Plan for foreldresamarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan for foreldresamarbeid"

Transkript

1 Plan for foreldresamarbeid Nes barnehage 2012

2 Barnehageloven. I barnehagelovens 1 står det; Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Endret ved lov 19 des 2008 nr. 119 (ikr. 1 aug 2010 iflg. res. 18 juni 2010 nr. 828). Mål. Målet med denne planen plan for foreldresamarbeid er å videreføre og videreutvikle et godt og nært samarbeid mellom barnas hjem og barnehagen. Foreldresamarbeid i hverdagen. Et av de viktigste samarbeidsområdene våre er den daglige kontakten mellom barnehagen og foreldrene i forbindelse med levering og henting av barna. Her utveksles det opplysninger om hvordan barnet har det i dag, og hvordan barnet har hatt det i barnehagen. Hver avdeling har også ei tavle i garderoben hvor de gir generell informasjon om dagen i dag, og viser bilder på digital fotoramme. Barnehagen gir ut skriftlig informasjonsmateriell som informasjonshefte, årsplan, månedsinfo, månedsplan, og diverse skriv ved spesielle anledninger. Det settes opp to foreldremøter i året, et på høsten og et på våren. På høsten blir det gitt generell informasjon som gjelder alle barna i barnehagen, og på våren har vi temamøte. Møtene blir arrangert i samarbeid mellom barnehagens ansatte og foreldrerådet. Foreldresamtale er en samtale mellom pedagogisk leder eller førskolelærer og foreldrene / foresatte til det enkelte barnet. I denne samtalen tas det opp saker som gjelder barnets trivsel og utvikling. Nye foreldre / foresatte innkalles til samtale på høsten, og inviteres til samtale på våren. De andre foreldrene / foresatte inviteres til samtale på høsten, og innkalles til samtale på våren. Foreldrene og barnehagen kan be om samtaler utover dette ved behov. Andre former for foreldresamarbeid er dugnader, foreldrekaffe, jule- og sommeravslutning, og andre uformelle sammenkomster hvor foreldrene er invitert inn.

3 Foreldreråd og samarbeidsutvalg. I barnehageloven 4 står det; For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Barnehageeieren skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. I vedtekter for de kommunale barnehagene i Ringsaker 8, pkt 8.3 står det; Det skal være et samarbeidsutvalg for barnehagene i hver resultatenhet. Samarbeidsutvalget representerer hele barnehageenheten og skal ha følgende sammensetning: 1 repr. fra hvert foreldreråd, 1 repr. fra de ansatte i hver barnehage og 1 repr. fra kommunen som eier. Kommunens representant velges av kommunestyret. Barnehageleder skal være sekretær for samarbeidsutvalget. For øvrig vises det til 4 i lov om barnehager med merknader, vedrørende samarbeidsutvalgets oppgaver og rettigheter. Foreldrerådet ( FR ). Det skal være minimum to møter i foreldrerådet hvert år. Disse blir avholdt i forbindelse med foreldremøtene høst og vår. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget innkaller til, og skriver referat fra, møtet. Barnehageleder møter på forespørsel. I tillegg kan foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget innkalle til møte i foreldrerådet for å legge frem saker som er viktige for foreldrenes forhold til barnehagen. Innspill fra foreldrerådet tas med tilbake til samarbeidsutvalget. Referat fra foreldrerådsmøte er tilgjengelig i barnehagen. På foreldremøte i september velges en foreldrekontakt og en vara for denne, på hver avdeling. Disse velges for ett år av gangen, men kan bli gjenvalgt dersom man ønsker. Foreldrekontakten er avdelingens bindeledd mellom foreldre / foresatte og barnehagen. På oppslagstavla i hver garderobe skal det finnes informasjon på hvem som er foreldrekontakt og vara med telefonnummer. Saker kan tas opp direkte med avdelingen eller med foreldrekontakten.

4 I etterkant av høstens foreldremøte settes det opp et felles møte for alle foreldrekontaktene med vara. Barnehageleder har ansvar for å innkalle til møtet. På møtet orienterer barnehageleder om plan for foreldresamarbeid, og foreldrekontaktene velger to representanter med vara til samarbeidsutvalget. Hver måned skal det være et samarbeidsmøte mellom pedagogisk leder på avdelingen og foreldrekontakten m/ vara. Pedagogisk leder har ansvar for å innkalle til samarbeidsmøte. I dette møtet drøfter man saker og problemstillinger av felles interesse som foreldrene har meldt til avdelingen eller foreldrekontakten slik at man kan samarbeide om veien videre. Hvis saken er omfattende, eller at man ikke finner felles løsning, skal pedagogisk leder ta saken videre til barnehageleder. Avhengig av sakens karakter tar barnehageleder saken videre til samarbeidsutvalget eller til barnehageeier. Foreldrekontakten kan velge å ta saken videre til foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget, slik at disse tar saken til barnehageleder. Saker som tas opp på samarbeidsmøtet blir referert på månedsinfoen til foreldre / foresatte. Samarbeidsutvalget ( SU ). I Nes barnehage består samarbeidsutvalget av to representanter fra foreldrene / foresatte, to representanter fra de ansatte, og en representant fra kommunen. Barnehageleder er sekretær, og har møte-, tale- og forslagsrett. Representantene fra foreldrene og de ansatte velges for ett år av gangen. Det er mulig å bli gjenvalgt hvis man ønsker. Kommunens representant følger valgperioden. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv på første møte om høsten. Dette innebærer at de velger hvem som skal være leder og nestleder. Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom barnehagen og foreldrene / de foresatte, og er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold. I følge forskriftene til barnehageloven er samarbeidsutvalgets oppgaver blant annet; - Samarbeidsutvalget skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten. - I andre saker er samarbeidsutvalget et rådgivende organ. - Samarbeidsutvalget skal være et kontaktskapende organ for partene i barnehagen. - Samarbeidsutvalget skal arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet. - Eksempel på andre oppgaver/ saker i samarbeidsutvalget kan være; orientering fra barnehagen, orientering om prosjekt, evaluering av foreldrearrangementer, tema til foreldremøte på våren, spesielle saker fra foreldrene, og svare på høringsuttalelser. - Barnehagens eier har plikt til å forelegge samarbeidsutvalget saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomheten og forholdet til foreldrene. Eksempel på slike saker er; driftsendringer og utnyttelse av ute- og innearealer. - Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor - og melde fra til eieren dersom barnehagen ikke

5 drives innenfor rammene av gjeldende lover og forskrifter, barnehagens vedtekter og budsjett. Det settes i utgangspunktet opp fire møter i samarbeidsutvalget gjennom året. Barnehageleder innkaller til møtene. Ved ytterligere behov blir det satt opp flere, evt kan møter bli avlyst dersom det ikke er saker. Leder i samarbeidsutvalget fungerer som møteleder, og sekretær, barnehageleder, skriver referat. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Saksliste til møtene henges opp på tavla i hver garderobe i forkant av møtene. Foreldre / foresatte er velkomne til å melde saker av felles interesse til samarbeidsutvalget. Dette gjøres da via pedagogisk leder eller foreldrekontakt. Referat fra møtene i samarbeidsutvalget er tilgjengelige i barnehagen. Foreldreutvalget ( FU ). Foreldreutvalget er ei arbeidsgruppe som består av foreldrekontakter med vara fra hver av barnehagens avdelinger. Foreldreutvalget har ansvar for foreldrekasse, og planlegging og gjennomføring av ulike foreldrearrangementer gjennom året. Disse arrangementene er i utgangspunktet ; Julegrantenning, 17.mai og sommeravslutning. Foreldreutvalget kan på oppdrag fra samarbeidsutvalget eller barnehageledelsen bistå med andre oppgaver som f.eks dugnader. Foreldrerepresentantene i samarbeidsutvalget, SU, innkaller til arbeidsmøtene.

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013

Vedtekter. Huskestua Barnehage 12. August 2013 Vedtekter Huskestua Barnehage 12. August 2013 Innholdsfortegnelse 1. Eierforhold 2 2. Formål 2 3. Foreldreråd og samarbeidsutvalg 3 4. Plasstilbud og åpningstider 3 5. Opptaksmyndighet 3 6. Opptakskriterier

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT

Detaljer

VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE. Utrustet for livet og framtiden

VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE. Utrustet for livet og framtiden VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR BARNEHAGE VEDTEKTER FOR Skauen kristelige BARNEHAGE Utrustet for livet og framtiden 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. STYRINGSORGANER 3 3A BARNEHAGENS STYRE 3 3.1. STYRETS MEDLEMMER 3 3.2 STYRETS

Detaljer

[SKRIV INN FIRMANAVN]

[SKRIV INN FIRMANAVN] Inderøy kommune MAL Vedtekter for kommunens foreldreråd [SKRIV INN FIRMANAVN] Revidert 01.01.15 Skrevet av: Inderøy kommunale foreldreutvalg. (IKFU) Mal for vedtekter i kommunens foreldreråd. Innledning:

Detaljer

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as

VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as VEDTEKTER FOR Grashoppa Barnehage as Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 EIERFORM... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4 4 OPPTAK AV BARN... 4 4.1 Søknad

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE

PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE PLAN FOR SAMARBEID HJEM BARNEHAGE I EIDSVOLL KOMMUNE Gjennom et godt samarbeid vil barnehagen legge vekt på foreldrenes medvirkning gjennom den daglige kontakten, foreldresamtaler og foreldremøter for

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage

Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage Vedtekter for Reisa Montessoribarnehage 1 EIERFORHOLD Reisa Montessoribarnehage er en privateid barnehage for barn i alder 0-6 år. Barnehagen eies av Reisa Montessoriforening og er organisert som en forening.

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

1. NAVN OG EIERFORHOLD

1. NAVN OG EIERFORHOLD 1. NAVN OG EIERFORHOLD Barnehagens navn er Østheim Barnehage (heretter Barnehagen). Barnehagen er organisert som en ideel forening. Foreningen er eget rettssubjekt med begrenset og upersonlig ansvar for

Detaljer

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2

Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for stiftelsen x Barnehage BA... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Grunnkapital... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 2 6 Årsmøtets

Detaljer

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER.

FAGERBORG MENIGHETSBARNEHAGE VEDTEKTER. 11. FORELDREMØTER, DUGNADER M.M. Barnehagen arrangerer minst to foreldremøter i løpet av et barnehageår. FAU kan også arrangere foreldremøter. Alle foreldrene innkalles til foreldresamtaler to ganger i

Detaljer

Det Norske Veritas Barnehage 2015

Det Norske Veritas Barnehage 2015 REGLEMENT FOR STIFTELSEN DET NORSKE VERITAS BARNEHAGE Fastsatt av Stiftelsestyret i Det Norske Veritas Barnehage den 22.05.2013 Revidert 12.02.2015 12.02.2015 Page 1 Table of Contents DEL 1 FORMÅL OG ORGANISERING...

Detaljer

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage

VEDTEKTER FOR Løkka barnehage VEDTEKTER FOR Løkka barnehage Opprettet: 15.01.2015 Side 1 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Barnehagens eierform er:... 3 2 FORMÅL... 3 3 STYRINGSORGANER... 3 3.1 Samarbeidsutvalg... 3 3.2 Foreldreråd... 4

Detaljer

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15

GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 GENERELL DEL ÅRSPLAN TROLLHAUGEN BARNEHAGE 2014/15 1 1. TROLLHAUGEN BARNEHAGE Trollhaugen barnehage er en 4 avdelings heldagsbarnehage. Barnehagen har til ca. 54 hele plasser for barn i alderen 0 5 år.

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012

VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 VEDTEKTER FOR DRONNINGÅSEN BARNEHAGE SA Vedtatt på årsmøtet den 24. april 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Dronningåsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE

Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Velkommen til Ormåsen oppvekstsenter ORMÅSEN BARNEHAGE Til foresatte!.. har fått plass i Ormåsen kommunale barnehage. Fra nå av skal du som foresatt og vi som personale dele ansvaret for at barnets utbytte

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL

VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL VISJON «Dysterlia barnehage skal være et godt sted å være for alle» MÅL Målet for Dysterlia barnehage er å skape et godt oppvekstmiljø som sikrer barna individuell og gruppevis omsorg og støtte. Opplevelser

Detaljer

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek VEDTEKTER FOR BLÅKLOKKEN FAMILIEBARNEHAGE 1. NAVN OG ADRESSE Blåklokken Familiebarnehage Kirkeveien 120 1344 HASLUM Tlf: 67 12 11 95 / 90 70 26 37 E-post : susanne@blaaklokken.no 2. FORMÅL Barnehagen skal

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer