennomførte eksterne tilsyn og interne revisjoner i 2009 til orientering. 2. Styret vedtar de fremlagte planene for lukking av avvik. 3. Styret forutsetter at direktøren følger opp lukking av gjenstående avvik gjennom linjeledelsen. 4. Styret forutsetter at arbeidet i Kvalitetsutvalget innrettes slik at erfaringer fra tilsyn og revisjoner kommer til nytte i hele foretaket. Hanne CS Iversen fremmet et forslag om et tilleggspunkt: Styret ber om å bli løpende forelagt registrerte avvik, varsel om pålegg og anmerkninger med plan om lukking. Styreleder tok innstillingen opp til avstemming. Deretter tok styreleder tilleggspunktet opp til avstemming. Endelig vedtak 1. Styret tar redegjørelsen for status i internkontrollarbeidet og oversikten over gjennomførte eksterne tilsyn og interne revisjoner i 2009 til orientering. 2. Styret vedtar de fremlagte planene for lukking av avvik. 3. Styret forutsetter at direktøren følger opp lukking av gjenstående avvik gjennom linjeledelsen. 4. Styret forutsetter at arbeidet i Kvalitetsutvalget innrettes slik at erfaringer fra tilsyn og revisjoner kommer til nytte i hele foretaket.

5 5. Styret ber om å bli løpende forelagt registrerte avvik, varsel om pålegg og anmerkninger, med plan om lukking. ST 22/2010 Virksomhetsrapport mars Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med den generelle utviklingen i foretaket og tar virksomhetsrapporten for mars til orientering. 2. Styret er tilfreds med at det er utviklet et robust system for rapportering av ventetider og fristbrudd, og forutsetter at arbeidet med å redusere ventetidene og antall fristbrudd prioriteres høyt. 3. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for barn og ungdom og ber om det iverksettes tiltak for å øke aktiviteten. 4. Styret er ikke fornøyd med måloppnåelsen for sentrale kvalitetsparametre som epikrisetid og strykninger fra operasjonsprogrammet og ber om at det iverksettes tiltak for å bedre resultatene. Styreleder tok innstillingen opp til avstemming. Endelig vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er fornøyd med den generelle utviklingen i foretaket og tar virksomhetsrapporten for mars til orientering. 2. Styret er tilfreds med at det er utviklet et robust system for rapportering av ventetider og fristbrudd, og forutsetter at arbeidet med å redusere ventetidene og antall fristbrudd prioriteres høyt. 3. Styret er ikke fornøyd med aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for barn og ungdom og ber om det iverksettes tiltak for å øke aktiviteten. 4. Styret er ikke fornøyd med måloppnåelsen for sentrale kvalitetsparametre som epikrisetid og strykninger fra operasjonsprogrammet og ber om at det iverksettes tiltak for å bedre resultatene.

6 ST 23/2010 Plan for gjennomføring av Mulighetsstudien 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner den fremlagte planen for oppfølging av Mulighetsstudien for effektivisering av ikke-medisinske støttetjenester, og oversender den til Helse Nord RHF. 2. Styret legger til grunn at det videre arbeidet skal bygge på prinsippet om videreføring av drift i egen regi, og forutsetter at tiltakene konkretiseres i budsjettene for 2011 og Styreleder fremmet følgende forslag som nytt vedtakspunkt i saken: Styret ber om at endelig tiltaksplan legges frem i oktober i henhold til fremdriftsplanen. Styreleder tok innstillingen opp til avstemming. Deretter tok styreleder tilleggspunktet opp til avstemming. Endelig vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner den fremlagte planen for oppfølging av Mulighetsstudien for effektivisering av ikke-medisinske støttetjenester, og oversender den til Helse Nord RHF. 2. Styret legger til grunn at det videre arbeidet skal bygge på prinsippet om videreføring av drift i egen regi, og forutsetter at tiltakene konkretiseres i budsjettene for 2011 og Styret ber om at endelig tiltaksplan legges frem i oktober i henhold til fremdriftsplanen.

7 ST 24/2010 Oppstart av konseptfaseplanlegging for Pasienthotellet 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner tidligere forprosjekt for nytt pasienthotell fra 2004 sammen med Konseptrapporten for A-fløy som idéfase for pasienthotellet. 2. Styret godkjenner at det på bakgrunn av denne saken uarbeides et mandat for konseptfaseplanlegging av pasienthotellet, og at SINTEF Helse innenfor allerede inngåtte rammeavtaler får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig konseptfaseplanlegging for nytt pasienthotell i Breivika som bygger på det allerede gjennomførte arbeidet med A-fløya og UNN Narvik. Direktøren endret innstillingen i saken til følgende forslag til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner tidligere forprosjekt for nytt pasienthotell fra 2004 sammen med utkast til hovedfunksjonsprogram for A-fløy som idéfase for pasienthotellet. 2. Styret godkjenner at det på bakgrunn av denne saken uarbeides et mandat for konseptfaseplanlegging av pasienthotellet, og at SINTEF Helse innenfor allerede inngåtte rammeavtaler får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig konseptfaseplanlegging for nytt pasienthotell i Breivika. Styreleder tok deretter den endrede innstillingen opp til avstemming. Endelig vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner tidligere forprosjekt for nytt pasienthotell fra 2004 sammen med utkast til hovedfunksjonsprogram for A-fløy som idéfase for pasienthotellet. 2. Styret godkjenner at det på bakgrunn av denne saken uarbeides et mandat for konseptfaseplanlegging av pasienthotellet, og at SINTEF Helse innenfor allerede inngåtte rammeavtaler får i oppdrag å gjennomføre en helhetlig konseptfaseplanlegging for nytt pasienthotell i Breivika.

8 ST 25/2010 Oppnevning av nytt Brukerutvalg ved UNN HF Endring av mandat og godtgjøring 1. Styret ved UNN HF oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Brukerutvalget ved UNN HF for perioden : Representanter Navn: Bosted: Foreslått av: Cathrin Carlyle Tromsø Jon Arne Østvik Tromsø Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen Karin Næsvold Tromsø Troms fylkeseldreråd Asbjørn Larsen Tromsø RIO Nord Annveig Jenssen Nordreisa FFO Troms Randi Nilsen Harstad FFO Troms Stig Moe Kvæfjord FFO Nordland Greta Altermark Narvik FFO Nordland Torstein Møller Lenvik SAFO Nord Vararepresentanter Navn Bosted: Foreslått av: 1. Barbro Marthinsen Tromsø FFO Troms 2. Ingrid Aspvik Havnø Narvik Nordland fylkeseldreråd 3. Torbjørn Bårdsen Tromsø SAFO Nord 4. Ragnar Moan Tromsø RIO Nord 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Britt Sofie Illguth. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. 3. Styret slutter seg til de foreslåtte justeringer/endringer av mandatet slik det fremkommer av saksfremlegget. Direktøren foreslo endring av punkt 3 til: Styret ber om at endringene av mandatet legges frem til godkjenning i neste møte. Styreleder foreslo et tilleggspunkt:

9 Styret ber om at det nyoppnevnte brukerutvalget vurderer hvorvidt kravet til sammensetningen er i henhold til mandatet, og om nødvendig melder tilbake til styret. Styreleder tok opprinnelig vedtak til avstemming. Styreleder tok opp nytt punkt 3 og 4 opp til avstemming. Endelig vedtak: 1. Styret ved UNN HF oppnevner følgende representanter og vararepresentanter til Brukerutvalget ved UNN HF for perioden: Representanter Navn: Bosted: Foreslått av: Cathrin Carlyle Tromsø Jon Arne Østvik Tromsø Britt Sofie Illguth Tromsø Kreftforeningen Karin Næsvold Tromsø Troms fylkeseldreråd Asbjørn Larsen Tromsø RIO Nord Annveig Jenssen Nordreisa FFO Troms Randi Nilsen Harstad FFO Troms Stig Moe Kvæfjord FFO Nordland Greta Altermark Narvik FFO Nordland Torstein Møller Lenvik SAFO Nord Vararepresentanter Navn Bosted: Foreslått av: 1. Barbro Marthinsen Tromsø FFO Troms 2. Ingrid Aspvik Havnø Narvik Nordland fylkeseldreråd 3. Torbjørn Bårdsen Tromsø SAFO Nord 4. Ragnar Moan Tromsø RIO Nord 2. Som leder oppnevnes Cathrin Carlyle og som nestleder Britt Sofie Illguth. Brukerutvalget oppnevner selv arbeidsutvalget. 3. Styret ber om at endringene av mandatet legges frem til godkjenning i neste møte. 4. Styret ber om at det nyoppnevnte brukerutvalget vurderer hvorvidt kravet til sammensetningen er i henhold til mandatet, og om nødvendig melder tilbake til styret.

10 ST 26/2010 Orienteringssaker Direktøren orienterte om følgende saker; Skriftlig 1. Oppdragsdokumentet slik det forvaltes i den administrative oppfølgingen. 2. Møteplan 2010 Muntlig 1. Helsedirektoratets forslag til kvalitetskrav for fødeinstitusjoner (Rapport, april 2010) 2. Askeskyproblematikk i uke 15 og Oppfølging av sak 78/07 samt 04/08 Avtale mellom forsvarets sanitet og UNN HF vedrørende samarbeid og utvikling. Direktøren redegjorde for status og oppfølging av sakene. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar orienteringssakene til orientering.

11 ST 27/2010 Referatsaker Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge tar referatsakene til etterretning. ST 28/2010 Eventuelt 1. Orientering om sak vedrørende eiendomssalg i Tromsø/ oppnevning av settedirektør Styreleder redegjorde for oppfølging av saken. Tromsø 6. mai 2010 Jorhill Andreassen styreleder Tor Ingebrigtsen administrerende direktør

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE

MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE MØTEPROTOKOLL STYRET VED UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE Styre: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge Møtetid: Fredag 16. juni 2006 Møtested: Rundhaug gjestegård Til stede: Forfall: UNN HF: Johan

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Clarion Hotell Oslo Airport, Gardermoen Dato: Styremøte 5. og 6. mai 2010 Tidspunkt: 5. mai kl 1700-1900 6. mai kl 0830-1600 Følgende medlemmer møtte: Hanne

Detaljer

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3

Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 24.5. Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3 Bakgrunn Det

Detaljer

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken

Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Dato: 27. april 2015 Saksbehandler: Elin Onsøyen Direkte telefon: 95812504 Vår referanse: Møteprotokoll for styret i Vestre Viken Møtested: Wergelandsgt. 10, Drammen Habiliteringsavdelingens konferansesal

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 12. juni 2014 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel, Tromsø Møtedato: 12. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato:

Detaljer

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27.

Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 27. Administrerende direktør Parkvn. 84 Telefon: 71120000 6407 Molde Telefax: 71120951 Til medlemmene i styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Deres ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 19.10.2010 INNKALLING

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Representantskapet for Fosen Helse IKS Møtested: Møterom Manillastua, Rissa Helsesenter, Rissa Møtedato: 10.10. 2014 Tid: 09:30 - Innkalling er

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted:

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Sted: Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Foreløpig protokoll Møte: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Dato og tid: 24.10.2012, kl 10.15-16.30

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27.09.07 SAK NR 034-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 31. AUGUST 2007 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 31.

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg

Møteprotokoll. Alf Magne Bårdslett Signe Ramberg Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Hotell Norge Høsbjør, Brumunddal Dato: Styremøte 17. mars 2011 Tidspunkt: Kl 0830-1400 Følgende medlemmer møtte: Hanne Harlem Frode Alhaug Kirsten Brubakk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering:

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering: ÅRSBERETNING 2010 1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som eget helseforetak (HF), og leverer som universitetssykehus

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 5/2012 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.09.2012 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 14.15 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer