MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE"

Transkript

1 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0089/06 06/00715 BUDSJETTFORSLAG SAMISKE SPRÅKTILTAK /06 06/00716 BUDSJETTREGULERING KAP SAMISK SPRÅKSENTER 0091/06 06/00796 BUDSJETTFORSLAG 2007 KAP SAMISK SPRÅKSENTER 0092/06 06/00797 SAMISK SPRÅKSENTERS VIRKSOMHETSPLAN /06 06/00719 HUSLEIE FYSIOTERAPEUTER 0094/06 06/00757 HUSLEIE FOR TURNUSKANDIDATER 0095/06 06/00746 KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GAIVUOTNA-KÅFJORD 06/00812 AMBULANSESTASJON I BIRTAVARRE (ettersendes 06/00811 GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLENG BOLIGFELT EKSPROPRIASJON AV GRUNN (ettersendes) 0096/06 06/00790 KÅFJORD KOMMUNE SOM IA BEDRIFT 0097/06 06/00811 GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLENG BOLIGFELT - EKSPROPRIASJON AV GRUNN Arbeidsmøte budsjett 2007 starter etter ordinært møte. Kåfjord kommune, 9148 Olderdalen, for

2 Bjørn Inge Mo (s.) ordfører Gerd Molund Olsen e.f.

3 Gáivuona suohkan Sak 0089/06 Kåfjord kommune BUDSJETTFORSLAG SAMISKE SPRÅKTILTAK Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00715 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/06 Samepolitisk utvalg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: -Budsjettforslag 2007 Saksutredning: Budsjettrammen for 2007 forventes å være på 2006-nivå. Kommentarer til budsjettforsalg: Post.0161 lønn: økning etter årets forhandlinger. Post.0231 vikarutgifter: legges på samme nivå som Kurs som er planlagt i regi av språksenteret 2007 er nybegynner- og videregåendekurs i samisk, språkbadkurs, samt videregående emne i samisk (semesteremne). Postene.0900 og.0901 klp/stp: sees i sammenheng med postene over. Post.1401 annonsering: økt fra 2006 pga valgår. Post.2000 inventar/utstyr: bl.a. samisk skilting (komplettering m.m.) i kommunale bygg. Post... bøker skoler : jfr. F.sak 79/06 at Kåfjord kommune gir i gave en bok til alle 1.klassinger som har samisk 1, 2 eller 3 i Kåfjord skolen. Post.2910 fellesutgifter: økning som tilsvarer prisstigning på 2%. Post.2911 menighetsrådet: Kr ,-. Menighetsrådet har i de senere år fått en betydelig større bevilgning for styrking av samisk språk og kultur. Rådmannen foreslår at økning utover kr ,- evt. bevilges etter søknad. Post.2912 bibliotek: midler til samisk mediestamme v. Kåfjord bibliotek. Postene 2931, 2932 og 2933 skolene i Kåfjord: jfr. F.sak 9/06 vedr. arrangering av Samefolkets dag i Kåfjord skolene. Kr ,- ble avsatt til formålet. Midlene er ment å brukes til aktiviteter i tilknytning dagen. Post.2950: språksenter: Overføring på samme nivå som i Postene.4719 lag og foreninger og.4734 andre tiltak: avsetning totalt kr ,-. Post.4721 Riddu Riddu: Senere år er det avsatt kr ,- tiltaket. Resterende ,- blitt bevilget ved søknad. Rådmannen foreslår her å avsette kr ,- til tospråklig markedsføring og profilering av festivalen. Side 3 av 19

4 Sak 0089/06 Post.4741 stipend: Kåfjord kommune har oppretta 2 stipend (i) videregående skole og (ii) andre bosatt i Kåfjord. Post.4902 reserv. samepolitisk utvalg: kr ,- til fordeling i tilknytning til komplettering av Handlingsplan 2007 Samiske språktiltak. Prioritering av tiltak gjøres i samarbeid med etater/avdelinger i kommunen. Rådmannens innstilling: Budsjettforslag 2007 Samiske språktiltak vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0022/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettforslag 2007 Samiske språktiltak vedtas som forelagt. Side 4 av 19

