Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hana bydelsutvalg /14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hana bydelsutvalg 27.11.2014 33/14"

Transkript

1

2 Arkivsak-dok. 13/06733 Arkivkode Saksbehandler Marita C. Svindland Behandlet av Møtedato Saknr 1 Hana bydelsutvalg /14 SAKSPROTOKOLL Høringsbrev offentlig ettersyn - Plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika Hana bydelsutvalg har behandlet saken i møte sak 33/14 Møtebehandling Votering Hana bydelsutvalg fattet vedtaket enstemmig. Vedtak Hana bydelsutvalg ser veldig positivt på det nye flotte bygget som skal bli barnehage i Aspervika. Positivt med innkjøring og friområde for alle. Bra for ungene med et nytt miljø. Hana bydelsutvalg registrerer at sikkerhet omkring bygging av ny, med samtidig rivning, er godt ivaretatt og er positive til hele saken. Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning.

3 FYLKESRÅDMANNEN Regionalplanavdelingen Sandnes kommune Postboks SANDNES Deres ref.: 13/ Saksbehandler: Knut Thorkildsen Slettebak Saksnr. 13/ Direkte innvalg: Løpenr /14 Arkivnr. FR-RB SAN Aspervika SANDNES KOMMUNE - PLAN DETALJREGULERING - UTVIDET BARNEHAGE ASPERVIKA - HØRING Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse. Henvendelsen gjelder offentlig høring av detaljreguleringsplan for barnehage i Aspervika. Det legges opp til 1,2 parkeringsplasser pr 100 m 2 BRA. Dette er et nivå beregnet for virksomheter med 20 m 2 pr arbeidsplass, og vurderes derfor som høyt for barnehage og skole. Kollektivdekningen til området må anses som tilfredsstillende. Fylkesrådmannen fremmer derfor faglig råd om å redusere parkeringsdekningen. De forhold vi påpekte ved oppstartsvarsel er godt belyst i saksutredningen, og vi vurderer at GS-veg og grøntareal til sammen gir god og trygg tilgang til skogen i området. Vi har derfor ingen ytterligere vesentlige merknader. Med hilsen Knut Thorkildsen Slettebak rådgiver Gareth Doolan rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON TELEFAKS BANKGIRO: Postboks 130 Sentrum 4001 Stavanger Arkitekt Echoffsgt.1 Stavanger E-POST: INTERNETT:

4

5 Plan Postboks SANDNES Bymiljø Silje Dons Ranhoff Sandnes, Deres ref.: Vår ref.: 13/ Saksbehandler: Dagfinn Risa Arkivkode: --- Uttalelse til detaljregulering for barnehage Aspervika - Plan Viser til utlagt høring. Bymiljø har følgende merknader: I forbindelse med bygging av ny barnehage må ny vannledning mellom eksisterende 200mm vannledning i Åsveien til 150mm vannledning ved eksisterende barnehage etableres. Grunnen for dette er sikker vannforsyning og branndekning for barnehage. Område som er regulert til «Renovasjonsanlegg» ligger i konflikt med denne ledningen. Gang og sykkelvei nord for renovasjonsanlegget har bredde på 3,5m, følgelig kan ikke avstandskrav på 4m opprettholdes dersom vannledning skal plasseres i gang og sykkelvei. Plassering av ny vannledning sør for Renovasjonsanlegget kan også være umulig dersom garasje for sykler S1 skal bygges som visst på illustrasjonsplanen A10-2. Konkrete løsninger for overvannsdisponering som nevnt i overvannsnotat må sikres i reguleringsbestemmelsene. Det er ikke nok at rapporten legges til grunn ved utarbeidelse av tekniske planer. Det må sikres arealer til lokal disponering av overvann i fordrøyningsmagasin, det må sikres at det etableres permeable dekker på uteområdet og eventuelle andre løsninger for LOD. Det anbefales bruk av åpne fordrøyningsmagasin, fortrinnsvis også med infiltrasjonsmulighet dersom grunnforholdene tillater dette. Det må etableres tiltak for håndtering av overvann som forhindrer partikkelavrenning i anleggsperioden. Tekniske planer for dette skal godkjennes av Sandnes kommune og aktuelle tiltak må være etablert før gravearbeid igangsettes på området. o_gs1 kan bli en god trase for syklister og burde hatt frisikt i forbindelse med svinger og 2 stykk kryss inn mot Asperholen borettslag (Asperholen-1-85). Barn til/fra skole og småbarn uten god oppfølging av voksne på vei til barnehagen kan fort komme i konflikt dersom det er Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes Besøksadresse: Bymiljø, Hoveveien-30. Telefon

6 dårlig sikt. Konflikter med personer/barn som kommer fra parkering f_p1 og f_p2(skal jo i teorien ikke gå folk til barnehagen herfra, men i praksis blir dette vanskelig å kontrollere) og ut på o_gs1 kan oppstå. Kan være fordel med et o_ AV mellom disse parkeringsplassene og o_gs1, eller eventuelt gjerde med port der en kun slipper personer inn/ut på o_gs1 en plass pr parkeringsplass for å minimere risikoen kan være løsninger. Sikt er beste alternativ. Aktivitetsløypen i friområdet må medtas i rekkefølgebestemmelsene. Det bør medtas rekkefølgekrav om tynning og generell vegetasjonsskjøtsel av eksisterende sti og nytt tråkk ved etableringen av tråkket. Det bør fastsettes bestemmelser om at allmennheten kan benytte parkeringsplassene utenom barnehagens åpningstid, for å tilrettelegge bedre tilgjengelighet til friområdet. Kjersti Ohr Bymiljøsjef Dagfinn Risa Ingeniør Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. 2

7 Utvalg for byutvikling Sandnes kommune Plansjefen, Pb 583, 4305 Sandnes Aspervika skole Sandnes HØRING offentlig ettersyn Plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika Plan om detaljregulering av barnehage i Aspervika er drøftet mellom Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU), Skolemiljøutvalg (SMU), Samarbeidsutvalget (SU), rektor, representant for de ansatte ved Aspervika skole, elevrådet og leder av Aspervika SFO. Uttalelsen blir gitt på vegne av SU v/aspervika skole. SU ved Aspervika skole har generell uttalelse: Sikkerheten for barna ved Aspevika skole har i mange år vært utfordrende. Dette har skapt flere farlige situasjoner. Det er med bekymring vi registrer at en allerede trafikkfarlig vei skal belastes med ytterligere trafikk, inkludert tungtransport, under byggeperioden. Vi forventer at det legges en god plan under bygging av ny barnehage hvor det kommer frem at elevenes skolevei er trygget. Det bør foreligge en plan for gangsti og sykkelvei for våre elever, og denne må være på plass i forkant av at utbygging starter. Aspervika skole har ingen fellesareal hvor en kan samle alle foresatte ved skolen, og elever til fellesarrangement. Skolen sitt største rom er gymsalen, men den holder ikke sikkerhetsmessige krav i forhold til areal for å samle så mange mennesker. I forbindelse med bygging av ny barnehage, som ligger rett ved Aspervika skole ville det være bra om en kunne tenkt mulighet for sambruk. Bygges barnehagen med fellesareal som kan romme forestillinger, foreldremøter evt andre arrangement som skolen skal gjennomføre, synes vi det ville være flott om det kunne vært en plan for sambruk av disse. Adresse: Asperholen 89, 4329 Sandnes Telefon: Telefax: e-post:

8 Aspervika skole Gro Slåttelid -Rektor- Heidi Ø. Dragsund -FAU/ SMU/ SU leder- Su v/ Aspervika skole Heidi Dragsund Adresse: Asperholen 89, 4329 Sandnes Telefon: Telefax: e-post:

9

10 ' I ^ ^ I Prosjekterende, ansvarlig søkere og offentlige etater ATKOMST OG SLOKKEVANN ROGALAND BRANN OG REDNING IKS Rev: Krav til vannforsyning utendørs må tilfredsstilles, og må tilrettelegges for atkomst for brannvesenets biler frem til bygningene. Krav til atkomst og vannforsyning skal være i henhold til 11-17, TEK 10, veiledning til forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggeteknisk forskrift 2010). Følgende bør legges til grunn ved prosjektering i Stavanger, Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Rennesøy og Kvitsøy kommuner: Kriteria Mannskapsbil Kjørebredde 3,0 meter Svingradius ytterkant vei 8,5 meter Svingradius innerkant vei 4,1 meter Fri kjørehøyde 4,0 meter * Oppstillingsplass Akseltrykk 12,6 tonn Belastning pr. Iabb Maks. stigning/helling pà oppstillingsplass 1:8 (12,5 %) Tillatt totalvekt 19,0 tonn Lift/Stigebil 3,0 meter 10,0 meter 5,0 meter 4,0 meter * 6,0 x 12,0 meter 12,7 tonn 14,0 tonn 1:20 (5,0 %) 20,2 tonn *Av hensyn til eventuell snø bør større høyde vurderes. NB! Krokliftbil med tillatt totalvekt på 28,0 tonn. Behov for atkomst, det vil si hvor nær bygget og til hvor mange fasader, vil avhenge av bygningens størrelse og bruk. Atkomst og vannforsyning bør derfor avklares med brannvesenet tidligst mulig i prosjekteringsfasen. ROGALAND BRANNos REDNINGms Jærveien 107, 4318 Sandnes l Telefon: l l Org nr.: NO

11 Plan Postboks SANDNES Miljørettet helsevern Silje Dons Ranhoff Sandnes, Deres ref: Vår ref: 13/ Saksbehandler: Marte Aanestad Arkivkode: --- Kommuneoverlegens uttalelse - Høringsbrev offentlig ettersyn - Plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika Det vises til plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika. Kommuneoverlegen forutsetter at reguleringsbestemmelsene og rekkefølgekravene følges og har ellers ingen merknader til planen: Med hilsen Hans Petter Torvik kommuneoverlege Marte Aanestad rådgiver miljørettet helsevern Dokumentet er ikke signert da Sandnes kommune benytter elektronisk godkjenning. Kopi: Fagstab oppvekst barn og unge /v Mai Elin Tveit Fagstab oppvekst barn og unge /v Mai Elin Tveit Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes. E-post:

12 Sandnes kommune Plansjefen Postboks Sandnes Vår ref: 335/KEK Stavanger, Høringsinnspill Plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika Det vises til høringsinnspill fra borettslaget datert (trukket tilbake), samt brev av Borettslaget ønsker at følgende punkter belyses av tiltakshaver: Krav til konsekvensutredning Mulighet for å endre trase på ny vei pga. at veien kommer svært høyt i forhold til rekkehus som ligger i begynnelsen av bakken?. Innsyn, støy og lysforhold?. Reguleringsforhold, hoveddelen av området er regulert til friområde. Har kommunen lov til å omregulere området? Hva med nødvendig godkjenninger av sentrale myndigheter? Hvor stor del utgjør det arealet som skal benyttes? Høyder i terreng og høyder til vei må avklares Gjenværende skråninger når veien er ferdig. Utforming og hvordan sikres disse mot overvann/ras?. Støy grunnet akselerasjon i bratt bakke. Hvilke tiltak? Trafikksikkerhet grunnet bratt bakke. Hvilke tiltak? Dyreliv, hakkespett i skogen. Hvordan sikres naturmangfoldet? Gangsti fra borettslaget, legge i kulvert? Støy og lysskjerming mot rekkehus Flytte ny parkeringsplass til skogssiden Borettslaget vil igjen, som eneste og største nabo invitere til dialog og samarbeid for å få en så god løsning som mulig for denne planen. Med vennlig hilsen På vegen av Aspervik borettslag Bate boligbyggelag Kristoffer Espeland Klovning

13

14 Sandnes kommune Plansjefen Postboks Sandnes Vår ref: 335/KEK Stavanger, Høringsinnspill Plan Detaljregulering for barnehage i Aspervika Det vises til høringsinnspill fra borettslaget datert Det bes om at det sees vekk ifra innspillet da det har oppstått interne uenigheter i borettslaget. Den ble planen lagt ut for offentlig ettersyn med svarfrist Svar er således gitt innen fristen, men dette trekkes tilbake nå 11 dager etter fristen. Borettslaget har to innspill til saken. 1. Store deler av arealet er i plan lagt til grøntområdet. Borettslaget kan ikke se at det er vedtatt endring av dette arealet til vei og stiller spørsmålstegn ved at dette ikke er kommentert i planen. 2. Skogen har et rikt dyreliv. Det nevnes fra beboerne følgende arter: rådyr, ekorn, hakkespett, samt sporadisk observasjon av ugle og nøtteskrike. Borettslaget vil igjen, som eneste og største nabo invitere til dialog og samarbeid for å få en så god løsning som mulig for denne planen. Med vennlig hilsen På vegen av Aspervik borettslag Bate boligbyggelag Kristoffer Espeland Klovning

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

REGULERINGSPLAN 0491 - SKADBERG SKOLETOMT - BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Det faste utvalg for plansaker / 15.06.2011 bygningsrådet Eldrerådet 22.08.2011 Funksjonshemmedes råd 22.08.2011 Utvalg for arealsaker 20.03.2013 Saksbehandler:

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER.

BEBYGGELSESPLAN FELT B1 FORUS NÆRINGSPARK. PLAN 2001329-3. HØRINGSUTTALELSER. Melding til utvalg for byutvikling 18.02.09-19/09 Brandsberg-Dahls Arkitekter AS v/ Per Christian Omvik Engelsminnegt. 16 A 4008 STAVANGER Byplan Sandnes, 14.01.2009 Deres ref.: Vår ref : 200704513-44

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE

%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG OMRÅDEPLAN FOR GRØNDAL, GNR. 96 BNR. 51 OG 114 I STANGE %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 272 Arkivsaksnr.: 11/4461-8 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget OMRÅDEPLAN

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling Byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 30.04.2015 Saksnr.:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE

EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN 20120003 EIKHOLT, GBNR. 109/6, SAMT GANG- OG SYKKELSTI LANGS DEL AV Rv.305. ANDEBU KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av: siv.ark. Claus Svanstrøm og Ingeniørservice A/S for Steier-Ness

Detaljer

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål

Prinsippavklaring - arealbruk for punktbygg i bykjernen og føringer for balanse mellom boliger og andre sentrumsformål Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 69059/2014 2013/7303 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/68 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 14/208 Bystyret 11.12.2014 Prinsippavklaring

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID Hilde Bendz 06.10.2014 FA - L12 09/880 Saksnr Utvalg Type Dato 040/14 Plan- og miljøstyret PS 20.10.2014 Detaljplan for Onsakervika - Merknadsbehandling

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32

Ny 2. gangs behandling av 201212 - Detaljregulering for Sjølystvegen 24-32 Arkiv: 201212 Arkivsaksnr: 2012/2970-42 Saksbehandler: Vegar Christoffersen Walsø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging 7/14 13.02.2014 Kommunestyret 10/14 24.02.2014

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø

Christina Hansen Planlegger Miljø og tillatelser, Areal og miljø file:///c:/ephorte/pdfconvertdocprocess/ephorte-ull/516945_fix.html Side 1 av 1 29.11.2013 Fra: Christina Hansen[Christina.Hansen@statnett.no] Dato: 29.11.2013 10:40:03 Til: Ullensaker Postmottak Kopi:

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1.

PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. Fet kommune PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR VITÅSEN FUS BARNEHAGE AS V/SØRGÅRDSBRÅTAN I FET KOMMUNE, GNR. 17, BNR. 2 OG DEL AV GNR.17, BNR.1. PLANNUMMER: 0101 R0903 Vedlegg: 1. 2. 3. 4. 5.

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Løvseth + Partners AS Kristian Augusts gate 19 0164 OSLO Dato: 08.05.2014 Deres ref: Byggeplass: Tiltakshaver: Søker: Tiltakstype: Vår ref (saksnr): 201303388-31 Oppgis

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien

Ny høring. Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien Ny høring Plan 2419. Reguleringsplan for området ved Bruvikveien og Gandsveien 1 Saken gjelder Plan 2419 har vært ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 07.03.-22.04.2014. Som følge av merknader

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer