HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0021/04 04/00882 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL 0024/04 04/00930 OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0021/04 04/00882 BUDSJETTREGULERING 2004 - HELSE- OG SOSIAL 0024/04 04/00930 OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID 2003-2005"

Transkript

1 Gáivuona suohkan HOVEDUTSKRIFT Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/04 04/00939 REFERATSAKER SAKSLISTE 0021/04 04/00882 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL 0022/04 04/00931 BUDSJETT HELSE- OG SOSIAL /04 04/00893 BUDSJETT /04 04/00930 OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID /04 04/00906 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM REDUKSJON AV VEDERLAGSBETALING NN 0026/04 04/00907 Unntatt offentlighet 5A SØKNAD OM REDUKSJON AV VEDERLAGSBETALING NN 0027/04 04/00949 BUDSJETT MANNDALEN SKOLE 0028/04 04/00955 BRUK AV RESTERENDE PROSJEKTMIDLER TIL RUSFOREBYGGENDE VIRKSOMHET I KOMMUNEN

2 Gáivuona suohkan Sak 0020/04 REFERATSAKER Saksbehandler: Gerd Molund Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Saksutredning: 1. Sk. Avtale om deltakelse i Skolenett i Troms datert mellom Bredbåndsfylket Troms og. 2. Sk. Fra Drift og utvikling v/rolf Slettli datert Kriseplan for Kåfjord - Høring 3. Sk. Skriv fra språkkonsulenten datert ang. språkopplæring kommunalt ansatte 2005 Informasjon. 4. Sk. Skriv fra Arbeidstilsynet datert ang. informasjon om risikoforhold knyttet til omstillingsprosesser. 5. Sk. Fra Utdannings- og Forskningsdep. datert Høring Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven. 6. Sk. Fra Drift- og utvikling v/pål Lyngstad datert Månedsrapport november framdrift for prosjekt rehabilitering av skoler 7. Sk. Brev til Utdannings- og forskningsdep. fra Olderdalen skole v/rektor datert Søknad om å få gjøre forsøksordning permanent. 8. Hs. Fra Fylkesmannen i Troms datert Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene - statsbudsjettet kap 743 post 62 utbetaling av 3. termin Hs. Referat fra prosjektmøte Psk. helse og forebyggende rusarbeid. 10 Hs. Fra Troms Fylkeskommune, kulturetaten datert Handlingsplan for folkehelse i Troms Høring 11 Hs. Fra Helsetilsynet datert Smittevernplan og plan for helsemessig og sosial beredskap 12 Hs. Fra Helsetilsynet i Troms datert Rapport fra tilsyn. 13 Hs. Befaringsrapporter fra Alkontroll AS, datert og Hs. Skriv fra etatsleder helse- og sosial til Manndalskroa, datert Befaringsrapporter - Salgs og skjenkebevilling fra 2003/04 Rådmannens innstilling: De refererte sakene tas til etterretning. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0020/04 Resultat: Innstilling vedtatt Side 2 av 17

3 Sak 0020/04 Behandling i utvalget: Referatsak 1 og 6 kopieres og sendes representantene. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Referatsak 1 og 6 kopieres og sendes representantene. De refererte sakene tas til etterretning. Rett utskrift bekreftes., Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Side 3 av 17

4 Gáivuona suohkan Sak 0021/04 BUDSJETTREGULERING HELSE- OG SOSIAL Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Saksdokumenter: Brev fra TTPU om behov for badekaret. Tilbud fra Medema. Saksutredning: Avlastningsboligen i Olderdalen har behov for et hev og senkbart badekar med badeheis. Dette for å kunne gi et godt tilbud til brukere og en god arbeidsstilling for de ansatte. Hjelpemiddelsentralen låner ikke ut slikt utstyr til kommunen. Det gjøres kun til privatpersoner. Det har vært befaring med eier av boligen med hensyn til om det lar seg gjøre å instalere et slikt badekar. Eier av boligen har ikke invendinger mot en slik løsning. Et slikt badekar med tillegsutstyr koster kr Penger til slik invistering har ikke TTPU i sitt budsjett. Under kapitlet Edruskapsvern, post opphold på institusjon, er det budsjettert med kr Av dette beløpet er det ikke brukt noe. Dersom noen skal ha opphold på institusjon er det under helseforetaket og dermed ingen egenandel. Denne saken er drøftet med sosialleder og er enig i denne reguleringa. Vurdering: For å kunne gi brukere innen TTPU et godt tilbud og arbeidstakere et godt arbeidsmiljø er denne invisteringa nødvendig og nyttig. Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres en budsjett regulering innen kapittel 1.3 helse og sosial til innkjøp av hev og senkbart badekar med badeheis til avlastningsbolig i Olderdalen. 2. Regulering på kr fra konto Edruskapsvern, til TTPU. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Side 4 av 17

5 Sak 0021/04 Sak: PS 0021/04 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det gjøres en budsjett regulering innen kapittel 1.3 helse og sosial til innkjøp av hev og senkbart badekar med badeheis til avlastningsbolig i Olderdalen. 2. Regulering på kr fra konto Edruskapsvern, til TTPU. Rett utskrift bekreftes., Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Rådmannen Etatsleder helse- og sosial Kommunekassa Kommunerevisjonen Side 5 av 17

6 Gáivuona suohkan Sak 0022/04 BUDSJETT HELSE- OG SOSIAL 2005 Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: 1. Tallbudsjett år 2005 Helse og sosial 2. Oversikt budsjett 2004 og 2005, avdelingsvis. 3. Kommentar til budsjett sosialkontoret 4. Økonomi-info 3/2004 Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005, se bilag oppvekst 5. Fylkesfordeling av ordinært skjønnstilsudd 2005 Saksutredning: Ramme for helse og sosial ble i formannskapet den 8. november i år lagt til kr som er kr under ramma for Forslag til driftsbudsjett for helse og sosial legges med dette for HOO med dagens tjenestetilbud med kompensasjon for pris og lønnsvekst. Det er gått nøye gjennom regnskapet og budsjettet satt opp i henhold til årets forbruk Budsjettet er nøkternt satt opp med dagens drift og har redusert med kr i forhold til budsjett som var satt opp tidligere. Med den ramma helse og sosial har fått må det ennå reduseres med kr og da må det reduseres i tjenestetilbudet. En slik stor sum kan ikke reduseres med ostehøvel prinsippet. Man må gå igjennom tjenestene og se hva som er mulig å ta bort. I bilagene er det en oversikt over budsjettet for tjenestetilbudene for 2004 og 2005 hvor man ser endringene. For å få inn tilskudd innen opptrapping psykisk helse må opptrappingsplanen vedtas. Det kreves også en aktivitetsøkning på kr i Denne økning er ikke lagt inn i budsjettet. Budsjettet er lagt fram med ramma som er vedtatt i formannskapet, men det må da reduseres med kr som er ført som reduksjon på kontostreng (siste tall på oversikten). Det er å håpe at kommunene får mer når statsbudsjettet er behandlet. Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0022/04 Resultat: HOO sitt forslag enstemmig vedtatt Side 6 av 17

7 Sak 0022/04 Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: 1. HOO øker ramma til 1.3 helse og sosial med kr ,- med å redusere samme Beløp på 1.2 skole. 2. HOO anmoder formannskapet å redusere ramma til Manndalen skole med kr ,- som overføres 1.3 helse og sosial Helse og sosial må reduseres med kr. for å komme i balanse. Reduksjon: Dagplasser demente kr Administrasjon, etatsleder Innsparing gå igjennom drift Kr HOO har vedtatt opptrappingsplan for psykisk helsearbeid Aktivitetsøkning For 2005 på kr ,- som inntektsøkning. Tillegg til budsjettvedtaket: For å lette arbeidet på sykehjemmet er det et ønske til investeringsbudsjettet å kjøpe inn 20 nye ergonomiske elektriske senger. Dette vil være med på å redusere sykefraværet ved at belastninga på tunge løft vil reduseres betraktelig. For å redusere tunge løft er det også behov for personløfter. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HOO øker ramma til 1.3 helse og sosial med kr ,- med å redusere samme Beløp på 1.2 skole. 2. HOO anmoder formannskapet å redusere ramma til Manndalen skole med kr ,- som overføres 1.3 helse og sosial Helse og sosial må reduseres med kr. for å komme i ballanse. Reduksjon: Dagplasser demente kr Administrasjon, etatsleder Innsparing gå igjennom drift Kr HOO har vedtatt opptrappingsplan for psykisk helsearbeid Aktivitetsøkning For 2005 på kr ,- som inntekteøkning. Tillegg til budsjettvedtaket: For å lette arbeidet på sykehjemmet er det et ønske til investeringsbudsjettet å kjøpe inn 20 nye ergonomiske elektriske senger. Dette vil være med på å redusere sykefraværet ved at belastninga på tunge løft vil reduseres betraktelig. For å redusere tunge løft er det også behov for personløfter. Til formannskapet Side 7 av 17

8 Gáivuona suohkan Sak 0023/04 BUDSJETT 2005 Saksbehandler: Øyvind Rundberg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Fylkesmannen i Troms. Økonomi-info 3/2004 Regjeringens forslag til statsbudsjett Fylkesmannen i Troms.Fylkesfordeling av ordinært skjønnstilskudd Budsjett 2005 Oppvekst. Saksutredning: Oppvekst ble av Kåfjord formannskap gitt ei ramme for 2005 på kr for Manndalen skole som forsøksskole er gitt egen ramme. Budsjettframleggets nettoutgift som nå legges fram er i samsvar med gitte rammer. Det er i liten grad gitt kompensasjon for pris og lønnsstigning. Det betyr at dette må skje innfor rammene til hver enkelt avdeling. Dette betinger ei lønnsframskriving i januar 2005 for å se om ekstra sparetiltak må settes i verk i budsjettåret. Forventet lønnsvekst neste år er på 4 % noe som utgjør ca kr Forventet prisvekst er 1.6 % som vil utgjøre ca kr I pensjon er beregnet 13 % av lønna. I vedlagte budsjett er ikke driftsmidler fordelt på de enkelte poster. Det vil bli lagt fram på HOO møtet etter at budsjett er drøfta med barnehagebestyrere og rektorer. Trafikksikkerhet. Det er et ønske om øremerkede midler til disposisjon for skolene på kr slik at voksen person kan ha opplæring/tilsyn av barn som har på/avstigning i ekstremt farlige bussholdeplasser. En har imidlertid ikke funnet rom for en slik utgiftsøkning. Oppvekstkontoret. Det er ført opp lønn til leder og IT medarbeider. I tillegg er det avsatt midler til deltidsarbeider som finansieres ved eksterne midler gitt av Fylkesmann og Sametinget. Pedagogiske tiltak. Overføring av etterutdanningsmidler for lærere ( se vedl. Økonomi info 3/2004 s.5) fra Fylkesmannen et økt med tanke på statlig satsing i forbindelse med innføring av ny læreplan for grunnutdanningen. Kurstilbudet utarbeides i samarbeid med de andre kommunene i Nord Troms. Side 8 av 17

9 Sak 0023/04 Arbeidet med lokale læremidler og modulbasert samiskundervisning videreføres. Nord Tromsregionen har også i år fått midler fra Den kulturelle skolesekken. IKT er fortsatt et satsingsområde både fra sentrale myndigheter og lokalt. Grunnskolene. Elevtallet i grunnskolen for skoleåret 2004/05 er gått ned fra 322 i forrige skoleår til 302. For Olderdalen og Trollvik skole er reduksjonen 15. Regjeringen vil ytterligere øke undervisningstimetallet for elever f.o.m. høsten 2005 med 4 t/u noe som kan bety behov for mer til lønninger og drift. Planarbeidet for en opprusting av skolebygningene er i rute. Barnehagene og SFO. SFO er lagt til barnehagene i Birtavarre og Djupvik. Dette gjøres uten ekstra kostnader. Antallet barn i barnehagene er 82 noe som innebærer ei økning på 7 fra forrige år. Over halvparten har hel plass. Det er fortsatt behov for midler til å forbedre utenomhusanleggene. Det er mulig å få ekstern tilskudd. Samisk barnehage. Plangruppa arbeider med å planene for utbygging av egen samisk barnehage i kommunen. Det er viktig at dette prioriteres og realiseres av flere grunner: Situasjonen for det samiske språket. Gunstige finansieringsordninger fra Staten Fossen barnehage har en trangboddhet både ute og inne som er på grensen til det uforsvarlig. Beregninger gjort så langt går ut på en utbyggingskostnad på ca 3 mill.(150 kv.m.) for enavdelingsbarnehage inkl. inventar og utenomhusanlegg og ca 5.5 mill. (300 kv.m) for toavdelingsbarnehager. Kåfjord kulturskole. Lønnsmidlene er budsjettert ut fra 2 hele stillinger. Det øvrige forutsettes finansiert med eksterne midler. Skolen gir et desentralisert tilbud i barnehager, grunnskole og for voksne. Voksenopplæringa. Dette tilbudet er trappet ned da det er færre som har rett til faget Norsk med samfunnsfag. Det har ikke vært mulig å finne midler til å tilby Grunnskole for voksne. Det er beklagelig, men de rammer en har gir ikke rom for nye tiltak. Rådmannens innstilling: Saka legges fram uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0023/04 Resultat: HOO sitt forslag enstemmig vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: Side 9 av 17

10 Sak 0023/04 1. HOO ber formannskapet vurdere mulighet for å redusere foreldrebetalinga for Barnehagene for HOO setter nettoramma for kap. 1.2 oppvekst til kr som utgjør Kr ,- i reduksjon i forhold til formannskapets ramme. 3. Den reduserte nettoramme for kap. 1.2 som utgjør kr ,- overføres Kap. 1.3 omsorg i sin helhet. 4. HOO gjør oppmerksom på anbefaling til vedtak i sak 27/04: Budsjett 2005 Manndalen skole. Enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. HOO ber formannskapet vurdere mulighet for å redusere foreldrebetalinga for Barnehagene for HOO setter nettoramma for kap. 1.2 oppvekst til kr som utgjør Kr ,- i reduksjon i forhold til formannskapets ramme. 3. Den reduserte nettoramme for kap. 1.2 som utgjør kr ,- overføres Kap. 1.3 omsorg i sin helhet. 4. HOO gjør oppmerksom på anbefaling til vedtak i sak 27/04: Budsjett 2005 Manndalen skole. Til formannskapet Side 10 av 17

11 Gáivuona suohkan Sak 0024/04 OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSEARBEID Saksbehandler: Agnes Nilsen Arkiv: G70 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid Saksutredning: fikk i 2004 et tilskudd på kr I 2005 får vi kr en øking på kr For å få dette tilskuddet må kommunen ha opptrappingsplan for psykisk helsearbeid og ivareta brukermedvirkning. Kåfjord har ikke Mental Helse, slik at man må få brukermedvirkning ivaretatt på annen måte. Videre må kommunen rapportere hvordan pengene blir brukt til fylkesmannen. For 2005 er møteplass for mennesker med psykiske plager prioritert, hvor de kan ha fritidsaktiviteter uten at det stilles krav om oppmøte eller deltakelse i aktiviteter. Planen har vært ute på høring med frist for tilbakemelding den 8. november Det er kommet tilbakemelding fra Marielund, aktivitetssenter. De tar opp: At vi har en 100% psykiatrisk sykepleier som bør i hovedsak arbeide med psykiatri. Bil til bruk for fritid og aktiviteter. Møteplass Økt åpningstid for aktivitetssentret. Vurdering: I opptrappingsplan er det satt opp et psykiatrisk sykepleier skal arbeide i hovedsak med psykiatri, dette gjøres over tid. Bil er en stor kostnad å skaffe og i prioritering over tiltak ble møteplass prioritert, videre er det tenkt at møteplassen skal være et tilbud for hele kommunen. Det er riktig som det blir tatt opp at transport vil være nødvendig. I helse og sosialplanen er det planlagt økning av åpningstiden for aktivitetssentret. Det er mange gode tiltak som ønskes settes i gang innen psykisk helsearbeid, med denne planen kan vi trappe opp tiltak gradvis. Rådmannens innstilling: Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid for vedtas. Side 11 av 17

12 Sak 0024/04 Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0024/04 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Hovedutvalget fremmet følgende endring under avsnitt 3.4 sak 1.i opptrappingsplanen: Bil til aktivitetssenteret. Utrede ut i fra tilbud og behov innen Hovedutvalget fremmet følgende endring under avsnitt 3.4. sak 4. i opptrappingsplanen: Møteplass. Ordet bakeriet skal skiftes ut med egnet lokale. Rådmannens innstilling med endringsforslag under avsnitt 3.4. sak 1. og sak 4. ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Opptrappingsplan for psykisk helsearbeid for vedtas. Hovedutvalget fremmet følgende endring under avsnitt 3.4 sak 1. i opptrappingsplanen: Bil til aktivitetssenteret. Utrede ut i fra tilbud og behov innen Hovedutvalget fremmet følgende endring under avsnitt 3.4. sak 4. i opptrappingsplanen: Møteplass. Ordet bakeriet skal skiftes ut med egnet lokale Rett utskrift bekreftes., Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Kåfjord helsesenter, hjemmetjenesten Kåfjord helsesenter, sykehjemmet Kåfjord helsesenter, legekontoret Kåfjord helsesenter, helsestasjon Kåfjord helsesenter, fysioterapi Psykiatrisk sykepleier Ruth Steinnes Sosialkontoret Marielund, Aktivitetssenteret Marielund v/marit Fagerli Prosjektleder rus/psykiatri Silje Hovdenak Fylkesmannen i Troms, Helseavdelingen, 9291 Tromsø Etatsleder helse og sosial Agnes Nilsen Side 12 av 17

13 Gáivuona suohkan Sak 0026/04 SØKNAD OM REDUKSJON AV VEDERLAGSBETALING Saksbehandler: Olga Nilsen Arkiv: Pers. mappe Arkivsaksnr.: 04/00906 Unntatt offentlighet 5A 0025/04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg SØKNAD OM REDUKSJON AV VEDERLAGSBETALING Saksbehandler: Olga Nilsen Arkiv: Pers. mappe Arkivsaksnr.: 04/00907 Unntatt offentlighet 5A 0026/04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Side 13 av 17

14 Gáivuona suohkan Sak 0027/04 BUDSJETT MANNDALEN SKOLE Saksbehandler: Åge B. Pedersen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Bilag: Budsjett Saksutredning: Manndalen skole har i dag 17,1 lærerstillinger og 275% lærerassistentstillinger. I tillegg har skolen 50% sekretærstilling. Samisk, finsk og russisk utgjør 4 stillinger. Dette blir finansiert eksternt med ca. 1,6 mill kr. Det sier seg sjøl at undervisning utenom samisk/finsk er noe presset da 13 stillinger må ta all annen undervisning. Budsjettet som ble vedtatt i Samarbeidsutvalget i møte den tilsa at Manndalen skole for 2005 må ha et bruttobudsjett på kr. I tillegg fulgte en 50% stilling fra barnehagen fra for en elev med særskilt behov. Denne ressursen var ikke tatt med i beregningen, slik at brutto budsjett for 2005 blir på kr Det er mottatt muntlig beskjed om at budsjettet for Manndalen skole må reduseres med ca kr. Dette i forhold til opprinnelig budsjettforslag før behandlingen i SU som var på kr I SU ble budsjettet øket med kr ,- x 14 til dekning av sentral avtale for kontaktlærer og kr ,- x 3 til dekning av utgifter for teamledere. Til sammen er budsjettet øket med: Kontaktlærere kr Teamledere % stilling fra barnehage kr Samlet budsjettreduksjon i følge rådmannen blir da: Opprinnelig budsjett kr Tillegg kr Det er foreslått en samlet reduksjon i budsjett for 2005 på kr Reduksjon av mindre poster i drifta utenom lønn gir lite av lite, og virker svært ødeleggende. Det må derfor tas en større reduksjon på lønn, noe som medfører at Manndalen skole vil få Side 14 av 17

15 Sak 0027/04 enda mindre midler til undervisning utenom samisk/finsk. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for omsorg og oppvekst godkjenner budsjettet for 2005 for Manndalen skole med en ramme på kr Dersom kommunen får nye overføringer fra Statsbudsjettet for 2005 eller i reviderte statsbudsjett våren 2005, vil budsjettet for 2005 bli tatt opp til ny vurdering. Hovedutvalget vil gjennomgå drifta ved den enkelte skole for å se hvordan undervisninga i samisk/finsk ev. andre språk virker inn på den øvrige undervisninga. Dette for å se om språkundervisning, som blir refundert særskilt, bør skilles økonomisk fra annen undervisning i budsjettsammenheng. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0027/04 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: HOO fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalget anbefaler at Manndalen skole får redusert sin ramme med kr ,- i forhold til formannskapets ramme. Ny ramme settes da til kr , ,- = kr ,- Den reduserte nettoramme for kap. 1.7.anbefales overført kap. 1.3 omsorg i sin helhet. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Hovedutvalget anbefaler at Manndalen skole får redusert sin ramme med kr ,- i forhold til formannskapets ramme. Ny ramme settes da til kr , ,- = kr ,- Den reduserte nettoramme for kap. 1.7.anbefales overført kap. 1.3 omsorg i sin helhet. Til formannskapet Side 15 av 17

16 Gáivuona suohkan Sak 0028/04 BRUK AV RESTERENDE PROSJEKTMIDLER TIL RUSFOREBYGGENDE VIRKSOMHET I KOMMUNEN Saksbehandler: Silje Hovdenak Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/ /04 Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Henvisning til lovverk: Saksutredning: Prosjektgruppa psykisk helse og rusforebygging ønsker å ta i bruk, før budsjettårets slutt, de resterende midler til aktiviserende og rusforebyggende virksomhet blant unge i alderen 13 Deriblant er dette for å kvalitetssikre de fredags og lørdagstilbudene som allerede finnes i kommunen, dette dreier seg om ungdomsklubbene og lørdagskafeer. Barnevern og helsesøster, blant annet, ser en tendens til at de mest utsatte deltar i andre og mer destruktive sammenhenger, særskilt i helgene. For å trekke til seg ungdom i denne sårbare aldersgruppen behøves det resurser til opprustning av lokaler, aktiviseringstilbud som fenger aldersgruppen, og muligens mer personale. Andre lag og foreninger i kommunen som motorcrossklubb, ungdomsforeningen til Røde Kors og idretts og ungdomslag oppfordres også til å søke. Dette er gjerne lag som er svakt stilt økonomisk på grunn av at de ofte kommer uheldig ut i fordelingen av midler. Flere av disse foreningene driver virksom som har stor betydning for å gi de unge en annen og alternativ rus i livet. De som har tilbud til unge i målgruppen 13 til 19 år i kommunen, som fra vårt synspunkt kan ses på som rusforebyggende vil oppfordres til å søke midler til sin virksomhet. I søknaden stilles det krav til informasjon om hva de driver med som kan ses på som rusforebygging, hva de ønsker å bruke pengene til i prioritet rekkefølge og hvor mange deltakere de har. Rådmannens innstilling: På bakgrunn av ovennevnte vedtar HOO at de resterende midler på omkring ,- skal gå til rusforebyggende virksomhet. Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Møtedato: Sak: PS 0028/04 Resultat: Innstilling m/tillegg vedtatt Behandling i utvalget: Hovedutvalget fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak: Side 16 av 17

17 Sak 0028/04 De resterende midler på omkring kr ,- fra prosjekt rusforebyggende tiltak for 2004 prioriteres slik: 1. I søknaden stilles det krav til informasjon om hva de driver med og kan sees på som rusforebyggende, hva de ønsker å bruke pengene til i prioritert rekkefølge og hvor mange deltakere de har. 2. Midlene kan ikke brukes til lønn. 3. Prosjektgruppe for prosjektet rus/psykiatri foretar tildeling. Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak: På bakgrunn av ovennevnte vedtar HOO at de resterende midler på omkring ,- skal gå til rusforebyggende virksomhet. De resterende midler på omkring kr ,- fra prosjekt rusforebyggende tiltak for 2004 prioriteres slik: 1. I søknaden stilles det krav til informasjon om hva de driver med og kan sees på som rusforebyggende, hva de ønsker å bruke pengene til i prioritert rekkefølge og hvor mange deltakere de har. 2. Midlene kan ikke brukes til lønn. 3. Prosjektgruppe for prosjektet rus/psykiatri foretar tildeling. Rett utskrift bekreftes., Servicekontoret 9148 Olderdalen, Gerd Molund Olsen Sekr. Melding til: Prosjektleder Silje Hovdneak Etatsleder helse og sosial Agnes Nilsen Sosialkontoret Kommunekassa og Kommunerevisjonen Side 17 av 17

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.06 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0022/01 01/00368 BIRTAVARRE BARNEHAGE - 2 AVDELINGER OLDERDALEN BARNEHAGE - 2 AVDELINGER Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Møterommet, Rådhuset 1. etg. Møtedato: 11.06.01 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.11.06 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: SAMEPOLITISK UTVALG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 31.01.2007 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0033/01 01/00667 KJØP AV TJENESTER - REGELVERK 0034/01 01/00657 SØKNAD OM MIDLER TIL INNKJØP AV 2 STK. BOCCIASETT 0035/01

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 17.06.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.05 Tid: 10.00 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Gáivuona suohkan MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Formannskapssalen 05.02.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00

MØTEBOK. Hovedutvalg for oppvekst og omsorg. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.04.2007 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Levin Mikkelsen

Detaljer

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET

REFERATSAK: ÅRSMELDING 2002 FRA KONTROLLUTVALGET TIL KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 16.06.03 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/06 06/598 NOU 2006: 2 - STATEN OG DEN NORSKE KIRKE, HØRING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.11.2006 Tid: kl.18.00 MØTEINNKALLING Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00, Rådmannskontoret. Saksliste blir også utsendt til

Detaljer

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET

REFERATSAKER KOMMUNESTYRET Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 13.05.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Ordfører KÅAP

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK!

Møteinnkalling. Nordreisa barn og unges kommunestyre. Alle skoler skal ha med minst en voksen person under BUK! Møteinnkalling Nordreisa barn og unges kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 08:30 Dersom faste representanter er forhindret til å møte må de selv sørge

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Sak 1/12 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, 8283 Leinesfjord Møtedato: 25.01.2012 NB! Tid: 10:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten, Mehamn samfunnshus Møtedato: 27.09.2010 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-mail: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Reidun Olsen Medlem KVH Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 10:00-14:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tryggve Enoksen Medlem KVSV Jan Helge

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 07.11.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer