VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA"

Transkript

1 VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon REVEHIET OG KNØTTELITEN HUMLA OG MAURTUA

2 VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE HOVEDMÅL: ROM FOR ALLE, RESPEKT FOR DEN ENKELTE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL VERDIGRUNNLAGET : NYSGJERRIGHET, TRYGGHET, RESPEKT, GLEDE

3 1. EIERFORM/DRIFTSFORM Skjervengan barnehage ble bygget i 2000, og åpnet Barnehagen eies og drives av Vefsn kommune, og er tilknyttet Mosjøen oppvekstsenter. Skjervengan barnehage kan ta imot barn i alderen 0-6 år, fordelt på 4 avdelinger s Knøtteliten : 0-3 år "Revehiet" : 0-3 år "Humla" : 3-6 år "Maurtua" : 3-6 år Hver avdeling har 1 pedagogisk leder og 2 assistenter. På noen avdelinger er det deltidsstillinger slik at personalgruppene består av flere enn 3 personer. Barnehagen har styrer i 100 % stilling og renholder som har daglig vask. I tillegg kommer evt. ekstra øremerkede stillinger knyttet opp mot barn med spesielle behov. 2. ÅPNINGSTID Skjervengan barnehage har en åpningstid på 10 t./dag , og har åpent 12 måneder. "Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag har barnehagen åpningstid fram til kl Dagene i "romjula" og "den stille uke" har barnehagen ordinær åpningstid. Barnehagene kan stenge eller redusere åpningstiden i forbindelse med jul og påske ut fra foreldrenes innmeldte behov." (Jfr. Vedtekter for kommunale barnehager) Barna skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår. 3 ferieuker skal være sammenhengende og legges til tidsrommet Avvikling av ferie i annet tidsrom enn dette kan det søkes om på forhånd til barnehagens styrer. Barnehagens 5 planleggingsdager kan regnes som barnas 4. ferieuke. Barn som begynner i barnehagen etter vil få reduksjon i foreldrebetalingen i juli måned tilsvarende det som tas ut i ferie. Hvis ferie ikke avvikles skal det betales full pris for juli måned. Sommer åpen barnehage : fra St.Hans til ca. 20. aug. avvikler barn og personale ferie. Etter hvert som det blir færre i barnehagen vil barn og personale fra avdelingene bli sammen slått etter følgende mønster: REVEHIET + KNØTTELITEN MAURTUA + HUMLA Hvis det er veldig få barn tilstede, kan alle avdelingene være sammenslått med base på fellesrommet eller en avdeling.

4 3. OPPHOLDSTID Tilbud om barnehageplasser i kommunale barnehageplasser gis som heldagstilbud med virkning fra (vedtatt i kommunestyret ) Skjervengan barnehage har 3 ulike tilbud om oppholdstid: 100 % plass (5 dager pr. uke) 80 % plass (4 faste dager pr. uke) 50 % plass (2 faste dager en uke og 3 faste dager en uke) Gebyr for for sent hentet barn vil gjøres gjeldene ved overskridelse av avtalt oppholdstid. Det gis også et tilbud om å kjøpe ekstra tid i barnehagen (dager eller timer) pris fastsatt av kommunestyret, for barn som allerede har plass. Kjøp om ekstra tid avtales med styrer. 4. NY I BARNEHAGEN/TILVENNING Alle foreldre/foresatte som har takket ja til plass for barnet sitt i Skjervengan barnehage, vil bli innkalt til samtaletime før starten i barnehagen. Da informeres det om barnehagen og oppstartsrutiner. Barn som skal begynne i barnehagen trenger tid til å bli trygg på egen hånd uten foreldre/ foresatte tilstede. Lengden av tilvenning tiden er individuell og vurderes fra dag til dag, men minimum tre dager bør foreldre/foresatte vanligvis være sammen med barnet i barnehagen. Dette er også en fin anledning for foreldrene til å få et innblikk i barnets nye hverdag. Foreldre som er ansatt i stat eller kommune kan innvilges inntil tre dagers velferdspermisjon i forbindelse med tilvenning i barnehage. Melding om tildelt barnehageplass med begynnerdato kan brukes ved slik søknad. 5. INTERNE RUTINER "Erklæring om ansvar for barnet" Hensikten med dette skjema er å avklare ansvarsforhold og sikre nødvendig informasjon til barnehagen. Skjemaet fås i barnehagen ved oppstart. Det er foreldrenes ansvar å sørge for at barnehagen til enhver tid har oppdaterte opplysninger. Skjemaet er felles for barnehage. skole SFO. Bringing og henting av barnet Barnehagen skal ha beskjed om hvem som skal hente barnet i tilfelle foreldre/foresatte ikke kan. Henting ut over avtalt oppholdstid / etter stengetid medfører et gebyr på kr. 75,- pr. påbegynt kvarter. Den som henter barnet kvitterer på eget skjema og regningen kommer på neste foreldrebetaling.

5 Fravær/sykdom Lov om barnehager gir styrer fullmakt til å avgjøre om et barn pga. sykdom midlertidig, inntil en uke, ikke kan være i barnehagen av hensyn til barnet selv eller de andre barna. Ved ulykker, sykdom og mistanke om epidemi avgjør styrer om lege må kontaktes omgående og om foresatte bør underrettes. Barna skal være friske nok til å være ute når de er i barnehagen. Dersom barnet blir sykt mens det er i barnehagen tar personalet kontakt med foreldre /foresatte. Barn med diaré og/eller oppkast skal være symptom fri i 48t før de kommer i barnehagen. Ved alvorlig smittsom sykdom i heimen skal barna holdes heime, og barnehagen informeres. Se for øvrig eget hefte "Smittsomme sykdommer i barnehagen" Mat Foreldrene betaler matpenger, og barnehagen serverer melk/juice, frukt og formiddagsmat hver dag. Barnehagen vil legge vekt på et sunt kosthold og gi barna gode matvaner. 100 % plass: kr pr barn 80 % plass: kr pr barn 50 % plass: kr pr. barn Klær Barnet må være hensiktsmessig kledd. Regntøy/vinterdresser og ekstra skift fra innerst til ytterst kan oppbevares i barnehagen. De minste barna må ha med seg bleier og annet nødvendig utstyr. Alle klær skal være tydelig merket. Barnehagen har ikke ansvar for klær som ikke er merket. Leker Barnehagen har ikke ansvar for private leker som barna har med seg til barnehagen. Endring av plass-størrelse/oppsigelse Det er en måneds oppsigelsesfrist. Plassen sies opp fra den 1. eller 15. i måneden. Oppsigelse skjer elektronisk i Barnehagesystemet. Foreldrene må logge seg inn med brukernavn og passord for å endre plass eller si opp plassen.

6 Trafikkmiljøet rundt barnehagen Barnas sikkerhet er alles ansvar, derfor vil vi be dere om følgende: * Respekter 30-sonen på veien til/fra barnehagen * Slå av motoren på bilen mens du venter eller er inne med barna Foreldre/foresatte har ansvar for informasjon videre til andre som følger barna. Vi ber også om at barna ikke slippes alene til bilen over parkeringsplassen når der er stor trafikk, særlig i travleste hente tiden. 6.FORSIKRING Barna i barnehagen er ulykkesforsikret hos KLP. Denne forsikringen gjelder i barnehagen, på turer arrangert av barnehagen og på direkte vei mellom heim og barnehage. Nærmere opplysninger kan fås hos Janne Båtstrand på Rådhuset. 7. SAMARBEID BARNEHAGE - HEIM Arbeidet i barnehagen skal foregå i nært samarbeid med barnets foreldre/foresatte. Barnehagen ivaretar dette samarbeidet ved bl.a. : * foreldremøter * 2 foreldresamtaler pr. år, eller ved behov/ ønske * foreldrekaffe på avdelingene * dugnader * uformelle jevnlige samtaler Det vil også bli gitt skriftlig informasjon direkte til hver enkelt heim om ting som skal foregå, beskjeder angående barna eller andre opplysninger fra barnehagen. Beskjeder vil også gis gjennom oppslagstavla i garderoben, og på de enkelte barns plass. Årsplan for Skjervengan barnehage gir en nærmere beskrivelse av den overordna pedagogiske virksomheten med mål og satsningsområder. Planen godkjennes av barnehagens samarbeidsutvalg, og er forpliktende for arbeidet i barnehagen. Den finnes til utdeling på hver avdeling. Det utarbeides i tillegg en månedsplan for hver avd. som helt konkret beskriver den daglige virksomheten med mål og innhold.

7 8. RÅD OG UTVALG FORELDRERÅDET Foreldre/foresatte til alle barna i barnehagen er automatisk med i foreldrerådet ved avstemming : 1 stemme pr. barn FORELDRERÅDSSTYRET Et samlet foreldreråd velger hver høst: - leder og nestleder - 1 representant fra hver avdeling SAMARBEIDSUTVALGET Vefsn kommune velger 1 representant, med vara, for en periode på 4 år. Foreldrerådets leder og nestleder, med 2 vararepresentanter, velges for 1 år. Personalgruppa velger 2 representanter, med vara, for 1 år. Styrer er sekretær og har møte-, tale- og forslagsrett. Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger leder og nestleder. Ved avstemming har hver representant en stemme og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har leder dobbelstemme. Lov om barnehager sier følgende: Oppgaver: 1 Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Utvalget skal særlig være med å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakten mellom barnehagen og lokalsamfunnet. Rettigheter: 6 Samarbeidsutvalget skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forhold til foreldrene. Slike saker er bl.a. budsjett, årsplaner, driftsendringer, utnyttelse av ute- og inneareal osv.

8 9. SAMARBEID MED ANDRE INSTANSER Barnehagen samarbeider med følgende instanser: PP-tjenesten : Barnehagen samarbeider med PPT om barn med funksjonshemminger som er prioritert ved tildeling av barnehageplass. PPT kan også gi generell veiledning etter behov. Barn kan ikke henvises til PPT uten foreldrenes samtykke! Vefsn spesialpedagogiske senter: Barnehagen samarbeider med T-timelærere/spesialpedagoger om barn som er tildelt spesialpedagogisk ressurs innafor det ordinære barnehagetilbudet eller i forhold til generell veiledning. Fysisoterapi tjenesten: Barnehagen samarbeider med fysioterapeut om barn som trenger ekstra motorisk oppfølging. Helsestasjonen : Barnehagen samarbeider med helsestasjonen om barn som er anbefalt barnehageplass av helsesøster. Helsestasjonen kan også gi generelle råd vedrørende helsemessige og hygieniske forhold, samt ulykkesforebyggende tiltak. Barneverntjenesten : Barnehagen samarbeider med barnevernet om barn med særlige behov, som er tildelt barnehageplass som hjelpetiltak i henhold til Lov om barneverntjenesten. Barnehagepersonalet har ifølge Lov om barnehager og Lov om barnevernstjenesten plikt til å informere om forhold som kan føre til tiltak fra barnevernet. Dette uten hinder av taushetsplikt og samtykke fra foreldrene! Høgskolen i Nesna : I følge ny Lov om barnehager kan departementet pålegge eier å stille barnehagen til disposisjon for øvingsopplæring av førskolelærer studenter. Skjervengan barnehage kan ta i mot studenter i flere perioder i løpet av barnehageåret, der førskolelærer har ansvar for veiledning. 10. TAUSHETSPLIKT Barnehagens personale og styrets medlemmer har taushetsplikt etter de regler som går fram av Lov om barnehager og Lov om offentlighet i forvaltningen. UNNTAK : LOV OM BARNEHAGER : BESTEMMELSE VEDRØRENDE OPPLYSNINGSPLIKT TIL BARNEVERN- TJENESTEN.

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA

VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE. Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE Informasjon HUMLA OG KNØTTELITEN REVEHIET OG MAURTUA VEFSN KOMMUNE MOSJØEN OPPVEKSTSENTER SKJERVENGAN BARNEHAGE VISJON: VI FÅR TIL DET VI VIL

Detaljer

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet

Vedtekter for. Sandbukta barnehage. Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage Den lille barnehagen med det store hjertet Vedtekter for Sandbukta barnehage INNHOLD 1. Eierforhold s. 3 2. Formål s. 3 3. Barns og foreldres medvirkning s. 3 4. Foreldreråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011

VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 VEDTEKTER FOR PUTTARA FUS BARNEHAGE AS Vedtatt av styret for Puttara FUS barnehage as 03.06. 2011 1. Barnehagen eies og drives av Puttara FUS barnehage as 2. FORMÅL Aksjeselskapets formål er på best mulig

Detaljer

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år.

Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. VEDTEKTER 05.09.2011 Kippermoen Friluftsbarnehage AS er en privateid barnehage for barn i alder 1-6 år. 1. BARNEHAGENS EIERORM OG GJELDENDE LOVVERK Barnehagens driftsform er aksjeselskap Eiers/eierrepresentantens

Detaljer

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL SØRÅSTEIGEN BARNEHAGE Søråsteigen barnehage Søråsteigen barnehage er en kommunal barnehage med 125 plasser for barn i alderen 1-6 år. Barnehagen startet høsten 1970, og flyttet høsten 2007

Detaljer

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Farsund kommune VEDTEKTER. for de kommunale barnehagene i Farsund VEDTEKTER for de kommunale barnehagene i Farsund 1. Barnehagene skal drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2006, Rammeplanen for barnehagene, de av Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldene

Detaljer

Vedtekter for Skogstua private barnehage

Vedtekter for Skogstua private barnehage Vedtekter for Skogstua private barnehage Sist revidert desember 2014, gjeldende fra januar 2015 1 Eierforhold: Skogstua private barnehage er en barnehage med plass for barn 0-3 år. Barnehagen er nå et

Detaljer

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7

Barnehagevedtekter. for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 1 Eierforhold Barnehagevedtekter for Nærsnes Barnehage SA i henhold til barnehageloven 7 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Nærsnes

Detaljer

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage.

Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. Vedtekter for Osa Gårdsbarnehage. 1. EIERFORHOLD Barnehagen er en privat barnehage som eies og drives av Osa Gårdsbarnehage as. Eiere av Osa Gårdsbarnehage as er Rolf Skjæveland og Marit Osa Skjæveland.

Detaljer

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS

Vedtekter for Alba barnehagene Kystad Gård barnehage AS Vedtekter for Alba barnehagene Alle barnehager skal i henhold til barnehageloven ha vedtekter. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene, og disse skal ha opplysninger som er av betydning for foreldrenes

Detaljer

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv

1 INNLEDNING Her gir det informasjon om hvordan Heggelund og Sandbu er organisert på ulike områder, og hvordan barnhagen er i sitt indre liv INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Litt om barnehagen 2.1 Historikk 2.2 Beliggenhet 2.3 Driftsform og verdigrunnlag 2.4 Tradisjoner 2.5 Organisering av Barnehagen 2.6 Personalet 2.7 Primærkontakt 2.8 Sikkerhetsrutiner

Detaljer

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL.

2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. VEDTEKTER Side 1 1 EIERFORHOLD Barnehagen eies og drives av AS Haugaland Industri. 2 LOVVERK/ FORSKRIFTER EL. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager, forskrifter til denne og gjeldende vedtak

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Hunsrød-Fevang Barnehage Vedtekter for barnehagen VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Revidert på styremøte, 25. februar 2009 (Samvirkelaget «Hunsrød-Fevang Barnehage SA» har egne vedtekter) INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015

FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 FORELDREORIENTERING FURULY BARNEHAGE 2014 /2015 1 VELKOMMEN TIL FURULY BARNEHAGE Furuly barnehage har en flott beliggenhet, lunt avskjermet av fjellknauser mot nord og vest, og i god avstand fra riksvei.

Detaljer

Vedtekter. for de kommunale barnehagene

Vedtekter. for de kommunale barnehagene Vedtekter for de kommunale barnehagene Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur, sak 12/14, 28.08.12. Erstatter vedtekter, 07/19, 16.08.07, revidert, sak 13/21, 02.05.13 1 Generell del 1. Eier og styringsorganer

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune

VEDTEKTER. Vedtatt i. Herøy kommune VEDTEKTER Vedtatt i Side 2 1. FORMÅL Herøy barnehage skal drives i samsvar med Lov om barnehager, rammeplan og de retningslinjer som fastsettes av Barne- og familiedepartementet, samt kommunale vedtak

Detaljer

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE

OLIVIABAKKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN DEL 2 2015/2016 OLIVIABAKKEN BARNEHAGE PRAKTISK INFORMASJON PRAKTISK INFORMASJON - OLIVIABAKKEN BARNEHAGE Innholdsfortegnelse: Side Presentasjon av Oliviabakken barnehage......................................

Detaljer

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for andelslaget Brusletta Barnehage BA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg av styre 3

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

Vedtekter for IMI barnehage 1

Vedtekter for IMI barnehage 1 Vedtekter for IMI barnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT. 4 1.1 EIERFORHOLD 4 2. FORVALTNING 4 2.1 ADMINISTRATIV TILKNYTNING, GODKJENNING OG TILSYN 4 2.2 KLAGEINSTANS 4 3. FORMÅL 5 4. INNHOLD 5 5.

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER. gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER gjeldende fra 1. mars 2015 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I VENNESLA Reviderte vedtekter gjøres gjeldende fra 1. mars 2015 1 FORVALTNING OG DRIFT AV BARNEHAGENE De kommunale

Detaljer

VEDTEKTER. for. Spødarbakken Barnehage SA. Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL...

VEDTEKTER. for. Spødarbakken Barnehage SA. Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL... VEDTEKTER for Spødarbakken Barnehage SA Organisasjonsnummer 987 002 662 VEDTEKTER... 1 1 SAMVIRKEFORETAKET... 3 2 FORMÅL... 3 3 KAPITAL... 3 3.1 ANDELSHAVERE OG ANDEL... 3 3.2 OPPSIGELSE AV ANDEL OG MISLIGHOLD...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET OG VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Samvirkeforetaket Brusletta Barnehage SA 1 Ansvar og formål. 3 2 Andelshavere 3 3 Andel. 3 4 Valg

Detaljer

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS

Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Vedtekter for Kulur Åsemyra barnehage - Accrington AS Barnehagens navn er Kulur Åsemyra barnehage. Driver av barnehagen er Accrington AS. Barnehagen følger Lov om barnehager med tilhørende forskrifter

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS.

Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 1 Eierforhold Barnehagen er organisert som aksjeselskap som eies av Grenland Barnehagedrift AS. 2 Formål Barnehagen er en pedagogisk virksomhet, og skal sikre barn under opplæringspliktig alder gode utviklings-

Detaljer

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter

Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage. Vedtekter Marihøna Gårds- og Frilufts Barnehage Vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. EIERFORHOLD 3 2. FORMÅL 3 3. Hjemmeside 3 4. STYRINGSORGANER 4 4.1 Samarbeidsutvalget 4 4.2 Foreldrerådet 5 5. OPPTAK AV BARN 5 5.1

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR BERGHEIM BARNEHAGE SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Bergheim Barnehage SA med andelskapital...3 1 Navn og forretningssted...3 2 Formål...3 3 Andelshavere...3 4 Rettslig disposisjonsevne.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN

VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN VEDTEKTER FOR BARNEHAGEN Vedtekter for barnehagen Brusletta barnehage SA Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER Vedtekter for Brusletta Barnehage SA 1 Navn. 3 2 Formål.. 3 3 Barnehagens organer.. 3 4 Opptak

Detaljer

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage

V E D T E K T E R. 11. februar 2009. En ULNA barnehage VEDTEKTER FOR U - utvikling L - lek N - nærhet A - ansvar A S Oversikt over våre barnehager: www.ulna.no 1 Lovgrunnlag Ulna as sine barnehager drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005 nr.

Detaljer