ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE"

Transkript

1 2011 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende

2 2 INNHOLD Side 2: Innholdsfortegnelse Side 3: Velkommen Side 4: Personalet i Hommelvik barnehage En oversikt Side 5: Våre kontaktpunkter Slik får du tak i oss Side 6: Vår visjon Side 7: Barnehagens pedagogiske grunnsyn Side 8: Slik jobber og tenker vi.. Side 9: Foreldresamarbeid på Hommelvik barnehage Side 11: Kosthold i Hommelvik barnehage Side 12: Konkrete planverk vi jobber etter.. Side 13: Kort om de ulike planverkene Side 14: Årskalender for Hommelvik barnehage Side 27: Påskelapper for 2011 Side 28: Sommerlapper for 2011 Side 29: Julelapper for 2011

3 3 VELKOMMEN! Velkommen til Hommelvik barnehage! Barnehagen ble startet i 1978, og ble i 1990 påbygd. Høsten 2009 ble det satt opp et midlertidig, eksternt bygg, som i dag huser barnehagens utegruppe. I dag er barnehagen organisert slik (pr.1.februar 2011); - Villa Utsikten: Ei barnegruppe med 1-åringer, i dag med 12 barn - Tirilltoppen: Ei barnegruppe med 2 og 3 åringer, i dag med 16 barn - Lønneberget: Ei barnegruppe med 2 og 3 åringer, i dag med 16 barn - Junibakken: Ei barnegruppe med 28 barn totalt. Denne gruppa er inndelt slik: 10 barn med 5-åringer som er førskolebarn 15 barn med 4-åringer 3 barn med 3-åringer - Utegruppa: Et obligatorisk tilbud ved Hommelvik barnehage, som består av 4 -og 5 åringene på Junibakken annenhver uke gjennom året. Vår organisering av barnehagen endres ift våre søkere hvert år Trer i kraft fra august hvert år. Derfor er organiseringen dynamisk, og vil variere fra år til år. Åpningstiden vår er Hver av våre grupper har en pedagogisk leder og/eller førskolelærer, og flere fagarbeidere/assistenter. Bemanning på den aktuelle gruppe bestemmes av antall barn og deres oppholdstid. Ellers består barnehagens bemanning av renholder, vaktmester og styrer. I perioder kan vi ha følgende faggrupper/personer inne i barnehagen; Spesialpedagog/ressurspedagog, tospråklige assistenter, personer med behov for arbeidspraksis samt skoleelever/studenter/lærlinger i utdanning. Kos dere med årets årsplan

4 4 Personalet i Hommelvik barnehage - Barnehageåret 2011 Styrer: Trond Ove Sandvik Styrers stedfortreder: Elin F. Lorentzen Permisjoner: Helga Johannesen (Tilbake mars 2011) Avdeling Villa Utsikten: Ped.leder: Elin F. Lorentzen Førskolelærer: Helga S. Johannesen Assistent: Sissel Hansen Assistent: Gunn Øwre Assistent: Jan Inge Larsen Spesialpedagog: Eva B. Hansen Avdeling Lønneberget: Ped.leder: Sissel R. Haarberg Assistent: Elbjørg Olsen Assistent: Bente Ness Assistent: Astrid Aas Avdeling Tirilltoppen: Ped.leder: Elin F. Stjern Assistent: Torstein Dybvad Assistent: Heidi Stav Assistent: May L. Hammer Avdeling Junibakken/Utegruppa: Ped.leder: Mette Widerøe Førskolelærer: Kristin R. Hansen Assistent: Ingrid Sandmark Assistent: Brit Sveian Assistent: Laila Pedersen Assistent: Elise M. Lerfald Fagarbeider: Oddny Sveian Flere av våre ansatte har deler av sin stilling knyttet til flere avdelinger. I oversikten er de satt opp på den avdelingen de pr. februar 2011 har størst stilling.

5 5 VÅRE KONTAKTPUNKTER SLIK KAN VI NÅS Styrer telefon: Villa Utsikten telefon: Styrer mobiltlf: Lønneberget telefon: Styrer e-post: Tirilltoppen telefon: Hjemmeside: Junibakken telefon: Utegruppa telefon: E-post pedagogisk leder på Villa Utsikten: E-post pedagogisk leder på Lønneberget: E-post pedagogisk leder på Tirilltoppen: E-post pedagogisk leder på Junibakken/Utegruppa: Det er ikke alltid dere vil oppnå kontakt på telefon. Barnegruppa kan for eksempel være på tur.. Likeledes er ikke alltid styrer på kontoret. Prøv derfor et annet nummer på barnehagen for å oppnå kontakt med oss, om du ikke lykkes på første forsøk. Se også på Facebook for eventuelt oppdatert ny informasjon fra barnehagen- Her finner du Hommelvik barnehage sin firmaside på Facebook:

6 6 VÅR VISJON Hommelvik barnehage skal være verdens beste barnehage å være i, for både store og små I DETTE LEGGER VI: Tilstedeværelse - at vi tar vare på og har øye for selve opplevelsen og undringen sammen med barn Å etterleve Malvik kommune sine verdier; Åpen, nyskapende og samhandlende At barndommen er en verdi i seg selv og dermed må vernes om og dyrkes At barn er kompetente og blir sett og hørt og opplever likeverd At det er høyt under taket og rom for meningsutveksling At hos oss er både små og store trygge på seg selv og hverandre Barn og voksnes (foreldre og ansatte) medvirkning Varierte opplevelser gjennom året Omsorg leik - læring Mye humor og glede

7 7 Pedagogisk grunnsyn - Hommelvik barnehage Pedagogisk grunnsyn er de verdier og holdninger som ligger til grunn for alt vi foretar oss i barnehagen. Dette gjenspeiles i vårt daglige arbeid og i måten vi forholder oss til barna, foreldrene og det øvrige personalet på. Hvilke aktiviteter vi velger, hvordan vi planlegger og tilrettelegger dagene sier også noe om vårt pedagogiske ståsted. Med ny erfaring og kunnskap, vil grunnsynet hele tiden endres. I ei personalgruppe er alle som jobber sammen forskjellige, og det blir da viktig at vi hele tiden diskuterer verdier og holdninger for å finne en felles plattform det kan jobbes ut fra. Dette synes vi i Hommelvik barnehage er viktig å jobbe med, og vi har kommet fram til at følgende setning er bærende for vårt pedagogiske arbeid: All god og positiv læring og utvikling for barn og voksne, forutsetter et sterkt fundament av trygghet! Dette innebærer for Hommelvik barnehage at vi tilstreber å jobbe med å skape trygghet for voksne og barn i alle typer situasjoner. Dette for å skape et best mulig grunnlag for glade og motiverte barn og voksne, som trives i hverdagen og ønsker å lykkes med de utfordringer de møter. Vårt pedagogiske grunnsyn må sees i relasjon til barnehagens hovedmål: Vår oppgave er å forberede hvert enkelt barn på en best mulig tilpasset måte. Når barnehagetiden er over skal barnet stå optimalt rustet på alle områder for å møte fremtiden. Vårt pedagogiske grunnsyn og hovedmål, er noe alle voksne i Hommelvik barnehage har forpliktet seg på, gjennom å være delaktige i utarbeidelsen. Dette har for vår del vært en prosess over nesten 2 år. Likeledes er både samfunnet og hver enkelt av oss i stadig endring. Av den grunn er verdi -og holdningsdebatter et stadig tilbakevendende tema i barnehagen vår. Det vil være avgjørende at de voksne i barnehagen er oppdatert på den generelle samfunnsutviklingen, for og til enhver tid kunne skape best mulige trygge rammer for det enkelte barn ift hva det møter og skal møte av utfordringer i hverdagen.

8 8 Hommelvik barnehage - Slik jobber og tenker vi Utfordringen for den enkelte barnehage, herunder Hommelvik barnehage, er å synliggjøre hvordan årsplanen gjenspeiler alle overordnede styringsdokumenter og planverk. Vi vil illustrere Hommelvik barnehage sin måte å tenke dette på slik: DET SOSIALT KOMPETENTE BARNET Antall, Antall, rom rom og form Leik og hverdagsaktiviteter Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Omsorg og oppdragelse Utvikling TRYGGHET Glede Læring Etikk, religion og filosofi Tilhørighet Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse

9 9 FORELDRESAMARBEID PÅ HOMMELVIK BARNEHAGE To spesifikke paragrafer i barnehageloven regulerer samarbeidet mellom oss i barnehagen og foreldre/foresatte; *Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. *Lov om barnehager 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. På Hommelvik barnehage har vi ut i fra dette valgt å jobbe med disse situasjonene/foraene i forhold til vårt samarbeid med foreldre/foresatte: - Hente/bringe situasjonen Her møtes vi daglig, og utveksler siste nytt av informasjon og oppdateringer til hverandre. Denne situasjonen er og blir vårt felles viktigste treffpunkt i forhold til barnet. - Foreldresamtaler Avholdes for nye barn to ganger første året, deretter en gang årlig. Både foreldre/foresatte og personalet i barnehagen kan be om flere samtaler, ved behov.

10 10 - Foreldremøter Vi avvikler på Hommelvik barnehage i utgangspunktet ett foreldremøte på høsten, og en dugnad i barnehagen på våren. Likevel kan det oppstå nødvendighet av å avvikle flere foreldremøter i løpet av året. Innhold på foreldremøter kan variere, fra rene faglige møter til møter med mer praktisk innhold. Barnehagen gir også tilbud om et eget foreldremøte for nye foreldre/foresatte på juni, for å gi våre nye en god start. - Foreldreråd Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/foresatte med barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme barnas fellesinteresser og skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger hver høst representanter fra sine grupper inn i barnehagens samarbeidsutvalg. - Samarbeidsutvalget (SU) Består av valgte foreldrerepresentanter og representanter fra barnehagens personale. Foreldre og ansatte skal være likt representert i antall. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. - Andre kontaktpunkt vi benytter oss av Barnehagen har i ulike situasjoner behov for informere og varsle foreldre/foresatte. I slike situasjoner benytter barnehagen seg av følgende virkemidler: Diverse informasjonskriv/oppslag på gruppene, fortløpende informasjon på Facebook, telefonisk kontakt, e-post og sms varsling. Hommelvik barnehage ønsker å tilstrebe et så godt samarbeid med foreldre/foresatte som overhodet mulig! Dette da vi vet hvor viktig dette er for at barna skal ha det best mulig. Foreldre/foresatte skal alltid ha mulighet for å ta kontakt, enten ved hente/bringesituasjonen eller via telefon. Vi oppfordrer foreldre/foresatte å ta kontakt, be om samtaler eller en prat når de føler behov for dette. Barnehagen er her for barna Men også for foreldrene!

11 11 KOSTHOLD I HOMMELVIK BARNEHAGE Hommelvik barnehage har ikke spesifikt fokus på kosthold, MEN vi er opptatt av at barna våre skal få ett variert og riktig kosthold. Dette innebærer at vi tilbyr pr i dag ett brødmåltid med diverse sorter pålegg å velge i. Vi prøver å tilstrebe ett varmt måltid i uka. Dette har vi avsatt voksenressurser til. Vi tilbyr også av og til ulike typer kornblandinger og youghurt. I tillegg tilbys barna frukt/grønt daglig i barnehagen. FROKOST KL Medbrakt matpakke Barna tilbys drikke av barnehagen. (Vann eller melk) FORMIDDAGSMAT CA. KL BRØDMÅLTID fire ganger per uke vi tilbyr et mellomgrovt brød, og/eller grovt knekkebrød med et variert utvalg av pålegg og grønnsaker/frukt som tilbehør. Drikke er lettmelk / ekstra lettmelk og vann KORNBLANDINGER tilbys barna av og til, enten som supplement, eller som erstatning for brødmåltid VARMMAT en gang per uke ETTERMIDDAGSMAT CA Barna spiser medbrakt matpakke Barna tilbys frukt/grønt og/eller youghurt Barnehagen stiller med drikke I forbindelse med barnas fødselsdager, synes vi i Hommelvik barnehage det er helt ok at man også innen matveien gjør stas på barna. Barna får selv medvirke til hva de ønsker seg på dagen sin, alternativt er det også enkelte foreldre/foresatte som ønsker å bidra med noe hjemmefra. Det syns vi er flott. Om det skulle være spørsmål knyttet til kosthold i barnhagen Ta kontakt med ped.leder på din avdeling.

12 12 KONKRETE PLANVERK VI JOBBER UT I FRA VED HOMMELVIK BARNEHAGE ÅRET 2010 Her følger en oversikt over de planene vi personalet bruker som arbeidsverktøy i løpet av året Det er disse planene som danner grunnlaget for barnehagehverdagen til barna. Vi vurderer jobben vår kontinuerlig. Og vi skriftliggjør våre vurderinger hvert halvår på bakgrunn av disse planene. Disse vurderingene danner så grunnlag for våre nye planer. - Tiltaksplan Denne skisserer vår satsning i forhold til alle kommunale barnehagers virksomhetsplan - De 7 fagområdene Beskriver hvordan vi årlig jobber med fagområdene - Hverdagsaktivitetene i barnehagen En beskrivelse av hvordan barnehagehverdagen vår er - Faste aktiviteter/tradisjoner Dette er aktiviteter og tradisjoner vi markerer hvert år i barnehagen vår

13 13 KORT OM DE ULIKE PLANVERKENE. Tiltaksplan: For 2011 er de 4 hovedsatsningene for de kommunale barnehagene i Malvik følgende; - Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barns trivsel - Barnehagen skal sikre utvikling og kvalitet gjennom systematisk, åpen, og planlagt vurdering - Barnehagen skal være en arena for barns sosiale utvikling - Personalet skal være aktivt deltakende i virksomhetens faglige utvikling Disse kan det leses mer om i Virksomhetsplan for virksomhet barnehage i Malvik kommune. Den blir å finne i oppdatert versjon på hjemmesiden til Malvik kommune; De 7 fagområdene: Hommelvik barnehage har beskrevet hvordan man jobber med de ulike fagområdene ift de ulike aldersgruppene. Dette kan man lese mer om på hjemmesiden til Malvik kommune (under Hommelvik barnehage,) eller dere kan be om å få det tilsendt pr papir eller e.post. Hverdagsaktivitetene: Disse er i all hovedsak lik på de ulike avdelingene, dog med noe forskjell i utførelse og ift klokkeslett. Disse kan etterspørres på avdelingene. Kan fås i papirutgave eller på e-post ved etterspørsel. Blir også å finne på hjemmesiden, som beskrevet over. Faste aktiviteter/tradisjoner: Disse vil dere finne inkludert i årskalenderen, som er en del av denne årsplanen. Likeledes vil disse synliggjøres i avdelingenes månedsplaner og månedsbrev. Hele denne årsplanen vil også bli å finne på hjemmesiden til Malvik kommune > Hommelvik barnehage.

14 14 For første gang på Hommelvik barnehage prøver vi i år å lage en årskalender for dere foreldre. Denne er tenkt som en grovplan over ulike aktiviteter og tradisjoner vi utfører i barnehagen. Dette for allerede nå å gi dere en oversikt over hva som skal skje i I tillegg kan dere bruke den som Kalender! Heng den gjerne på en vegg eller kjøleskapet, så har dere til enhver tid oversikt over det som skjer i barnehagen I tillegg vil dere da ha våre telefonnummer og e-postadresse lett tilgjengelig. Dere vil i tillegg, som før, motta månedsplaner og månedsbrev fra avdelingene. Dette er en ny vri fra vår side. Vi fyller årsplanen med mindre planverk, og erstatter med mer praktisk informasjon. Vi håper dette vil falle i smak. Vi ønsker årsplanen skal være mest mulig brukervennlig! Gi gjerne tilbakemeldinger til avdelingene hvordan dere oppfatter denne endringen. (Planverkene kan dere fortsatt etterspørre og få enten tilsendt på e-post eller i papirform Se side 13). Vi vil også minne om at vi mer eller mindre daglig informerer og legger ut nyttige ting/linker på firmasiden til barnehagen på Facebook. Er du enda ikke tilhenger av denne siden? Gå da til: og klikk liker. Så får du varsel om oppdateringene våre rett inn på hjemsiden din Vi legger med sist i årsplanen i år: Påske, sommer og julelapper for Disse finner dere frister for levering av inne i årskalenderen, samt at påminnelser selvsagt kommer på Facebook og på SMS. Lappene kan nappes ut av årsplanen når dere skal levere dem. Så! Bla om og heng opp

15 15 uke 52 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 1.nyttårsdag 2) 1 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) ) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 5 24) 25) 26) Musikkskolen 27) 28) 30) 31) Prosjekt/Tema: Vinter, barneprosjekter

16 16 uke 5 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31) 1) 2) Musikkskolen 3) 4) 5) 6) 6 7) 8) 9) Musikkskolen 10) 11) 12) 13) 7 14) 15) 16) Musikkskolen 17) Karneval Fellessamling 18) 19) 20) 8 Vinterferie uke SU møte denne uka Prosjekt/Tema: Karneval, barneprosjekter 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)

17 17 uke 9 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 28) 1) 2) Musikkskolen 3) 4) 5) 6) 10 7) 8) 9) Musikkskolen 10) 11) 12) 13) Påskelapper deles ut (Vedlagt) 14) 15) Barnehagedagen. Foreldrekaffe 21 22) 23) 24) Uteaktivitetsdag 28) 29) 30) 31) Frist levering av påskelapper 16) 17) 18) 19) 20) 25) Uteaktivitetsdag 26) 27) Sommertid (1 time fram!) Prosjekt/Tema: Barneprosjekter - Uteaktivitetsdager

18 18 uke 13 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 14 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Sommerferielapper deles ut (Vedlagt) Påske- Barnehage på Solstrand 11) 12) 13) 14) 15) Fellessamling 18) 19) 20) 21) Skjærtorsdag 25) 2. påskedag Prosjekt/Tema: Påske, vår - Foreldresamtaler 22) Langfredag 26) 27) 28) 29) Siste frist for innlevering av ferielapper! 16) 17) Palmesøndag 23) Påskeaften 30) 24) 1. påske dag

19 19 uke Egne notater Man kan velge mellom dag 1 & dag 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 2) 3) 4) Dugnad Dag 1, ) Dugnad Dag 2, ) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Barnehagen stengt Planl.dag 17) Frigjørings dagen 23) 24) 25) Fellessamling 18) 19) 20) 21) 22) 26) 27) 28) 29) 1) Off. høytidsdag Prosjekt/Tema: Vår, 17.mai Førskoleuker. Foreldresamtaler Dugnadene annonseres på Facebook når det nærmer seg.

20 20 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30) 31) 1) 2) Kristi Himmel fartsdag 6) 7) 8) 9) Sommerfest i bhgen Barn og foreldre 13) 2. pinsedag 3) Barnehagen stengt Planl.dag 10) 11) Pinseaften 4) 5) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 12) 1. pinsedag 25 20) Barnehagen Stengt Planl.dag 21) 22) 23) Sankthans 27) 28) 29) 30) 24) 25) 26) 26 Prosjekt/Tema: Sommer sommeravslutning

21 21 uke 26 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27) 28) 29) 30) 1) 2) 3) Fellesferie 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 29 Fellesferie 30 Fellesferie Sommer- Barnehage på Solstrand Sommer Barnehage på Solstrand Sommer og ferieavvikling. 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)

22 22 uke 31 Egne notater Oppstart nye barn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 32 Oppstart nye barn 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Oppstart nye barn 15) 16) 17) 18) 19) Barnehagen stengt Planl.dag 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 35 Prosjekt/Tema: Oppstart/Tilvenning

23 23 uke 35 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) 36 5) 6) Foreldremøte kl (21) 7) 8) 9) 10) 11) 37 SU møte denne uka 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 38 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 39 26) 27) 28) Fellessamling 29) 30) Prosjekt/Tema: Høst, meg selv..

24 24 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) ) 4) 5) 6) Uteaktivitets dag 7) Uteaktivitets dag 8) 9) 41 Høstferie uke 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 42 Fotografering 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 43 24) 25) 26) 27) Fellessamling 28) 29) 30) Vintertid (1 time tilbake!) Prosjekt/Tema: Høst, uteaktiivtetsdager, barneprosjekter

25 25 uke Egne notater Julelapper deles ut (Vedlagt) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 46 14) 15) 16) 17) Fellessamling 18) Frist levering av julelapper 19) 20) ) 22) 23) 24) 25) Barnehagen stengt Planl.dag 28) 29) 30) 26) 27) Prosjekt/Tema: Høst/Vinter, barneprosjekter HUSK: Lever julelapper senest 18.november

26 26 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) Kirkebesøk 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 50 12) 13) Luciafeiring 14) 15) 16) 17) 18) 51 19) 20) Nissefest 21) 22) 23) 24) Juleaften 25) 1.juledag 52 Julebarnehage i Hommelvik barnehage 26) 2.juledag 27) 28) 29) 30) 31) Nyttårsaften Prosjekt/Tema: Jul Høytid; Advent, Lucia, nissefest

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE 2012 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende 1 INNHOLD s. 3 Innledning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG AUGUST 2008 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 P-DAG 19 VELKOMMEN TIL NYTT BHG ÅR 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 HUSK: P-DAG MANDAG 18.08 BARNEHAGEN ER STENGT SEPTEMBER 2008

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2014-2015 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Elisabeth Rosenkrantz Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE

PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE PRAKTISKE OPPLYSNINGER SELEGREND BARNEHAGE INNHOLDSFORTEGNELSE Informasjon om Selegrend barnehage og personalet Ulike organer Planer og arbeidsredskaper for personalet Primærkontakt/primærgruppen Når barnet

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene!

Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016. Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Åpen SAKOMBA barnehage Informasjon og kalender 2015-2016 Sammen tar vi vare på langsomheten og øyeblikkene! Sandefjord åpen barnehage Styrer Anne Haukaas Kroken Godkjent for 37 barn Pedagogisk leder: Anne

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2015 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2015 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011

ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 ÅRSPLAN FOR BARNAS HUS for barnehageåret 2010/2011 Godkjent i samarbeidsutvalget 14.09.10. Vårt pedagogiske grunnsyn: Vi legger vekt på å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn sitt ståsted, og skape en hverdag

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Maurtua Høsten 2016 Innhold 1. Innledning s 3 2. Maurtua høsten 2016 s 4 - Personalet og barnegruppa s 4 - Uka på Maurtua s 5 - Våre temaer og mål for

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 Oppstart 31 1 2 3 4 32 Oppstart 7 8 9 10 11 33 Oppstart 14 15 16 17 18 Planleggingsdag Bhg stengt 34 21 Planleggingsdag Bhg stengt 22 23 24 Høstopprydding Ansvar: Lena Elg 25 35 Lusekampanje 28 29 30

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015

Årsplan. Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Årsplan Klinga familiebarnehage 2014 / 2015 Innholdsfortegnelse: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Innledning Målsetning/Tema Temaplan Overgang fra barnehage til skole Barnegruppene og personalet Rammeplanens 7

Detaljer

Plan for foreldresamarbeid

Plan for foreldresamarbeid Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Praktisk informasjon:

Praktisk informasjon: Årshjul for Folen Dette årshjulet er ment som et arbeidsredskap for de ansatte på avdelingen, samt som informasjon for foreldre og foresatte om vår virksomhet. Målet vårt med dette er å lette planleggingsarbeid

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe STOREBJØRN PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, 0KTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe STOREBJØRN Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Storebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Velkommen til Markaplassen Barnehage!

Velkommen til Markaplassen Barnehage! Velkommen til Markaplassen Barnehage! Et lite hefte med informasjon om oss Markaplassen 192, 7054 Ranheim Telefon: 73 57 04 30 E-post: vera@markaplassen-barnehage.no Hjemmeside: www.markaplassen-barnehage.no

Detaljer

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014

SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 SYDSKOGEN BARNEHAGE - årsplan 2013-2014 BØDALEN OPPVEKSTSENTER Sydskogen barnehage Sydskogen skole Torvbråten skole Styringsdokumenter: Barnehagen styres av barnehageloven og rammeplanen som er en forskrift

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS!

SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! SYKEHUSBARNEHAGEN INFORMASJONSHEFTE. VELKOMMEN TIL OSS! OM SYKEHUSBARNEHAGEN. Sykehusbarnehagen liger på hjørnet av Anders Sandvigsgate og Søndre gate i to gule hus innenfor et rødt gjerde. Innkjøring

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2013-2014 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

August Tilvenning

August Tilvenning August 203 Tilvenning Nye barn og voksne blir kjent på avdelingene. Alle skal føle seg velkommen og verdifull. Her i barnehagen skal alle få bli sitt beste jeg.. 28. august skal Humorbarna på kystmuseet

Detaljer

Årsplan Glomfjord barnehage

Årsplan Glomfjord barnehage Årsplan Glomfjord barnehage 2014-2015 Glomfjord barnehage, Stakmyrveien 23, 8160 Glomfjord Tlf styrer: 75 71 09 05 Tlf kontor: 75 71 09 00 Mail: Tove.Solhaug@meloy.kommune.no Middagstuva: 75 71 09 03 Reben:

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder

MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE. Foresattes navn. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder MELBU BARNEHAGE SAMARBEIDSAVTALE HJEM /BARNEHAGE Barnets navn.. Født Foresattes navn. Tlf. privat. Tlf. jobb. Er tildelt plass på : Avdeling Fra dato Oppholdstid Pedleder Andre samarbeidspartnere. Vi inngår

Detaljer

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015

Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Årsplan Øversveen Barnehage 2014 2015 Side 1 En ring av gull En riktig stor Med plass til alle hender Der ingen er størst Der ingen er minst Der ingen er først Der ingen er sist Vi holder fast så alle

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage

Årsplan for foreldre Gamleskolen barnehage Årsplan for foreldre 2013-2014 Gamleskolen barnehage BARNEHAGEN SKAL I SAMARBEID OG FORSTÅELSE MED HJEMMET IVARETA BARNAS BEHOV FOR OMSORG OG LEK, OG FREMME LÆRING OG DANNING SOM GRUNNLAG FOR ALLSIDIG

Detaljer

Hovedmål for Lønneberget:

Hovedmål for Lønneberget: Hovedmål for Lønneberget: Vi ønsker at Lønneberget skal være en barnehage for alle, med felles fokus, felles gleder og felles gjennomføring! En barnehage med TID - tid til undring, tid til omsorg og tid

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan. Kilden barnehage

Årsplan. Kilden barnehage Årsplan Kilden barnehage 2014-2015 Kropp, bevegelse og helse 2 Innhold Velkommen til nytt barnehageår i Kilden 3 Innledning 3 Barnehagens visjon 3 Barnehagens pedagogiske plattform 3 Satsningsområde 2014/15

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016

Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Årsplan Klinga familiebarnehage 2015 / 2016 Innledning: Velkommen til et nytt barnehageår! Vi gleder oss til å møte dere igjen og til å bli godt kjent med dere som er ny fra høsten. Årsplanen skal gi foreldre,

Detaljer

årsplan for rustadskogen barnehage

årsplan for rustadskogen barnehage årsplan for rustadskogen barnehage 2009 Småforskerne i Ås kan, vil og våger! www.rustadskogenbarnehage.no godkjent i SU 31.03.09 innhold: s.2 Presentasjon av Rustadskogen barnehage s.3 Årsplanen Pedagogisk

Detaljer

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET

2017/2018 ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET ÅRSPLAN MALANGEN BARNEHAGE AVDELING MALANGSEIDET 2017/2018 Tlf nummer til barnehagen: 90232583 Mail adresse fagleder: Marita marita.helene.johansen@balsfjord.kommune.no Enhetsleder: An-Magritt an-magritt.asplund@balsfjord.kommune.no

Detaljer

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to

Årsplan 2014-2015. for. Avd. Du og jeg og vi to Årsplan 2014-2015 for Avd. Du og jeg og vi to Velkommen til Amigos Barnehage! Informasjon om barnehagen Amigos barnehagen har 3 eiere og 11 avdelinger i forskjellige bydeler i Oslo, og startet sin virksomhet

Detaljer

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon

Velkommen til. Sentrum Barnehager Informasjon Velkommen til Sentrum Barnehager Informasjon INNLEDNING. Velkommen til Sentrum barnehager. Dette informasjonsskrivet er ment å gi dere generell informasjon om barnehagene. Dette skrivet vil fungere som

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2009-10 ÅRSPLAN 09/1 0 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et utgangspunkt for samarbeid med foreldrene.

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Årsplan Sentrum barnehager

Årsplan Sentrum barnehager Årsplan Sentrum barnehager 2016-2017 Voldsminde og Nedre Elvehavn barnehage Innhold: Generell del: Innledning side 3 Presentasjon av enheten side 3 Ny i barnehagen side 3 Samarbeid hjem/ barnehage side

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

HELGEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER FOR 2015/2016 INNHOLD

HELGEN BARNEHAGE ÅRSKALENDER FOR 2015/2016 INNHOLD ÅRSKALENDER FOR HELGEN BARNEHAGE 2015/2016 INNHOLD 2. Velkommen 2. Telefonnummer til barnehagen 2. Personal og barnegruppa 3. Vår visjon 5. Litt om året 6. Høstferielapp 9. Verdt å vite 11. Om ferieskjemaene

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Eplekarten barnehagekalender

Eplekarten barnehagekalender Eplekarten barnehagekalender 2017-2018 Velkommen til et nytt barnehageår! August I år hareplekartens satsningsområde fått tittelen «Årets gang». Målet vårt er å fordype oss i det typiske gjennom året,

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Årsplan 2016/ 2017 for Berger barnehage

Årsplan 2016/ 2017 for Berger barnehage «Lek er næring til all læring» Årsplan 2016/ 2017 for Berger barnehage Tyriveien 1 3075 Berger Tlf: 46935982 E-post: bente.haukeland@svelvik.kommune.no Postadresse: Postboks 40, 3061 Svelvik www.svelvik.kommune.no

Detaljer

Velkommen til Tøffe barnehage

Velkommen til Tøffe barnehage Velkommen til Tøffe barnehage Årsplan del 1 2013-1016 FORORD Velkommen til Tøffe Barnehage! Dette er del en av vår årsplan. Denne revideres hvert tredje år. Dokumentet skal gi informasjon om våre langsiktige

Detaljer

Etterstadsletta barnehage

Etterstadsletta barnehage Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Etterstadsletta barnehage Etterstadsletta barnehage endre.hakonsen@bgo.oslo.kommune.no Telefon: 94786795 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Informasjonshefte. Grini barnehage. Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE

Informasjonshefte. Grini barnehage. Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE Informasjonshefte Grini barnehage Stort å være liten BÆRUM KOMMUNE Barnehagens historie I 2003 ble Briskehaugen barnehage og Fossum barnehage slått sammen og fikk navnet Grini barnehage. Briskehaugen barnehage

Detaljer

Vedtekter for Småtroll Barnehage

Vedtekter for Småtroll Barnehage Vedtekter for Småtroll Barnehage VEDTEKTER FOR SMÅTROLL BARNEHAGE. 1. Barnehagen drives i samsvar med Barnehageloven og Rammeplan for barnehager, og departementets forskrifter, retningslinjer og merknader

Detaljer

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NYPVANG ÅPEN BARNEHAGE 2014-2015 Visjon Lykkelig barndom På Nypvang åpen barnehage og Nypvang barnehage skal hverdagen preges av trygghet, trivsel og tilhørighet for barn, foreldre og personale.

Detaljer

Årsplan for skolefritidsordningen

Årsplan for skolefritidsordningen Berlevåg skole Årsplan for skolefritidsordningen SFO skal være et sted hvor barnet opplever å bli ivaretatt, og hvor det finner helhet og sammenheng i hverdagen. Virksomheten legger til rette for lek,

Detaljer

Årsplan Snøde barnehage

Årsplan Snøde barnehage Årsplan Snøde barnehage 2016-2017 Årsplanen bygger på lov om barnehager, rammeplanen og virksomhetsplan for Snøde barnehage 2012-2017. Årsplanen gir konkret informasjon om hva vi skal jobbe med i 2016-17.

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016

Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Marihøna Høsten 2016 1 Innhold 1. Innledning side 3 2. Marihøna høsten 2016 Personalet side 4 Barnegruppa side 4 Våre temaer og mål for perioden side 5-8

Detaljer

FJELLHAGEN BARNEHAGE

FJELLHAGEN BARNEHAGE FJELLHAGEN BARNEHAGE Årsplan 2015/2016 Om Fjellhagen barnehage Fjellhagen barnehage ble åpnet med tre avdelinger i 1979. Ved siden av lå Førskolen for hørselshemmede, som ble Mellomfjell barnehage med

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll

TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll TILSYNSRAPPORT - lovlighetskontroll Tilsyn med barnehager er hjemlet i Lov om barnehager 8 og 16. Formannskapet vedtok i sak 0264/11 en plan for systemrettet tilsyn i trondheimsbarnehagene. På bakgrunn

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

FORELDREMØTE

FORELDREMØTE FORELDREMØTE 26.09.17 Legger ut PowerPointen fra foreldremøtet. Kommentarer: SFO leder snakket om hvor viktig leken er for barnas læring. Se gjerne plakat som henger ved døra til SFO. Det ble bestemt ved

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING

ÅRSPLAN 2012/13. Skafjellåsen barnehage INNLEDNING ÅRSPLAN 2012/13 Skafjellåsen barnehage INNLEDNING Årsplanen er arbeidsredskap for personalet, og skal synliggjøre for foresatte og samarbeidspartnere hva barnehagen vektlegger i barnehageåret 2012/13.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR GRAVDAL BARNEHAGE 2009/2010 Side 1 av 5 Barnehagens årsplan er en forlengelse av virksomhetsplanen i kommunen, som er gjeldende for alle barnehagene. Barnehagenes

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN

SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN SLANGSVOLd BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017-2018 Slangsvold barnehage, Veumveien 88, 1613 FREDRIKSTAD Tlf: 69 39 07 30, E-post: reneca@aadalenbarnehager.no VELKOMMEN Hei, og velkommen til Slangsvold barnehage! Denne

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting!

AUGUST Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Ingen kan alt - alle kan noe! Små ting er ikke småting! AUGUST LITJKROKEN: Tilvenning. Denne måneden skal vi ha et overordnet fokus på å bli kjent med hverandre og miljøet i barnehagen. Det er veldig individuelt hvordan et barn venner seg til sine nye omgivelser,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FLØYA BARNEHAGE 2017/2018 PERSONALET I FLØYA BARNEHAGE: Enhetsleder Pedagogisk leder Fagarbeider Assistent Grethe Kristin U. Neergaard Linda Tollefsen Anita Bævre Ingebjørg Stenhaug Kristin

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november

Planleggingsdager 2015. Fredag 2. januar Fredag 6. februar Fredag 15. mai Mandag 03.august Fredag 09. november 2015 07:00 Barnehagen åpner 07:00 08:30 Frilek inne 08:30 09:00 Frokost 09:00 11.15 Tilrettelagte aktiviteter ute og inne 11:15 11:30 Håndvask/stell 11:30 12:00 Lunsj Planleggingsdager 2015 Fredag 2. januar

Detaljer

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede»

Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» Nærlandparken barnehage 2014-2015 VISJON: «Trivsel lek og glede- med voksne som er tilstede» VELKOMMEN TIL NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE Vi har med å ha tatt i mot barnet deres tatt på oss en veldig viktig oppgave

Detaljer

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1

ÅRSPLAN. BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 ÅRSPLAN BRUNES NATURBARNEHAGE 2015-2016 Del 1 Vår visjon: Trivelig og annerledes en herlig barndom Trivelig fordi barnehagen består av glede, humor, trivsel, felleskap og positivitet Annerledes fordi barnehagens

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1) og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer