ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE"

Transkript

1 2011 ÅRSPLAN HOMMELVIK BARNEHAGE Du har noe ingen andre har Ingen er som deg Du kan mye har litt av hvert å lære meg Glad for at jeg møtte deg. Åpen, nyskapende og samhandlende

2 2 INNHOLD Side 2: Innholdsfortegnelse Side 3: Velkommen Side 4: Personalet i Hommelvik barnehage En oversikt Side 5: Våre kontaktpunkter Slik får du tak i oss Side 6: Vår visjon Side 7: Barnehagens pedagogiske grunnsyn Side 8: Slik jobber og tenker vi.. Side 9: Foreldresamarbeid på Hommelvik barnehage Side 11: Kosthold i Hommelvik barnehage Side 12: Konkrete planverk vi jobber etter.. Side 13: Kort om de ulike planverkene Side 14: Årskalender for Hommelvik barnehage Side 27: Påskelapper for 2011 Side 28: Sommerlapper for 2011 Side 29: Julelapper for 2011

3 3 VELKOMMEN! Velkommen til Hommelvik barnehage! Barnehagen ble startet i 1978, og ble i 1990 påbygd. Høsten 2009 ble det satt opp et midlertidig, eksternt bygg, som i dag huser barnehagens utegruppe. I dag er barnehagen organisert slik (pr.1.februar 2011); - Villa Utsikten: Ei barnegruppe med 1-åringer, i dag med 12 barn - Tirilltoppen: Ei barnegruppe med 2 og 3 åringer, i dag med 16 barn - Lønneberget: Ei barnegruppe med 2 og 3 åringer, i dag med 16 barn - Junibakken: Ei barnegruppe med 28 barn totalt. Denne gruppa er inndelt slik: 10 barn med 5-åringer som er førskolebarn 15 barn med 4-åringer 3 barn med 3-åringer - Utegruppa: Et obligatorisk tilbud ved Hommelvik barnehage, som består av 4 -og 5 åringene på Junibakken annenhver uke gjennom året. Vår organisering av barnehagen endres ift våre søkere hvert år Trer i kraft fra august hvert år. Derfor er organiseringen dynamisk, og vil variere fra år til år. Åpningstiden vår er Hver av våre grupper har en pedagogisk leder og/eller førskolelærer, og flere fagarbeidere/assistenter. Bemanning på den aktuelle gruppe bestemmes av antall barn og deres oppholdstid. Ellers består barnehagens bemanning av renholder, vaktmester og styrer. I perioder kan vi ha følgende faggrupper/personer inne i barnehagen; Spesialpedagog/ressurspedagog, tospråklige assistenter, personer med behov for arbeidspraksis samt skoleelever/studenter/lærlinger i utdanning. Kos dere med årets årsplan

4 4 Personalet i Hommelvik barnehage - Barnehageåret 2011 Styrer: Trond Ove Sandvik Styrers stedfortreder: Elin F. Lorentzen Permisjoner: Helga Johannesen (Tilbake mars 2011) Avdeling Villa Utsikten: Ped.leder: Elin F. Lorentzen Førskolelærer: Helga S. Johannesen Assistent: Sissel Hansen Assistent: Gunn Øwre Assistent: Jan Inge Larsen Spesialpedagog: Eva B. Hansen Avdeling Lønneberget: Ped.leder: Sissel R. Haarberg Assistent: Elbjørg Olsen Assistent: Bente Ness Assistent: Astrid Aas Avdeling Tirilltoppen: Ped.leder: Elin F. Stjern Assistent: Torstein Dybvad Assistent: Heidi Stav Assistent: May L. Hammer Avdeling Junibakken/Utegruppa: Ped.leder: Mette Widerøe Førskolelærer: Kristin R. Hansen Assistent: Ingrid Sandmark Assistent: Brit Sveian Assistent: Laila Pedersen Assistent: Elise M. Lerfald Fagarbeider: Oddny Sveian Flere av våre ansatte har deler av sin stilling knyttet til flere avdelinger. I oversikten er de satt opp på den avdelingen de pr. februar 2011 har størst stilling.

5 5 VÅRE KONTAKTPUNKTER SLIK KAN VI NÅS Styrer telefon: Villa Utsikten telefon: Styrer mobiltlf: Lønneberget telefon: Styrer e-post: Tirilltoppen telefon: Hjemmeside: Junibakken telefon: Utegruppa telefon: E-post pedagogisk leder på Villa Utsikten: E-post pedagogisk leder på Lønneberget: E-post pedagogisk leder på Tirilltoppen: E-post pedagogisk leder på Junibakken/Utegruppa: Det er ikke alltid dere vil oppnå kontakt på telefon. Barnegruppa kan for eksempel være på tur.. Likeledes er ikke alltid styrer på kontoret. Prøv derfor et annet nummer på barnehagen for å oppnå kontakt med oss, om du ikke lykkes på første forsøk. Se også på Facebook for eventuelt oppdatert ny informasjon fra barnehagen- Her finner du Hommelvik barnehage sin firmaside på Facebook:

6 6 VÅR VISJON Hommelvik barnehage skal være verdens beste barnehage å være i, for både store og små I DETTE LEGGER VI: Tilstedeværelse - at vi tar vare på og har øye for selve opplevelsen og undringen sammen med barn Å etterleve Malvik kommune sine verdier; Åpen, nyskapende og samhandlende At barndommen er en verdi i seg selv og dermed må vernes om og dyrkes At barn er kompetente og blir sett og hørt og opplever likeverd At det er høyt under taket og rom for meningsutveksling At hos oss er både små og store trygge på seg selv og hverandre Barn og voksnes (foreldre og ansatte) medvirkning Varierte opplevelser gjennom året Omsorg leik - læring Mye humor og glede

7 7 Pedagogisk grunnsyn - Hommelvik barnehage Pedagogisk grunnsyn er de verdier og holdninger som ligger til grunn for alt vi foretar oss i barnehagen. Dette gjenspeiles i vårt daglige arbeid og i måten vi forholder oss til barna, foreldrene og det øvrige personalet på. Hvilke aktiviteter vi velger, hvordan vi planlegger og tilrettelegger dagene sier også noe om vårt pedagogiske ståsted. Med ny erfaring og kunnskap, vil grunnsynet hele tiden endres. I ei personalgruppe er alle som jobber sammen forskjellige, og det blir da viktig at vi hele tiden diskuterer verdier og holdninger for å finne en felles plattform det kan jobbes ut fra. Dette synes vi i Hommelvik barnehage er viktig å jobbe med, og vi har kommet fram til at følgende setning er bærende for vårt pedagogiske arbeid: All god og positiv læring og utvikling for barn og voksne, forutsetter et sterkt fundament av trygghet! Dette innebærer for Hommelvik barnehage at vi tilstreber å jobbe med å skape trygghet for voksne og barn i alle typer situasjoner. Dette for å skape et best mulig grunnlag for glade og motiverte barn og voksne, som trives i hverdagen og ønsker å lykkes med de utfordringer de møter. Vårt pedagogiske grunnsyn må sees i relasjon til barnehagens hovedmål: Vår oppgave er å forberede hvert enkelt barn på en best mulig tilpasset måte. Når barnehagetiden er over skal barnet stå optimalt rustet på alle områder for å møte fremtiden. Vårt pedagogiske grunnsyn og hovedmål, er noe alle voksne i Hommelvik barnehage har forpliktet seg på, gjennom å være delaktige i utarbeidelsen. Dette har for vår del vært en prosess over nesten 2 år. Likeledes er både samfunnet og hver enkelt av oss i stadig endring. Av den grunn er verdi -og holdningsdebatter et stadig tilbakevendende tema i barnehagen vår. Det vil være avgjørende at de voksne i barnehagen er oppdatert på den generelle samfunnsutviklingen, for og til enhver tid kunne skape best mulige trygge rammer for det enkelte barn ift hva det møter og skal møte av utfordringer i hverdagen.

8 8 Hommelvik barnehage - Slik jobber og tenker vi Utfordringen for den enkelte barnehage, herunder Hommelvik barnehage, er å synliggjøre hvordan årsplanen gjenspeiler alle overordnede styringsdokumenter og planverk. Vi vil illustrere Hommelvik barnehage sin måte å tenke dette på slik: DET SOSIALT KOMPETENTE BARNET Antall, Antall, rom rom og form Leik og hverdagsaktiviteter Nærmiljø og samfunn Natur, miljø og teknikk Omsorg og oppdragelse Utvikling TRYGGHET Glede Læring Etikk, religion og filosofi Tilhørighet Kunst, kultur og kreativitet Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse

9 9 FORELDRESAMARBEID PÅ HOMMELVIK BARNEHAGE To spesifikke paragrafer i barnehageloven regulerer samarbeidet mellom oss i barnehagen og foreldre/foresatte; *Lov om barnehager 1. Formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. *Lov om barnehager 4. Foreldreråd og samarbeidsutvalg For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. På Hommelvik barnehage har vi ut i fra dette valgt å jobbe med disse situasjonene/foraene i forhold til vårt samarbeid med foreldre/foresatte: - Hente/bringe situasjonen Her møtes vi daglig, og utveksler siste nytt av informasjon og oppdateringer til hverandre. Denne situasjonen er og blir vårt felles viktigste treffpunkt i forhold til barnet. - Foreldresamtaler Avholdes for nye barn to ganger første året, deretter en gang årlig. Både foreldre/foresatte og personalet i barnehagen kan be om flere samtaler, ved behov.

10 10 - Foreldremøter Vi avvikler på Hommelvik barnehage i utgangspunktet ett foreldremøte på høsten, og en dugnad i barnehagen på våren. Likevel kan det oppstå nødvendighet av å avvikle flere foreldremøter i løpet av året. Innhold på foreldremøter kan variere, fra rene faglige møter til møter med mer praktisk innhold. Barnehagen gir også tilbud om et eget foreldremøte for nye foreldre/foresatte på juni, for å gi våre nye en god start. - Foreldreråd Barnehagens foreldreråd består av alle foreldre/foresatte med barn i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme barnas fellesinteresser og skal bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Foreldrerådet velger hver høst representanter fra sine grupper inn i barnehagens samarbeidsutvalg. - Samarbeidsutvalget (SU) Består av valgte foreldrerepresentanter og representanter fra barnehagens personale. Foreldre og ansatte skal være likt representert i antall. SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. - Andre kontaktpunkt vi benytter oss av Barnehagen har i ulike situasjoner behov for informere og varsle foreldre/foresatte. I slike situasjoner benytter barnehagen seg av følgende virkemidler: Diverse informasjonskriv/oppslag på gruppene, fortløpende informasjon på Facebook, telefonisk kontakt, e-post og sms varsling. Hommelvik barnehage ønsker å tilstrebe et så godt samarbeid med foreldre/foresatte som overhodet mulig! Dette da vi vet hvor viktig dette er for at barna skal ha det best mulig. Foreldre/foresatte skal alltid ha mulighet for å ta kontakt, enten ved hente/bringesituasjonen eller via telefon. Vi oppfordrer foreldre/foresatte å ta kontakt, be om samtaler eller en prat når de føler behov for dette. Barnehagen er her for barna Men også for foreldrene!

11 11 KOSTHOLD I HOMMELVIK BARNEHAGE Hommelvik barnehage har ikke spesifikt fokus på kosthold, MEN vi er opptatt av at barna våre skal få ett variert og riktig kosthold. Dette innebærer at vi tilbyr pr i dag ett brødmåltid med diverse sorter pålegg å velge i. Vi prøver å tilstrebe ett varmt måltid i uka. Dette har vi avsatt voksenressurser til. Vi tilbyr også av og til ulike typer kornblandinger og youghurt. I tillegg tilbys barna frukt/grønt daglig i barnehagen. FROKOST KL Medbrakt matpakke Barna tilbys drikke av barnehagen. (Vann eller melk) FORMIDDAGSMAT CA. KL BRØDMÅLTID fire ganger per uke vi tilbyr et mellomgrovt brød, og/eller grovt knekkebrød med et variert utvalg av pålegg og grønnsaker/frukt som tilbehør. Drikke er lettmelk / ekstra lettmelk og vann KORNBLANDINGER tilbys barna av og til, enten som supplement, eller som erstatning for brødmåltid VARMMAT en gang per uke ETTERMIDDAGSMAT CA Barna spiser medbrakt matpakke Barna tilbys frukt/grønt og/eller youghurt Barnehagen stiller med drikke I forbindelse med barnas fødselsdager, synes vi i Hommelvik barnehage det er helt ok at man også innen matveien gjør stas på barna. Barna får selv medvirke til hva de ønsker seg på dagen sin, alternativt er det også enkelte foreldre/foresatte som ønsker å bidra med noe hjemmefra. Det syns vi er flott. Om det skulle være spørsmål knyttet til kosthold i barnhagen Ta kontakt med ped.leder på din avdeling.

12 12 KONKRETE PLANVERK VI JOBBER UT I FRA VED HOMMELVIK BARNEHAGE ÅRET 2010 Her følger en oversikt over de planene vi personalet bruker som arbeidsverktøy i løpet av året Det er disse planene som danner grunnlaget for barnehagehverdagen til barna. Vi vurderer jobben vår kontinuerlig. Og vi skriftliggjør våre vurderinger hvert halvår på bakgrunn av disse planene. Disse vurderingene danner så grunnlag for våre nye planer. - Tiltaksplan Denne skisserer vår satsning i forhold til alle kommunale barnehagers virksomhetsplan - De 7 fagområdene Beskriver hvordan vi årlig jobber med fagområdene - Hverdagsaktivitetene i barnehagen En beskrivelse av hvordan barnehagehverdagen vår er - Faste aktiviteter/tradisjoner Dette er aktiviteter og tradisjoner vi markerer hvert år i barnehagen vår

13 13 KORT OM DE ULIKE PLANVERKENE. Tiltaksplan: For 2011 er de 4 hovedsatsningene for de kommunale barnehagene i Malvik følgende; - Barnehagen skal skape et læringsmiljø som legger vekt på barns trivsel - Barnehagen skal sikre utvikling og kvalitet gjennom systematisk, åpen, og planlagt vurdering - Barnehagen skal være en arena for barns sosiale utvikling - Personalet skal være aktivt deltakende i virksomhetens faglige utvikling Disse kan det leses mer om i Virksomhetsplan for virksomhet barnehage i Malvik kommune. Den blir å finne i oppdatert versjon på hjemmesiden til Malvik kommune; De 7 fagområdene: Hommelvik barnehage har beskrevet hvordan man jobber med de ulike fagområdene ift de ulike aldersgruppene. Dette kan man lese mer om på hjemmesiden til Malvik kommune (under Hommelvik barnehage,) eller dere kan be om å få det tilsendt pr papir eller e.post. Hverdagsaktivitetene: Disse er i all hovedsak lik på de ulike avdelingene, dog med noe forskjell i utførelse og ift klokkeslett. Disse kan etterspørres på avdelingene. Kan fås i papirutgave eller på e-post ved etterspørsel. Blir også å finne på hjemmesiden, som beskrevet over. Faste aktiviteter/tradisjoner: Disse vil dere finne inkludert i årskalenderen, som er en del av denne årsplanen. Likeledes vil disse synliggjøres i avdelingenes månedsplaner og månedsbrev. Hele denne årsplanen vil også bli å finne på hjemmesiden til Malvik kommune > Hommelvik barnehage.

14 14 For første gang på Hommelvik barnehage prøver vi i år å lage en årskalender for dere foreldre. Denne er tenkt som en grovplan over ulike aktiviteter og tradisjoner vi utfører i barnehagen. Dette for allerede nå å gi dere en oversikt over hva som skal skje i I tillegg kan dere bruke den som Kalender! Heng den gjerne på en vegg eller kjøleskapet, så har dere til enhver tid oversikt over det som skjer i barnehagen I tillegg vil dere da ha våre telefonnummer og e-postadresse lett tilgjengelig. Dere vil i tillegg, som før, motta månedsplaner og månedsbrev fra avdelingene. Dette er en ny vri fra vår side. Vi fyller årsplanen med mindre planverk, og erstatter med mer praktisk informasjon. Vi håper dette vil falle i smak. Vi ønsker årsplanen skal være mest mulig brukervennlig! Gi gjerne tilbakemeldinger til avdelingene hvordan dere oppfatter denne endringen. (Planverkene kan dere fortsatt etterspørre og få enten tilsendt på e-post eller i papirform Se side 13). Vi vil også minne om at vi mer eller mindre daglig informerer og legger ut nyttige ting/linker på firmasiden til barnehagen på Facebook. Er du enda ikke tilhenger av denne siden? Gå da til: og klikk liker. Så får du varsel om oppdateringene våre rett inn på hjemsiden din Vi legger med sist i årsplanen i år: Påske, sommer og julelapper for Disse finner dere frister for levering av inne i årskalenderen, samt at påminnelser selvsagt kommer på Facebook og på SMS. Lappene kan nappes ut av årsplanen når dere skal levere dem. Så! Bla om og heng opp

15 15 uke 52 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 1.nyttårsdag 2) 1 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) ) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 5 24) 25) 26) Musikkskolen 27) 28) 30) 31) Prosjekt/Tema: Vinter, barneprosjekter

16 16 uke 5 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31) 1) 2) Musikkskolen 3) 4) 5) 6) 6 7) 8) 9) Musikkskolen 10) 11) 12) 13) 7 14) 15) 16) Musikkskolen 17) Karneval Fellessamling 18) 19) 20) 8 Vinterferie uke SU møte denne uka Prosjekt/Tema: Karneval, barneprosjekter 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27)

17 17 uke 9 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 28) 1) 2) Musikkskolen 3) 4) 5) 6) 10 7) 8) 9) Musikkskolen 10) 11) 12) 13) Påskelapper deles ut (Vedlagt) 14) 15) Barnehagedagen. Foreldrekaffe 21 22) 23) 24) Uteaktivitetsdag 28) 29) 30) 31) Frist levering av påskelapper 16) 17) 18) 19) 20) 25) Uteaktivitetsdag 26) 27) Sommertid (1 time fram!) Prosjekt/Tema: Barneprosjekter - Uteaktivitetsdager

18 18 uke 13 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 14 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Sommerferielapper deles ut (Vedlagt) Påske- Barnehage på Solstrand 11) 12) 13) 14) 15) Fellessamling 18) 19) 20) 21) Skjærtorsdag 25) 2. påskedag Prosjekt/Tema: Påske, vår - Foreldresamtaler 22) Langfredag 26) 27) 28) 29) Siste frist for innlevering av ferielapper! 16) 17) Palmesøndag 23) Påskeaften 30) 24) 1. påske dag

19 19 uke Egne notater Man kan velge mellom dag 1 & dag 2 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 2) 3) 4) Dugnad Dag 1, ) Dugnad Dag 2, ) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Barnehagen stengt Planl.dag 17) Frigjørings dagen 23) 24) 25) Fellessamling 18) 19) 20) 21) 22) 26) 27) 28) 29) 1) Off. høytidsdag Prosjekt/Tema: Vår, 17.mai Førskoleuker. Foreldresamtaler Dugnadene annonseres på Facebook når det nærmer seg.

20 20 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 30) 31) 1) 2) Kristi Himmel fartsdag 6) 7) 8) 9) Sommerfest i bhgen Barn og foreldre 13) 2. pinsedag 3) Barnehagen stengt Planl.dag 10) 11) Pinseaften 4) 5) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 12) 1. pinsedag 25 20) Barnehagen Stengt Planl.dag 21) 22) 23) Sankthans 27) 28) 29) 30) 24) 25) 26) 26 Prosjekt/Tema: Sommer sommeravslutning

21 21 uke 26 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 27) 28) 29) 30) 1) 2) 3) Fellesferie 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 29 Fellesferie 30 Fellesferie Sommer- Barnehage på Solstrand Sommer Barnehage på Solstrand Sommer og ferieavvikling. 18) 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31)

22 22 uke 31 Egne notater Oppstart nye barn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 32 Oppstart nye barn 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) Oppstart nye barn 15) 16) 17) 18) 19) Barnehagen stengt Planl.dag 20) 21) 22) 23) 24) 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 35 Prosjekt/Tema: Oppstart/Tilvenning

23 23 uke 35 Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) 36 5) 6) Foreldremøte kl (21) 7) 8) 9) 10) 11) 37 SU møte denne uka 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 38 19) 20) 21) 22) 23) 24) 25) 39 26) 27) 28) Fellessamling 29) 30) Prosjekt/Tema: Høst, meg selv..

24 24 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) ) 4) 5) 6) Uteaktivitets dag 7) Uteaktivitets dag 8) 9) 41 Høstferie uke 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 42 Fotografering 17) 18) 19) 20) 21) 22) 23) 43 24) 25) 26) 27) Fellessamling 28) 29) 30) Vintertid (1 time tilbake!) Prosjekt/Tema: Høst, uteaktiivtetsdager, barneprosjekter

25 25 uke Egne notater Julelapper deles ut (Vedlagt) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 31) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 46 14) 15) 16) 17) Fellessamling 18) Frist levering av julelapper 19) 20) ) 22) 23) 24) 25) Barnehagen stengt Planl.dag 28) 29) 30) 26) 27) Prosjekt/Tema: Høst/Vinter, barneprosjekter HUSK: Lever julelapper senest 18.november

26 26 uke Egne notater Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 1) 2) 3) 4) Kirkebesøk 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 50 12) 13) Luciafeiring 14) 15) 16) 17) 18) 51 19) 20) Nissefest 21) 22) 23) 24) Juleaften 25) 1.juledag 52 Julebarnehage i Hommelvik barnehage 26) 2.juledag 27) 28) 29) 30) 31) Nyttårsaften Prosjekt/Tema: Jul Høytid; Advent, Lucia, nissefest

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM

Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Kulur Årsplan 2014/2015 SKOGHEIM Vigilo er et digitalt verktøy for bruk i barnehagen Kommunikasjon med foresatte Kulur barnehager er opptatt av å kvalitetssikre kommunikasjonen

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49

ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 2 ÅNSTAD BARNEHAGE tlf. nr: 90 07 16 49 e-post adresse: sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no Ånstad: barnehagene@ibestad.kommune.no Sandra Bertinussen styrer Susann Myrvang ped.leder 80% May Kirsti Ekman

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

ASKELADDEN BARNEHAGE

ASKELADDEN BARNEHAGE ASKELADDEN BARNEHAGE Årsplan 2014/2015 2014/2015 ASKELADDEN BARNEHAGE Presteskjær, 1450 Nesoddtangen Om årsplanen Som pedagogisk virksomhet er Askeladden Barnehage knyttet opp til gjeldende lovverk for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014 / 2015 BÅSHEIM BARNEHAGE Organisasjonsnummer:971 478 926 Telefon:32 71 25 95 mobil: 48 18 45 71 E-post: post@baasheimbarnehage.no Nettside: http://www.baasheimbarnehage.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015

Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Årsplan for Skauen kristelige barnehage 2014/2015 Jon Alvssonsgate 12b, 3746 Skien Tlf. 35505415 E-post: skauen.barnehage@delk.no www.skauen.skole.no Innledning Denne kalenderen vil gi dere en oversikt

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE»

«MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» «MED ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE» Godkjent i samarbeidsutvalget 10.09.2014 Innhold Om Nordkjosbotn barnehage...........3 Mål og innhold for hverdagsaktiviteter i barnehagen vår...5 Førskoleklubb...

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg

Barndommens land. Tidens melketann. Verden er ny for ditt øye. folk er to-tre meter høye. så de må bøye seg. ned til deg Barndommens land Tidens melketann Verden er ny for ditt øye folk er to-tre meter høye så de må bøye seg ned til deg - Utdrag fra et dikt av Benny Andersen 1 Velkommen til et nytt barnehage år! Grefsen

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid.

Barndommen kan ikke forseres, den kan ikke tas igjen, og den skal ta sin tid. ÅRSPLAN 2006/2007 1 FORORD Årsplanen skal gi en oversikt over de ulike aktivitetene i barnehagen og den pedagogiske virksomheten gjennom barnehageåret. Den skal være et arbeidsredskap for personalet ved

Detaljer