5 Gáivuona suohkan Sak 0090/06 Kåfjord kommune BUDSJETTREGULERING KAP SAMISK SPRÅKSENTER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 06/00716 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0023/06 Samepolitisk utvalg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Skjema m. kommentar budsjettregulering kap Samisk språksenter Saksutredning: Saka ble lagt fram for Styringsgruppa for Samisk språksenter onsdag 1.november. Budsjettregulering kap Samisk språksenter enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering kap Samisk språksenter vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0023/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettregulering kap Samisk språksenter vedtas som forelagt. Side 5 av 19

6 Gáivuona suohkan Sak 0091/06 Kåfjord kommune BUDSJETTFORSLAG 2007 KAP SAMISK SPRÅKSENTER Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 06/00796 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/06 Samepolitisk utvalg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Skjema m.kommentar budsjettforslag 2007 Kap Samisk språksenter Saksutredning: Saka ble lagt fram for styringsgruppa for Samisk språksenter onsdag 1.november Budsjettforslag 2007 kap Samisk språksenter ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Budsjettforslag 2007 kap Samisk språksenter vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0024/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettforslag 2007 kap Samisk språksenter vedtas som forelagt. Side 6 av 19

7 Gáivuona suohkan Sak 0092/06 Kåfjord kommune SAMISK SPRÅKSENTERS VIRKSOMHETSPLAN 2007 Saksbehandler: Inger Marie Åsli Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 06/00797 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/06 Samepolitisk utvalg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: - Samisk språksenters virksomhetsplan 2007 Saksutredning: Saka ble lagt fram for styringsgruppa for Samisk språksenter onsdag 1.november Styringsgruppa hadde følgende merknader til saka : Følgende endringer innarbeides: Overskrifta Utvida virksomhet endres til Virksomhet utenfor Samelovens språkområde Undersøker markedet for oversetting/tolketjenester. Forøvrig ble Samisk språksenteres virksomhetsplanen for 2007 enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling: Samisk språksenters virksomhetsplan for 2007 med merknader fra styringsgruppa for Samisk språksenter vedtas som forelagt. Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtedato: Sak: PS 0024/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Budsjettforslag 2007 kap Samisk språksenter vedtas som forelagt. Side 7 av 19

8 Gáivuona suohkan Sak 0093/06 Kåfjord kommune HUSLEIE FYSIOTERAPEUTER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 520 G27 Arkivsaksnr.: 06/00719 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0022/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Avtale mellom Kåfjord kommune og Birtavarre Røde Kors om disposisjonsrett til lokaler i Kåfjord helsesenter, underetasjen i nordfløy. 2. Oversikt over utgifter til drift (2006 tall). Saksutredning: Det ble i k.sak 49/05 inngått avtale med Birtavarre Røde Kors hvor de fikk disposisjonsrett over fysioterapiavdeling. Etter dette ble det regnet ut hvor mye det koster å drive fysioterapiavdeling fordi Birtavarre Røde Kors ønsket utbetalt husleie. Det viste seg da at husleie kun dekker kommunale utgifter ved drift av fysioterapiavdeling. Avtalen kommunen har med Birtavarre Røde Kors (hele avalen som bilag): Kåfjord kommune har ansvar for: Birtavarre Røde Kors kan kjøpe vaktmester- og rengjøringstjenester av kommunen etter behov. Det inngås særskilt avtale om tjenestens omfang. Å betale leie til Birtavarre Røde Kors for fysioterapeutenes lokaler. Leia følger normal prisindeks. Dagens husleie danner utgangspunktet for fremtidig leie. Andre økonomiske forhold: Kåfjord kommune står som abonnement på strøm. Birtavarre Røde Kors refunderer kommunen andel strøm til avdelingen og etter måler til bassenget. Eventuell varmegjenvinning som tilbakeføres til helsesenteret avregnes etter nærmere begrening. Kåfjord kommune dekker gebyr innenfor VAR-området. Birtavarre Røde Kors refunderer kommunen en andel av disse utgiftene som referer seg til deres aktivitet. I avtalen kommunen har med fysioterapeutene står det: 6. For leie av lokaler, strøm, rengjøring, behandlingsutstyr, sentralbordtjeneste, telefon, PC med skriver og vaktmestertjeneste betales en månedlig sum kr 5000 som går i fradrag ved utbetaling av månedlig driftstilskudd. Side 8 av 19

9 Sak 0093/06 9. Den til enhver tid gjeldende overenskomst mellom KS og Norsk fysioterapeuters forbund om praksis med driftsavtale, gjelder ved siden av denne avtalen. I punkt 7.10 i denne overenskomsten står det: Utbetaling av fullt driftstilskudd forutsetter av fysioterapeuten/selskapet selv bærer alle utgiftene ved driften. Husleien ble sist regulert i HOO sak 6/2000: Hovedutvalget godkjenner utleiepris for lokaliteter m.v på kr på fysioterapeut for året Leien innbetales ved månedlig trekk i driftstilskuddet. Driftstilskuddet til fysioterapeutene: I år 2000 var driftstilskuddet kr pr år kr pr mnd I år 2006 er driftstilskuddet kr pr år kr pr mnd Økning kr pr år kr pr mnd Økning på ca 24,6% Kommunens driftsutgifter 2006 (se vedlegg) er kr pr år og kr pr mnd. Leieinntekter 2006 er kr pr år og pr mnd. Det er ikke tatt med innkjøp av utstyr i denne beregninga. Det vil si at husleie er kun den kommunale drifta og knapt det. Birtavarre Røde Kors har varslet om økning i husleie i brev den 7. februar i år, men har ikke kommet med hvor mye. De sier også at de ikke har anledning å forestå subsidiering av lokalene. Dersom det skal skje er det kommunen som må ta denne utgiften. Det er etterspurt husleie økning i brev til Birtavarre Røde Kors fra etatsleder den 3. august i år, men har ikke fått svar på dette. Konsumindeksen: 5000 kr i januar 2000 tilsvarte 5653,22 i juni Dette tilsvarer en prisstigning fra januar 2000 på 13,1 %. Beregningen viser utviklingen i kroneverdien når en tar utgangspunkt i konsumprisindeksen. Beregningene viser ikke hva enkeltvarer bør eller skal koste når prisen reguleres med konsumprisindeksen. Utfra de avtaler som er inngått er det rimelig at husleie av lokaler blir satt opp til kr pr mnd pr fysioterapeut. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Side 9 av 19

10 Sak 0093/06 Møtedato: Sak: PS 0022/06 Resultat: HOO's forslag enst. vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: 1. HOO godkjenner utleiepris for lokaliteter m.m. kr ,- pr. mnd pr. fysioterapeut. Leien innbetales ved månedlig trekk i driftstilskuddet. 2. Det innkalles til møte med berørte parter for gjennomgang og oppfølging av avtalen mellom Birtavarre Røde Kors og Kåfjord kommune. Vedtak: Enstemmig vedtatt. 1. HOO godkjenner utleiepris for lokaliteter m.m. kr ,- pr. mnd pr. fysioterapeut. Leien innbetales ved månedlig trekk i driftstilskuddet. 2. Det innkalles til møte med berørte parter for gjennomgang og oppfølging av avtalen mellom Birtavarre Røde Kors og Kåfjord kommune. Side 10 av 19

11 Gáivuona suohkan Sak 0094/06 Kåfjord kommune HUSLEIE FOR TURNUSKANDIDATER Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 06/00757 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0024/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: F.sak 25/98 Husleie for turnuskandidater Saksutredning: Kåfjord kommune har 2 turnuskandidater på legekontoret i løpet av et året med varighet et halvt år hver. Til disse er kommunen forpliktet å skaffe leilighet. Det ble i f.sak 25/98 ble det gjort slikt vedtak: For medarbeidere som arbeider i Kåfjord kommune pga. beordret plikttjeneste, og der kommunen er pålagt å besørge bolig skal husleie inkl. leie av møbler ikke overstige kr 2500 pr mnd. For de første 12 mnd. Vedtaket gjelder fra I dag leier Kåfjord kommune leilighet i Nyvollveien 6 i Birtavarre til turnuskandidater og betaler i husleie kr Leiligheta er nøkternt møblert med en del kjøkkenutstyr og i 2006 betaler turnus kr strøm etter at den ble indeksregulert på slutten av Kåfjord kommune subsidierer kr 400 pr mnd for leiligheta. Det synes rimelig at turnus betaler husleie i sin helhet. Husleia settes opp fra 15. februar 2007 da det er skifte av turnuskandidat. Rådmannens innstilling: Turnus kandidater betaler i sin helhet husleie kr 3300 pr mnd og for de neste 12 mnd. Vedtaket er gjeldene fra Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0024/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Side 11 av 19

12 Sak 0094/06 Turnus kandidater betaler i sin helhet husleie kr 3300 pr mnd og for de neste 12 mnd. Vedtaket er gjeldene fra Side 12 av 19

13 Gáivuona suohkan Sak 0096/06 Kåfjord kommune KUNNSKAPSLØFTET FOR VOKSNE I GAIVUOTNA-KÅFJORD Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: B10 Arkivsaksnr.: 06/00746 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0025/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Opplæringslova, Lov om introduksjonsordning H-20/03. Bilag: Kunnskapsløftet for voksne i Gaivuotna-Kåfjord. Plan for voksenopplæringa Høringsutkast august Høring: Plan for voksenopplæringa fra UF, Kåfjord. Saksutredning: Forslag til Plan for voksenopplæringa har vært ute til høring hos berørte parter. Ved fristens utløp var det kommet inn en høringsuttalelse fra UF, Kåfjord. (Vedlegg). Her understrekes bl.a. behovet og plikten kommunen har når det gjelder å gi voksne et opplæringstilbud. Opplæring knytta til bredbåndsatsinga understrekes også. Etatsleder vil legge til at et av de viktigste verktøy vi har for kunnskapstilegnelse, er bruk av IKT. Dette er tatt med i planen under kap. IKT ferdigheter også for voksen. Voksenopplæringa i kommunen vil omfatte: Grunnskoleopplæring for voksne, herunder personer med spesielle behov. Introduksjonsordningen for innvandrere. IKT kurs. Det er viktig at voksenopplæringa har en administrasjonsressurs på linje med de andre skolene i kommunen. Planen må gjennomføres uten at det går på bekostning av det øvrige opplæringstilbudet. Planens bruttoramme er på ca kroner. Rådmannens innstilling: Kåfjord kommune foretar en markedsundersøkelse for å få registrert opplæringsbehovet blant bedrifter og enkeltpersoner. Det videre arbeidet igangsettes så snart de innkomne ønsker er systematisert og økonomien er på plass. Side 13 av 19

14 Sak 0096/06 Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0025/06 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Kåfjord kommune foretar en markedsundersøkelse for å få registrert opplæringsbehovet blant bedrifter og enkeltpersoner. Det videre arbeidet igangsettes så snart de innkomne ønsker er systematisert og økonomien er på plass. Side 14 av 19

15 Sak 0096/06 KÅFJORD KOMMUNE SOM IA BEDRIFT Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 441 Arkivsaksnr.: 06/00790 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0028/06 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg /06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: Evaluering av Kåfjord kommunes måldokument Saksutredning: HOO viser til Kåfjord kommunes måldokument av , og vil henlede oppmerksomheten på følgende forhold: Som IA bedrift ser man behov for midler for å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov for en kortere eller lengre periode. HOO ber kommunen nedsette et utvalg som arbeider videre med dette samt ser på muligheter for eksterne prosjektmidler. Rådmannens innstilling: HOO viser til Kåfjord kommunes måldokument av , og vil henlede oppmerksomheten på følgende forhold: Som IA bedrift ser man behov for midler for å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov for en kortere eller lengre periode. HOO ber kommunen nedsette et utvalg som arbeider videre med dette samt ser på muligheter for eksterne prosjektmidler. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0028/06 Side 15 av 19

16 Sak 0096/06 Resultat: HOO's forslag enst. vedtatt Behandling i utvalget: HOO sitt forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: HOO viser til Kåfjord kommunes måldokument av , og vil henlede oppmerksomheten på følgende forhold: Som IA bedrift ser man behov for midler for å tilrettelegge for arbeidstakere med spesielle behov for en kortere eller lengre periode. HOO ber kommunen nedsette et utvalg som arbeider videre med dette samt ser på muligheter for eksterne prosjektmidler. Side 16 av 19

17 Gáivuona suohkan Sak 0097/06 Kåfjord kommune GJENNOMFØRING AV REGULERINGSPLAN FOR SOLENG BOLIGFELT - EKSPROPRIASJON AV GRUNN Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: L12 &51 Arkivsaksnr.: 06/00811 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0097/06 Formannskapet Henvisning til lovverk: Bilag: K. sak 4/97 K. sak 62/04 F. sak 35/05 Saksutredning: Det vises til egengodkjent reguleringsplan for Soleng boligfelt i sak 4/97 samt kommunestyrets delegering av myndighet til formannskapet for iverksetting og gjennomføring av ekspropriasjon av grunn tilknyttet boligfelt Soleng. Saken har vært fremmet en gang tidligere i f.sak 35/05, men ble da trukket. Det vises til den saksutredningen for sakens grunnlag. Siden saken ble trukket har kommunen gjennomført et uformelt drøftingsmøte den for å sondere muligheten for enighet om grunnkjøp. Det er videre sendt ut et tilbud til grunneierne den der vi tilbyr kr. 16,- pr. m2. Vi har i tilbudet opplyst at det i utgangspunktet er vegrunn vi ønsker å kjøpe, men at vi også er villige til å løse inn annen grunn i forbindelse med en frivillig grunnavståelse. Svarfrist var satt til Ved svarfristens utløp har kommunen mottatt to formelle svar der grunneiernes mottilbud er såpass høyt at rådmannen finner det formålstjenlig å gjennomføre ekspropriasjonssak. Grunneier Arild Åsli tilbyr i brev av å selge sin grunn for kr. 125 pr. m2, blant annet med henvisning til at en tomt i nærheten har vært omsatt der verdien av tomta ble verdsatt til kr. 100 pr. m2. Kommunens vurdering er at dette er et krav som ligger langt utenfor den ramme som er mulig for kommunen å akseptere. Når det gjelder omsatte tomter i området kjenner kommune kun til en eiendom omsatt i det siste året. Dette gjelder en bebygd eiendom med opparbeidet tomt, avkjørsel og med vann og avløpsanlegg. Det er naturlig at en slik opparbeidet tomt har høyere verdi enn en råtomt. Odd Krf. Aasli har fortsatt det standpunkt at reguleringsplanen ikke er gyldig. I sitt svarbrev til vårt tilbud, datert redegjør han for dette synet. Han har ikke gitt noe konkret mottilbud, blant annet under henvisning til at det i vårt tilbud ikke var spesifikt avklart om en liten rest av tomta vest Side 17 av 19

18 Sak 0095/06 for den prosjekterte veien var omfattet av vårt tilbud. Han har i sitt brev henvist til et oppslag i Nordlys om at Lyngen kommune i et overskjønn har måttet betale kr. 190 pr. m2, som medfører vårt tilbud i følge Odd Krf. Åsli utgjør 8.4% av dette skjønnet. Selv om Odd Krf. Åsli ikke har gitt et konkret tilbud kan vi ut fra de signaler tolke brevet hans som at kommunens tilbud ikke er tilstrekkelig. Om det ikke gikk fram av kommunens brev i detalj hvilket areal vi ønsket å kjøpe ville det være mulig å gi et mottilbud med forbehold om at vi kjøpte opp hele eiendommen. Når det gjelder de siste grunneierne har vi vært i uformell kontakt med Oddbjørn Solberg for å prøve å komme til en minnelig løsning. Selv om vi har vært betydelig nærmere en løsning med denne grunneieren var avstanden i tilbud og mottilbud såpass stort at en løsning ikke ble oppnådd. Samlet sett vurderer vi at det ikke er mulig å komme til enighet med grunneierne om en pris på grunnkjøp som vil være akseptabel for alle parter. Kommunen må her også ta hensyn til at vi vil kunne havne i lignende situasjoner ved framtidig grunnkjøp, da det meste av utbyggbart areal ligger i tilsvarende områder. I vårt brev av er grunneierne gjort oppmerksom på at dersom tilbudet ikke aksepteres vil rådmannen i fremme sak for formannskap om ekspropriering av areal til regulert veggrunn Veg 1 samt eventuelt nødvendig ekstra areal til vegskjæringer og fyllinger utenfor regulert veg (jf. plan- og bygningsloven 35), slik at kommunen kan oppfylle sine forpliktelser på å skaffe adkomst til tomter i området, samt føre fram VA-anlegg. Det vil i en ekspropriasjonssak i utgangspunktet ikke være aktuelt å kjøpe opp areal vi ikke er forpliktet til utover de arealer som fremgår av plan- og bygningsloven 35. Grunneierne har i henhold til pbl. 42 rett til å kreve innløsning for veg, parkering, fellesområder, friområder og lekeareal. Rådmannens innstilling: 1. Til gjennomføring av reguleringsplan for Soleng boligfelt fremføring av veg og VA, eksproprierer Kåfjord kommune følgende arealer (Veg 1, Parkering T2, Lekeplass F1): Ca m2 av gnr. 8 bnr. 1 eier Arild L. Åsli, Olderdalen Ca m2 av gnr. 8 bnr. 7 eier Reidar A. Solberg Olderdalen Oddbjørn J. Solberg 9024 Tomasjord Espen Solberg 0958 Oslo Glenn Solberg 0587 Oslo Side 18 av 19

19 Sak 0095/06 Ca. 385 m2 av gnr. 8, bnr. 23 eier Odd Krf. Aasli 9020 Tromsdalen 2. Kåfjord kommune begjærer prisen for ervervsarealene fastsatt ved rettslig skjønn. 3. Kåfjord kommune søker fylkesmannens samtykke til forhåndstiltredelse av arealene under pkt. 1 foran. Side 19 av 19

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 04.06.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 04.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 05.12.06 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: F.SKAPET-NÆRINGSSSAKER Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for næring og eiendom. Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Kantina, rådhuset 19.11.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 37/13 13/721 SALG AV KOMMUNALE SKOGSEIENDOMMER - ENDELIG BEHANDLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 12.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.-

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0091/04 04/00514 RETNINGSLINJER FOR SALG AV BOLIGTOMTER TIL KR. 1.- Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 04.06.2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 18/08 06/272 2. GANGS BEHANDLING - REGULERINGSPLAN VALSET, DELER AV EIENDOMMEN 7/1 (KJELL VALSETH) Agdenes kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.03.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orientering HAMOS v/

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer