COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak Arkivnr. 123 Saksh. Titlestad, Tor Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet COAST ALIVE TILTAKSMIDLAR I HORDALAND - FORSLAG TIL FORDELING 2011/2012 SAMANDRAG Coast Alive er eit transnasjonalt prosjekt med 14 partnarar delvis finansiert av EU gjennom Interreg IVb Nordsjøprogrammet. Prosjektet har som føremål å styrke folkehelse og småskala næringsutvikling Coast Alive har til rådvelde årlege tiltaksmidlar til stimuleringstiltak innan folkehelse og friluftsliv i dei kommunane Nordsjøløypa og Nordsjøsykkelruta går (Fedje, Øygarden, Fjell, Sund, Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Bergen, Os og Sveio). Midlane skal gå til lokale friluftstiltak som tek sikte på å fremja sunne levemåtar, styrke gode levekår og å minske sosiale helseskilnader mellom folk i Hordaland. Midlane kan nyttast til tiltak retta mot prioriterte grupper som treng særleg fokus og er eins for alle partnarane, nasjonalt som internasjonalt. Dermed vil røynslene med tiltaka gje grunnlag for samanlikning og formidling av god praksis. Midlane til fordeling for 2011/2012 er , med kvart år, til saman om lag kr ,-. Midlane vart lyste ut med søknadsfrist 1/ Følgjande 6 søknader kom inn : Søkjar Namn/Tema Omsøkt Tilrådd Sund kommune/hfk/ikkus Ta Bølgja Vestover Sund Kommune Friske Fraspark Bømlo kommune/ Bømlo Turlag Infotavler Bømlo Prosjetet Coast Alive GPS APP BOF GeoCaching/søppel Øygarden Kommune Tiltak mot tre turstiar SUM

2 FORSLAG TIL VEDTAK Kultur- og ressursutvalet løyver kr til følgjande søkjarar: Søkjar Namn/Tema Tilrådd Sund kommune/hfk/ikkus Ta Bølgja Vestover Sund Kommune Friske Fraspark Bømlo kommune/ Bømlo Turlag Infotavler Bømlo 0 Prosjetet Coast Alive GPS APP BOF GeoCaching/søppel Øygarden Kommune Tiltak mot tre turstiar SUM Løyvinga skal førast over budsjettpost Paul M. Nilsen fylkesrådmann Anna Elisa Tryti fylkeskultursjef Vedlegg: Coast Alive! Tiltaksmidlar til lokale frilufts- og folkehelsetiltak 2

3 FYLKESRÅDMANNEN, : Coast Alive! har som utgangspunkt infrastrukturen som er bygd ut i dei to føregåande prosjekta, Nave Nortrail og The North Sea Cycle Route, i form av eit nettverk av gangstiar og sykkelvegar rundt Nordsjøbassenget. Føremålet er å nytte denne infrastrukturen til å betre folkehelsa og småskala næringsutvikling ved å stimulere både lokalbefolkning og tilreisande til å ta sykkel- og gangstiane i aktiv bruk, samt å bygge opp ei erfaringsbasert verktøykasse med oversyn over ulike tiltak og kva verknad desse kan forventast å ha. Denne verktøykassa vert sluttproduktet frå prosjektet og vil bli nytta som referanse av andre eigarar av natur- og kulturarv i Europa. Erfaringsgrunnlaget for å utvikle verktøykassa er basert på ein lang rad tiltak utvikla og gjennomført av dei einskilde partnarane i prosjektet. Til dette føremålet har kvar partnar til rådvelde (om lag kr ) pr år. Så langt er det gjennomført om lag 100 ulike tiltak, medan fleire er i gang. Når prosjektet vert avslutta i august 2012,reknar vi med at det vil være gjennomført om lag 130 ulike tiltak. Prosjektet har 14 partnarar på regionalt nivå i Noreg, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia samt ei rekke sub-partnarar på lokalt nivå. Det kom inn 6 søknadar på midlane for Hordaland for 2011/2012. Samla søknadsbeløp er kr , som langt overstig den tilgjengelege ramma på kr Nedanfor følgjer ein kort presentasjon av søknadane: Sund kommune/hfk/ikkus - Ta bølgja vestover! IKKUS (InterKommunaltKulturSamarbeid) søkjer støtte til ein minneseglas med galeasen Loyal over til Shetland i månadsskiftet juni/juli. Dei har 3 målsettingar med prosjektet: 1. Pleia Nordsjøsamarbeidet mellom kommunane i Region Vest og Shetland, og arrangera ein minneseglas for avdøde ordførar i Sund, Albrigt Sangolt. 2. Engasjera ungdom til kultur-og venskapsutveksling over kommunegrensene og med Shetland. Dei vil ha med musikkutøvande ungdommar mellom 18 og 25 år som kan knyta venskapsband, læra om kystkulturarven vår og formidla den gjennom song og musikk om bord på Loyal og på konsertar på Shetland. 3. Inkludera unge i folkehelsearbeidet gjennom friluftsliv og motivera for sunne levevanar og fysisk aktivitet i ung alder. Det kan vera aktuelt at Swan, eit søsterskip til Loyal, kjem med sine ungdomar til Forlandsvågen for ein kulturkveld før avreise, og at båtane seglar i lag til Shetland. Dei vil invitera 18 musiserande ungdommar frå Askøy, Øygarden, Fjell og Sund til å delta på seglasen om bord i Loyal Oppstart: Juni 2012 Fullført: Juli 2012 : Ungdom er ei prioritert målgruppe i prosjektet CA! og det er ynskjeleg å få erfaring med eit breitt spekter av tiltak retta mot ungdom. Frå Interreg sekretariatet for Nordsjøprogrammet har det vore rette noko kritikk mot Coast Alive fordi tiltaka som er knytt til prosjektet ikkje har transnasjonal, men berre lokal karakter. Vi finn derfor å ville tilrå ein støtte til dette prosjektet med inntil kr sida det både er retta mot ungdom og tek sikte på å knyte nærare samband mellom to geografisk åtskilte delar av Nordsjøløypa. 3

4 Sund kommune Friske Fraspark Sund kommune søkjer midlar til betre tilrettelegging i to strekk av Nordsjøløypa, - Glesnes-Telavåg og Stranda skule - Klokkarvik. I tillegg søkjer dei om tilskot til marknadsføring og mobilisering til fellesturar og arrangement. Dei jobbar med gradering av Nordsjøløypa etter nasjonal standard, og skal laga turinformasjon på norsk, engelsk og tysk til tavler, hefter og på nett. Skiltprosjektet vert deldeis finansiert av Gjensidigestiftelsen, men dei manglar kr på fullfinansiering i ytre Sund. Til Nordsjøløypa over Veten søkjer dei støtte frå Gjensidigestiftelsen i 2012, men reknar med at dei må henta eksterne midlar tilsvarande Glesnes Telavåg. Det står mykje arbeid att med klopper, bruer og merking for å gjera Nordsjøløypa meir tilgjengeleg. Dei vil invitera til turar, arrangement og geocaching. Nordsjøløypegruppa Ut mot havet (UMH) dei ta hand om den daglege drifta. Barnehagar og skular er nære samarbeidspartnarar. Sund har teikna partnarskapsavtale om folkehelse med fylkeskommunen, og dei er såleis svært oppteken av korleis dei kan bruka Nordsjøløypa i eit folkehelseperspektiv. Fysisk aktivitet, friluftsliv og positive opplevingar knytt til natur og kulturarv er viktig i den samanhengen. Oppstart: Fullført: I denne søknadsrunden er ein noko tilbakehalden med å gje støtte til fysiske investeringar og oppgraderingar av løypa. Dette har vore gjort i relativt stort omfang i andre delar av prosjektet og ein meiner å ha eit tilstrekkeleg erfaringsgrunnlag for denne typen av tiltak. Søknaden inneheld også ein bolk som går på utvikling og gjennomføring av guida turar samt geocaching. Guida turar antar vi vil være mest aktuelt for folk med lite erfaring frå friluftsliv og utomhus aktivitetar, eller som av andre grunnar treng ekstra oppfølging og motivasjon til å kome seg ut i naturen. Dette er målgrupper som er svært relevant for prosjektet. Ein vil derfor rå til at dette tiltaket vert støtta med inntil kr Bergen og Omland Friluftsråd: Geocaching/Handtering av ureining i friluftsområde Bergen og Omland Friluftsråd (BOF) har plassert ut 16 turboksar gjennom systemet til Geocaching.com. BOF ønskjer å bruke turboksane og Coast Alive geocoins til å sette fokus på herrelaust søppel og det aukande problemet med microplast. Dei kjem til å plassere ut geocoins i alle våre turboksar, som dei får i oppdrag å følgje med på miljøtilstanden langs kyststiar geocoinen vitjar. Dei som ønskjer å hjelpe til, ved å ta med plast som ligg i fjæra, blir oppmoda til det. Geocaching.com har ei eiga ordning med Cach in trash out som dei ønskjer å bruke for å oppmode til å ta med søppel frå friluftsområda. Som en del av prosjektet ønskjer BOF støtte til å fjerne herrelaust søppel frå utvalte friluftsområde i Bergen, Os, Øygarden, Fjell, Sund og Austevoll Oppstart: Vinter/vår 2012 Fullført: Juli/august 2012 Både geocaching, naturvern og ungdom er sentrale omgrep for Coast Alive prosjektet. Dette tiltaket kombinerar desse tre elementa på ein god måte, samstundes som den set lys på eit miljøproblem. Ein vil derfor rå til å støtte dette tiltaket med inntil kr Bømlo kommune / Bømlo Turlag Infotavler Bømlo Kommune og Bømlo Turlag ønskjer å betre skiltinga av Nordsjøløypa i deira område. Skilta er etter standard frå Turistforeininga og vil gje informasjon om vanskelighetsgrad, ulike traséval og anna informasjon som gjer det lettare å velje løypetrase for turgåarar. Skiltinga er kostnadsrekna til kr pluss MVA, samla kr Coast Alive vert søkt om å fullfinansiere tiltaket. 4

5 Tiltaket er rettar seg utelukkande om å betre skiltinga i eit gitt område av Nordsjøløypa. Tiltaket er søkt finansiert 100% frå Coast Alive. Sjølv om betra skilting vil ha ein positiv effekt finn ein det ikkje rett å prioritere dette tiltaket innafor den knappe økonomiske ramma som er til rådvelde. Ein vil derfor rå til eit avslag. Prosjektet Coast Alive: Internasjonalt samarbeid om geocaching Tiltaket har vore initiert frå ein av prosjektpartnarane - Norfolk County Council - innan dei årlege tilskottsordninga Coast Alive administrerar. Prosjektet tek for seg å stimulere til auka friluftsaktivitet og auka kunnskap om kultur og natur gjennom geocaching og internasjonalt samarbeid om utvikling av nye applikasjonar for GPS baserte mobiltelefonar. Tiltaket er serleg interessant fordi det fungerer som ein paraply for dei andre tiltaka, og kjem alle tiltaka til gode. Her er det nok å nemne dei gode røynslene ein alt har hausta gjennom Rallarvegprosjektet og gjennom Digitalt Fortalt. Øygarden kommune: Utvikling av tre turstiar i Nordsjøløypa (Viksåsen tursti, Skogsøy, Tjeldstø/Alvheim/Hovden) 1. Viksåsen Tursti Her skal det setjast opp utandørs treningsapparat 2. Skogsøy Oppsett av fugletittingsskur for å gjere det unike fuglelivet i område meir tilgjengelig 3. Tjeldstø/Alvheim/Hovden Utvikle turorientering som skule og nærmiljøtiltak gjennom samarbeid med skule og velforeiningar Denne søknaden er ein integrert del av Øygarden si satsing på å betre folkehelsa i kommunen. Det er ein nær samanheng mellom dei fysiske oppgraderingane av løypa (treningsapparat fugletitteskur) og planane om å utvikle aktivitetar i løypa. Ein vil derfor tilrå å støtte dette tiltaket med inntil kr

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015

AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 AKTIVE KOMMUNAR ATTRAKTIVE LOKALSAMFUNN LUK- HORDALAND 2010-2015 SØKNAD 2012 2 INNLEIING: Denne søknaden er utarbeidd av partnarskapen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen si landbruksavdeling

Detaljer

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Fylkesdelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Fylkesdelplan 2 0 0 8 2 0 12 Hordaland fylkeskommune har ansvar for å leggje til rette for at folk skal kunne vere fysisk aktive i kvardagen. Dette ansvaret heng

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune

Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Plan for idrett og friluftsliv 2013-2023 Fitjar kommune Bente Bjelland Fitjar Kommune [Velg dato] INNHALD (lista vert meir utfyllande med underpunkt etter høyring) FØREORD SAMANDRAG INNLEIING BAKGRUNN

Detaljer

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009

TILSKOT TIL KULTURMINNEÅRET 2009 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 200802621-136 Arkivnr. 650 Saksh. Ekerhovd Per Morten, Sandved David Aasen Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 31.03.2009 TILSKOT TIL

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no

Årsmelding 2010. Hovudutval for kultur. www.sfj.no Årsmelding 2010 Hovudutval for kultur www.sfj.no Innhald 1. Innleiing 2. Hovudutval for kultur politisk styring 3. Budsjett og rekneskap 4. Fylkeskulturprisen 2010 5. Administrasjon 6. Kulturutviklingstiltak

Detaljer

SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet

SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet SUnD TUrlaG noko For DEG? naturopplevingar for livet Sund Turlag Etter stor interesse og engasjement på allmøte 30. januar 2012 vart Sund Turlag stifta 14. mars 2012. Vi ynskjer å vere ein samlande organisasjon

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt

Møtebok for Formannskapet i Radøy. Forfall Parti Møtande varamedlem Silje Namtvedt Radøy kommune Møtedato: 26.03.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode

Detaljer

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

STATUSRAPPORT FOR PROSJEKT FLEKSIBEL OPPLÆRING INNAN FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 200703225-113 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 10.01.2012

Detaljer

Midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane tildelingssak juni 2007

Midlar til utvikling i kystkommunane i Sogn og Fjordane tildelingssak juni 2007 Hovudutval for plan og næring Side 1 av 13 Saka er drøfta og klarert med: Aktuell institusjon: Annan avdeling: Økonomiavdelinga: Juridisk funksjon: Andre: Forvaltningsavdelinga /Forv.dir. - Personalseksjonen:

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Etablering Interkommunalt Friluftsråd

Etablering Interkommunalt Friluftsråd Etablering Interkommunalt Friluftsråd Aurland Balestrand Leikanger Luster Lærdal Sogndal Vik Sogn Næring as Side 1 Innhald 1. Innleiing 2. Bakgrunn 3. Om friluftsråd 4. Status og utfordringar i kommunane

Detaljer

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD

- Tilleggsakliste. Fylkesutvalet. Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Fylkesutvalet Dato: 24. april 2013 kl. 11.00 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Fylkesutvalet... 2 MELDINGAR II -

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010

Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland 2 0 06-2 010 Fagskulen som regional utviklingsaktør - ein strategiplan for fagskulane i Hordaland fylkeskommune 2006-2010

Detaljer

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen

Plan for idrett og. fysisk aktivitet 2007-2010. Midsund kommune Rådmannen Midsund kommune Rådmannen Vår ref: Deres ref: Saksbehandlar: Dato 2006/344-3/G10 Ann-Heidi Paulsen Orvik 05.12.2006 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2007-2010 Innhald 1.0 Status Midsund kommune...3

Detaljer

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING

TILTAK FOR AUKA GJENNOMFØRING I FAGET KROPPSØVING HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201200856-1 Arkivnr. 522 Saksh. Sandvik, Sagen Tor Ivar. Håkonsli, Monica. Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 14.02.2012 TILTAK FOR AUKA

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790

Årsmøtesaker. Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 2013 Årsmøtesaker Samarbeidsrådet for Sunnhordland Postboks 444, 5403 Stord Tlf 53456790 firmapost@samarbeidsraadet-sunnhordland.no www.samarbeidsraadet-sunnhordland.no Innhaldsliste STYRET SI ÅRBERETNING

Detaljer

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat

Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Fylkesrevisjonen Etablerarordningar og nyskaping forventningar og resultat Ein tydeleg medspelar Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2011 Innhald 1. Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og formål for prosjektet...

Detaljer

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland

Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland Oversikt over offentleg støtte til kulturføremål i Hordaland DU r appo rt A Kunnskapsgrunnlag for regional kulturplan Nr. 8-13 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga, Analyse, utgreiing og

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR

PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR 2012 PLAN FOR BRUK AV KOMPENSASJONSMIDLAR Foto: Umoe Schat Harding Bømlo Etne Jondal Kvam Kvinnherad Modalen Tysnes Forord Styringsgruppa for bruk av kompensasjonsmidlar i Hordaland har i samarbeid med

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark

Arbeid på timeplanen. Betre gründarhjelp. Ny næring i gamle naust. Går for det blå gullet. Årsmelding 2011. Klyva satsar på familiepark Årsmelding 2011 Betre gründarhjelp Klyva satsar på familiepark Går for det blå gullet Utdannar seg og flyttar frå Øygarden Konkurrentar og samarbeidspartnarar Frå bygdesentrum til bysamfunn Ny næring i

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN

STRATEGISK NÆRINGSPLAN STRATEGISK NÆRINGSPLAN MASFJORDEN KOMMUNE 2012 2016 Kommunestyret 13/9 12 1 Innhald: Side Målsetting 3 1. Næringslivet i Masfjorden i dag 3 1.1 Samarbeidspartnarar 3 2. Utvikling over tid 4 3. Swot analyse

Detaljer

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET

MØTEBOK. Samarbeidsrådet for Sunnhordland. Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os. Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET MØTEBOK Samarbeidsrådet for Sunnhordland Torsdag 11. september kl. 08.30 Solstrand Hotel, Os Sak 44/14 GJG/rr OMORGANISERING AV REISELIVET Den førre regjeringa la i 2012 fram eit forslag til ny reiselivsstrategi

Detaljer