MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKLISTE BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163"

Transkript

1 GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: Teknisk, næring - og miljø Gratangen Rådhus Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling SAKLISTE Saksnr. Tittel 6/09 REFERATSAKER TIL TNM'S MØTE /09 BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/ /09 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK 9/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 63 BNR 4 10/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 60 BNR 3 11/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL HYTTETOMT FRA GNR 60 BNR 6 I GRATANGEN 12/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL SOM TILLEGGSAREAL FRA GNR 42 BNR 35 TIL GNR 42 BNR 94 13/09 SØKNAD OM OMDISPONERING AV LANDBRUKSAREAL ETTER JORDLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 14/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL NAUSTFORMÅL FRA EIENDOMMEN GNR 37 BNR SAMEIE I GRATANGEN 15/09 SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM GNR 36 BNR 15 I GRATANGEN KOMMUNE 16/09 SØKNAD OM FRADELING AV FEM HYTTER FRA GNR 42 BNR 32, 66, 67 -GRATANGSFJELLET HOTELL

2 17/09 SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK VEDR. KJØRING AV MATERIALER HYTTEBYGGING 18/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL 0,6 DAA ANNEN AREAL OG FULLDYRKA- JORD FRA GNR 34 BNR 3 SOM TILLEGGSAREAL TIL GNR GNR 34 BNR 37 19/09 SØKNAD OM SAMTYKKE TIL OMDISPONERING AV LANDBRUKSARAL ETTER JORDLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN 20/09 SØKNAD OM FESTETOMT AV EN BEBYGD HYTTEPARSELL FRA EIENDOMMEN GNR 61 BNR 7 I GRATANGEN 21/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL BOLIGFORMÅL FRA EIENDOMMEN GNR 28 BNR 13 I GRATANGEN 22/09 DUDALEN VANNBEHANDLINGSANLEGG, ENTREPRISE 3 OVERSENDELSE AV MELDING OM TILTAK 23/09 KLAGE VEDR. GARASJEPLASSERING OG VEGATKOMST HUGO FAGERLI VS KOLBJØRN FAGRELI 24/09 SØKNAD OM DISP FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK 25/09 SØKNAD OM SMIL-MIDLER TIL OPPARBEIDING AV ENG I HILLESHAMN TIL FOREBYGGENDE TITAK MOT ROVVILTSKADE

3 Sak 6/09 REFERATSAKER TIL TNM'S MØTE Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Ragnhild Mellem 09/824 Arkiv: 033 Saksnr.: Utvalg 6/09 Teknisk, næring - og miljø Møtedato Innstilling: Refetatsakene tas til orientering Saksopplysninger: Følgende sak refereres: -Deponering av rivningsavfall Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Steinar Nygård Overing. Side 3 av 49

4 Sak 7/09 BOLIGFELT I FOLDVIK (TILDLIGERE REG.NR. 06/01163 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Steinar Nygård 08/878 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg 7/09 Teknisk, næring - og miljø Møtedato Innstilling: HU-TNM anbefaler at Martehus viderefører planarbeidet slik det foreligger. Det må også vises plan for valgte vann- og avløpsløsninger i reguleringsområdet. Saksopplysninger: Martehus v/ Marit Pettersen har fått utarbeid ny reguleringsplan for boligområde Foldvik Reguleringsplan er utarbeid av HINNSTEIN, og er datert Foreløbig har Gratangen kommune fått oversendt reguleringsforslaget for gjennomsyn og for uttalelse. Kommunens vurdering om hvorvidt planutkastet er i samsvar med plan- og bygningslovens intensjon, vil være avgjørende for om det er behov for endringer. Først når kommunens vurdering foreligger, og Martehus vet om det er mulig å videreføre arbeidet, vil det bli utarbeid plan for vann og avløp i området. Slik saksbehandler vurderer dette, er planforslaget i samsvar med plan og bygningslovens 25 hva angår reguleringsformål. Plana er også utarbeid av fagkyndig, og vil, så langt saksbehandler vurderer det, tilfredsstille kommunens behov for byggeklare tomter i Foldvik i lang tid. Planforslagets utstrekning er også innenfor de rammer som var vist da første utkast ble presentert og Gratangen kommunen ba om at plana ble fremstilt i samsvar med plan- og bygningsloven. For øvrig er arealet som er regulert i samsvar med forslag til arealplan for Gratangen kommune, B12. HU-TNM må se på planforslaget og uttale seg om de synes det er formålstjenlig for Martehus å arbeide videre med plana, og/eller om det er ting som politikerne vil ha med i forslaget. Utvalgets uttalelse vil bli formidlet til Martehus, for eventuell videre behandling av forslaget. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Steinar Nygård Side 4 av 49

5 enhetsleder Side 5 av 49

6 Sak 8/09 SØKNAD OM GODKJENNING AV BRYGGE I TILKNYTNING TIL NAUST GNR 61 BNR 126 FOLDVIK Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Steinar Nygård 08/991 Saksnr.: Utvalg 3/08 Teknisk, næring - og miljø 8/09 Teknisk, næring - og miljø Arkiv: G/BNR 61/126 Møtedato Innstilling: Søknad fra Edel J. Holstad om godkjenning av brygge i tilknytning til naust på eiendommen gnr. 61, bnr. 126 i Foldvik i Gratangen, aksepteres. Saksopplysninger: Den søker Edel J. Holstad om godkjenning av brygge i tilknytning til naustet som er bygd på eiendommen 61/126 i Foldvik. Naustet er godkjent oppført på felles naustområde som er utlagt av Statens vegvesen i forbindelse med omlegging av Rv825 gjennom Foldvik. Godkjenningsdato for naustbygget er i DS 0156/03. Det fremgår ikke av søknaden om godkjenning av naustbygget noe om brygge tilknyttet naustbygget. Heller ikke i vedtaket fremgår det at det er gitt tillatelse til å anlegge brygge i tilknytning til naustet. Når Edel Holstad nå søker om godkjenning av brygga, er dette et resultat av den fokus som ble satt på bryggeprosjekt som er ulovlig anlagt. I skrivet skriver hun at brygga ble anlagt og skulle benyttes i forbindelse med planer om bygging av 3 utleiehytter. Dette var også tanken bak da naustet ble bygd så stort som 67,5 m2. Det ble gitt rammetillatelse til å oppføre de 3 utleiehyttene i sak 8/08 den I møte den 20.11,ble det gitt avslag på søknad om omdisponering av eiendommen som skulle benyttes til de 3 hyttetomtene, slik at forutsetningen nå er endret for bebyggelsesplanene. Imidlertid er naustet godkjent oppført. Brygga som er bygd som om det skulle være gitt tillatelse, uten at det er søkt. Når det nå søkes om godkjenning av brygga, må dette sees i sammenheng med at da søknaden om godkjenning var fremmet, var det gitt rammetillatelse for oppføring av hyttene. Først i etterkant av dette er det behandlet søknad om omdisponeringa v arealet som planlegges utbygd, med et negativt vedtak. Det negative vedtaket vil ha som innvirkning at det ikke vil bli gitt igansettingstillatelse for utbygging. En igansettingstillatelse er avhengig av at alle formaliteter er i orden. Det kan regnes med at vedtaket om omdisponering vil bli anket. Bryggas form og størrelse er ikke større enn behovet er for å kunne fungere som brygge til eget bruk og til de tre utleiehyttene. Den er bygd noe ut i sjøen (utenfor oppfylt naustområde), og inkluderer mulighet for å ta opp båter for innsett i naustet.(båtopptrekk). Side 6 av 49

7 Slik brygga er anlagt, er den ikke til hinder for allmennhetens frie ferdsel i strandsonen. Ut fra det som undertegnede har observert, er det ikke noe til hinder for at brygga godkjennes i ettertid, til tross for at arbeidet i utgangspunktet var søknadspliktig. Av søknaden fremgår det at hun ikke hav vært klar over at også brygga var søknadspliktig. På denne bakgrunn fremmes følgende innstilling til vedtak: Søknad fra Edel J. Holstad om godkjenning av brygge i tilknytning til naust på eiendommen gnr. 61, bnr. 126 i Foldvik i Gratangen, aksepteres. Som vedlegg til saken følger: - Skriv fra Edel J. Holstad dat Gratangen kommune, Katrine Lereggen rådmann Steinar Nygård enhetsleder Side 7 av 49

8 Sak 9/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 63 BNR 4 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Kristian Jørgensen 08/1097 Saksnr.: Utvalg 9/09 Teknisk, næring - og miljø Arkiv: G/BNR 63/4 Møtedato Innstilling: Gratangen kommune godkjenner fradeling og omdisponering av 1,3 daa produktiv skogsmark/grunnlendt mark til hytteformål som omsøkt i fra eiendommen gnr. 63 bnr. 4. Jfr. Jordlovens 9 og 12. og plan- og bygningslovens 63. Det innvilges også dispensasjon fra bygningslovens Det settes som vilkår at: 1. Hytta må plasseres og males slik at den ikke fungerer som et blikkfang i terrenget. 2. Tomta må plasseres slik at nedre tomtegrense blir liggende 10 m fra høyvannslinjen. Det tas forbehold om at Troms fylkeskommune v/kulturetaten etter at de har vært på befaring i området våren/sommeren 2009 gir sitt samtykke. Innsigelse fra Statens vegvesen vedr. avkjørselstillatelse må utbedres før byggetillatelse gis, jfr. brev av fra Statens vegvesen. Kommunen har vurdert/analysert rasfaren opp til parsellen som ikke rasfarlig område jfr. risikovurderingsskjema.. Saken sendes til Fylkesmannen Saksopplysninger: Søknaden er datert , og registrert hos kommunen Søker: Roy Idar Sandberg, Hilleshamn, 9446 Grovfjord. Erverver: Fred Arne Stormo, 9470 Gratangen. Eiendommen ligger på sørsiden av Gratangsfjorden i grenda Hilleshamn, ca.17 km i fra Årsteinbrua mot Skånland grense. Eiendommen består av gnr. 63 bnr. 4, 50,51 og 52 og gnr. 61 bnr. 23. Den har 1 sammenhengende inn- og utmarksteig, 6 innmarksteiger og 4 utmarksteiger. Teigene ligger spredt innen for grenda Hilleshamn og 1 ligger i grenda Foldvik. Eiendommen består av 1 våningshus hvor mor til søker bor (63/4). Videre står det 1 garasje og 1 driftsbygning. Driftsbygningen er bare noen få år gammel. Alle bygningene er i god stand. Eier selv bor I grenda Laberg på gnr. 56 bnr. 22. Ovenfornevnte bruk og 56/22 drives som en driftsenhet med vekt på sauehold. Tidligere saker: I fylkeslandbruksstyresak 0304/84 ble det godkjent fradelt 1 daa grunnlendt mark til hytteformål fra eiendommen gnr. 63 bnr. 4. Fylkesmannen i Troms gjorde følgende vedtak i A sak nnr.133/00.fylkesmannen i Troms godkjenner i medhold av jordlovens 12 fradeling av 3 daa fulldyrket jord som tilleggsareal til nabobruk i drift. Det forutsettes at delingen er en del av makebyttet som beskrives av Gratangen kommune. Side 8 av 49

9 I den landbruksfaglige arealfordeling ligger eiendommen innenfor et område som er klassifisert som A, B og D. Arealfordeling: 17 daa fulldyrket jord 1 daa gjødslet beite 119 daa produktiv skog (vesentlig middels bonitet) 337 daa annet areal (vesentlig grunnlendt mark) 474 daa i alt All dyrka jord er i drift. Den produktive skogen ligger bratt og kupert til. Det går en traktorvei gjennom litt av utmarka. Kun deler av skogen kan drives maskinelt. Lauvskogen består for det vesentligste av bjørk. Hogstklassen er II-V. Litt av den produktive skogen er tilplantet med gran. Hogstklassen er II. Området som søkes fradelt ligger i Skjærvika på nedsiden av riksveien (nesten helt i sjøkanten), ca 2,5 km i fra gården mot Grovfjord. Området utgjør ca. 1,3 daa. Det består av middels bonitet og grunnlendt mark. Det er bevokst med bjørk i hogstklasse III V og litt gran i hogstklasse II. Litt av grana ligger på grunnlendt mark Grana som ligger innenfor det omsøkte området har ikke den helt største verdien i skogsammenheng. Det er foretatt en risikovurdering av området på nedsiden av riksveien der tomta er tenkt plassert, og er kommet til at faren for ras ikke er tilstede. Det er stor rasfaren i andre deler av område.. Saken har vært på høring hos fylkeskommunen, sametinget, fylkesmannen og statens vegvesen. Sametinget skriver i brev av at de ikke kjenner til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner på den omsøkte parsellen, og at de ikke har noen merknader til søknaden. Statens vegvesen har i brev av gitt følgende uttalelse: Skog og kratt må fjernes og avkjørselen må utformes som vist på vedlagte prinsippskisse. Den har pr. i dag litt lite venteplatå, da den kommer skrått inn på rv I veggrøften under avkjørsel skal det være godkjente rør, med diameter minimum 40 cm. Når skogen og krattet er fjernet, må Statens vegvesen kontaktes for kontroll av arbeidet: Finner vi arbeidet tilfredsstillende vil endelig avkjørselstillatelse bli gitt. Dette innebærer at det ikke kan gis byggetillatelse før endelig avkjørselstillatelse er skrevet ut. Fylkesmannen i Troms landbruksavdelingen har i brev av gitt følgende vurderinger og anbefalinger: Eiendommen ligger på en liten odde ved Skjærvika, et stykke sørvest for Hilleshamn. Så langt vi kan se av tilsendte dokumenter og kart ligger hyttetomta helt nede i strandsonen. For at allmennheten skal kunne oppholde seg der og ferdes i strandsonen er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet er det søkt om fradeling av hyttetomt helt ned mot fjæra, altså den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært fjæra som en privatisering av et naturområde. Etableringen vil bidra til å ekskludere allmennheten fra strandsonen. Så langt vi kan se er dette et relativt ubebygd område, og etablering av en hytte helt inntil kystriksveien vil også bryte med kulturlandskapet. Oppsummert synes det som om lokalisering av hytta vil være i strid med de sentrale politiske føringer gitt av regjeringen. Vi anbefaler derfor at Gratangen kommune avslår søknaden. Troms fylkeskommune ved kulturminnevernet har i brev av gitt følgende uttalelse: På samme gårdsnummer er det tidligere registrert automatisk freda kulturminner jf Lov om Kulturminner av Det dreier seg om funn fra middelalder og nyere tid. Med bakgrunn i Side 9 av 49

10 vår vurdering av landskapet og områdets høyde over havet, kan vi ikke se bort fra at hittil ukjente legalfredete kulturminner kan bli berørt som følge av tiltaket. Før vi kan gi endelig uttalelse er vi derfor avhengig av å undersøke området i felt, spesielt med tanke på prøvestikking etter bosettingsspor som ikke er synlige på overflata. Befaringa vil bli gjort i løpet av vår/sommeren år Vi ber kommunen informere grunneier om den forestående befaringa. For eller imot fradeling/omdisponering: Området som hytta er tenkt plassert ligger nesten helt ned i sjøkanten. Det vil si at det må dispenseres i fra forbud mot bygging innenfor 100 meterbelte i fra sjø. Gratangen kommune har ved nærmere vurdering kommet fram til at bygging som omsøkt ikke vil komme i konflikt med allmennhetens ferdsel i området. Gratangen kommune godkjenner fradeling og omdisponering av 1,3 daa produktiv skogsmark (middelsbonitet)/grunnlendt mark til hytteformål som omsøkt i fra eiendommen gnr. 63 bnr.4. Det settes følgende vilkår: Tomta må plasseres slik at nedre tomtegrense blir liggende 10 m fra høyvannslinjen. Videre må hytta plasseres og males slik at den ikke fungerer som et blikkfang i terrenget. Det tas forbehold om at Troms fylkeskommune v/kulturetaten etter at de har vært på befaring vår/sommeren 2009 gir sitt samtykke.. Det tas også forbehold om at Statens vegvesen gir endelig avkjørselstillatelse. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Kristian Jørgensen fagkonsulent Side 10 av 49

11 Sak 10/09 SØKNAD OM DELING AV GRUNNEIENDOM GNR 60 BNR 3 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Torbjørn Johnsen 08/1406 Saksnr.: Utvalg 10/09 Teknisk, næring - og miljø Arkiv: G/BNR 60/3 Møtedato Innstilling: Gratangen kommune godkjenner fradeling av 2 parseller (middels bonitet bevokst med noe skog) på ca.1 daa hver til hytteformål i fra eiendommen gnr. 60 bnr. 3 i Gratangen kommune. Jfr. Jordlovens 12 og plan- og bygningslovens 63 Det settes følgende vilkår: - Det må sikres adkomst til den bakenforliggende del av denne teigen. - Det må tas forbehold om at Sametinget og fylkeskommunens kulturetat ikke har innsigelser til fradeling, og endelig vedtak må avventes til det foreligger svar fra disse fagmyndigheter. - Innsigelse fra Statens vegvesen i brev datert må gjennomføres før avkjørselstillatelse kan gis. Det vil si at byggetillatelse ikke bli gitt før utbedringen av siktavstanden er gjennomført og godkjent av Statens vegvesen. Saksopplysninger: Eier: Torill Kjelland Sortebekk, 9470 GRATANGEN Kjøper: Eier selvsøknaden er datert , mottatt Søknad om fradeling av 2 tomter til hytteformål fra eiendommen gnr 60 bnr 3 i Gratangen. Eiendommen ligger på sørsiden av Gratangsfjorden i grenda Sortebekk, etter kystriksveien ca. 3 km i fra Årsteinbrua. Den er bebygd med våningshus, stabbur og et uthus. Eiendommen består av 1 innmarksteig og 4 utmarksteiger som ligger spredt innenfor grenda. Dyrka jorda på eiendommen leies ut til bruk i drift. Utover det er det ikke noen drift på eiendommen. Deler av skogen ligger bratt og kupert til. Det er ingen skogsveier i området, kun noen gamle hesteveier, så kun deler av skogen kan drives maskinelt. Etter den landbruksfaglige arealvurdering ligger eiendommen innenfor et område som er klassifisert som A, C og D. I forhold til kommuneplanens arealdel ligger eiendommen innenfor et LNF område (landbruks- natur- og friluftsområde). Noen tidligere saker:i sak DEL ble det godkjent fradelt 1 daa produktiv skogsmark og 1 daa annet areal. Begge bebygde. I delegasjonssak nr. 0060/95 ble det godkjent omdisponert 3 daa overflatedyrket jord til skogplanting. Side 11 av 49

12 Det er foretatt risikovurdering, og en kan ikke se at det er rasfare m.m. på det området som søkes fradelt. Arealene er hentet i fra Norsk institutt for skog og landskaps gårdskart: 2 daa fulldyrka jord 10 daa overflatedyrket jord 187 daa produktiv skogsmark (middels og lav bonitet) 285 daa annet areal (vesentlig myr og grunnlendt mark) 484 daa i alt Lauvskogen er i hogstklasse III V. Deler av den produktive skogen er tilplantet med gran og litt furu. Hogstklassen er II. Saken er sendt til høring til : Fylkesmannen i Troms, Fylkeskommunen v/kulturetaten, Reindriftsforvaltningen i Troms, Sametinget og Statens vegvesen. Fylkesmannen i Troms har ikke avgitt noen uttalelse. Fylkeskommunen v/kulturetaten har i brev av bemerket blant annet at det tidligere på dette gårdsnr. er registrert freda kulturminner, og at de vil ha en befaring av området våren/sommeren 2009 før de gir sin endelige uttalelse. Sametinget har i brev av blant annet bemerket at de finner det sannsynlig at det kan være samiske kulturminner i det aktuelle området som ikke er registrert. Sametinget må derfor foreta en befaring før endelig uttalelse kan gis. Befaringa vil bli utført i løpet av barmarksperioden Reindriftsforvaltningen har i brev av til Grovfjord reinbeitedistrikt (med kopi til Gratangen kommune) skrevet følgende: Eventuelle merknader til søknaden sendes hit så snart som mulig og senest innen Dersom vi ikke har hørt noe fra Dere innen nevnte dato, regner vi med at det ikke er merknader til saken. Foreligger det ingen merknader/innsigelser fra reinbeitedistriktet eller reindriftsagronomen vil det ikke bli gitt egen høringsuttalelse til kommunen. Statens vegvesen har i brev av gitt tilsagn om avkjørselstillatelse for utvidet bruk av avkjørsel fra rv825 på følgende vilkår: Knaus som vist på bildet må være fjernet og avkjørsel må utformes som vist på vedlagte prinsippskisse. I veggrøften under avkjørsel skal det være godkjente rør, med diameter minimum 40 cm. Når knausen er fjernet, må statens vegvesen kontaktes for kontroll av arbeidet. Finner vi arbeidet tilfredsstillende, vil endelig avkjørselstillatelse kunne gis. Før sprengningsarbeidet igangsettes må Tor Ivar Johnsen ved vårt byggherrekontor kontaktes for avtale om fremgangsmåte og varsling. Området som søkes fradelt ligger på oversiden av veien på teigen som ligger mellom hjemmeteigen og teigen i Hellarbogen. Området består av to parseller. Marka parsellene ligger på består av middels bonitet bevokst med noe skog. For eller i mot fradeling: I området hvor parsellene er tenkt fradelt ligger det ei hytte fra før. Området er av mindre betydning i skogsammenheng. Gratangen kommune godkjenner fradeling av 2 parseller (middels bonitet bevokst med noe skog) på ca. 1 daa hver til hytteformål i fra eiendommen gnr. 60 bnr.3. Det settes som vilkår at det sikres adkomst til den bakenforliggende del av denne teigen. Det tas forbehold om at ingen av høringsinstansene har innsigelser. Side 12 av 49

13 Som vedlegg til saken følger: Vedl. Kart Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 13 av 49

14 Sak 11/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL TIL HYTTETOMT FRA GNR 60 BNR 6 I GRATANGEN Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Torbjørn Johnsen 09/237 Saksnr.: Utvalg 11/09 Teknisk, næring - og miljø Arkiv: G/BNR 60/6 Møtedato Innstilling: Gratangen kommune godkjenner ikke fradeling av 0,9 daa overflatedyrka jord og 0,1 daa skogsmark fra eiendommen Myrvang gnr 60 bnr 6 i Gratangen. Jfr. jordlovens 9 og 12 og plan- og bygningslovens 93. Det er lagt vekt på at området bør forbeholdes framtidig landbruk og fradeling vil kunne skape konflikter i form av støy, lukt og ferdsel i forhold til landbruk/fritidsbebyggelse. I tillegg bør føringer i forhold til jordvern og bygging i strandsonen vektlegges sterkere i denne saken. En evenetuell fradeling i dette området må vuderes opp mot arealplanen og hvilke områder som skal være landbruk, bolig og fritidsbebyggelse i framtiden. Saksopplysninger: Søker: Dag-Harald Hole og Hennie Frantsen, Sortebekk, 9470 GRATANGEN Kjøper: Ørjan Johnsen, 9020 TROMSDALEN Søknaden er datert og mottatt Søknad om fradeling av en parsell på 1.0 daa overflatedyrka jord og skogsmark fra eiendommen gnr 60 bnr 6. Eiendommen ligger i grenda Sortebekk, om lag 4 km fra Årsteinbrua etter RV 825 mot Foldvik, på sørsiden av Gratangsfjorden. Eiendommen er bebygd med bolighus på 2 etasjer og med en grunnflate på100m2. Byggeår er Søker med sin familie bor på naboeiendommen, da det pågår omfattende vedlikehold av boligen. Eiendommen består av en innmarksteig og tre utmarksteiger som ligger spredt innenfor grenda. En del av innmarksteigen er regulert til boligformål (Sortebekk boligfelt) Boligen ligger innefor regulert område. Det har ikke vært drift på eiendommen på flere tiår, men det tas ut ved til brensel til eget behov. Det er kun et bruk i grenda som er i drift. Det meste av det dyrkbare arealet i grenda er i bruk. Etter den landbruksfagelige arealvurdering ligger eiendommen innefor et område som er klassifisert som A, C og D. Skogen ligger delvis bratt og kupert til og kun deler av den kan tas ut maskinelt. En gammel kjørevei går gjennom deler av skogen. Den produktive lauvskogen ligger i hogstklasse III-V. Det er tilplantet ca 63 daa vesentlig med gran. Hogstklassen er II. Side 14 av 49

15 Arealfordeling i følge skog og landskap sitt gårdskart er som gølgende: 3 daa innmarksbeite 399 daa skogsmark av middels og lav bonitet 458 daa annet areal (vesentlig grunnlendt mark og myr) Omsøkte parsell besår av 0,1 daa skogsmark og 0,9 daa innamrksbeite og ligger mellom RV 825 og sjøen. Opptil omsøkte parsell ligger dyrka og dyrkbare areal. Saken har været til høring, og følgende innsigelser er kommet: Fylkesmannen i Troms har følgende merkander, jfr. brev datert V viser til komunens brev av , hvor det går fram at det er søkt om fredeling av hyttetomt i 100eters sonen. Soria Moria og Storingsmedling nr.26 Regjeringens miljøvernpollitikk og rikets miljøtilstand ( ): I plattformen for regjeringssamarbeidet, ofte kalt Soria Moria, mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet fremkommer det blant annet at: - Allemannsretten er den viktigste bærebjelken for at alle skal kunne utøve et aktivt friluftsliv. Det er derfor viktig at denne ikke svekkes, og at det kontinuerlig gjøres et arbeid for å sikre at allemannsretten fortsatt står sterkt både i den juridiske og i den allmenne rettsoppfatning. -Regjeringen vil stanse nedbyggingen av strandsonen. Det skal legges opp til en sterkere geografisk differensering i retningslinjene, der vernet gjøres strengere i områder med sterk komkurranse om strandsonen. Videre fremkommer det av Stortingsmelding nr 26 Regjeringses miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand ( ) at: - Det er et nasjonalt mål at strandsonen skal bevares som natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Regjeringen ønsker en strengere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Det er derfor nødvendig igjen å oppfordre kommunene til en streng praksis ved behandling av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjø. - Det et et nasjonalt mål at fritidsbebyggelsen ikke skal redusere store sammenhengende naturområder og viktige naturverdier, kulturmiljøer og verdifulle landskap. Utbygging av fritidsboliger skal skje med vekt på hensynet til ressursbruk og estetikk. Fylkesmannens vurderinger og anbefalinger til Gratangen kommune: Eiendommen ligger ved Sorteberget ved Laberg. Så langt vi kan se av tilsendte dokumenter og kart ligger hyttetomta nede i strandsonen. For at allmennheten skal kunne oppholde seg og ferdes i strandsonen er det et generelt forbud mot bygging og deling i denne sonen. I dette tilfellet er det søkt om fredeling av hyttetomt i den delen av strandsonen som allmennheten helst søker til. Både hytteeier og allmennheten vil oppleve en hytte så nært stranda som en privatisering av et i utgnagspunktet attraktivt naturområde. Etableringen vil bidra til å ekskludere allmennheten fra strandsonen. Det kan også se ut til at parsllen for en stor del består av innmark. Vi minner i denne forbindelse om Landbruks og matministerens mål om å halvere nedbygging av antall dekar dyrka mark fram mot Fradeling av denne hyttetomta vil være i strid med dette målet. Oppsumert synes det som om lokaliseringen av hyttetomta vil være i strid med de sentrale politiske føringer som er gitt av regeringen. Vi anbefaler derfor at Gratangen kommune avslår søknaden. Vi ber med dette om å få tilsendt vedtak i saken når dette foreligger. Side 15 av 49

16 Statens vegvesen har i brev datert gitt følgende uttalelse til søknaden: Statens vegvesen er et forvaltningsorgan med ansvar for planlegging, utbygging, drift/vedlikehold og forvaltning av europa-,riks- og fylkesvegnettet samt følge opp den trafikkmessige bruken av dette vegnettet. Herav følger bla. arealplanlegging, avkjørselspolitikk, trafikksikkerhet med mer. Saken. I følge Gratangen kommune er det foreløpig ikke vedtatt noen kommunal arealplan for Gratangen. Det foreligger altså ikke en plan som sier noe om arealdisponering for angjeldende område. Omsøkte parsell ligger i et område med helårsboliger. Statens vegvesen ønsker derfor at kommunen i første rekke avklarer om det er ønskelig fra kommunens side å etablere fritidsbebyggelse i dette området. Dersom Gratangen kommune velger å innvilge fradeling av omsøkte parsell, må følgende vilkår tas med i vedtaket. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge positivt avkjørselsvedtak fra statens vegvesen. Statens vegvesen må deretter orienteres om fradelingsvedtaket slik at vi kan behandle avkjørselssaken. Ettersom rv. 825 har holdningsklasse mindre streng i rammeplanen for avkjørsler, er vår generelle holdnng at utvidet bruk av eksisterende avkjørsler normalt bør gis så fremst de tekniske krav kan innfris. For øvrig vil vi anbefale at det vedtas en kommunal arealplan da dette bidrar til en langsiktig arealplanlegging hvor kommunen eksempelvis tar stilling til hvilke områder som skal nyttes til fritidsbebyggelse, helårsboliger, næring osv. Teknisk/nærings sin vurdering av saken: Omsøkte parsell ligger i et område hvor det drives aktiv landbruksdrift. Et deltitdsbruk med vekt på sauehold ligger opptil omsøkte parsell. I tillegg er det to bruk i nabogrenda som høster en del jordbruksareal i denne grenda. Det meste av den dyrkbare jorda er i bruk i grenda. Alle bruk i området har behov for å styrke eget jordbruksareal. Sortebekk boligfelt ligger på motsatt side av RV 825, som ble regulert til boligformål på 1980 tallet. Området omkring omsøkte parsell brukes i dag som fulldyrka jord og innmarksbeite. Bebyggelsen som ligger opp til parsellen er landbruksbygg og bolig. I grenda er det lagt ut og fradelt flere hyttetomter langs sjøen og RV 825 fra Sortebekkelva mot Foldvik. I tilllegg er det i grenda Laberg inntil elvemunningen til Labergselva regulert et område til hytteformål. Teknisk/næring vil ikke tilrå fradeling. Området bør forbeholdes framtidig landbruk og fradeling vil kunne skape konflikter i form av støy, lukt og ferdsel i forhold til landbruk og fritidsbebyggelse. I tillegg bør sentrale føringer i forhold til jordvern og bygging i strandsonen vektlegges sterkere i denne saken. En evenetuell fradeling i dette området må vuderes opp mot arealplanen og hvilke områder som skal være landbruk, bolig og fritidsbebyggelse. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Side 16 av 49

17 Gratangen kommune, Bjørnar Storeng rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 17 av 49

18 Sak 12/09 SØKNAD OM FRADELING AV EN PARSELL SOM TILLEGGSAREAL FRA GNR 42 BNR 35 TIL GNR 42 BNR 94 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Torbjørn Johnsen 09/445 Saksnr.: Utvalg 12/09 Teknisk, næring - og miljø Arkiv: G/BNR 42/35 Møtedato Innstilling: Gratangen kommune godkjenner fradeling av en bebygd parsell på 0,6 daa annet areal bebygd med garasje og uthus fra eiendommen gnr 42 bnr 35, som tilleggsareal til gnr 42 bnr 94., fjr. Jordlovens 12 og plan og bygningslovens 63. Det settes som vilkår at bakenforliggende arealer sikres adkomst etter eksisterende avkjørsel og vei fra 142. Saksopplysninger: Søker: Bjørnar og Nils Petter Sørli, 9470 GRATANGEN Nils Petter Sørli, 9470 GRATANGEN Søknaden er datert , mottatt Søknad om fradeling av en parsell på ca 600 m2 fra eiendommen gnr 42 bnr 35 som tilleggsareal til gnr 42 bnr 94 (bebygd boligtomt). Eiendommen gnr 42 bnr 35 ligger i grenda Moan, om lag 5 km fra Elvenes etter FV 142. Den er bebygd med fire driftsbygninger (hønsehus/tørkeanlegg) Eierne er bosatt på egne boligparseller gnr 42 bnr 94 og gnr 42 bnr 92 (Bjørnar Sørli). Disse parsellene er utgått fra bnr 35. Det er ikke drift på eiendommen i dag, men deler av den dyrkbare jorda leies ut til bruk i drift. Arealfordeling gnr 42 bnr 35 i følge skog og landskap sine beregninger: 1 daa fulldyrka jord 4 daa innmarksbeite 248 daa produktiv skog 226 daa annet areal (vesentlig grunnlendt mark) Den består av en sammenhengende inn- og utmarksteig. Eiendommen ligger i sin helhet innenfor et område som i den landbruksfagelige arealvurdering er karakterisert som A. Topografien er noe kupert og bratt og bare mindre del av bruket kan drives maskinelt. Det går kommunal vei og E6 gjennom deler av skogen. I tillegg eier de gnr 42 bnr 54 som består av en ubebygd inn og utmarksteig og en utmarksteig. Arealfordeling til denne er på 2 daa fulldyrka jord, 7 daa overflatedyrka jord, 166 daa produktiv skogsmark og 50 daa annet areal (vesentlig grunnlendt mark). Side 18 av 49

19 Omsøkte fradeling på oversiden av FV 142 opp til bolig parsell bnr 94. Parsellen er bebygd med uthus og garasje og består av et areal på ca 600m2 annet areal (tun og vei) Næringskontoret har ingen innvendinger til omsøkte fradeling og tilrår søknaden. Som vedlegg til saken følger: Vedl. Gratangen kommune, Bjørnar Storeng Rådmann Torbjørn Johnsen fagkonsulent Side 19 av 49

20 Sak 13/09 SØKNAD OM OMDISPONERING AV LANDBRUKSAREAL ETTER JORDLOVEN OG SKOGBRUKSLOVEN Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Kristian Jørgensen 09/524 Arkiv: G/BNR 48/8 Saksnr.: Utvalg 13/09 Teknisk, næring - og miljø Møtedato Innstilling: Gratangen kommune godkjenner omdisponering av 1 daa plantefelt til oppføring av pumpehus iforbindelse med produksjon av kildevann i fra eiendommen gnr. 48 bnr. 8 som eies av Dag Kvernmo. Jfr jordlovens 9. Begrunnelse for vedtaket: Kommunen mener det er uheldig å sette opp bygninger i plantefelt, men vil i dette tilfellet godta det, da det er i et ledd for å styrke næringsgrunnlaget på eiendommen. Saksopplysninger: Søker: Dag Kvernmo Søknad datert , registrert hos kommunen Eiendommen ligger i grenda Kvernmo, ca 3 km øst for E6 Eiendommen består av bolig, driftsbygning, og blant annet redskapshus/garasje. Eieren bor på bruket. Den er i drift med blant annet sauehold og uttak av ved for salg. Eiendommen ligger innenfor et område som er klassifisert som A og D. Arelafordeling: Fulldyrka jord Produktiv skog Annet areal (vesentlig grunnlendt mark) Areal i alt 29,3 daa 357,5 daa 393,2 daa 780,0 daa Dyrkajorda er i drift. Lauvskogen består for det vesentligste av bjørk i hogstklasse II-V. En del av eiendommen er tilpalntet vesentlig med gran. Hogstklassen er II og III. Det søkes om omdisponering av 1 daa plantefelt for utbygging av et pumpehus i forbindelse med oppstart av produksjon av kildevann. For eller imot omdisponering: Generelt mener kommunen det er uheldig å plassere bygninger i plantefelt, men vil i dette tilfelle godta det, da formålet med byggingen av et pumpehus er i forbindelse med produksjon av kildevann, noe som kan styrke næringsgrunnlaget på eiendommen. Side 20 av 49

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 3/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte onsdag den 13.06.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Møteinnkalling Utvalg: Møtedato: Møtested: Møtetid: Formannskapet/utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.04.2013 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet

Møteinnkalling. Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 2.11.213 Tidspunkt: 9: Inderøy Rådhus, møterom: 1. etg. Skarnsundet Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124228. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget

Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møteinnkalling Primærnæringsutvalget Møtested: Rådhuset, Nygårdsgt. 16, 4. etg., møterom Gutzeit Tidspunkt: 31.01.2012 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Mariann Gagnås, telefon 69 305667, e-post

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Plan- og driftsstyre Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 772 12 800. Forfall kan også meldes

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Lokalutvalget Skjerstad Møtested: Kommunehuset Dato: 01.09.2008 Tidspunkt: 10:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Lokalutvalget Skjerstad,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs

Møteinnkalling. Utvalg for miljø, plan og ressurs Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for miljø, plan og ressurs Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD

SAKSLISTE 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5 I KÅFJORD Gáivuona suohkan Kåfjord kommune SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0022/05 05/00303 REFERATSAK 0023/05 04/00380 SØKNAD OM BYGGING AV LANDBRUKSVEG OG LUNNEPLASS PÅ EIENDOMMEN LANGNES GNR. 12 BNR. 5

Detaljer

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling

Kl. 12:00 Informasjon v/representant fra Avfall Sør om arbeidet med ny avfallsplan. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 04.02.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 04.02.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 10.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 244/12 12/1655 FINANSIERING AV REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK I 2011 246/12 12/1658 FORVALTNING AV VERTSKOMMUNETILSKUDDET Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 14.11.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet.

PS 11/11 07/507 Søknad om kjøp av tilleggsareal for utvidelse av boligtomt på Krogstad Tomt nr 23 og 30 på Krogstadfeltet. MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Marker Rådhus Møtedato: 15.03.2011 Tidspunkt: Felles informasjonsmøte ang. Samhandlingsreformen begynner kl.18.30. Møte i Plan- og

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.06.2012 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer