Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Teknisk, næring - og miljø Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: Tid: 17:00 Møtet starter med befaring på eiendommen Gnr.61 Bnr.28 Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 2/10 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.61 BNR.28

2 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR.61 BNR.28 Saksbehandler: Torbjørn Johnsen Arkiv: G/BNR 61/28 Arkivsaksnr.: 09/1177 Saksnr.: Utvalg Møtedato 36/09 Teknisk, næring - og miljø /10 Teknisk, næring - og miljø Innstilling: Saken blir lagt fram på møtet. Saksopplysninger: Klager: Håvar Kampen, v/advokathuset Harstad DA, v/tore Mevik, postboks 249, 9483 HARSTAD Klagen er som følgende Undertegnede representerer Håvar Kampen. Det vises til vedtak datert , mottatt 15. ds. Som dette påklages. Det bes om at kommunen omgjør vedtaket, subsidiært at saken oversendes til klagebehandling. Klagen gjelder den del av vedtaket som omfatter boplikt formulert slik i avgjørelsen; Det gis fritak fra boplikten i 3 år gjeldende fra , dette for å gi søker mulighet til utbedring av boligen til helårsbruk. Klager vil fremholde at det i dette tilfellet ikke er grunnlag for å pålegge boplikt. Det vises til at landbruksmessige hensyn fullt ut vil bli ivaretatt ved at drivverdige arealer leies ut (innmark) samt at klager vil drifte skogen i samråd med skogoppsynet i kommunen. Om vurderingen av eiendommen som selvstendig driftsenhet hitsettes følgende fra administrasjonens innstilling; Omsøkte eiendom gir ikke grunnlag for selvstendig drift. I landbrukssammenheng har eiendommen begrenset interesse på grunn av topografi og størrelse. Ut fra de stedelige forhold er det tvilsomt om det i framtiden vil bli tatt opp selvstendig drift av eiendommen. Det mest nærliggende er at deler av dyrka jord leies ut til bruk i drift og at skogen drives i samsvar med skogoppsynet i kommunen. Det må etter dette anses sannsynliggjort at landbruksmessige forhold ikke vil være til hinder for konsesjon uten boplikt. Administrasjonens vurdering har vært at boligen ikke er tjenlig som helårsbolig og at det ikke innstilles på at boplikt pålegges. Side 2 av 6

3 Det anføres at kommunens vedtak bygger på feil forutsetning når det er lagt til grunn at påstående bolig kan utbedres til helårsbruk. Det er etter klagers oppfatning klart at det eneste reelle alternativ for helårsbolig vil være å oppføre ny bolig fra grunnen av. I forbindelse med kommunens vurdering av om det er grunnlag omgjøring av vedtak, vil det være nærliggende å foreta befaring av boligen. Man vil da få førstehånds kjennskap til beskaffenheten på bygningen og nødvendigheten av å oppføre ny for å kunne bebo eiendommen permanent. Nærmere om bakgrunn for at boligen ikke vil være egnet til helårsbruk gjennom utbedring som forutsatt av Gratangen kommune; -Bygningen har ikke vært bebodd på 20 år utover sporadisk sommerbruk. - Huset er ikke isolert for vinterbruk, og har heller aldri vært benyttet om vinteren i løpet av de siste 20 årene. -Kjellermur er av sparebetong og i så dårlig beskaffenhet at det vil være påkrevet med nyoppføring. Det vedlegges bilder av kjeller som viser setninger/sprekker/sig i muren. -Selve boligen består av rom med små arealer, lite og foreldet bad og manglende vindfang. -Trapp mellom 1. Og loft er av gammel og bratt type ikke egnet til helårsbruk. -Etasjeskillere mellom kjeller og første etasje som opprinnelig oppført på 1920-tallet med leire som isolasjon. Etasjeskiller må skiftes ut/rettes opp og etterisoleres. -Kjellergulv er av jord uten isolasjon/fuktsperre. -Avløpssystem/tank tilfredsstiller ikke dagens krav. Det kan ikke være tvilsomt at bygningen ikke kan settes i stand til helårsbolig gjennom utbedringer slik kommunens vedtak forutsetter. Her kan tilføyes at klagers beskrivelse av boligen i søknaden refererer seg til bruk som fritidsbolig og de lempligere krev til standard, funksjonalitet m.v som stilles til slik bruk. Det pekes videre på at et eventuelt nybygg sannsynligvis vil utløse arealproblemer idet bygningen i dag ligger tett inntil grensen til naboeiendommen. De ovenfornevnte forhold tilsier at det i dette tilfellet ikke vil være riktig eller grunnlag for å pålegge eiendommen boplikt. Som nevnt vil alle landbruksmessig hensyn bli ivaretatt uten boplikt. I slike tilfeller mener man å ha erfart at kommunen i tidligere og sammenliknbare saker har gitt fritak fra boplikten. Hensynet til likebehandling taler derfor også for en slikt resultat. For klager vil boplikten ellers innebære at han etter all sannsynlighet vil måtte komme til å avvikle sitt nåværende arbeidsforhold i Harstad. Det vil for klager ikke være mulig å utføre sitt nåværende forhold, snarere tvert imot. Det kan videre nevnes at dersom nåværende eier forsetter sitt eierskap vil dette innebære en meget begrenset bruk, mens det fra klagers side forutsettes utøves en svært aktiv bruk av eiendommen, noe som igjen medfører større aktivitet i bygda. Det bør også være et poeng ved behandlingen av saken at klager har nære familiær tilknytning til stedet. Hans besteforeldre drev nabobruket. Nærværende eiendom var i sin tid eid av klagers mors tante og onkel. Side 3 av 6

4 Jeg imøteser en snarlig tilbakemelding med hensyn til den videre saksbehandling, jf spørsmål om befaring m.v. Saksopplysninger i sak 36/09 i møte er som følgende: Søker: Håvar Jarl Kampen, Kilbotn, 9415 HARSTAD Overdrager: Jens Arvid, Skavmodalenveien 15, 9357 TENNEVOLL Søknaden er datert og mottatt Søknad om konsesjon ved erverv av eiendommen gnr. 61 bnr. 28 Lien Eiendommen ligger i grenda Foldvik om lag 7 km etter Kystriksvegen RV 825 fra Årsteinbrua mot Hilleshamn. Den er bebygd med bolighus, 1 ½ etasje. Det har en grunnflate på 65 m2. Huset er oppført i Det har en middels god stand. Det brukes i dag som fritidsbolig. I tillegg står det et naust med en grunnflate på 15 m2. Det er i dårlig stand. Eiendommen består av en inn- og utmarksteig, og tre utmarksteiger som ligger sprett i Foldvik utmark. Arealfordeling i følge skog og landskap sine beregninger er som følgende: 6 daa fylldyrka jord 2 daa innmarksbeite 304 daa produktiv skogsmark (vesentlig middels bonitet) 212 daa annet areal (vesentlig myr og grunnlendt mark) Ca 5 daa skogsmark kan oppdyrkes. Grensene i utmarka er noe usikre. To av utmarksteigene ligger bratt og kupert til, hvor kun en del av skogen kan tas ut maskinelt. Det meste av den fulldyrka jorda er leid ut på skriftlig kontrakt til bruk i drift. På den største av utmarksteigene som ligger ved Kirstiheimbakken stod det fram til 1999 ca. 450 m3 med skog som var tilgjengelig med maskinelt utstyr. I 1999 ble det hogd ca. 150 m3 av dette kvantumet. Det gjenstår da ca. 300 m3 som er tilgjengelig. I 2000 og 2001 ble det tilsammen tilplantet ca. 30 daa med gran. Det følger jakt og beiterett med ervervet. Selger fikk i flbssak 0362/90-regnr KVA konsesjon, samtidig som han fikk fritak for bo- og drivepliken ved sitt erverv. Boligen har ikke vært bebodd etter dette. Søker har følgende begrunnelse for sitt erverv Aktivt benyttet fritidsbolig hvor vi skal drive med vedproduksjon. Er oppvokst på gårdsbruk med melk og kjøttproduksjon. Vedproduksjon til Storfamilien. Jeg har sterkt ønske om å erverve denne eiendommen. Jeg har sterk tilknytning til Foldvik gjennom min mor, Nikoline Kampen ( født Jensen). Hun er fra Foldvik og er oppvokst på naboeiendommen, med bnr. 18. Denne aktuelle eiendommen (bnr. 28) tilhørte hennes tante og onkel, Aksel og Menny Johnsen. I bolighuset står fortsatt mye av møblementet som min mors tante og onkel hadde. Selv tilbrakte jeg mye av barndommens skoleferier i Foldvik hos bestemor og bestefar. Bolighuset er utbedret med blant annet nytt tak, kledning, vinduer og isolasjon, og derfor i teknisk bra stand. Det mangler imidlertid fortsatt mye innvendig i forhold til normal Side 4 av 6

5 boligstandard i dag. Huset er derfor ikke egnet som familiebolig. Dette går blant annet på alt for små rom som kjøkken og bad etc. Som skrevet i felt 16 ønsker vi å benytte eiendommen svært aktivt. Vi bor 70 km fra Foldvik og er derfor bare en liten time unna. Vi tenker å drive med vedproduksjon på fritiden. Vi har traktor med laster og vi skal investere i vedmaskin og skogsvinsj. For øvrig vil jeg henvise til sak nr fra 1990 når nåværende eier fikk konsesjon. Saken ble da behandlet av fylkesmannen i Troms som innvilget konsesjon, med fritak fra bo- og driveplikten, etter innstilling fra landbruksnemnda i Gratangen Omsøkte eiendom gir ikke grunnlag for selvstandig drift. I landbrukssammenheng har eiendommen begrenset interesse på grunn av topografi og størrelse. Ut fra de stedlige forhold er det vel tvilsomt om det i framtiden vil bli tatt opp selvstendig drift av eiendommen. Det mest nærliggende er at deler av dyrka jorda leies ut til bruk i drift og at skogen drives i samsvar med skogoppsynet i kommunen. I grenda Foldvik er det ingen bruk i drift, men deler av den dyrkbare jorda leies ut til andre gårdbrukere utenom grenda. De fleste gårdbrukere i kommunen har behov for å styrke jordgrunnlaget både i forhold til dyrkbart areal, dyrka jord og beiteareal. Teknisk/næringskontor synes det er svært uheldig at betydelig arealressurser eies av personer bosatt utenom kommunen og hvor eiendommer med boliger blir brukt kun til fritidsboliger i aktive grender som Foldvik. I kommunen har vi små eiendommer som ikke gir grunnlag for selvstendig drift, uten sammenføyninger eller leie av betydelig jord areal. Slik eiendommen står i dag er det boligen, den dyrkbare jorda og beiteareal som er av interesse og erverv, ut fra forskjellig utgangspunkt for den enkelte som kan ha interesse for kjøp av eiendommer i Foldvik i dag. I tillegg kommer kjøpere som ønsker kjøp til fritidsformål. Prisen er høy for omsøkte landbrukseiendom, men den er ikke av en slik størrelse at landbruksmyndigheten vil fremme innsigelse til prisen. Innstilling til vedtak sak 36/09 er: Gratangen kommune innvilger Håvar Jarl Kampen konsesjon ved erverv av eiendommen Lien gnr 61 bnr 28 i Gratangen. Jfr. konsesjonslovens 9 og 11 Det settes følgende vilkår: Jordbruksarealene skal drives, kan oppfylles med skriftlig avtale ved at arealene leies ut som tileggsareal til andre landbrukseiendommer/bruk i drift i kommunen, jfr. jordlovens 8. Skogen skal drives i samråd med skogoppsynet i kommunen. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av en felles skogsvei i området. Kommunen har ingen merknader til kjøpesummen. Det gis fritak fra boplikten, da boligen ikke er tjenlig som helårsbolig, men Gratangen kommune synes det er svært uheldig at eiendommer av slik art erverves som fritidsbolig. Kommunen ser positivt på at søker vurderer og tilflytte eiendommen og bebo den når bolig er utbedret som helårsbolig. Side 5 av 6

6 Vedtak fra møtet i Teknisk, næring - og miljø den , saksnr 36/09 er som følgende: De underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: Gratangen kommune innvilger Håvar Jarl Kampen konsesjon ved erverv av eiendommen Lien gnr 61 bnr 28 i Gratangen. Jfr. konsesjonslovens 9 og 11 Det settes følgende vilkår: Jordbruksarealene skal drives, kan oppfylles med skriftlig avtale ved at arealene leies ut som tileggsareal til andre landbrukseiendommer/bruk i drift i kommunen, jfr. jordlovens 8. Skogen skal drives i samråd med skogoppsynet i kommunen. Det må ikke legges hindringer i veien for eventuelt bygging av en felles skogsvei i området. Kommunen har ingen merknader til kjøpesummen. Gratangen kommune synes at det er uheldig at landbrukseiendommer av en slik stand og verdi, skal brukes som fritidseiendommer i et område hvor det er behov for boliger til folk som ønsker å bosette seg i kommunen. Det gis fritak fra boplikten i 3 år, gjeldende fra , dette for å gi søker mulighet til utbedring av boligen til heilårsbruk. Vedtaket kan påklages jfr. vedlagte orientering. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 6 av 6

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus 19.06.2009 Tid: 08.15 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer

Detaljer

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal

Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr. 58 bnr. 9 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler: Dato: Side 1 av 6 FA-V60 12/38 12/3939 Hilgunn Anita Iversen 04.06.2012 Klage på vedtak konsesjon på erverv av fast eiendom, gnr.

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, Rådhuset Tidspunkt: 10.12.2008 kl. 14:00 NB! BEFARING Det vil bli befaring av sak 08/62, 08/69 og 08/70. Vi møter op utenfor rådhuset kl

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.06.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015. Fillan den: 10.04.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 10.04.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Teknisk komite 2011-2015 Innkalling til møte i Teknisk komite 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Møterom

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Landbruksnemda for Alta har møte den 08.05.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringer:

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 7/12 09/298 SØKNAD OM FORLENGELSE AV BESTANDSPLANPERIODE FOR HJORT OG ELG - NORDBYGDA BESTANDSPLANOMRÅDE Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG NÆRING OG DRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2012 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET

LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET PROTOKOLL FRA MØTE 06. OKTOBER 2011 Møte nr. 5 LANDBRUKS-, VILT OG INNLANDSFISKENEMND INNKALLES TIL MØTE 06. OKTOBER 2011 KL. 16.00 PÅ LANDBRUKSKONTORET SAKLISTE Sak 14/11 201005382 KLAGE OVER KONSESJONSVEDTAK

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Møterom Elingaard, rådhuset Tidspunkt: 29.10.2008 kl. 10:00 Etter avtale med leder Sigvald Oppebøen starter vi med befaring av sakene 52, 53 og 54 hvis ikke

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 19.10.2010 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 13/10 Gnr 93/7 - Søknad om konsesjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: NÆRINGSSTYRET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VANNFORSYNING SPRINKLERANLEGG - LAND SAG SØKNAD OM TILSKUDD INVITASJON TIL EIERMØTE I RANDSFJORDMUSEENE Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 18.11.2009 Tid: kl. 08.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Cathrine Vik Grusveien 38 1158 OSLO Deres ref: Vår ref: ODGO 2009/9559 Dato: 18.08.2010 Sakstype: Delegert delingssak Eiendom: Saksnr:

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/07 06/00498 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV STRØ-/SNØBRØYTEUTSTYR 0002/07 06/00555 SØKNAD OM TILSKUDD TIL VANNINGSANLEGG 0003/07

Detaljer

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FA-V60 14/164 14/877 Hilgunn Anita Iversen 17.03.2014 Søknad om konsesjon på erverv av Myra gnr. 1 bnr. 33 i Hattfjelldal

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgata 16, 2.etg, møterom Østfold Tidspunkt: 23.03.2010 kl. 09:15 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305680, e-post maga@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møtested:, Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge

Detaljer

Birkenes kommune Tjenesteutvalget

Birkenes kommune Tjenesteutvalget Birkenes kommune Tjenesteutvalget Innkalles til møte tirsdag 28.01.2014, kl. 17:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna NB! Tidspunkt. Møte starter med Workshop skoleutvikling fra kl 17-19 - jf egen innkalling.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE

GODKJENNELSE AV MØTEPROTOKOLL - MØTE RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR MILJØ- OG AREALFORVALTNING Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.01.2010 Ordinært møter starter kl. 17.00 Reservert til gruppemøter fra kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.08.2014 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Elingaard Tidspunkt: 30.03.2009 kl. 13:00 Eventuelle forfall meldes til Karin Løkken Torp, telefon 69 30 56 40, e-post kalt@fredrikstad.kommune.no.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.03.2013 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer