MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0021/06 06/00761 REFERATSAKER 0022/06 06/00719 HUSLEIE FYSIOTERAPEUTER 0023/06 06/00720 BUDSJETT /06 06/00757 HUSLEIE FOR TURNUSKANDIDATER 0025/06 06/00746 KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GAIVUOTNA-KÅFJORD 0026/06 06/00747 BUDSJETT OPPVEKST 0027/06 06/00680 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM NEDSETTING AV VEDERLAGSBETALING FOR OPPHOLD VED KÅFJORD HELSESENTER - SYKEHJEMMET (Legges fram på møtet) Til orientering: Barnevern Situasjonen på sykehjemmet Trygghetsalarm, 9148 Olderdalen, Levin Mikkelsen (s.) Gerd Molund Olsen e.f.

2 leder

3 Gáivuona suohkan Sak 0021/06 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 06/00761 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0021/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Saksutredning: 1. Månedsrapport aug. 06 fra prosjektleder Pål Lyngstad, datert Framdrift for prosjekt rehabilitering av skoler. 2. Fag- og timefordeling Trollvik skole Kunnskapsløftet Skriv fra Troms Fylkeskommune v/oppfølgingstjenesten datert Møtereferat Fra Utdanningsdirektoratet datert Invitasjon til høring om nye Læreplaner for Kunnskapsløftet Samisk. Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til etterretning. Side 3 av 15

4 Gáivuona suohkan Sak 0022/06 HUSLEIE FYSIOTERAPEUTER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 520 G27 Arkivsaksnr.: 06/00719 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Avtale mellom og Birtavarre Røde Kors om disposisjonsrett til lokaler i Kåfjord helsesenter, underetasjen i nordfløy. 2. Oversikt over utgifter til drift (2006 tall). Saksutredning: Det ble i k.sak 49/05 inngått avtale med Birtavarre Røde Kors hvor de fikk disposisjonsrett over fysioterapiavdeling. Etter dette ble det regnet ut hvor mye det koster å drive fysioterapiavdeling fordi Birtavarre Røde Kors ønsket utbetalt husleie. Det viste seg da at husleie kun dekker kommunale utgifter ved drift av fysioterapiavdeling. Avtalen kommunen har med Birtavarre Røde Kors (hele avalen som bilag): har ansvar for: Birtavarre Røde Kors kan kjøpe vaktmester- og rengjøringstjenester av kommunen etter behov. Det inngås særskilt avtale om tjenestens omfang. Å betale leie til Birtavarre Røde Kors for fysioterapeutenes lokaler. Leia følger normal prisindeks. Dagens husleie danner utgangspunktet for fremtidig leie. Andre økonomiske forhold: står som abonnement på strøm. Birtavarre Røde Kors refunderer kommunen andel strøm til avdelingen og etter måler til bassenget. Eventuell varmegjenvinning som tilbakeføres til helsesenteret avregnes etter nærmere begrening. dekker gebyr innenfor VAR-området. Birtavarre Røde Kors refunderer kommunen en andel av disse utgiftene som referer seg til deres aktivitet. I avtalen kommunen har med fysioterapeutene står det: 6. For leie av lokaler, strøm, rengjøring, behandlingsutstyr, sentralbordtjeneste, telefon, PC med skriver og vaktmestertjeneste betales en månedlig sum kr 5000 som går i fradrag ved utbetaling av månedlig driftstilskudd. Side 4 av 15

5 Sak 0022/06 9. Den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom KS og Norsk fysioterapeuters forbund om praksis med driftsavtale, gjelder ved siden av denne avtalen. I punkt 7.10 i denne overenskomsten står det: Utbetaling av fullt driftstilskudd forutsetter av fysioterapeuten/selskapet selv bærer alle utgiftene ved driften. Husleien ble sist regulert i HOO sak 6/2000: Hovedutvalget godkjenner utleiepris for lokaliteter m.v på kr på fysioterapeut for året Leien innbetales ved månedlig trekk i driftstilskuddet. Driftstilskuddet til fysioterapeutene: I år 2000 var driftstilskuddet kr pr år kr pr mnd I år 2006 er driftstilskuddet kr pr år kr pr mnd Økning kr pr år kr pr mnd Økning på ca 24,6% Kommunens driftsutgifter 2006 (se vedlegg) er kr pr år og kr pr mnd. Leieinntekter 2006 er kr pr år og pr mnd. Det er ikke tatt med innkjøp av utstyr i denne beregninga. Det vil si at husleie er kun den kommunale drifta og knapt det. Birtavarre Røde Kors har varslet om økning i husleie i brev den 7. februar i år, men har ikke kommet med hvor mye. De sier også at de ikke har anledning å forestå subsidiering av lokalene. Dersom det skal skje er det kommunen som må ta denne utgiften. Det er etterspurt husleie økning i brev til Birtavarre Røde Kors fra etatsleder den 3. august i år, men har ikke fått svar på dette. Konsumindeksen: 5000 kr i januar 2000 tilsvarte 5653,22 i juni Dette tilsvarer en prisstigning fra januar 2000 på 13,1 %. Beregningen viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen. Utfra de avtaler som er inngått er det rimelig at husleie av lokaler blir satt opp til kr pr mnd pr fysioterapeut. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Side 5 av 15

6 Gáivuona suohkan Sak 0023/06 BUDSJETT 2007 Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00720 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Avdelingsvis oversikt for budsjett 2006 og Tallbudsjett 2007 helse og sosial 3. Kommentarer budsjett, sosialkontoret. Saksutredning: Helse og sosial har fått en budsjettramme på kr Forslag til budsjett 2007 er lagt fram med kr det er kr over gitt ramme. Den største usikkerheten er ressurskrevende brukere. Det er lagt inn i budsjettet at kommunen får refundert kr I 2006 var det beregnet kr i refusjon, men kommunen fikk kun kr Budsjettet er utarbeidet med omtrent den samme aktivitet som I forslag til budsjett 2007 er det beregnet 3 % lønnsøkning. Det er en lønnsøkning på ca kr og utbetaling til KLP øker i takt med økt lønnsutbetaling. Ressurskrevende brukere: Det er spesielt kapitlene TTPU som øker med 13% og Marielund som øker med 23%. Det er i disse kapitlene at det er flest ressurskrevende brukere. Søknad om penger til ferietur for brukere innen TTPU: Det er kommet søknad om lønnsmidler/biletter til ledsagere for å kunne reise på ferietur til syden med brukere innen TTPU. I Storfjord kommune slipper brukerne å betale for reise og opphold for ledsagerne. Det søkes om kr , dette beløpet er ikke tatt med i forslag til budsjett Prosjekt organisering innen PRO-tjenesten: PRO-tjenesten yter omfattende tjenester til kommunens innbyggere. Man ser muligheter til å organisere tjenesten på en annen måte for å utnytte midlene bedre og samtidig bedre kvaliteten. Tjenestene innen hjemmebasert omsorg øker og det er spesielt innen psykiatrien at det skjer større endringer. For å møte disse utfordringene er det nødvendig å ha tid og kapasitet til å gjøre dette Side 6 av 15

7 Side 7 av 15 Sak 0023/06 arbeidet. Det bes derfor om kr til å kunne ha en prosjektleder til dette arbeidet. Ellers må dette arbeidet gjøres ved siden av full drift og det har vi ikke kommet i mål med. St.meld. nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening, Framtidens omsorgsutfordringer, legger en del føringer i dette arbeidet. Sitater fra st.meldingen: Omsorg blir til i møtet mellom den ansatte og enkelte bruker, og vi må sikre den ansattes mulighet både å møte brukernes utrykte ønsker og utøve faglig skjønn (s.6). God omsorg oppstår i samspillet mellom personell og mellom personell og bruker (s.9). Undersøkelser viser at nært lederskap med personlig oppfølging av den enkelte arbeidstaker er avgjørende for både arbeidsmiljø, faglig utvikling og god ressursutnyttelse, spesielt i en virksomhet som dette (s.12) Ergoterapeut: Ergoterapeut er en etterspurt kompetanse for å kunne yte en god tjeneste innen rehabilitering/habilitering. Uttak av hjelpemidler er en viktig oppgave som ergoterapeuter har en spesiell kompetanse på. Dette er en stilling som søkes gjennomført i helse og sosial planen Det bes om at en 40% stilling opprettes, kostnad kroner. Legekontoret: Det er foretatt en gjennomgang av arbeidsmiljøet og rutiner på legekontoret. Det har i 2006 vært tilført 50 % legesekretær stilling, slik at de til sammen har hatt % stillinger. Dettwe har legesekretærer og leger vært fornøyde med. Forventningen om at det ikke skal være telefontid er ikke oppfylt. Tilbakemelding er at dette er problematisk å oppfylle pga annet arbeid som blodprøver, andre prøver, henvendelser i skranke, sårskift og lignende. Det bes om å øke 50% legesekretær stilling, med kostnad kr Det er også vurdert hvordan legekontoret og helsestasjonen kan samarbeide mer. Dersom den som arbeider merkantilt på helsestasjonen hadde vært legesekretær ser man at samarbeidet hadde vært enklere. For å kunne ta telefonen for bestilling og lignende kan ikke de på helsestasjonen gå inn på legekontorets dataprogrammer. I gjennomgangen av arbeidsmiljøet på legekontoret er det vurdert hvorvidt det trengs å styrke legestillinger. Det hadde vært grunnlag for å øke med en 50 % stilling, men det vurderes som vanskelig å få ansatt lege i 50 % stilling. Legene har som andre yrkesgrupper fått økt byråkrati med papirarbeid spesielt trygdesaker er krevende og skal dokumenteres grundig. Det siste året er det brukt vikarer i jul og nyttårshelga og i påska. Tilbakemeldinga på dette er god fordi de slipper vaktbelastning i disse høytidene. Ikke tatt med i budsjettet som ønskes gjennomført: 1. Oppretting av 50% stilling som legesekretær, kapittel lønn legesekretærer tilføres kr Oppretting av ergoterapeut i 40% stilling i hjemmetjenesten kr tilføres kapittel Bevilging av kr til reise for brukere innen TTPU. Beløpet tilføres Bevilging av kr til prosjekt innen PRO-tjenesten. Beløpet tilføres

8 Sak 0023/06 Rådmannens innstilling: 1. HOO vedtar budsjett 2007 helse og sosial som foreslått med kr over gitt ramme. Side 8 av 15

9 Gáivuona suohkan Sak 0024/06 HUSLEIE FOR TURNUSKANDIDATER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/00757 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg / Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: F.sak 25/98 Husleie for turnuskandidater Saksutredning: har 2 turnuskandidater på legekontoret i løpet av et året med varighet et halvt år hver. Til disse er kommunen forpliktet å skaffe leilighet. Det ble i f.sak 25/98 ble det gjort slikt vedtak: For medarbeidere som arbeider i pga. beordret plikttjeneste, og der kommunen er pålagt å besørge bolig skal husleie inkl. leie av møbler ikke overstige kr 2500 pr mnd. For de første 12 mnd. Vedtaket gjelder fra I dag leier leilighet i Nyvollveien 6 i Birtavarre til turnuskandidater og betaler i husleie kr Leiligheta er nøkternt møblert med en del kjøkkenutstyr og i 2006 betaler turnus kr strøm etter at den ble indeksregulert på slutten av subsidierer kr 400 pr mnd for leiligheta. Det synes rimelig at turnus betaler husleie i sin helhet. Husleia settes opp fra 15. februar 2007 da det er skifte av turnuskandidat. Rådmannens innstilling: Turnus kandidater betaler i sin helhet husleie kr 3300 pr mnd og for de neste 12 mnd. Vedtaket er gjeldene fra Side 9 av 15

10 Gáivuona suohkan Sak 0025/06 KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GAIVUOTNA-KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 06/00746 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Opplæringslova, Lov om introduksjonsordning H-20/03. Bilag: Kunnskapsløftet for voksne i Gaivuotna-Kåfjord. Plan for voksenopplæringa Høringsutkast august Høring: Plan for voksenopplæringa fra UF, Kåfjord. Saksutredning: Forslag til Plan for voksenopplæringa har vært ute til høring hos berørte parter. Ved fristens utløp var det kommet inn en høringsuttalelse fra UF, Kåfjord. (Vedlegg). Her understrekes bl.a. behovet og plikten kommunen har når det gjelder å gi voksne et opplæringstilbud. Opplæring knytta til bredbåndsatsinga understrekes også. Etatsleder vil legge til at et av de viktigste verktøy vi har for kunnskapstilegnelse, er bruk av IKT. Dette er tatt med i planen under kap. IKT ferdigheter også for voksen. Voksenopplæringa i kommunen vil omfatte: Grunnskoleopplæring for voksne, herunder personer med spesielle behov. Introduksjonsordningen for innvandrere. IKT kurs. Det er viktig at voksenopplæringa har en administrasjonsressurs på linje med de andre skolene i kommunen. Planen må gjennomføres uten at det går på bekostning av det øvrige opplæringstilbudet. Planens bruttoramme er på ca kroner. Rådmannens innstilling: foretar en markedsundersøkelse for å få registrert opplæringsbehovet blant bedrifter og enkeltpersoner. Det videre arbeidet igangsettes så snart de innkomne ønsker er systematisert og økonomien er på plass. Side 10 av 15

11 Side 11 av 15 Sak 0025/06

12 Gáivuona suohkan Sak 0026/06 BUDSJETT OPPVEKST Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00747 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0026/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjett Saksutredning: Oppvekst (kap 1.2) ble i K - sak 42/06 gitt et netto ramme på kr ,-. Denne ble, etter at regjeringen hadde lagt fram sitt forslag til statsbudsjett 2007 justert til kr ,- av rådmannen. I det framlagt budsjett er det beregnet en lønnsvekst på 3 % på årsbasis, men det er ikke lagt inn en prisstigning på 2 %. Pensjonsberegning er satt slik: KLP 16% og STP 13% av bruttolønn. I vedlagte budsjett er ikke driftsmidlene lagt inn på de enkelte poster. Dette arbeidet pågår nå i avdelingene. Budsjettet har ei netto ramme på kr ,-. For å komme ned på rådmannens tildelte rammer, må skjæres ned med kr ,-. Tiltak som er tatt bort eller bare delvis finansiert: Logopedtjeneste. Kommunen har ikke kommunal logoped i arbeid for tiden. Trafikksikkerhetsarbeid knytta til skolene, herunder holdeplasser langs E 6. Driftsøkning, ny barnehage. Interkommunal koordinatorstilling, barnehagene. Planarbeid/ prosjektstilling. Grunnskole for voksne. Tiltak som er lagt inn Oppvekstkontoret Det er ført opp lønn til leder og IT medarbeider. Pedagogiske tiltak Hovedutgiftene er knytta til kurs/etterutdanning i forbindelse med Kunnskapsløftet. Det forventes en inntektsøkning over statsbudsjettet for Kommunene i Nord-Troms samarbeider om opplæringstiltak. Vi har fått ny barnehagelov med forskrifter, men sentrale midler til opplæring av personale har til nå vært svært begrenset. Side 12 av 15

13 Sak 0026/06 Grunnskolene/SFO. (Trollvik skole, Olderdalen skole) Elevtallet for inneværende skoleår synker fortsatt, samlet sett (11 elever). I det framlagte budsjettforslaget er det i utgangspunktet tatt høyde for en grunnbemanning som for inneværende skoleår. I tillegg er det beregnet en bemanningsøkning tiltenkt elever med spesielle behov. Rammetimetallet i grunnskolen er f.o.m. skoleåret 2006/2007 økt slik at det for Trollvik og Olderdalen skole vil utgjøre ca 0,7 stillinger. Driftsmidlene er holdt på samme nivå da en forventer at innkjøp av lærebøker knytta til den nye læreplanen vil belaste 2007 budsjettet med full tyngde. Det er SFO tilbud både på Olderdalen og Trollvik skole. Skolene må sikres pedagogisk IKT kompetanse på arbeidsplassen i tillegg til IKT prosjektledelse øremerket skolene. Barnehagene Antallet barn i barnehagene er stabilt, ca 85 barn, men det er flere i gruppa 0 3 år enn tidligere. Det betyr at barnehagene i Olderdalen, Birtavarre og Fossen er fulltegnet. I Djupvik er det plass til 7. De 3 største barnehagene har en grunnbemanning på 7 stillinger som kommunal forskrift pålegger. I tillegg har en tatt høyde for assistenter knytta til barn med spesielle behov. De statlige inntektene i 2007 er satt til et noe høgere nivå enn i 2006, uten at en har fått konkrete føringer så langt. Barnehagen i Djupvik har SFO for barn som bor i ytre del av kommunen. Barnehagen i Birtavarre har SFO tilbud om morgenen. For opplæringen i samisk videreføres tiltakene, herunder interkommunalt og internasjonalt samarbeid. I budsjettet er det beregnet lønn til flere samisktalende personer, midler til drift er redusert tilsvarende. Ny barnehage i Manndalen forventes tatt i bruk høsten Det må fortsatt gis stipend til ansatte for å lære/vedlikeholde samiskkunnskaper. Kåfjord kulturskole Lønnsmidlene er beregnet ut fra 2,3 hele stillinger som bemanningsplanen forutsetter. Kulturskolen har tilbud i hele kommunen innen barnekor, voksenkor, kunstverksted, drama og korps. Det gis tilrettelagt opplegg innen musikk for personer med spesielle behov. Det er et stort behov for en deltidarbeider som kan gi bandopplæring til ungdom, men kulturskolen har ikke midler til å lyse ut ei slik stilling. Voksenopplæring. Voksenopplæringa omfatter flere områder, se egen v.o. plan. Her kan nevnes: - Opplæring i norsk med samfunnskunnskap for voksne innvandrere. (Statstilskudd gis i ei overgangsordning). - Grunnskole for voksne. Opplæringslova 4A. (Øremerkede midler gis ikke) Kommunen arbeider med å få til et interkommunalt samarbeid for å gi et bedre og rimeligere tilbud på enkelte områder. Voksenopplæringa må få fast administrasjonsressurs. Side 13 av 15

14 Sak 0026/06 Rådmannens innstilling: Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Side 14 av 15

15 Gáivuona suohkan Sak 0027/06 Side 15 av 15

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/11 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 08.02.2011 klokka 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Varaordfører Tor Arvid Myrseth

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN

KOMMUNAL REPRESENTANT TIL STYRET I NÆRMILJØSENTRALEN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.12.2006 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 15.03.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 15.03.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Sakliste/møteinnkalling

Sakliste/møteinnkalling Side 1 av 34 Sakliste/møteinnkalling Vår dato Vår referanse 21.05.2013 13/763-2 Vår saksbehandler: Deres dato Deres referanse Lærling Monica Stølhaug, tlf. 72417600 DRIFTSUTVALGET Til Sakliste til orientering:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer