Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms"

Transkript

1 Samhandlingsenheten Referat fra Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) Tilstede: Margrethe Hagerupsen Helge Eriksen Wenche Folberg Kjetil Hallen Trond Brattland Anne Helen Hansen Jorun Støvne Pettersen Åshild Vangen Knut Østvik Per Christian Valle Jon Arne Østvik Tone Indergaard Karin Berger Monika Dalbakk Forfall: Caroline Olsborg Gunda Johansen Toralf Hasvold Henning Aanes Rådmann Lenvik, Midt-Troms regionsråd Ordfører Harstad, Sør-Troms regionsråd Kommunalsjef Narvik, Ofoten regionråd/lødingen Rådmann Nordreisa, Rådmannsutvalget i Nord-Troms Kommuneoverlege, Tromsø kommune Samhandlingssjef, Samhandlingsenheten NST, UNN Klinikksjef, Rehabiliteringingsklinikken, UNN Avdelingsleder, Allmennpsykiatrisk klinikk, UNN Avdelingsleder, Rus og spes.psykiatrisk klinikk UNN Avdelingsleder, Medisinsk avd. Harstad, Medisinsk klinikk, UNN Brukerrepresentant, Brukerutvalget, UNN Ass. Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms, vara for Caroline Oslborg Kommunalsjef, Balsfjord kommune, vara for Gunda Johansen Rådgiver, Samhandlingsenheten, sekretariat OSO Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling Troms Ordfører Balsfjord, Tromsø-Balsfjord-Karlsøy regionsråd Senterleder, Senter for samhandling og telemedisin, UNN Fylkeslege, Fylkesmannens helseavdeling, Nordland Møteleder Anne Helen Hansen ønsket velkommen. Sak: 12/09 Tittel: Referat fra møtet Referatet ble godkjent. Sak: 13/09 Tittel: Likeverdig samarbeid Denne saken var meldt av Tromsø kommune, ved kommuneoverlege Trond Brattland, som også informerte. Det er en viktig målsetting for OSO å bidra til at kommunene og helseforetaket framstår som likeverdige aktører med gjensidig kunnskap om og respekt for hverandre både på det faglige, administrative og økonomiske området, og innenfor de organisatoriske rammer som til enhver tid gjelder. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

2 Side 2 av 5 1. Det er en viktig målsetting for OSO å bidra til at kommunene og helseforetaket framstår som likeverdige aktører med gjensidig kunnskap om og respekt for hverandre både på det faglige, administrative og økonomiske området, og innenfor de organisatoriske rammer som til enhver tid gjelder. 2. Tromsø kommune påtar seg å utarbeide forslag til mer konkretiserte kjøreregler for likeverdig samarbeid. et var enstemmig. Sak: 14/09 Tittel: Orientering om Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Rådgiver i Samhandlingsenheten UNN HF Audhild Høyem orienterte. Sak: 15/09 Tittel: Opprettelse av samhandlingskontakter i klinikker og kommuner Samhandlingsenheten ved rådgiver Audhild Høyem og rådgiver Monika Dalbakk informerte. 1. OSO oppfordrer alle klinikker i UNN og hver av de 31 kommunene i sykehusområdet å oppnevne samhandlingskontakter, og melde disse inn til Samhandlingsenheten innen OSO ber Samhandlingsenheten å etablere et nettverk og holde samhandlingskontaktene informert og oppdatert på forhold knyttet til samhandling og koordinering. 3. OSO gir Samhandlingskontaktene mandat i henhold til saksframlegget. 4. OSO tar opprettelsen av Koordinerende enhet i UNN til orientering Saken utsettes i påvente av at kommunene og UNN utreder eget behov for opprettelse av samhandlingskontakter. et var enstemmig. Sak: 16/09 Tittel: Uønskede samhandlingshendelser i 2008 Rådgiver Monika Dalbakk informerte. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

3 Side 3 av 5 1. OSO tar den framlagte informasjon om meldte uønskede samhandlingshendelser til orientering. 2. OSO oppfordrer alle involverte til å bidra til at det meldes fra om aktuelle hendelser. 1. OSO tar den framlagte informasjon om meldte uønskede samhandlingshendelser til orientering. 2. OSO oppfordrer alle involverte til å bidra til at det meldes fra om aktuelle hendelser. 3. OSO ber om at meldesystemet revideres og forenkles. et var enstemmig. De tre følgende sakene ble utsatt til neste møte p.g.a. tidsnød: Sak: 17/09 Tittel: Tjenesteutvikling for skrøpelige eldre mellom Tromsø kommune og UNN HF opprettelse av KSU orienteringssak Sak: 18/09 Tittel: Tjenesteutvikling og samhandlingsbehov mellom Tromsø kommune og UNN HF for alle pasientgrupper unntatt skrøpelige eldre opprettelse av KSU orienteringssak Sak: 19/09 Tittel: Oppfølging av fengselsavtalen KSU Sak: 20/09 Tittel: Samhandling om pasienter innen rus og psykiatri Avdelingsleder i Rus og spesialpsykiatrisk klinikk UNN HF Knut Østvik og kommunalsjef i Narvik kommune Wenche Folberg orienterte. Innleggene ble diskutert. Det forelå ingen forslag til vedtak. 1. Avdelingsleder Knut Østvik og kommunalsjef Wenche Folberg forbereder sak til et senere OSO møte som en oppfølging av innleggene i dagens møte. 2. Avdelingsleder ved Allmennpsykiatrisk klinikk, Åshild Vangen, forbereder en orientering til et senere OSO møte om arbeidsgruppen som er nedsatt med tanke på å overføre innleggelse av psykiatriske pasienter i Ofoten fra Nordlandssykehuset HF til UNN HF. Sykehusveien MVA NO Telefaks:

4 Side 4 av 5 Sak: 21/09 Tittel: Orientering om Palliativ Enhet, UNN Harstad Overlege Ann Ragnhild Broderstad orienterte. Sak: 22/09 Tittel: Andre orienteringer Samhandlingssjef Anne Helen Hansen orienterte om utredningsarbeidet vedrørende hud/lysbehandling ved DMS Midt-Troms. Konklusjonen så langt er at det vil gi UNN økte utgifter å etablere tilbud om hud/lysbehandling, som et alternativt til Troms Militære Sykehus (TMS), hovedsakelig fordi forsvaret betaler for en sykepleierstilling i TMS. Ordfører Helge Eriksen orienterte om omorganisering i pleie- og omsorgssektoren i Harstad kommune. Det foretas store, strukturelle endringer og tilbudene blir mer differensiert. Tildelingsenhet er etablert. Sykehjemmene blir spesialisert, for eksempel økes kompetansen om demens ved et sykehjem. Et Helsehus for blant annet habilitering og rehabilitering er under full planlegging. Legebemanningen i sykehjemmene planlegges økt fra 1 til 3 årsverk. Boliger med heldøgns bemanning vil gi mer fleksibilitet. Harstad vil bruke noe tid på omorganiseringen. Det er ønske om tett kontakt mellom kommune og sykehus. Kliniksjef Jorun Støvne Pettersen informerte om at ledergruppen i UNN uttrykker stor bekymring for antallet utskrivingsklare pasienter som til en hver tid venter på tjenester i kommunene. Driftsforandringer og omorganisering i UNN gjør at UNN legger om til mer dagbehandling og poliklinisk behandling. I januar ventet i gjennomsnitt 27 pasienter på tilbud i kommunene, og medisinsk klinikk hadde 13 % av sin sengekapasitet belagt med pasienter som var utskrivingsklare. UNN utreder nå følgende forslag: Forhandlinger med avtalepart vedrørende økt betaling for utskrivingsklare pasienter. Forhandling med kommunene om opprettelse av sengepost for utskrivingsklare pasienter. Mulig interkommunal samarbeid for fleksibel utnyttelse av evt. ledige sykehjemsplasser. Utsendelse av månedlig rapport over utskrivingsklare pasienter, som sendes til ledergruppen i UNN og samtlige kommuner i opptaksområdet (rådmann). Det er viktig å ikke komme i en situasjon der UNNs ø-hjelps funksjon er truet. Rådmann Margrethe Hagerupsen orienterte om at Legevaktdistriktet i Midt Troms nå er utvidet til 6 kommuner Berg, Torsken, Tranøy, Dyrøy, Sørreisa og Lenvik. Lenvik har også overtatt legetjenesten for Torsken, Berg og Tranøy, med oppstart fra Det opprettes utekontor, og hver lege vil ha ca 2 utreisedager pr. uke. Det tilbys utdanningsstillinger. Kommuneoverlege Trond Brattland orienterte om oppstart av planleggingen av Dialogforum 26. november Det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe fra kommuner og UNN HF etter påske. Ideer så langt har vært tema som Samhandling på prinsipielt nivå, Samhandling mellom RHF, Helseforetakene og kommunene. Lokalsykehusstrategien kan også være et aktuelt tema (innspill fra OSO). Sykehusveien MVA NO Telefaks:

5 Side 5 av 5 Avdelingsleder Åshild Vangen orienterte om omstillinger i Allmennpsykiatrisk klinikk. Klinikken har krav om budsjettkutt på 17 millioner. 15 stillinger er lagt ned. Konsekvenser er redusert tilbud på døgnenhet i Nord Troms. En 7 døgnspost blir 5 døgnspost. Helgen styrkes med ambulant virksomhet. Døgnbehov i helg overføres til andre enheter i klinikken. Det ble vedrørende flere av orienteringssakene understreket betydningen av tidlig dialog i forbindelse med endringer i tjenestetilbudet. Sak: 23/09 Tittel: Neste møte Neste møte er , kl Sted: Finnsnes Frist for å melde saker er Mulige saker: På tvers representasjon i lokalsykehuskommunene Orientering om Dialogforum Oppfølging av samhandling om rusbehandling oppfølging av sak 20/09 Samhandlingskontakter Utskrivingsklare pasienter Presentasjon av klinikkene: endringer i hver klinikk og konsekvenser for primærhelsetjenesten Dialogen om samhandling i endring Orientering om kommunene (en kommune i hvert møte) Orientering om regionråd Godkjenning av forslag til ny avtale om innleggelse, opphold og utskiving Saker 17/09,18/09 og 19/09 som ble utsatt i dette møtet Sak: 24/09 Tittel: Eventuelt Kommuneoverlege Trond Brattland tok opp dette med innmelding av saker til OSO. Det er vedtatt en mal for saksframlegg, som ligger på Samhandlingsenhetens nettsider I malen ligger forslag til vedtak. Brattland melder at det tidvis bør være åpning for diskusjon, uten at diskusjonen nødvendigvis må lede til et vedtak. Det var ingen uenighet om dette. Anne Helen Hansen Samhandlingssjef UNN HF Leder av Overordnet samarbeidsorgan Monika Dalbakk Rådgiver Samhandlingsenheten Referent Sykehusveien MVA NO Telefaks:

Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Harstad, UNN Ass. klinikksjef, Nevro.- Ortopedi og Rehab. klinikken, UNN Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN

Avdelingsleder, Medisinsk klinikk, Harstad, UNN Ass. klinikksjef, Nevro.- Ortopedi og Rehab. klinikken, UNN Klinikksjef, Akuttmedisinsk klinikk, UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 5. februar 2015 Sted: Store auditorium i 1. etasje på Sykehuset, UNN Harstad Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:45 Tilstede Merete Hessen Trond Brattland

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd torsdag 19.05.11, kl. 10:00 Kommunestyresalen, Ballangen rådhus Orienteringssaker Prosjektet Framsynt Tilsyn v/ass. fylkesmann Ola Bjerkaas og prosjektleder Kjell

Detaljer

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

Sør-Troms Regionråd INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Bjarkøy Gratangen Harstad Ibestad Kvæfjord Lavangen Salangen Skånland Sør-Troms Regionråd Sør-Troms Regionråds medlemmer Harstad, 04. januar 2011 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Det innkalles

Detaljer

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEINNKALLING - BRUKERUTVALGET UNN HF Til: Brukerutvalget ved UNN HF Møtedato: tirsdag 16.9.2014 kl 12.00 16.00 Møtested: Grand Hotel Tromsø NB! Se eget program vedlagt for begge møtedager i regi BU og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Universitetssykehuset Nord-Norge HF I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Onsdag 11. februar 2015 kl. 09:15 Møtested Tromsø Administrasjonens møterom, D1-707 MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer

Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Side 1 av 72 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 08:30 Forfall meldes snarest til servicekontoret

Detaljer

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert

Styrker rehabiliteringsfeltet, nettside Helse Sør Øst, 24.10.14 Helse Sør-Øst RHF tildeler avtaler til 30 institusjoner innen spesialisert Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 43 og 44 Region: Sør-Øst Dato: 15.10. 28.10.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen

MØTEINNKALLING. Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Referent: Steinar Pleym Pedersen MØTEINNKALLING Samhandlingsavdelingen Referent: Steinar Pleym Pedersen Innkalling til møte i RESO-Lofoten Dato: 12.10.12 Tid: 09:30 Sted: sykehusets møterom 3. etg. Møterom/sted: Vår ref.:2010/2306 /SPP

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 HØRING - FORSLAG TIL REGIONAL KREFTPLAN 2011-2020 Høylandet kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr.: 12/562 Saksbehandler: Liss Tone Engan Dato: 25.05.2012 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Formannskapet 24.05.2012 37/12 Vedlagte dokumenter: 1.

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen

Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Høringsuttalelser: Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen Pr. 04.11.2013 Høringsuttalelser til Prosjekt kompetanseutfordringer som følge av samhandlingsreformen sortert etter

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015. Orienteringer: Fillan den: 30.08.2012 HITRA KOMMUNE Fillan den: 30.08.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Kommunestyret 2011-2015 Innkalling til møte i Kommunestyret 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Kommunestyresalen

Detaljer

Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4)

Akuttmottak i Harstad og Narvik vurderes flyttet til Akuttmedisinsk klinikk (4) Sak: Utredning av 14 mulige organisasjonsendringer etter LUO Mandat, prosess og beslutning III Til: Direktørens ledergruppe, ansatte og tillitsvalgte UNN HF Fra: Administrerende direktør Tor Ingebrigtsen

Detaljer

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Overordnet samarbeidsavtale. mellom. xx kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF Xx KOMMUNE Overordnet samarbeidsavtale mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. Parter Denne avtalen er inngått mellom xx kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF

MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF MØTEREFERAT - BRUKERUTVALGET UNN HF Møtedato: 19. mars 2009 kl 10.15 15.00 Møtested: Tilstede: Administrasjonens møterom, UNN Tromsø Medlemmer: Cathrin Carlyle - leder, Britt Sofie Illguth - nestleder,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF

SINTEF RAPPORT TITTEL. Konseptrapport UNN Narvik. FORFATTER(E) Asmund Myrbostad, Marte Lauvsnes OPPDRAGSGIVER(E) UNN HF SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning Konseptrapport UNN Narvik Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Teknobyen innovasjonssenter Abels gt 5 7030 Trondheim Telefon:

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407-7694/2013 - GEN Dykkar ref.: Dato: 16.09.2014 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014 Vi kallar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER

KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER KONTINUERLIG ARBEID FOR GODE HELSETJENESTER Helse Nord RHFs visjon er «Helse i Nord der vi bor». Konkret betyr dette at vi sammen utvikler spesialisthelsetjenesten slik at befolkningen skal oppleve og

Detaljer

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF

Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Møte Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 16. september 2015 Kl.: 10.15 til ca. 15.00 Sted: Radisson Blu hotel, Tromsø Møtedato: 16. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf:

Detaljer

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming)

Prosjekt medikamenthåndtering (Legemiddelsamstemming) Sørlandet sykehus REFERAT Forslag Til stede: Guro Smith-Tønnessen, Odd Salen, Elin Reiersølmoen, Lise Kristiansen, Åse Tønnessen Sæbø, Bjørg Svendsen, Liv Holberg, Carl-Viggo Berthelsen, Tom Atle Steffensen,

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer